Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se"

Transkript

1 Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se

2 Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh skoln Det viktigste här är ytstyrk oh ljudisolernde förmåg. Brn i rörelse sliter. Minerit Norml ger inte ifrån sig emissioner oh är mögelsäker. Ridhuset oh sdelkmmren hr väggr försedd med Minerit Norml som tål stötr oh slg. Djurstllet Väggrn sk kunn spols v oh tål slitge. Den etongliknnde skivn sk tål den oömm ehndlingen. Ishllen Runt ismskinen oh i omklädningsrummen är Minerit Norml ett nturligt vl då en intensiv närkontkt oh fukten ställer hög krv. Billigre än kkel eller tegel men ändå tillräkligt hållrt. Brndsttionen är rnd- oh fuktsäkrd med Minerit Norml i fordonshllen, förrådet, korridorer oh styrketräningsloklen. I stun sitter en skiv kom ggregtet. Den tål fukt oh hög värme (150 C). Idrottshllen Väggrn är slitstrk. Här med omålde skivor. En del väggr måste yggs för tt utstå lite mer än ndr. Oh för tt du skll slipp ygg tung, murde eller gjutn väggr finns Minerit Norml. mång oh tuff krv. Oft gnsk udd, men krvilden återkommer även om det är v olik nledningr. En mängd sådn väggr finns runt omkring oss i vrdgen som utsätts för hård krv. Det kn vr fukt, rnd, ljud osv. Minerit Norml är en riktig vrdgshjälte. En r tumregel är tt i sådn rum som elsts extr hårt hr mn nytt v Minerit Normls egenskper. Oft ehövs fler v egenskpern smtidigt. Bildkvlkden visr någr xplok på rum med NYHET äst rndklssen Ny rndstndrd hr plert Minerit Norml i högst nivån på orännrt mteril, klssen heter A1. (Jämför med gipsskivor som uppfyller krvet för klss A2, s1, d0.). Minerit Norml upp-fyller okså krvet för eklädnd K Brndsäker Fukt- oh mögelsäker Lätt tt eret Ytstrk Ljudisolernde 2

3 trygg väggr för tuff krv Soprummet skll h väggr som tål tt spols v i komintion med rummets rndkrv. Minerit Normls yt ehöver inte ytförstärks eller skydds. Industrin Livsmedels-, läkemedels- oh ilindustrin smt lortorier et. Minerit Norml tål vtten oh de flest kemiklier utn tt löss upp. Tål ständig nedfuktningr oh är dessutom strk även i vått tillstånd. Grget...är mer prktiskt oh illigre tt ygg som lättväggr med Minerit Norml. Brndkrv oh högt slitge är viktigst. Minerit Norml finns okså på de mest skild nläggningr med uttlde krv. Andr exempel är instlltionsutrymmen, reningsverk, tunnlr, kulvertr, shkt, fläktrum, mskinrum oh pprtrum. Lgret/förrådet Här tål Minerit Norml tt nvänds som den är. Styrk oh rndsäkerhet är grundkrven. I viss rum tillkommer fuktspekten. Butiken I grovutrymmen skll väggrn tål en jämn trfik med vror. Returflskrummet klrr krvet då Minerit Norml hr en överlägset hård oh slitstrk yt som dessutom inte ehöver skyddsmåls. Fler konstruktioner I denn nvisning hittr du ny väggtyper som är ljud oh rndklssde. Från den enklste EI 30 -väggen upp till EI 120. De är utformde oh provde enligt ny EU-stndrden. Med ndr ord, Minerit Norml är den perfekt yggskivn när mn på enklst möjlig vis vill mth högt ställd funktionskrv. Innehållsförtekning Egenskper sid 4-5 Ljudlösningr sid Montge sid 14 Ytehndling sid 15 Mellnjälklg sid 11 Mellnväggr träreglr sid 8-9 Mellnväggr stålreglr sid 6-7 Shktvägg sid 10 Vindsjälklg sid 11 Yttervägg sid 10

4 Produktegenskper Allmänt Minerit Norml är en ementunden yggskiv oh är därför strk, fukteständig oh mögel-resistent. Den är okså rndsäker, hr hård yt oh r ljudisolernde förmåg. Utseende Skivorn känns lätt igen med sin ementgrå oh glittrnde yt, fsde långknter oh förorrde hål. Fukteständig Skivn försvgs inte nämnvärt v tt li våt. Den tål högtrykspolning oh kn t upp oh vge fukt i oegränst ntl ykler utn tt hållfsthetsegenskpern försämrs. Motstånd mot röt oh mögelngrepp Det hög ph-värdet (11) försvårr tillväxt v mögelsporer oh ndr mikroorgnismer. Skivn kn inte ruttn, rost eller på nnt sätt ryts ned i fuktig miljöer. SP hr funnit det nästn omöjligt tt provoer mögelpåväxt på Minerit oh nvänder därför skivn som likre i mögeltester v ndr mteril. Tål rengöring En oehndld Minerit Norml tål rengöring med lätt högtrykspolning oh med meknisk hjälpmedel. En nnn metod för rengöring är tt nvänd såplösning med riklig sköljning. Vid förväntd krftig nedsmutsning oh hög påfrestningr v kemiklier, oljor o dyl rekommenders ytehndling med siln/siloxn eller etonginder. De är färglös vätskor som gör ytn smuts- oh vttenvvisnde. Motstår iologisk påverkn Skivn påverks inte v mikroorgnismer, lklier eller orgnisk lösningsmedel. Skivn kn dok påverks v syror exempelvis svvelsyr oh slpetersyr. Skdedjur såsom möss oh insekter rår inte på Minerit Norml. Klrr hög elstningr Väggr kn dimensioners för olik elstningr. Antl skivor oh stommens vstånd kn kominers för olik krv. Digrmmet är en översikt över hur dess vl smverkr. Som vägledning finns okså exempel på rum med olik hög elstning inplerde i digrmmet. Brndklssd Brndtekniskt är skivn klssd enligt SS/EN :2002 oh SS/EN :2003. Den ny Euro-klssningen plerr Minerit Norml i högst nivån klss A1 för orännr mteril. Minerit Norml uppfyller okså krvet på eklädnd K Det finns väggtyper från EI 30 till EI 120, se sid Väggtypern är provde enligt SS/EN hos VTT i Finlnd. Värmeeständig Skivn tål kontinuerlig värme upp till 150 o C. Ljudisolernde Skivns komintion v vikt oh styvhet ger en god ljudisolering. Se sid x 1 x 2 x 2 x Skivor ntl/tjoklek Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner Soprum Lätt industri Grge oh ykelrum Kontorsväggr Lätt elstning Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner Soprum Lätt industri Grge oh ykelrum Hård elstning Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner vstånd reglr 600 mm 400/450 mm 300 mm 4

5 Miljö / häls Minerit Norml estår v ement, klksten, glimmer oh ellulosfirer. Den innehåller ing hälsovådlig ämnen. Emissionsprover visr tt skivn inte heller vger någr frlig gser (SP 93 KI 0437). Jonisernde gmm- oh rdiumstrålning är 90 % under BBR s krv. Då skivn vrken ruttnr eller möglr är den extr trygg ur hälsosynpunkt. Det dmm som ilds vid eretning är inte hälsovådligt. I Folksms Byggmiljöguide är Minerit miljömässigt äst vlet. I Mil miljöedömningsystem får Minerit edömningen rekommenders. Skivn är okså kvlifierd i BASTAS dts. Ergonomi Breddmåttet 900 mm gör det enklre tt hnter skivn, speiellt i trång utrymmen. Det finns hjälpmedel som underlättr lyft oh trnsport v skivorn. Skruvpleringr är föreredd med förorrde hål i långknter oh i skivmitt är dess prikmrkerde. Montget underlätts eftersom skruvrn hmnr rätt på reglrn utn måttsättning smtidigt som det går fort tt skruv. Norml är lätt tt skruv i även utn förorrningen. Knter Minerit Norml hr en 2 mm fsd knt på långsidorn. Skivorn monters knt mot knt. Fsen gör det lätt tt få ett prydligt montge. Knt 9 oh Produkteskrivning Minerit Norml är klssd som NT C2 I enligt EN 12467:2005 Pln skivor v fierement Produktspeifiktion oh provningsmetoder. NT Skivn innehåller inte frlig ämnen eller tillstsmedel. C Skivn är vsedd för invändigt ruk oh kn utsätts för fukt, kyl oh värme, men ej för frost (i vått tillstånd). 2 Skivn hr en öjstyrk på min. 7 MP. I Skivns dimensioner håller den äst tolernsklssen. Termisk oh hygroskopisk egenskper Värmeledningsförmåg 0,25 W/m C Speifik värmekpiteten 0,9 kj/kg C Värmeutvidgningskoeffiient 7 C Användningstempertur mx. 150 C ph i skivns yt 11 Vttensorption 32 % Fuktkvot vid leverns 4% Skivtjoklek Ångenomgångsmotstånd s/m s/m Luftljudreduktion (R 1 ) 28 db 31 db Dess värden hänvisr till mätresultt som tillverkren Cemrit Oy nvänder i sin kvlitetskontroll. 5

