Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se"

Transkript

1 Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se

2 Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh skoln Det viktigste här är ytstyrk oh ljudisolernde förmåg. Brn i rörelse sliter. Minerit Norml ger inte ifrån sig emissioner oh är mögelsäker. Ridhuset oh sdelkmmren hr väggr försedd med Minerit Norml som tål stötr oh slg. Djurstllet Väggrn sk kunn spols v oh tål slitge. Den etongliknnde skivn sk tål den oömm ehndlingen. Ishllen Runt ismskinen oh i omklädningsrummen är Minerit Norml ett nturligt vl då en intensiv närkontkt oh fukten ställer hög krv. Billigre än kkel eller tegel men ändå tillräkligt hållrt. Brndsttionen är rnd- oh fuktsäkrd med Minerit Norml i fordonshllen, förrådet, korridorer oh styrketräningsloklen. I stun sitter en skiv kom ggregtet. Den tål fukt oh hög värme (150 C). Idrottshllen Väggrn är slitstrk. Här med omålde skivor. En del väggr måste yggs för tt utstå lite mer än ndr. Oh för tt du skll slipp ygg tung, murde eller gjutn väggr finns Minerit Norml. mång oh tuff krv. Oft gnsk udd, men krvilden återkommer även om det är v olik nledningr. En mängd sådn väggr finns runt omkring oss i vrdgen som utsätts för hård krv. Det kn vr fukt, rnd, ljud osv. Minerit Norml är en riktig vrdgshjälte. En r tumregel är tt i sådn rum som elsts extr hårt hr mn nytt v Minerit Normls egenskper. Oft ehövs fler v egenskpern smtidigt. Bildkvlkden visr någr xplok på rum med NYHET äst rndklssen Ny rndstndrd hr plert Minerit Norml i högst nivån på orännrt mteril, klssen heter A1. (Jämför med gipsskivor som uppfyller krvet för klss A2, s1, d0.). Minerit Norml upp-fyller okså krvet för eklädnd K Brndsäker Fukt- oh mögelsäker Lätt tt eret Ytstrk Ljudisolernde 2

3 trygg väggr för tuff krv Soprummet skll h väggr som tål tt spols v i komintion med rummets rndkrv. Minerit Normls yt ehöver inte ytförstärks eller skydds. Industrin Livsmedels-, läkemedels- oh ilindustrin smt lortorier et. Minerit Norml tål vtten oh de flest kemiklier utn tt löss upp. Tål ständig nedfuktningr oh är dessutom strk även i vått tillstånd. Grget...är mer prktiskt oh illigre tt ygg som lättväggr med Minerit Norml. Brndkrv oh högt slitge är viktigst. Minerit Norml finns okså på de mest skild nläggningr med uttlde krv. Andr exempel är instlltionsutrymmen, reningsverk, tunnlr, kulvertr, shkt, fläktrum, mskinrum oh pprtrum. Lgret/förrådet Här tål Minerit Norml tt nvänds som den är. Styrk oh rndsäkerhet är grundkrven. I viss rum tillkommer fuktspekten. Butiken I grovutrymmen skll väggrn tål en jämn trfik med vror. Returflskrummet klrr krvet då Minerit Norml hr en överlägset hård oh slitstrk yt som dessutom inte ehöver skyddsmåls. Fler konstruktioner I denn nvisning hittr du ny väggtyper som är ljud oh rndklssde. Från den enklste EI 30 -väggen upp till EI 120. De är utformde oh provde enligt ny EU-stndrden. Med ndr ord, Minerit Norml är den perfekt yggskivn när mn på enklst möjlig vis vill mth högt ställd funktionskrv. Innehållsförtekning Egenskper sid 4-5 Ljudlösningr sid Montge sid 14 Ytehndling sid 15 Mellnjälklg sid 11 Mellnväggr träreglr sid 8-9 Mellnväggr stålreglr sid 6-7 Shktvägg sid 10 Vindsjälklg sid 11 Yttervägg sid 10

4 Produktegenskper Allmänt Minerit Norml är en ementunden yggskiv oh är därför strk, fukteständig oh mögel-resistent. Den är okså rndsäker, hr hård yt oh r ljudisolernde förmåg. Utseende Skivorn känns lätt igen med sin ementgrå oh glittrnde yt, fsde långknter oh förorrde hål. Fukteständig Skivn försvgs inte nämnvärt v tt li våt. Den tål högtrykspolning oh kn t upp oh vge fukt i oegränst ntl ykler utn tt hållfsthetsegenskpern försämrs. Motstånd mot röt oh mögelngrepp Det hög ph-värdet (11) försvårr tillväxt v mögelsporer oh ndr mikroorgnismer. Skivn kn inte ruttn, rost eller på nnt sätt ryts ned i fuktig miljöer. SP hr funnit det nästn omöjligt tt provoer mögelpåväxt på Minerit oh nvänder därför skivn som likre i mögeltester v ndr mteril. Tål rengöring En oehndld Minerit Norml tål rengöring med lätt högtrykspolning oh med meknisk hjälpmedel. En nnn metod för rengöring är tt nvänd såplösning med riklig sköljning. Vid förväntd krftig nedsmutsning oh hög påfrestningr v kemiklier, oljor o dyl rekommenders ytehndling med siln/siloxn eller etonginder. De är färglös vätskor som gör ytn smuts- oh vttenvvisnde. Motstår iologisk påverkn Skivn påverks inte v mikroorgnismer, lklier eller orgnisk lösningsmedel. Skivn kn dok påverks v syror exempelvis svvelsyr oh slpetersyr. Skdedjur såsom möss oh insekter rår inte på Minerit Norml. Klrr hög elstningr Väggr kn dimensioners för olik elstningr. Antl skivor oh stommens vstånd kn kominers för olik krv. Digrmmet är en översikt över hur dess vl smverkr. Som vägledning finns okså exempel på rum med olik hög elstning inplerde i digrmmet. Brndklssd Brndtekniskt är skivn klssd enligt SS/EN :2002 oh SS/EN :2003. Den ny Euro-klssningen plerr Minerit Norml i högst nivån klss A1 för orännr mteril. Minerit Norml uppfyller okså krvet på eklädnd K Det finns väggtyper från EI 30 till EI 120, se sid Väggtypern är provde enligt SS/EN hos VTT i Finlnd. Värmeeständig Skivn tål kontinuerlig värme upp till 150 o C. Ljudisolernde Skivns komintion v vikt oh styvhet ger en god ljudisolering. Se sid x 1 x 2 x 2 x Skivor ntl/tjoklek Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner Soprum Lätt industri Grge oh ykelrum Kontorsväggr Lätt elstning Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner Soprum Lätt industri Grge oh ykelrum Hård elstning Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner vstånd reglr 600 mm 400/450 mm 300 mm 4

5 Miljö / häls Minerit Norml estår v ement, klksten, glimmer oh ellulosfirer. Den innehåller ing hälsovådlig ämnen. Emissionsprover visr tt skivn inte heller vger någr frlig gser (SP 93 KI 0437). Jonisernde gmm- oh rdiumstrålning är 90 % under BBR s krv. Då skivn vrken ruttnr eller möglr är den extr trygg ur hälsosynpunkt. Det dmm som ilds vid eretning är inte hälsovådligt. I Folksms Byggmiljöguide är Minerit miljömässigt äst vlet. I Mil miljöedömningsystem får Minerit edömningen rekommenders. Skivn är okså kvlifierd i BASTAS dts. Ergonomi Breddmåttet 900 mm gör det enklre tt hnter skivn, speiellt i trång utrymmen. Det finns hjälpmedel som underlättr lyft oh trnsport v skivorn. Skruvpleringr är föreredd med förorrde hål i långknter oh i skivmitt är dess prikmrkerde. Montget underlätts eftersom skruvrn hmnr rätt på reglrn utn måttsättning smtidigt som det går fort tt skruv. Norml är lätt tt skruv i även utn förorrningen. Knter Minerit Norml hr en 2 mm fsd knt på långsidorn. Skivorn monters knt mot knt. Fsen gör det lätt tt få ett prydligt montge. Knt 9 oh Produkteskrivning Minerit Norml är klssd som NT C2 I enligt EN 12467:2005 Pln skivor v fierement Produktspeifiktion oh provningsmetoder. NT Skivn innehåller inte frlig ämnen eller tillstsmedel. C Skivn är vsedd för invändigt ruk oh kn utsätts för fukt, kyl oh värme, men ej för frost (i vått tillstånd). 2 Skivn hr en öjstyrk på min. 7 MP. I Skivns dimensioner håller den äst tolernsklssen. Termisk oh hygroskopisk egenskper Värmeledningsförmåg 0,25 W/m C Speifik värmekpiteten 0,9 kj/kg C Värmeutvidgningskoeffiient 7 C Användningstempertur mx. 150 C ph i skivns yt 11 Vttensorption 32 % Fuktkvot vid leverns 4% Skivtjoklek Ångenomgångsmotstånd s/m s/m Luftljudreduktion (R 1 ) 28 db 31 db Dess värden hänvisr till mätresultt som tillverkren Cemrit Oy nvänder i sin kvlitetskontroll. 5

6 Minerit mellnväggr med stålreglr A A B C På sid 7 kn väggtyp väljs med utgångspunkt från de rndoh ljudmässig krv som gäller för det enskild projektet. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr oh eräkningr enligt senste gemensmm europeisk stndrder. A Skivor Skivskikt Enkl lg på vr sid om stommen Dul lg på vr sid om stommen Minerit Norml B Regelstomme Reglr Bredd 45, 70 eller 95 mm Flänsredd min 40 mm rekommenders C-vstånd mx 450 respektive 600 mm E Skenor Bredd 45, 70 eller 95 mm Med eller utn pålimmd polyetenduk eller tätningslister. Flänshöjd vid golv min 40 mm Mterilspeifiktion Plåttjoklek min 0,56, förzinkd Z 275 kvl norm SS-EN Enkel (E) D Förskjuten (D) Duel (DD) min 10 mm DD C Hålrummet S: Stenull densitet min 28 kg/m 3 M: Minerlull = Glsull lt stenull. Glsull densitet min 16 kg/m 3 M0: Utn fyllnd i hålrummet Väggkonstruktionern på sidn 7 är minimilösningr för respektive rnd- oh ljudkrv smt väggkonstruktion. Regelredd oh eventuell isolering får görs tjokre. Ytterligre Minerit Norml eller Minerit VT får monters utnpå konstruktionen. För Minerit VT dok med regelvstånd mx 450 mm. Vertikl skivfogr skll plers över regel. Två skivlg (dul skivor) skll h förskjutn fogr. Horisontell skivfogr vid ett skivlg plers över horisontell kortling v smm typ som väggregel. Vid dul skivlg förskjuts horisontlfogrn min 150 mm. Kortling erfordrs ej. 6

7 Väggtyper med stålreglr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd rnd/stilitet** mm Tjoklek mm Väggtyp Nr. Regelvstånd 450 eller 600 mm */ E 45/ M0 MN */ E 70/ M0 MN E 45/ M0 MN E 45/ M45 MN 107 EI */ E 70/ M70 MN E 45/ M45 MN / E 95/ M95 MN E 70/ M70 MN E 45/ M0 MN E 45/ S45 MN 121 2x 2x E 70/ M0 MN 125 2x 2x EI / E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN 130 EI 90 EI / E 95/ M0 MN E 45/ S45 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN D 95/ S95 MN D 95/ S95 MN DD 70/ S2x70 MN 170 2x 2x x 2x * För ktuell rndklss utförs väggen utn horisontlfog. ** Vägghöjden gäller vid skiv i redd 1200 mm oh regelvstånd 600 mm. Minsks regelvståndet till 400 mm kn vägghöjden öks med 20%. Vid skivredd 900 mm oh regelvstånd 400 mm kn vägghöjden öks med 10%. 7

8 Minerit mellnväggr med träreglr A A B C På sid 9 kn väggtyp väljs med utgångspunkt från de rndoh ljudmässig krv som gäller för det enskild projektet. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr oh eräkningr enligt senste gemensmm europeisk stndrder. A Skivor Skivskikt Enkl lg på vr sid om stommen Dul lg på vr sid om stommen Minerit Norml B Regelstomme E Reglr Dim. 45 x 45, 45 x 70 eller 45 x 95 mm C-vstånd 450 eller mx 600 mm Syll oh hmmrnd Dim. 45 x 45, 45 x 70 eller 45 x 95 mm Enkel (E) D Förskjuten (D) Duel (DD) min 10 mm C Hålrummet S: Stenull densitet min 28 kg/m 2 DD M: Minerlull = Glsull lt stenull. Glsull densitet min 16 kg/m3 M0: Utn fyllnd i hålrummet Vägglösningrn på sidn 9 är minimilösningr för respektive rnd- oh ljudkrv smt väggkonstruktion. Regelredd oh eventuell isolering får görs tjokre. Ytterligre Minerit Norml eller Minerit VT får monters utnpå konstruktionen. För Minerit VT dok regelvstånd mx 450 mm. Vertikl skivfogr skll plers över regel. Två skivlg (dul skivor) skll h förskjutn fogr. Horisontell skivfogr vid ett skivlg plers över horisontell kortling v smm typ som väggregel. Vid dul skivlg förskjuts horisontlfogrn min 150 mm. Kortling erfordrs ej. 8

9 Väggtyper med träreglr Brndklss Ljudklss R 1 30 Mx. vägghöjd rnd / stilitet* mm Tjoklek mm E 45/45x M0 MN / E 45/ M0 MN E 45/ M45 MN 202 Väggtyp Nr. Regelvstånd 450 eller 600 mm EI E 95/ M0 MN E 45/ M45 MN E 70/ M70 MN E 70/ M0 MN E 45/ M45 MN E 95/ M95 MN E 70/ M70 MN E95/ M95 MN D 95/ M95 MN DD 70/ M2x70 MN E 45/ M0 MN x 2x EI E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN E 45/ S45 MN 223 EI 60/REI E 95/ S95 MN 225 EI E 95/ M0 MN 226 EI 90/REI E 70/ S70 MN 240 2x 2x EI E 95/ S95 MN D 95/ S95 MN DD 70/ S2x70 MN * Vägghöjden gäller vid skiv i redd 1200 mm oh regelvstånd 600 mm. Minsks regelvståndet till 400 mm kn vägghöjden öks med 20%. Vid skivredd 900 mm oh regelvstånd 400 mm kn vägghöjden öks med 10%. 9

10 Våt- oh drumsväggr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd reglr mm 450 oh 600 Konstruktionen Nr Dimensioner EI * E 70/70 8 VT - 9 M70 VT 100 EI E 95/95 8 VT - 9 S70 VT 101 EI E 70/70 8 VT S70 VT mm VT Norml 8 mm VT Norml 8 mm VT Norml 9+ Norml * För ktuell rndklss utförs väggr utn horisontl fog. I övrigt se förklringr sid 6. Shktväggr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd reglr mm Konstruktionen Nr Dimensioner EI * Minerit Norml 17 mm stenull typ Pro ROB60 Minerit Norml Stålreglr R 70, 450 eller 600 mm SV 1 600/450 mm EI * Minerit Norml 20 mm stenull typ Pro ROB60 Minerit Norml Stålreglr R 70, 450 eller 600 mm SV 2 600/450 mm * Utförs utn horisontlfog. Shktväggr för eklädnd med kermisk plttor, se System Minerit VT. Ytterväggr Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 600 mm EI mm Minerit Fsd lt 1 träpnel Läkt, vertikl 28x45/95 mm mx 600, EPDM 6,5 mm Minerit Windstopper Träreglr, 45x95 mm 600 Minerit Norml YV 1 8 mm Minerit Fsd lt träpnel 6,5 mm Windstopper Norml EI 60 / R mm Minerit Fsd lt 1 träpnel 4,5 mm Minerit Windstopper Läkt vertikl 28x45/95 mm mx 600, EPDM Träreglr 45x mm stenull 28 kg/m 3 Minerit Norml YV mm 8 mm Minerit Fsd lt träpnel 4,5 mm Windstopper Norml 10

11 Undertk Brndklss Ljudklss R 1 EI Konstruktionen Nr Dimensioner 600/450 mm Pendel 1x20 mm, 1200 mm 45 mm stenull P45 primärprofil, 1200 mm U 1 S25/85 sekundärprofil, mx 450 mm 2x Minerit Norml 2x Mellnjälklg Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 600 mm 600 mm REI 30* mm golvspånskiv / 22 mm träfierskiv / 21 mm plyood 45x170 mm jälkr 600 mm 95 mm stenull 28x70 mm spikläkt mx 450 Minerit Norml MB mm 600 mm REI 60* mm golvspånskiv / 22 mm träfierskiv / 21 mm plyood 45x170 mm jälkr 600 mm 95 mm stenull Sekundärprofil stål S 25/85 mx 450 mm 2x Minerit Norml MB 2 2x Gäller för rnd såväl underifrån som ovnifrån. Vindsjälklg Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 400 mm 400 mm 400 mm REI x170 mm träregel 600 mm 170 mm stenull Ångspärr 28x70 mm spikläkt mx 450 mm Minerit Norml VB mm 400 mm 400 mm REI x170 mm träregel 600 mm 170 mm stenull Ångspärr Sekundärprofil stål S 25/85 mx 450 mm 2x Minerit Norml VB 2 2x Stenull densitet min 28 kg/m 3 11

12 Ljudisolering Allmänt Ljudisoleringen hos ett yggelement estäms v konstruktionens direkt trnsmission, flnktrnsmission, överhörning oh läkge. Minerit Normls speiell komintion v vikt oh styvhet förhindrr effektivt ljud genom skivn. Dess egenskper hos skivn smverkr med väggkonstruktionens uppyggnd så tt effektiv reduktionstl uppnås. Detljlösningr finns för hur knutpunkter skll utförs så tt ljudspridning i yggnden förhindrs. Att välj konstruktion för olik krv Enklst är tt välj lnd de testde oh klssifierde konstruktionern på sidorn 7, 9, 10 oh 11. De redovisde ljudvärden R är provde, eräknde oh uppskttde fältvärden. För tt uppnå dess värden förutsätts ett lufttätt oh i övrigt korrekt montge enligt nvisningr för Minerit Norml. Ett nnt sätt är tt nvänd eräkningsprogrmmet BASTIAN. Med dett progrm kn ljudisolering i yggnd (fältvärden) eräkns med hänsyn till rumstorlek oh flnkernde konstruktioner, enligt svensk oh interntionell stndrder SS-EN (ISO 15712). Med dett hjälpmedel kn projektören estämm skiljekonstruktioner oh flnkernde konstruktioner som uppfyller krven i Boverkets Byggregler (BBR), smt eräkn ljudklss enligt svensk stndrder SS ( ostäder) oh SS (lokler). I BASTIAN-progrmmet finns indt för ett stort ntl konstruktioner med Minerit Norml. Dess indt vser värden för direkt ljudtrnsmission genom yggelementet uppmätt i lortorium. Viktig dt för Minerit Norml i smnd med ljud Dynmisk E-modul: 7 GP Densitet: 1150 kg/m 3 Luftljudreduktion (R ) för en enkel skiv : 28 d : 31 d Ljudtätning För tt uppnå de ljudisoleringsvärden som redoviss i tellern sidorn 7, 9, 10 oh 11 krävs tt väggrns nslutningr till ngränsnde konstruktioner är fri från ljudläkge. Speiell tätningr måste därför utförs melln exempelvis vägg, golv, tk oh ndr väggr. Ljudtätning kn utförs med torr fogtätning dvs lister v EPDM-gummi, oftst i komintion med plåtregelstommr. I komintion med trästommr rekommenders kustisk fogmss för ljudtätning. Se priniper för nslutningsdetljer på näst sid. Noggrnn ljudtätning krävs okså vid genomföringr i väggen t ex ventiltionsknler, rör, elledningr et. Duelklik oh välj väggtyp Minerit Norml finns med i Bstin. Skivns egenskper kominers med konstruktionen i övrigt oh mn får frm ljudisoleringen. Gå in på.stin.nu, där finns informtion om progrmmet. 12

13 Priniper för ljudtätning Väggr Priniper med för Minerit ljudtätning Norml oh stålreglr Väggr med Minerit Normlskivor oh stålreglr Mot mellnvägg, horisontlsektion R 1 35 db R1 40 db R1 44 db R 1 48 db R1 55 db d d Mot tung konstruktioner, vertiklsektioner tk min 60 mm etong tk min 60 mm etong tk min 250 mm etong d Tk R1 35 db R db R 1 55 db Golv golv min 60 mm etong 40 db vägg min 100 mm etong db vägg min 120 mm etong 55 dbvägg min 150 mm etong e d e Infästning v sken mx 400 mm Ljudtätning, min 4 mm EP-duk Ljudtätning, torr, med list v EPDM Skivskrv eller slits min 10 mm Fog, min 20 mm med minerlull, erfordrs ej vid etong > 250 mm Torr ljudtätning med lister v EPDM får yts mot fogning med kustisk tätmss lik som vid träreglr nedn. Väggr med Minerit Norml oh träreglr Väggr med Minerit Normlskivor oh träreglr Mot mellnvägg, horisontlsektion R db R1 44 db R R 1 48 db 1 55 db d d f Mot tung konstruktioner, vertiklsektioner tk min 60 mm etong tk min 250 mm etong tk min 250 mm etong Tk R db R 1 44 db R 1 55 db Golv golv min 60 mm etong 40 db vägg min 100 mm etong db vägg min 120 mm etong 55 db vägg min 150 mm etong e d e f Infästning mx 600 mm v regel Ljudtätning, min 4 mm EP-duk vid R 1 35 db Akustisk tätmss Skivskrv eller slits min 10 mm Fog, min 20 mm med minerlull, erfordrs ej vid 2 lg skivor i nslutning till vägg Hörnregel v plåt 60 x 60 mm 13

14 Montge Lätt tt eret Minerit Norml är lätt tt eret. Mn kn nvänd smm verktyg som för trä. Det är inte svårre tt såg i Minerit Norml än t ex ordskivor. Oh det går även tt rits oh knäk dem. Skivorn monters med försänkt skruv 3,9x25-45 mm för eventuell överspkling. Alterntivt nvänds skruv med utnpåliggnde lågkullrigt huvud s.k. montgeskruv 4,2x25-45 mm. Ingen förorrning erfordrs. Vid skivns långknter finns förorrde hål med rätt plering. Skivn monters knt mot knt (stum fog). Skivor monters längs med spikläkt/sekundärprofil med smtlig skivknter understödd. Med fsd knt (stndrd) Kntvstånd kortling min 75 mm mx mm 200 mm min De viktigste måtten för infästning mx. 600 mm Utförlig monteringsnvisning finns på.emrit.se eller kn eställs från Cemrit. Böjning Skivn kn öjs till välvd ytor på väggr oh tk till rdier enligt tell. Fäst skivorn på stommr med regelvstånd mx 400 mm. Våt skivor kn öjs ytterligre 50 %. De plers då under tryk i en välvd form där de får tork. kortling v httprofil under skivskrvr Bjälklg oh undertk Böjningsrdie i mm Tjoklek mm Längdriktning Tvärriktning Tellen visr rekommenderde värden för skivor med fuktkvot på 4 % (som vid leverns). 300 mm Infästningr Minerit -skivn är strk oh hållfst. Den klrr därför tt är upp en hel del inredning som nnrs kräver komliggnde förstärkning. När förstärkningr ändå erfordrs kn de görs med fixtur, förstärkningsplåt eller plyood. Infästningsdon Rek mx lst kg Skjuv prllellt ytn Utdrg tvärs ytn 7,5 Exempel 1. Utn förstärkning: Inredning som normlt inte ehöver h komliggnde förstärkning är exempelvis skåp, hyllor oh hndledre. Tellen visr exempel på infästningsdon oh dimensionernde elstningr vid skivtjoklek ,5 Krokr, lätt hyllor, speglr 2. Med förstärkningsplåt eller plyood: Där elstningr är större än ovn skll infästningr förstärks med förstärkningsplåt eller en plyoodskiv melln reglrn. Exempel: tung hyllor oh tvättställ , Skåp, krokr, lätt hyllor, speglr 90 37,5 14

15 Ytehndling Synlig fog med fsd knt Allmänt För tt målningsehndlingen skll få tillräkligt god vidhäftning är det viktigt tt dmm v skivorn! T ort eventuellt skägg vid infästningr oh kpsnitt så lir det snyggre resultt. Nturligtvis skll skivorn vr torr. Täkmåld yt Spkl spik- oh skruvhuvuden eller lämn dem synlig. Skivfogen skll dok inte spkls utn lämns synlig. Använd färgtyper lämplig för etong, exempelvis ltex- eller krylfärg (ej olje- eller lkydfärger utn grundning med lklieresistent färg). Rekommenderde kryltfärger finns i tellen. Lserd yt Eventuell spkling lik ovn. Lsering kn utförs med krylt, t ex Alro Akvlin eller med siliktfärg från Keim oh Färgygge eller likvärdigt. Följ lsyrleverntörens nvisningr för etongytor. Ytfinish/resultt (vägg oh tk) Synlig v-fogr oh skruvhuvuden Synlig v-fogr Torr utrymmen (vägg oh tk) 2 ggr Milltex lt 2 ggr Milltex 20 Behndling enl. HusAMA med klrtext Fuktig utrymmen 2 ggr TÅLIG lt 2 ggr TÄT ggr strykning ggr spkling spik- oh skruvhål Tillverkre Alro Färg.lro.se Hydrofoering/ytimpregnering Önsks ett skydd mot vtteninträngning oh nedsmutsning rekommenderr vi ytehndling med etongprimer eller ytimpregnering med siln/siloxn. Båd lterntiven ger en trnsprent oh mtt yt med skivns egen färg. 2 ggr Sotte 7, 2 ggr Sotte 20 lt 2 ggr Sotte 35 2 ggr Bindoplst 3 2 ggr Bindoplst 7 lt 2 ggr Bindoplst 20 2 ggr Våtrumstäk 2 ggr Nordsjö Roust lt Roust Våtrum 40 Bekers Färg.ekers.se Nordsjö AB.nordsjo.se Vttentät ytehndlingr Minerit Norml kn även nvänds som underlg för våtrumsmtt. Följ leverntörens nvisningr. Ej för kkelsättning Minerit Norml skll ej nvänds som underlg för kkel eller klinker. Den end Minerit - skivn för dett ändmål är Minerit VT. Denn skiv ingår i godkänd konstruktioner enligt PERs rnshregler. 15

16 Mått oh vikt Skivtjoklek mm Formt mm Vikt kg/m 2 ntl/pll m 2 /pll Pllvikt kg x , , x , , x , , x , , x , , x , , x , , x , , Tolernser Angivn tolernser är mxvärden enligt Europstndrd EN Skruv Betäkning Användning Densitet 1150 kg/m 3 ± 75 kg Sortiment Produkten identifiers med hjälp v etiketten på pllen oh märkning på skivns ksid. Minerit Norml är lätt tt känn igen med sin glittrnde yt, fsde långknter oh förorrde hål. Monteringsnvisning finns i förpkningen. Pllen leverers med en plsthuv som endst är ett trnsportskydd. Lgr pllen torrt inomhus eller noggrnt täkt utomhus. Tjoklek + 10 % Bredd + 3 mm Längd + 5 mm FVB 4.2 x 25 FVB 4.2 x 35 FVB 4.2 x 45 Till dold eller synlig montering på stål- eller träreglr Strength to led the y Cemrit Tepro AB mrkndsför ementserde yggskivor tillsmmns med system för hållrt yggnde oh estetiskt ttrktiv lösningr. Vår visioner om enkelhet i formspråket oh funktion i prktiken vill vi sprid till rkitekter, yggkonsulter, entreprenörer... j, ll som ygger. Fuktsäkerhet finnes. Styrk likså. Vår vrumärken är strk oh vi är lednde. Cemrit Tepro AB Box SE Stokholm Telefon Fx Vi hr ytt nmn för tt signler tt vi ingår i en stor företgsgrupp med över 1000 nställd i mång länder. Cemrit tr sig nu n tt led oh moderniser fierementktegorin vidre. Gränsöverskridnde Smrt Fçde Tool är exempel på dett. Försäljning Minerit Norml finns hos lednde yggmterilhndlre. Cemrit Oy, P.O. Box 46, LOHJA, Finlnd 06 EN 12467: NT C2 1 EN / A1.emrit.se

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Utbildning av kompositbranschen

Utbildning av kompositbranschen 1mrs 2010 Utildning v kompositrnshen Certifieringskrv vers 1.4 Plst- & Kemiföretgen - Kompositvdelningen - plst- & kemiföretgen the swedish plstis & hemils federtion Plst- & Kemiföretgen Tel +46 (0)8-783

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar.

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar. Gyproc Träbjälklag Typdetalj.51:201 Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6 Horisontalsnitt 7. 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie 8. Min 170 mm mineralull, mht väggens brandklass

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

System Förstärkningsregel

System Förstärkningsregel System Förstärkningsregel För höga och stabilitetskrävande väggar System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande

Läs mer

Produktblad. Produkt. Innebörd

Produktblad. Produkt. Innebörd Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produktblad Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Wekla HPL (High Pressed Laminate) är en brandsäker GreenEcoboard med

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX Minimerat underhåll och ökad komfort Fönster 1074 SX 2 Kontorshus för KMD i Skejby, Århus, med Sapa fönster 1074. Arkitekt: Arkitema AS. Sapa Fönster 1074 SX Extraisolerat fönster med lågt U-värde uppfyller

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar

Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar Sätt snbbt & enkelt upp fönster & dörrr Med djufix monterr du dörrr och fönster snbbt och enkelt utn kilr. djufix nvänds även v Sveriges lednde fönstertillverkre. www.djufix.se GUIDE Fönster Dörr Se svensk

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler i plst, hlogenfri plst, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler PVC, Hlogenfritt, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Tidlös klssisk design BRx knler är i kombintion v tidlös

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

Finns det en naturmetod i matematikundervisningen?

Finns det en naturmetod i matematikundervisningen? Finns det en nturmetod i mtemtikundervisningen? Bengt Ulin är lektor vid högskoln för lärrutildning i Stockholm och mtemtiklärre vid Kristofferskoln i Bromm. Här ger hn motiv för och förslg till innehåll

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer