Patientnärmre vård (PNV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientnärmre vård (PNV)"

Transkript

1 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset

2 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande sid 4 Uppföljning...sid 4 Resultat tidstudie...sid -6 Resultat personalenkät.sid 7-8 Övriga mätningar.sid 9 Patienternas synpunkter.. sid 9-12 Sammanfattning Diskussion...sid 12 Referens sid 12 Bilagor Mallar Bil: 1 Tidsstudie.sid 13 Bil: 2 Personalenkät sid Bil: 3 Inkommande samtal sid 17 Bil :4 Patientenkät.sid Bil: Annons avdelningssamordnare sid 23 Bil 6 Arbetsbeskrivning avdelningssamordnare sid 24 2

3 Bakgrund Sjuksköterskor på Södersjukhuset har under en längre tid framfört att de ofta känner sig stressade i sitt dagliga arbete. Detta har också visat sig i genomförda medarbetarenkäter. En av orsakerna till stressen upplevdes bero på att de administrativa arbetsuppgifterna tar alldeles för mycket tid från det patientnära arbetet. Detta faktum har också visats i ett flertal studier. Bl.a. genomförde företaget Komrev en studie 2003 där 730 sjuksköterskors arbetssituation granskades. Den visade att sjuksköterskorna endast använde cirka 40 procent av sin arbetstid till patientnära arbete. På några sjukhus i landet hade en arbetsmodell s.k. patientnärmre vård införts (Inde (2006). Modellen bygger på att vården ska ske i nära anslutning till patienten och att så mycket vårdadministration som möjligt avlastas från sjuksköterskorna. Detta arbetssätt inspirerade några vårdavdelningar på Södersjukhuset som såg att denna arbetsmodell både skulle kunna förbättra vården för patienterna men också förbättra sjuksköterskornas arbetsmiljö. Omfördelning av sysslor från sjuksköterskor till andra yrkeskategorier skulle kunna ge sjuksköterskor mer tid att utföra sysslor som är unika för deras kompetens och mer tid för patientnära arbete. I resultatet av Södersjukhusets patientenkäter har det visat sig att det finns ett stort förbättringsutrymme vad gäller information om sjukdomen, undersökningar, behandlingar samt eftervård och rehabilitering. En arbetsorganisation som ger sjuksköterskan mer tid för patientnära arbete skulle kunna ge bättre förutsättningar att möta patientens behov av information under vårdtiden. Det övergripande målet med projektet var att genom ett pilotprojekt vid tre vårdavdelningar på SÖS utvärdera om ett patientnärmre arbetssätt ger ett ökat helhetsperspektiv i vårdarbetet, ökar vårdkvalitén och ger en bättre arbetsmiljö. Del mål : att ge sjuksköterskorna mer ostörd tid till direkt patientnära arbete genom att omfördela arbetsuppgifter inom avdelningen samt att öka samarbetet mellan sjuksköterska och undersköterska. att vid varje vårdtillfälle förbättra personalens förutsättningar att ge patienterna bra information. att se över alla yrkeskategoriers arbetsuppgifter på vårdavdelningen och förutsättningslöst och prestigelöst ta fram ett underlag för ny arbetsfördelning som tar hänsyn till gällande lagar och förordningar. att anpassa lokalerna så att sjuksköterskan fysiskt befinner sig närmare patienten och då snabbare kan se patientens behov ( av tex, smärtlindring ). att anpassa tillgången på arbetsstationer och teknik så att dokumentationen inte är bunden till en fast arbetsstation utan kan vara mobil inom avdelningen. 3