6 Minerit mellnväggr med stålreglr A A B C På sid 7 kn väggtyp väljs med utgångspunkt från de rndoh ljudmässig krv som gäller för det enskild projektet. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr oh eräkningr enligt senste gemensmm europeisk stndrder. A Skivor Skivskikt Enkl lg på vr sid om stommen Dul lg på vr sid om stommen Minerit Norml B Regelstomme Reglr Bredd 45, 70 eller 95 mm Flänsredd min 40 mm rekommenders C-vstånd mx 450 respektive 600 mm E Skenor Bredd 45, 70 eller 95 mm Med eller utn pålimmd polyetenduk eller tätningslister. Flänshöjd vid golv min 40 mm Mterilspeifiktion Plåttjoklek min 0,56, förzinkd Z 275 kvl norm SS-EN Enkel (E) D Förskjuten (D) Duel (DD) min 10 mm DD C Hålrummet S: Stenull densitet min 28 kg/m 3 M: Minerlull = Glsull lt stenull. Glsull densitet min 16 kg/m 3 M0: Utn fyllnd i hålrummet Väggkonstruktionern på sidn 7 är minimilösningr för respektive rnd- oh ljudkrv smt väggkonstruktion. Regelredd oh eventuell isolering får görs tjokre. Ytterligre Minerit Norml eller Minerit VT får monters utnpå konstruktionen. För Minerit VT dok med regelvstånd mx 450 mm. Vertikl skivfogr skll plers över regel. Två skivlg (dul skivor) skll h förskjutn fogr. Horisontell skivfogr vid ett skivlg plers över horisontell kortling v smm typ som väggregel. Vid dul skivlg förskjuts horisontlfogrn min 150 mm. Kortling erfordrs ej. 6

7 Väggtyper med stålreglr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd rnd/stilitet** mm Tjoklek mm Väggtyp Nr. Regelvstånd 450 eller 600 mm */ E 45/ M0 MN */ E 70/ M0 MN E 45/ M0 MN E 45/ M45 MN 107 EI */ E 70/ M70 MN E 45/ M45 MN / E 95/ M95 MN E 70/ M70 MN E 45/ M0 MN E 45/ S45 MN 121 2x 2x E 70/ M0 MN 125 2x 2x EI / E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN 130 EI 90 EI / E 95/ M0 MN E 45/ S45 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN D 95/ S95 MN D 95/ S95 MN DD 70/ S2x70 MN 170 2x 2x x 2x * För ktuell rndklss utförs väggen utn horisontlfog. ** Vägghöjden gäller vid skiv i redd 1200 mm oh regelvstånd 600 mm. Minsks regelvståndet till 400 mm kn vägghöjden öks med 20%. Vid skivredd 900 mm oh regelvstånd 400 mm kn vägghöjden öks med 10%. 7

8 Minerit mellnväggr med träreglr A A B C På sid 9 kn väggtyp väljs med utgångspunkt från de rndoh ljudmässig krv som gäller för det enskild projektet. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr oh eräkningr enligt senste gemensmm europeisk stndrder. A Skivor Skivskikt Enkl lg på vr sid om stommen Dul lg på vr sid om stommen Minerit Norml B Regelstomme E Reglr Dim. 45 x 45, 45 x 70 eller 45 x 95 mm C-vstånd 450 eller mx 600 mm Syll oh hmmrnd Dim. 45 x 45, 45 x 70 eller 45 x 95 mm Enkel (E) D Förskjuten (D) Duel (DD) min 10 mm C Hålrummet S: Stenull densitet min 28 kg/m 2 DD M: Minerlull = Glsull lt stenull. Glsull densitet min 16 kg/m3 M0: Utn fyllnd i hålrummet Vägglösningrn på sidn 9 är minimilösningr för respektive rnd- oh ljudkrv smt väggkonstruktion. Regelredd oh eventuell isolering får görs tjokre. Ytterligre Minerit Norml eller Minerit VT får monters utnpå konstruktionen. För Minerit VT dok regelvstånd mx 450 mm. Vertikl skivfogr skll plers över regel. Två skivlg (dul skivor) skll h förskjutn fogr. Horisontell skivfogr vid ett skivlg plers över horisontell kortling v smm typ som väggregel. Vid dul skivlg förskjuts horisontlfogrn min 150 mm. Kortling erfordrs ej. 8

9 Väggtyper med träreglr Brndklss Ljudklss R 1 30 Mx. vägghöjd rnd / stilitet* mm Tjoklek mm E 45/45x M0 MN / E 45/ M0 MN E 45/ M45 MN 202 Väggtyp Nr. Regelvstånd 450 eller 600 mm EI E 95/ M0 MN E 45/ M45 MN E 70/ M70 MN E 70/ M0 MN E 45/ M45 MN E 95/ M95 MN E 70/ M70 MN E95/ M95 MN D 95/ M95 MN DD 70/ M2x70 MN E 45/ M0 MN x 2x EI E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN E 45/ S45 MN 223 EI 60/REI E 95/ S95 MN 225 EI E 95/ M0 MN 226 EI 90/REI E 70/ S70 MN 240 2x 2x EI E 95/ S95 MN D 95/ S95 MN DD 70/ S2x70 MN * Vägghöjden gäller vid skiv i redd 1200 mm oh regelvstånd 600 mm. Minsks regelvståndet till 400 mm kn vägghöjden öks med 20%. Vid skivredd 900 mm oh regelvstånd 400 mm kn vägghöjden öks med 10%. 9

10 Våt- oh drumsväggr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd reglr mm 450 oh 600 Konstruktionen Nr Dimensioner EI * E 70/70 8 VT - 9 M70 VT 100 EI E 95/95 8 VT - 9 S70 VT 101 EI E 70/70 8 VT S70 VT mm VT Norml 8 mm VT Norml 8 mm VT Norml 9+ Norml * För ktuell rndklss utförs väggr utn horisontl fog. I övrigt se förklringr sid 6. Shktväggr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd reglr mm Konstruktionen Nr Dimensioner EI * Minerit Norml 17 mm stenull typ Pro ROB60 Minerit Norml Stålreglr R 70, 450 eller 600 mm SV 1 600/450 mm EI * Minerit Norml 20 mm stenull typ Pro ROB60 Minerit Norml Stålreglr R 70, 450 eller 600 mm SV 2 600/450 mm * Utförs utn horisontlfog. Shktväggr för eklädnd med kermisk plttor, se System Minerit VT. Ytterväggr Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 600 mm EI mm Minerit Fsd lt 1 träpnel Läkt, vertikl 28x45/95 mm mx 600, EPDM 6,5 mm Minerit Windstopper Träreglr, 45x95 mm 600 Minerit Norml YV 1 8 mm Minerit Fsd lt träpnel 6,5 mm Windstopper Norml EI 60 / R mm Minerit Fsd lt 1 träpnel 4,5 mm Minerit Windstopper Läkt vertikl 28x45/95 mm mx 600, EPDM Träreglr 45x mm stenull 28 kg/m 3 Minerit Norml YV mm 8 mm Minerit Fsd lt träpnel 4,5 mm Windstopper Norml 10

11 Undertk Brndklss Ljudklss R 1 EI Konstruktionen Nr Dimensioner 600/450 mm Pendel 1x20 mm, 1200 mm 45 mm stenull P45 primärprofil, 1200 mm U 1 S25/85 sekundärprofil, mx 450 mm 2x Minerit Norml 2x Mellnjälklg Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 600 mm 600 mm REI 30* mm golvspånskiv / 22 mm träfierskiv / 21 mm plyood 45x170 mm jälkr 600 mm 95 mm stenull 28x70 mm spikläkt mx 450 Minerit Norml MB mm 600 mm REI 60* mm golvspånskiv / 22 mm träfierskiv / 21 mm plyood 45x170 mm jälkr 600 mm 95 mm stenull Sekundärprofil stål S 25/85 mx 450 mm 2x Minerit Norml MB 2 2x Gäller för rnd såväl underifrån som ovnifrån. Vindsjälklg Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 400 mm 400 mm 400 mm REI x170 mm träregel 600 mm 170 mm stenull Ångspärr 28x70 mm spikläkt mx 450 mm Minerit Norml VB mm 400 mm 400 mm REI x170 mm träregel 600 mm 170 mm stenull Ångspärr Sekundärprofil stål S 25/85 mx 450 mm 2x Minerit Norml VB 2 2x Stenull densitet min 28 kg/m 3 11

12 Ljudisolering Allmänt Ljudisoleringen hos ett yggelement estäms v konstruktionens direkt trnsmission, flnktrnsmission, överhörning oh läkge. Minerit Normls speiell komintion v vikt oh styvhet förhindrr effektivt ljud genom skivn. Dess egenskper hos skivn smverkr med väggkonstruktionens uppyggnd så tt effektiv reduktionstl uppnås. Detljlösningr finns för hur knutpunkter skll utförs så tt ljudspridning i yggnden förhindrs. Att välj konstruktion för olik krv Enklst är tt välj lnd de testde oh klssifierde konstruktionern på sidorn 7, 9, 10 oh 11. De redovisde ljudvärden R är provde, eräknde oh uppskttde fältvärden. För tt uppnå dess värden förutsätts ett lufttätt oh i övrigt korrekt montge enligt nvisningr för Minerit Norml. Ett nnt sätt är tt nvänd eräkningsprogrmmet BASTIAN. Med dett progrm kn ljudisolering i yggnd (fältvärden) eräkns med hänsyn till rumstorlek oh flnkernde konstruktioner, enligt svensk oh interntionell stndrder SS-EN (ISO 15712). Med dett hjälpmedel kn projektören estämm skiljekonstruktioner oh flnkernde konstruktioner som uppfyller krven i Boverkets Byggregler (BBR), smt eräkn ljudklss enligt svensk stndrder SS ( ostäder) oh SS (lokler). I BASTIAN-progrmmet finns indt för ett stort ntl konstruktioner med Minerit Norml. Dess indt vser värden för direkt ljudtrnsmission genom yggelementet uppmätt i lortorium. Viktig dt för Minerit Norml i smnd med ljud Dynmisk E-modul: 7 GP Densitet: 1150 kg/m 3 Luftljudreduktion (R ) för en enkel skiv : 28 d : 31 d Ljudtätning För tt uppnå de ljudisoleringsvärden som redoviss i tellern sidorn 7, 9, 10 oh 11 krävs tt väggrns nslutningr till ngränsnde konstruktioner är fri från ljudläkge. Speiell tätningr måste därför utförs melln exempelvis vägg, golv, tk oh ndr väggr. Ljudtätning kn utförs med torr fogtätning dvs lister v EPDM-gummi, oftst i komintion med plåtregelstommr. I komintion med trästommr rekommenders kustisk fogmss för ljudtätning. Se priniper för nslutningsdetljer på näst sid. Noggrnn ljudtätning krävs okså vid genomföringr i väggen t ex ventiltionsknler, rör, elledningr et. Duelklik oh välj väggtyp Minerit Norml finns med i Bstin. Skivns egenskper kominers med konstruktionen i övrigt oh mn får frm ljudisoleringen. Gå in på.stin.nu, där finns informtion om progrmmet. 12

13 Priniper för ljudtätning Väggr Priniper med för Minerit ljudtätning Norml oh stålreglr Väggr med Minerit Normlskivor oh stålreglr Mot mellnvägg, horisontlsektion R 1 35 db R1 40 db R1 44 db R 1 48 db R1 55 db d d Mot tung konstruktioner, vertiklsektioner tk min 60 mm etong tk min 60 mm etong tk min 250 mm etong d Tk R1 35 db R db R 1 55 db Golv golv min 60 mm etong 40 db vägg min 100 mm etong db vägg min 120 mm etong 55 dbvägg min 150 mm etong e d e Infästning v sken mx 400 mm Ljudtätning, min 4 mm EP-duk Ljudtätning, torr, med list v EPDM Skivskrv eller slits min 10 mm Fog, min 20 mm med minerlull, erfordrs ej vid etong > 250 mm Torr ljudtätning med lister v EPDM får yts mot fogning med kustisk tätmss lik som vid träreglr nedn. Väggr med Minerit Norml oh träreglr Väggr med Minerit Normlskivor oh träreglr Mot mellnvägg, horisontlsektion R db R1 44 db R R 1 48 db 1 55 db d d f Mot tung konstruktioner, vertiklsektioner tk min 60 mm etong tk min 250 mm etong tk min 250 mm etong Tk R db R 1 44 db R 1 55 db Golv golv min 60 mm etong 40 db vägg min 100 mm etong db vägg min 120 mm etong 55 db vägg min 150 mm etong e d e f Infästning mx 600 mm v regel Ljudtätning, min 4 mm EP-duk vid R 1 35 db Akustisk tätmss Skivskrv eller slits min 10 mm Fog, min 20 mm med minerlull, erfordrs ej vid 2 lg skivor i nslutning till vägg Hörnregel v plåt 60 x 60 mm 13

14 Montge Lätt tt eret Minerit Norml är lätt tt eret. Mn kn nvänd smm verktyg som för trä. Det är inte svårre tt såg i Minerit Norml än t ex ordskivor. Oh det går även tt rits oh knäk dem. Skivorn monters med försänkt skruv 3,9x25-45 mm för eventuell överspkling. Alterntivt nvänds skruv med utnpåliggnde lågkullrigt huvud s.k. montgeskruv 4,2x25-45 mm. Ingen förorrning erfordrs. Vid skivns långknter finns förorrde hål med rätt plering. Skivn monters knt mot knt (stum fog). Skivor monters längs med spikläkt/sekundärprofil med smtlig skivknter understödd. Med fsd knt (stndrd) Kntvstånd kortling min 75 mm mx mm 200 mm min De viktigste måtten för infästning mx. 600 mm Utförlig monteringsnvisning finns på.emrit.se eller kn eställs från Cemrit. Böjning Skivn kn öjs till välvd ytor på väggr oh tk till rdier enligt tell. Fäst skivorn på stommr med regelvstånd mx 400 mm. Våt skivor kn öjs ytterligre 50 %. De plers då under tryk i en välvd form där de får tork. kortling v httprofil under skivskrvr Bjälklg oh undertk Böjningsrdie i mm Tjoklek mm Längdriktning Tvärriktning Tellen visr rekommenderde värden för skivor med fuktkvot på 4 % (som vid leverns). 300 mm Infästningr Minerit -skivn är strk oh hållfst. Den klrr därför tt är upp en hel del inredning som nnrs kräver komliggnde förstärkning. När förstärkningr ändå erfordrs kn de görs med fixtur, förstärkningsplåt eller plyood. Infästningsdon Rek mx lst kg Skjuv prllellt ytn Utdrg tvärs ytn 7,5 Exempel 1. Utn förstärkning: Inredning som normlt inte ehöver h komliggnde förstärkning är exempelvis skåp, hyllor oh hndledre. Tellen visr exempel på infästningsdon oh dimensionernde elstningr vid skivtjoklek ,5 Krokr, lätt hyllor, speglr 2. Med förstärkningsplåt eller plyood: Där elstningr är större än ovn skll infästningr förstärks med förstärkningsplåt eller en plyoodskiv melln reglrn. Exempel: tung hyllor oh tvättställ , Skåp, krokr, lätt hyllor, speglr 90 37,5 14

15 Ytehndling Synlig fog med fsd knt Allmänt För tt målningsehndlingen skll få tillräkligt god vidhäftning är det viktigt tt dmm v skivorn! T ort eventuellt skägg vid infästningr oh kpsnitt så lir det snyggre resultt. Nturligtvis skll skivorn vr torr. Täkmåld yt Spkl spik- oh skruvhuvuden eller lämn dem synlig. Skivfogen skll dok inte spkls utn lämns synlig. Använd färgtyper lämplig för etong, exempelvis ltex- eller krylfärg (ej olje- eller lkydfärger utn grundning med lklieresistent färg). Rekommenderde kryltfärger finns i tellen. Lserd yt Eventuell spkling lik ovn. Lsering kn utförs med krylt, t ex Alro Akvlin eller med siliktfärg från Keim oh Färgygge eller likvärdigt. Följ lsyrleverntörens nvisningr för etongytor. Ytfinish/resultt (vägg oh tk) Synlig v-fogr oh skruvhuvuden Synlig v-fogr Torr utrymmen (vägg oh tk) 2 ggr Milltex lt 2 ggr Milltex 20 Behndling enl. HusAMA med klrtext Fuktig utrymmen 2 ggr TÅLIG lt 2 ggr TÄT ggr strykning ggr spkling spik- oh skruvhål Tillverkre Alro Färg.lro.se Hydrofoering/ytimpregnering Önsks ett skydd mot vtteninträngning oh nedsmutsning rekommenderr vi ytehndling med etongprimer eller ytimpregnering med siln/siloxn. Båd lterntiven ger en trnsprent oh mtt yt med skivns egen färg. 2 ggr Sotte 7, 2 ggr Sotte 20 lt 2 ggr Sotte 35 2 ggr Bindoplst 3 2 ggr Bindoplst 7 lt 2 ggr Bindoplst 20 2 ggr Våtrumstäk 2 ggr Nordsjö Roust lt Roust Våtrum 40 Bekers Färg.ekers.se Nordsjö AB.nordsjo.se Vttentät ytehndlingr Minerit Norml kn även nvänds som underlg för våtrumsmtt. Följ leverntörens nvisningr. Ej för kkelsättning Minerit Norml skll ej nvänds som underlg för kkel eller klinker. Den end Minerit - skivn för dett ändmål är Minerit VT. Denn skiv ingår i godkänd konstruktioner enligt PERs rnshregler. 15

16 Mått oh vikt Skivtjoklek mm Formt mm Vikt kg/m 2 ntl/pll m 2 /pll Pllvikt kg x , , x , , x , , x , , x , , x , , x , , x , , Tolernser Angivn tolernser är mxvärden enligt Europstndrd EN Skruv Betäkning Användning Densitet 1150 kg/m 3 ± 75 kg Sortiment Produkten identifiers med hjälp v etiketten på pllen oh märkning på skivns ksid. Minerit Norml är lätt tt känn igen med sin glittrnde yt, fsde långknter oh förorrde hål. Monteringsnvisning finns i förpkningen. Pllen leverers med en plsthuv som endst är ett trnsportskydd. Lgr pllen torrt inomhus eller noggrnt täkt utomhus. Tjoklek + 10 % Bredd + 3 mm Längd + 5 mm FVB 4.2 x 25 FVB 4.2 x 35 FVB 4.2 x 45 Till dold eller synlig montering på stål- eller träreglr Strength to led the y Cemrit Tepro AB mrkndsför ementserde yggskivor tillsmmns med system för hållrt yggnde oh estetiskt ttrktiv lösningr. Vår visioner om enkelhet i formspråket oh funktion i prktiken vill vi sprid till rkitekter, yggkonsulter, entreprenörer... j, ll som ygger. Fuktsäkerhet finnes. Styrk likså. Vår vrumärken är strk oh vi är lednde. Cemrit Tepro AB Box SE Stokholm Telefon Fx Vi hr ytt nmn för tt signler tt vi ingår i en stor företgsgrupp med över 1000 nställd i mång länder. Cemrit tr sig nu n tt led oh moderniser fierementktegorin vidre. Gränsöverskridnde Smrt Fçde Tool är exempel på dett. Försäljning Minerit Norml finns hos lednde yggmterilhndlre. Cemrit Oy, P.O. Box 46, LOHJA, Finlnd 06 EN 12467: NT C2 1 EN / A1.emrit.se

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Utbildning av kompositbranschen

Utbildning av kompositbranschen 1mrs 2010 Utildning v kompositrnshen Certifieringskrv vers 1.4 Plst- & Kemiföretgen - Kompositvdelningen - plst- & kemiföretgen the swedish plstis & hemils federtion Plst- & Kemiföretgen Tel +46 (0)8-783

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Finns det en naturmetod i matematikundervisningen?

Finns det en naturmetod i matematikundervisningen? Finns det en nturmetod i mtemtikundervisningen? Bengt Ulin är lektor vid högskoln för lärrutildning i Stockholm och mtemtiklärre vid Kristofferskoln i Bromm. Här ger hn motiv för och förslg till innehåll

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

bilden bör endast ses som illustrationsbild Nyproduktion Östra Vaksala, Uppsala Kommun Södra Parkvillorna

bilden bör endast ses som illustrationsbild Nyproduktion Östra Vaksala, Uppsala Kommun Södra Parkvillorna bilden bör endst ses som illustrtionsbild Nyproduktion Östr Vksl, Uppsl Kommun Södr rkvillorn IK UT SB EL,8 m -v ä g villo /c 6 44 d rs k ol U rit tsn ni itt n g fö A- rs 4 to r. t - på äd gå r t på Utsnitt

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Isola Väggsystem. Tät och fuktsäker byggnad på en gång! Torra och sunda hus!

Isola Väggsystem. Tät och fuktsäker byggnad på en gång! Torra och sunda hus! Isola Väggsystem Tät och fuktsäker byggnad på en gång! Torra och sunda hus! Generellt om vindskydd Vindskydd skall alltid användas på den kalla sidan av konstruktionen. Ett vindskydd har flera funktioner,

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

G Gipshandbok. - ett naturligt val

G Gipshandbok. - ett naturligt val G Gipshandbok - ett naturligt val INNEHÅLLSFÖRTEKNING Förord Konstruktionstyper Val av väggtyp - typöversikt Höjdtabell för gipsskivor 900 & 1200 mm Lafarge gips Teleskopanslutningar nslutning mot TRP

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtålig och ljudisolerande Gyproc Robust är en extra hård gipsskiva med en kraftig fiberarmerad gipskärna och yta av tjock kartong. Det gör

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

BYGGLOVSHANDLING. meter A303:10 SKYLT KV DROTTNING KRISTINA NR 4 CITYFASTIGHETER ETAPP 2 - NYBYGGNAD FASADER 1:100 1:200 FASAD MOT TAKTERASS

BYGGLOVSHANDLING. meter A303:10 SKYLT KV DROTTNING KRISTINA NR 4 CITYFASTIGHETER ETAPP 2 - NYBYGGNAD FASADER 1:100 1:200 FASAD MOT TAKTERASS TF SKYLT SKYLT FSD MOT KÖPMNSTN VELFSD MOT FTTIHUSET FSD MOT TKTERSS 2 o NT ÄNDRINEN VSER SIN BYLOVSHNDLIN KV DROTTNIN KRISTIN NR 4 CITYFSTIHETER ETPP 2 - NYBYND FSD MOT ÅRD SMT SEKTION laer rwc personalrum

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer