Patientnärmre vård (PNV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientnärmre vård (PNV)"

Transkript

1 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset

2 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande sid 4 Uppföljning...sid 4 Resultat tidstudie...sid -6 Resultat personalenkät.sid 7-8 Övriga mätningar.sid 9 Patienternas synpunkter.. sid 9-12 Sammanfattning Diskussion...sid 12 Referens sid 12 Bilagor Mallar Bil: 1 Tidsstudie.sid 13 Bil: 2 Personalenkät sid Bil: 3 Inkommande samtal sid 17 Bil :4 Patientenkät.sid Bil: Annons avdelningssamordnare sid 23 Bil 6 Arbetsbeskrivning avdelningssamordnare sid 24 2

3 Bakgrund Sjuksköterskor på Södersjukhuset har under en längre tid framfört att de ofta känner sig stressade i sitt dagliga arbete. Detta har också visat sig i genomförda medarbetarenkäter. En av orsakerna till stressen upplevdes bero på att de administrativa arbetsuppgifterna tar alldeles för mycket tid från det patientnära arbetet. Detta faktum har också visats i ett flertal studier. Bl.a. genomförde företaget Komrev en studie 2003 där 730 sjuksköterskors arbetssituation granskades. Den visade att sjuksköterskorna endast använde cirka 40 procent av sin arbetstid till patientnära arbete. På några sjukhus i landet hade en arbetsmodell s.k. patientnärmre vård införts (Inde (2006). Modellen bygger på att vården ska ske i nära anslutning till patienten och att så mycket vårdadministration som möjligt avlastas från sjuksköterskorna. Detta arbetssätt inspirerade några vårdavdelningar på Södersjukhuset som såg att denna arbetsmodell både skulle kunna förbättra vården för patienterna men också förbättra sjuksköterskornas arbetsmiljö. Omfördelning av sysslor från sjuksköterskor till andra yrkeskategorier skulle kunna ge sjuksköterskor mer tid att utföra sysslor som är unika för deras kompetens och mer tid för patientnära arbete. I resultatet av Södersjukhusets patientenkäter har det visat sig att det finns ett stort förbättringsutrymme vad gäller information om sjukdomen, undersökningar, behandlingar samt eftervård och rehabilitering. En arbetsorganisation som ger sjuksköterskan mer tid för patientnära arbete skulle kunna ge bättre förutsättningar att möta patientens behov av information under vårdtiden. Det övergripande målet med projektet var att genom ett pilotprojekt vid tre vårdavdelningar på SÖS utvärdera om ett patientnärmre arbetssätt ger ett ökat helhetsperspektiv i vårdarbetet, ökar vårdkvalitén och ger en bättre arbetsmiljö. Del mål : att ge sjuksköterskorna mer ostörd tid till direkt patientnära arbete genom att omfördela arbetsuppgifter inom avdelningen samt att öka samarbetet mellan sjuksköterska och undersköterska. att vid varje vårdtillfälle förbättra personalens förutsättningar att ge patienterna bra information. att se över alla yrkeskategoriers arbetsuppgifter på vårdavdelningen och förutsättningslöst och prestigelöst ta fram ett underlag för ny arbetsfördelning som tar hänsyn till gällande lagar och förordningar. att anpassa lokalerna så att sjuksköterskan fysiskt befinner sig närmare patienten och då snabbare kan se patientens behov ( av tex, smärtlindring ). att anpassa tillgången på arbetsstationer och teknik så att dokumentationen inte är bunden till en fast arbetsstation utan kan vara mobil inom avdelningen. 3

4 Projektorganisation Styrgrupp Vo cheferna vid Vo ortopedi och Vo medicin Projektgrupp Projektledning: Birgitta Sköld, Ulla Frisk Delprojektledare: Erica Blomkvist avd 31Birgitta Wranne avd 1 Kristina Emanuelsson Projektmedlemmar: Lillemor Egertz, avd 31Eva Kristensen, avd 1 Annette Sjöborg, Vo Ortopedi Projektets genomförande Utgångspunkten för förändringsarbetet har varit olika för de tre avdelningarna. På avd 1 var det resultatet av medarbetarenkäter som visade att sjuksköterskorna kände sig stressade. På avd 24 genomfördes ett ABC projekt där man kunde se på brister i flödet kring omvårdnadsarbetet. På avd 31 hade man hört talas om patientnärmre vård (Inde, 2006) och skulle samtidigt bygga om delar av avdelningen vilket blev startskottet för förändrings arbetet. Förändringarna har genomförts inom ramen för befintlig personalstyrka och budget. Samtliga avdelningar har förberett starten under ca ett år. Personalen har gjort studiebesök på sjukhus i andra delar av landet där man arbetar utifrån PNV. Förarbetet har skett i ett flertal arbetsgrupper med olika frågor. En viktig fråga var vilka arbetsuppgifter sjuksköterskan kan lämna ifrån sig och vilka som kan övertas av någon annan samt vilka krav som ska ställas på en administrativ samordnare. Kravspecifikation för administrativ samordnaren har tagits fram, se exempel i bilaga. På avdelning 24 har man valt en sjuksköterska som samordnare, avd 1 en undersköterska och på avd 31 växlar man mellan en sjuksköterska och en undersköterska. Successivt har samordnaren tagit över administrativa uppgifter från sjuksköterskorna. Samordnaren tar emot alla inkommande samtal och slussar vid behov vidare till berörd person. Samordnaren tar också emot alla som kommer till avdelningen som patienter, anhöriga och konsulter och visar dem till rätta. När det administrativa arbetet har minskat har vårdlaget fått större möjlighet att arbeta nära patienterna. Detta stöds bl.a. av att vårdlagen använder bärbara datorer. Tyvärr har denna teknik ännu inte fungerat optimalt. Avdelning 24 genomförde ombyggnadsarbete under 4 månader. Den gemensamma expeditionen togs bort och mindre expeditioner byggdes för respektive vårdlag i anslutning till de patientrum de ansvarar för. (Februari 2006 anordnades där ett öppet hus i samband med starten av PNV. Till detta tillfälle tog avd 24 fram ett informationsmaterial. Avdelningen har sen dess tagit emot ca 20 studiebesök från hela landet) Uppföljning av resultatet För att kunna följa upp om de uppsatta målen uppnåddes gjordes en tidstudie av sjuksköterskans arbete, mätningar vad gäller antal telefonsamtal samt ringningar från patienterna före införandet. Ca sex månader efter starten med PNV genomförde samtliga mätningar igen samt att personalenkäten upprepades En patientenkät genomfördes också efter genomförandet, i november Resultatet jämfördes med resultatet från patientenkäten inom slutenvården hösten 200, se nedan. Då avdelningarna delvis har olika patientgrupper och olika förutsättningar kan avdelningarnas resultatet inte jämföras med varandra fullt ut. 4

5 Tidsstudie av sjuksköterskans arbetsuppgifter före PNV 200 och efter PNV införandet 2006 Avd 24 ortopedi, avd 31 och 1 kardiologi. 2 ssk dagpass måndag fredag per avd har varje halvtimma i minuter uppskattat sin tid % av sjuksköterskans tid för patientomvårdnad Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 -För avd 1 har patient-genomströmningen ökat med 18% och vårdtiderna minskat. PNV har varit en förutsättning för att klara denna effektivitetsökning. -Avd 24 har ökat med ytterligare 2 vårdplatser under 2006 Kommentarer -Mer tid för patienten, ser patienten mer och kan därför bilda mig en bättre uppfattning om hur patienten mår. Kan identifiera risker ex. trycksår. Kan koncentrera mig på mina patienter. - Jag har mer tid för patientomvårdnaden, får en helhetssyn av patienten när jag är mer delaktig i patientens skötsel allt från mobilisering med undersköterskan och sjukgymnasten till att duscha patienten. -Får mycket kunskap om mina patienter - Större inblick i mina patienter, mer tid åt var och en. Större ansvar och mer tid att göra det lilla extra - Patienterna lugnare och ringer mindre. Mer tid för ordentlig smärtlindring och uppföljning. % av sjuksköterskans tid för administartion Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 Kommentarer- Mer tid för patienten, fokus på patienten, mindre administration. Lugnare arbetsmiljö och mer koll på läget.

6 % av tid för läkemedelshantering Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 % av sjuksköterske tid för paus Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 % av sjuksköterske tid för projektarbete Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 6

7 Resultat från personalenkäten efter införandet av PNV 2006 Antal svar från avd 24= 16, avd 31 = 17, avd 1 = 1 Tjänsten som administrativ samordnare uppfyller mina förväntningar (1 betyder håller inte med håller fullständigt med ) avd 24 avd 31 avd 1 Den administrativa personen har rätt kompetens (1 håller inte med håller fullständigt med med ) avd 24 avd 31 avd 1 Kommentar - Mycket mindre telefonsamtal- Behöver inte ägna tid till att beställa transporter, ladda sjukresekort, kopiera journaler och planera beläggningen mm. 7

8 Jag tycker nu att jag tillbringar mer tid hos patienterna (1 betyder håller inte med håller fullständigt med ) avd 24 avd 31 avd 1 Kommentar -Det blir mindre stress för man har tiden att ta hand om och se patienten. Arbetsmiljön har blivit lugnare på avdelningen (1 betyder håller inte med betyder håller fullständigt) avd 24 avd 31 avd 1 Kommentarer:- Tystare och lugnare, arbetet mer strukturerat. -Mindre stressigt, frustrationen över att alltid bli avbruten har minskat 8

9 Övriga mätningar Antal ringningar från patienter per dag Före PNV Efter PNV 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 Antal inkomna och hänvisade samtal i genomsnitt per dag Antal Hänvisade 1 0 avd 24 avd 31 avd 1 Patienternas uppfattning Under november 2006 genomfördes en patientenkät på de tre vårdavdelningarna. Enkäten delades ut av vårdpersonalen till patienten i samband med utskrivningen från avdelningen. Enkäten bestod av ett urval av frågor som finns i patientenkäten från Indikator som genomfördes inom slutenvården hösten 200. En jämförelse har sedan gjorts av resultatet för dessa frågor från hösten 200 och november Två av avdelningarna började arbeta enligt modellen Patientnärmre vård i början av 2006, men avd 1 har successivt infört arbetssättet från och med januari 200. Det innebär att för avd 1 var arbetssättet delvis infört redan när den första patientenkäten genomfördes. Vid jämförelsen är det av vikt att betona att enkäten 200 skickades hem till patienterna två till fyra veckor efter vårdtiden och 2006 delades enkäten ut i samband med utskrivningen. En annan skillnad 9

10 är också att 200 skickades enkäten ut till 200 patienter per enhet och 2006 delades enkäter ut till 0 patienter per avdelning. Resultatet av enkäten 2006 visar förbättringar inom i stort alla frågor jämfört med 200 för två av avdelningarna, medan resultatet för den tredje avdelningen är mer svårtolkat. För följande frågor har en förbättring skett mellan de båda mätningarna för samtliga avdelningar: När du frågade en läkare om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? När Du behövde tala med en sköterska, fick Du då möjlighet till det? Hur bedömer du bemötandet du fick från sköterskorna? Kände Du Dig delaktig i beslut om Din vård och behandling, så mycket som Du önskade? Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det Du tryckte på signalknappen till dess att Du fick hjälp? Upplevde Du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra Din smärta? Hur värderar Du som helhet den vård/behandling Du fått? På grund av de ovan beskrivna skillnaderna i metoden kan inga säkra slutsatser dras av resultatet. När Du frågade en läkare om något som var viktigt för Dig, fick Du då svar som Du förstod? När Du behövde prata med en sjuksköterska, fick Du möjlighet till det? Andel patienter som svarat "Ja, alltid eller nästan alltid" 0% 91% 81% 78% 78% 80% 70% 69% 60% 40% % 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% 80% 60% 40% 20% 0% Andel patienter som svarat "Ja, alltid eller nästan alltid" 91% 81% 84% 80% 7% 76% Avd 24 Avd 31 Avd 1 Hur bedömer Du bemötandet Du fick från sköterskorna? Kände Du Dig delaktig i beslut om Din vård och behandling, så mycket som Du önskade? Andel patienter som svarat "Utmärkt" och "Mycket bra" 0% 91% 81% 89% 91% 92% 94% 80% 60% % 20% 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% 80% 60% 40% 20% 0% Andel patienter som svarat "Ja, helt och hållet" 82% 7% 6% 68% 7% 46% Avd 24 Avd 31 Avd

11 Hur många minuter tog det vanligtvis från Det att Du tryckte på signalknappen till dess att Du fick hjälp? Upplevde Du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra Din smärta? 0% 80% 60% 40% 20% Andel patienter som fått hjälp inom min 71% 66% 67% 9% 49% 32% % 0% 80% 60% 40% 20% Andel patienter som svarat "Ja, helt och hållet" 97% 97% 82% 86% 82% 87% % Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 Fick Du tillräcklig information om Ditt Hur värderar Du som helhet den tillstånd? vård/behandling Du fick? Andel patienter som svarat "Ja, helt och hållet" Andel patienter som svarat "Utmärkt" och "Mycket bra" 0% 80% 60% 6% 8% 6% 60% 72% 91% % 80% 60% 73% 73% 0% 86% 91% 90% % 40% 20% 20% 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 0% Avd 24 Avd 31 Avd 1 Sammanfattning och diskussion Arbetet på vårdavdelningen innebär nu att en stor del av administration utförs av avdelningssamordnaren. Samordnaren ansvarar också för sambandsfunktioner såsom alla inkommande samtal, patientflödets administration och rond- administration mm. Vårdpersonalen arbetar i team eller i par och befinner sig under större del av arbetspasset hos patienten. Resultaten av personalenkäten och mätning av sjuksköterskans arbetstid visar att sjuksköterskans tid för administration har minskat till förmån för patientomvårdnad. Men fortfarande bedömer sjuksköterskorna att de bara ägnar cirka 40 procent av sin arbetstid till direkt omvårdnadsarbete. Som ett uttryck för att sjuksköterskan finns nära patienten under större del av sin arbetstid har antalet patientringningar minskat avsevärt. Den administrativa funktionen uppfyller de förväntningar personalen haft. Bl.a. visar resultatet att avdelningssamordnaren kan ta hand om en stor del av samtalen och behöver bara hänvisa ett mindre antal av samtalen vidare till t.ex. patientansvarig sjuksköterska. Samordnaren på avd 24 hänvisar minst andel av samtalen vidare, vilket möjligen kan bero på att avdelning 24 har en sjuksköterska 11

12 som samordnare, en avdelning har undersköterskor och en avdelning omväxlande sjuksköterskor och undersköterskor Personalenkäten visar att arbetsmiljön har förbättrats och att personalen upplever mindre stress. Detta trots att patientgenomströmningen ökat med 18 procent och vårdtiderna minskat på avd 1 samt att avd 24 har utökat med två vårdplatser under Det går inte att dra några entydiga slutsatser av resultatet av patientenkäten, men framförallt för två av avdelningarna kan stora förbättringar ses. Gemensamt för alla avdelningar är att patienterna var mer positiva till bemötandet av sköterskorna (sjuksköterskor och undersköterskor) och att de bedömde helhetsintrycket av vården mer positivt. Dessutom upplevde sig patienterna mer delaktiga i sin vård. Detta har sannolikt ett samband med bättre möjlighet till information och samtal med patienterna. Däremot var inte det förväntade resultatet att patienterna skulle vara mer tillfredsställda med informationen under vårdtiden så tydligt för samtliga avdelningar. En intressant iakttagelse är patienterna i större utsträckning tyckte att de fick svar som de förstod när de frågat en läkare om något, på samtliga tre avdelningar. Patientnärmre vård är i första hand en arbetsmodell som påverkar omvårdnadsarbetet, men kanske har det även påverkat läkarens arbete. Resultaten visar förbättringar på alla tre avdelningar. Det visar att om sjuksköterskorna får mer tid för patientnära arbete genom att en stor del av de administrativa uppgifterna utförs av en samordnare, förbättras både vårdkvaliteten och sjuksköterskornas arbetsmiljö. Det avgörande för att uppnå detta resultat har inte varit ombyggnation av avdelningen som endast skedde på en av avdelningarna. Utformningen av lokalerna bl.a. med små expeditioner nära patienterna kan troligen stödja det patientnära arbetssättet. Slutsatsen av pilotprojektet är att patientnärmre vård ger sjuksköterskorna mer tid för patientnära arbete, skapar en bättre arbetsmiljö och innebär förbättringar för patienterna. Referens: Inde, M. (2000) Framtidens vårdmodell Patientnärmre vård hur gör man?. Landstinget i Värmland. 12

13 Bil.1 Tidstudie av sjuksköterskans arbetsuppgifter I projektet patientnärmre vård är syftet att sjuksköterskan ska ägna mer tid hos patienten. För att se om införandet av avdelningssamordnare frigör sjuksköterskan från administrativa arbetsuppgifter hoppas arbetsgruppen för PNV att du vill hjälpa till och fylla i nedanstående uppgifter. Patient omvårdnad: tex. Hygien, mat, info, provtagning, bäddning Administration: tex. Dokumentation, interna, externa kontakter, telefon, rondarbete Läkemedelshantering: tex. Medicindelning, blanda dropp Paus: fika, lunch Projekt: ansvarsområden, schema, nätverksmöten Transporter: hämta/lämna på op 2 ssk/dagpass från må-fre under vecka 20 kommer att fylla i mallen nedan. Vi varje heltimme gör du en uppskattning i minuter av hur mycket tid du har ägnat åt respektive arbetsuppgift. Arbetsuppgift Pat. omvårdnad Administration Lkm hantering Paus Projekt Transporter 13

14 Bil Utvärdering av patient närmare vård Personalenkät Avd : Datum: 1. Vilka skillnader upplever Du att PNV- införandet har inneburit för Dig och för verksamheten?.. 2. Den nya tjänsten som samordnare motsvarar mina förväntningar (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Om inte, varför?.. 4. Den administrativa personen har rätt kompetens (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med)

15 . Jag tycker att jag numer kan tillbringa mer tid hos patienten. (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Om inte, vad krävs för att kunna tillbringa mer tid hos patienten?.. 7. Arbetsfördelningen har blivit tydligare på avdelningen. (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Arbetsmiljön har blivit lugnare på avd. (1 betyder håller inte med och håller fullständigt med) Vad har blivit bättre/sämre med patient närmare vård projektet?... Hur kan Vi utveckla vårt patientnära arbete så att patienten blir mer delaktig i sin vård?.. 1

16 Bil: 3 Kartläggning av inkommande samtal till samordnaren för PNV Dat Typ av samtal Antal samordnare Antal hänvisade samtal Anhöriga /närstående med patientförfrågningar Förfrågning angående inläggningar på avd Vårdplatskoord. Akuten ansdra avd Vårdplanering Kommun, primärvård Rehabilitering/ Geriatrik Ex. Intagningsssk,rehabpersonal Andra avdelningar mottagningar och lab. på SÖS Andra sjukhus och Vårdcentraler Förfrågningar från patienter Tider Ex. Rtg, andra lab, mottagningar Administrativa avdelningar på SÖS Ex. personalavd inköp, växeln. Patient kontoret Samtal till och om personal 16

17 Övrigt Bil: 4 Frågor till Dig som är patient vid Södersjukhuset Vårt mål är att ständigt förbättra vården. Därför är det viktigt för oss att regelbundet ta del av patienternas synpunkter. Din åsikt är av stort värde för vårt förbättringsarbete. Att få veta hur du upplevde din vistelse som patient på avdelning xx är därför mycket värdefullt för oss. Frågorna i denna enkät gäller din kontakt med sjukhuset just den här gången. Din medverkan är frivillig, men undersökningen får ett större värde om så många som möjligt svarar. Naturligtvis är du anonym. När du besvarat frågorna, ber vi dig stoppa formuläret i bifogat svarskuvert som du klistrar igen. Det igenklistrade kuvertet lämnas till personal innan du lämnar sjukhuset. Självklart kan du posta brevet själv, om du önskar. Du behöver inte frankera kuvertet. Varmt tack för att du tar dig tid att hjälpa oss att bli bättre! Ulla Frisk Kvalitets- och utvecklingssamordnare Vid frågor om enkäten, kontakta gärna: Ulla Frisk Kvalitets- och utvecklingssamordnare Södersjukhuset Tel

18 Vad tycker Du om vården på avdelning XX? I enkäten finns frågor om sköterskor med det menas sjuksköterskor och undersköterskor 1. När Du kom till avdelningen, fick Du då tillräcklig information om rutinerna, t.ex. tider och regler? Ja, helt och hållet Ja, delvis Jag behövde ingen information 2. När du frågade en läkare om något som var viktigt för Dig, fick Du då svar som Du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 3. När du frågade en sköterska (sjuksköterskor och undersköterskor) om något som var viktigt för Dig, fick Du då svar som Du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 4. Om du kände oro eller ängslan över Ditt tillstånd eller Din behandling hade Du möjlighet att prata med en sköterska om det? Ja, helt och hållet Delvis Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det 18

19 . När Du behövde tala med en sköterska, fick Du då möjlighet till det? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland Jag hade inget behov 6. Hur bedömer Du bemötandet Du fick från sköterskorna? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt 7. Kände Du Dig delaktig i beslut om Din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet Delvis 8. Fick Du tillräckligt med avskildhet när Du och personalen pratade om Ditt tillstånd eller Din behandling? Ja, helt och hållet Delvis 9. Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att Du tryckte på signalknappen till dess att Du fick hjälp? 0 minuter/genast 1- minuter 6- minuter 11-1 minuter Mer än 1 minuter Jag fick ingen hjälp Jag använde inte signalknappen 19

20 . Hur många minuter efter det att Du begärt något smärtstillande läkemedel dröjde det vanligtvis innan Du fick sådant? 0 minuter/genast 1- minuter 6- minuter 11-1 minuter Mer än 1 minuter Jag fick inget trots begäran 11. Upplevde Du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra Din smärta? Ja, helt och hållet Delvis 12. Berättade någon ur personalen för Dig om vilka eventuella varningssignaler som Du skulle vara uppmärksam på beträffande Din sjukdom eller behandling? Ja, helt och hållet Delvis Jag behövde ingen information 13. Fick Du tillräcklig information om hur Din sjukdom eller Dina besvär kan komma att inverka på Ditt dagliga liv? Ja, helt och hållet Delvis Ej aktuellt 14. Fick Du i samband med utskrivningen veta vart Du kunde vända dig om Du hade frågor om Din sjukdom eller behandling? Ja, helt och hållet Ej aktuellt 20

21 1. Fick Du tillräcklig information om Ditt tillstånd? Ja, helt och hållet Delvis Jag behövde ingen information 16. Hur värderar Du som helhet den vård/behandling Du fick? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt 17. Skulle Du rekommendera den här avdelningen till andra? Ja, helt och hållet Delvis 18. Är du Man eller kvinna? Man Kvinna Övriga kommentarer: Tack för Din medverkan! 21

22 Bil: EX Avdelningssamordnare sökes Har du förmågan att: Kunna vara tillmötesgående, hjälpsam och glad mot patienter och alla personalkategorier. Kunna arbeta utifrån att patienten alltid har rätt. Använda god telefonetik och vara tydlig och konkret i informationsöverföring. Trots stress och eventuell ilska kunna bevara ditt lugn och din sociala kompetens. Hålla ett högt tempo med många bollar i luften. Organisera ditt arbete. Kunna använda fantasin för att lösa problem. Förmågan att arbeta för sjukhusets, klinikens och avdelningens uppsatta mål. Varför skulle just du vara lämplig för denna tjänst? Skriv och berätta. 22

23 Bil: 6 EX. Arbetsbeskrivning samordnare Svara i telefon ta meddelande och lämna till respektive sjuksköterska slussa samtal till rätt instans t.ex. VC, mott journalförfrågningar slussas till sekr. Beställa transporter externt (boka sjuktransporter, ladda sjukresekort) internt Förbered kuvert för pat som ska till andra sjukhus (kopiera papper, dra ut från Melior) Beställa tolk Koppla i och ur telefon Faxa remisser, recept Uppdatera i pasett utifrån melior. Förbereda pärmar till pat som kommer från akuten, med ID etiketter. Boka undersökningar Fylla på blanketter på ssk exp, samt kopiera interna papper Kordinera in/utskrivningar i samråd med ansv ssk/omv ledare Inskrivningsmeddelande i Webcare (Beställa förråd, tvätt, steril) 23

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området

Rapport. Kundundersökning. riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området Rapport Kundundersökning riktad till SÄS samverkanspartners inom kommun och primärvård, ReKo området 2005 Borås 2006-03-29 Handläggare Gun Andersson Verksamhetsutvecklare Personal- och Utvecklingsenheten

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke VISA blev VIS CVU Rapportserie 2005:6 Projektledare: Susanna Lindman Barnsjuksköterska Barn- och ungdomsmedicin Mölnlycke Sammanfattning Föräldrar

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer