Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?"

Transkript

1 Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser som behöver säkerställas. När frågorna är besvarade kommer ni att ha en tydligare bild av vad som behöver göras. Bilagor består av exempel på de checklistor, protokoll och hjälpmedel för att följa upp arbetet som används i Västerbotten läns landsting. Dessa kan ni utgå ifrån eller använda. Lycka till! frågeställning 1. Hur ska vi organisera utskrivningsprocessen vår avdelning ska vi ha en renodlad utskrivningssköterska eller ska processen omfatta alla sjuksköterskor? Anteckningar 2. Om utskrivningssköterska hur många kommer att behöva dela på funktionen så att alla patienter får ta del av arbetet och för at det inte ska bli för sårbart? 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? 4. Hur ska samtliga yrkesgrupper informeras på avdelningen så att det nya arbetssättet blir känt av alla? 5. Hur ser tidsplanen ut? a. Kartläggning av nuläge rekommenderas starkt inför start (se bilaga 1) b. Startdatum c. Avstämnings- och uppföljningstillfällen? d. Annat? 6. Om utskrivningssköterska när och hur sker överlämnandet av utskrivningen från ordinarie sjuksköterska? 7. Hur kan vi nyttja vår styrtavla och pulsmöten, eller motsvarande, i arbetet? 8. Tydliga rollfördelningar (t.ex arbetsuppgifter, dokumentering, utveckling av rutiner, uppföljning, återkoppling av lärdomar, et c): a. Vad är avdelningschefens roll i arbetet? b. Vad är utskrivningssköterskans roll i arbetet? c. Vad är avdelningssköterskans roll i arbetet? 9. Hur ska information och förbättringsförslag som kommer fram i webbkollen tas tillvara? 10. Behörigheter och inloggningar: a. Till Webbkollen sjukhus ring upp b. Landstingets uppföljningssystem 11. Kompetensutveckling sjuksköterskor/utskrivningssköterskor a. Användning av bedömningsmatris b. Genomgång av checklista c. Teachback-samtal d. Webbkollen sjukhus ring upp

2 Lista kartläggning och uppföljning - utskrivningsprocessen Kartläggning innan start Värde att veta hur det ser ut idag, om förändringen blivit en förbättring, har kvaliteten ökat Tidsåtgång för utskrivningsarbete dagtid/sjuksköterskor under 1 vecka Antal återinskrivningar/månad - Centralt uppföljningssystem, avdelningschef Antal utskrivningar/dygn - Controller Antal extra vårddygn orsak? - manuell mätning på avdelning Avvikelser kopplade till hemgångar - Avvikelsesystem, avdelningschef Enkät utskrivningsprocessen/arbetsmiljö sjuksköterskor Uppföljning Uppföljning Webbkollen ring upp Avstämningsrapport rutiner - används till allt är grönt Upplevelse av utskrivningsprocessen/arbetsmiljö enkät till sjuksköterskor Antal bedömda/vecka

3 Till Dig som är inskriven på vår avdelning När det börjar bli dags för dig att åka hem, kommer allt som rör din hemgång, planeras av utskrivningssköterska här på avdelningen. Det är utskrivningssköterskans uppgift att se till att din hemgång sker på ett tryggt och välplanerat sätt och att du får den information du behöver om uppföljning och vad som är viktigt att tänka på n är du kommer hem. Vi som arbetar som utskrivningssköterskor här på avdelning. heter.. och vi kommer att finnas där för att lotsa dig fram till en trygg hemgång efter utskrivning. Därför kommer vi att ta kontakt med dig/dina anhöriga under din tid här hos oss, för att tillsammans med er - planera för de behov du har när du ska åka hem igen. Vi bistår bl a med: * Kontakt med kommunens biståndsbedömare ang. ev. hjälp i hemmet efter hemgång (vårdplanering) *Att du får med dig de hjälpmedel du behöver hemma när du åker. *Samordning av omvårdnadsinsatser i hemmet om sådana behov finns. T ex såromläggningar, hjälp med mediciner, hjälp av Hemrehab med träning hemma osv. *Säkerställande av att din hemresa sker på tryggt s ätt. *Uppföljning via telefon av hur det gått för dig hemma, inom 3 dagar efter hemkomst. detta innebär att vi är ansvariga för ALL planering inför hemresan och att det är till oss du/dina anhöriga vänder sig med frågor om dessa saker. Vi finns på avdelningen: Måndag - fredag kl Och då går det även bra att ringa oss på:

4 Bedömning av patienter för att identifiera behov och svårigheter i samband med utskrivning till hemmet Bedöm vilken beskrivning som bäst stämmer överens med din bild av patientens behov vid hemgång från sjukhus LÅG RISK för återinskrivning MODERAT RISK för återinskrivning HÖG RISK för återinskrivning Sköter sin ADL självständigt Tillgänglighet till stöd och hjälp i hemmet av närstående Har tillräckligt stöd i vård- och omsorgsinsatser utifrån behov Självständig hantering av kronisk sjukdom och läkemedelsbehandling Har förmåga att söka vård själv vid behov Regelbunden kontakt med vårdgivare (PV/sjukhus) Patienten kan återge relevant information om sin vård och behandling God sjukdomsinsikt Vid utskrivning: Hemgångsmeddelande* Bestäm var uppföljning ska ske (t ex hälsocentral, specialistmott) Aktuell, genomgången läkemedelslista Har hemtjänst och/eller trygghetslarm Behöver stöd med medicinering Behöver stöd med att ta kontakt med vård och omsorg Låg sjukdomsinsikt Psykisk ohälsa, livskris eller svårigheter att hantera sin livssituation Polyfarmaci: > 7 läkemedel (inkl vid behovs LM) Behöver viss hjälp med ADL Risk enligt Senior Alert Behöver hjälp med Gå och/eller förflyttning Såromläggning Toalettbesök Vid utskrivning: Hemgångsmeddelande* Stödstrumpor Andningshjälpmedel Bestäm var uppföljning ska ske (t ex hälsocentral, specialistmott) Aktuell, genomgången läkemedelslista Lever ensam, med eller utan hemtjänst och/eller trygghetslarm Sammanboende/lever med familj som inte deltar aktivt i vård och omsorg Klinisk komplexitet: (kronisk sjukdom, många vårdtillfällen eller besök på akutmottagning, kräver omfattande stöd/osjälvständig i att hantera läkemedel/sjukdom) Risk enligt senior alert Inkontinens Kognitiv svikt Psykisk ohälsa Diagnoser: Hjärtsvikt Stroke Demens KOL Diabetes Vård i livets slut Behöver omfattande hjälp med Gå och/eller förflyttning Såromläggning Personlig vård/toalettbesök Rekommendation: Rekommendation: Rekommendation: Utskrivningssamtal** med teach back Säkerställ uppföljning Säkerställ dokumentation Säkerställ hjälpmedel Säkerställ uppföljande telefonsamtal inom 72 tim**** Utskrivningssamtal** med teach back Säkerställ övertagande av vård- och omsorgsansvar och uppföljning Överväg samordnad vårdplanering (SVPL) innan hemgång Säkerställ dokumentation Säkerställ läkemedel*** Säkerställ hjälpmedel Säkerställ uppföljande telefonsamtal inom 72 tim**** Stödstrumpor Andningshjälpmedel > 4 KRYSS: DENNA PATIENT HAR HÖG RISK FÖR ATT ÅTERINSKRIVAS PÅ SJUKHUS Utskrivningssamtal** med teach back Säkerställ övertagande av vård- och omsorgsansvar och uppföljning Säkerställ dokumentation Säkerställ läkemedel*** Säkerställ hjälpmedel Överväg samordnad vårdplanering (SVPL) innan hemgång Säkerställ uppföljande telefonsamtal inom 72 tim**** * Hemgångsmeddelande enligt standard ** Utskrivningssamtal enligt standard *** T ex dela dosett, hämta ut läkemedel från apotek **** Uppföljande telefonkontakt < 72 tim enligt rutin Webkollen Hemma Reviderad

5 Checklista inför utskrivning Persondata: Övertagande Ska göras Utfört Presentation för patienten informationsblad Inläsning av dokumentation Samla information av patient, närstående, vård och omsorgsgivare Egenvård vid inskrivning Ja Nej Vad? Har hemsjukvård vid inskrivning Ja Nej Inför utskrivning Kallelse till Samordnad Vårdplanering Egenvård vid utskrivning Ja Nej Vad? Har Apodos Ja Nej Dela dosett antal dagar Vem hämtar ut läkemedel på apotek? Förvissa sig om att mat finns hemma hos patienten Skicka med sjukvårdsmaterial hem Vad? Signalera att det finns behov av god man Säkerställa Fast vårdkontakt Boka till för uppföljning (t ex primärvård, specialistmottagning) Informationsöverföring inför utskrivning Muntlig info till närstående Vårdplan i Prator/SEP Information via utskrivningsmeddelande i Prator Hemrehab Hemtjänstchef AHS/PK-teamet

6 Utskrivningsdagen Ska göras Utfört Utskrivningssamtal med teach back *Prata om vikten av hälsa kopplat till fysisk aktivitet Läkemedelslista - till patient Hemgångsmeddelande - till patient Vårdplan/SEP - till patient Hjälpmedel - till patient Delad dosett - till patient Boka transport hem Vem möter upp hemma? Uppföljande telefonsamtal > 72 tim Webkollen hemma Övrigt

7 Kartläggning av tidsåtgång för utskrivning Syfte: Trygg och säker hemgång med god kvalitet och ökad patientdelaktighet samt frigöra tid för avdelningens sjuksköterskor med syfte att öka den patientnära tiden. Sätt ett sträck för varje 5 min som du gör någon av dessa arbetsuppgifter kopplat till utskrivning. (Avstämning kan göras vid förmiddagsfika, lunch och arbetsdagens slut) Datum Läkemedel Dokumentation i Prator/journal Muntlig kontakt med vårdgivare Samtal med närstående Övrigt Kommentarer Summa minuter Total tidsåtgång:

8 Uppföljning Webbkollen Hur fungerar processen? Färg grön gul röd Datum Personnummer Tidsåtgång samtal dokumentation åtgärd Om åtgärd, vem kontaktades? Primärvård Kommun Slutenvård Annan Hade vi på vårdavdelningen kunnat göra något annorlunda för patienten inför utskrivningen?

9 Avstämningsrapport rutiner 2014 År/månad: Avdelning: Rutin Identifiera patienter med särskilda behov Bedömningar sker utifrån ett standardiserat underlag baserat på förmåga och omgivning. Involvera patient och närstående Standardiserat utskrivningssamtal med Teach back genomförs Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Patienten får den aktuella LM-listan i handen Underlätta nästa steg genom tydlig information och dokumentation Standardiserad epikris skickas Aktuell läkemedelslista förmedlas till andra Samordnad vårdplanering (SVPL) Standardiserad utskrivning för alla patienter En utskrivningsansvarig sköterska har tillsatts Checklista för vad som behöver göras inför hemgång Följ upp hur det gått hemma eller motsvarande Ring upp patienten < 72 tim enligt rutin Webbkollen - ring upp Rutin framtagen Introduktion genomförd Arbetet tillämpas Kommentar Markera aktuell färgmarkering med ett X

10 2014 Månadsrapport utskrivningsprocess Avdelning Avser år/månad Antal återinskrivningar inom 30 dagar (totalt) Resultat Utskrivna patienter - antal bedömda/färg Grön Gul Röd Antal patienter uppföljda < 72 tim via Webbkollen ring upp Tidsåtgång i minuter i snitt (samtal, åtgärd och dokumentation) Åtgärd/vem kontaktades (ange antal ggr) Primärvård Kommun Slutenvård Annan Ange förbättringsområden som ni har upptäckt via ert förändrade arbetssätt t ex Webbkollen ring upp Kommentarer:

11 Personalenkät Arbetsmiljö Utskrivningsprocessen I vårt förbättringsarbete behöver vi veta vad Du tycker om vår arbetsmiljö. Svara på följande frågor genom att sätta ett kryss (X) i den ruta som bäst motsvarar hur du uppfattar att det är. 1. I mitt arbete tas min erfarenhet och min förmåga tillvara på ett bra sätt. 2. Hos oss finns en anda som uppmuntrar till att arbeta med utveckling och förändring. 3. När jag går hem för dagen känner jag mig nöjd med att ha hunnit med mina arbetsuppgifter utan stress 4. På vår arbetsplats är vi överens om vad som ingår i en trygg och säker utskrivning 5. Jag upplever att jag har tillräcklig tid att planera inför utskrivningar 6. Jag upplever att jag har tillräcklig tid och kännedom om patienten för att planera och genomföra en samordnad vårdplanering 7. Jag upplever att utskrivningarna på min avdelning är trygga och säkra för patienten 8. Jag känner mig ofta stressad i mitt arbete på ett sätt som känns olustigt. Stämmer inte alls Stämmer helt Om du har ytterligare synpunkter skriv gärna i rutan nedan eller på baksidan av enkäten.

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Delaktighet i den samordnade vårdplaneringen

Delaktighet i den samordnade vårdplaneringen FoU-rapport inom vårdvetenskap, Nr 2005:1 Delaktighet i den samordnade vårdplaneringen Delstudie inom S@mS-projektet Tyra E O Graaf Rolf Nikula Anna Ehrenberg Margareta Ehnfors FoU-rapport inom vårdvetenskap,

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT 2014 Skoglind-Öhman Ingegerd Vackermo Marie NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Uppföljning av införande och användande av NPÖ i Jämtlands län Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Metodologiska överväganden...

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

En Bättre Demensvård. Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre

En Bättre Demensvård. Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre En Bättre Demensvård Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre Innehåll God tillgänglighet till professionell bedömning och behandling... 4 Reagera snabbt på minnessvikt och erbjud minnesutredning

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer