Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se"

Transkript

1 Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se

2 Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh skoln Det viktigste här är ytstyrk oh ljudisolernde förmåg. Brn i rörelse sliter. Minerit Norml ger inte ifrån sig emissioner oh är mögelsäker. Ridhuset oh sdelkmmren hr väggr försedd med Minerit Norml som tål stötr oh slg. Djurstllet Väggrn sk kunn spols v oh tål slitge. Den etongliknnde skivn sk tål den oömm ehndlingen. Ishllen Runt ismskinen oh i omklädningsrummen är Minerit Norml ett nturligt vl då en intensiv närkontkt oh fukten ställer hög krv. Billigre än kkel eller tegel men ändå tillräkligt hållrt. Brndsttionen är rnd- oh fuktsäkrd med Minerit Norml i fordonshllen, förrådet, korridorer oh styrketräningsloklen. I stun sitter en skiv kom ggregtet. Den tål fukt oh hög värme (150 C). Idrottshllen Väggrn är slitstrk. Här med omålde skivor. En del väggr måste yggs för tt utstå lite mer än ndr. Oh för tt du skll slipp ygg tung, murde eller gjutn väggr finns Minerit Norml. mång oh tuff krv. Oft gnsk udd, men krvilden återkommer även om det är v olik nledningr. En mängd sådn väggr finns runt omkring oss i vrdgen som utsätts för hård krv. Det kn vr fukt, rnd, ljud osv. Minerit Norml är en riktig vrdgshjälte. En r tumregel är tt i sådn rum som elsts extr hårt hr mn nytt v Minerit Normls egenskper. Oft ehövs fler v egenskpern smtidigt. Bildkvlkden visr någr xplok på rum med NYHET äst rndklssen Ny rndstndrd hr plert Minerit Norml i högst nivån på orännrt mteril, klssen heter A1. (Jämför med gipsskivor som uppfyller krvet för klss A2, s1, d0.). Minerit Norml upp-fyller okså krvet för eklädnd K Brndsäker Fukt- oh mögelsäker Lätt tt eret Ytstrk Ljudisolernde 2

3 trygg väggr för tuff krv Soprummet skll h väggr som tål tt spols v i komintion med rummets rndkrv. Minerit Normls yt ehöver inte ytförstärks eller skydds. Industrin Livsmedels-, läkemedels- oh ilindustrin smt lortorier et. Minerit Norml tål vtten oh de flest kemiklier utn tt löss upp. Tål ständig nedfuktningr oh är dessutom strk även i vått tillstånd. Grget...är mer prktiskt oh illigre tt ygg som lättväggr med Minerit Norml. Brndkrv oh högt slitge är viktigst. Minerit Norml finns okså på de mest skild nläggningr med uttlde krv. Andr exempel är instlltionsutrymmen, reningsverk, tunnlr, kulvertr, shkt, fläktrum, mskinrum oh pprtrum. Lgret/förrådet Här tål Minerit Norml tt nvänds som den är. Styrk oh rndsäkerhet är grundkrven. I viss rum tillkommer fuktspekten. Butiken I grovutrymmen skll väggrn tål en jämn trfik med vror. Returflskrummet klrr krvet då Minerit Norml hr en överlägset hård oh slitstrk yt som dessutom inte ehöver skyddsmåls. Fler konstruktioner I denn nvisning hittr du ny väggtyper som är ljud oh rndklssde. Från den enklste EI 30 -väggen upp till EI 120. De är utformde oh provde enligt ny EU-stndrden. Med ndr ord, Minerit Norml är den perfekt yggskivn när mn på enklst möjlig vis vill mth högt ställd funktionskrv. Innehållsförtekning Egenskper sid 4-5 Ljudlösningr sid Montge sid 14 Ytehndling sid 15 Mellnjälklg sid 11 Mellnväggr träreglr sid 8-9 Mellnväggr stålreglr sid 6-7 Shktvägg sid 10 Vindsjälklg sid 11 Yttervägg sid 10

4 Produktegenskper Allmänt Minerit Norml är en ementunden yggskiv oh är därför strk, fukteständig oh mögel-resistent. Den är okså rndsäker, hr hård yt oh r ljudisolernde förmåg. Utseende Skivorn känns lätt igen med sin ementgrå oh glittrnde yt, fsde långknter oh förorrde hål. Fukteständig Skivn försvgs inte nämnvärt v tt li våt. Den tål högtrykspolning oh kn t upp oh vge fukt i oegränst ntl ykler utn tt hållfsthetsegenskpern försämrs. Motstånd mot röt oh mögelngrepp Det hög ph-värdet (11) försvårr tillväxt v mögelsporer oh ndr mikroorgnismer. Skivn kn inte ruttn, rost eller på nnt sätt ryts ned i fuktig miljöer. SP hr funnit det nästn omöjligt tt provoer mögelpåväxt på Minerit oh nvänder därför skivn som likre i mögeltester v ndr mteril. Tål rengöring En oehndld Minerit Norml tål rengöring med lätt högtrykspolning oh med meknisk hjälpmedel. En nnn metod för rengöring är tt nvänd såplösning med riklig sköljning. Vid förväntd krftig nedsmutsning oh hög påfrestningr v kemiklier, oljor o dyl rekommenders ytehndling med siln/siloxn eller etonginder. De är färglös vätskor som gör ytn smuts- oh vttenvvisnde. Motstår iologisk påverkn Skivn påverks inte v mikroorgnismer, lklier eller orgnisk lösningsmedel. Skivn kn dok påverks v syror exempelvis svvelsyr oh slpetersyr. Skdedjur såsom möss oh insekter rår inte på Minerit Norml. Klrr hög elstningr Väggr kn dimensioners för olik elstningr. Antl skivor oh stommens vstånd kn kominers för olik krv. Digrmmet är en översikt över hur dess vl smverkr. Som vägledning finns okså exempel på rum med olik hög elstning inplerde i digrmmet. Brndklssd Brndtekniskt är skivn klssd enligt SS/EN :2002 oh SS/EN :2003. Den ny Euro-klssningen plerr Minerit Norml i högst nivån klss A1 för orännr mteril. Minerit Norml uppfyller okså krvet på eklädnd K Det finns väggtyper från EI 30 till EI 120, se sid Väggtypern är provde enligt SS/EN hos VTT i Finlnd. Värmeeständig Skivn tål kontinuerlig värme upp till 150 o C. Ljudisolernde Skivns komintion v vikt oh styvhet ger en god ljudisolering. Se sid x 1 x 2 x 2 x Skivor ntl/tjoklek Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner Soprum Lätt industri Grge oh ykelrum Kontorsväggr Lätt elstning Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner Soprum Lätt industri Grge oh ykelrum Hård elstning Sporthllr T-nesttioner Korridorer i skolor Vruhus Lgerlokler Återvinningssttioner vstånd reglr 600 mm 400/450 mm 300 mm 4

5 Miljö / häls Minerit Norml estår v ement, klksten, glimmer oh ellulosfirer. Den innehåller ing hälsovådlig ämnen. Emissionsprover visr tt skivn inte heller vger någr frlig gser (SP 93 KI 0437). Jonisernde gmm- oh rdiumstrålning är 90 % under BBR s krv. Då skivn vrken ruttnr eller möglr är den extr trygg ur hälsosynpunkt. Det dmm som ilds vid eretning är inte hälsovådligt. I Folksms Byggmiljöguide är Minerit miljömässigt äst vlet. I Mil miljöedömningsystem får Minerit edömningen rekommenders. Skivn är okså kvlifierd i BASTAS dts. Ergonomi Breddmåttet 900 mm gör det enklre tt hnter skivn, speiellt i trång utrymmen. Det finns hjälpmedel som underlättr lyft oh trnsport v skivorn. Skruvpleringr är föreredd med förorrde hål i långknter oh i skivmitt är dess prikmrkerde. Montget underlätts eftersom skruvrn hmnr rätt på reglrn utn måttsättning smtidigt som det går fort tt skruv. Norml är lätt tt skruv i även utn förorrningen. Knter Minerit Norml hr en 2 mm fsd knt på långsidorn. Skivorn monters knt mot knt. Fsen gör det lätt tt få ett prydligt montge. Knt 9 oh Produkteskrivning Minerit Norml är klssd som NT C2 I enligt EN 12467:2005 Pln skivor v fierement Produktspeifiktion oh provningsmetoder. NT Skivn innehåller inte frlig ämnen eller tillstsmedel. C Skivn är vsedd för invändigt ruk oh kn utsätts för fukt, kyl oh värme, men ej för frost (i vått tillstånd). 2 Skivn hr en öjstyrk på min. 7 MP. I Skivns dimensioner håller den äst tolernsklssen. Termisk oh hygroskopisk egenskper Värmeledningsförmåg 0,25 W/m C Speifik värmekpiteten 0,9 kj/kg C Värmeutvidgningskoeffiient 7 C Användningstempertur mx. 150 C ph i skivns yt 11 Vttensorption 32 % Fuktkvot vid leverns 4% Skivtjoklek Ångenomgångsmotstånd s/m s/m Luftljudreduktion (R 1 ) 28 db 31 db Dess värden hänvisr till mätresultt som tillverkren Cemrit Oy nvänder i sin kvlitetskontroll. 5

6 Minerit mellnväggr med stålreglr A A B C På sid 7 kn väggtyp väljs med utgångspunkt från de rndoh ljudmässig krv som gäller för det enskild projektet. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr oh eräkningr enligt senste gemensmm europeisk stndrder. A Skivor Skivskikt Enkl lg på vr sid om stommen Dul lg på vr sid om stommen Minerit Norml B Regelstomme Reglr Bredd 45, 70 eller 95 mm Flänsredd min 40 mm rekommenders C-vstånd mx 450 respektive 600 mm E Skenor Bredd 45, 70 eller 95 mm Med eller utn pålimmd polyetenduk eller tätningslister. Flänshöjd vid golv min 40 mm Mterilspeifiktion Plåttjoklek min 0,56, förzinkd Z 275 kvl norm SS-EN Enkel (E) D Förskjuten (D) Duel (DD) min 10 mm DD C Hålrummet S: Stenull densitet min 28 kg/m 3 M: Minerlull = Glsull lt stenull. Glsull densitet min 16 kg/m 3 M0: Utn fyllnd i hålrummet Väggkonstruktionern på sidn 7 är minimilösningr för respektive rnd- oh ljudkrv smt väggkonstruktion. Regelredd oh eventuell isolering får görs tjokre. Ytterligre Minerit Norml eller Minerit VT får monters utnpå konstruktionen. För Minerit VT dok med regelvstånd mx 450 mm. Vertikl skivfogr skll plers över regel. Två skivlg (dul skivor) skll h förskjutn fogr. Horisontell skivfogr vid ett skivlg plers över horisontell kortling v smm typ som väggregel. Vid dul skivlg förskjuts horisontlfogrn min 150 mm. Kortling erfordrs ej. 6

7 Väggtyper med stålreglr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd rnd/stilitet** mm Tjoklek mm Väggtyp Nr. Regelvstånd 450 eller 600 mm */ E 45/ M0 MN */ E 70/ M0 MN E 45/ M0 MN E 45/ M45 MN 107 EI */ E 70/ M70 MN E 45/ M45 MN / E 95/ M95 MN E 70/ M70 MN E 45/ M0 MN E 45/ S45 MN 121 2x 2x E 70/ M0 MN 125 2x 2x EI / E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN 130 EI 90 EI / E 95/ M0 MN E 45/ S45 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN / E 95/ S95 MN D 95/ S95 MN D 95/ S95 MN DD 70/ S2x70 MN 170 2x 2x x 2x * För ktuell rndklss utförs väggen utn horisontlfog. ** Vägghöjden gäller vid skiv i redd 1200 mm oh regelvstånd 600 mm. Minsks regelvståndet till 400 mm kn vägghöjden öks med 20%. Vid skivredd 900 mm oh regelvstånd 400 mm kn vägghöjden öks med 10%. 7

8 Minerit mellnväggr med träreglr A A B C På sid 9 kn väggtyp väljs med utgångspunkt från de rndoh ljudmässig krv som gäller för det enskild projektet. Väggtyperns egenskper är frmtgn genom provningr oh eräkningr enligt senste gemensmm europeisk stndrder. A Skivor Skivskikt Enkl lg på vr sid om stommen Dul lg på vr sid om stommen Minerit Norml B Regelstomme E Reglr Dim. 45 x 45, 45 x 70 eller 45 x 95 mm C-vstånd 450 eller mx 600 mm Syll oh hmmrnd Dim. 45 x 45, 45 x 70 eller 45 x 95 mm Enkel (E) D Förskjuten (D) Duel (DD) min 10 mm C Hålrummet S: Stenull densitet min 28 kg/m 2 DD M: Minerlull = Glsull lt stenull. Glsull densitet min 16 kg/m3 M0: Utn fyllnd i hålrummet Vägglösningrn på sidn 9 är minimilösningr för respektive rnd- oh ljudkrv smt väggkonstruktion. Regelredd oh eventuell isolering får görs tjokre. Ytterligre Minerit Norml eller Minerit VT får monters utnpå konstruktionen. För Minerit VT dok regelvstånd mx 450 mm. Vertikl skivfogr skll plers över regel. Två skivlg (dul skivor) skll h förskjutn fogr. Horisontell skivfogr vid ett skivlg plers över horisontell kortling v smm typ som väggregel. Vid dul skivlg förskjuts horisontlfogrn min 150 mm. Kortling erfordrs ej. 8

9 Väggtyper med träreglr Brndklss Ljudklss R 1 30 Mx. vägghöjd rnd / stilitet* mm Tjoklek mm E 45/45x M0 MN / E 45/ M0 MN E 45/ M45 MN 202 Väggtyp Nr. Regelvstånd 450 eller 600 mm EI E 95/ M0 MN E 45/ M45 MN E 70/ M70 MN E 70/ M0 MN E 45/ M45 MN E 95/ M95 MN E 70/ M70 MN E95/ M95 MN D 95/ M95 MN DD 70/ M2x70 MN E 45/ M0 MN x 2x EI E 95/ S95 MN E 70/ S70 MN E 45/ S45 MN 223 EI 60/REI E 95/ S95 MN 225 EI E 95/ M0 MN 226 EI 90/REI E 70/ S70 MN 240 2x 2x EI E 95/ S95 MN D 95/ S95 MN DD 70/ S2x70 MN * Vägghöjden gäller vid skiv i redd 1200 mm oh regelvstånd 600 mm. Minsks regelvståndet till 400 mm kn vägghöjden öks med 20%. Vid skivredd 900 mm oh regelvstånd 400 mm kn vägghöjden öks med 10%. 9

10 Våt- oh drumsväggr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd reglr mm 450 oh 600 Konstruktionen Nr Dimensioner EI * E 70/70 8 VT - 9 M70 VT 100 EI E 95/95 8 VT - 9 S70 VT 101 EI E 70/70 8 VT S70 VT mm VT Norml 8 mm VT Norml 8 mm VT Norml 9+ Norml * För ktuell rndklss utförs väggr utn horisontl fog. I övrigt se förklringr sid 6. Shktväggr Brndklss Ljudklss R 1 Mx vägghöjd reglr mm Konstruktionen Nr Dimensioner EI * Minerit Norml 17 mm stenull typ Pro ROB60 Minerit Norml Stålreglr R 70, 450 eller 600 mm SV 1 600/450 mm EI * Minerit Norml 20 mm stenull typ Pro ROB60 Minerit Norml Stålreglr R 70, 450 eller 600 mm SV 2 600/450 mm * Utförs utn horisontlfog. Shktväggr för eklädnd med kermisk plttor, se System Minerit VT. Ytterväggr Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 600 mm EI mm Minerit Fsd lt 1 träpnel Läkt, vertikl 28x45/95 mm mx 600, EPDM 6,5 mm Minerit Windstopper Träreglr, 45x95 mm 600 Minerit Norml YV 1 8 mm Minerit Fsd lt träpnel 6,5 mm Windstopper Norml EI 60 / R mm Minerit Fsd lt 1 träpnel 4,5 mm Minerit Windstopper Läkt vertikl 28x45/95 mm mx 600, EPDM Träreglr 45x mm stenull 28 kg/m 3 Minerit Norml YV mm 8 mm Minerit Fsd lt träpnel 4,5 mm Windstopper Norml 10

11 Undertk Brndklss Ljudklss R 1 EI Konstruktionen Nr Dimensioner 600/450 mm Pendel 1x20 mm, 1200 mm 45 mm stenull P45 primärprofil, 1200 mm U 1 S25/85 sekundärprofil, mx 450 mm 2x Minerit Norml 2x Mellnjälklg Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 600 mm 600 mm REI 30* mm golvspånskiv / 22 mm träfierskiv / 21 mm plyood 45x170 mm jälkr 600 mm 95 mm stenull 28x70 mm spikläkt mx 450 Minerit Norml MB mm 600 mm REI 60* mm golvspånskiv / 22 mm träfierskiv / 21 mm plyood 45x170 mm jälkr 600 mm 95 mm stenull Sekundärprofil stål S 25/85 mx 450 mm 2x Minerit Norml MB 2 2x Gäller för rnd såväl underifrån som ovnifrån. Vindsjälklg Brndklss Ljudklss R 1 Konstruktionen Nr Dimensioner 400 mm 400 mm 400 mm REI x170 mm träregel 600 mm 170 mm stenull Ångspärr 28x70 mm spikläkt mx 450 mm Minerit Norml VB mm 400 mm 400 mm REI x170 mm träregel 600 mm 170 mm stenull Ångspärr Sekundärprofil stål S 25/85 mx 450 mm 2x Minerit Norml VB 2 2x Stenull densitet min 28 kg/m 3 11

12 Ljudisolering Allmänt Ljudisoleringen hos ett yggelement estäms v konstruktionens direkt trnsmission, flnktrnsmission, överhörning oh läkge. Minerit Normls speiell komintion v vikt oh styvhet förhindrr effektivt ljud genom skivn. Dess egenskper hos skivn smverkr med väggkonstruktionens uppyggnd så tt effektiv reduktionstl uppnås. Detljlösningr finns för hur knutpunkter skll utförs så tt ljudspridning i yggnden förhindrs. Att välj konstruktion för olik krv Enklst är tt välj lnd de testde oh klssifierde konstruktionern på sidorn 7, 9, 10 oh 11. De redovisde ljudvärden R är provde, eräknde oh uppskttde fältvärden. För tt uppnå dess värden förutsätts ett lufttätt oh i övrigt korrekt montge enligt nvisningr för Minerit Norml. Ett nnt sätt är tt nvänd eräkningsprogrmmet BASTIAN. Med dett progrm kn ljudisolering i yggnd (fältvärden) eräkns med hänsyn till rumstorlek oh flnkernde konstruktioner, enligt svensk oh interntionell stndrder SS-EN (ISO 15712). Med dett hjälpmedel kn projektören estämm skiljekonstruktioner oh flnkernde konstruktioner som uppfyller krven i Boverkets Byggregler (BBR), smt eräkn ljudklss enligt svensk stndrder SS ( ostäder) oh SS (lokler). I BASTIAN-progrmmet finns indt för ett stort ntl konstruktioner med Minerit Norml. Dess indt vser värden för direkt ljudtrnsmission genom yggelementet uppmätt i lortorium. Viktig dt för Minerit Norml i smnd med ljud Dynmisk E-modul: 7 GP Densitet: 1150 kg/m 3 Luftljudreduktion (R ) för en enkel skiv : 28 d : 31 d Ljudtätning För tt uppnå de ljudisoleringsvärden som redoviss i tellern sidorn 7, 9, 10 oh 11 krävs tt väggrns nslutningr till ngränsnde konstruktioner är fri från ljudläkge. Speiell tätningr måste därför utförs melln exempelvis vägg, golv, tk oh ndr väggr. Ljudtätning kn utförs med torr fogtätning dvs lister v EPDM-gummi, oftst i komintion med plåtregelstommr. I komintion med trästommr rekommenders kustisk fogmss för ljudtätning. Se priniper för nslutningsdetljer på näst sid. Noggrnn ljudtätning krävs okså vid genomföringr i väggen t ex ventiltionsknler, rör, elledningr et. Duelklik oh välj väggtyp Minerit Norml finns med i Bstin. Skivns egenskper kominers med konstruktionen i övrigt oh mn får frm ljudisoleringen. Gå in på.stin.nu, där finns informtion om progrmmet. 12

13 Priniper för ljudtätning Väggr Priniper med för Minerit ljudtätning Norml oh stålreglr Väggr med Minerit Normlskivor oh stålreglr Mot mellnvägg, horisontlsektion R 1 35 db R1 40 db R1 44 db R 1 48 db R1 55 db d d Mot tung konstruktioner, vertiklsektioner tk min 60 mm etong tk min 60 mm etong tk min 250 mm etong d Tk R1 35 db R db R 1 55 db Golv golv min 60 mm etong 40 db vägg min 100 mm etong db vägg min 120 mm etong 55 dbvägg min 150 mm etong e d e Infästning v sken mx 400 mm Ljudtätning, min 4 mm EP-duk Ljudtätning, torr, med list v EPDM Skivskrv eller slits min 10 mm Fog, min 20 mm med minerlull, erfordrs ej vid etong > 250 mm Torr ljudtätning med lister v EPDM får yts mot fogning med kustisk tätmss lik som vid träreglr nedn. Väggr med Minerit Norml oh träreglr Väggr med Minerit Normlskivor oh träreglr Mot mellnvägg, horisontlsektion R db R1 44 db R R 1 48 db 1 55 db d d f Mot tung konstruktioner, vertiklsektioner tk min 60 mm etong tk min 250 mm etong tk min 250 mm etong Tk R db R 1 44 db R 1 55 db Golv golv min 60 mm etong 40 db vägg min 100 mm etong db vägg min 120 mm etong 55 db vägg min 150 mm etong e d e f Infästning mx 600 mm v regel Ljudtätning, min 4 mm EP-duk vid R 1 35 db Akustisk tätmss Skivskrv eller slits min 10 mm Fog, min 20 mm med minerlull, erfordrs ej vid 2 lg skivor i nslutning till vägg Hörnregel v plåt 60 x 60 mm 13

14 Montge Lätt tt eret Minerit Norml är lätt tt eret. Mn kn nvänd smm verktyg som för trä. Det är inte svårre tt såg i Minerit Norml än t ex ordskivor. Oh det går även tt rits oh knäk dem. Skivorn monters med försänkt skruv 3,9x25-45 mm för eventuell överspkling. Alterntivt nvänds skruv med utnpåliggnde lågkullrigt huvud s.k. montgeskruv 4,2x25-45 mm. Ingen förorrning erfordrs. Vid skivns långknter finns förorrde hål med rätt plering. Skivn monters knt mot knt (stum fog). Skivor monters längs med spikläkt/sekundärprofil med smtlig skivknter understödd. Med fsd knt (stndrd) Kntvstånd kortling min 75 mm mx mm 200 mm min De viktigste måtten för infästning mx. 600 mm Utförlig monteringsnvisning finns på.emrit.se eller kn eställs från Cemrit. Böjning Skivn kn öjs till välvd ytor på väggr oh tk till rdier enligt tell. Fäst skivorn på stommr med regelvstånd mx 400 mm. Våt skivor kn öjs ytterligre 50 %. De plers då under tryk i en välvd form där de får tork. kortling v httprofil under skivskrvr Bjälklg oh undertk Böjningsrdie i mm Tjoklek mm Längdriktning Tvärriktning Tellen visr rekommenderde värden för skivor med fuktkvot på 4 % (som vid leverns). 300 mm Infästningr Minerit -skivn är strk oh hållfst. Den klrr därför tt är upp en hel del inredning som nnrs kräver komliggnde förstärkning. När förstärkningr ändå erfordrs kn de görs med fixtur, förstärkningsplåt eller plyood. Infästningsdon Rek mx lst kg Skjuv prllellt ytn Utdrg tvärs ytn 7,5 Exempel 1. Utn förstärkning: Inredning som normlt inte ehöver h komliggnde förstärkning är exempelvis skåp, hyllor oh hndledre. Tellen visr exempel på infästningsdon oh dimensionernde elstningr vid skivtjoklek ,5 Krokr, lätt hyllor, speglr 2. Med förstärkningsplåt eller plyood: Där elstningr är större än ovn skll infästningr förstärks med förstärkningsplåt eller en plyoodskiv melln reglrn. Exempel: tung hyllor oh tvättställ , Skåp, krokr, lätt hyllor, speglr 90 37,5 14

15 Ytehndling Synlig fog med fsd knt Allmänt För tt målningsehndlingen skll få tillräkligt god vidhäftning är det viktigt tt dmm v skivorn! T ort eventuellt skägg vid infästningr oh kpsnitt så lir det snyggre resultt. Nturligtvis skll skivorn vr torr. Täkmåld yt Spkl spik- oh skruvhuvuden eller lämn dem synlig. Skivfogen skll dok inte spkls utn lämns synlig. Använd färgtyper lämplig för etong, exempelvis ltex- eller krylfärg (ej olje- eller lkydfärger utn grundning med lklieresistent färg). Rekommenderde kryltfärger finns i tellen. Lserd yt Eventuell spkling lik ovn. Lsering kn utförs med krylt, t ex Alro Akvlin eller med siliktfärg från Keim oh Färgygge eller likvärdigt. Följ lsyrleverntörens nvisningr för etongytor. Ytfinish/resultt (vägg oh tk) Synlig v-fogr oh skruvhuvuden Synlig v-fogr Torr utrymmen (vägg oh tk) 2 ggr Milltex lt 2 ggr Milltex 20 Behndling enl. HusAMA med klrtext Fuktig utrymmen 2 ggr TÅLIG lt 2 ggr TÄT ggr strykning ggr spkling spik- oh skruvhål Tillverkre Alro Färg.lro.se Hydrofoering/ytimpregnering Önsks ett skydd mot vtteninträngning oh nedsmutsning rekommenderr vi ytehndling med etongprimer eller ytimpregnering med siln/siloxn. Båd lterntiven ger en trnsprent oh mtt yt med skivns egen färg. 2 ggr Sotte 7, 2 ggr Sotte 20 lt 2 ggr Sotte 35 2 ggr Bindoplst 3 2 ggr Bindoplst 7 lt 2 ggr Bindoplst 20 2 ggr Våtrumstäk 2 ggr Nordsjö Roust lt Roust Våtrum 40 Bekers Färg.ekers.se Nordsjö AB.nordsjo.se Vttentät ytehndlingr Minerit Norml kn även nvänds som underlg för våtrumsmtt. Följ leverntörens nvisningr. Ej för kkelsättning Minerit Norml skll ej nvänds som underlg för kkel eller klinker. Den end Minerit - skivn för dett ändmål är Minerit VT. Denn skiv ingår i godkänd konstruktioner enligt PERs rnshregler. 15

16 Mått oh vikt Skivtjoklek mm Formt mm Vikt kg/m 2 ntl/pll m 2 /pll Pllvikt kg x , , x , , x , , x , , x , , x , , x , , x , , Tolernser Angivn tolernser är mxvärden enligt Europstndrd EN Skruv Betäkning Användning Densitet 1150 kg/m 3 ± 75 kg Sortiment Produkten identifiers med hjälp v etiketten på pllen oh märkning på skivns ksid. Minerit Norml är lätt tt känn igen med sin glittrnde yt, fsde långknter oh förorrde hål. Monteringsnvisning finns i förpkningen. Pllen leverers med en plsthuv som endst är ett trnsportskydd. Lgr pllen torrt inomhus eller noggrnt täkt utomhus. Tjoklek + 10 % Bredd + 3 mm Längd + 5 mm FVB 4.2 x 25 FVB 4.2 x 35 FVB 4.2 x 45 Till dold eller synlig montering på stål- eller träreglr Strength to led the y Cemrit Tepro AB mrkndsför ementserde yggskivor tillsmmns med system för hållrt yggnde oh estetiskt ttrktiv lösningr. Vår visioner om enkelhet i formspråket oh funktion i prktiken vill vi sprid till rkitekter, yggkonsulter, entreprenörer... j, ll som ygger. Fuktsäkerhet finnes. Styrk likså. Vår vrumärken är strk oh vi är lednde. Cemrit Tepro AB Box SE Stokholm Telefon Fx Vi hr ytt nmn för tt signler tt vi ingår i en stor företgsgrupp med över 1000 nställd i mång länder. Cemrit tr sig nu n tt led oh moderniser fierementktegorin vidre. Gränsöverskridnde Smrt Fçde Tool är exempel på dett. Försäljning Minerit Norml finns hos lednde yggmterilhndlre. Cemrit Oy, P.O. Box 46, LOHJA, Finlnd 06 EN 12467: NT C2 1 EN / A1.emrit.se

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

G Gipshandbok. - ett naturligt val

G Gipshandbok. - ett naturligt val G Gipshandbok - ett naturligt val INNEHÅLLSFÖRTEKNING Förord Konstruktionstyper Val av väggtyp - typöversikt Höjdtabell för gipsskivor 900 & 1200 mm Lafarge gips Teleskopanslutningar nslutning mot TRP

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX hnok rmering i grunen www.trert.se, xxx 20XX 48 49 innehåll 1. ARMERINGENS ROLL SID 7 2. ARMERINGSSTÅL SID 11 3. ARMERINGSNÄT SID 17 BE Groups sortiment omfttr: STÅL & RÖR SPECIALSTÅL ARMERING ROSTFRITT

Läs mer

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 Byggfysik Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 316 317 Ljud Allmänt om ljud våglängd Ljudets väg Ljud eller oljud, beroende på åhöraren, är tryckfortplantningar, förtätningar/förtunningar, i

Läs mer

Brandisolering av bärande stålkonstruktioner

Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Byggteknisk anvisning January 2006 BSAB KFD Tepro Produktpärm Flik 7 Brandisolering av bärande stålkonstruktioner med PROMATECT BRANDISOLERING Brandskydd med PROMATECT -H, PROMATECT -L och PROMATECT -200

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion

Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion Beställare: Malmö stad 2009-11-09 Fönster och ljudreduktion, uppdragsnummer: 219458 Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad,

Läs mer