handbok armering i grunden xxx 20XX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX"

Transkript

1 hnok rmering i grunen xxx 20XX 48 49

2 innehåll 1. ARMERINGENS ROLL SID 7 2. ARMERINGSSTÅL SID ARMERINGSNÄT SID 17 BE Groups sortiment omfttr: STÅL & RÖR SPECIALSTÅL ARMERING ROSTFRITT ALUMINIUM För ktuell prouktinformtion se 4. ROSTFRI ARMERING SID KOMPLETTERANDE PRODUKTER SID KVALITETSSÄKRAD ARMERING SID TABELLSAMLING SID SNABBFAKTA SID

3 E group i grunen HUVUDKONTOR Mlmö BE Group Sverige AB Box Mlmö Besöksress: Spegtn 1 Tel: Fx: BE Group Sverige AB ingår i BE Group, ett v norr Europs lene hnelsoh servieföretg inom stål, speilstål, rör, rmering, rostfritt oh luminium. Vi är ett oeroene företg oh erjuer väreskpne istriution oh vireföräling v vår proukter. Vår kuner finns främst inom yggoh verkstsinustrin. Me säljkontor smt lger- oh prouktionsnläggningr strtegiskt plere hr vi en helhetsstrtegi för tt leverer proukter oh tjänster. Vår mition är tt spr ti, kostner oh kpitl för vår kuner för tt ärigenom ök ers konkurrenskrft. På så sätt investerr vi i åe vår kuners oh vår egen frmti. PRODUKTIONSSERVICE Förutom hnel me stål, rostfritt stål oh luminium erjuer vi olik sorters väreskpne föräling: Inläggningsfärig rmering Blästring oh målning Kpning oh sågning v stål, rostfritt oh luminium Kpning, orrning, grning oh gängning (integrer in-line ) Gsskärning Klippning oh spltning Tillsmmns me vårt otterolg Leor Stålteknik kn vi okså erju levernser v vnere stålkonstruktioner oh prefriert stål för yggprojekt, fritt retspltsen. Vårt re utu när et gäller prouktionsservie inneär tt kunern kn få prouktern i imensioner oh former som helt motsvrr ers ehov. Genom tt lägg ut förehnlingen till oss kn kunen fokuser på sin kärnkompetens, reuer kostnern oh ök prouktiviteten oh lönsmheten. KVALITET & MILJÖ BE Group hr rett ktivt me kvlitetssäkring sen örjn v 1990-tlet. Vi uppfyller ig krven enligt SS-EN ISO 9001:2000 smt ISO 14001:2004. BE Group Sverige ertifiers inom kort även enligt EN 1090 för CE-märkning v mteril. CE-märket kommer ok ej tt ersätt SBS-märket. I vårt kvlitetsoh miljörete fokuserr vi mot en ök kunnytt, stänig förättringr oh ett proessorientert synsätt i et glig retet. Allt ett hr vår kuner nytt v. BESTÄLLNING Kontkt närmst BE Group-kontor. Där möter u tekniskt kunnig oh engger personl som llti eftersträvr tt finn äst lösningen på in ehov. Du kn även läs mer om oss oh vårt erjune på ARMERINGSHANDBOKEN Armeringshnoken är frmtgen för tt vis rmering som finns i lgersortimentet eller kn tillverks efter eställning. Me tien hr Armeringshnoken livit ett stnrverk för såväl konstruktörer oh inköpre, som för em som hngripligen retr me rmeringsfrågor ute på yggretspltsern. Den nväns essutom som kurslittertur inom gymnsieskoln oh vi nr utilningr. Denn utgåv är genomgåene uppter oh vår mition är tt en sk fortsätt tt vr ett r hjälpmeel för ll som retr inom områet rmering. FÖRSÄLJNINGSKONTOR OCH SERVICE CENTERS Mlmö BE Group Sverige AB Box Mlmö Besöksress: Spegtn 1 Tel: Fx: Alvest BE Group Sverige AB Box Alvest Besöksress: Storgtn 22 Tel: Fx: Göteorg BE Group Sverige AB Box Göteorg Besöksress: Mejerigtn 1 Tel: Fx: Jönköping BE Group Sverige AB Box Jönköping Besöksress: Huskvrnvägen 80 Tel: Fx: Norrköping BE Group Sverige AB Box Norrköping Besöksress: Brlstgtn 10, Linö Tel: Fx: Stokholm BE Group Sverige AB Box Stokholm Gloen Besöksress: Arenvägen 33 Tel: Fx: Krlst BE Group Sverige AB Fresgtn 3 B Krlst Besöksress: Fresgtn 3 B Tel: Fx: Borlänge BE Group Sverige AB Box Borlänge Besöksress: Hntverkrgtn 9 Tel: Fx: Sunsvll BE Group Sverige AB Box Sunsvll Besöksress: Skeppregtn 7 Tel: Fx:

4 kpitel 1 Armeringens roll 6 Hållfsthet är nykeloret för en yggns ll olik prtier, såväl vertikl som horisontl. Armeringens roll är tt ök etongens hållfsthet oh hr ärför olik utformning eroene på nvänningsområe. Här ser vi t ex rmeringsnät. Nätet förelr trykpåkänningen i konstruktionen. Pelre, ro-nor, lkr oh nr etongkonstruktioner kräver nnn typ v rmering. En sk är ok gemensm rmeringens förmåg tt är e påfrestningr som konstruktionen utsätts för. Armering i någon form ingår i ll moern etongkonstruktioner, men rmeringstekniken hr en lång histori kom sig. Ren för irk 4000 år sen rmeres lertegel me vss, vilket vr ett r sätt tt treul teglets hållfsthet. Moern rmering terr sig till 1800-tlet. Då nvänes för först gången stål för tt rmer etong. Ig nväns rmering för tt ök etongkonstruktioners hållfsthet på fler olik sätt. Arme r ingen tr upp rg-, tryk- oh skjuvpåkänningr, förhinrr sprikilning oh förelr elstning i yggnens olik prtier. Väl utvekl rmeringsteknik möjliggör slnkre konstruktioner genom tt mängen etong kn minsks. Armering kn ske irekt på yggpltsen men okså nväns vi gjutning v etljer som sen trnsporters till slutressen. HÖG DRAGHÅLLFASTHET Stålets egenskper är eroene v ess smmnsättning. Kolhlten påverkr t ex mjukheten oh segheten. Stål kn okså legers (lns me tillstsämnen) för tt uppnå speifik egenskper. Armeringsstål är vrmvlst oh hr hög rghållfsthet för tt tillför etongen e önskvär hållfsthetsegenskpern. Armer lk. Deformtion förvrnr om rott. Blken tål essutom väsentligt större elstning. SPRÖD BETONG BLIR SEG Armering nväns i först hn för tt ök etongens rghållfsthet, som i ormert skik är låg. Drghållfstheten hr etyelse för sprikilning som till oh me kn uppstå pg konstruktionens egen tyng. Vi ytterli gre elstning ökr sprikrisken väsentligt. Sprikor är förstie till rott. Utn rmering rister etong plötsligt oh utn förvrning. Armer etong äremot, tål väsentligt högre elstning oh eformers innn rott uppstår. På så sätt upptäks ev pågåene eformtion oh kn åtgärs. Armering els in i rgrmering, trykrmering, skjuvrmering, sprikrmering oh Armering, utn påkänning förelningsrmering. Form Armering, utn påkänning Form Blken elst me egentyng rgrmeringens funktion DRAGARMERING Drgrmering nväns överllt är mn förväntr stor rg på känningr oh imensioners så tt enrt rmeringen sk kunn är upp konstruktionens påfrestningr, utn hjälp v etongens egen rghållfsthet. Drgrmering kn vr spän, rmeringen spänns upp före eller efter gjutning, eller ospän, rmeringen är helt opåverk v rgkrfter tills etongkonstruktionen elsts. Konstruktioner me spän rmering klrr högre elstning än ito me ospän rmering, innn mximl rgpåkänning uppnås. Ospän rmering är ok vnligst oh eskrivs fortsättningsvis, om inte nnt nges. DRAGARMERAD BALK Armering, utn påkänning Form Ormer lk. Brott kn uppstå utn förvrning. Ej vform lk Blken elst me egentyng oh yttre lst 7

5 Drgrmeringens förnkring i etongen hr stor etyelse för hållfstheten. Förnkringen på verks v: Armeringens vihäftning till etongen. Här spelr rme r ingens yt oh renhet, liksom etongens smmnsättning stor roller. Lös rost, smutsig eller fet yt på rmeringen minskr vihäftningen, liksom höjt vttentl i etongen. Dett ör ekts vi lgring v rmering! Vihäftningen vrierr i olik elr v en etongkonstruktion. Det finns skillner för horisontl oh vertikl rmering, liksom för övre oh unre rmerings lger, l eroene på etongens sättning. Tvärsnitt genom pelre Längsgåene rmering Bygel Längsgåene rmeringsstång kn knäk ut vi trykelstning. Dett förhinrs v ygeln. Förnkring v rmeringsstång Rk, slät stång Slät stång me änkrok Stång me kmmr (kmstång) Kmprofil, rmeringsnät Svetst rmeringsnät Armeringens form. Änkrokr är ett sätt tt mekniskt förnkr rmeringen i etongen. Kmmr: Ökr els kontktytn etong/rmering, els meför kmmrns form tt rg- oh trykkrftern föränrr sin riktningr. Nät: Förnkringsegenskpern påverks positivt genom en komintion v stängerns kmmr oh nätets svetsr. TRYCKARMERING Pelre oh väggr är exempel på etongkonstruktioner me stor trykpåkänning. Tk vre rmering kn en möjlig elstningen öks. I ess konstruktioner är et v stor vikt tt vihäftningen är mximl för tt uppnå en v se rmeringseffekten. I pelre krävs tt en verti kl rmeringen hålls smmn v yglr. Byglrns uppgift är els tt fixer rmeringen, els tt in stängern till vrnr för tt förhinr utknäkning. Trykrmering nväns även i öjelste konstruktioner för tt förstor öjtrykzonen. SKJUVARMERING Skjuvpåkänning uppstår i öjelste konstruktioner, t ex i pltt eller lk. När risk finns tt skjuvpåkänningrn lir stor måste etongen rmers, oh å i först hn närmst upplgsänrn. Denn rmering kn ske me vertikl eller sne ställ yglr eller genom tt konstruktionens rmerings stänger oks i änen. SPRICKARMERING Sprikor i etongkonstruktioner kn uppstå pg temperturföränringr oh/eller krympning. Sprikor är ntingen sml oh tätt förele eller grov oh glest förele. Sprikorns ntl, plering oh grovlek påverks v: Armeringsmängen i förhållne till plttjoklek oh etongkvlitet. Påkänningen i rmeringsstålet: Ju högre påkänning, esto grövre sprikor. Täkne etongskikt: Tjokleken hos et täkne etong skiktet Bestämning v effektiv höj h h h h h h h h =h-(+ø/2) =h-(+ø+/2) =h-(+ø/2) =h-(+ø+/2) h = Blkens totl höj ø = Drgrmeringens nominell imeter = Täkne etongskikt räknt till huvurmeringen = Fri vstånet melln två rmeringslger = Blkens effektiv höj Käll: J Snerg, B Hjort; Armeringsteknik, Byggentreprenörern hr etyelse åe för sprikilning, korrosions- oh rnsky. För tunt täkskikt klrr inte tt t upp en krft som överförs från rmeringen. Effektiv höjen: Måttet från rmeringens tyngpunkt till knten som utsätts för tryk. Ett myket viktigt mått vi e räkning v ärförmågn hos en etongkonstruktion. Minskr effektiv höjen minskr okså ärförmågn i motsvrne gr. BEGREPPSFÖRKLARINGAR Vi nväner egreppen Ike krftupptgne rmering, Krftupptgne rmering oh Monteringsrmering, vilket efiniers: Ike krftupptgne rmering: Armering som enst är monterings rmering. Krftupptgne rmering: Vilket är ll övrig rmering. Monteringsrmering: Fixerr krftupptgne rmering i förutestäm lägen. Oserver ok tt i viss smmnhng kn även Krftupptgne rmering vr Monteringsrmering. Skjuvsprikor vi upplg 8 Byglr oh krokr är r två exempel på ok rmering. 9

6 kpitel 2 Armeringsstål Armeringsstål kn h olik form, men estår llti v vrmvlst, seghärt stål. Armeringsstål tillverks oh leverers i rk länger, i erett utförne eller som rullrmering. Utveklingen går mot llt större nel inläggningsfärig rmering oh rullrmering, tk vre sin retsteknisk oh ekonomisk förelr. LAGERLÄNGDER Armeringen reser sig som ett skelett oh vi nr yggnens slutlig form, långt före sist gjutningen. Här hr mn l tgit tillvr förelrn me svetse kmstålsnät oh inläggningsfärig rmering oh på så sätt uppnått hög kvlitet oh förenklt rete me ekonomisk oh tismässig förelr. K500C-T oh K600B-T är termiskt frmställt, seghärt stål oh särskiljes me okstven T. K500C-T hr myket go svetsoh okningsegenskper tk vre en låg kolhlten (mx 0,22%). Dett stål, som vrmvlss på tritionellt vis, hr en tempertur på 1000 C när et pssert sist vlsningen. Kylning sker ärefter me stor mäng vtten uner högt tryk. Dett snkyler stångens ytskikt till : 300 C vilket får en mrtensitisk härstruktur. Kärnn är fortstt ustenitisk. Ute i luften tränger kärnns överskottsvärme genom ytskiktet oh nlöper smtiigt mrtensiten. Slutproukten hr en seg kärn v perlit oh ferrit, ett ytskikt v nlöpt mrtensit oh äremelln en övergångszon. Den ig vnligst leverere rmeringsstålskvliteten 500 är en seghär proukt. All vrmvls rmering är ig svetsr. SVENSK STANDARD SS Geometri (Kmstång) Nivå på övre sträkgräns (MP) K500C-T LAGERLÄNGDER Dim K500C-T SS260s Rostfri 6 6 m 6 m 8 2 m, 6 m, 12 m 6 m 6 m 10 2 m, 6 m, 12 m 6 m 12, 16 2 m, 6 m, 12 m 6 m 20, 6 m, 12 m m m Stålklss Levernstillstån (Termiskt frmställt stål seghärt) Anm: Dimensionern 14 oh 28 mm offerers på egärn

7 SVETSAD ARMERING Huvugruppern för svets rmering Dess illustrtioner är prinipskisser oh är ärför ej sklenlig. Svets rmering, tillverk inomhus uner kontrollere former, etyer tisvinst oh kvlitetssäkerhet. Armering kn svetss på yggpltsen, men et är svårt tt uppnå e krv som ställs på omgivne tempertur, måttnoggrnnhet oh formstilitet. Det krävs okså tt en personl som utför svetsningen är ehörig, liksom en som leer oh övervkr svetsretet. Istället finns möjligheten tt eställ svetse enheter som leverers till yggpltsen, färig för ingjutning. Svetsning v rmering kräver ehörig personl, måttnoggrnnhet oh formstilitet. Vi hr e personell oh mskinell resurser som krävs för ll slgs svetsning v rmering. Envägsnät Plnt kmstålsnät Bokt kmstålsnät Korg lämplig för ln nnt pålplttor Mrknen erjuer ett stort utu kompletterne proukter som förenklr oh effektiviserr retet på olik sätt. Den iel retsgången vi frmställning v svetse enheter är: Anlys oh genomgång v konstruktionsunerlget, så tiigt som möjligt. Frmtgning v förslg på e enskil ingåene rmeringsenhetern. Dett sker oftst i smrete me konstruktör. självklrt en go tisplnering men ger i gengäl myket go slutresultt. Prouktion oh leverns. Vnligst är ok tt lämplig elr v rmeringen filtrers ut vi upprättnet v rmeringsförtekningrn, för konvertering till svetse enheter. I ess fll görs normlt ing stor föränringr mot et som är inritt oh föreskrivet. I förekommne fll sker et självklrt i smverkn oh smförstån me konstruktör oh Den svetse rmeringen kn inels i tre grupper: Pln kmstålsnät Boke kmstålsnät Armeringskorgr (t ex pelrkorgr, pålpltte korgr oh kntlkskorgr) Vi svetsr ll vrmvls rmering i imensionsområet 8 32 mm. Storleken på enhetern egränss enst v v som går tt trnsporter. Oserver tt vi enst levererr Detljjusteringr. Dess kn utförs sent i plneringen, oftst efter genomgång me retspltsen. Fältstuier eller provleverns kn 14 även förekomm. Dess kräver yggretsplts. häftsvets (monter) rmering. 15 Pelrkorg

8 kpitel 3 Armeringsnät Nästn ll Gemensmt för ll rmeringsnät är tt e är tillverke v profiler trå som mskinsvetsts. Vnligst är tt mn tillverkr rmeringsnät v kllrgen profiler trå. Det finns även nät tillverke v vrmvls trå. Utöver en tritionell nvänningen v nät i plttor på mrk oh i jälk lg, ökr nvänningen v nät i exempelvis väggr. SVENSK STANDARD SS NK500AB-W Geometri Nivå på övre Stålklss Leverns- (profiler sträkgräns tillstån kmstång) (MP) (kllrget) 16 pln gjutn etongytor öljer rmeringsnät i någon form i sitt inre. Ojektets eskffenhet, mrk- oh grunförhållnen utgör, tillsmmns me yggelens konstruktion, e prmetrr som styr vlet v stålkvlitet, rmeringsre oh formt. Ovsett vilket utförne oh typ mn väljer, är nät nästn llti en optiml rmeringslösningen för pln etongkonstruktioner. Nät inneär essutom väsentligt skonsmmre montering, vilket minskr risken för förslitningsskor hos en som rmerr. Nät lgerhålls i fler stnrformt i kvlitet NK500AB-W. Kvlitet BKR 500 oh NPS 700 leverers som speilnät. Nät kn okså leverers oke oh i ojekts-npsse utförnen. Nätens funktion är sprikegränsne oh krftupptgne. Armeringsnät förekommer som stnrnät, fingerskrve nät, väggnät, skrvnät, mininät, pllnät oh speilnät. Speilnät me npsse reer oh länger kn leverers efter eställning. STANDARDSORTIMENT Stnrsortiment är et sortiment som normlt återfinns på vår oh tillverkrns lger smt i tillverkrns progrm. Armeringsnät finns i olik stnrutförnen för nvänning i olik typer v konstruktioner. All typer v nät kn även formklipps, oks oh speiltillverks efter eställrens ritning oh speifiktioner. 17

9 BE GROUPS STANDARDSORTIMENT ARMERINGSNÄT NK500AB-W, 4,85 x 2,25 meter Typ Vikt kg/styk Täker netto m ,6 9, ,4 9,1 ARMERINGSNÄT NK500AB-W, 5,00 x 2,30 meter Typ Vikt kg/styk Täker netto m ,4 9, ,1 9, ,5 9,7 Ovnståene stnrnät NK500AB-W är fortfrne e vnligste förekommne näten. Använningsområet är rett men i huvusk nväns ess nät som sprikrmering. De är lämplig för små oh meelstor ojekt me kort letier. FINGERSKARVADE NÄT NK500AB-W VÄGGNÄT NK500AB-W, formt 3,95 x 2,45 meter Typ Vikt kg/styk VI ,9 Färig rutrmering för pltsgjutn väggr. MININÄT NK500AB-W, formt 2,50 x 1,50 meter Typ Vikt kg/styk , , ,2 Lgernät i et lill formtet för et lill ojektet. Lätt tt trnsporter oh hnter. Vi tritionell rmering me nät får mn mång lger rmering i skrvrn. 8 lger Lösningen på skrvningsprolemet är fingerskrve nät. 2 lger ATT TÄNKA PÅ VID DIMENSIONERING OCH VAL AV NÄT Lgerhållning Speilnät Levernstier på speilnät Tillverkningsmöjligheter, läng, re, /-vstån oh trnsport Minimer ntlet nättyper Välj nät i vägg Prisskilln på olik nättyper oh stålsorter Typ Formt Vikt kg/styk Täker netto m2 FS ,90 x 2,40 57,3 11,8 FS ,85 x 2,40 37,9 11,7 FS ,85 x 2,35 74,4 11,0 FS ,90 x 2,45 52,3 11,7 SKARVNÄT NK500AB-W, formt 2,35 x 0,60 meter Typ Vikt kg/styk SK ,2 Det är viktigt tt välj rätt nät för vrje tillfälle. Vi elr gärn me oss v vår nätkunskper! FS ,90 x 2,40 98,8 11,0 FS ,95 x 2,35 64,9 10,8 FS ,85 x 2,35 118,9 10,3 FS ,85 x 2,40 81,1 10,5 FS ,90 x 2,40 149,1 10,3 FS ,90 x 2,45 101,7 10,5 FS ,85 x 2,40 136,9 9,5 Fingerskrve nät hr ett stort nvänningsområe som sprik- oh krftupptgne konstruktionsrmering. Näten nväns exempelvis i plttor på mrk, i jälklg, pelräk et. För plttärlg, nväns som kompletterne rmering. GOLVNÄT B500S, formt 2,73 x 2,0 meter Typ Vikt kg/styk ,6 Använs vi pågjutning v efinligt etonggolv. PALLNÄT NP500AB-W, formt 1,1 x 0,8 meter Typ Vikt kg/styk ,3 formt 1,2 x 0,8 meter Typ Vikt kg/styk ,1 SPECIALNÄT Allt mer rmering tillverks me eställrens ritningr som unerlg. Nät är inget unntg. Det finns stor möjligheter tt inom nätets givn mxformt gör utglesning (sprnät), form klippning oh okning. Me speilnät uppnår mn optiml rmeringsmäng oh slipper onöig överlppningr. Det något högre priset uppvägs v tis- oh mterilvinsten oh förenklt rete på yggpltsen. Speilnäten kn tillverks i olik kvliteter oh efter eställrens speifiktioner. Levernser kn ske enligt överenskommen tispln för tt effektiviser yggprouktionen utn onöig lgring på ygg pltsen. BOCKADE NÄT Boke nät tillverks enligt e ställrens ritningr. Bokning sker i stor hyrulpressr me stor exkthet v vser rier oh tolernser. Använningsområe för oke nät kn t ex vr: Kntrmering i plttor Smmnhängne golv-väggprti i t ex kulvertr Murr me förnkringsel uner jor Möjlighet finns tt tillverk oke nät i vrierne länger. Näten kn oks på en eller fler sior. Förelen me oke nät från leverntören är tt näten okts me sån speilutrustning oh uner sån miljöförhållnen tt rmeringsstålets kvlitet iehålls. Särskilt viktigt är tt okningen sker långsmt oh utn slg. Till exempel får kmmrn inte eformers eftersom et kn li nlening till rott på stången. NÄT I SPECIALFORMAT Ett sätt tt slipp från myket rete ute på yggpltsen är tt nvän nät i speilformt. Näten leverers tillverke efter eställrens speifiktioner, färig tt lägg på plts utn ehov v vire eretning. All typer v nät kn eställs i speilformt

10 kpitel 4 ROSTFRI ARMERING Rostfritt stål inels i fyr huvugrupper. Vrje grupp estår v 100-tls olik legeringr som är utvekle för speifik änmål. De fyr gruppern är: Använningsområen Mrtensitisk Ferritisk Austenitisk Duplex 20 Kommuniktioner Bror Tunnlr Prkeringsäk oh prkeringshus Flygpltser Mrin miljö Off shore Hmnnläggningr Krftverksmmr Färjelägen Inustri Petrokemisk inustri Proessinustri Reningsnläggningr Kärnkrftverk Renovering Av vrierne yggnsverk Hög risk oh teknologi Militär instlltioner Tillverknings- oh lortoriemiljöer känslig för mgnetisk rmering Konstruktioner me hög krv Legerings innehållet v krom, nikel, molyen oh nitrogen är vgörne för stålets korrosions estänighet. Ferritiskt oh mrtensitiskt stål hr inget eller r oetyligt innehåll v nikel oh molyen. Därför är et r ustenitiskt oh uplex stål som kn etrkts som lämpligt för rmering. ANVÄNDNING AV ROSTFRITT STÅL SOM ARMERING I BETONGKONSTRUKTIONER De senste åren hr vist tt mängen v rmere etongkonstruktioner som ryts ne oh öeläggs till följ v korro sions e tinge skor hr ökt vsevärt. Dess etongskor kn även uppstå vi föreskrivet etongtäkskikt. Gemensmt för ess etongkonstruktioner är tt grun mte rilet stål rostr. KOMBINERAD ANVÄNDNING AV ROSTFRITT STÅL OCH KOLSTÅL I BETONG- KONSTRUKTIONER Filosofin är tt mn skll nvän rostfritt rmeringsstål selektivt oh ärvi Piren till höger är rmer me rostfritt oh står kvr efter mång år i ggressiv miljö me vtten, värme oh slt. Piren till vänster fik ett etyligt kortre liv på grun v mterilvl. 21

11 trygg en ekonomiskt optiml lösning för eställren ovsett om et gäller uppförne v ny eller reprtion v existerne konstruktioner. DEFINITION Arminox rostfri rmeringsstål skll nväns i e kritisk elrn v etongkonstruktionen är et v erfrenhet gärn uppstår korrosionsprolem. Arminox rostfri rmerings stål kn nväns oh smmn - ins me svrt rmeringsstål. Dett kn görs utn risk för glvnisk nerytning. Arminox rostfri rmerings - stål ger me myket hög säkerhet korrosionsfri etongkonstruktioner. Rostfri rmeringsstål grnterr en optimlt ekonomisk lösning för slutkunen LCC (Life Cyle Cost) vs totlkostnen för konstruktionens livsykel. KORROSIONSBESTÄNDIGHET I BETONG KRITISKA KLORIDKONCENTRATIONER Kritisk klorikonentrtioner för rmeringskorrosion Ståltyp % v ementvikt % v etongvikt Förhållnetl Olegert kolstål 0,5 0, , >8 >1 >16 INITIERINGSTID Initieringsti för klorieting korrosion 30 mm intkt täkskikt (klorikonentrtion i etong) Ståltyp 0,3 % v etongvikt 0,7 % v etongvikt Kolstål 4 år 2 år Alrig 49 år Alrig Alrig PASSIVITET Armeringsstålets pssivitet eroene på ph-vären Ståltyp ph-väre för stil pssivitet Kolstål / LIVSTIDSBERÄKNINGAR (LCC) Isolert etrktt kommer nvänning v Arminox rostfri rmeringsstål tt vr en effektiv men reltivt yr lösning på korrosionsprolemet. Ekonomisk e räkningr, utrete v lene interntionell ingenjörsfirmor, okumenterr emellerti tt en selektiv nvänning v rostfritt rmeringsstål är en myket kostns effektiv lösning på korrosions prolemet. De proentuellt myket låg extrkostnern för ygginves teringen (0,5 mx 3%) kommer enligt LCCeräkningr tt vr etl på någr få år. Investeringskostn ställ mot unerhållsfri perio Me selektiv rmering Ytterligre Me selektiv investering rmering+3% (Käll: Ytterligre Arminox investering eräkning) +3% Me (Käll: selektiv Arminox rmering eräkning) Tilläggsinvestering Me selektiv rmering me 0,5% (Käll: Tilläggsinvestering Shffhusen me Brügge, 0,5% Shweiz) (Käll: Shffhusen Brügge, Shweiz) Me tritionell rmering Me tritionell rmering Byggnens totlkostn Byggnens totlkostn Armeringskostn Armeringskostn 1:1 1: Unerhållsfri ti Unerhållsfri ti År 120 År Armeringskostnen för olik unerhållsfri perioer Unerhållsfri ti Unerhållsfri ti Duplex Duplex W W Unerhållsfri Epoxi Uner- ti Epoxi hållsfri ti Svrt Svrt År År VAL AV ARMERING Miljöklss Aggressivitetsgr Rekommener rmering Pssiv Kolstål Moert Kolstål/W Aggressiv låg (304) meel hög (Duplex) Extr ggressiv Super ustenitisk Super uplex PRAKTISKA MÖJLIGHETER Beretning i verkst oh på yggretsplts: ARMINOX ROSTFRIA ARMERINGSPROGRAM Kllrgen oh profiler trå, im 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm Klippning Bokning Häftsvetsning Vrmvls stång, im 20, 25, 32 mm Nät tråimeter 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm 22 Svetse pelrkorgr i rostfritt nväns me förel är konstruktionen utsätts för t ex vägslt, stor temperturvritioner oh meknisk nötning. Beretningen utförs som för tritionell ILF-rmering. Den rostfri rmeringen kräver inte heller nnorlun hntering eller förvring på retspltsen. tråelning Stålsorter mm = Rostfritt = Syrfst = Duplex 23

12 kpitel 5 kompletterne proukter Teknikutveklingen i vår rmeringsverkstäer oh strävn efter rtionell hntering oh tisvinster inom yggsektorn hr ökt nvänningen v et vi kllr Kompletterne proukter. Ig finns ett myket nvänrt sortiment speilproukter me teknisk förelr för t ex skrvning, istnsering oh förtgning. Armering En genomtänkt komintion v konventionell rmering oh speilproukter kn i mång fll vr en äst lösningen. Ny speilproukter utvekls stänigt. Ett exempel på ett är förtgningsprofilen som numer nväns regelmässigt vi pltsgjutn konstruktioner. stt i system. Det tritionell synsättet på rmering hr föränrts till en helhetssyn är en mäng olik proukter oh tjänster smmntget ger en optiml oh ojektsnpsse lösningen. Tk vre speilisere oh kompletterne proukter är ett möjligt. Bilen visr en förtgningsprofil som nväns för smmnfogning v två seprt pltsgjutn konstruktioner. 24 Mrknen erjuer ett stort utu kompletterne proukter som förenklr oh effektiviserr retet på olik sätt. 25

13 ARMERINGSSTÖD Bokstö oh nätstö är exempel på kompletterne proukter som hr vgörne etyelse för et gjutn slutresulttet. Stöen låser vstånet till unerlget oh gör et möjligt tt håll smm istns över en myket stor yt. Stöen tillåter okså tt rmeringen eträs uner retets gång. NÄTSTÖD Använningsområe: pltt på mrk, jälklg, väggr, nkvlv, kulvertr. Nätstöet är vsett för plering på unerkntsrmering, mrk, isolering et. Läng 2000 mm. Höj mm NÄTSTÖD kg/st 120 1, , ,5 Rekommenert vstån för stö utställ i prllell rer. Stångimeter mm Stövstån mm BOCKSTÖD Bokstöen tillverks me plstfötter oh kn ärför ställs på formen utn rostngrepp. Använningsområe: pltt på mrk, jälklg, mm. NÄTSTÖD Läng 4000 mm. Höj mm kg/st , , ,5 BOCKSTÖD Läng 2400 mm. Höj mm kg/st 150 2, , , , , , , ,4 500 offert Me okstö oh nätstö lir vstån et till unerlget konstnt. Arme ring en kn ess utom e träs uner retets gång. DISTANSLINJAL ISO Använs till istnsering v rmering på mjukt unerlg såsom ellplst, sn, singel eller mrkuk. Linjlen plers me en pln sin neåt. Åtgång 1,5 m per m 2. Nätstö finns i fler olik utförnen, t ex för olik elstningr, oh kn även speiltillverks på eställning. DISTANSLINJAL ISO Vnlig imensioner Läng 2000 mm. Typ (höj) Iso 30 Iso 40 Iso 50 ntl/förpkning 50 st 30 st 30 st 26 27

14 MURVERKSARMERING Armeringsistnser v etong Contflextiv Del me fogn Det ställs helt nr krv på rmering till murverk än på rmering till etongkonstruk tioner. I ett murverk plers rme ringen i en liggfog som är mm hög oh mm re. Dett egränse utrymme ställer stor krv på tt rme r ingen är rk. Brite murverksrmering är momentstyv i sile oh leverers llti i orutn förpkningr som är momentstyv i två riktningr. På så sätt förlir rme r ingen rk än frm till nvänningsstället. FÖRANKRINGSEGENSKAPER Murruk är svgre än etong. För tt kunn utnyttj stålets rghållfsthet i en murverksrmering måste enn utforms så tt förnkringen i murruket lir go även om rmeringen estår v klen trår för tt rymms inom fogens egränse områe. Brites tvärpinnr är plere MILJÖKLASSER vinkelrätt mot e längsgåene trårn. Det ger en äst förnkringsegenskpen. Därför kn Brite nvän stål me högre rghållfsthet vilket inneär högre moment-kpitet. Som följ ärv erforrs minre rmeringsmänger, vilket etyer go ekonomi. Betekning Läng Bre Korrosions- Miljö- Vikt/pkt Lpm/pkt mm mm sky klss Bi37R Rostfri SS kg 81,7 Bi40Z Förzink 45 µ 2 20 kg 81,7 Bi Oehnlt 1 20 kg 81,7 Klossr oh länger me olik profil. Formstg Metervr eller fst mått smt spännre oh lås. Armeringsetljer Komintion v tätplåt oh svälln v entonit. Finns i höjern 100, 125, 165 mm. Mster foglek Tätplåt me itumen. Skrvs vi överlppning, oks för hn vi hörn. Tvåel vstängre för PVC-fogn. Del me svälln Tvåel vstängre me svälln för vttentät gjutskrv. Vlvvstängre KORROSIONSKRAV Murverket, som oft är en sklmur, hr uner stor elr v året hög fukthlt. Dett ställer hög krv på rmeringens korrosionsestänighet. För tt klr korrosionskrven tillverks Brite murverksrmering v ntingen rostfritt eller vrmförzinkt stål. Det finns även färigsvetse hörnoh T-sektioner i Brite-sortimentet. Njtrå, iverse hjälpmeel oh ymlingr. Avrgsnor oh nstö Hy-Dr Rono Injekteringsslg me hål som öppns vi tryk från insin slngen. Kn monters på färsk eller här etong. Bentonitmemrner Av plåt för ingjutning, spiks i väggformen. Finns i höjern 280, 330, 400 mm. Reoform GALVANISERAD KANTSKONING Komiform, etongn oh nstö i plst. Använs uner plttor eller mot källrväggr vi utvänigt vttentryk. Skivor i polypropylen för formr till funment, grunlkr, vstängre mm. Tillskäres enkelt på plts. Knteslg för ytterhörn me påsvetse förnkringr. Knteslgen leverers i vrmförzinkt utförne. Exempel på nvänningsområen är lstkjer, grgeplttor oh hörnförstärkning. GALVANISERAD KANTSKONING Vnlig imensioner Vinkelstål im mm Förnkring Dim x L/C-C mm Läng mm Vikt 50 x 50 x 5 12 x 200/ x 50 x 5 12 x 200/ x 80 x 8 12 x 200/ VATTENTÄTNING Uner plttor eller mot väggr kn vttentätning ske me memrn. I fogr nväns fogn eller tätplåtr me olik egenskper för olik förhållnen. Hy-Dr wterstop GJUTAVSTÄNGARE Avstängre finns i sträkmetll, plåt, PVC-plst. Sträkmetll kn även kominers me nätstö oh PVC-plst me rmeringsnät. Här presenters ett urvl. Mteril Vinkelstål: NVA Förnkring: B500C. Del me itumen FÖRBRUKNINGSMATERIAL Svälln v vulknisk enonitler. Förröj svällproess, kn monters i något fuktig miljö. Avstängre i sträkmetll me svets tvärplåt v itumen för vttentät gjutskrv. Lekmster Förrukningsmteril är en viktig Armeringsistnser v plst Förtgningsprofil Nätstängre el v rmeringssortimentet. En el etljer sk imensionsnpsss till Formproukter lgerhålles lterntivt rmeringen som nväns. Anr finns tillverks på eställning. För komplett i olik mteril oh utförnen oh Kominert lim, injektering oh fogmss. sortiment se vår seprt ktlog väljs utifrån sitt nvänningsområe. För horisontell eller vertikl rmering Förtgningsprofiler för smmnfogning Använs l vi montering Nätstö typ A i komintion me Förrukningsmteril. Allt förrukningsmteril leverers oh olik typer v unerlg. v två etongkonstruktioner. v svälln. vstängre v sträkmetll. 28 i smrete me Huon. 29

15 kpitel 6 kvlitetssäkr rmering Båe rmering oh rmeringsrete omges v rigorös krv på säkerhet oh kvlitet. Kontrollen strtr ren i smältn, som sk provs oh okumenters, oh fortsätter i vrje vire steg än tills rmeringen är på plts i etongkonstruktionen. Det finns rutiner oh metoer för märkning v olik slg. Dess märkningr nväns t ex för ientifiktion v tillverkre oh spårning v rmeringsprtier. Mång fktorer påverkr kvlitetssäkringen, inte minst kvlitetssystemen hos grossistlger, rmeringsverkst oh slutförrukre. Bilen är tgen vi Ryverket i Göteorg. Ök kväve- oh fosforrening v vloppsvttnet kräver ny ssänger. Anläggningen är en störst i värlen i sitt slg. Kontroll v rmeringen är v vgörne etyelse för en rmer etong konstruktions ärförmåg oh säkerhet. Dett gäller åe rmeringens mterilegenskper oh rmerings retets utförne. För tt säkerställ els tt rmeringen hr vse mterilegenskper, els tt rmeringsretet ut förts på rätt sätt, krävs själv fllet kontroll. Kontroll v rmering kn i prinip inels i två elr, nämligen kontroll v rmeringsmteril oh kontroll v rmeringsrete. Kontrollen i smn me rmering är myket väsentlig. Ansvret för enn kontroll åvilr ytterst yggherren. Enligt regelverket är et yggherren som nsvrr för egenkontrollen oh tillsynen över etongretet på retspltsen. Dett nsvr kn ok enligt PBL elegers till en skkunnig kontrollnt inom områet om yggherren så estämmer. Byggherren nsvrr även för tt retet utförs enligt gällne estämmelser oh gokän hnlingr smt tt kontroll utövs i erforerlig omfttning. GODKÄND ARMERING ENLIGT SVENSK STANDARD Sen mj 2011 gäller ny regler för yggnet i Sverige l.. försvnn LEVERANSVÄGAR FRÅN STÅLVERK TILL BYGGPLATS Certifier istiutör Certifier ståltillverkre Certifier verkst Montering på yggplts BBK oh BSK helt oh erstts me Euroko 2/EKS. För rmering är prouktspeifiktionen SS en stnr som nger krven på rmering som får nväns i Sverige. Stnren är så omfttne tt e flest tiigre rmeringsstnrer inkluers i SS I Sverige ertifiers rmeringstillverkrn v e ertifieringsorgn som hr kkreiterts v SWEDAC. Certifieringen sker vnligtvis mot svensk stnr eller typgokännne. Certifiere proukter inneär förenkl mottgningskontroll för köpre, vi frik resp. yggplts, genom tt provning oh kontroll v prouktern ren utförts oh eklrerts v leverntören. Mottgren ehöver normlt enst grnsk följeseeln oh förviss sig om tt prouktern är ertifiere, vilket skll frmgå v ett kontrollmärke. Certifieringsorgnen pulierr listor är gokän rmeringstillverkre, rmeringsverkstäer, importörer oh egränst ntl nslutn återförsäljre ingår. Certifiere leverntörer måste unerkst sig viss generell märknings- oh intygsregler. Dess är följne: Ursprungsmärkning Stålsortsmärkning Angivelse v hrgenummer för svetsr stålsorter som skll svetss. Me hrge mens tillverkningsprti från en stål smält. Provningsintyg för svetsr stålsorter som skll svetss. Certifieringsmärke

16 För inläggningsfärig rmering oh förtillverke enheter tillkommer följne: Armeringsverkstens märke eller etekning skll nges på vrje rmeringsenhet ( v s nät, överkntsygel el yl) eller knippe v olik enheter. Dett sker genom märkrik. Denn speiell märkning får utelämns om prouktern är förse me företgets egen invlse ursprungsmärkning, vilket kn vr fllet å rmeringsverksten är irekt knuten till ett stålverk. Ursprungsmärkning på märkrik nses erstt me rmeringsverkstens märke. I knippen me inläggningsfärig rmering epters tt viss stänger klipps så tt invlse ursprungsmärken skns. Vi slät stänger ehöver inte färgmärkning överförs vi klippningen. Dett gäller uner förutsättning tt rmeringstypen nges tillsmmns me rmeringsverkstens märke. Om prouktern är vse för ytterligre svetsning skll e vr förse me hrgenummer oh provningsintyg. I kmgruppmärket är et kmmrn mn skll räkn, inte mellnrummet. A) B) C) D) Koen på kmmrn mrkers me: A) ree kmmr B) vårtor melln kmmr ursprungsmärkning C) vårtor på kmmr D) utelämne kmmr Vi osymmetrisk ko kn mn läs vi uelmrkering, figuren visr kmgruppmärke 3+2. För rmering som istriuers genom grossist tillkommer följne speilregler: Distriutörens nmn eller etekning skll nges på vrje rmeringsenhet (stång, nät et) eller knippe v lik enheter. Dett sker genom märkrik. Tillverkre frmgår v invlst ursprungsmärke. VARMVALSAD ARMERING krv REGLER FÖR ANKOMSTKONTROLL AV TILLVERKNINGS- KONTROLLERAD ARMERING Regler för förenkl spårrhet vi leverns till grossistlger, rmeringsverkst, frik oh yggretsplts. Vi mterilets nkomst kontrollers tt: VID LEVERANS FRÅN TILLVERKARE Mterilet överensstämmer me eställningen till levern tören vseene kvlitet, imension oh läng/formt. Följeseel finns me erforerlig uppgifter för levernsens (prtiets) ientifiering, vs tt mterilet hr levererts från en till ertifier leverntör. Följeseel är liktyig me mterilintyg. VID LEVERANS FRÅN LAGER HOS Certifier tillverkre Annt stålverk genom Grossist/importör Återförsäljre ertifier grossist (irektleverns) Leverntörsmärkning Tillverkrens nmn eller Distriutörens nmn Återförsäljrens nmn på märkrik på vrje etekning eller etekning. För eller etekning, eller lös enhet eller knippe, kmstänger, vrs km- ertifier grossists unt gruppmärke ngetts etekning, eller i enn list, är märk- ertifier tillverkres rik inte oligtorisk. etekning Följeseel me Från tillverkre Från isriutören Från återförsäljren erforerlig uppgifter Certifieringsmärke Forrs på märkrikor Forrs på märkrikor Forrs på följeseel. oh intyg oh intyg Vlfritt på märkrikor. Intyg Kontrollintyg 3.1 Typetekning på Typetekning på Typetekning på följe- följeseel kn ersätt följeseel kn ersätt seel kn ersätt intyg intyg intyg 1 Grunt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsråets riktlinjer mj 2007 Prouktientifiktion Dokument-ID BVD-BE-0002 Vrunmn Artikel-nr/ID-egrepp Vrugrupp Armeringsstålsproukter K500C-T Ny eklrtion Vi änr eklrtion Änr eklrtion Är vrn föränr? Änringen vser Nej J Änr vr ientifiers genom Upprätt/änr en Kontroller utn änring en Övrig upplysningr: 2 Leverntörsuppgifter Chrgenummer Stålsortsmärkning: i förekommne fll kompletter me tillstånsetekning eller nnn kvlitetsmärkning Forrs För slät stänger SS 260S krävs märkning i klrtext på märkrikor smt lå färgmärkning v vrje stångs å änr + ett lått tvärstrek på mntelytn intill vrer änen. Sveringe AB Aress Box 225 Orgnistionsnr/DUNS-nr Kontktperson Telefon E-post Hr företget miljöleningssystem? Övrig upplysningr: Annt Om nnt, speifier: Företget är ertifiert enligt ISO 9000 ISO J Nej 3 Vruinformtion Ln för sluttillverkning Olik Om ln ej kn nges, nge orsk Olik leverntörer Ursprungsmärke För kmstänger: För kmstänger: För kmstänger: Invlst kmgrupp- Invlst kmgrupp- Invlst kmgruppmärke ngivet i enn märke, kontrollert v märke, kontrollert v list istriutören återförsäljren Använningsområe Armeringsstål enligt kemiklieinspektionens Ej relevnt J Nej regelverk: Klssifiering Ej relevnt Märkning Är vrn miljömärkt? Kriterier J Nej J Nej Om j, speifier: För slät stänger SS 260S krävs stålverkets nmn eller etekning på märkrik på vrje lös enhet eller knippe. Övrig upplysningr: Certifikt, kemisk smmnsättning J Nej Finns miljöeklrtion typ III för vrn? 4 Innehåll Vrn estår vi leverns v följne elr/komponenter oh me ngivn kemisk smmnsättning: Ingåene mteril/ Ingåene ämnen Vikt EG-nr/ CAS-nr Klssifiering Komponenter % lt g (lt legering) Armeringsstål Järn (Fe) Kommentr Typgokännnemärkning För typgokän proukter krävs tt följeseeln skll vr förse me Boverkets typgokännne märke ( gffelmärket ). Kol (C) 0, "- 0,25 Mngn (Mn) 0,3-1,3 -" "- Nikel (Ni) < 0, Xn Krom (Cr) < 0, Uppgifter i grönmrkere fält är krv enligt Kretsloppsråets riktlinjer. 1 Förutom e generell märknings- oh intygsregler som ngivits i tellen finns speiell regler för inläggningsfärig rmering oh förtillverke enheter smt speiell regler för importer rmering. Byggvrueklrtion för rmeringsstål oh rmeringsnät Av följeseeln sk frmgå tt prtiet levererts v en kn ls ner på BE Groups hemsi ertifier leverntör, vs följeseeln är ett mterilintyg. Deklrtionen innehåller exempelvis vruinformtion, 32 vruinnehåll oh vfllshnteringsinformtion. 33

17 PRODUKTER FRÅN ARMERINGSVERKSTÄDER Invlst eller inpräglt kmgruppsmärke finns som svrr mot liste, gokän tillverkre. För slät stänger SS260S krävs vlsverkets nmn eller etekning på vrje lös enhet eller knippe. Märkrik me tillverkrens nmn eller etekning är nring, ett är ok ej oligtoriskt för kmstänger är registrert kmgruppsmärke återfinns i ktuell list för gokän leverntörer. Förutom ett ör rmeringen grnsks okulärt me vseene på sån fel som kn vr menlig för rmeringens funktion. Ovnståene kontroll skll okumenters. Regler för utök spårrhet. Vi krv på utök spårrhet tillkommer, utöver ren nämn punkter, kontroll v: Mterilertifikt lterntivt även typgokännne. Certifikt kontrollers mot hrgenummer på märkrik, typgokännne kontrollers mot nummer på märkrik. Vi svetsning i rmerings stänger ör utök spårrhet tillämps. KVALITET OCH MILJÖ BE Group är kvlitetsertifiere enligt SS-EN ISO 9001:2000 oh miljöertifiere enligt ISO 14001:2004. Det egn kvlitetssystemet oh nslutningen till ertifieringsorgnet Norert AB (SBS) ligger till grun för e rutiner som styr hur lgeroh prouktionsverksmheten skll erivs. STARTMÖTE FASTSTÄLLER KVALITETSKRAVEN Inför strten v rmeringslevernsern hålls ett möte me kunen me plnering v levernser oh levernssätt. Kunens önske mål vseene märkning, untning oh ev övrig speiell krv fstställs. Genom plnering ren i ett tiigt stium uppnås ett smiigt smrete. Det skpr smtiigt en flexiilitet som krävs för tt även kunn hnter eventuell kut situtioner. SLUTKONTROLL FÖRE LEVERANS Orerskrivningen sker i ett eget tsystem som även utomtiskt genererr märketiketter som okså fungerr som rets uner lg i prouktionen. All färig proukter kontrollers me vseene på imensioner, utförne, ntl oh tolernser. Levernser till kun sker genom vårt väl utvekle trnsportnät. krv VID LEVERANS FRÅN TILLVERKARE VID LEVERANS FRÅN LAGER HOS Certifier tillverkre Annt stålverk genom Grossist/importör Återförsäljre ertifier grossist (irektleverns) Leverntörsmärkning Tillverkrens nmn eller Distriutörens nmn Återförsäljrens nmn på märkrik på vrje etekning eller etekning. eller etekning, eller lös enhet eller knippe, ertifier grossists unt etekning, eller ertifier tillverkres etekning Följeseel me Från tillverkren Från isriutören Från återförsäljren erforerlig uppgifter för prtiets ientifiering Certifieringsmärke Forrs på proukt Forrs på följeseel. Forrs på följeseel. Vlfritt på märkrikor. Vlfritt på märkrikor. Intyg Chrgenummer Stålsortsmärkning: För profilere nät förekommer två profileringstyper K oh P. i förekommne fll För NPS 700, som tills vire får h smm profilering som NK 500, tillkommer krvet tt märkrik me kompletter me tillverkres etekning oh NPS 700, skll finns på vrje nät. tillstånsetekning eller För PS 700 gäller tt en änyt på vrje stång skll vr färgmärkt i vit kulör. nnn kvlitetsmärkning Ursprungsmärke På lös eller ingåene På lös eller ingåene På lös eller ingåene stänger: Inpräglt km- stänger: Inpräglt km- stänger: Inpräglt kmgruppmärke ngivet i gruppmärke, kontrollert gruppmärke, kontrollert enn list v istriutören v återförsäljren Typgokännnemärkning För NPS 700, PS 700 smt för övrig svetse rmeringsenheter skll ärutöver tillverkrens etekning återfinns på märkrik på vrje lös enhet eller knippe eller unt. För typgokän proukter krävs tt följeseeln skll vr förse me Boverkets typgokännne märke ( gffelmärket ) me typgokännnenumret ngivet i irekt nslutning till märket. Förutom e generell märknings- oh intygsregler som ngivits i tellen finns speiell regler för inläggningsfärig rmering oh förtillverke enheter smt speiell regler för importer rmering. STYRNING OCH SAMORDNING Kvlitetsretet styrs v kunens önskemål oh ehov som smorns me lgringens oh prouktionens ehov oh resurser. Dett tillsmmns orgr för tt kunens krv oh förväntningr uppfylls. Syftet me kvlitetssystemet är tt länk ihop flöeskejn leverntör lger/prouktion kun oh ärigenom i ll le eliminer tänkr felkällor. Kvli tetssystemet är även ett verktyg för tt stopp, eller rätt till, even tuellt inträffe felktigheter. CERTIFIERING BE Group Sverige AB är som importör, leverntör oh tillverkre v klippt oh ok rmering ertifier v Norert AB. Armeringsproukter som ligger uner ertifieringsorgnens regler ehöver enst en egräns nkomstkontroll på retspltsen. ENDAST CERTIFIERADE LEVERANTÖRER Vår leverntörer skll vr ertifiere v kreitert ertifieringsorgn smt eöm oh gokän v oss. Mottgningskontroll genomförs på llt leverert mteril för tt säkerställ e uppställ kvlitetskrven. Ev unermåligt mteril stopps oh hålls spär- 34 rt i vvktn på utrening. 35

18 kpitel 7 tellsamling MEKANISKA EGENSKAPER, BETECKNINGAR OCH VIKTTABELLER BOCKNINGSRADIER, STÄNGER OCH BYGLAR SKARVLÄNGDER, STÄNGER OCH NÄT ARMERINGSAREA/LÖPMETER Teller Tellsmlingen innehåller nvänr sfkt om rmering oh ger snt svr på vnligt förekommne frågor. FÖRTECKNING ÖVER BOCKNING AV STÄNGER 36 37

19 Sträkgräns Dimeter MEKANISKA EGENSKAPER STÅLSORT- OCH KLASS 500A 500AB 500B 500C Re Mp Förhållne Rm/Re 1,05 1,08 1,08 1,15 Gränstöjning Agt % 2,5 3,0 5,0 7,5 VIKTTABELL (kg/m) STÅLSORT mm K500C-T, SS260S NK500AB-W K600B-T 5 0, ,222 0, , ,395 0,395 0, , ,617 0,617 0, , ,888 0,888 0, ,58 1, ,47 2, ,85 4, ,31 VIKTTABELL NÄT / BETECKNINGAR ENLIGT SS GEOMETRI/PRODUKTFORM Kmstång K Profiler stång (intrykt kmmr) P Slät stång S Nät v kmstång Nät v profiler stång Nät v slät stång LEVERANSTILLSTÅND NK NP NS Vrmvlst luftsvlnt -B Ythärt -T Kller utn re. v tärsnittsren -K Kller me re. v tärsnittsren -W Dim. Kg/m ,0 0,056 0,56 0,45 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,19 3,4 0,071 0,071 0,57 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,26 0,24 4,0 0,099 0,99 0,79 0,66 0,57 0,50 0,44 0,40 0,36 0,33 5,0 0,154 1,54 1,23 1,03 0,88 0,77 0,69 0,62 0,56 0,52 6,0 0,222 2,22 1,78 1,48 1,27 1,11 0,99 0,89 0,81 0,74 7,0 0,302 3,02 2,42 2,01 1,73 1,51 1,34 1,21 1,10 1,01 BOCKNINGSRADIER FÖR ALLA STÄNGER UTOM BYGLAR Stålsort SS260S K500C-T K600B-T K500AB-W Bokning vinkel ß < < < < Ø 5 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm * gäller ll vrmvlse stålsorter me ƒ yk 500 Mp Tellen gäller me följne förutsättningr: Betongkvlitet K 30 utom för SS260S som kräver lägst K 16. Täkskikt/imeter skll vr 1,5 oh minst 20 mm. För minre vinklr än ß = 90 resp ß = 180, kn okningsriern li minre än v tellen nger. BOCKNINGSRADIER FÖR BYGLAR Stålsort SS260S K500C-T K600B-T K500AB-W Ø 5 mm 12 6 mm mm 12 8 mm mm mm mm mm mm mm Os! Tellen gäller vi okningstempertur 0 C. Minst tillämpr stnrisere okningsrie i mm för yglr. 7,5 0,347 3,47 2,78 2,31 1,98 1,74 1,54 1,39 1,26 1,16 8,0 0,395 3,95 3,16 2,63 2,26 1,98 1,76 1,58 1,44 1,32 9,0 0,499 4,99 3,99 3,33 2,85 2,55 2,22 2,00 1,82 1,67 10,0 0,617 6,17 4,94 4,12 3,53 3,09 2,75 2,47 2,25 2,06 11,0 0,746 7,46 5,97 4,98 4,27 3,73 3,32 2,98 2,72 2,49 12,0 0,888 8,88 7,10 5,92 5,07 4,44 3,95 3,55 3,23 2,96 Nominell vikten för rmeringsnät vi olik tråvstån oh tråimetrr. Vikten nger enst trårn i en riktningen. Vikten nges i kg/m

20 SKARVLÄNGDER FÖR RAKA STÄNGER Stålsort Stång- Täkne Skrvläng imeter etong- j Ø skikt vi olik hållfsthetsklsser (mm) mm C 20/25 C 25/30 C 28/35 C 32/40 K500C-T ƒ yk Ø MP (gäller ll kmstål me ƒ yk = 500 MP) KS600B-T ƒ yk Ø MP ƒ yk Ø 20, MP Tellvären frmräkne enligt Betonghnok konstruktion 3.9:32 formel 20 är n1 är stt till 1,0 (är täkskiktet >100 mm öks skrvlängen enl fig 3.9:5). Skrvlängen kn reuers om t ex tvärrmering omger skrven 3.9:124. Vären överstigne skrvlängen 80 Ø får ej tillgooräkns. (Tellen förutsätter tt stängerns entrumvstån är summn v ul täkskiktet oh stångimetern.) Käll: Snerg/Hjort Armeringsteknik. SKARVLÄNGDER FÖR ARMERINGSNÄT Betong- Skrv Oskrv stång, entrumvstån s mm kvliteter stång Ø mm C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ C 20/ C 25/ C 28/ C 32/ Vi nvänning v NPS 700 öks skrvlängen me irk 10%

21 A D C G B F E ARMERINGSAREA/LÖPMETER (i en riktning) Stångvstån s ø Are Vikt mm m 2 kg/m m 2 /m EX 5 0,196 0,154 3,93 2,62 1,96 1,57 1,31 1,12 0,98 0,87 0,79 0,71 0,65 0,60 0,56 0,49 0,44 0,39 6 0,283 0,222 5,66 3,77 2,83 2,26 1,89 1,62 1,41 1,26 1,13 1,03 0,94 0,87 0,81 0,71 0,63 0,57 7 0,385 0,302 7,70 5,13 3,85 3,08 2,57 2,20 1,92 1,71 1,54 1,40 1,28 1,18 1,10 0,96 0,86 0,77 8 0,503 0,395 10,05 6,70 5,03 4,02 3,35 2,87 2,51 2,23 2,01 1,83 1,68 1,55 1,44 1,26 1,12 1,01 9 0,636 0,499 12,73 8,48 6,36 5,09 4,24 3,64 3,18 2,83 2,55 2,31 2,12 1,96 1,82 1,59 1,41 1, ,786 0,617 15,71 10,47 7,86 6,28 5,24 4,49 3,93 3,49 3,14 2,86 2,62 2,42 2,24 1,96 1,75 1, ,950 0,746 19,01 12,67 9,50 7,60 6,34 5,43 4,75 4,22 3,80 3,46 3,17 2,92 2,72 2,38 2,11 1, ,131 0,888 22,62 15,08 11,31 9,05 7,54 6,46 5,66 5,03 4,52 4,11 3,77 3,48 3,23 2,83 2,51 2,26 Förtekning över okning v stänger 2A, 1979 y Grupp 1-2 Grupp 3-4 Grupp 3-4 Grupp 5 K L e S y f Klippläng + + 0,5 y x s u u LX NX T Z M V x s e u x y s v 90 u Symetrisk x u e e f g u > 90 x u u N SH y J H U W = Klippläng ,5 y Symetrisk x y u s e Mått inom se nvisningr Svensk Armering Änförnkringr: Änkrok vän liknt som i typfiguren nges me L oh änkrok vän åt motstt håll me M. Ankringsring nges me A. Bokningsmåtten vser ytterkonturer. e s u x e u x y u R SX Q O X 3,3 y Perspektiv Perspektiv x (Yttre rie) e XX Speil y Spirl smmntrykt Antl vrv = x Stigning per vrv = y e v <90 v = 90 v >90 r r r kpitel 8 snfkt -ö Ankomstkontroll: kontroll v gokännnesttus vi leverns till lger- eller prouktionsplts. Are: Snittyt v rmeringsstång (konstruktionsel) vskuren vinkelrätt mot ess längxel. Kmmr oh fenor meräkns ej vi kmstål. Armering: Smlingsegrepp för l stänger eller nät v stål, som gjuts in i etong oh tillsmmns ilr rmer etong. Armeringsförtekning: Prouktionsunerlg för klippt oh ok rmering (enl. typl 2A 1979). Armeringslger: Betekning på rmering på viss nivå vi rmering i fler skikt. Armeringsskrv: Allmänt egrepp vseene olik system för skrvning v rmering. Armeringsjärn: Se rmeringsstål. Armeringsmtt: Se rmeringsnät. Armeringsnät: Svetst nät, tillverks v kllrgen oh profiler trå. Armeringsspeifiktion: Se rmer - ingsförtekning. Armeringsstål: Vrmvls stång me kmmr, förekommer även utn kmmr. Armeringsstö: Smlingsegrepp för olik typer v istnsstö, nväns åe till rmeringsstål oh rmeringsnät. Armeringstillverkre: Den som frmställer rmeringsstänger me ers slutlig yteskffenhet oh hållfsthetsegenskper. Armeringsverkst: Verkst som klipper, okr eller svetsr rmering, utn vsikt tt föränr stängerns yteskffenhet oh hållfsthetsegenskper. Bmte : Se rullrmering. Bergult: Armeringsstång v se för ergssäkring, ergsförnkring et., oft leverer i gängt utförne. Komplette rne proukter är rikor v olik typ, mutter et. BI-stål: Svets rmeringsstege v kllrgen trå, finns även som korrosionsestänigt istål, rostfritt. Se även Brite. BM-mtt: Svetst oh istnsert kmstålsnät. Bokningsrie: Den inre krökningsrien vi rmeringsok efter återfjäring. Bokstö: Armeringsstö svetst v kmstång, 3 eller 4 enpr me plste fötter. Lämplig för för istnsering vi rmering v jälklg. Brite: Korrosionssky murverksrmering eståene v rostfritt istål. Brottgräns - rgrottgräns: en högst påkänning, mätt på ursprungligt tvärsnitt, vilken ett provstyke utsätts för vi rgning till rott. Bunt rmering: Två eller tre rmeringsstänger (enheter) v smm typ oh imeter som läggs prllell oh njs ihop tätt intill vrnr. Bygel: Omslutne rmering, nväns t ex i lkr oh pelre, åe som monteringsrmering oh krftupptgne rmering. Certifikt: Mterilintyg som uppvisr kemisk nlys oh meknisk vären. Chrge: Blnning eller sts v råvror som på en gång smälts i stålugn vi tillverkning v rmeringsstål. Comx: Se förtgningsprofil. Efterspän rmering: Armeringen spänns upp efter tt etongen hårnt (pltsygge). Se även Förspän rmering. Förspän rmering: Den får sin spännkrft före gjutning (elementinustri). Se även Efterspän rmering

22 Byggstålshnok vers2.in Förtgningsprofil: Skrvsystem för t ex vertiklt nslutne vägg. Oftst utför i form v en metllsken innehållne färig skrvstänger. Hlmststö: Typ v nätstö, tillverkningen nelg. Häftsvetsning: Svets hopfästning v rmerings stänger i vsikt tt fixer stängern inöres uner trnsport oh hntering smt i formrn innn etongen hårnt. ILF: Se Inläggningsfärig rme r- ing. Inläggningsfärig rmering: Klippt oh okt rmeringsstål leverert färigt till yggplts. Även svets rmering går uner ett egrepp. Klleret rmering: Armering som eretts i kllt tillstån vrigenom hållfsthetsegenskpern änrts. Kllsträkning: En form v klleretning som inneär tt stången sträks så tt sträkgränsen överskris oh en ärefter erhålln 0,2-gränsen lir högre än en ursprunglig sträkgränsen. Kmgruppsmärke: Tillverkrens eget märke invlst i stålet. Kmprofiler stång: Kllvls stång som i kllt tillstån försetts me regelunet återkommne kmmr för tt förättr stångens smverkn me etongen. Kmstålsnät: Svetse nät, tillverke v vrmvls rmeringsstång, främst förekommne i grovrmere konstruktioner. Kmstång: Armeringsstång som uner vrmvlsning försetts me kmmr för tt förättr stångens smverkn me etongen. Kttfot: Distns, ok v rmeringsstål. Korrosion: Definiers som ett ngrepp på ett mteril genom kemisk eller elektrokemisk rektion me omgivningen. För rmeringsstål inneär korrosion vnligen etsmm som rostilning. K600B-T: Kmstål, svetsr kvlitet. Utgången. Ersätter KS600S Lenton: Skrvsystem för rgn oh trykt rmeringsstänger me imeter mm. Monter rmering: Se Svets rmering. Nominell imeter (Ø): Den imeter uttrykt i mm, som rmeringen etekns me oh som skll nges på ritningr oh nväns vi konstruktions eräkningr oh eräkning v effektiv höj. Norert: Norert AB, som är kreitert för proessertifiering på l.. stålområet me ertifieringsmärket SBS. Certifieringsorgnet estyrker tt tillverkren tikllverkr oh kontrollerr prouktern på ett sätt som är i överenstämmelse me stnrens krv oh krv i et svensk yggregelverket. Nätstö: Armeringsstö på mer, lämplig för istnsering vi rmering v plttor på mrk oh jälklg. Ormer etong: Konstruktionsel är förekommne rgkrfter, eller viss slg v em, inte uppts v rmering. Se Armer etong. Rullrmering: Armering på rulle som psss in oh som sen rullls ut. Exempelvis Bmte oh Spinnmster. SBS: Svensk Byggstålkontroll. Certifierr, tillverknings kontrollerr oh esiktigr l rmering. Sprstö: Typgokän, svets överkntsrmering. Spinnmster: Se rullrmering. SS260S: Slätstål, svetsr kvlitet, nväns l.. för montering oh formstg. Svets rmering: Främst vses vrmvls rmering svets till kmstålsnät, korgr v olik typ et. Stnrimeter: Nominell imeter för rmering som normlt tillverks oh lgerförs. Stnrisere okningsrier: De inre rier som i först hn ör nväns vi okning v rmering. Sträkgräns: Den påkänning vi vilket ett mteril öjs plstiskt vi konstnt lst, vs ett gränsväre för spänningsökning vi rgprovning v stål. Den högst påkänningen inom sträkgräns områet etekns övre sträkgräns. Viss mteril hr ingen utprägl sträkgräns. För ess nväns i stället 0,2-gränsen, som eteknr en påkänning för vilken en kvrlivne töjningen efter fullstänig vlstning uppgår till 0,2%. Tolerns: Detsmm som störst tillåten måttvvikelse från ngivet mått. Unervlsning: Se övervlsning. Vlsrgning: Beretning som inneär tt stång vlss i kllt tillstån till en minre imeter än en ursprunglig. Vrmvlst stål: Stål som efter vlsningen inte unergått eretning som änrt stålets hållfsthetsegenskper. Ythärt rmeringsstål: Betekns exempelvis K500C-T. Ålring: Kvlitetsföränring v egenskpern hos kllerett stål. Inneär en höjning v rottgränsen me smtiig minskning v rottöjningen. Ålring utförs vnligen v rmeringstillverkren genom vrmålring eller kll eretning. Övervlsning: Armeringsstål vlss me en tolerns mot nominell imeter oh metervikt, som egränss v en mximl unervlsning (minustolerns) oh en mximl övervlsning (plus tolerns). Byggståls HnBoken Tyker u tt enn hnok vr r knske u även hr nytt v Byggstålshnoken. Beställ en på Vi reserverr oss för ev. feltryk. All teller 44 oh sifferuppgifter lämns utn förinelse. 45

handbok armering i grunden

handbok armering i grunden hnok rmering i grunen www.trert.se, mj 2007 44 45 E group i grunen www.egroup.se HUVUKONTOR Mlmö Box 225 201 22 Mlmö Besöksress: Spegtn 1 Tel: 040-38 40 00 Fx: 040-38 42 62 info@egroup.se ingår i BE Group,

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Utbildning av kompositbranschen

Utbildning av kompositbranschen 1mrs 2010 Utildning v kompositrnshen Certifieringskrv vers 1.4 Plst- & Kemiföretgen - Kompositvdelningen - plst- & kemiföretgen the swedish plstis & hemils federtion Plst- & Kemiföretgen Tel +46 (0)8-783

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh

Läs mer

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa ADAD Me tillägg för soiltjänsten Version: 090801 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts v Alfre Friemn oh Arlene Ut vi Philelphi Psyhitri Center, USA, i slutet v 1980-tlet.

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 6-07 2007-11-01 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Coils ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-11980:-

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

STÅL- & ARMERINGSPRODUKTER ARMERING SOM MÄRKS. Unika format och storlekar av armeringsprodukter. www.thuresson.se

STÅL- & ARMERINGSPRODUKTER ARMERING SOM MÄRKS. Unika format och storlekar av armeringsprodukter. www.thuresson.se STÅL- & ARMERINGSPRODUKTER ARMERING SOM MÄRKS Unika format och storlekar av armeringsprodukter www.thuresson.se ARMERINGSSTÅL Kvalitet K500C-T / Ss26S / färgkodat Armeringsstål 2 meter Vikt/st Färgkod

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Armering - Lagersortiment och tillämpning Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Om företaget Ett företag i ständig utveckling. Celsa Steel Service är Nordens ledande armeringsleverantör.

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev.

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev. Nivåtest i svensk Nivåtest i svensk Föror Det är lärormteril me test. Det är nvnrt åe för lärre oh elev. Här kommer nivåtest i svensk. Du måste välj ett äst svr. Testet sk ge ig en sn ié om in språkkunskper.

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Hantering av digitala bilder

Hantering av digitala bilder Hntering v igitl iler SAMMANFATTAT Digitl vilning oh tillhörne IT-system hr inneurit stor förättringr v en entl röntgentekniken v gäller rkivering, överföring, efterehnling, nlys oh grnskning v iler. Det

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Oral rehabilitering av tandslitage

Oral rehabilitering av tandslitage Apostolos Ppis Orl rehilitering v tnslitge Apostolos Ppis Ötl, v för orl protetik, Oontologisk inst, Jönköping E-post: postolos. ppis@lj.se smmnfttt Tnläkrtiningen presenterr här en först v en serie flleskrivningr.

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5b

Facit - Tänk och Räkna 5b Mätning oh sttistik Fit Tänk oh Räkn..0. 0.0 minuter i minuter i hlv minuter i minuter i. eller.. 9.9 eller.9.. eller 0. 0.0. eller. 0. 9 0 0 s 00 s 0 s 0 s 0 min 90 min min 0 min h h 0 h h h min h min

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler i plst, hlogenfri plst, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler PVC, Hlogenfritt, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Tidlös klssisk design BRx knler är i kombintion v tidlös

Läs mer

www.begroup.se Företagspresentation

www.begroup.se Företagspresentation www.begroup.se Företagspresentation Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional och internationell förankring. Vi har alltid jobbat fristående från verk och därigenom skapar vi det bästa

Läs mer

Claudia Eberan Jaså! Der Schwedischkurs Lärarhandledning

Claudia Eberan Jaså! Der Schwedischkurs Lärarhandledning Clui Eern Jså! Der Shweishkurs Lärrhnlening Inlening Jså! är ett moernt oh kommuniktivt läromeel för unervisning i svensk som främmne språk inom vuxenutilningen. Det omfttr nivå B på Europråets nivåskl

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5, 17, 100, 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vernon D. Miller CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Erik Olsson & söner AB - en del av Corus ByggSystem. Sandwich tak- och fasadpaneler

Erik Olsson & söner AB - en del av Corus ByggSystem. Sandwich tak- och fasadpaneler Erik Olsson & söner AB - en el av Corus ByggSystem Sanwich tak- och fasapaneler Allt i ett i en montering. Corus ByggSystem sätter stanaren. - vi har marknaens leane proukter. 2. Starka prouktkoncept för

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

Konstruktions teknik III

Konstruktions teknik III Konstruktions teknik III Konstruktionsberäkningar Betong, BBK04 1 Föreläsare Thomas Almgren 2 1 Kursmaterial Stenciler/kompendier BKR BBK04 BSK99.. 3 Kursprogram Datum Innehåll Övrigt 1 24/10 Konstruktionsberäkningar,

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Förekomsten av bakterier med resistens

Förekomsten av bakterier med resistens Blomgren et l Få indiktioner för ntiiotikprofylx John Blomgren Speilistkliniken för Sjukhustndvård Göteorg Kungälv, Folktndvården, Västr Götlndsregionen Gunnr Dhlén Orl mikroiologi, Institutionen för odontologi,

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer