Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se"

Transkript

1 Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se

2 Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh skoln Det viktigste här är ytstyrk oh ljudisolernde förmåg. Brn i rörelse sliter. Minerit Norml ger inte ifrån sig emissioner oh är mögelsäker. Ridhuset oh sdelkmmren hr väggr försedd med Minerit Norml som tål stötr oh slg. Djurstllet Väggrn sk kunn spols v oh tål slitge. Den etongliknnde skivn sk tål den oömm ehndlingen. Ishllen Runt ismskinen oh i omklädningsrummen är Minerit Norml ett nturligt vl då en intensiv närkontkt oh fukten ställer hög krv. Billigre än kkel eller tegel men ändå tillräkligt hållrt. Brndsttionen är rnd- oh fuktsäkrd med Minerit Norml i fordonshllen, förrådet, korridorer oh styrketräningsloklen. I stun sitter en skiv kom ggregtet. Den tål fukt oh hög värme (150 C). Idrottshllen Väggrn är slitstrk. Här med omålde skivor. En del väggr måste yggs för tt utstå lite mer än ndr. Oh för tt du skll slipp ygg tung, murde eller gjutn väggr finns Minerit Norml. mång oh tuff krv. Oft gnsk udd, men krvilden återkommer även om det är v olik nledningr. En mängd sådn väggr finns runt omkring oss i vrdgen som utsätts för hård krv. Det kn vr fukt, rnd, ljud osv. Minerit Norml är en riktig vrdgshjälte. En r tumregel är tt i sådn rum som elsts extr hårt hr mn nytt v Minerit Normls egenskper. Oft ehövs fler v egenskpern smtidigt. Bildkvlkden visr någr xplok på rum med NYHET äst rndklssen Ny rndstndrd hr plert Minerit Norml i högst nivån på orännrt mteril, klssen heter A1. (Jämför med gipsskivor som uppfyller krvet för klss A2, s1, d0.). Minerit Norml upp-fyller okså krvet för eklädnd K Brndsäker Fukt- oh mögelsäker Lätt tt eret Ytstrk Ljudisolernde 2

3 trygg väggr för tuff krv Soprummet skll h väggr som tål tt spols v i komintion med rummets rndkrv. Minerit Normls yt ehöver inte ytförstärks eller skydds. Industrin Livsmedels-, läkemedels- oh ilindustrin smt lortorier et. Minerit Norml tål vtten oh de flest kemiklier utn tt löss upp. Tål ständig nedfuktningr oh är dessutom strk även i vått tillstånd. Grget...är mer prktiskt oh illigre tt ygg som lättväggr med Minerit Norml. Brndkrv oh högt slitge är viktigst. Minerit Norml finns okså på de mest skild nläggningr med uttlde krv. Andr exempel är instlltionsutrymmen, reningsverk, tunnlr, kulvertr, shkt, fläktrum, mskinrum oh pprtrum. Lgret/förrådet Här tål Minerit Norml tt nvänds som den är. Styrk oh rndsäkerhet är grundkrven. I viss rum tillkommer fuktspekten. Butiken I grovutrymmen skll väggrn tål en jämn trfik med vror. Returflskrummet klrr krvet då Minerit Norml hr en överlägset hård oh slitstrk yt som dessutom inte ehöver skyddsmåls. Fler konstruktioner I denn nvisning hittr du ny väggtyper som är ljud oh rndklssde. Från den enklste EI 30 -väggen upp till EI 120. De är utformde oh provde enligt ny EU-stndrden. Med ndr ord, Minerit Norml är den perfekt yggskivn när mn på enklst möjlig vis vill mth högt ställd funktionskrv. Innehållsförtekning Egenskper sid 4-5 Ljudlösningr sid Montge sid 14 Ytehndling sid 15 Mellnjälklg sid 11 Mellnväggr träreglr sid 8-9 Mellnväggr stålreglr sid 6-7 Shktvägg sid 10 Vindsjälklg sid 11 Yttervägg sid 10

4 Produktegenskper Allmänt Minerit Norml är en ementunden yggskiv oh är därför strk, fukteständig oh mögel-resistent. Den är okså rndsäker, hr hård yt oh r ljudisolernde förmåg. Utseende Skivorn känns lätt igen med sin ementgrå oh glittrnde yt, fsde långknter oh förorrde hål. Fukteständig Skivn försvgs inte nämnvärt v tt li våt. Den tål högtrykspolning oh kn t upp oh vge fukt i oegränst ntl ykler utn tt hållfsthetsegenskpern försämrs. Motstånd mot röt oh mögelngrepp Det hög ph-värdet (11) försvårr tillväxt v mögelsporer oh ndr mikroorgnismer. Skivn kn inte ruttn, rost eller på nnt sätt ryts ned i fuktig miljöer. SP hr funnit det nästn omöjligt tt provoer mögelpåväxt på Minerit oh nvänder därför skivn som likre i mögeltester v ndr mteril. Tål rengöring En oehndld Minerit Norml tål rengöring med lätt högtrykspolning oh med meknisk hjälpmedel. En nnn metod för rengöring är tt nvänd såplösning med riklig sköljning. Vid förväntd krftig nedsmutsning oh hög påfrestningr v kemiklier, oljor o dyl rekommenders ytehndling med siln/siloxn eller etonginder. De är färglös vätskor som gör ytn smuts- oh vttenvvisnde. Motstår iologisk påverkn Skivn påverks inte v mikroorgnismer, lklier eller orgnisk lösningsmedel. Skivn kn dok påverks v syror exempelvis svvelsyr oh slpetersyr. Skdedjur såsom möss oh insekter rår inte på Minerit Norml. Klrr hög elstningr Väggr kn dimensioners för olik elstningr. Antl skivor oh stommens vstånd kn kominers för olik krv. Digrmmet är en översikt över hur dess vl smverkr. Som vägledning finns okså exempel på rum med olik hög elstning inplerde i digrmmet. Brndklssd Brndtekniskt är skivn klssd enligt SS/EN :2002 oh SS/EN :2003. Den ny Euro-klssningen plerr Minerit Norml i högst nivån klss A1 för orännr mteril. Minerit Norml uppfyller okså krvet på eklädnd K Det finns väggtyper från EI 30 till EI 120, se sid Väggtypern är provde enligt SS/EN hos VTT i Finlnd. Värmeeständig Skivn tål kontinuerlig värme upp till 150 o C. Ljudisolernde Skivns komintion v vikt oh styvhet ger en god ljudisolering. Se sid x 1 x 2 x 2 x Skivor ntl/tjoklek Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner Soprum Lätt industri Grge oh ykelrum Kontorsväggr Lätt elstning Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner Soprum Lätt industri Grge oh ykelrum Hård elstning Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner vstånd reglr 600 mm 400/450 mm 300 mm 4

5 Miljö / häls Minerit Norml estår v ement, klksten, glimmer oh ellulosfirer. Den innehåller ing hälsovådlig ämnen. Emissionsprover visr tt skivn inte heller vger någr frlig gser (SP 93 KI 0437). Jonisernde gmm- oh rdiumstrålning är 90 % under BBR s krv. Då skivn vrken ruttnr eller möglr är den extr trygg ur hälsosynpunkt. Det dmm som ilds vid eretning är inte hälsovådligt. I Folksms Byggmiljöguide är Minerit miljömässigt äst vlet. I Mil miljöedömningsystem får Minerit edömningen rekommenders. Skivn är okså kvlifierd i BASTAS dts. Ergonomi Breddmåttet 900 mm gör det enklre tt hnter skivn, speiellt i trång utrymmen. Det finns hjälpmedel som underlättr lyft oh trnsport v skivorn. Skruvpleringr är föreredd med förorrde hål i långknter oh i skivmitt är dess prikmrkerde. Montget underlätts eftersom skruvrn hmnr rätt på reglrn utn måttsättning smtidigt som det går fort tt skruv. Norml är lätt tt skruv i även utn förorrningen. Knter Minerit Norml hr en 2 mm fsd knt på långsidorn. Skivorn monters knt mot knt. Fsen gör det lätt tt få ett prydligt montge. Knt 9 oh Produkteskrivning Minerit Norml är klssd som NT C2 I enligt EN 12467:2005 Pln skivor v fierement Produktspeifiktion oh provningsmetoder. NT Skivn innehåller inte frlig ämnen eller tillstsmedel. C Skivn är vsedd för invändigt ruk oh kn utsätts för fukt, kyl oh värme, men ej för frost (i vått tillstånd). 2 Skivn hr en öjstyrk på min. 7 MP. I Skivns dimensioner håller den äst tolernsklssen. Termisk oh hygroskopisk egenskper Värmeledningsförmåg 0,25 W/m C Speifik värmekpiteten 0,9 kj/kg C Värmeutvidgningskoeffiient 7 C Användningstempertur mx. 150 C ph i skivns yt 11 Vttensorption 32 % Fuktkvot vid leverns 4% Skivtjoklek Ångenomgångsmotstånd s/m s/m Luftljudreduktion (R 1 ) 28 db 31 db Dess värden hänvisr till mätresultt som tillverkren Cemrit Oy nvänder i sin kvlitetskontroll. 5

6 Minerit mellnväggr med stålreglr A A B C På sid 7 kn väggtyp väljs med utgångspunkt från de rndoh ljudmässig krv som gäller för det enskild projektet. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr oh eräkningr enligt senste gemensmm europeisk stndrder. A Skivor Skivskikt Enkl lg på vr sid om stommen Dul lg på vr sid om stommen Minerit Norml B Regelstomme Reglr Bredd 45, 70 eller 95 mm Flänsredd min 40 mm rekommenders C-vstånd mx 450 respektive 600 mm E Skenor Bredd 45, 70 eller 95 mm Med eller utn pålimmd polyetenduk eller tätningslister. Flänshöjd vid golv min 40 mm Mterilspeifiktion Plåttjoklek min 0,56, förzinkd Z 275 kvl norm SS-EN Enkel (E) D Förskjuten (D) Duel (DD) min 10 mm DD C Hålrummet S: Stenull densitet min 28 kg/m 3 M: Minerlull = Glsull lt stenull. Glsull densitet min 16 kg/m 3 M0: Utn fyllnd i hålrummet Väggkonstruktionern på sidn 7 är minimilösningr för respektive rnd- oh ljudkrv smt väggkonstruktion. Regelredd oh eventuell isolering får görs tjokre. Ytterligre Minerit Norml eller Minerit VT får monters utnpå konstruktionen. För Minerit VT dok med regelvstånd mx 450 mm. Vertikl skivfogr skll plers över regel. Två skivlg (dul skivor) skll h förskjutn fogr. Horisontell skivfogr vid ett skivlg plers över horisontell kortling v smm typ som väggregel. Vid dul skivlg förskjuts horisontlfogrn min 150 mm. Kortling erfordrs ej. 6

7 Väggtyper med stålreglr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd rnd/stilitet** mm Tjoklek mm Väggtyp Nr. Regelvstånd 450 eller 600 mm */ E 45/ M0 MN */ E 70/ M0 MN E 45/ M0 MN E 45/ M45 MN 107 EI */ E 70/ M70 MN E 45/ M45 MN / E 95/ M95 MN E 70/ M70 MN E 45/ M0 MN E 45/ S45 MN 121 2x 2x E 70/ M0 MN 125 2x 2x EI / E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN 130 EI 90 EI / E 95/ M0 MN E 45/ S45 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN D 95/ S95 MN D 95/ S95 MN DD 70/ S2x70 MN 170 2x 2x x 2x * För ktuell rndklss utförs väggen utn horisontlfog. ** Vägghöjden gäller vid skiv i redd 1200 mm oh regelvstånd 600 mm. Minsks regelvståndet till 400 mm kn vägghöjden öks med 20%. Vid skivredd 900 mm oh regelvstånd 400 mm kn vägghöjden öks med 10%. 7

8 Minerit mellnväggr med träreglr A A B C På sid 9 kn väggtyp väljs med utgångspunkt från de rndoh ljudmässig krv som gäller för det enskild projektet. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr oh eräkningr enligt senste gemensmm europeisk stndrder. A Skivor Skivskikt Enkl lg på vr sid om stommen Dul lg på vr sid om stommen Minerit Norml B Regelstomme E Reglr Dim. 45 x 45, 45 x 70 eller 45 x 95 mm C-vstånd 450 eller mx 600 mm Syll oh hmmrnd Dim. 45 x 45, 45 x 70 eller 45 x 95 mm Enkel (E) D Förskjuten (D) Duel (DD) min 10 mm C Hålrummet S: Stenull densitet min 28 kg/m 2 DD M: Minerlull = Glsull lt stenull. Glsull densitet min 16 kg/m3 M0: Utn fyllnd i hålrummet Vägglösningrn på sidn 9 är minimilösningr för respektive rnd- oh ljudkrv smt väggkonstruktion. Regelredd oh eventuell isolering får görs tjokre. Ytterligre Minerit Norml eller Minerit VT får monters utnpå konstruktionen. För Minerit VT dok regelvstånd mx 450 mm. Vertikl skivfogr skll plers över regel. Två skivlg (dul skivor) skll h förskjutn fogr. Horisontell skivfogr vid ett skivlg plers över horisontell kortling v smm typ som väggregel. Vid dul skivlg förskjuts horisontlfogrn min 150 mm. Kortling erfordrs ej. 8

9 Väggtyper med träreglr Brndklss Ljudklss R 1 30 Mx. vägghöjd rnd / stilitet* mm Tjoklek mm E 45/45x M0 MN / E 45/ M0 MN E 45/ M45 MN 202 Väggtyp Nr. Regelvstånd 450 eller 600 mm EI E 95/ M0 MN E 45/ M45 MN E 70/ M70 MN E 70/ M0 MN E 45/ M45 MN E 95/ M95 MN E 70/ M70 MN E95/ M95 MN D 95/ M95 MN DD 70/ M2x70 MN E 45/ M0 MN x 2x EI E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN E 45/ S45 MN 223 EI 60/REI E 95/ S95 MN 225 EI E 95/ M0 MN 226 EI 90/REI E 70/ S70 MN 240 2x 2x EI E 95/ S95 MN D 95/ S95 MN DD 70/ S2x70 MN * Vägghöjden gäller vid skiv i redd 1200 mm oh regelvstånd 600 mm. Minsks regelvståndet till 400 mm kn vägghöjden öks med 20%. Vid skivredd 900 mm oh regelvstånd 400 mm kn vägghöjden öks med 10%. 9

10 Våt- oh drumsväggr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd reglr mm 450 oh 600 Konstruktionen Nr Dimensioner EI * E 70/70 8 VT - 9 M70 VT 100 EI E 95/95 8 VT - 9 S70 VT 101 EI E 70/70 8 VT S70 VT mm VT Norml 8 mm VT Norml 8 mm VT Norml 9+ Norml * För ktuell rndklss utförs väggr utn horisontl fog. I övrigt se förklringr sid 6. Shktväggr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd reglr mm Konstruktionen Nr Dimensioner EI * Minerit Norml 17 mm stenull typ Pro ROB60 Minerit Norml Stålreglr R 70, 450 eller 600 mm SV 1 600/450 mm EI * Minerit Norml 20 mm stenull typ Pro ROB60 Minerit Norml Stålreglr R 70, 450 eller 600 mm SV 2 600/450 mm * Utförs utn horisontlfog. Shktväggr för eklädnd med kermisk plttor, se System Minerit VT. Ytterväggr Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 600 mm EI mm Minerit Fsd lt 1 träpnel Läkt, vertikl 28x45/95 mm mx 600, EPDM 6,5 mm Minerit Windstopper Träreglr, 45x95 mm 600 Minerit Norml YV 1 8 mm Minerit Fsd lt träpnel 6,5 mm Windstopper Norml EI 60 / R mm Minerit Fsd lt 1 träpnel 4,5 mm Minerit Windstopper Läkt vertikl 28x45/95 mm mx 600, EPDM Träreglr 45x mm stenull 28 kg/m 3 Minerit Norml YV mm 8 mm Minerit Fsd lt träpnel 4,5 mm Windstopper Norml 10

11 Undertk Brndklss Ljudklss R 1 EI Konstruktionen Nr Dimensioner 600/450 mm Pendel 1x20 mm, 1200 mm 45 mm stenull P45 primärprofil, 1200 mm U 1 S25/85 sekundärprofil, mx 450 mm 2x Minerit Norml 2x Mellnjälklg Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 600 mm 600 mm REI 30* mm golvspånskiv / 22 mm träfierskiv / 21 mm plyood 45x170 mm jälkr 600 mm 95 mm stenull 28x70 mm spikläkt mx 450 Minerit Norml MB mm 600 mm REI 60* mm golvspånskiv / 22 mm träfierskiv / 21 mm plyood 45x170 mm jälkr 600 mm 95 mm stenull Sekundärprofil stål S 25/85 mx 450 mm 2x Minerit Norml MB 2 2x Gäller för rnd såväl underifrån som ovnifrån. Vindsjälklg Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 400 mm 400 mm 400 mm REI x170 mm träregel 600 mm 170 mm stenull Ångspärr 28x70 mm spikläkt mx 450 mm Minerit Norml VB mm 400 mm 400 mm REI x170 mm träregel 600 mm 170 mm stenull Ångspärr Sekundärprofil stål S 25/85 mx 450 mm 2x Minerit Norml VB 2 2x Stenull densitet min 28 kg/m 3 11

12 Ljudisolering Allmänt Ljudisoleringen hos ett yggelement estäms v konstruktionens direkt trnsmission, flnktrnsmission, överhörning oh läkge. Minerit Normls speiell komintion v vikt oh styvhet förhindrr effektivt ljud genom skivn. Dess egenskper hos skivn smverkr med väggkonstruktionens uppyggnd så tt effektiv reduktionstl uppnås. Detljlösningr finns för hur knutpunkter skll utförs så tt ljudspridning i yggnden förhindrs. Att välj konstruktion för olik krv Enklst är tt välj lnd de testde oh klssifierde konstruktionern på sidorn 7, 9, 10 oh 11. De redovisde ljudvärden R är provde, eräknde oh uppskttde fältvärden. För tt uppnå dess värden förutsätts ett lufttätt oh i övrigt korrekt montge enligt nvisningr för Minerit Norml. Ett nnt sätt är tt nvänd eräkningsprogrmmet BASTIAN. Med dett progrm kn ljudisolering i yggnd (fältvärden) eräkns med hänsyn till rumstorlek oh flnkernde konstruktioner, enligt svensk oh interntionell stndrder SS-EN (ISO 15712). Med dett hjälpmedel kn projektören estämm skiljekonstruktioner oh flnkernde konstruktioner som uppfyller krven i Boverkets Byggregler (BBR), smt eräkn ljudklss enligt svensk stndrder SS ( ostäder) oh SS (lokler). I BASTIAN-progrmmet finns indt för ett stort ntl konstruktioner med Minerit Norml. Dess indt vser värden för direkt ljudtrnsmission genom yggelementet uppmätt i lortorium. Viktig dt för Minerit Norml i smnd med ljud Dynmisk E-modul: 7 GP Densitet: 1150 kg/m 3 Luftljudreduktion (R ) för en enkel skiv : 28 d : 31 d Ljudtätning För tt uppnå de ljudisoleringsvärden som redoviss i tellern sidorn 7, 9, 10 oh 11 krävs tt väggrns nslutningr till ngränsnde konstruktioner är fri från ljudläkge. Speiell tätningr måste därför utförs melln exempelvis vägg, golv, tk oh ndr väggr. Ljudtätning kn utförs med torr fogtätning dvs lister v EPDM-gummi, oftst i komintion med plåtregelstommr. I komintion med trästommr rekommenders kustisk fogmss för ljudtätning. Se priniper för nslutningsdetljer på näst sid. Noggrnn ljudtätning krävs okså vid genomföringr i väggen t ex ventiltionsknler, rör, elledningr et. Duelklik oh välj väggtyp Minerit Norml finns med i Bstin. Skivns egenskper kominers med konstruktionen i övrigt oh mn får frm ljudisoleringen. Gå in på.stin.nu, där finns informtion om progrmmet. 12

13 Priniper för ljudtätning Väggr Priniper med för Minerit ljudtätning Norml oh stålreglr Väggr med Minerit Normlskivor oh stålreglr Mot mellnvägg, horisontlsektion R 1 35 db R1 40 db R1 44 db R 1 48 db R1 55 db d d Mot tung konstruktioner, vertiklsektioner tk min 60 mm etong tk min 60 mm etong tk min 250 mm etong d Tk R1 35 db R db R 1 55 db Golv golv min 60 mm etong 40 db vägg min 100 mm etong db vägg min 120 mm etong 55 dbvägg min 150 mm etong e d e Infästning v sken mx 400 mm Ljudtätning, min 4 mm EP-duk Ljudtätning, torr, med list v EPDM Skivskrv eller slits min 10 mm Fog, min 20 mm med minerlull, erfordrs ej vid etong > 250 mm Torr ljudtätning med lister v EPDM får yts mot fogning med kustisk tätmss lik som vid träreglr nedn. Väggr med Minerit Norml oh träreglr Väggr med Minerit Normlskivor oh träreglr Mot mellnvägg, horisontlsektion R db R1 44 db R R 1 48 db 1 55 db d d f Mot tung konstruktioner, vertiklsektioner tk min 60 mm etong tk min 250 mm etong tk min 250 mm etong Tk R db R 1 44 db R 1 55 db Golv golv min 60 mm etong 40 db vägg min 100 mm etong db vägg min 120 mm etong 55 db vägg min 150 mm etong e d e f Infästning mx 600 mm v regel Ljudtätning, min 4 mm EP-duk vid R 1 35 db Akustisk tätmss Skivskrv eller slits min 10 mm Fog, min 20 mm med minerlull, erfordrs ej vid 2 lg skivor i nslutning till vägg Hörnregel v plåt 60 x 60 mm 13

14 Montge Lätt tt eret Minerit Norml är lätt tt eret. Mn kn nvänd smm verktyg som för trä. Det är inte svårre tt såg i Minerit Norml än t ex ordskivor. Oh det går även tt rits oh knäk dem. Skivorn monters med försänkt skruv 3,9x25-45 mm för eventuell överspkling. Alterntivt nvänds skruv med utnpåliggnde lågkullrigt huvud s.k. montgeskruv 4,2x25-45 mm. Ingen förorrning erfordrs. Vid skivns långknter finns förorrde hål med rätt plering. Skivn monters knt mot knt (stum fog). Skivor monters längs med spikläkt/sekundärprofil med smtlig skivknter understödd. Med fsd knt (stndrd) Kntvstånd kortling min 75 mm mx mm 200 mm min De viktigste måtten för infästning mx. 600 mm Utförlig monteringsnvisning finns på.emrit.se eller kn eställs från Cemrit. Böjning Skivn kn öjs till välvd ytor på väggr oh tk till rdier enligt tell. Fäst skivorn på stommr med regelvstånd mx 400 mm. Våt skivor kn öjs ytterligre 50 %. De plers då under tryk i en välvd form där de får tork. kortling v httprofil under skivskrvr Bjälklg oh undertk Böjningsrdie i mm Tjoklek mm Längdriktning Tvärriktning Tellen visr rekommenderde värden för skivor med fuktkvot på 4 % (som vid leverns). 300 mm Infästningr Minerit -skivn är strk oh hållfst. Den klrr därför tt är upp en hel del inredning som nnrs kräver komliggnde förstärkning. När förstärkningr ändå erfordrs kn de görs med fixtur, förstärkningsplåt eller plyood. Infästningsdon Rek mx lst kg Skjuv prllellt ytn Utdrg tvärs ytn 7,5 Exempel 1. Utn förstärkning: Inredning som normlt inte ehöver h komliggnde förstärkning är exempelvis skåp, hyllor oh hndledre. Tellen visr exempel på infästningsdon oh dimensionernde elstningr vid skivtjoklek ,5 Krokr, lätt hyllor, speglr 2. Med förstärkningsplåt eller plyood: Där elstningr är större än ovn skll infästningr förstärks med förstärkningsplåt eller en plyoodskiv melln reglrn. Exempel: tung hyllor oh tvättställ , Skåp, krokr, lätt hyllor, speglr 90 37,5 14

15 Ytehndling Synlig fog med fsd knt Allmänt För tt målningsehndlingen skll få tillräkligt god vidhäftning är det viktigt tt dmm v skivorn! T ort eventuellt skägg vid infästningr oh kpsnitt så lir det snyggre resultt. Nturligtvis skll skivorn vr torr. Täkmåld yt Spkl spik- oh skruvhuvuden eller lämn dem synlig. Skivfogen skll dok inte spkls utn lämns synlig. Använd färgtyper lämplig för etong, exempelvis ltex- eller krylfärg (ej olje- eller lkydfärger utn grundning med lklieresistent färg). Rekommenderde kryltfärger finns i tellen. Lserd yt Eventuell spkling lik ovn. Lsering kn utförs med krylt, t ex Alro Akvlin eller med siliktfärg från Keim oh Färgygge eller likvärdigt. Följ lsyrleverntörens nvisningr för etongytor. Ytfinish/resultt (vägg oh tk) Synlig v-fogr oh skruvhuvuden Synlig v-fogr Torr utrymmen (vägg oh tk) 2 ggr Milltex lt 2 ggr Milltex 20 Behndling enl. HusAMA med klrtext Fuktig utrymmen 2 ggr TÅLIG lt 2 ggr TÄT ggr strykning ggr spkling spik- oh skruvhål Tillverkre Alro Färg.lro.se Hydrofoering/ytimpregnering Önsks ett skydd mot vtteninträngning oh nedsmutsning rekommenderr vi ytehndling med etongprimer eller ytimpregnering med siln/siloxn. Båd lterntiven ger en trnsprent oh mtt yt med skivns egen färg. 2 ggr Sotte 7, 2 ggr Sotte 20 lt 2 ggr Sotte 35 2 ggr Bindoplst 3 2 ggr Bindoplst 7 lt 2 ggr Bindoplst 20 2 ggr Våtrumstäk 2 ggr Nordsjö Roust lt Roust Våtrum 40 Bekers Färg.ekers.se Nordsjö AB.nordsjo.se Vttentät ytehndlingr Minerit Norml kn även nvänds som underlg för våtrumsmtt. Följ leverntörens nvisningr. Ej för kkelsättning Minerit Norml skll ej nvänds som underlg för kkel eller klinker. Den end Minerit - skivn för dett ändmål är Minerit VT. Denn skiv ingår i godkänd konstruktioner enligt PERs rnshregler. 15

16 Mått oh vikt Skivtjoklek mm Formt mm Vikt kg/m 2 ntl/pll m 2 /pll Pllvikt kg x , , x , , x , , x , , x , , x , , x , , x , , Tolernser Angivn tolernser är mxvärden enligt Europstndrd EN Skruv Betäkning Användning Densitet 1150 kg/m 3 ± 75 kg Sortiment Produkten identifiers med hjälp v etiketten på pllen oh märkning på skivns ksid. Minerit Norml är lätt tt känn igen med sin glittrnde yt, fsde långknter oh förorrde hål. Monteringsnvisning finns i förpkningen. Pllen leverers med en plsthuv som endst är ett trnsportskydd. Lgr pllen torrt inomhus eller noggrnt täkt utomhus. Tjoklek + 10 % Bredd + 3 mm Längd + 5 mm FVB 4.2 x 25 FVB 4.2 x 35 FVB 4.2 x 45 Till dold eller synlig montering på stål- eller träreglr Strength to led the y Cemrit Tepro AB mrkndsför ementserde yggskivor tillsmmns med system för hållrt yggnde oh estetiskt ttrktiv lösningr. Vår visioner om enkelhet i formspråket oh funktion i prktiken vill vi sprid till rkitekter, yggkonsulter, entreprenörer... j, ll som ygger. Fuktsäkerhet finnes. Styrk likså. Vår vrumärken är strk oh vi är lednde. Cemrit Tepro AB Box SE Stokholm Telefon Fx Vi hr ytt nmn för tt signler tt vi ingår i en stor företgsgrupp med över 1000 nställd i mång länder. Cemrit tr sig nu n tt led oh moderniser fierementktegorin vidre. Gränsöverskridnde Smrt Fçde Tool är exempel på dett. Försäljning Minerit Norml finns hos lednde yggmterilhndlre. Cemrit Oy, P.O. Box 46, LOHJA, Finlnd 06 EN 12467: NT C2 1 EN / A1.emrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

MINERIT mellanväggar med stålreglar

MINERIT mellanväggar med stålreglar MINERIT mellanväggar med stålreglar C På sid 7 kan väggtyp väljas med utgångspunkt från de brandoch ljudmässiga krav som gäller för det enskilda projektet. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn Typgodkännndebevis Sinit Gipsskivor och stålprofiler 0859/99 Mj 2014 produktöversikt Moln AB Östr Hmnvägen 31, Box 46 SE-432 21 Vrberg Tel: +46 (0)340-313 00 Fx +46 (0)340-313 01 www.moln.se E-mil: moln@moln.se

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn MARS 2009 Lfrge gipsskivor och stålprofiler LAGERADRESS GIPS: terminl west. ö. hmnvägen. vrberg hmn moln b östr hmnvägen 31. box 46. 432 21 vrberg tel. +46 (0)340-313 00. fx +46 (0)340-313 01 e-mil: molnd@molnd-skive.dk.

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från.

1.225:- Entré och personalrum NYHET! Designad receptionsdisk. Evolution möbler. Kombinera en förvaringslösning enligt Dina behov. Från. Entré och personlrum Designd receptionsdisk En snygg men smtidigt prisvärd stådisk med r stilitet tck vre ställfötter. Disken finns i två former, L-form smt U-form och går tt få i utförnde jörk, svrt eller

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit Concept Fibercementskivan för tuffa miljöer.

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit Concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit Conept Fierementskivn för tuff miljöer. En klssiker för tuff miljöer En del väggr måste tål mer än ndr. Men det etyder inte tt du lltid är tvungen tt välj tung murde eller

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner Schaktvägg. Polyetenduk Gyproc GPD Vid ljudklass R' w = d. kustisk tätmassa Gyproc G Vid ljudklass R' w 0 d används

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Gejderskydd. B = yttre bredd a = yttre höjd x = veckdjup. Maximal längd = Max-L Minimal längd = Min-L Slaglängd = Max-L - Min-L.

Gejderskydd. B = yttre bredd a = yttre höjd x = veckdjup. Maximal längd = Max-L Minimal längd = Min-L Slaglängd = Max-L - Min-L. Gejderskydd Gejderskydd Dukmteril Dukmteril Fläns 2 Fläns 1 Stödskenor 2 Slglängd M-L Min-L Miml längd = M-L Miniml längd = Min-L Slglängd = M-L - Min-L = yttre bredd = yttre höjd = veckdjup = Öppning

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad.

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force och Promatect Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Cembrit Multi Force. Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK

Cembrit Multi Force. Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK Cembrit Multi Force Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK Cembrit Multi Force Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål 150 o C kontinuerlig värme. Skivorna ger därför

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark Beskrivning XB är en serie lödd plttvärmeväxlre i koppr för nvändning i fjärrvärmesystem (modell DH) och fjärrkylsystem (modell DC), till exempel vid vrmvtteneredning, i fjärrvärmeundercentrl för tt seprer

Läs mer

Föreläsning 7: Trigonometri

Föreläsning 7: Trigonometri ht06 Föreläsning 7: Trigonometri Trigonometrisk identiteter En identitet är en likhet som håller för ll värden på någon vriel. Tex så gäller tt ( + ) + + för ll,. Dett skrivs ilnd som ( + ) + +, men vi

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning

Läs mer

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd.

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd. Publ 225 juni 2015 BSAB KBB.111 Ersätter 225 april 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Monteringsanvisning Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar Ingår i MINERIT CONCEPT Monteringsanvisning för

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Volym och dubbelintegraler över en rektangel

Volym och dubbelintegraler över en rektangel Volym oh dubbelintegrler över en rektngel All funktioner nedn nts vr kontinuerlig. Om f (x i intervllet [, b], så är ren v mängden {(x, y : y f (x, x b} lik med integrlen b f (x dx. Låt = [, b] [, d] =

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs Fönsterbnksknler i plst, luminium och plåt tehlit.brp tehlit.bra tehlit.brs Fönsterbänksknler i PVC tehlit.brp En nyhet i modern design BRP fönsterbänksknl är i kombintion v modern design och ett väl beprövt

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Algebraiska uttryck: Introduktionskurs i matematik. Räknelagar: a = b a. a b. Potenser: 1. = ( n gånger )

Algebraiska uttryck: Introduktionskurs i matematik. Räknelagar: a = b a. a b. Potenser: 1. = ( n gånger ) Intrduktinskurs i mtemtik 1 v 5 Algerisk uttrk: Räknelgr: lgen distriutiv lgr ssitiv lgr kmmuttiv, Ptenser: 1 n L n gånger --------------------------------------- n udd tl, jämnt tl n, n n n 4 4.. ---------------------------------------

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN

FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN INTRODUKTION ULTRA BOARD 13 NY ULTRA BOARD! NU OCKSÅ. I 13 MM! FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN ULTRA BOARD 13 En stabil, säker och hållbar innerväggskonstruktion med skruvfast gipsskiva Ultra Board

Läs mer