4 Projektorganisation Styrgrupp Vo cheferna vid Vo ortopedi och Vo medicin Projektgrupp Projektledning: Birgitta Sköld, Ulla Frisk Delprojektledare: Erica Blomkvist avd 31Birgitta Wranne avd 1 Kristina Emanuelsson Projektmedlemmar: Lillemor Egertz, avd 31Eva Kristensen, avd 1 Annette Sjöborg, Vo Ortopedi Projektets genomförande Utgångspunkten för förändringsarbetet har varit olika för de tre avdelningarna. På avd 1 var det resultatet av medarbetarenkäter som visade att sjuksköterskorna kände sig stressade. På avd 24 genomfördes ett ABC projekt där man kunde se på brister i flödet kring omvårdnadsarbetet. På avd 31 hade man hört talas om patientnärmre vård (Inde, 2006) och skulle samtidigt bygga om delar av avdelningen vilket blev startskottet för förändrings arbetet. Förändringarna har genomförts inom ramen för befintlig personalstyrka och budget. Samtliga avdelningar har förberett starten under ca ett år. Personalen har gjort studiebesök på sjukhus i andra delar av landet där man arbetar utifrån PNV. Förarbetet har skett i ett flertal arbetsgrupper med olika frågor. En viktig fråga var vilka arbetsuppgifter sjuksköterskan kan lämna ifrån sig och vilka som kan övertas av någon annan samt vilka krav som ska ställas på en administrativ samordnare. Kravspecifikation för administrativ samordnaren har tagits fram, se exempel i bilaga. På avdelning 24 har man valt en sjuksköterska som samordnare, avd 1 en undersköterska och på avd 31 växlar man mellan en sjuksköterska och en undersköterska. Successivt har samordnaren tagit över administrativa uppgifter från sjuksköterskorna. Samordnaren tar emot alla inkommande samtal och slussar vid behov vidare till berörd person. Samordnaren tar också emot alla som kommer till avdelningen som patienter, anhöriga och konsulter och visar dem till rätta. När det administrativa arbetet har minskat har vårdlaget fått större möjlighet att arbeta nära patienterna. Detta stöds bl.a. av att vårdlagen använder bärbara datorer. Tyvärr har denna teknik ännu inte fungerat optimalt. Avdelning 24 genomförde ombyggnadsarbete under 4 månader. Den gemensamma expeditionen togs bort och mindre expeditioner byggdes för respektive vårdlag i anslutning till de patientrum de ansvarar för. (Februari 2006 anordnades där ett öppet hus i samband med starten av PNV. Till detta tillfälle tog avd 24 fram ett informationsmaterial. Avdelningen har sen dess tagit emot ca 20 studiebesök från hela landet) Uppföljning av resultatet För att kunna följa upp om de uppsatta målen uppnåddes gjordes en tidstudie av sjuksköterskans arbete, mätningar vad gäller antal telefonsamtal samt ringningar från patienterna före införandet. Ca sex månader efter starten med PNV genomförde samtliga mätningar igen samt att personalenkäten upprepades En patientenkät genomfördes också efter genomförandet, i november Resultatet jämfördes med resultatet från patientenkäten inom slutenvården hösten 200, se nedan. Då avdelningarna delvis har olika patientgrupper och olika förutsättningar kan avdelningarnas resultatet inte jämföras med varandra fullt ut. 4

5 Tidsstudie av sjuksköterskans arbetsuppgifter före PNV 200 och efter PNV införandet 2006 Avd 24 ortopedi, avd 31 och 1 kardiologi. 2 ssk dagpass måndag fredag per avd har varje halvtimma i minuter uppskattat sin tid % av sjuksköterskans tid för patientomvårdnad Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 -För avd 1 har patient-genomströmningen ökat med 18% och vårdtiderna minskat. PNV har varit en förutsättning för att klara denna effektivitetsökning. -Avd 24 har ökat med ytterligare 2 vårdplatser under 2006 Kommentarer -Mer tid för patienten, ser patienten mer och kan därför bilda mig en bättre uppfattning om hur patienten mår. Kan identifiera risker ex. trycksår. Kan koncentrera mig på mina patienter. - Jag har mer tid för patientomvårdnaden, får en helhetssyn av patienten när jag är mer delaktig i patientens skötsel allt från mobilisering med undersköterskan och sjukgymnasten till att duscha patienten. -Får mycket kunskap om mina patienter - Större inblick i mina patienter, mer tid åt var och en. Större ansvar och mer tid att göra det lilla extra - Patienterna lugnare och ringer mindre. Mer tid för ordentlig smärtlindring och uppföljning. % av sjuksköterskans tid för administartion Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 Kommentarer- Mer tid för patienten, fokus på patienten, mindre administration. Lugnare arbetsmiljö och mer koll på läget.

