Patientnärmre vård (PNV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientnärmre vård (PNV)"

Transkript

1 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset

2 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande sid 4 Uppföljning...sid 4 Resultat tidstudie...sid -6 Resultat personalenkät.sid 7-8 Övriga mätningar.sid 9 Patienternas synpunkter.. sid 9-12 Sammanfattning Diskussion...sid 12 Referens sid 12 Bilagor Mallar Bil: 1 Tidsstudie.sid 13 Bil: 2 Personalenkät sid Bil: 3 Inkommande samtal sid 17 Bil :4 Patientenkät.sid Bil: Annons avdelningssamordnare sid 23 Bil 6 Arbetsbeskrivning avdelningssamordnare sid 24 2

3 Bakgrund Sjuksköterskor på Södersjukhuset har under en längre tid framfört att de ofta känner sig stressade i sitt dagliga arbete. Detta har också visat sig i genomförda medarbetarenkäter. En av orsakerna till stressen upplevdes bero på att de administrativa arbetsuppgifterna tar alldeles för mycket tid från det patientnära arbetet. Detta faktum har också visats i ett flertal studier. Bl.a. genomförde företaget Komrev en studie 2003 där 730 sjuksköterskors arbetssituation granskades. Den visade att sjuksköterskorna endast använde cirka 40 procent av sin arbetstid till patientnära arbete. På några sjukhus i landet hade en arbetsmodell s.k. patientnärmre vård införts (Inde (2006). Modellen bygger på att vården ska ske i nära anslutning till patienten och att så mycket vårdadministration som möjligt avlastas från sjuksköterskorna. Detta arbetssätt inspirerade några vårdavdelningar på Södersjukhuset som såg att denna arbetsmodell både skulle kunna förbättra vården för patienterna men också förbättra sjuksköterskornas arbetsmiljö. Omfördelning av sysslor från sjuksköterskor till andra yrkeskategorier skulle kunna ge sjuksköterskor mer tid att utföra sysslor som är unika för deras kompetens och mer tid för patientnära arbete. I resultatet av Södersjukhusets patientenkäter har det visat sig att det finns ett stort förbättringsutrymme vad gäller information om sjukdomen, undersökningar, behandlingar samt eftervård och rehabilitering. En arbetsorganisation som ger sjuksköterskan mer tid för patientnära arbete skulle kunna ge bättre förutsättningar att möta patientens behov av information under vårdtiden. Det övergripande målet med projektet var att genom ett pilotprojekt vid tre vårdavdelningar på SÖS utvärdera om ett patientnärmre arbetssätt ger ett ökat helhetsperspektiv i vårdarbetet, ökar vårdkvalitén och ger en bättre arbetsmiljö. Del mål : att ge sjuksköterskorna mer ostörd tid till direkt patientnära arbete genom att omfördela arbetsuppgifter inom avdelningen samt att öka samarbetet mellan sjuksköterska och undersköterska. att vid varje vårdtillfälle förbättra personalens förutsättningar att ge patienterna bra information. att se över alla yrkeskategoriers arbetsuppgifter på vårdavdelningen och förutsättningslöst och prestigelöst ta fram ett underlag för ny arbetsfördelning som tar hänsyn till gällande lagar och förordningar. att anpassa lokalerna så att sjuksköterskan fysiskt befinner sig närmare patienten och då snabbare kan se patientens behov ( av tex, smärtlindring ). att anpassa tillgången på arbetsstationer och teknik så att dokumentationen inte är bunden till en fast arbetsstation utan kan vara mobil inom avdelningen. 3

4 Projektorganisation Styrgrupp Vo cheferna vid Vo ortopedi och Vo medicin Projektgrupp Projektledning: Birgitta Sköld, Ulla Frisk Delprojektledare: Erica Blomkvist avd 31Birgitta Wranne avd 1 Kristina Emanuelsson Projektmedlemmar: Lillemor Egertz, avd 31Eva Kristensen, avd 1 Annette Sjöborg, Vo Ortopedi Projektets genomförande Utgångspunkten för förändringsarbetet har varit olika för de tre avdelningarna. På avd 1 var det resultatet av medarbetarenkäter som visade att sjuksköterskorna kände sig stressade. På avd 24 genomfördes ett ABC projekt där man kunde se på brister i flödet kring omvårdnadsarbetet. På avd 31 hade man hört talas om patientnärmre vård (Inde, 2006) och skulle samtidigt bygga om delar av avdelningen vilket blev startskottet för förändrings arbetet. Förändringarna har genomförts inom ramen för befintlig personalstyrka och budget. Samtliga avdelningar har förberett starten under ca ett år. Personalen har gjort studiebesök på sjukhus i andra delar av landet där man arbetar utifrån PNV. Förarbetet har skett i ett flertal arbetsgrupper med olika frågor. En viktig fråga var vilka arbetsuppgifter sjuksköterskan kan lämna ifrån sig och vilka som kan övertas av någon annan samt vilka krav som ska ställas på en administrativ samordnare. Kravspecifikation för administrativ samordnaren har tagits fram, se exempel i bilaga. På avdelning 24 har man valt en sjuksköterska som samordnare, avd 1 en undersköterska och på avd 31 växlar man mellan en sjuksköterska och en undersköterska. Successivt har samordnaren tagit över administrativa uppgifter från sjuksköterskorna. Samordnaren tar emot alla inkommande samtal och slussar vid behov vidare till berörd person. Samordnaren tar också emot alla som kommer till avdelningen som patienter, anhöriga och konsulter och visar dem till rätta. När det administrativa arbetet har minskat har vårdlaget fått större möjlighet att arbeta nära patienterna. Detta stöds bl.a. av att vårdlagen använder bärbara datorer. Tyvärr har denna teknik ännu inte fungerat optimalt. Avdelning 24 genomförde ombyggnadsarbete under 4 månader. Den gemensamma expeditionen togs bort och mindre expeditioner byggdes för respektive vårdlag i anslutning till de patientrum de ansvarar för. (Februari 2006 anordnades där ett öppet hus i samband med starten av PNV. Till detta tillfälle tog avd 24 fram ett informationsmaterial. Avdelningen har sen dess tagit emot ca 20 studiebesök från hela landet) Uppföljning av resultatet För att kunna följa upp om de uppsatta målen uppnåddes gjordes en tidstudie av sjuksköterskans arbete, mätningar vad gäller antal telefonsamtal samt ringningar från patienterna före införandet. Ca sex månader efter starten med PNV genomförde samtliga mätningar igen samt att personalenkäten upprepades En patientenkät genomfördes också efter genomförandet, i november Resultatet jämfördes med resultatet från patientenkäten inom slutenvården hösten 200, se nedan. Då avdelningarna delvis har olika patientgrupper och olika förutsättningar kan avdelningarnas resultatet inte jämföras med varandra fullt ut. 4

5 Tidsstudie av sjuksköterskans arbetsuppgifter före PNV 200 och efter PNV införandet 2006 Avd 24 ortopedi, avd 31 och 1 kardiologi. 2 ssk dagpass måndag fredag per avd har varje halvtimma i minuter uppskattat sin tid % av sjuksköterskans tid för patientomvårdnad Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 -För avd 1 har patient-genomströmningen ökat med 18% och vårdtiderna minskat. PNV har varit en förutsättning för att klara denna effektivitetsökning. -Avd 24 har ökat med ytterligare 2 vårdplatser under 2006 Kommentarer -Mer tid för patienten, ser patienten mer och kan därför bilda mig en bättre uppfattning om hur patienten mår. Kan identifiera risker ex. trycksår. Kan koncentrera mig på mina patienter. - Jag har mer tid för patientomvårdnaden, får en helhetssyn av patienten när jag är mer delaktig i patientens skötsel allt från mobilisering med undersköterskan och sjukgymnasten till att duscha patienten. -Får mycket kunskap om mina patienter - Större inblick i mina patienter, mer tid åt var och en. Större ansvar och mer tid att göra det lilla extra - Patienterna lugnare och ringer mindre. Mer tid för ordentlig smärtlindring och uppföljning. % av sjuksköterskans tid för administartion Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 Kommentarer- Mer tid för patienten, fokus på patienten, mindre administration. Lugnare arbetsmiljö och mer koll på läget.

6 % av tid för läkemedelshantering Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 % av sjuksköterske tid för paus Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 % av sjuksköterske tid för projektarbete Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 6

7 Resultat från personalenkäten efter införandet av PNV 2006 Antal svar från avd 24= 16, avd 31 = 17, avd 1 = 1 Tjänsten som administrativ samordnare uppfyller mina förväntningar (1 betyder håller inte med håller fullständigt med ) avd 24 avd 31 avd 1 Den administrativa personen har rätt kompetens (1 håller inte med håller fullständigt med med ) avd 24 avd 31 avd 1 Kommentar - Mycket mindre telefonsamtal- Behöver inte ägna tid till att beställa transporter, ladda sjukresekort, kopiera journaler och planera beläggningen mm. 7

8 Jag tycker nu att jag tillbringar mer tid hos patienterna (1 betyder håller inte med håller fullständigt med ) avd 24 avd 31 avd 1 Kommentar -Det blir mindre stress för man har tiden att ta hand om och se patienten. Arbetsmiljön har blivit lugnare på avdelningen (1 betyder håller inte med betyder håller fullständigt) avd 24 avd 31 avd 1 Kommentarer:- Tystare och lugnare, arbetet mer strukturerat. -Mindre stressigt, frustrationen över att alltid bli avbruten har minskat 8

9 Övriga mätningar Antal ringningar från patienter per dag Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 Antal inkomna och hänvisade samtal i genomsnitt per dag Antal Hänvisade 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 Patienternas uppfattning Under november 2006 genomfördes en patientenkät på de tre vårdavdelningarna. Enkäten delades ut av vårdpersonalen till patienten i samband med utskrivningen från avdelningen. Enkäten bestod av ett urval av frågor som finns i patientenkäten från Indikator som genomfördes inom slutenvården hösten 200. En jämförelse har sedan gjorts av resultatet för dessa frågor från hösten 200 och november Två av avdelningarna började arbeta enligt modellen Patientnärmre vård i början av 2006, men avd 1 har successivt infört arbetssättet från och med januari 200. Det innebär att för avd 1 var arbetssättet delvis infört redan när den första patientenkäten genomfördes. Vid jämförelsen är det av vikt att betona att enkäten 200 skickades hem till patienterna två till fyra veckor efter vårdtiden och 2006 delades enkäten ut i samband med utskrivningen. En annan skillnad 9

10 är också att 200 skickades enkäten ut till 200 patienter per enhet och 2006 delades enkäter ut till 0 patienter per avdelning. Resultatet av enkäten 2006 visar förbättringar inom i stort alla frågor jämfört med 200 för två av avdelningarna, medan resultatet för den tredje avdelningen är mer svårtolkat. För följande frågor har en förbättring skett mellan de båda mätningarna för samtliga avdelningar: När du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? När Du behövde tala med en sköterska, fick Du då möjlighet till det? Hur bedömer du bemötandet du fick från sköterskorna? Kände Du Dig delaktig i beslut om Din vård och behandling, så mycket som Du önskade? Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det Du tryckte på signalknappen till dess att Du fick hjälp? Upplevde Du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra Din smärta? Hur värderar Du som helhet den vård/behandling Du fått? På grund av de ovan beskrivna skillnaderna i metoden kan inga säkra slutsatser dras av resultatet. När Du frågade en läkare om något som var viktigt för Dig, fick Du då svar som Du förstod? När Du behövde prata med en sjuksköterska, fick Du möjlighet till det? Andel patienter som svarat "Ja, alltid eller nästan alltid" 0% 91% 81% 78% 78% 80% 70% 69% 60% 40% % 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% 80% 60% 40% 20% 0% Andel patienter som svarat "Ja, alltid eller nästan alltid" 91% 81% 84% 80% 7% 76% Avd 24 Avd 31 Avd 1 Hur bedömer Du bemötandet Du fick från sköterskorna? Kände Du Dig delaktig i beslut om Din vård och behandling, så mycket som Du önskade? Andel patienter som svarat "Utmärkt" och "Mycket bra" 0% 91% 81% 89% 91% 92% 94% 80% 60% % 20% 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% 80% 60% 40% 20% 0% Andel patienter som svarat "Ja, helt och hållet" 82% 7% 6% 68% 7% 46% Avd 24 Avd 31 Avd

11 Hur många minuter tog det vanligtvis från Det att Du tryckte på signalknappen till dess att Du fick hjälp? Upplevde Du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra Din smärta? 0% 80% 60% 40% 20% Andel patienter som fått hjälp inom min 71% 66% 67% 9% 49% 32% % 0% 80% 60% 40% 20% Andel patienter som svarat "Ja, helt och hållet" 97% 97% 82% 86% 82% 87% % Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 Fick Du tillräcklig information om Ditt Hur värderar Du som helhet den tillstånd? vård/behandling Du fick? Andel patienter som svarat "Ja, helt och hållet" Andel patienter som svarat "Utmärkt" och "Mycket bra" 0% 80% 60% 6% 8% 6% 60% 72% 91% % 80% 60% 73% 73% 0% 86% 91% 90% % 40% 20% 20% 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 Sammanfattning och diskussion Arbetet på vårdavdelningen innebär nu att en stor del av administration utförs av avdelningssamordnaren. Samordnaren ansvarar också för sambandsfunktioner såsom alla inkommande samtal, patientflödets administration och rond- administration mm. Vårdpersonalen arbetar i team eller i par och befinner sig under större del av arbetspasset hos patienten. Resultaten av personalenkäten och mätning av sjuksköterskans arbetstid visar att sjuksköterskans tid för administration har minskat till förmån för patientomvårdnad. Men fortfarande bedömer sjuksköterskorna att de bara ägnar cirka 40 procent av sin arbetstid till direkt omvårdnadsarbete. Som ett uttryck för att sjuksköterskan finns nära patienten under större del av sin arbetstid har antalet patientringningar minskat avsevärt. Den administrativa funktionen uppfyller de förväntningar personalen haft. Bl.a. visar resultatet att avdelningssamordnaren kan ta hand om en stor del av samtalen och behöver bara hänvisa ett mindre antal av samtalen vidare till t.ex. patientansvarig sjuksköterska. Samordnaren på avd 24 hänvisar minst andel av samtalen vidare, vilket möjligen kan bero på att avdelning 24 har en sjuksköterska 11

12 som samordnare, en avdelning har undersköterskor och en avdelning omväxlande sjuksköterskor och undersköterskor Personalenkäten visar att arbetsmiljön har förbättrats och att personalen upplever mindre stress. Detta trots att patientgenomströmningen ökat med 18 procent och vårdtiderna minskat på avd 1 samt att avd 24 har utökat med två vårdplatser under Det går inte att dra några entydiga slutsatser av resultatet av patientenkäten, men framförallt för två av avdelningarna kan stora förbättringar ses. Gemensamt för alla avdelningar är att patienterna var mer positiva till bemötandet av sköterskorna (sjuksköterskor och undersköterskor) och att de bedömde helhetsintrycket av vården mer positivt. Dessutom upplevde sig patienterna mer delaktiga i sin vård. Detta har sannolikt ett samband med bättre möjlighet till information och samtal med patienterna. Däremot var inte det förväntade resultatet att patienterna skulle vara mer tillfredsställda med informationen under vårdtiden så tydligt för samtliga avdelningar. En intressant iakttagelse är patienterna i större utsträckning tyckte att de fick svar som de förstod när de frågat en läkare om något, på samtliga tre avdelningar. Patientnärmre vård är i första hand en arbetsmodell som påverkar omvårdnadsarbetet, men kanske har det även påverkat läkarens arbete. Resultaten visar förbättringar på alla tre avdelningar. Det visar att om sjuksköterskorna får mer tid för patientnära arbete genom att en stor del av de administrativa uppgifterna utförs av en samordnare, förbättras både vårdkvaliteten och sjuksköterskornas arbetsmiljö. Det avgörande för att uppnå detta resultat har inte varit ombyggnation av avdelningen som endast skedde på en av avdelningarna. Utformningen av lokalerna bl.a. med små expeditioner nära patienterna kan troligen stödja det patientnära arbetssättet. Slutsatsen av pilotprojektet är att patientnärmre vård ger sjuksköterskorna mer tid för patientnära arbete, skapar en bättre arbetsmiljö och innebär förbättringar för patienterna. Referens: Inde, M. (2000) Framtidens vårdmodell Patientnärmre vård hur gör man?. Landstinget i Värmland. 12

13 Bil.1 Tidstudie av sjuksköterskans arbetsuppgifter I projektet patientnärmre vård är syftet att sjuksköterskan ska ägna mer tid hos patienten. För att se om införandet av avdelningssamordnare frigör sjuksköterskan från administrativa arbetsuppgifter hoppas arbetsgruppen för PNV att du vill hjälpa till och fylla i nedanstående uppgifter. Patient omvårdnad: tex. Hygien, mat, info, provtagning, bäddning Administration: tex. Dokumentation, interna, externa kontakter, telefon, rondarbete Läkemedelshantering: tex. Medicindelning, blanda dropp Paus: fika, lunch Projekt: ansvarsområden, schema, nätverksmöten Transporter: hämta/lämna på op 2 ssk/dagpass från må-fre under vecka 20 kommer att fylla i mallen nedan. Vi varje heltimme gör du en uppskattning i minuter av hur mycket tid du har ägnat åt respektive arbetsuppgift. Arbetsuppgift Pat. omvårdnad Administration Lkm hantering Paus Projekt Transporter 13

14 Bil Utvärdering av patient närmare vård Personalenkät Avd : Datum: 1. Vilka skillnader upplever Du att PNV- införandet har inneburit för Dig och för verksamheten?.. 2. Den nya tjänsten som samordnare motsvarar mina förväntningar (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Om inte, varför?.. 4. Den administrativa personen har rätt kompetens (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med)

15 . Jag tycker att jag numer kan tillbringa mer tid hos patienten. (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Om inte, vad krävs för att kunna tillbringa mer tid hos patienten?.. 7. Arbetsfördelningen har blivit tydligare på avdelningen. (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Arbetsmiljön har blivit lugnare på avd. (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Vad har blivit bättre/sämre med patient närmare vård projektet?... Hur kan Vi utveckla vårt patientnära arbete så att patienten blir mer delaktig i sin vård?.. 1

16 Bil: 3 Kartläggning av inkommande samtal till samordnaren för PNV Dat Typ av samtal Antal samordnare Antal hänvisade samtal Anhöriga /närstående med patientförfrågningar Förfrågning angående inläggningar på avd Vårdplatskoord. Akuten ansdra avd Vårdplanering Kommun, primärvård Rehabilitering/ Geriatrik Ex. Intagningsssk,rehabpersonal Andra avdelningar mottagningar och lab. på SÖS Andra sjukhus och Vårdcentraler Förfrågningar från patienter Tider Ex. Rtg, andra lab, mottagningar Administrativa avdelningar på SÖS Ex. personalavd inköp, växeln. Patient kontoret Samtal till och om personal 16

17 Övrigt Bil: 4 Frågor till Dig som är patient vid Södersjukhuset Vårt mål är att ständigt förbättra vården. Därför är det viktigt för oss att regelbundet ta del av patienternas synpunkter. Din åsikt är av stort värde för vårt förbättringsarbete. Att få veta hur du upplevde din vistelse som patient på avdelning xx är därför mycket värdefullt för oss. Frågorna i denna enkät gäller din kontakt med sjukhuset just den här gången. Din medverkan är frivillig, men undersökningen får ett större värde om så många som möjligt svarar. Naturligtvis är du anonym. När du besvarat frågorna, ber vi dig stoppa formuläret i bifogat svarskuvert som du klistrar igen. Det igenklistrade kuvertet lämnas till personal innan du lämnar sjukhuset. Självklart kan du posta brevet själv, om du önskar. Du behöver inte frankera kuvertet. Varmt tack för att du tar dig tid att hjälpa oss att bli bättre! Ulla Frisk Kvalitets- och utvecklingssamordnare Vid frågor om enkäten, kontakta gärna: Ulla Frisk Kvalitets- och utvecklingssamordnare Södersjukhuset Tel

18 Vad tycker Du om vården på avdelning XX? I enkäten finns frågor om sköterskor med det menas sjuksköterskor och undersköterskor 1. När Du kom till avdelningen, fick Du då tillräcklig information om rutinerna, t.ex. tider och regler? Ja, helt och hållet Ja, delvis Jag behövde ingen information 2. När du frågade en läkare om något som var viktigt för Dig, fick Du då svar som Du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 3. När du frågade en sköterska (sjuksköterskor och undersköterskor) om något som var viktigt för Dig, fick Du då svar som Du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 4. Om du kände oro eller ängslan över Ditt tillstånd eller Din behandling hade Du möjlighet att prata med en sköterska om det? Ja, helt och hållet Delvis Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det 18

19 . När Du behövde tala med en sköterska, fick Du då möjlighet till det? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Jag hade inget behov 6. Hur bedömer Du bemötandet Du fick från sköterskorna? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt 7. Kände Du Dig delaktig i beslut om Din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis 8. Fick Du tillräckligt med avskildhet när Du och personalen pratade om Ditt tillstånd eller Din behandling? Ja, helt och hållet Delvis 9. Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att Du tryckte på signalknappen till dess att Du fick hjälp? 0 minuter/genast 1- minuter 6- minuter 11-1 minuter Mer än 1 minuter Jag fick ingen hjälp Jag använde inte signalknappen 19

20 . Hur många minuter efter det att Du begärt något smärtstillande läkemedel dröjde det vanligtvis innan Du fick sådant? 0 minuter/genast 1- minuter 6- minuter 11-1 minuter Mer än 1 minuter Jag fick inget trots begäran 11. Upplevde Du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra Din smärta? Ja, helt och hållet Delvis 12. Berättade någon ur personalen för Dig om vilka eventuella varningssignaler som Du skulle vara uppmärksam på beträffande Din sjukdom eller behandling? Ja, helt och hållet Delvis Jag behövde ingen information 13. Fick Du tillräcklig information om hur Din sjukdom eller Dina besvär kan komma att inverka på Ditt dagliga liv? Ja, helt och hållet Delvis Ej aktuellt 14. Fick Du i samband med utskrivningen veta vart Du kunde vända dig om Du hade frågor om Din sjukdom eller behandling? Ja, helt och hållet Ej aktuellt 20

21 1. Fick Du tillräcklig information om Ditt tillstånd? Ja, helt och hållet Delvis Jag behövde ingen information 16. Hur värderar Du som helhet den vård/behandling Du fick? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt 17. Skulle Du rekommendera den här avdelningen till andra? Ja, helt och hållet Delvis 18. Är du Man eller kvinna? Man Kvinna Övriga kommentarer: Tack för Din medverkan! 21

22 Bil: EX Avdelningssamordnare sökes Har du förmågan att: Kunna vara tillmötesgående, hjälpsam och glad mot patienter och alla personalkategorier. Kunna arbeta utifrån att patienten alltid har rätt. Använda god telefonetik och vara tydlig och konkret i informationsöverföring. Trots stress och eventuell ilska kunna bevara ditt lugn och din sociala kompetens. Hålla ett högt tempo med många bollar i luften. Organisera ditt arbete. Kunna använda fantasin för att lösa problem. Förmågan att arbeta för sjukhusets, klinikens och avdelningens uppsatta mål. Varför skulle just du vara lämplig för denna tjänst? Skriv och berätta. 22

23 Bil: 6 EX. Arbetsbeskrivning samordnare Svara i telefon ta meddelande och lämna till respektive sjuksköterska slussa samtal till rätt instans t.ex. VC, mott journalförfrågningar slussas till sekr. Beställa transporter externt (boka sjuktransporter, ladda sjukresekort) internt Förbered kuvert för pat som ska till andra sjukhus (kopiera papper, dra ut från Melior) Beställa tolk Koppla i och ur telefon Faxa remisser, recept Uppdatera i pasett utifrån melior. Förbereda pärmar till pat som kommer från akuten, med ID etiketter. Boka undersökningar Fylla på blanketter på ssk exp, samt kopiera interna papper Kordinera in/utskrivningar i samråd med ansv ssk/omv ledare Inskrivningsmeddelande i Webcare (Beställa förråd, tvätt, steril) 23

Införandet av Patientnärmre vård Avdelning 11 och 12 Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping Slutrapport

Införandet av Patientnärmre vård Avdelning 11 och 12 Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping Slutrapport Införandet av Patientnärmre vård Avdelning 11 och 12 Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping Slutrapport Kirurgiska kliniken ViN 090430 Projektledare: Carina Östervall, avd 11 Ann Olsson, avd

Läs mer

Projektplan. Patientnärmrevård. Avd 3. Lasarettet i Landskrona. Charlotta Göransson, leg.sjuksköterska

Projektplan. Patientnärmrevård. Avd 3. Lasarettet i Landskrona. Charlotta Göransson, leg.sjuksköterska Projektplan Patientnärmrevård Avd 3 Lasarettet i Landskrona Charlotta Göransson, leg.sjuksköterska Innehållsförteckning Introduktion... sid 3 Syfte sid 6 Tidsplan.. sid 7 Referenser.. sid 8 Bilagor sid

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Division Länssjukvård 2006-11-10 Verksamhetssamordnare Tel 016-103366 Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Bakgrund Kliniken för

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Sammanfattning Ett SU/VGR-projekt med syfte att utarbeta en ny struktur för arbetssätt och ansvarsfördelning

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

SkaS-modellen. Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker

SkaS-modellen. Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker SkaS-modellen Gemensam riskanalysmodell för patientsäkerhet, arbetsmiljö, yttre miljö och andra risker 2014-09-23 Annette Trenge Jarlshammar Mattias Ståhl Susanne Gustavsson susanne.m.gustavsson@vgregion.se

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 Förbättringsprogram och Team: Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Förbättra tillgängligheten

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF)

Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF) 1 Bättre tillgänglighet på Hässelby vårdcentral Förbättringsarbete inom projektet Vård i Förändring (ViF) Teamets medlemmar Katalin Boér Ann-Sofie Danneholt Ulla-Märtha Cederhage Gun Rubeling Jan Holmstrand

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal Adminstrativ pålaga? Gör de någon nytta? Hur gör man det på smidigaste sätt? Läkemedelsberättelser gör nytta!

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Välkommen till avdelning 52 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 52 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 52 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Vi har reserverat tid för din inläggning på avd 52 Blå stråket 2, Jubileumskliniken Sahlgrenska

Läs mer

Sammanfattning av problemet

Sammanfattning av problemet Titel: Ökad Tillgänglighet och Patientsäkerhet och Mindre Stress på BUP Namn: Elisabeth Kristiansen Telefon: E postadress: Projekttid: 2012 01 04 till 2012 03 02 PEOE nummer: Ev. frikod: Ev. Projektkod:

Läs mer

Mer tid för patienten hos läkare i England En jämförande tidsstudie av svenska och engelska läkares arbetsdag

Mer tid för patienten hos läkare i England En jämförande tidsstudie av svenska och engelska läkares arbetsdag Mer tid för patienten hos läkare i England En jämförande tidsstudie av svenska och engelska läkares arbetsdag Johanna Edvardsson, läkarstudent termin 11 Anja Arnholdt-Olsson, läkarstudent termin 11; båda

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Genomförande och resultat Som en del av granskningen av läkarnas produktivitet genomfördes en enkätundersökning gällande hur läkarresurserna

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

TiLL ORTOPEDEN AVD 9

TiLL ORTOPEDEN AVD 9 Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset VÄLKOMMEN TiLL ORTOPEDEN AVD 9 CKOC - Ortopedkliniken i Norrköping Verksamhetsidé Erbjuda en god ortopedisk hälso- och sjukvård Bedriva forskning och undervisning Alla

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan...pnr och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. (Patient Närstående Rådgivare (PFA-USA)) 1 Capio S:t Görans verksamhetsstrategi Ständiga

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Case Management. Bättre samordning och effektivare vård. Större delaktighet för patient och närstående. Inger Anund www.repaintus.

Case Management. Bättre samordning och effektivare vård. Större delaktighet för patient och närstående. Inger Anund www.repaintus. Bättre samordning och effektivare vård Större delaktighet för patient och närstående Inger Anund www.repaintus.se Bakgrund Studiebesök på Addenbrooke s universitetssjukhus i Cambridge, England i början

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne.

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Team 16 Bättre flyt efter 15. Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Syfte Syftet är att skapa rutiner så att samtliga patienter uppsatta på ett operationsprogram

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer