handbok armering i grunden xxx 20XX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX"

Transkript

1 hnok rmering i grunen xxx 20XX 48 49

2 innehåll 1. ARMERINGENS ROLL SID 7 2. ARMERINGSSTÅL SID ARMERINGSNÄT SID 17 BE Groups sortiment omfttr: STÅL & RÖR SPECIALSTÅL ARMERING ROSTFRITT ALUMINIUM För ktuell prouktinformtion se 4. ROSTFRI ARMERING SID KOMPLETTERANDE PRODUKTER SID KVALITETSSÄKRAD ARMERING SID TABELLSAMLING SID SNABBFAKTA SID

3 E group i grunen HUVUDKONTOR Mlmö BE Group Sverige AB Box Mlmö Besöksress: Spegtn 1 Tel: Fx: BE Group Sverige AB ingår i BE Group, ett v norr Europs lene hnelsoh servieföretg inom stål, speilstål, rör, rmering, rostfritt oh luminium. Vi är ett oeroene företg oh erjuer väreskpne istriution oh vireföräling v vår proukter. Vår kuner finns främst inom yggoh verkstsinustrin. Me säljkontor smt lger- oh prouktionsnläggningr strtegiskt plere hr vi en helhetsstrtegi för tt leverer proukter oh tjänster. Vår mition är tt spr ti, kostner oh kpitl för vår kuner för tt ärigenom ök ers konkurrenskrft. På så sätt investerr vi i åe vår kuners oh vår egen frmti. PRODUKTIONSSERVICE Förutom hnel me stål, rostfritt stål oh luminium erjuer vi olik sorters väreskpne föräling: Inläggningsfärig rmering Blästring oh målning Kpning oh sågning v stål, rostfritt oh luminium Kpning, orrning, grning oh gängning (integrer in-line ) Gsskärning Klippning oh spltning Tillsmmns me vårt otterolg Leor Stålteknik kn vi okså erju levernser v vnere stålkonstruktioner oh prefriert stål för yggprojekt, fritt retspltsen. Vårt re utu när et gäller prouktionsservie inneär tt kunern kn få prouktern i imensioner oh former som helt motsvrr ers ehov. Genom tt lägg ut förehnlingen till oss kn kunen fokuser på sin kärnkompetens, reuer kostnern oh ök prouktiviteten oh lönsmheten. KVALITET & MILJÖ BE Group hr rett ktivt me kvlitetssäkring sen örjn v 1990-tlet. Vi uppfyller ig krven enligt SS-EN ISO 9001:2000 smt ISO 14001:2004. BE Group Sverige ertifiers inom kort även enligt EN 1090 för CE-märkning v mteril. CE-märket kommer ok ej tt ersätt SBS-märket. I vårt kvlitetsoh miljörete fokuserr vi mot en ök kunnytt, stänig förättringr oh ett proessorientert synsätt i et glig retet. Allt ett hr vår kuner nytt v. BESTÄLLNING Kontkt närmst BE Group-kontor. Där möter u tekniskt kunnig oh engger personl som llti eftersträvr tt finn äst lösningen på in ehov. Du kn även läs mer om oss oh vårt erjune på ARMERINGSHANDBOKEN Armeringshnoken är frmtgen för tt vis rmering som finns i lgersortimentet eller kn tillverks efter eställning. Me tien hr Armeringshnoken livit ett stnrverk för såväl konstruktörer oh inköpre, som för em som hngripligen retr me rmeringsfrågor ute på yggretspltsern. Den nväns essutom som kurslittertur inom gymnsieskoln oh vi nr utilningr. Denn utgåv är genomgåene uppter oh vår mition är tt en sk fortsätt tt vr ett r hjälpmeel för ll som retr inom områet rmering. FÖRSÄLJNINGSKONTOR OCH SERVICE CENTERS Mlmö BE Group Sverige AB Box Mlmö Besöksress: Spegtn 1 Tel: Fx: Alvest BE Group Sverige AB Box Alvest Besöksress: Storgtn 22 Tel: Fx: Göteorg BE Group Sverige AB Box Göteorg Besöksress: Mejerigtn 1 Tel: Fx: Jönköping BE Group Sverige AB Box Jönköping Besöksress: Huskvrnvägen 80 Tel: Fx: Norrköping BE Group Sverige AB Box Norrköping Besöksress: Brlstgtn 10, Linö Tel: Fx: Stokholm BE Group Sverige AB Box Stokholm Gloen Besöksress: Arenvägen 33 Tel: Fx: Krlst BE Group Sverige AB Fresgtn 3 B Krlst Besöksress: Fresgtn 3 B Tel: Fx: Borlänge BE Group Sverige AB Box Borlänge Besöksress: Hntverkrgtn 9 Tel: Fx: Sunsvll BE Group Sverige AB Box Sunsvll Besöksress: Skeppregtn 7 Tel: Fx:

4 kpitel 1 Armeringens roll 6 Hållfsthet är nykeloret för en yggns ll olik prtier, såväl vertikl som horisontl. Armeringens roll är tt ök etongens hållfsthet oh hr ärför olik utformning eroene på nvänningsområe. Här ser vi t ex rmeringsnät. Nätet förelr trykpåkänningen i konstruktionen. Pelre, ro-nor, lkr oh nr etongkonstruktioner kräver nnn typ v rmering. En sk är ok gemensm rmeringens förmåg tt är e påfrestningr som konstruktionen utsätts för. Armering i någon form ingår i ll moern etongkonstruktioner, men rmeringstekniken hr en lång histori kom sig. Ren för irk 4000 år sen rmeres lertegel me vss, vilket vr ett r sätt tt treul teglets hållfsthet. Moern rmering terr sig till 1800-tlet. Då nvänes för först gången stål för tt rmer etong. Ig nväns rmering för tt ök etongkonstruktioners hållfsthet på fler olik sätt. Arme r ingen tr upp rg-, tryk- oh skjuvpåkänningr, förhinrr sprikilning oh förelr elstning i yggnens olik prtier. Väl utvekl rmeringsteknik möjliggör slnkre konstruktioner genom tt mängen etong kn minsks. Armering kn ske irekt på yggpltsen men okså nväns vi gjutning v etljer som sen trnsporters till slutressen. HÖG DRAGHÅLLFASTHET Stålets egenskper är eroene v ess smmnsättning. Kolhlten påverkr t ex mjukheten oh segheten. Stål kn okså legers (lns me tillstsämnen) för tt uppnå speifik egenskper. Armeringsstål är vrmvlst oh hr hög rghållfsthet för tt tillför etongen e önskvär hållfsthetsegenskpern. Armer lk. Deformtion förvrnr om rott. Blken tål essutom väsentligt större elstning. SPRÖD BETONG BLIR SEG Armering nväns i först hn för tt ök etongens rghållfsthet, som i ormert skik är låg. Drghållfstheten hr etyelse för sprikilning som till oh me kn uppstå pg konstruktionens egen tyng. Vi ytterli gre elstning ökr sprikrisken väsentligt. Sprikor är förstie till rott. Utn rmering rister etong plötsligt oh utn förvrning. Armer etong äremot, tål väsentligt högre elstning oh eformers innn rott uppstår. På så sätt upptäks ev pågåene eformtion oh kn åtgärs. Armering els in i rgrmering, trykrmering, skjuvrmering, sprikrmering oh Armering, utn påkänning förelningsrmering. Form Armering, utn påkänning Form Blken elst me egentyng rgrmeringens funktion DRAGARMERING Drgrmering nväns överllt är mn förväntr stor rg på känningr oh imensioners så tt enrt rmeringen sk kunn är upp konstruktionens påfrestningr, utn hjälp v etongens egen rghållfsthet. Drgrmering kn vr spän, rmeringen spänns upp före eller efter gjutning, eller ospän, rmeringen är helt opåverk v rgkrfter tills etongkonstruktionen elsts. Konstruktioner me spän rmering klrr högre elstning än ito me ospän rmering, innn mximl rgpåkänning uppnås. Ospän rmering är ok vnligst oh eskrivs fortsättningsvis, om inte nnt nges. DRAGARMERAD BALK Armering, utn påkänning Form Ormer lk. Brott kn uppstå utn förvrning. Ej vform lk Blken elst me egentyng oh yttre lst 7

5 Drgrmeringens förnkring i etongen hr stor etyelse för hållfstheten. Förnkringen på verks v: Armeringens vihäftning till etongen. Här spelr rme r ingens yt oh renhet, liksom etongens smmnsättning stor roller. Lös rost, smutsig eller fet yt på rmeringen minskr vihäftningen, liksom höjt vttentl i etongen. Dett ör ekts vi lgring v rmering! Vihäftningen vrierr i olik elr v en etongkonstruktion. Det finns skillner för horisontl oh vertikl rmering, liksom för övre oh unre rmerings lger, l eroene på etongens sättning. Tvärsnitt genom pelre Längsgåene rmering Bygel Längsgåene rmeringsstång kn knäk ut vi trykelstning. Dett förhinrs v ygeln. Förnkring v rmeringsstång Rk, slät stång Slät stång me änkrok Stång me kmmr (kmstång) Kmprofil, rmeringsnät Svetst rmeringsnät Armeringens form. Änkrokr är ett sätt tt mekniskt förnkr rmeringen i etongen. Kmmr: Ökr els kontktytn etong/rmering, els meför kmmrns form tt rg- oh trykkrftern föränrr sin riktningr. Nät: Förnkringsegenskpern påverks positivt genom en komintion v stängerns kmmr oh nätets svetsr. TRYCKARMERING Pelre oh väggr är exempel på etongkonstruktioner me stor trykpåkänning. Tk vre rmering kn en möjlig elstningen öks. I ess konstruktioner är et v stor vikt tt vihäftningen är mximl för tt uppnå en v se rmeringseffekten. I pelre krävs tt en verti kl rmeringen hålls smmn v yglr. Byglrns uppgift är els tt fixer rmeringen, els tt in stängern till vrnr för tt förhinr utknäkning. Trykrmering nväns även i öjelste konstruktioner för tt förstor öjtrykzonen. SKJUVARMERING Skjuvpåkänning uppstår i öjelste konstruktioner, t ex i pltt eller lk. När risk finns tt skjuvpåkänningrn lir stor måste etongen rmers, oh å i först hn närmst upplgsänrn. Denn rmering kn ske me vertikl eller sne ställ yglr eller genom tt konstruktionens rmerings stänger oks i änen. SPRICKARMERING Sprikor i etongkonstruktioner kn uppstå pg temperturföränringr oh/eller krympning. Sprikor är ntingen sml oh tätt förele eller grov oh glest förele. Sprikorns ntl, plering oh grovlek påverks v: Armeringsmängen i förhållne till plttjoklek oh etongkvlitet. Påkänningen i rmeringsstålet: Ju högre påkänning, esto grövre sprikor. Täkne etongskikt: Tjokleken hos et täkne etong skiktet Bestämning v effektiv höj h h h h h h h h =h-(+ø/2) =h-(+ø+/2) =h-(+ø/2) =h-(+ø+/2) h = Blkens totl höj ø = Drgrmeringens nominell imeter = Täkne etongskikt räknt till huvurmeringen = Fri vstånet melln två rmeringslger = Blkens effektiv höj Käll: J Snerg, B Hjort; Armeringsteknik, Byggentreprenörern hr etyelse åe för sprikilning, korrosions- oh rnsky. För tunt täkskikt klrr inte tt t upp en krft som överförs från rmeringen. Effektiv höjen: Måttet från rmeringens tyngpunkt till knten som utsätts för tryk. Ett myket viktigt mått vi e räkning v ärförmågn hos en etongkonstruktion. Minskr effektiv höjen minskr okså ärförmågn i motsvrne gr. BEGREPPSFÖRKLARINGAR Vi nväner egreppen Ike krftupptgne rmering, Krftupptgne rmering oh Monteringsrmering, vilket efiniers: Ike krftupptgne rmering: Armering som enst är monterings rmering. Krftupptgne rmering: Vilket är ll övrig rmering. Monteringsrmering: Fixerr krftupptgne rmering i förutestäm lägen. Oserver ok tt i viss smmnhng kn även Krftupptgne rmering vr Monteringsrmering. Skjuvsprikor vi upplg 8 Byglr oh krokr är r två exempel på ok rmering. 9

6 kpitel 2 Armeringsstål Armeringsstål kn h olik form, men estår llti v vrmvlst, seghärt stål. Armeringsstål tillverks oh leverers i rk länger, i erett utförne eller som rullrmering. Utveklingen går mot llt större nel inläggningsfärig rmering oh rullrmering, tk vre sin retsteknisk oh ekonomisk förelr. LAGERLÄNGDER Armeringen reser sig som ett skelett oh vi nr yggnens slutlig form, långt före sist gjutningen. Här hr mn l tgit tillvr förelrn me svetse kmstålsnät oh inläggningsfärig rmering oh på så sätt uppnått hög kvlitet oh förenklt rete me ekonomisk oh tismässig förelr. K500C-T oh K600B-T är termiskt frmställt, seghärt stål oh särskiljes me okstven T. K500C-T hr myket go svetsoh okningsegenskper tk vre en låg kolhlten (mx 0,22%). Dett stål, som vrmvlss på tritionellt vis, hr en tempertur på 1000 C när et pssert sist vlsningen. Kylning sker ärefter me stor mäng vtten uner högt tryk. Dett snkyler stångens ytskikt till : 300 C vilket får en mrtensitisk härstruktur. Kärnn är fortstt ustenitisk. Ute i luften tränger kärnns överskottsvärme genom ytskiktet oh nlöper smtiigt mrtensiten. Slutproukten hr en seg kärn v perlit oh ferrit, ett ytskikt v nlöpt mrtensit oh äremelln en övergångszon. Den ig vnligst leverere rmeringsstålskvliteten 500 är en seghär proukt. All vrmvls rmering är ig svetsr. SVENSK STANDARD SS Geometri (Kmstång) Nivå på övre sträkgräns (MP) K500C-T LAGERLÄNGDER Dim K500C-T SS260s Rostfri 6 6 m 6 m 8 2 m, 6 m, 12 m 6 m 6 m 10 2 m, 6 m, 12 m 6 m 12, 16 2 m, 6 m, 12 m 6 m 20, 6 m, 12 m m m Stålklss Levernstillstån (Termiskt frmställt stål seghärt) Anm: Dimensionern 14 oh 28 mm offerers på egärn

7 SVETSAD ARMERING Huvugruppern för svets rmering Dess illustrtioner är prinipskisser oh är ärför ej sklenlig. Svets rmering, tillverk inomhus uner kontrollere former, etyer tisvinst oh kvlitetssäkerhet. Armering kn svetss på yggpltsen, men et är svårt tt uppnå e krv som ställs på omgivne tempertur, måttnoggrnnhet oh formstilitet. Det krävs okså tt en personl som utför svetsningen är ehörig, liksom en som leer oh övervkr svetsretet. Istället finns möjligheten tt eställ svetse enheter som leverers till yggpltsen, färig för ingjutning. Svetsning v rmering kräver ehörig personl, måttnoggrnnhet oh formstilitet. Vi hr e personell oh mskinell resurser som krävs för ll slgs svetsning v rmering. Envägsnät Plnt kmstålsnät Bokt kmstålsnät Korg lämplig för ln nnt pålplttor Mrknen erjuer ett stort utu kompletterne proukter som förenklr oh effektiviserr retet på olik sätt. Den iel retsgången vi frmställning v svetse enheter är: Anlys oh genomgång v konstruktionsunerlget, så tiigt som möjligt. Frmtgning v förslg på e enskil ingåene rmeringsenhetern. Dett sker oftst i smrete me konstruktör. självklrt en go tisplnering men ger i gengäl myket go slutresultt. Prouktion oh leverns. Vnligst är ok tt lämplig elr v rmeringen filtrers ut vi upprättnet v rmeringsförtekningrn, för konvertering till svetse enheter. I ess fll görs normlt ing stor föränringr mot et som är inritt oh föreskrivet. I förekommne fll sker et självklrt i smverkn oh smförstån me konstruktör oh Den svetse rmeringen kn inels i tre grupper: Pln kmstålsnät Boke kmstålsnät Armeringskorgr (t ex pelrkorgr, pålpltte korgr oh kntlkskorgr) Vi svetsr ll vrmvls rmering i imensionsområet 8 32 mm. Storleken på enhetern egränss enst v v som går tt trnsporter. Oserver tt vi enst levererr Detljjusteringr. Dess kn utförs sent i plneringen, oftst efter genomgång me retspltsen. Fältstuier eller provleverns kn 14 även förekomm. Dess kräver yggretsplts. häftsvets (monter) rmering. 15 Pelrkorg

8 kpitel 3 Armeringsnät Nästn ll Gemensmt för ll rmeringsnät är tt e är tillverke v profiler trå som mskinsvetsts. Vnligst är tt mn tillverkr rmeringsnät v kllrgen profiler trå. Det finns även nät tillverke v vrmvls trå. Utöver en tritionell nvänningen v nät i plttor på mrk oh i jälk lg, ökr nvänningen v nät i exempelvis väggr. SVENSK STANDARD SS NK500AB-W Geometri Nivå på övre Stålklss Leverns- (profiler sträkgräns tillstån kmstång) (MP) (kllrget) 16 pln gjutn etongytor öljer rmeringsnät i någon form i sitt inre. Ojektets eskffenhet, mrk- oh grunförhållnen utgör, tillsmmns me yggelens konstruktion, e prmetrr som styr vlet v stålkvlitet, rmeringsre oh formt. Ovsett vilket utförne oh typ mn väljer, är nät nästn llti en optiml rmeringslösningen för pln etongkonstruktioner. Nät inneär essutom väsentligt skonsmmre montering, vilket minskr risken för förslitningsskor hos en som rmerr. Nät lgerhålls i fler stnrformt i kvlitet NK500AB-W. Kvlitet BKR 500 oh NPS 700 leverers som speilnät. Nät kn okså leverers oke oh i ojekts-npsse utförnen. Nätens funktion är sprikegränsne oh krftupptgne. Armeringsnät förekommer som stnrnät, fingerskrve nät, väggnät, skrvnät, mininät, pllnät oh speilnät. Speilnät me npsse reer oh länger kn leverers efter eställning. STANDARDSORTIMENT Stnrsortiment är et sortiment som normlt återfinns på vår oh tillverkrns lger smt i tillverkrns progrm. Armeringsnät finns i olik stnrutförnen för nvänning i olik typer v konstruktioner. All typer v nät kn även formklipps, oks oh speiltillverks efter eställrens ritning oh speifiktioner. 17

9 BE GROUPS STANDARDSORTIMENT ARMERINGSNÄT NK500AB-W, 4,85 x 2,25 meter Typ Vikt kg/styk Täker netto m ,6 9, ,4 9,1 ARMERINGSNÄT NK500AB-W, 5,00 x 2,30 meter Typ Vikt kg/styk Täker netto m ,4 9, ,1 9, ,5 9,7 Ovnståene stnrnät NK500AB-W är fortfrne e vnligste förekommne näten. Använningsområet är rett men i huvusk nväns ess nät som sprikrmering. De är lämplig för små oh meelstor ojekt me kort letier. FINGERSKARVADE NÄT NK500AB-W VÄGGNÄT NK500AB-W, formt 3,95 x 2,45 meter Typ Vikt kg/styk VI ,9 Färig rutrmering för pltsgjutn väggr. MININÄT NK500AB-W, formt 2,50 x 1,50 meter Typ Vikt kg/styk , , ,2 Lgernät i et lill formtet för et lill ojektet. Lätt tt trnsporter oh hnter. Vi tritionell rmering me nät får mn mång lger rmering i skrvrn. 8 lger Lösningen på skrvningsprolemet är fingerskrve nät. 2 lger ATT TÄNKA PÅ VID DIMENSIONERING OCH VAL AV NÄT Lgerhållning Speilnät Levernstier på speilnät Tillverkningsmöjligheter, läng, re, /-vstån oh trnsport Minimer ntlet nättyper Välj nät i vägg Prisskilln på olik nättyper oh stålsorter Typ Formt Vikt kg/styk Täker netto m2 FS ,90 x 2,40 57,3 11,8 FS ,85 x 2,40 37,9 11,7 FS ,85 x 2,35 74,4 11,0 FS ,90 x 2,45 52,3 11,7 SKARVNÄT NK500AB-W, formt 2,35 x 0,60 meter Typ Vikt kg/styk SK ,2 Det är viktigt tt välj rätt nät för vrje tillfälle. Vi elr gärn me oss v vår nätkunskper! FS ,90 x 2,40 98,8 11,0 FS ,95 x 2,35 64,9 10,8 FS ,85 x 2,35 118,9 10,3 FS ,85 x 2,40 81,1 10,5 FS ,90 x 2,40 149,1 10,3 FS ,90 x 2,45 101,7 10,5 FS ,85 x 2,40 136,9 9,5 Fingerskrve nät hr ett stort nvänningsområe som sprik- oh krftupptgne konstruktionsrmering. Näten nväns exempelvis i plttor på mrk, i jälklg, pelräk et. För plttärlg, nväns som kompletterne rmering. GOLVNÄT B500S, formt 2,73 x 2,0 meter Typ Vikt kg/styk ,6 Använs vi pågjutning v efinligt etonggolv. PALLNÄT NP500AB-W, formt 1,1 x 0,8 meter Typ Vikt kg/styk ,3 formt 1,2 x 0,8 meter Typ Vikt kg/styk ,1 SPECIALNÄT Allt mer rmering tillverks me eställrens ritningr som unerlg. Nät är inget unntg. Det finns stor möjligheter tt inom nätets givn mxformt gör utglesning (sprnät), form klippning oh okning. Me speilnät uppnår mn optiml rmeringsmäng oh slipper onöig överlppningr. Det något högre priset uppvägs v tis- oh mterilvinsten oh förenklt rete på yggpltsen. Speilnäten kn tillverks i olik kvliteter oh efter eställrens speifiktioner. Levernser kn ske enligt överenskommen tispln för tt effektiviser yggprouktionen utn onöig lgring på ygg pltsen. BOCKADE NÄT Boke nät tillverks enligt e ställrens ritningr. Bokning sker i stor hyrulpressr me stor exkthet v vser rier oh tolernser. Använningsområe för oke nät kn t ex vr: Kntrmering i plttor Smmnhängne golv-väggprti i t ex kulvertr Murr me förnkringsel uner jor Möjlighet finns tt tillverk oke nät i vrierne länger. Näten kn oks på en eller fler sior. Förelen me oke nät från leverntören är tt näten okts me sån speilutrustning oh uner sån miljöförhållnen tt rmeringsstålets kvlitet iehålls. Särskilt viktigt är tt okningen sker långsmt oh utn slg. Till exempel får kmmrn inte eformers eftersom et kn li nlening till rott på stången. NÄT I SPECIALFORMAT Ett sätt tt slipp från myket rete ute på yggpltsen är tt nvän nät i speilformt. Näten leverers tillverke efter eställrens speifiktioner, färig tt lägg på plts utn ehov v vire eretning. All typer v nät kn eställs i speilformt

10 kpitel 4 ROSTFRI ARMERING Rostfritt stål inels i fyr huvugrupper. Vrje grupp estår v 100-tls olik legeringr som är utvekle för speifik änmål. De fyr gruppern är: Använningsområen Mrtensitisk Ferritisk Austenitisk Duplex 20 Kommuniktioner Bror Tunnlr Prkeringsäk oh prkeringshus Flygpltser Mrin miljö Off shore Hmnnläggningr Krftverksmmr Färjelägen Inustri Petrokemisk inustri Proessinustri Reningsnläggningr Kärnkrftverk Renovering Av vrierne yggnsverk Hög risk oh teknologi Militär instlltioner Tillverknings- oh lortoriemiljöer känslig för mgnetisk rmering Konstruktioner me hög krv Legerings innehållet v krom, nikel, molyen oh nitrogen är vgörne för stålets korrosions estänighet. Ferritiskt oh mrtensitiskt stål hr inget eller r oetyligt innehåll v nikel oh molyen. Därför är et r ustenitiskt oh uplex stål som kn etrkts som lämpligt för rmering. ANVÄNDNING AV ROSTFRITT STÅL SOM ARMERING I BETONGKONSTRUKTIONER De senste åren hr vist tt mängen v rmere etongkonstruktioner som ryts ne oh öeläggs till följ v korro sions e tinge skor hr ökt vsevärt. Dess etongskor kn även uppstå vi föreskrivet etongtäkskikt. Gemensmt för ess etongkonstruktioner är tt grun mte rilet stål rostr. KOMBINERAD ANVÄNDNING AV ROSTFRITT STÅL OCH KOLSTÅL I BETONG- KONSTRUKTIONER Filosofin är tt mn skll nvän rostfritt rmeringsstål selektivt oh ärvi Piren till höger är rmer me rostfritt oh står kvr efter mång år i ggressiv miljö me vtten, värme oh slt. Piren till vänster fik ett etyligt kortre liv på grun v mterilvl. 21

11 trygg en ekonomiskt optiml lösning för eställren ovsett om et gäller uppförne v ny eller reprtion v existerne konstruktioner. DEFINITION Arminox rostfri rmeringsstål skll nväns i e kritisk elrn v etongkonstruktionen är et v erfrenhet gärn uppstår korrosionsprolem. Arminox rostfri rmerings stål kn nväns oh smmn - ins me svrt rmeringsstål. Dett kn görs utn risk för glvnisk nerytning. Arminox rostfri rmerings - stål ger me myket hög säkerhet korrosionsfri etongkonstruktioner. Rostfri rmeringsstål grnterr en optimlt ekonomisk lösning för slutkunen LCC (Life Cyle Cost) vs totlkostnen för konstruktionens livsykel. KORROSIONSBESTÄNDIGHET I BETONG KRITISKA KLORIDKONCENTRATIONER Kritisk klorikonentrtioner för rmeringskorrosion Ståltyp % v ementvikt % v etongvikt Förhållnetl Olegert kolstål 0,5 0, , >8 >1 >16 INITIERINGSTID Initieringsti för klorieting korrosion 30 mm intkt täkskikt (klorikonentrtion i etong) Ståltyp 0,3 % v etongvikt 0,7 % v etongvikt Kolstål 4 år 2 år Alrig 49 år Alrig Alrig PASSIVITET Armeringsstålets pssivitet eroene på ph-vären Ståltyp ph-väre för stil pssivitet Kolstål / LIVSTIDSBERÄKNINGAR (LCC) Isolert etrktt kommer nvänning v Arminox rostfri rmeringsstål tt vr en effektiv men reltivt yr lösning på korrosionsprolemet. Ekonomisk e räkningr, utrete v lene interntionell ingenjörsfirmor, okumenterr emellerti tt en selektiv nvänning v rostfritt rmeringsstål är en myket kostns effektiv lösning på korrosions prolemet. De proentuellt myket låg extrkostnern för ygginves teringen (0,5 mx 3%) kommer enligt LCCeräkningr tt vr etl på någr få år. Investeringskostn ställ mot unerhållsfri perio Me selektiv rmering Ytterligre Me selektiv investering rmering+3% (Käll: Ytterligre Arminox investering eräkning) +3% Me (Käll: selektiv Arminox rmering eräkning) Tilläggsinvestering Me selektiv rmering me 0,5% (Käll: Tilläggsinvestering Shffhusen me Brügge, 0,5% Shweiz) (Käll: Shffhusen Brügge, Shweiz) Me tritionell rmering Me tritionell rmering Byggnens totlkostn Byggnens totlkostn Armeringskostn Armeringskostn 1:1 1: Unerhållsfri ti Unerhållsfri ti År 120 År Armeringskostnen för olik unerhållsfri perioer Unerhållsfri ti Unerhållsfri ti Duplex Duplex W W Unerhållsfri Epoxi Uner- ti Epoxi hållsfri ti Svrt Svrt År År VAL AV ARMERING Miljöklss Aggressivitetsgr Rekommener rmering Pssiv Kolstål Moert Kolstål/W Aggressiv låg (304) meel hög (Duplex) Extr ggressiv Super ustenitisk Super uplex PRAKTISKA MÖJLIGHETER Beretning i verkst oh på yggretsplts: ARMINOX ROSTFRIA ARMERINGSPROGRAM Kllrgen oh profiler trå, im 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm Klippning Bokning Häftsvetsning Vrmvls stång, im 20, 25, 32 mm Nät tråimeter 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm 22 Svetse pelrkorgr i rostfritt nväns me förel är konstruktionen utsätts för t ex vägslt, stor temperturvritioner oh meknisk nötning. Beretningen utförs som för tritionell ILF-rmering. Den rostfri rmeringen kräver inte heller nnorlun hntering eller förvring på retspltsen. tråelning Stålsorter mm = Rostfritt = Syrfst = Duplex 23

12 kpitel 5 kompletterne proukter Teknikutveklingen i vår rmeringsverkstäer oh strävn efter rtionell hntering oh tisvinster inom yggsektorn hr ökt nvänningen v et vi kllr Kompletterne proukter. Ig finns ett myket nvänrt sortiment speilproukter me teknisk förelr för t ex skrvning, istnsering oh förtgning. Armering En genomtänkt komintion v konventionell rmering oh speilproukter kn i mång fll vr en äst lösningen. Ny speilproukter utvekls stänigt. Ett exempel på ett är förtgningsprofilen som numer nväns regelmässigt vi pltsgjutn konstruktioner. stt i system. Det tritionell synsättet på rmering hr föränrts till en helhetssyn är en mäng olik proukter oh tjänster smmntget ger en optiml oh ojektsnpsse lösningen. Tk vre speilisere oh kompletterne proukter är ett möjligt. Bilen visr en förtgningsprofil som nväns för smmnfogning v två seprt pltsgjutn konstruktioner. 24 Mrknen erjuer ett stort utu kompletterne proukter som förenklr oh effektiviserr retet på olik sätt. 25

13 ARMERINGSSTÖD Bokstö oh nätstö är exempel på kompletterne proukter som hr vgörne etyelse för et gjutn slutresulttet. Stöen låser vstånet till unerlget oh gör et möjligt tt håll smm istns över en myket stor yt. Stöen tillåter okså tt rmeringen eträs uner retets gång. NÄTSTÖD Använningsområe: pltt på mrk, jälklg, väggr, nkvlv, kulvertr. Nätstöet är vsett för plering på unerkntsrmering, mrk, isolering et. Läng 2000 mm. Höj mm NÄTSTÖD kg/st 120 1, , ,5 Rekommenert vstån för stö utställ i prllell rer. Stångimeter mm Stövstån mm BOCKSTÖD Bokstöen tillverks me plstfötter oh kn ärför ställs på formen utn rostngrepp. Använningsområe: pltt på mrk, jälklg, mm. NÄTSTÖD Läng 4000 mm. Höj mm kg/st , , ,5 BOCKSTÖD Läng 2400 mm. Höj mm kg/st 150 2, , , , , , , ,4 500 offert Me okstö oh nätstö lir vstån et till unerlget konstnt. Arme ring en kn ess utom e träs uner retets gång. DISTANSLINJAL ISO Använs till istnsering v rmering på mjukt unerlg såsom ellplst, sn, singel eller mrkuk. Linjlen plers me en pln sin neåt. Åtgång 1,5 m per m 2. Nätstö finns i fler olik utförnen, t ex för olik elstningr, oh kn även speiltillverks på eställning. DISTANSLINJAL ISO Vnlig imensioner Läng 2000 mm. Typ (höj) Iso 30 Iso 40 Iso 50 ntl/förpkning 50 st 30 st 30 st 26 27

14 MURVERKSARMERING Armeringsistnser v etong Contflextiv Del me fogn Det ställs helt nr krv på rmering till murverk än på rmering till etongkonstruk tioner. I ett murverk plers rme ringen i en liggfog som är mm hög oh mm re. Dett egränse utrymme ställer stor krv på tt rme r ingen är rk. Brite murverksrmering är momentstyv i sile oh leverers llti i orutn förpkningr som är momentstyv i två riktningr. På så sätt förlir rme r ingen rk än frm till nvänningsstället. FÖRANKRINGSEGENSKAPER Murruk är svgre än etong. För tt kunn utnyttj stålets rghållfsthet i en murverksrmering måste enn utforms så tt förnkringen i murruket lir go även om rmeringen estår v klen trår för tt rymms inom fogens egränse områe. Brites tvärpinnr är plere MILJÖKLASSER vinkelrätt mot e längsgåene trårn. Det ger en äst förnkringsegenskpen. Därför kn Brite nvän stål me högre rghållfsthet vilket inneär högre moment-kpitet. Som följ ärv erforrs minre rmeringsmänger, vilket etyer go ekonomi. Betekning Läng Bre Korrosions- Miljö- Vikt/pkt Lpm/pkt mm mm sky klss Bi37R Rostfri SS kg 81,7 Bi40Z Förzink 45 µ 2 20 kg 81,7 Bi Oehnlt 1 20 kg 81,7 Klossr oh länger me olik profil. Formstg Metervr eller fst mått smt spännre oh lås. Armeringsetljer Komintion v tätplåt oh svälln v entonit. Finns i höjern 100, 125, 165 mm. Mster foglek Tätplåt me itumen. Skrvs vi överlppning, oks för hn vi hörn. Tvåel vstängre för PVC-fogn. Del me svälln Tvåel vstängre me svälln för vttentät gjutskrv. Vlvvstängre KORROSIONSKRAV Murverket, som oft är en sklmur, hr uner stor elr v året hög fukthlt. Dett ställer hög krv på rmeringens korrosionsestänighet. För tt klr korrosionskrven tillverks Brite murverksrmering v ntingen rostfritt eller vrmförzinkt stål. Det finns även färigsvetse hörnoh T-sektioner i Brite-sortimentet. Njtrå, iverse hjälpmeel oh ymlingr. Avrgsnor oh nstö Hy-Dr Rono Injekteringsslg me hål som öppns vi tryk från insin slngen. Kn monters på färsk eller här etong. Bentonitmemrner Av plåt för ingjutning, spiks i väggformen. Finns i höjern 280, 330, 400 mm. Reoform GALVANISERAD KANTSKONING Komiform, etongn oh nstö i plst. Använs uner plttor eller mot källrväggr vi utvänigt vttentryk. Skivor i polypropylen för formr till funment, grunlkr, vstängre mm. Tillskäres enkelt på plts. Knteslg för ytterhörn me påsvetse förnkringr. Knteslgen leverers i vrmförzinkt utförne. Exempel på nvänningsområen är lstkjer, grgeplttor oh hörnförstärkning. GALVANISERAD KANTSKONING Vnlig imensioner Vinkelstål im mm Förnkring Dim x L/C-C mm Läng mm Vikt 50 x 50 x 5 12 x 200/ x 50 x 5 12 x 200/ x 80 x 8 12 x 200/ VATTENTÄTNING Uner plttor eller mot väggr kn vttentätning ske me memrn. I fogr nväns fogn eller tätplåtr me olik egenskper för olik förhållnen. Hy-Dr wterstop GJUTAVSTÄNGARE Avstängre finns i sträkmetll, plåt, PVC-plst. Sträkmetll kn även kominers me nätstö oh PVC-plst me rmeringsnät. Här presenters ett urvl. Mteril Vinkelstål: NVA Förnkring: B500C. Del me itumen FÖRBRUKNINGSMATERIAL Svälln v vulknisk enonitler. Förröj svällproess, kn monters i något fuktig miljö. Avstängre i sträkmetll me svets tvärplåt v itumen för vttentät gjutskrv. Lekmster Förrukningsmteril är en viktig Armeringsistnser v plst Förtgningsprofil Nätstängre el v rmeringssortimentet. En el etljer sk imensionsnpsss till Formproukter lgerhålles lterntivt rmeringen som nväns. Anr finns tillverks på eställning. För komplett i olik mteril oh utförnen oh Kominert lim, injektering oh fogmss. sortiment se vår seprt ktlog väljs utifrån sitt nvänningsområe. För horisontell eller vertikl rmering Förtgningsprofiler för smmnfogning Använs l vi montering Nätstö typ A i komintion me Förrukningsmteril. Allt förrukningsmteril leverers oh olik typer v unerlg. v två etongkonstruktioner. v svälln. vstängre v sträkmetll. 28 i smrete me Huon. 29

15 kpitel 6 kvlitetssäkr rmering Båe rmering oh rmeringsrete omges v rigorös krv på säkerhet oh kvlitet. Kontrollen strtr ren i smältn, som sk provs oh okumenters, oh fortsätter i vrje vire steg än tills rmeringen är på plts i etongkonstruktionen. Det finns rutiner oh metoer för märkning v olik slg. Dess märkningr nväns t ex för ientifiktion v tillverkre oh spårning v rmeringsprtier. Mång fktorer påverkr kvlitetssäkringen, inte minst kvlitetssystemen hos grossistlger, rmeringsverkst oh slutförrukre. Bilen är tgen vi Ryverket i Göteorg. Ök kväve- oh fosforrening v vloppsvttnet kräver ny ssänger. Anläggningen är en störst i värlen i sitt slg. Kontroll v rmeringen är v vgörne etyelse för en rmer etong konstruktions ärförmåg oh säkerhet. Dett gäller åe rmeringens mterilegenskper oh rmerings retets utförne. För tt säkerställ els tt rmeringen hr vse mterilegenskper, els tt rmeringsretet ut förts på rätt sätt, krävs själv fllet kontroll. Kontroll v rmering kn i prinip inels i två elr, nämligen kontroll v rmeringsmteril oh kontroll v rmeringsrete. Kontrollen i smn me rmering är myket väsentlig. Ansvret för enn kontroll åvilr ytterst yggherren. Enligt regelverket är et yggherren som nsvrr för egenkontrollen oh tillsynen över etongretet på retspltsen. Dett nsvr kn ok enligt PBL elegers till en skkunnig kontrollnt inom områet om yggherren så estämmer. Byggherren nsvrr även för tt retet utförs enligt gällne estämmelser oh gokän hnlingr smt tt kontroll utövs i erforerlig omfttning. GODKÄND ARMERING ENLIGT SVENSK STANDARD Sen mj 2011 gäller ny regler för yggnet i Sverige l.. försvnn LEVERANSVÄGAR FRÅN STÅLVERK TILL BYGGPLATS Certifier istiutör Certifier ståltillverkre Certifier verkst Montering på yggplts BBK oh BSK helt oh erstts me Euroko 2/EKS. För rmering är prouktspeifiktionen SS en stnr som nger krven på rmering som får nväns i Sverige. Stnren är så omfttne tt e flest tiigre rmeringsstnrer inkluers i SS I Sverige ertifiers rmeringstillverkrn v e ertifieringsorgn som hr kkreiterts v SWEDAC. Certifieringen sker vnligtvis mot svensk stnr eller typgokännne. Certifiere proukter inneär förenkl mottgningskontroll för köpre, vi frik resp. yggplts, genom tt provning oh kontroll v prouktern ren utförts oh eklrerts v leverntören. Mottgren ehöver normlt enst grnsk följeseeln oh förviss sig om tt prouktern är ertifiere, vilket skll frmgå v ett kontrollmärke. Certifieringsorgnen pulierr listor är gokän rmeringstillverkre, rmeringsverkstäer, importörer oh egränst ntl nslutn återförsäljre ingår. Certifiere leverntörer måste unerkst sig viss generell märknings- oh intygsregler. Dess är följne: Ursprungsmärkning Stålsortsmärkning Angivelse v hrgenummer för svetsr stålsorter som skll svetss. Me hrge mens tillverkningsprti från en stål smält. Provningsintyg för svetsr stålsorter som skll svetss. Certifieringsmärke

16 För inläggningsfärig rmering oh förtillverke enheter tillkommer följne: Armeringsverkstens märke eller etekning skll nges på vrje rmeringsenhet ( v s nät, överkntsygel el yl) eller knippe v olik enheter. Dett sker genom märkrik. Denn speiell märkning får utelämns om prouktern är förse me företgets egen invlse ursprungsmärkning, vilket kn vr fllet å rmeringsverksten är irekt knuten till ett stålverk. Ursprungsmärkning på märkrik nses erstt me rmeringsverkstens märke. I knippen me inläggningsfärig rmering epters tt viss stänger klipps så tt invlse ursprungsmärken skns. Vi slät stänger ehöver inte färgmärkning överförs vi klippningen. Dett gäller uner förutsättning tt rmeringstypen nges tillsmmns me rmeringsverkstens märke. Om prouktern är vse för ytterligre svetsning skll e vr förse me hrgenummer oh provningsintyg. I kmgruppmärket är et kmmrn mn skll räkn, inte mellnrummet. A) B) C) D) Koen på kmmrn mrkers me: A) ree kmmr B) vårtor melln kmmr ursprungsmärkning C) vårtor på kmmr D) utelämne kmmr Vi osymmetrisk ko kn mn läs vi uelmrkering, figuren visr kmgruppmärke 3+2. För rmering som istriuers genom grossist tillkommer följne speilregler: Distriutörens nmn eller etekning skll nges på vrje rmeringsenhet (stång, nät et) eller knippe v lik enheter. Dett sker genom märkrik. Tillverkre frmgår v invlst ursprungsmärke. VARMVALSAD ARMERING krv REGLER FÖR ANKOMSTKONTROLL AV TILLVERKNINGS- KONTROLLERAD ARMERING Regler för förenkl spårrhet vi leverns till grossistlger, rmeringsverkst, frik oh yggretsplts. Vi mterilets nkomst kontrollers tt: VID LEVERANS FRÅN TILLVERKARE Mterilet överensstämmer me eställningen till levern tören vseene kvlitet, imension oh läng/formt. Följeseel finns me erforerlig uppgifter för levernsens (prtiets) ientifiering, vs tt mterilet hr levererts från en till ertifier leverntör. Följeseel är liktyig me mterilintyg. VID LEVERANS FRÅN LAGER HOS Certifier tillverkre Annt stålverk genom Grossist/importör Återförsäljre ertifier grossist (irektleverns) Leverntörsmärkning Tillverkrens nmn eller Distriutörens nmn Återförsäljrens nmn på märkrik på vrje etekning eller etekning. För eller etekning, eller lös enhet eller knippe, kmstänger, vrs km- ertifier grossists unt gruppmärke ngetts etekning, eller i enn list, är märk- ertifier tillverkres rik inte oligtorisk. etekning Följeseel me Från tillverkre Från isriutören Från återförsäljren erforerlig uppgifter Certifieringsmärke Forrs på märkrikor Forrs på märkrikor Forrs på följeseel. oh intyg oh intyg Vlfritt på märkrikor. Intyg Kontrollintyg 3.1 Typetekning på Typetekning på Typetekning på följe- följeseel kn ersätt följeseel kn ersätt seel kn ersätt intyg intyg intyg 1 Grunt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsråets riktlinjer mj 2007 Prouktientifiktion Dokument-ID BVD-BE-0002 Vrunmn Artikel-nr/ID-egrepp Vrugrupp Armeringsstålsproukter K500C-T Ny eklrtion Vi änr eklrtion Änr eklrtion Är vrn föränr? Änringen vser Nej J Änr vr ientifiers genom Upprätt/änr en Kontroller utn änring en Övrig upplysningr: 2 Leverntörsuppgifter Chrgenummer Stålsortsmärkning: i förekommne fll kompletter me tillstånsetekning eller nnn kvlitetsmärkning Forrs För slät stänger SS 260S krävs märkning i klrtext på märkrikor smt lå färgmärkning v vrje stångs å änr + ett lått tvärstrek på mntelytn intill vrer änen. Sveringe AB Aress Box 225 Orgnistionsnr/DUNS-nr Kontktperson Telefon E-post Hr företget miljöleningssystem? Övrig upplysningr: Annt Om nnt, speifier: Företget är ertifiert enligt ISO 9000 ISO J Nej 3 Vruinformtion Ln för sluttillverkning Olik Om ln ej kn nges, nge orsk Olik leverntörer Ursprungsmärke För kmstänger: För kmstänger: För kmstänger: Invlst kmgrupp- Invlst kmgrupp- Invlst kmgruppmärke ngivet i enn märke, kontrollert v märke, kontrollert v list istriutören återförsäljren Använningsområe Armeringsstål enligt kemiklieinspektionens Ej relevnt J Nej regelverk: Klssifiering Ej relevnt Märkning Är vrn miljömärkt? Kriterier J Nej J Nej Om j, speifier: För slät stänger SS 260S krävs stålverkets nmn eller etekning på märkrik på vrje lös enhet eller knippe. Övrig upplysningr: Certifikt, kemisk smmnsättning J Nej Finns miljöeklrtion typ III för vrn? 4 Innehåll Vrn estår vi leverns v följne elr/komponenter oh me ngivn kemisk smmnsättning: Ingåene mteril/ Ingåene ämnen Vikt EG-nr/ CAS-nr Klssifiering Komponenter % lt g (lt legering) Armeringsstål Järn (Fe) Kommentr Typgokännnemärkning För typgokän proukter krävs tt följeseeln skll vr förse me Boverkets typgokännne märke ( gffelmärket ). Kol (C) 0, "- 0,25 Mngn (Mn) 0,3-1,3 -" "- Nikel (Ni) < 0, Xn Krom (Cr) < 0, Uppgifter i grönmrkere fält är krv enligt Kretsloppsråets riktlinjer. 1 Förutom e generell märknings- oh intygsregler som ngivits i tellen finns speiell regler för inläggningsfärig rmering oh förtillverke enheter smt speiell regler för importer rmering. Byggvrueklrtion för rmeringsstål oh rmeringsnät Av följeseeln sk frmgå tt prtiet levererts v en kn ls ner på BE Groups hemsi ertifier leverntör, vs följeseeln är ett mterilintyg. Deklrtionen innehåller exempelvis vruinformtion, 32 vruinnehåll oh vfllshnteringsinformtion. 33

17 PRODUKTER FRÅN ARMERINGSVERKSTÄDER Invlst eller inpräglt kmgruppsmärke finns som svrr mot liste, gokän tillverkre. För slät stänger SS260S krävs vlsverkets nmn eller etekning på vrje lös enhet eller knippe. Märkrik me tillverkrens nmn eller etekning är nring, ett är ok ej oligtoriskt för kmstänger är registrert kmgruppsmärke återfinns i ktuell list för gokän leverntörer. Förutom ett ör rmeringen grnsks okulärt me vseene på sån fel som kn vr menlig för rmeringens funktion. Ovnståene kontroll skll okumenters. Regler för utök spårrhet. Vi krv på utök spårrhet tillkommer, utöver ren nämn punkter, kontroll v: Mterilertifikt lterntivt även typgokännne. Certifikt kontrollers mot hrgenummer på märkrik, typgokännne kontrollers mot nummer på märkrik. Vi svetsning i rmerings stänger ör utök spårrhet tillämps. KVALITET OCH MILJÖ BE Group är kvlitetsertifiere enligt SS-EN ISO 9001:2000 oh miljöertifiere enligt ISO 14001:2004. Det egn kvlitetssystemet oh nslutningen till ertifieringsorgnet Norert AB (SBS) ligger till grun för e rutiner som styr hur lgeroh prouktionsverksmheten skll erivs. STARTMÖTE FASTSTÄLLER KVALITETSKRAVEN Inför strten v rmeringslevernsern hålls ett möte me kunen me plnering v levernser oh levernssätt. Kunens önske mål vseene märkning, untning oh ev övrig speiell krv fstställs. Genom plnering ren i ett tiigt stium uppnås ett smiigt smrete. Det skpr smtiigt en flexiilitet som krävs för tt även kunn hnter eventuell kut situtioner. SLUTKONTROLL FÖRE LEVERANS Orerskrivningen sker i ett eget tsystem som även utomtiskt genererr märketiketter som okså fungerr som rets uner lg i prouktionen. All färig proukter kontrollers me vseene på imensioner, utförne, ntl oh tolernser. Levernser till kun sker genom vårt väl utvekle trnsportnät. krv VID LEVERANS FRÅN TILLVERKARE VID LEVERANS FRÅN LAGER HOS Certifier tillverkre Annt stålverk genom Grossist/importör Återförsäljre ertifier grossist (irektleverns) Leverntörsmärkning Tillverkrens nmn eller Distriutörens nmn Återförsäljrens nmn på märkrik på vrje etekning eller etekning. eller etekning, eller lös enhet eller knippe, ertifier grossists unt etekning, eller ertifier tillverkres etekning Följeseel me Från tillverkren Från isriutören Från återförsäljren erforerlig uppgifter för prtiets ientifiering Certifieringsmärke Forrs på proukt Forrs på följeseel. Forrs på följeseel. Vlfritt på märkrikor. Vlfritt på märkrikor. Intyg Chrgenummer Stålsortsmärkning: För profilere nät förekommer två profileringstyper K oh P. i förekommne fll För NPS 700, som tills vire får h smm profilering som NK 500, tillkommer krvet tt märkrik me kompletter me tillverkres etekning oh NPS 700, skll finns på vrje nät. tillstånsetekning eller För PS 700 gäller tt en änyt på vrje stång skll vr färgmärkt i vit kulör. nnn kvlitetsmärkning Ursprungsmärke På lös eller ingåene På lös eller ingåene På lös eller ingåene stänger: Inpräglt km- stänger: Inpräglt km- stänger: Inpräglt kmgruppmärke ngivet i gruppmärke, kontrollert gruppmärke, kontrollert enn list v istriutören v återförsäljren Typgokännnemärkning För NPS 700, PS 700 smt för övrig svetse rmeringsenheter skll ärutöver tillverkrens etekning återfinns på märkrik på vrje lös enhet eller knippe eller unt. För typgokän proukter krävs tt följeseeln skll vr förse me Boverkets typgokännne märke ( gffelmärket ) me typgokännnenumret ngivet i irekt nslutning till märket. Förutom e generell märknings- oh intygsregler som ngivits i tellen finns speiell regler för inläggningsfärig rmering oh förtillverke enheter smt speiell regler för importer rmering. STYRNING OCH SAMORDNING Kvlitetsretet styrs v kunens önskemål oh ehov som smorns me lgringens oh prouktionens ehov oh resurser. Dett tillsmmns orgr för tt kunens krv oh förväntningr uppfylls. Syftet me kvlitetssystemet är tt länk ihop flöeskejn leverntör lger/prouktion kun oh ärigenom i ll le eliminer tänkr felkällor. Kvli tetssystemet är även ett verktyg för tt stopp, eller rätt till, even tuellt inträffe felktigheter. CERTIFIERING BE Group Sverige AB är som importör, leverntör oh tillverkre v klippt oh ok rmering ertifier v Norert AB. Armeringsproukter som ligger uner ertifieringsorgnens regler ehöver enst en egräns nkomstkontroll på retspltsen. ENDAST CERTIFIERADE LEVERANTÖRER Vår leverntörer skll vr ertifiere v kreitert ertifieringsorgn smt eöm oh gokän v oss. Mottgningskontroll genomförs på llt leverert mteril för tt säkerställ e uppställ kvlitetskrven. Ev unermåligt mteril stopps oh hålls spär- 34 rt i vvktn på utrening. 35

18 kpitel 7 tellsamling MEKANISKA EGENSKAPER, BETECKNINGAR OCH VIKTTABELLER BOCKNINGSRADIER, STÄNGER OCH BYGLAR SKARVLÄNGDER, STÄNGER OCH NÄT ARMERINGSAREA/LÖPMETER Teller Tellsmlingen innehåller nvänr sfkt om rmering oh ger snt svr på vnligt förekommne frågor. FÖRTECKNING ÖVER BOCKNING AV STÄNGER 36 37

19 Sträkgräns Dimeter MEKANISKA EGENSKAPER STÅLSORT- OCH KLASS 500A 500AB 500B 500C Re Mp Förhållne Rm/Re 1,05 1,08 1,08 1,15 Gränstöjning Agt % 2,5 3,0 5,0 7,5 VIKTTABELL (kg/m) STÅLSORT mm K500C-T, SS260S NK500AB-W K600B-T 5 0, ,222 0, , ,395 0,395 0, , ,617 0,617 0, , ,888 0,888 0, ,58 1, ,47 2, ,85 4, ,31 VIKTTABELL NÄT / BETECKNINGAR ENLIGT SS GEOMETRI/PRODUKTFORM Kmstång K Profiler stång (intrykt kmmr) P Slät stång S Nät v kmstång Nät v profiler stång Nät v slät stång LEVERANSTILLSTÅND NK NP NS Vrmvlst luftsvlnt -B Ythärt -T Kller utn re. v tärsnittsren -K Kller me re. v tärsnittsren -W Dim. Kg/m ,0 0,056 0,56 0,45 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,19 3,4 0,071 0,071 0,57 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,26 0,24 4,0 0,099 0,99 0,79 0,66 0,57 0,50 0,44 0,40 0,36 0,33 5,0 0,154 1,54 1,23 1,03 0,88 0,77 0,69 0,62 0,56 0,52 6,0 0,222 2,22 1,78 1,48 1,27 1,11 0,99 0,89 0,81 0,74 7,0 0,302 3,02 2,42 2,01 1,73 1,51 1,34 1,21 1,10 1,01 BOCKNINGSRADIER FÖR ALLA STÄNGER UTOM BYGLAR Stålsort SS260S K500C-T K600B-T K500AB-W Bokning vinkel ß < < < < Ø 5 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm * gäller ll vrmvlse stålsorter me ƒ yk 500 Mp Tellen gäller me följne förutsättningr: Betongkvlitet K 30 utom för SS260S som kräver lägst K 16. Täkskikt/imeter skll vr 1,5 oh minst 20 mm. För minre vinklr än ß = 90 resp ß = 180, kn okningsriern li minre än v tellen nger. BOCKNINGSRADIER FÖR BYGLAR Stålsort SS260S K500C-T K600B-T K500AB-W Ø 5 mm 12 6 mm mm 12 8 mm mm mm mm mm mm mm Os! Tellen gäller vi okningstempertur 0 C. Minst tillämpr stnrisere okningsrie i mm för yglr. 7,5 0,347 3,47 2,78 2,31 1,98 1,74 1,54 1,39 1,26 1,16 8,0 0,395 3,95 3,16 2,63 2,26 1,98 1,76 1,58 1,44 1,32 9,0 0,499 4,99 3,99 3,33 2,85 2,55 2,22 2,00 1,82 1,67 10,0 0,617 6,17 4,94 4,12 3,53 3,09 2,75 2,47 2,25 2,06 11,0 0,746 7,46 5,97 4,98 4,27 3,73 3,32 2,98 2,72 2,49 12,0 0,888 8,88 7,10 5,92 5,07 4,44 3,95 3,55 3,23 2,96 Nominell vikten för rmeringsnät vi olik tråvstån oh tråimetrr. Vikten nger enst trårn i en riktningen. Vikten nges i kg/m

20 SKARVLÄNGDER FÖR RAKA STÄNGER Stålsort Stång- Täkne Skrvläng imeter etong- j Ø skikt vi olik hållfsthetsklsser (mm) mm C 20/25 C 25/30 C 28/35 C 32/40 K500C-T ƒ yk Ø MP (gäller ll kmstål me ƒ yk = 500 MP) KS600B-T ƒ yk Ø MP ƒ yk Ø 20, MP Tellvären frmräkne enligt Betonghnok konstruktion 3.9:32 formel 20 är n1 är stt till 1,0 (är täkskiktet >100 mm öks skrvlängen enl fig 3.9:5). Skrvlängen kn reuers om t ex tvärrmering omger skrven 3.9:124. Vären överstigne skrvlängen 80 Ø får ej tillgooräkns. (Tellen förutsätter tt stängerns entrumvstån är summn v ul täkskiktet oh stångimetern.) Käll: Snerg/Hjort Armeringsteknik. SKARVLÄNGDER FÖR ARMERINGSNÄT Betong- Skrv Oskrv stång, entrumvstån s mm kvliteter stång Ø mm C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ Vi nvänning v NPS 700 öks skrvlängen me irk 10%

21 A D C G B F E ARMERINGSAREA/LÖPMETER (i en riktning) Stångvstån s ø Are Vikt mm m 2 kg/m m 2 /m EX 5 0,196 0,154 3,93 2,62 1,96 1,57 1,31 1,12 0,98 0,87 0,79 0,71 0,65 0,60 0,56 0,49 0,44 0,39 6 0,283 0,222 5,66 3,77 2,83 2,26 1,89 1,62 1,41 1,26 1,13 1,03 0,94 0,87 0,81 0,71 0,63 0,57 7 0,385 0,302 7,70 5,13 3,85 3,08 2,57 2,20 1,92 1,71 1,54 1,40 1,28 1,18 1,10 0,96 0,86 0,77 8 0,503 0,395 10,05 6,70 5,03 4,02 3,35 2,87 2,51 2,23 2,01 1,83 1,68 1,55 1,44 1,26 1,12 1,01 9 0,636 0,499 12,73 8,48 6,36 5,09 4,24 3,64 3,18 2,83 2,55 2,31 2,12 1,96 1,82 1,59 1,41 1, ,786 0,617 15,71 10,47 7,86 6,28 5,24 4,49 3,93 3,49 3,14 2,86 2,62 2,42 2,24 1,96 1,75 1, ,950 0,746 19,01 12,67 9,50 7,60 6,34 5,43 4,75 4,22 3,80 3,46 3,17 2,92 2,72 2,38 2,11 1, ,131 0,888 22,62 15,08 11,31 9,05 7,54 6,46 5,66 5,03 4,52 4,11 3,77 3,48 3,23 2,83 2,51 2,26 Förtekning över okning v stänger 2A, 1979 y Grupp 1-2 Grupp 3-4 Grupp 3-4 Grupp 5 K L e S y f Klippläng + + 0,5 y x s u u LX NX T Z M V x s e u x y s v 90 u Symetrisk x u e e f g u > 90 x u u N SH y J H U W = Klippläng ,5 y Symetrisk x y u s e Mått inom se nvisningr Svensk Armering Änförnkringr: Änkrok vän liknt som i typfiguren nges me L oh änkrok vän åt motstt håll me M. Ankringsring nges me A. Bokningsmåtten vser ytterkonturer. e s u x e u x y u R SX Q O X 3,3 y Perspektiv Perspektiv x (Yttre rie) e XX Speil y Spirl smmntrykt Antl vrv = x Stigning per vrv = y e v <90 v = 90 v >90 r r r kpitel 8 snfkt -ö Ankomstkontroll: kontroll v gokännnesttus vi leverns till lger- eller prouktionsplts. Are: Snittyt v rmeringsstång (konstruktionsel) vskuren vinkelrätt mot ess längxel. Kmmr oh fenor meräkns ej vi kmstål. Armering: Smlingsegrepp för l stänger eller nät v stål, som gjuts in i etong oh tillsmmns ilr rmer etong. Armeringsförtekning: Prouktionsunerlg för klippt oh ok rmering (enl. typl 2A 1979). Armeringslger: Betekning på rmering på viss nivå vi rmering i fler skikt. Armeringsskrv: Allmänt egrepp vseene olik system för skrvning v rmering. Armeringsjärn: Se rmeringsstål. Armeringsmtt: Se rmeringsnät. Armeringsnät: Svetst nät, tillverks v kllrgen oh profiler trå. Armeringsspeifiktion: Se rmer - ingsförtekning. Armeringsstål: Vrmvls stång me kmmr, förekommer även utn kmmr. Armeringsstö: Smlingsegrepp för olik typer v istnsstö, nväns åe till rmeringsstål oh rmeringsnät. Armeringstillverkre: Den som frmställer rmeringsstänger me ers slutlig yteskffenhet oh hållfsthetsegenskper. Armeringsverkst: Verkst som klipper, okr eller svetsr rmering, utn vsikt tt föränr stängerns yteskffenhet oh hållfsthetsegenskper. Bmte : Se rullrmering. Bergult: Armeringsstång v se för ergssäkring, ergsförnkring et., oft leverer i gängt utförne. Komplette rne proukter är rikor v olik typ, mutter et. BI-stål: Svets rmeringsstege v kllrgen trå, finns även som korrosionsestänigt istål, rostfritt. Se även Brite. BM-mtt: Svetst oh istnsert kmstålsnät. Bokningsrie: Den inre krökningsrien vi rmeringsok efter återfjäring. Bokstö: Armeringsstö svetst v kmstång, 3 eller 4 enpr me plste fötter. Lämplig för för istnsering vi rmering v jälklg. Brite: Korrosionssky murverksrmering eståene v rostfritt istål. Brottgräns - rgrottgräns: en högst påkänning, mätt på ursprungligt tvärsnitt, vilken ett provstyke utsätts för vi rgning till rott. Bunt rmering: Två eller tre rmeringsstänger (enheter) v smm typ oh imeter som läggs prllell oh njs ihop tätt intill vrnr. Bygel: Omslutne rmering, nväns t ex i lkr oh pelre, åe som monteringsrmering oh krftupptgne rmering. Certifikt: Mterilintyg som uppvisr kemisk nlys oh meknisk vären. Chrge: Blnning eller sts v råvror som på en gång smälts i stålugn vi tillverkning v rmeringsstål. Comx: Se förtgningsprofil. Efterspän rmering: Armeringen spänns upp efter tt etongen hårnt (pltsygge). Se även Förspän rmering. Förspän rmering: Den får sin spännkrft före gjutning (elementinustri). Se även Efterspän rmering

22 Byggstålshnok vers2.in Förtgningsprofil: Skrvsystem för t ex vertiklt nslutne vägg. Oftst utför i form v en metllsken innehållne färig skrvstänger. Hlmststö: Typ v nätstö, tillverkningen nelg. Häftsvetsning: Svets hopfästning v rmerings stänger i vsikt tt fixer stängern inöres uner trnsport oh hntering smt i formrn innn etongen hårnt. ILF: Se Inläggningsfärig rme r- ing. Inläggningsfärig rmering: Klippt oh okt rmeringsstål leverert färigt till yggplts. Även svets rmering går uner ett egrepp. Klleret rmering: Armering som eretts i kllt tillstån vrigenom hållfsthetsegenskpern änrts. Kllsträkning: En form v klleretning som inneär tt stången sträks så tt sträkgränsen överskris oh en ärefter erhålln 0,2-gränsen lir högre än en ursprunglig sträkgränsen. Kmgruppsmärke: Tillverkrens eget märke invlst i stålet. Kmprofiler stång: Kllvls stång som i kllt tillstån försetts me regelunet återkommne kmmr för tt förättr stångens smverkn me etongen. Kmstålsnät: Svetse nät, tillverke v vrmvls rmeringsstång, främst förekommne i grovrmere konstruktioner. Kmstång: Armeringsstång som uner vrmvlsning försetts me kmmr för tt förättr stångens smverkn me etongen. Kttfot: Distns, ok v rmeringsstål. Korrosion: Definiers som ett ngrepp på ett mteril genom kemisk eller elektrokemisk rektion me omgivningen. För rmeringsstål inneär korrosion vnligen etsmm som rostilning. K600B-T: Kmstål, svetsr kvlitet. Utgången. Ersätter KS600S Lenton: Skrvsystem för rgn oh trykt rmeringsstänger me imeter mm. Monter rmering: Se Svets rmering. Nominell imeter (Ø): Den imeter uttrykt i mm, som rmeringen etekns me oh som skll nges på ritningr oh nväns vi konstruktions eräkningr oh eräkning v effektiv höj. Norert: Norert AB, som är kreitert för proessertifiering på l.. stålområet me ertifieringsmärket SBS. Certifieringsorgnet estyrker tt tillverkren tikllverkr oh kontrollerr prouktern på ett sätt som är i överenstämmelse me stnrens krv oh krv i et svensk yggregelverket. Nätstö: Armeringsstö på mer, lämplig för istnsering vi rmering v plttor på mrk oh jälklg. Ormer etong: Konstruktionsel är förekommne rgkrfter, eller viss slg v em, inte uppts v rmering. Se Armer etong. Rullrmering: Armering på rulle som psss in oh som sen rullls ut. Exempelvis Bmte oh Spinnmster. SBS: Svensk Byggstålkontroll. Certifierr, tillverknings kontrollerr oh esiktigr l rmering. Sprstö: Typgokän, svets överkntsrmering. Spinnmster: Se rullrmering. SS260S: Slätstål, svetsr kvlitet, nväns l.. för montering oh formstg. Svets rmering: Främst vses vrmvls rmering svets till kmstålsnät, korgr v olik typ et. Stnrimeter: Nominell imeter för rmering som normlt tillverks oh lgerförs. Stnrisere okningsrier: De inre rier som i först hn ör nväns vi okning v rmering. Sträkgräns: Den påkänning vi vilket ett mteril öjs plstiskt vi konstnt lst, vs ett gränsväre för spänningsökning vi rgprovning v stål. Den högst påkänningen inom sträkgräns områet etekns övre sträkgräns. Viss mteril hr ingen utprägl sträkgräns. För ess nväns i stället 0,2-gränsen, som eteknr en påkänning för vilken en kvrlivne töjningen efter fullstänig vlstning uppgår till 0,2%. Tolerns: Detsmm som störst tillåten måttvvikelse från ngivet mått. Unervlsning: Se övervlsning. Vlsrgning: Beretning som inneär tt stång vlss i kllt tillstån till en minre imeter än en ursprunglig. Vrmvlst stål: Stål som efter vlsningen inte unergått eretning som änrt stålets hållfsthetsegenskper. Ythärt rmeringsstål: Betekns exempelvis K500C-T. Ålring: Kvlitetsföränring v egenskpern hos kllerett stål. Inneär en höjning v rottgränsen me smtiig minskning v rottöjningen. Ålring utförs vnligen v rmeringstillverkren genom vrmålring eller kll eretning. Övervlsning: Armeringsstål vlss me en tolerns mot nominell imeter oh metervikt, som egränss v en mximl unervlsning (minustolerns) oh en mximl övervlsning (plus tolerns). Byggståls HnBoken Tyker u tt enn hnok vr r knske u även hr nytt v Byggstålshnoken. Beställ en på Vi reserverr oss för ev. feltryk. All teller 44 oh sifferuppgifter lämns utn förinelse. 45

handbok armering i grunden

handbok armering i grunden hnok rmering i grunen www.trert.se, mj 2007 44 45 E group i grunen www.egroup.se HUVUKONTOR Mlmö Box 225 201 22 Mlmö Besöksress: Spegtn 1 Tel: 040-38 40 00 Fx: 040-38 42 62 info@egroup.se ingår i BE Group,

Läs mer

HANDBOK ARMERING I GRUNDEN

HANDBOK ARMERING I GRUNDEN HANDBOK ARMERING I GRUNDEN BE Groups sortiment omfttr: STÅL & RÖR SPECIALSTÅL ARMERING ROSTFRITT ALUMINIUM För ktuell produktinformtion se www.egroup.se 2 INNEHÅLL 1. ARMERINGENS ROLL SID 7 2. ARMERINGSSTÅL

Läs mer

HANDBOK ARMERING I GRUNDEN

HANDBOK ARMERING I GRUNDEN HANDBOK ARMERING I GRUNDEN BE Groups sortiment omfttr: STÅL & RÖR SPECIALSTÅL ARMERING ROSTFRITT ALUMINIUM För ktuell produktinformtion se www.egroup.se 2 INNEHÅLL 1. ARMERINGENS ROLL SID 7 2. ARMERINGSSTÅL

Läs mer

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D.

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D. 1 Kemisk jämvikt oh termoynmik Vi en kemisk rektion omvnls en eller fler molekyler från en form till en nnn. Mång olik typer v kemisk rektioner hr ren reovists uner kursen. För tt eskriv v som häner vi

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Council of Europe Treaty Series - No. 199. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Council of Europe Treaty Series - No. 199. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället Counil of Europe Trety Series - No. 199 Europråets rmkonvention om kulturrvets väre för smhället Fro, 27.X.2005 2 CETS 199 Vlue of Culturl Heritge for Soiety, 27.X.2005 Inlening De melemsstter i Europrået

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 reeleks NpMD ht006 ör M4 19 Innehåll Föror 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN 006 Del I, 9 uppgiter utn miniräknre 3 Del II, 8 uppgiter me miniräknre 6 Föror Kom ihåg Mtemtik är tt vr tylig

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

Kompletterande formelsamling i hållfasthetslära

Kompletterande formelsamling i hållfasthetslära Kompletternde formelsmling i hållfsthetslär Görn Wihlorg LTH 004 Spänningstillståndet i ett pln, vinkelätt mot en huvudspänningsriktning ϕ cos ϕ+ sin ϕ + sinϕcosϕ ϕ sinϕ+ cos ϕ Huvudspänningr och huvudspänningsriktningr

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Utbildning av kompositbranschen

Utbildning av kompositbranschen 1mrs 2010 Utildning v kompositrnshen Certifieringskrv vers 1.4 Plst- & Kemiföretgen - Kompositvdelningen - plst- & kemiföretgen the swedish plstis & hemils federtion Plst- & Kemiföretgen Tel +46 (0)8-783

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Lagersortiment armering

Lagersortiment armering 2015-05-25 Lagersortiment armering Armeringsstål Rostfri armering Armeringsnät Komplement ARMERINGSSTÅL Rakstål K500C-T Diameter mm Lagervara (X) 12 meter 6 meter 2 meter Vikt kg/meter 6 X 0,222 8 X X

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 3-09 2009-06-08 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter 2 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-15150:-

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål. Rostfri armering. ILF armering. Armeringsnät. Kompletterande produkter

Nr Prislista. Armeringsstål. Rostfri armering. ILF armering. Armeringsnät. Kompletterande produkter Nr 4-2010 2010-05 - 03 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Kompletterande produkter ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter 2 meter B500BT,

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Kmerobjektiv oc elokusering Zoomobjektiv Ett kmerobjektiv sk normlt vbil ett objekt som beinner sig på någr meters vstån på en ilm i en krtig örminskning. Det innebär tt okllängen på et objektiv mn sk

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Armering - Lagersortiment och tillämpning Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Om företaget Ett företag i ständig utveckling. Celsa Steel Service är Nordens ledande armeringsleverantör.

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 7-08 2008-07-01 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-18180:- 0,222-8

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 6-07 2007-11-01 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Coils ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-11980:-

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa ADAD Me tillägg för soiltjänsten Version: 090801 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts v Alfre Friemn oh Arlene Ut vi Philelphi Psyhitri Center, USA, i slutet v 1980-tlet.

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF jan 2016, kl. 8:15-12:15

Tentamen 1 i Matematik 1, HF jan 2016, kl. 8:15-12:15 Tentmen i Mtemtik, HF9 7 jn, kl 8:5-:5 Eminto: Amin Hlilovi Unevisne läe: Feik Begholm, Jons Stenholm, Elis Si Fö gokänt etg kävs v m poäng Betgsgänse: Fö etg A, B, C, D, E kävs, 9,, espektive poäng Kompletteing:

Läs mer

STÅL- & ARMERINGSPRODUKTER ARMERING SOM MÄRKS. Unika format och storlekar av armeringsprodukter. www.thuresson.se

STÅL- & ARMERINGSPRODUKTER ARMERING SOM MÄRKS. Unika format och storlekar av armeringsprodukter. www.thuresson.se STÅL- & ARMERINGSPRODUKTER ARMERING SOM MÄRKS Unika format och storlekar av armeringsprodukter www.thuresson.se ARMERINGSSTÅL Kvalitet K500C-T / Ss26S / färgkodat Armeringsstål 2 meter Vikt/st Färgkod

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål. Rostfri armering. ILF armering. Armeringsnät. Kompletterande produkter

Nr Prislista. Armeringsstål. Rostfri armering. ILF armering. Armeringsnät. Kompletterande produkter Nr 1-2016 2016-06-02 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Kompletterande produkter ARMERINGSSTÅL K0C-T Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter 2 meter K0C-T,

Läs mer

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial...

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial... Varmvalsad armering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 Normer Produktkaraktär Godkännande Användningsområde Armeringsstål i raka längder... sid 4 Leveranssätt Diametrar och vikter Kamstål

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

HALFENSKENOR B 07-SE BETONG

HALFENSKENOR B 07-SE BETONG HALFENSKENOR B 07-SE BETONG HALFENSKENOR OCH TILLBEHÖR Innehå Hfenskenor, HTA siorn 10-0 Hfenskruvr siorn 11 - HALFEN hkmuttrr siorn 11-1 Tnne Hfenskenor, HZA och Hfenskruvr, HZS siorn - Hfenskenor DYNAGRIP

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6a

Facit - Tänk och Räkna 6a Fit - Tänk oh Räkn I tlens värl - - - - - - Åttiosextusen trehunrfem Åttiosextusen trehunrfem 8 0 9 089 8 8 8 0 9 80 9 9 9 80 0 99 098 99 099 99 00 89 899 89 900 89 90 008 009 00 9 999 0 000 0 00 90 988

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

ADAD Inskrivning. SiS FoU. Formulärversion: In 2013:1. Får ej kopieras eller spridas utanför SiS

ADAD Inskrivning. SiS FoU. Formulärversion: In 2013:1. Får ej kopieras eller spridas utanför SiS ADAD Inskrivning SiS FoU Formulärversion: In 2013:1 Får ej kopiers eller spris utnför SiS ADAD Inskrivning Formulärversion: In 2013:1 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts

Läs mer

Ytbehandling: Utvändigt: svart slamfärg. Invändigt: väggar vit inomhusfärg, golv och fasta snickerier: vitpigmenterad ask.

Ytbehandling: Utvändigt: svart slamfärg. Invändigt: väggar vit inomhusfärg, golv och fasta snickerier: vitpigmenterad ask. Villa Ekstrand. Beskrivning av projektet. Läge: Björkhagen i Ängel holms kommun Byggherre: Inga och Ruud Ekstrand rkitekt: gneta Hahne rkitekter B, gneta Hahne och Johan Roos Entreprenör: Eddie Bengtsson

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6b

Facit - Tänk och Räkna 6b Fit Tänk oh Räkn Mätning oh sttistik A. B. C. A. B. C. A. B. C. 00 s s s 0 min min min 0 h h 0 h 0... h min h min h min.,. oh. h min.0 h min h min 0. Ktrineholm 0 ygn 0 ygn 0 ygn mån mån mån 00 min gr

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet Föreläsning 6 Sply-trä. rioritetsköer oh hepr. TDDC91,TDDE22,725G97: DALG Utskriftsversion v föreläsning i Dtstrukturer oh lgoritmer 19 septemer 2017 Mgnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet 6.1 Innehåll

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707 Ställdon för ventiler oh spjäll i klimtnläggningr 4 VU-3 Produktinformtion Luftflödesreglering VAV Universl i0059707 VAV-Universl VRD2 BC rykgivre oh regultor i en enhet Styrsignl DC 0 10 V Kommunierr

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

Appendix. De plana triangelsatserna. D c

Appendix. De plana triangelsatserna. D c ppendix e pln tringelstsern Pythgors sts: I en rätvinklig tringel gäller, med figurens etekningr: 2 = 2 + 2 1 2 evis: Vi utnyttjr likformigheten melln tringlrn, oh. v denn får vi, med figurens etekningr:

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål. Rostfri armering. ILF armering. Armeringsnät. Kompletterande produkter

Nr Prislista. Armeringsstål. Rostfri armering. ILF armering. Armeringsnät. Kompletterande produkter Nr 1-2014 2014-05-05 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Kompletterande produkter ARMERINGSSTÅL K500C-T Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter 2 meter K500C-T,

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 24.11.2015 L 306/31 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2119 v den 20 novemer 2015 om fstställnde v BAT-slutstser för produktion v träserde skivor, i enlighet med Europprlmentets och rådets direktiv

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Hantering av digitala bilder

Hantering av digitala bilder Hntering v igitl iler SAMMANFATTAT Digitl vilning oh tillhörne IT-system hr inneurit stor förättringr v en entl röntgentekniken v gäller rkivering, överföring, efterehnling, nlys oh grnskning v iler. Det

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev.

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev. Nivåtest i svensk Nivåtest i svensk Föror Det är lärormteril me test. Det är nvnrt åe för lärre oh elev. Här kommer nivåtest i svensk. Du måste välj ett äst svr. Testet sk ge ig en sn ié om in språkkunskper.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Svensk katalog. Världsledande LED-teknik. Energisnålt och superhållbart. www.hellamarine.se www.marinkatalogen.se

Svensk katalog. Världsledande LED-teknik. Energisnålt och superhållbart. www.hellamarine.se www.marinkatalogen.se Svensk ktlog Världslednde LED-teknik. Energisnålt oh superhållrt. www.hellmrine.se www.mrinktlogen.se Vision oh innovtion Hell mrine, Auklnd, Ny Zeelnd. Välkommen till Hell mrines ktlog, din fullständig

Läs mer

Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt.

Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Lagersortiment 2014 Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Vi börjar kunna tävla med de stora leverantörerna av handelsstål inom allt fler områden, men vi har lovat oss

Läs mer

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon AA8, UEC.3 L74A34 / L74B33 -V ställdon SLAGLÄGD / 38 PRODUKTIFORATIO BESKRIVIG Sn och enkel instlltion Ingen injustering Låg energiförrukning Lsteroende ändlägeskontkter Hndmnövervred Återföringssignl

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Elektromagnetisk bromsning förbättrar stålkvaliteten vid stränggjutning

Elektromagnetisk bromsning förbättrar stålkvaliteten vid stränggjutning Elektromgnetisk romsning förättrr stålkvliteten vid stränggjutning Elektromgnetisk romsning v stålflödet i kokillen i stränggjutningsmskiner förättrr kvliteten hos det gjutn stålet genom tt mängden icke-metllisk

Läs mer