6 % av tid för läkemedelshantering Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 % av sjuksköterske tid för paus Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 % av sjuksköterske tid för projektarbete Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 6

7 Resultat från personalenkäten efter införandet av PNV 2006 Antal svar från avd 24= 16, avd 31 = 17, avd 1 = 1 Tjänsten som administrativ samordnare uppfyller mina förväntningar (1 betyder håller inte med håller fullständigt med ) avd 24 avd 31 avd 1 Den administrativa personen har rätt kompetens (1 håller inte med håller fullständigt med med ) avd 24 avd 31 avd 1 Kommentar - Mycket mindre telefonsamtal- Behöver inte ägna tid till att beställa transporter, ladda sjukresekort, kopiera journaler och planera beläggningen mm. 7

8 Jag tycker nu att jag tillbringar mer tid hos patienterna (1 betyder håller inte med håller fullständigt med ) avd 24 avd 31 avd 1 Kommentar -Det blir mindre stress för man har tiden att ta hand om och se patienten. Arbetsmiljön har blivit lugnare på avdelningen (1 betyder håller inte med betyder håller fullständigt) avd 24 avd 31 avd 1 Kommentarer:- Tystare och lugnare, arbetet mer strukturerat. -Mindre stressigt, frustrationen över att alltid bli avbruten har minskat 8

9 Övriga mätningar Antal ringningar från patienter per dag Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 Antal inkomna och hänvisade samtal i genomsnitt per dag Antal Hänvisade 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 Patienternas uppfattning Under november 2006 genomfördes en patientenkät på de tre vårdavdelningarna. Enkäten delades ut av vårdpersonalen till patienten i samband med utskrivningen från avdelningen. Enkäten bestod av ett urval av frågor som finns i patientenkäten från Indikator som genomfördes inom slutenvården hösten 200. En jämförelse har sedan gjorts av resultatet för dessa frågor från hösten 200 och november Två av avdelningarna började arbeta enligt modellen Patientnärmre vård i början av 2006, men avd 1 har successivt infört arbetssättet från och med januari 200. Det innebär att för avd 1 var arbetssättet delvis infört redan när den första patientenkäten genomfördes. Vid jämförelsen är det av vikt att betona att enkäten 200 skickades hem till patienterna två till fyra veckor efter vårdtiden och 2006 delades enkäten ut i samband med utskrivningen. En annan skillnad 9

10 är också att 200 skickades enkäten ut till 200 patienter per enhet och 2006 delades enkäter ut till 0 patienter per avdelning. Resultatet av enkäten 2006 visar förbättringar inom i stort alla frågor jämfört med 200 för två av avdelningarna, medan resultatet för den tredje avdelningen är mer svårtolkat. För följande frågor har en förbättring skett mellan de båda mätningarna för samtliga avdelningar: När du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? När Du behövde tala med en sköterska, fick Du då möjlighet till det? Hur bedömer du bemötandet du fick från sköterskorna? Kände Du Dig delaktig i beslut om Din vård och behandling, så mycket som Du önskade? Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det Du tryckte på signalknappen till dess att Du fick hjälp? Upplevde Du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra Din smärta? Hur värderar Du som helhet den vård/behandling Du fått? På grund av de ovan beskrivna skillnaderna i metoden kan inga säkra slutsatser dras av resultatet. När Du frågade en läkare om något som var viktigt för Dig, fick Du då svar som Du förstod? När Du behövde prata med en sjuksköterska, fick Du möjlighet till det? Andel patienter som svarat "Ja, alltid eller nästan alltid" 0% 91% 81% 78% 78% 80% 70% 69% 60% 40% % 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% 80% 60% 40% 20% 0% Andel patienter som svarat "Ja, alltid eller nästan alltid" 91% 81% 84% 80% 7% 76% Avd 24 Avd 31 Avd 1 Hur bedömer Du bemötandet Du fick från sköterskorna? Kände Du Dig delaktig i beslut om Din vård och behandling, så mycket som Du önskade? Andel patienter som svarat "Utmärkt" och "Mycket bra" 0% 91% 81% 89% 91% 92% 94% 80% 60% % 20% 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% 80% 60% 40% 20% 0% Andel patienter som svarat "Ja, helt och hållet" 82% 7% 6% 68% 7% 46% Avd 24 Avd 31 Avd

11 Hur många minuter tog det vanligtvis från Det att Du tryckte på signalknappen till dess att Du fick hjälp? Upplevde Du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra Din smärta? 0% 80% 60% 40% 20% Andel patienter som fått hjälp inom min 71% 66% 67% 9% 49% 32% % 0% 80% 60% 40% 20% Andel patienter som svarat "Ja, helt och hållet" 97% 97% 82% 86% 82% 87% % Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 Fick Du tillräcklig information om Ditt Hur värderar Du som helhet den tillstånd? vård/behandling Du fick? Andel patienter som svarat "Ja, helt och hållet" Andel patienter som svarat "Utmärkt" och "Mycket bra" 0% 80% 60% 6% 8% 6% 60% 72% 91% % 80% 60% 73% 73% 0% 86% 91% 90% % 40% 20% 20% 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 Sammanfattning och diskussion Arbetet på vårdavdelningen innebär nu att en stor del av administration utförs av avdelningssamordnaren. Samordnaren ansvarar också för sambandsfunktioner såsom alla inkommande samtal, patientflödets administration och rond- administration mm. Vårdpersonalen arbetar i team eller i par och befinner sig under större del av arbetspasset hos patienten. Resultaten av personalenkäten och mätning av sjuksköterskans arbetstid visar att sjuksköterskans tid för administration har minskat till förmån för patientomvårdnad. Men fortfarande bedömer sjuksköterskorna att de bara ägnar cirka 40 procent av sin arbetstid till direkt omvårdnadsarbete. Som ett uttryck för att sjuksköterskan finns nära patienten under större del av sin arbetstid har antalet patientringningar minskat avsevärt. Den administrativa funktionen uppfyller de förväntningar personalen haft. Bl.a. visar resultatet att avdelningssamordnaren kan ta hand om en stor del av samtalen och behöver bara hänvisa ett mindre antal av samtalen vidare till t.ex. patientansvarig sjuksköterska. Samordnaren på avd 24 hänvisar minst andel av samtalen vidare, vilket möjligen kan bero på att avdelning 24 har en sjuksköterska 11

12 som samordnare, en avdelning har undersköterskor och en avdelning omväxlande sjuksköterskor och undersköterskor Personalenkäten visar att arbetsmiljön har förbättrats och att personalen upplever mindre stress. Detta trots att patientgenomströmningen ökat med 18 procent och vårdtiderna minskat på avd 1 samt att avd 24 har utökat med två vårdplatser under Det går inte att dra några entydiga slutsatser av resultatet av patientenkäten, men framförallt för två av avdelningarna kan stora förbättringar ses. Gemensamt för alla avdelningar är att patienterna var mer positiva till bemötandet av sköterskorna (sjuksköterskor och undersköterskor) och att de bedömde helhetsintrycket av vården mer positivt. Dessutom upplevde sig patienterna mer delaktiga i sin vård. Detta har sannolikt ett samband med bättre möjlighet till information och samtal med patienterna. Däremot var inte det förväntade resultatet att patienterna skulle vara mer tillfredsställda med informationen under vårdtiden så tydligt för samtliga avdelningar. En intressant iakttagelse är patienterna i större utsträckning tyckte att de fick svar som de förstod när de frågat en läkare om något, på samtliga tre avdelningar. Patientnärmre vård är i första hand en arbetsmodell som påverkar omvårdnadsarbetet, men kanske har det även påverkat läkarens arbete. Resultaten visar förbättringar på alla tre avdelningar. Det visar att om sjuksköterskorna får mer tid för patientnära arbete genom att en stor del av de administrativa uppgifterna utförs av en samordnare, förbättras både vårdkvaliteten och sjuksköterskornas arbetsmiljö. Det avgörande för att uppnå detta resultat har inte varit ombyggnation av avdelningen som endast skedde på en av avdelningarna. Utformningen av lokalerna bl.a. med små expeditioner nära patienterna kan troligen stödja det patientnära arbetssättet. Slutsatsen av pilotprojektet är att patientnärmre vård ger sjuksköterskorna mer tid för patientnära arbete, skapar en bättre arbetsmiljö och innebär förbättringar för patienterna. Referens: Inde, M. (2000) Framtidens vårdmodell Patientnärmre vård hur gör man?. Landstinget i Värmland. 12

13 Bil.1 Tidstudie av sjuksköterskans arbetsuppgifter I projektet patientnärmre vård är syftet att sjuksköterskan ska ägna mer tid hos patienten. För att se om införandet av avdelningssamordnare frigör sjuksköterskan från administrativa arbetsuppgifter hoppas arbetsgruppen för PNV att du vill hjälpa till och fylla i nedanstående uppgifter. Patient omvårdnad: tex. Hygien, mat, info, provtagning, bäddning Administration: tex. Dokumentation, interna, externa kontakter, telefon, rondarbete Läkemedelshantering: tex. Medicindelning, blanda dropp Paus: fika, lunch Projekt: ansvarsområden, schema, nätverksmöten Transporter: hämta/lämna på op 2 ssk/dagpass från må-fre under vecka 20 kommer att fylla i mallen nedan. Vi varje heltimme gör du en uppskattning i minuter av hur mycket tid du har ägnat åt respektive arbetsuppgift. Arbetsuppgift Pat. omvårdnad Administration Lkm hantering Paus Projekt Transporter 13

14 Bil Utvärdering av patient närmare vård Personalenkät Avd : Datum: 1. Vilka skillnader upplever Du att PNV- införandet har inneburit för Dig och för verksamheten?.. 2. Den nya tjänsten som samordnare motsvarar mina förväntningar (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Om inte, varför?.. 4. Den administrativa personen har rätt kompetens (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med)

15 . Jag tycker att jag numer kan tillbringa mer tid hos patienten. (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Om inte, vad krävs för att kunna tillbringa mer tid hos patienten?.. 7. Arbetsfördelningen har blivit tydligare på avdelningen. (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Arbetsmiljön har blivit lugnare på avd. (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Vad har blivit bättre/sämre med patient närmare vård projektet?... Hur kan Vi utveckla vårt patientnära arbete så att patienten blir mer delaktig i sin vård?.. 1

16 Bil: 3 Kartläggning av inkommande samtal till samordnaren för PNV Dat Typ av samtal Antal samordnare Antal hänvisade samtal Anhöriga /närstående med patientförfrågningar Förfrågning angående inläggningar på avd Vårdplatskoord. Akuten ansdra avd Vårdplanering Kommun, primärvård Rehabilitering/ Geriatrik Ex. Intagningsssk,rehabpersonal Andra avdelningar mottagningar och lab. på SÖS Andra sjukhus och Vårdcentraler Förfrågningar från patienter Tider Ex. Rtg, andra lab, mottagningar Administrativa avdelningar på SÖS Ex. personalavd inköp, växeln. Patient kontoret Samtal till och om personal 16

17 Övrigt Bil: 4 Frågor till Dig som är patient vid Södersjukhuset Vårt mål är att ständigt förbättra vården. Därför är det viktigt för oss att regelbundet ta del av patienternas synpunkter. Din åsikt är av stort värde för vårt förbättringsarbete. Att få veta hur du upplevde din vistelse som patient på avdelning xx är därför mycket värdefullt för oss. Frågorna i denna enkät gäller din kontakt med sjukhuset just den här gången. Din medverkan är frivillig, men undersökningen får ett större värde om så många som möjligt svarar. Naturligtvis är du anonym. När du besvarat frågorna, ber vi dig stoppa formuläret i bifogat svarskuvert som du klistrar igen. Det igenklistrade kuvertet lämnas till personal innan du lämnar sjukhuset. Självklart kan du posta brevet själv, om du önskar. Du behöver inte frankera kuvertet. Varmt tack för att du tar dig tid att hjälpa oss att bli bättre! Ulla Frisk Kvalitets- och utvecklingssamordnare Vid frågor om enkäten, kontakta gärna: Ulla Frisk Kvalitets- och utvecklingssamordnare Södersjukhuset Tel

18 Vad tycker Du om vården på avdelning XX? I enkäten finns frågor om sköterskor med det menas sjuksköterskor och undersköterskor 1. När Du kom till avdelningen, fick Du då tillräcklig information om rutinerna, t.ex. tider och regler? Ja, helt och hållet Ja, delvis Jag behövde ingen information 2. När du frågade en läkare om något som var viktigt för Dig, fick Du då svar som Du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 3. När du frågade en sköterska (sjuksköterskor och undersköterskor) om något som var viktigt för Dig, fick Du då svar som Du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 4. Om du kände oro eller ängslan över Ditt tillstånd eller Din behandling hade Du möjlighet att prata med en sköterska om det? Ja, helt och hållet Delvis Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det 18

19 . När Du behövde tala med en sköterska, fick Du då möjlighet till det? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Jag hade inget behov 6. Hur bedömer Du bemötandet Du fick från sköterskorna? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt 7. Kände Du Dig delaktig i beslut om Din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis 8. Fick Du tillräckligt med avskildhet när Du och personalen pratade om Ditt tillstånd eller Din behandling? Ja, helt och hållet Delvis 9. Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att Du tryckte på signalknappen till dess att Du fick hjälp? 0 minuter/genast 1- minuter 6- minuter 11-1 minuter Mer än 1 minuter Jag fick ingen hjälp Jag använde inte signalknappen 19

20 . Hur många minuter efter det att Du begärt något smärtstillande läkemedel dröjde det vanligtvis innan Du fick sådant? 0 minuter/genast 1- minuter 6- minuter 11-1 minuter Mer än 1 minuter Jag fick inget trots begäran 11. Upplevde Du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra Din smärta? Ja, helt och hållet Delvis 12. Berättade någon ur personalen för Dig om vilka eventuella varningssignaler som Du skulle vara uppmärksam på beträffande Din sjukdom eller behandling? Ja, helt och hållet Delvis Jag behövde ingen information 13. Fick Du tillräcklig information om hur Din sjukdom eller Dina besvär kan komma att inverka på Ditt dagliga liv? Ja, helt och hållet Delvis Ej aktuellt 14. Fick Du i samband med utskrivningen veta vart Du kunde vända dig om Du hade frågor om Din sjukdom eller behandling? Ja, helt och hållet Ej aktuellt 20

21 1. Fick Du tillräcklig information om Ditt tillstånd? Ja, helt och hållet Delvis Jag behövde ingen information 16. Hur värderar Du som helhet den vård/behandling Du fick? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt 17. Skulle Du rekommendera den här avdelningen till andra? Ja, helt och hållet Delvis 18. Är du Man eller kvinna? Man Kvinna Övriga kommentarer: Tack för Din medverkan! 21

22 Bil: EX Avdelningssamordnare sökes Har du förmågan att: Kunna vara tillmötesgående, hjälpsam och glad mot patienter och alla personalkategorier. Kunna arbeta utifrån att patienten alltid har rätt. Använda god telefonetik och vara tydlig och konkret i informationsöverföring. Trots stress och eventuell ilska kunna bevara ditt lugn och din sociala kompetens. Hålla ett högt tempo med många bollar i luften. Organisera ditt arbete. Kunna använda fantasin för att lösa problem. Förmågan att arbeta för sjukhusets, klinikens och avdelningens uppsatta mål. Varför skulle just du vara lämplig för denna tjänst? Skriv och berätta. 22

23 Bil: 6 EX. Arbetsbeskrivning samordnare Svara i telefon ta meddelande och lämna till respektive sjuksköterska slussa samtal till rätt instans t.ex. VC, mott journalförfrågningar slussas till sekr. Beställa transporter externt (boka sjuktransporter, ladda sjukresekort) internt Förbered kuvert för pat som ska till andra sjukhus (kopiera papper, dra ut från Melior) Beställa tolk Koppla i och ur telefon Faxa remisser, recept Uppdatera i pasett utifrån melior. Förbereda pärmar till pat som kommer från akuten, med ID etiketter. Boka undersökningar Fylla på blanketter på ssk exp, samt kopiera interna papper Kordinera in/utskrivningar i samråd med ansv ssk/omv ledare Inskrivningsmeddelande i Webcare (Beställa förråd, tvätt, steril) 23

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Införandet av Patientnärmre vård Avdelning 11 och 12 Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping Slutrapport

Införandet av Patientnärmre vård Avdelning 11 och 12 Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping Slutrapport Införandet av Patientnärmre vård Avdelning 11 och 12 Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping Slutrapport Kirurgiska kliniken ViN 090430 Projektledare: Carina Östervall, avd 11 Ann Olsson, avd

Läs mer

Projektplan. Patientnärmrevård. Avd 3. Lasarettet i Landskrona. Charlotta Göransson, leg.sjuksköterska

Projektplan. Patientnärmrevård. Avd 3. Lasarettet i Landskrona. Charlotta Göransson, leg.sjuksköterska Projektplan Patientnärmrevård Avd 3 Lasarettet i Landskrona Charlotta Göransson, leg.sjuksköterska Innehållsförteckning Introduktion... sid 3 Syfte sid 6 Tidsplan.. sid 7 Referenser.. sid 8 Bilagor sid

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vårdmodell?

Patientnärmre vård Framtidens vårdmodell? Patientnärmre vård Framtidens vårdmodell? Implementering och utvärdering av en ny vårdmodell Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Projektledare Pia Kärvell 28-- - 1 - Inledning Hälso- och sjukvården

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Division Länssjukvård 2006-11-10 Verksamhetssamordnare Tel 016-103366 Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Bakgrund Kliniken för

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

Vad tycker du om förlossningsvården?

Vad tycker du om förlossningsvården? Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från Förlossningen/BB på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Vad tycker du om öppenvården?

Vad tycker du om öppenvården? 0 Vad tycker du om öppenvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset RDK 18:e mars 2016 Yvonne Hedegärd vårdenhetschef, projektledare Vårdens utmaningar Förväntningar, behov och möjligheter Resurser

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 35,2 37,6 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2. Kön Jag är.

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Gemensamt inskrivningssamtal

Gemensamt inskrivningssamtal Gemensamt inskrivningssamtal Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 Hp Jessica Wetterberg Christina Wiberg Aronsson 160115 Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Läs mer

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet?

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet? Vad innebär Lean i det dagliga arbetet? erfarenheter från: Torpa Vårdcentral, Vänersborg Herrestads Vårdcentral, Uddevalla Mål Herrestads Vårdcentral Nöjd personal som upplever det attraktivt och utvecklande

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 66,5 63,4 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Sammanfattning Ett SU/VGR-projekt med syfte att utarbeta en ny struktur för arbetssätt och ansvarsfördelning

Läs mer

Patientnärmre vård på avd 30 F Akademiska sjukhuset

Patientnärmre vård på avd 30 F Akademiska sjukhuset AR-divisionen Patientnärmre vård på avd 30 F Akademiska sjukhuset Delrapport maj 2008 Annika Babra Fd. Avdelningschef Barbro Wadensten FoU-ledare INLEDNING Under hösten 2007 infördes patientnärmre vård

Läs mer

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett Hur kan ett samarbete se ut? Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett 2017-09-27 Inskrivningsmeddelande Inskrivningsmeddelande skall skickas

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

.. år. Man Kvinna. Sammanboende Bor ensam. Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande)

.. år. Man Kvinna. Sammanboende Bor ensam. Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande) 1. Ålder.. år 2. Kön Man Kvinna 3. Boende Sammanboende Bor ensam 4. Utbildning (ange högsta) Folkskola/Grundskola (motsvarande) Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) Högskola/Universitet (motsvarande) 5.

Läs mer

Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Tranebergs Vårdcentral

Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Tranebergs Vårdcentral Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Teamets medlemmar Monica Bäck, dl, Monica Hjorthén, chefssk, Ulla Karlsson, sekr, Ove Larsson, dl, Marie- Louise Lindgren, msk/dsk, Franciska Rampell, verks.chef

Läs mer

Skånevård Kryh Division Kirurgi VO Ortopedi Kristianstad

Skånevård Kryh Division Kirurgi VO Ortopedi Kristianstad Skånevård Kryh Division Kirurgi VO Ortopedi Kristianstad Annika Kragh Lisbeth Karlsson Lena Arvidsson Datum 2015-01-30 Version Dnr 1 (5) Slutrapport Sammanhållen vård och omsorg Prestationsmedel äldre

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 57, Psykiatriska kliniken, Skellefteå Deltagande team Psykavdelning 3 Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett Berit Backman, avdelningschef

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 8668 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar:

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar: SLUTRAPPORT Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8 Syfte med deltagandet i Bra mottagning: Öka tillgängligheten till klinikens glaukommottagning och förbättra arbetsmiljön för

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Bra mottagnings projekt

Bra mottagnings projekt Bra mottagnings projekt Slutrapport Hud mottagningen Sunderby sjukhus 1 Syfte med deltagandet i Genombrott: Att öka tillgängligheten och få en bättre vårdmiljö för både patient och personal Population:

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Region Östergötland. Geriatriska kliniken

Region Östergötland. Geriatriska kliniken Geriatriska kliniken Geriatriska kliniken Geriatrik läran om ålderdomen och dess sjukdomar Antal medarbetare ca 90 st Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, administratörer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS Catrin Filipsson Inga-Britt Nordgren Gunbritt Nordberg Mona Eidegren Jan Bergström Doris Öhlund Slutrapport maj 2008 1 Verksamhetsområde Specialistmottagningen

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Vårdprevention problembeskrivning

Vårdprevention problembeskrivning Vårdprevention problembeskrivning Majoriteten av våra patienter är äldre och multisjuka med större risk för skador och komplikationer. Detta medför ibland längre vårdtid och onödigt lidande för patienten.

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

SkaS-modellen. Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker

SkaS-modellen. Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker SkaS-modellen Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker 2014-09-23 Annette Trenge Jarlshammar Mattias Ståhl Susanne Gustavsson susanne.m.gustavsson@vgregion.se

Läs mer

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg UTBILDNING Läkare Totalt 21 läkarstudenter, 100 % Sjuksköterska Totalt 21 sjuksköterskestudenter, 100 % TEAMARBETE. Kommunikation: Jag har insett att kommunikation är

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 9.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2009-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

Geriatrik Direkt. Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov. Seniordialogen

Geriatrik Direkt. Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov. Seniordialogen Geriatrik Direkt Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Seniordialogen 2012-11-07 Geriatrik direkt bakgrund vad är geriatrik direkt vad patienterna tycker hur vet vi att

Läs mer

Omvandling av slutenvården

Omvandling av slutenvården Omvandling av slutenvården Kenney, C (2011) Transforming Health Care, Virginia Mason Medical Center s Pursuit of the Perfect Patient Experience. New York: Productivity Press. ISBN: 978-1-56327-375-9 Boken

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF)

Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF) 1 Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF) Teamets medlemmar Katalin Boér Ann-Sofie Danneholt Ulla-Märtha Cederhage Gun Rubeling Jan Holmstrand

Läs mer

Det digitala vårdmötet. Kjell Ivarsson, Förvaltningschef, Närsjukvården Region Halland

Det digitala vårdmötet. Kjell Ivarsson, Förvaltningschef, Närsjukvården Region Halland Det digitala t Kjell Ivarsson, Förvaltningschef, Närsjukvården Region Halland Agenda Bakgrund Syftet med digitala n i Närsjukvården Halland Pilotprojektet digitala n Patientflöde Pilotprojekt (okt 2016-jan

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Hemsjukvård... 2 Inskrivning hemsjukvård patient som vistas på sjukhus... 3 Inskrivning hemsjukvård patient

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Hur trygg är jag i kontaktmannaskapets arbetsuppgifter?

Hur trygg är jag i kontaktmannaskapets arbetsuppgifter? Bilaga B Arbetsbeskrivning Hur trygg är jag i kontaktmannaskapets arbetsuppgifter? Kontaktmannaarbetsuppgifter AVD 92 Ansvarar för den basala psykiatriska omvårdnadsarbetet Kontaktmannaskapet präglas av:

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Gällivare Kommun Syfte med deltagandet i Genombrott Att öka välbefinnande och livskvalitet hos vårdtagare, med tyngdpunkt på att lindra smärta och oro vid livets slut. Teammedlemmar Kerstin Nilsson-Johansson,

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

PATIENTNÄRMRE VÅRD en uppföljning efter det första verksamhetsåret, år 2000

PATIENTNÄRMRE VÅRD en uppföljning efter det första verksamhetsåret, år 2000 Landstinget i Värmland Centralsjukhuset i Karlstad Kliniken för kirurgi och urologi Går det att förbättra arbetsmiljön och vårdkvaliten och samtidigt öka patientflödet inom ramen för budgeten? PATIENTNÄRMRE

Läs mer

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER» Bättre framförhållning ger lugnare arbetsmiljö Läkemedel 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning 6 Analys

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 27 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 42,9 45,3 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan...pnr och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. (Patient Närstående Rådgivare (PFA-USA)) 1 Capio S:t Görans verksamhetsstrategi Ständiga

Läs mer

Gemensamma korttidsplatser SIKTET Öppnades maj 2005

Gemensamma korttidsplatser SIKTET Öppnades maj 2005 Gemensamma korttidsplatser SIKTET Öppnades maj 2005 Kortare vårdtider inom specialistsjukvården Kommunen byggde nytt vårdboende Ny organisation inom landstinget där Närsjukvården fick ökat ansvar för samverkan

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Huvudområde/delområde: Medicinska PM Utfärdare: Verksamhetschef Hans S Åkesson, Medicinkliniken. Version: 1,1 Nästa revidering: 2016-04-07

Huvudområde/delområde: Medicinska PM Utfärdare: Verksamhetschef Hans S Åkesson, Medicinkliniken. Version: 1,1 Nästa revidering: 2016-04-07 PM Vård av patient med behov av specialiserad palliativ vård Enhet/förvaltning: Förvaltningsgemensamt Ansvarig: Förvaltningschef Bengt Wittesjö, Blekingesjukhuset Förvaltningschef Anders Rehnholm, Primärvården

Läs mer

Statusrapport. Workshifting - omfördelning av arbetsuppgifter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Personalutskottet Vänersborg, 25:e maj 2016

Statusrapport. Workshifting - omfördelning av arbetsuppgifter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Personalutskottet Vänersborg, 25:e maj 2016 Statusrapport Workshifting - omfördelning av arbetsuppgifter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Personalutskottet Vänersborg, 25:e maj 2016 Maria-Magdalena Nutu, projektledare Om Workshifting projektet

Läs mer