Årsredovisning 2014 HSN Sammanfattning. Sida 1(21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 HSN 1. 1. Sammanfattning. Sida 1(21)"

Transkript

1 Sida 1(21) Årsredovisning 2014 HSN 1 1. Sammanfattning Resultatet för året uppgår till 8 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget med samma belopp. Nämnden har inte behövt något riskdelningsbidrag Större negativ budgetavvikelse finns inom riks och regionsjukvård med 4 mnkr. Överskott mot budget finns inom länssjukvård med 9,7 mnkr och primärvård 1,8 mnkr. Inom övrig verksamhet är enbart mindre budgetavvikelser. Region- och rikssjukvård Nämndens kostnader har ökat jämfört med 2013 och uppgår till 85 mnkr. En analys av konsumtionen visar på att det är antalet vårdtillfällen som ökat. Avvikelsen mot budget uppgår till -4 mnkr. Länssjukvård Nämndens kostnader för Länssjukvård innebär ett överskott mot budget på 9,7 mnkr. En analys visar att det är prestationsersättningen som minskat jämfört med 2013 inom sluten vård och drg ersatt öppen vård. Inom länssjukvården har det under året varit fortsatt problem med tillgängligheten. NU sjukvårdens tillgänglighet försämrades under året jämfört med Från regionstyrelsen har NU sjukvården fått hjälp med att finansiera insatser för att minska överbeläggningar. Trots insatserna har det varit svårt att nå tillgänglighetsmålen. Väntetiderna till Akuten har tidvis under året varit långa. Under året har NU sjukvården deltagit i projektet Aktiv hälsostyrning som syftar till att minska inflödet till akuten. Dessa insatser har inte fått tillräcklig effekt. Uppföljningen av målrelaterad ersättning inom vårdöverenskommelsen med NU-sjukvården visar att de uppfyller tillräcklig andel av de uppsatta målen för att få all ersättning utom för området patientsäkerhet (trycksår). Fler mottagningar i NU-sjukvården har under året infört webbtjänsten Mina vårdkontakter som ett steg för att underlätta för patienter att komma i kontakt med mottagningen. Vårdöverenskommelse 2015 En ny vårdöverenskommelse har förhandlats fram under hösten för 2015 vilken följer de givna ägardirektivens om tvååriga vårdöverenskommelser. I överenskommelsen tillförs NU sjukvården 155 mnkr för att få en bättre balans i sin ekonomi. NU sjukvården får även fortsatt hjälp med finansiering av insatser mot överbeläggningar och för ökad tillgänglighet. Upphandling öppen specialistsjukvårdunder året har upphandlingen av öppen specialistsjukvård på lokalsjukhusen i norra Bohuslän pågått. Upphandlingen är avslutad och

2 Sida 2(21) avtal har tecknats med praktikertjänst.verksamheten beräknas starta under våren Primärvård Nämndens kostnader för primärvårdsverksamhet för året ligger något under budget. Inom VG primärvård har en vårdcentral privatiserats. Strömstads vårdcentral övertogs av Backa läkarhus AB. Det är förklaringen till de stora avvikelserna mot budget inom offentlig och privat VG primärvård. Jourcentralen i Strömstad flyttades till Lysekil av de ansvariga vårdcentralerna. Nämnden avtal om nattjour i Strömstad är inte berört av denna flytt. Reformen vårdval rehab startade 1 september. Närhälsan gick med i vårdvalet från 1 september med alla sina rehabmottagningar. De privata vårdgivarna avvaktade utgången av sina avtal som gällde fram till årsskiftet 2014/2015. Tillgängligheten är bra inom primärvården i nämndens område. Generellt ligger tillgängligheten till primärvården i Fyrbodal på en hög nivå med en tillgänglighet på över 90 % utifrån satta måltal. Målet för tillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen är att 90 % av samtalen skall besvaras inom tre minuter. Tillgängligheten i december var 25 % och har hela året legat på under 50 %. Antalet besvarade samtal under året uppgår till , en ökning med 3 % jämfört med Tandvård Under 2014 har en översyn av specialisttandvården genomförts. Vid denna översyn har det framkommit att det finns påtagliga regionala skillnader både när det gäller ersättningsnivåer och invånarnas konsumtion. I beställningen för 2015 genomförs åtgärder för att minska skillnaderna Jämställd vård Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla vann hösten 2014, tillsammans med ungdomsmottagningarna i Fyrbodal, regionens jämställdhetspris för utvecklingsarbetet om jämställd ungdomsmottagning. Uppföljning av utvecklingsarbetet har genomförts under hösten Bakgrunden är det utvecklingsarbete riktat mot ungdomsmottagningen i normkritik och andrologi som nämnden initierat. 2. Verksamheten Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar utifrån visionen att alla medborgare genom hela livet ska ha förutsättningar för en god hälsa samt hälsosamma livsvillkor och levnadsvanor. I de avtal och överenskommelser som nämnden tecknar är en utgångspunkt att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde oberoende av kön, ålder, etnisk och religiös

3 Sida 3(21) tillhörighet eller sexuell identitet, bostadsort eller ekonomiska förutsättningar. Personer med varaktig funktionsnedsättning ska tillförsäkras lika god tillgång till hälso- och sjukvård som personer utan funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2014 arbetat med jämlik vård på olika nivåer: Nämnden har i sitt mål och inriktningsdokument för jämlik och jämställd hälsa som ett prioriterat område. Nämnden har under 2014, tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund utrett möjligheterna att inrätta ett samverkansforum barn och unga i Fyrbodal. Beslut har tagits i det delregionala politiska samrådsorganet och ärendet har varit ute på remiss i samtliga kommuner. Syftet är en arena där kommun, primärvård, länssjukvård kan diskutera och driva gemensamma samverkansfrågor för att främja barn och ungas hälsa i Fyrbodal. Nämnden har avtal tillsammans med kommunerna i Fyrbodal om hälsopedagogisk verksamhet. Hälsokällan har under 2015 bland annat arbetat med kompetensutveckling av personal som möter barn och unga i normkritiskt förhållningssätt. Detta har skett genom föreläsningar och utbildningar i barnkonventionen, hedersrelaterat våld, genus, neuropsykiatriska funktionshinder samt värdegrundsarbete. Regionfullmäktige antog 2013 Samling för social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland. Under 2014 har nämnden arbetat för att samlingen ska användas som ett verktyg för att underlätta samverkan i arbetet med att minska skillnader i hälsa. Nämnden arbetar aktivt med att lyfta in och följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i avtal som tecknas med vårdgivare. Jämlik och jämställd vård är en utgångspunkt i alla nämndens beställningar. Könsuppdelad statistik är således en viktig del i nämndens uppföljningar och används kontinuerligt för att analysera om vården som beställs är jämställd. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla vann hösten 2014, tillsammans med ungdomsmottagningarna i Fyrbodal, regionens jämställdhetspris för utvecklingsarbetet om jämställd ungdomsmottagning. Uppföljning av utvecklingsarbetet har genomförts under hösten 2014.

4 Sida 4(21) 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Det förebyggande folkhälsoarbetet är en viktig del av den samlade hälso- och sjukvården samt tandvården. Detta sker genom traditionella sjukvårdsinsatser, men också genom att på olika sätt stödja den enskilde att själv uppnå och bevara en så god hälsa som möjligt. Nämnden verkar för att Nationella riktlinjer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder implementeras inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. De viktigaste åtgärderna är rådgivning eller samtal. Detta förutsätter att personal kontinuerligt får utbildning inom områdena hälsofrämjande och förebyggande insatser, vilket påtalas i de nationella riktlinjerna. Det är viktigt att utveckla samverkan med andra huvudmän och aktörer även utanför hälsooch sjukvården för att främja goda livsvillkor och ohälsosamma levnadsvanor. Nämnden har avtal med alla kommuner i Fyrbodal om gemensamma folkhälsoinsatser. Insatserna som genomförs ska vara hälsofrämjande och förebyggande utifrån befolkningens behov. En stor del av ohälsa hör samman med kända bestämningsfaktorer så som brist på inflytande och delaktighet vilket förebyggs genom medborgardialoger. Nämnden riktar förebyggande insatser till personer med hög risk för ohälsa. I överenskommelse för 2014 med Folktandvården ska alla personer med stort omvårdnadsbehov erbjudas gratis munhälsobedömning, samt utbilda omvårdnadspersonal. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna Hälso- och sjukvårdslagen reglerar patientens rättigheter. Utöver lagen finns det inom Västra Götalandsregionen regler och riktlinjer för vårdgaranti. Genom avtal och överenskommelser ger hälso- och sjukvårdsnämnderna vårdgivarna i uppdrag att ansvara för vårdgarantin. Uppföljning har skett löpande under verksamhetsåret. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i mål- och inriktning fastställt visionen att hälso- och sjukvården ska ges på lika villkor, vara tillgänglig och ges i rimlig tid med ett bra bemötande med rätt kvalitet. Ett viktigt delmål är att vården ska ges i rätt tid. Resultatet för 2014 redovisas under avsnittet 2.4 Vårdgaranti - tillgänglighet Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland Hälso-och sjukvårdsnämnden har vid uppföljning av vårdöverenskommelsen med NUsjukvården 2014, följt upp NU sjukvårdens följsamhet att delta i relevanta nationella kvalitetsregister. Nu sjukvården har arbetat med utvecklingsarbeten för att öka registreringen inom psykiatrins

5 Sida 5(21) kvalitetsregister och NU sjukvården har ökat sitt deltagande i 6 st fler register jmf med Resultaten ur registren återkopplas fortlöpande till verksamheterna Inom VGR används även andra indikatorer förutom kvalitetsregister för mätning av kvalitet inom såväl den somatiska som psykiatrisk vården. Resultaten av NU-sjukvårdens måluppfyllelse har följts upp vid dialogmöte under året enligt en fastställd mål- och uppföljningsplan samt genom de mål kopplade till målrelaterad ersättning. Eventuella avvikelser har påtalats och har påverkat storleken på ersättningarna till NU-sjukvården. En indikator som Statens Kommuner och Landsting (SKL) har extra fokus på är andel vårdrelaterade infektioner (vri). Sjukhusen har en målrelaterad ersättning kopplad till en måluppfyllelse av förekomst på < 8 %. NU sjukvården uppfyller inte målet för 2014, med en måluppfyllelse på 9%. Efter en nedåtgående (förbättrad) trend ökade de vårdrelaterade infektionerna vid senaste mätningen som redovisades i NU sjukvårdens delårsrapport från augusti För att minska vri har NU sjukvården arbetat aktivt med att tillämpa basala vårdhygieniska principer och implementera SKL:s förebyggande handlingsplaner. Riktade åtgärder har genomförts, t.ex. införa sårmottagning, bildat patientsäkerhetsråd och genomfört riskanalyser vid väsentliga verksamhetsförändringar och om det inträffar många allvarliga avvikelser. Andel överbeläggningar har inte enskilt definierats i NU sjukvårdens Mål och uppföljningsdokument, utan har varit en indikator med fyra delområden; utlokaliseringar och överbeläggning inom somatik och psykiatrin vilket skapat inte fullt rättvis statistik. Fortlöpande diskussioner om vårdplatssituationen har förts vid dialogmöten. VGR:s mål är < 3,4 (andel överbeläggningar per 100 vårdplatser). Resultatet för NU-sjukvården är 2,64 och uppfyller därmed målet Nämnden har under året haft fokus på hur samverkan mellan kommunerna och NUsjukvården fungerat. Viktigt område har varit proaktivt arbete för att minska inflödet av patienter till sjukhusen. Att genom samverkansavtal få till goda insatser i hemmet, t.ex. har en ny rutin för informationsöverföring till primärvård och kommun har implementerats, var syfte är bl.a. förhindra onödiga återinläggningar. Projekt Samverkande sjukvård har under året implementeras i allt fler kommuner. Konceptet innebär att olika aktörer arbetar för att patienters behov ska lösas på lägsta möjliga vårdnivå och om möjligt i patientens hem. Nämnden har även tagit del av data i vad mån vårdplatser tas upp av patienter som är färdigbehandlade men väntar på plats i något av kommunens boende. Andel patienter inom cancervården på NU-sjukvården som får behandlingsbeslut inom målnivån enligt nationella riktlinjer har följts upp. Målet för VGR är att 80 % av patienterna ska ha fått sina behandlingsbeslut inom resp. målnivå. Dessa mål uppfyller NU sjukvården. För andelen patienter med Reumatoid Artrit med pågående behandling med biologiska

6 Sida 6(21) läkemedel, finns en målrelaterad ersättning i Vårdöverenskommelsen kopplad till förskrivningsmål. NU sjukvården har förskrivit biologiska läkemedel till 24,4 % av patienter med Reumatoid Artrit och uppfyller därmed VGR förskrivningsmål på 20% NU-sjukvården 2014 Styrtal Måltal Status augusti Måluppfyllelse Vårdrelaterade VGR: 8 procent (2014) Gult 9 % infektioner i somatisk slutenvård (procent) NU: 8 procent 2. Antal överbeläggningar VGR: Minska från 3,4 Grönt 3,4 på sjukhus per 100 procent (2012). disponibla vårdplatser NU: Minska jmf med Andel patienter inom cancervården som får behandlingsbeslut inom målnivå (procent) VGR: 80 procent (2014). NU: 80 procent (2014) Grönt Mål uppnått 4. Registrering i psykiatrins kvalitetsregister 5 Andel patienter med pågående behandling med biologiska läkemedel 6. Vårdsamverkan med kommuner för att minska återinläggningar VGR: Öka jmf med NU: Ökning med 6 register jmf med 2012 VGR: 20% NU: 20% RF: < 19 % NU: < 19% Grönt Grönt 24,4 % Grönt 18,1 % Registrering i kvalitetsregister sker enl. måltal I Mål och Uppföljningsplanen för NU-sjukvården finns två områden med från Nationell Patientenkät; Bemötande och Delaktighet inom den somatiska vården. Resultat av mätningen visas i Patient Upplevd Kvalitet (PUK). Målen var att resultat för 2014 skulle öka jmf med mätning från 2013 och överstiga PUK 92 för Bemötande och PUK 76 för Delaktighet. Mätningen 2013 visade Bemötande slutenvård; PUK 89, Bemötande öppenvård; PUK 94. Vid mätningen år 2014 var resultaten 91 resp. 94. Mätningen 2013 visade Delaktighet slutenvård; PUK 73, Delaktighet öppenvård; PUK 81. Vid mätningen år 2014 var resultaten 74 resp. 81. Nationell Patient enkät genomfördes inte under 2014 i Primärvården.Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska patienter 75 år erbjudas läkemedelsgenomgångar, och en Regional medicinsk riktlinje är fastställd av Läkemedelskommittén i VGR. Måltalen för VGR är 40-70% (andel patienter 75 år och äldre listade på VC där läkemedelsavstämning har genomförts under ett år)antalet genomförda läkemedelsgenomgångar för patienter > 75 år har följts upp vid dialogmöten på varje vårdcentral och målrelaterad ersättning (KoK-ID 201) finns kopplad till Krav och kvalitetsboken. För resultat se graf nedan.

7 Sida 7(21) Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård I avtal och överenskommelser ställer hälso- och sjukvårdsnämnderna kravet att vården ska ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar och att dessa ska vägas in i de kliniska besluten. Informationen ska ges med respekt för patientens integritet, rätt till delaktighet och självbestämmande. För att följa upp detta ska vårdgivarna delta i den nationella patientenkäten, primärvården varje år och sjukhusen vartannat år. Resultat från vårens mätning i NU-sjukvården visar att den upplevda delaktigheten i vården har ökat något från Resultatet för delaktighet i somatisk öppenvård var PUK-värdet 81 (80) och för somatisk slutenvård PUK-värdet 74 (72). Resultat från mätningarna i primärvården redovisas under våren. Hälso- och sjukvårdsnämnden har som mål att vårdgivarna ska kunna möjliggöra för patienter att beställa tid, avboka/ omboka tid och förnya recept via Mina vårdkontakter. Generellt gäller att IT-tjänster som Mina vårdkontakter behöver utvecklas för fler tjänster och bättre tillgänglighet. Mellan har antalet invånarkonton och anslutna mottagningar ökat markant. Data från vårdbarometern visar att det vanligaste sättet att söka efter information om vården är sökmotor på internet (43%) följt av att kontakta vårdenheten via telefon (14%) samt regionens webbplats (10%). Trenden på några års sikt är att intresset för telefonkatalogen minskar medan intresset för VGR:s hemsida ökar. Hälso- och sjukvårdsnämnderna informerar också i olika sammanhang om möjligheten att ta kontakt med Vårdguiden på telefon 1177 och 1177 vårdguiden på webben. Förutom att ge sjukvårdsrådgivning ska 1177 bland annat lotsa patienterna till rätt vårdnivå samt underlätta kontakt med vården. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare Inom ramen för samarbetet i Vårdsamverkan Fyrbodal medverkar nämnden till att förbättra samverkan mellan primärvård, länssjukvård och kommunerna. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli är representerat i de fem lokala närsjukvårdsgrupper som finns i Fyrbodal och deltar arbetet i syfte att förbättra samverkan mellan olika vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har under 2014 tecknat avtal med flertalet kommuner i Fyrbodal avseende Samverkande sjukvård. Genom avtalen möjliggörs ett samarbete och en samverkan mellan ambulansen, Sjukvårdsrådgivningen och kommunernas sjuksköterskor. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd De verktyg som nämnden har för att säkerställa att vården är jämlik och jämställd är via behovsanalyser, överenskommelser, uppföljning samt genom olika utvecklingsarbeten som genomförs i samverkan med vårdgivare och andra aktörer. I de behovsanalyser som tas fram belyses behovet av insatser för respektive behovsgrupp ur ett jämlikhetsperspektiv. De avtal och överenskommelser som nämnden tecknar har utgångspunkt i att vården ska ges med

8 Sida 8(21) respekt för alla människors lika värde oberoende av kön, ålder, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet, bostadsort eller ekonomiska förutsättningar. Personer med varaktig funktionsnedsättning ska tillförsäkras lika god tillgång till hälso- och sjukvård som personer utan funktionsnedsättningar. Nedan ges exempel på uppdrag/uppföljning som finns i nämndens överenskommelser och andra uppdrag/utvecklingsarbeten som nämnden arbetat med under 2014: Nämnden har sedan tidigare initierat ett utvecklingsarbete inom NU-sjukvårdens hjärtsjukvård. Inför 2014 fick NU-sjukvården en inbjudan från KJV (kunskapscentrum för jämlik vård) med erbjudande om stöd för det fortsatta arbetet. Detta erbjudande tackade NUsjukvården nej till. För att bättre kunna jämföra skillnader i vård och behandling med fokus på rehabiliteringen efter hjärtinfarkt, har registrering och uppföljning i det nationella kvalitetsregistret Sephia startats upp. NU-sjukvården har påbörjat registrering i kvalitetsregistret. Kvalitetsindikatorerna kopplade till hjärtsjukvård följs upp som målrelaterad ersättning och all redovisning skall ske uppdelat på kön. NU-sjukvården åtog sig i överenskommelsen 2014 att uppmuntra minst en enhet/klinik inom förvaltningen att HBT(Q)- diplomera sig. Under 2014 har inte någon enhet genomfört detta. Uppdraget kvarstår i överenskommelsen för Mobil mammografi enhet finns i Fyrbodalsområdet. Undersökningar erbjuds på flera orter i området enligt schema. Täckningsgraden för mammografi uppgick till 85 % för Nämnden jobbar med förstärkta insatser för utveckling av kariesfria 6-, 12- och 19-åringar i klinikområden med socioekonomiska tillägg. Det finns extra ersättning kopplat till arbetet och indikatorn följs upp av nämnden. Under 2014 har en arbetsgrupp tillsatts med uppdrag att undersöka hur dessa förstärkta insatser kan preciseras ytterligare. Arbetsgruppen kommer att fortsätta under Nämnden följer årligen upp hur VG primärvård arbetar med att nå upp till jämlik och jämställd vård. Alla uppföljningsindikatorer, där det går, analyseras utifrån ålder och kön för att se om skillnader i tillgång och kvalitet på vård finns. Inför överenskommelsen 2015 har Hälso- och sjukvårdsnämnden och Habilitering och Hälsa arbetat för att göra överenskommelsen mer lika i hela regionen. Detta för att skapa förutsättningar för en mer jämlik vård för hela befolkningen i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsnämnderna vann hösten 2014, tillsammans med ungdomsmottagningarna i Fyrbodal, regionens jämställdhetspris för utvecklingsarbetet om jämställd ungdomsmottagning. Uppföljning av utvecklingsarbetet har genomförts under hösten 2014.

9 Sida 9(21) 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Nämndens ekonomi är i balans. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet De samlade kanslikostnaderna har för år 2014 reducerats med 5 mnkr utöver effektiviseringsavdrag och avdrag för kurser och konferenser mm. Arbete har pågått under året för att hantera sparkravet genom ökad samordning inom kansliet och översyn av nuvarande arbetsuppgifter. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Verksamhetens miljöarbete Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli införde 2013 ett miljöledningssystem med handlingsplaner som revideras och utvärderas årligen. Eftersom verksamheten som bedrivs i huvudsak är administrativ är förvaltningens miljöpåverkan relativt liten. Påverkan sker framförallt genom tjänsteresor, energianvändning samt pappersförbrukning. Såväl tjänstemän som hälso- och sjukvårdsnämnden tillämpar Västra Götalandsregionens resepolicy för att minska resandet med bil i tjänsten. I förvaltningens verksamhetsplan ingår att miljömedvetenheten hos alla medarbetare ska öka, genom att bland annat minska resandet genom att öka andelen alternativa mötesformer. Utbildning i mötesverktyget Lync har genomförts inom förvaltningen. Användandet av Lync har också utvärderats vid två mätningar under året, en mätning bland chefer och en mätning bland alla medarbetare. Cirka 40 procent av medarbetarna vid hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli upplever att användandet av Lync har minskat deras resande i tjänsten. Trots satsningarna på Lync och arbetet med resepolicyn har antalet resta mil i tjänsten ökat mellan 2013 och Rapporteringsmetoden har ändrats mellan åren, men klart är att antalet mil med flygresor ( kilometer 2014) och antalet mil med privat bil ( kilometer 2014) har ökat med 25 procent. Ledamöterna har under mandatperioden genomgått en grundläggande miljöutbildning. 2.4 Vårdgaranti - tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsnämnden har i mål- och inriktning fastställt målet att Vården ska ges i rimlig tid. De viktigaste processerna för att nå det över gripande målet är att leva upp till fastställda vårdgarantitider, när behov föreligger inom sju dagar erbjuda besök till sjukgymnast, arbetsterapi, ungdomsmottagning och mödrahälsovård samt genomföra utredningar och undersökningar inför behandlingar inom 90 dagar.

10 Sida 10(21) Primärvården Generellt ligger tillgängligheten till vårdcentralerna i Fyrbodal på en hög nivå med en tillgänglighet på över 90 % utifrån satta måltal för telefontillgänglighet och besök av läkare. Vårdcentralerna i VG-primärvård mäter varje månad andelen akuta patienter av alla patienter som får läkarbesök inom 7 dagar. Genomsnittet för VGR i november månad är 88 %. Motsvarande värden för Norra Bohuslän: 85 %, Dalsland: 88 % och Trestad: 95 %. Enheterna i VG-primärvård mäter varje månad också telefontillgängligheten till vårdcentralerna. Andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal. Genomsnittet för VGR i november månad är 92 %. Motsvarande värden för Norra Bohuslän: 98 %, Dalsland: 98 % och Trestad: 95 %. Mätningen ligger också till grund som en av kvalitetsindikatorerna för målrelaterad ersättning i VG-Primärvård där andelen besvarade samtal samma dag ska överstiga 95 %. Tillgängligheten till ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar är bra. Ett problem är att det på några ungdomsmottagningar (Åmål, Mellerud, Färgelanda, Strömstad, Tanum) saknas läkarbemanning vilket innebär att de ungdomar som har behov av läkare får hänvisas till vårdcentralen. Målet för tillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen är att 90 % av samtalen skall besvaras inom tre minuter. Tillgängligheten i december var 25 % och har hela året legat på under 50 %. Antalet besvarade samtal under året uppgår till , en ökning med 3 % jämfört med har under året i samverkan med VGT-it, systemleverantören nationellt och SLL genomfört tekniska utredning och analysarbete för att åtgärda teknikproblemen. Ett åtgärdsprogram är framtaget. Problemen är inte fullt ut åtgärdade utan arbetet fortsätter Antal förmedlade uppdrag från sjukvårdsrådgivningen inom samverkande sjukvård ligger under den överenskomna nivån och den målrelaterade ersättningen för lokala uppdrag uteblir. Av den målrelaterade ersättningen för den samlade tillgänglighet som omfattar 3 miljoner har 40 % betalats ut. NU- sjukvården Nämnden följer upp NU-sjukvårdens arbete med åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten till besök och behandling. Tillgängligheten till besök och behandling mäts utifrån två olika målnivåer. Målnivå 1 utgår från de nationella vårdgarantigränserna om 90 dagar för besök och 90 dagar för behandling. Målnivå 2 utgår från regeringens kömiljard. Vårdgarantin Tillgängligheten till både förstabesök och behandlingar har försämrats jämfört med Den högsta måluppfyllelsen uppnåddes i mars/april och den lägsta under sommaren. Antalet

11 Sida 11(21) väntande har ökat under året, vilket framförallt beror på ett ökat remissinflöde. I december väntade personer på ett förstabesök och personer på en behandling. Andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigränserna 90 dagar inom NUsjukvården Mottagningsbesök Behandling/åtgärder Jan % 81 % Mars % 86 % Aug % 73 % Dec % 82 % Kösituationen varierar mellan olika mottagningar och behandlingar/åtgärder. De områden där det finns problem med tillgängligheten för nybesök och behandling är inom ortopedi, öronnäsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård. Även inom Barn- och ungdomspsykiatrin har NU-sjukvården haft svårigheter med tillgängligheten till nybesök, behandling och fördjupad utredning. Det finns en särskild överenskommelse med regeringen för att minska väntetiderna till BUP. Gränsvärdet för ersättning är att minst 90 % av de patienter som avlagt förstabesök inom BUP ska ha gjort detta inom 30 dagar från det vårdbegäran initierades. NU-sjukvårdens medelvärde för perioden januari-oktober är 78 % vilket är något under regionens medelvärde på 84 %. Kömiljarden För kvalificera sig till regeringens kömiljard under 2014 ska minst 70 % av de väntande vid månadens sista dag ha väntat högst 60 dagar. Utfallet för december 2014 är för både besök och behandlingar 63 %. Andel patienter som väntat kortare tid än 60 dagar gräns för Kömiljarden inom NUsjukvården Mottagningsbesök Behandling/åtgärder Jan % 63 % Mars % 73 % Aug % 45 % Dec % 63 % Områden med långa köer är ortopedi, öron-näsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård.

12 Sida 12(21) 2.6 Prestationer Tabellen visar på invånarnas konsumtion Könsuppdelning av prestationerna har inte kunnat göras för länssjukvård exkl sjukhus och tandvård. Inom somatisk sluten vård ligger utfallet över budget och det är en liten ökning även jämfört med NU sjukvården har ökat antalet vårdplatser för att minska överbeläggningar under året. Inom psykiatrisk slutenvård ökar av volymerna jämfört med 2013 men det dock under är under budgetnivån. Inom barn- och ungdomspsykiatrin ökar volymerna både för den öppen och sluten vård jämfört med 2013.Inom den öppna vården visar konsumtionen på en liten

13 Sida 13(21) minskning jämfört med föregående år och volymerna under budget. NU-sjukvården har gjort förändringar i sin produktion med t ex minskat antal bemanningsläkare som förklarar en del av minskningen. Inom VG primärvård ligger utfallet under budget för helåret. Läkarbesök minskar medan övriga besök ökar Jämfört med För övrig primärvård är minskar besöksvolymerna för både läkarbesök och övriga besök jämfört med Volymerna ligger även under budget. Minskningen inom övriga besök kan delvis förklaras av omställningen inom rehabilitering inför starten av vårdval rehab. För den utomregionala vården är det en minskning av konsumtionen jämfört med Utfallet ligger också under budgeterade volymer. 3. Personal 3.2 Personalstruktur Personalstrukturen är oförändrad i jämförelse med tidigare. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 3,4 4,3 Män 2,7 1,5 Totalt 3,2 3,7 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 51,7 63,2 Män 74,3 33,3 Totalt 55,9 60,4 Sjukfrånvaron 2013 respektive 2014 framgår av ovanstående tabell. Sjukfrånvaron har minskat från 3,7 procent år 2013 till 3,2 procent år 2014, och ligger på en fortsatt låg nivå. Andelen långtidssjukskrivna av den totala sjukskrivningssiffran har också minskat, från 60,4 till 55,9 procent. 3.6 Jämställdhet och mångfald Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli omfattas av den Jämställdhets- & Mångfaldsplan som gäller för de centrala kanslierna inom Västra Götalandsregionen. Av denna plan framgår vilka aktiviteter och åtgärder som avses genomföras och hur innehållet i planen ska följas upp. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har genomfört en översyn av alla BAS-värderingar inom förvaltningen för att på detta sätt få samsyn och en gemensam grund för lönestrategi

14 Sida 14(21) Kansliet arbetar aktivt med att det inte ska förekomma några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Jämställdhetsindexet JÄMIX består av 9 nyckeltal, vilka ska redovisas av förvaltningar och bolag med minst 50 anställda. JÄMIX-resultatet kommer att vara klart först i slutet av januari, och kommer därför att redovisas i särskild ordning. 3.7 Personalvolym Antal anställda Antal Andel kvinnor Andel Män Antal Andel kvinnor Andel män Totalt ,1% 22,8% ,7% 23,2% Som framgår av ovanstående redovisning uppgick antalet anställda till 140 personer, vilket innebär att antalet medarbetare minskat i jämförelse med år Dessa siffror utgör emellertid ögonblicksbilder som inte beskriver faktiskt bemanningsläge eller egentliga personalförändringar under en längre tid. Heltidsanställning utgör norm vid HSNK. Det finns inga ofrivilligt deltidsanställda vid HSNK. 3.9 Personalkostnadsanalys Antal anställda per respektive framgår av redovisning under avsnitt 3.7. Här framgår att antalet anställda minskat med sex personer. Det är dock väsentligt att betona att i begreppet anställda ingår såväl tjänstlediga som eventuella vikarier och att redovisade siffror enbart ger en ögonblicksbild av det aktuella läget. Personalbudgeten för HSNK uppgick för år 2013 till 73,1 mnkr och för år 2014 till 71,8 mnkr. Minskningen mellan de båda åren förklaras av att HSNK påfördes riktade sparkrav för år Mellan år 2013 och 2014 ökade personalkostnaderna med 0,3 mnkr, från 70,2 till 70,5 mnkr. Omfattningen av Ob-ersättningar respektive ersättningar för övertid, fyllnadstid m.m. är förhållandevis blygsam. Ob-ersättningarna uppgick för år 2014 till 36 tkr och ersättningarna för olika former av mertid till 60 tkr. 5. Ekonomi 5.1 Ekonomiskt resultat Resultatet för året uppgår till 8 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget med samma belopp. Nämnden har inte behövt något riskdelningsbidrag Större negativ budgetavvikelse finns inom riks och regionsjukvård med 4mnkr. Överskott mot budget finns

15 Sida 15(21) inom länssjukvård med 9,7 mnkr och primärvård 1,8 mnkr. Inom övrig verksamhet är enbart mindre budgetavvikelser. Region- och Rikssjukvård Nämndens kostnader har ökat jämfört med 2013 och uppgår till 85 mnkr. En analys av konsumtionen visar på att det är antalet vårdtillfällen som ökat. Avvikelsen mot budget uppgår till -4 mnkr. Länssjukvård Nämndens kostnader för Länssjukvård uppgår till drygt 1007 mnkr vilket ger ett överskott mot budget på drygt 9,7 mnkr. Kostnadsökningen ligger på 8 mnkr jämfört med 2013 vilket motsvara 0,8 %. Primärvård Kostnaderna för primärvårdsverksamhet uppgår till 387 mnkr för helåret. För primärvårdsverksamheten som helhet redovisar nämnden ett litet överskott jämfört med budget på 1,8 mnkr. Nämnden har fakturerats för den målrelaterade ersättning som inte betalas ut till vårdcentralerna då de inte når uppsatta mål. VG Primärvård Kostnaderna för VG Primärvård uppgår till 301 mnkr för helåret. Mot budget ger det ett litet överskott på 1,9 mnkr mot budget, vilket motsvarar hela det redovisade överskottet inom primärvårdsverksamhet. Eftersom vårdcentralen in Strömstad från och med 1 april drivs i privat regi återfinns utfallet för den enheten under Privat VGPV medan budgeten återfinns under raden Offentlig VGPV. Vårdval Rehab Den 1 september infördes ett vårdval för rehabilitering i Regionen liknande det som finns återfinns inom VGPV. De enheter som verkar inom Vårdval Rehab ska erbjuda både sjukgymnastik och arbetsterapi. Inför 2015 har hela budgeten för VV Rehab tagits från Övrig primärvård. Kostnaden för 2014 uppgår till 6,5 mnkr men detta avser i stort sett endast sjukgymnastik, varför kostnaden för förskrivna hjälpmedel fortfarande ligger kvar inom övrig primärvård. Kostnader för hjälpmedel som förskrivs inom både privat och offentlig VV Rehab redovisas på en egen rad. I Norra Bohuslän kommer man se full effekt av införandet först under 2015 eftersom flera enheter ansluter sig fört vid årsskiftet. Övrig Primärvård Nämndens kostnader för övrig primärvård uppgår till 79,7 mnkr. Utfallet för den del av primärvården som avser sjukgymnastik återfinns från och med den 1 september under Vårdval Rehab. Nämndens avtal om rehabverksamhet med Kuling i Lysekil och Capio på Orust samt med resterande kommuner om arbetsterapiinsatser har löpt fram till årsskiftet. I

16 Sida 16(21) övrigt finns inga avvikelser gentemot budget. Tandvård Nämndens kostnader för denna verksamhet uppgår till knappt 30,6 mnkr vilket är i nivå med budget. Habilitering och Hälsa Nämndens kostnader för hälsa och habilitering uppgår till 30,2 mnkr vilket är 0,7 mnkr under budget. Överskottet beror på ersättningar inom hörselrehabiliteringar för invånare utanför Fyrbodal. Sjukresor Kostnaderna för sjukresor har ökat något jämfört med Kostnadsökningen är mindre jämfört med tidigare år. Underskottet mot budget uppgår till knappt 0,5 mnkr. Läkemedel Nämndens kostnader för läkemedel förskrivna av privata vårdgivare är något högre jämfört med 2013 och men ligger inom budget.

17 Sida 17(21) I likhet med övriga verksamheter har nämnden under några år påförts avdrag för: Externa konsultkostnader och IT-tjänster Externa kostnader för kurser och konferenser Externa kostnader för trycksaker, information och PR En övervägande del av dessa kostnader kan hänföras till det gemensamma kansliet, HSNK. I nedanstående sammanställning redovisas därför det samlade utfallet för samtliga tolv nämnder. Sammantaget kan konstateras att nämnderna klarar att hålla sig inom de fastställda

18 Sida 18(21) måltalen. (Belopp i tkr) Den totala målnivån för samtliga nämnder uppgår till tkr och det samlade utfallet till tkr, vilket motsvarar 61 procent av den fastställda målnivån. Måltal Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Kurs och konferenser, konto 4611, motpart Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart Åtgärder vid ekonomisk obalans Nämndens resultat är i balans med budgeten 5.3 Eget kapital Nämnden använder inte eget kapital.

19 6. Bokslutsdokument och noter Sida 19(21)

20 Sida 20(21)

21 Sida 21(21)

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 25 & 26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Oktober 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Begrepp... 3 Metod... 3 Framtida rapportering

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef. Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015

Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef. Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef Landstingsstyrelsen Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 År 2010 infördes Lagen om Valfrihet

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer

BESTÄLLARBOKSLUT 2007. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän

BESTÄLLARBOKSLUT 2007. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän BESTÄLLARBOKSLUT 2007 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförande har ordet...4 2 Inledning...5 3 Övergripande mål...5 3.1 En god hälsa utifrån jämlika villkor...6 3.2

Läs mer

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Det goda livet för 2015-02-06 sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 2 Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Handlingsplan för uppföljning av jämlik och jämställd hälso och sjukvård

Handlingsplan för uppföljning av jämlik och jämställd hälso och sjukvård ÄRENDE 11 RSK 124 2011 Handlingsplan för uppföljning av jämlik och jämställd hälso och sjukvård Delrapport 2013 01 09 I föreliggande delrapport ges en sammanfattning av olika insatser som ingår i Handlingsplan

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Frölunda Specialistsjukhus

Delårsrapport augusti 2015 Frölunda Specialistsjukhus Sida 1(23) Delårsrapport augusti 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Framtiden Sjukhusets framtid på längre sikt är avhängigt nästa steg i planeringen och utvecklingen av sjukvården i Göteborgsområdet.

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 10

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 10 Sida 1(36) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 10 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Marie Hellström TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 6 1 (5) HSN 1111-1442 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan 2012. Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan 2012. Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15 Dnr A 151/11:1 Verksamhetsplan 2012 Alingsås lasarett Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 UPPDRAG OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Fokusberedningen för närsjukvård - rapportering av uppdrag Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för närsjukvård 2015-10-14 Innehåll 1. Uppdrag till fokusberedningen för närsjukvård...4 2. Beredningens

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Medborgare (patient, kund) Mål 1. Medborgare får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Primärvården ska bedriva patientfokuserad

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer

Inriktningsdokument för. UNGDOMSMOTTAGNINGAR i Västra Götaland

Inriktningsdokument för. UNGDOMSMOTTAGNINGAR i Västra Götaland Inriktningsdokument för UNGDOMSMOTTAGNINGAR i Västra Götaland Rekommenderat av samrådsorganet Västra Götalandsregionen och VästKom 2011-04-26 Antaget i hälso- och sjukvårdsutskottet 2011-05-04 Detta inriktningsdokument

Läs mer

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Analys av sambandet mellan stabiliteten i vårdcentralernas läkarbemanning och den patientupplevda kvaliteten RAPPORT Juni

Läs mer

Staben för planering och styrning 2011-06-03 VLL 1065:7-2011 Ann-Sofi Grenholm

Staben för planering och styrning 2011-06-03 VLL 1065:7-2011 Ann-Sofi Grenholm 1 (5) Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen. Delårsrapport 2011 1. Nämndens samlade bedömning Året inleddes med en ny politisk organisation, ny sammansättning av nämnderna och utökat uppdrag.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Förändringar i styrtal - Karsudden.

Förändringar i styrtal - Karsudden. Förändringar i styrtal - Karsudden. som togs bort inför budget 2012 Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende. Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsförhållanden.

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst

Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Ärendenr HSN 2011/262 Handlingstyp Beslutsärende 1 (7) Datum 27 september 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Innehållsförteckning Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Verksamheten... 2 2.1. Verksamhetens övergripande

Läs mer

Kungsbackanämnden Bokslut 2013

Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Kungsbackanämnden Kungsbackanämnden Ledamöter Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo

Läs mer

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv.

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Socialhandläggare VGK Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Elisabeth Beijer Idalena Svensson Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed Frånv. Pär Levander MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Nyckeltal beträffande antal besök, insatser och ansvarfördelning, september 214 Bo Davidsson Elisabeth Viman FoU Centrum för Vård, Omsorg och

Läs mer

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig Kerstin Lindgren, tf resursområdeschef habrehab Ärendenr HSN 2014/533 1 (8) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliteringen Gotland Sammanfattning Utredning

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Resultatenhet: 314 Beroendecentrum Stockholm (BCS) Sammanfattning av det gångna året Inom sektionen för akut- och heldygnsvård har delningen av avdelning 52/54 genomförts.

Läs mer

Omvärldsanalys Fyrbodal

Omvärldsanalys Fyrbodal Omvärldsanalys Fyrbodal - Vad är befolkningens behov? Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad April 2010 Inledning Några

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Primärvårdsforum. Spira 25 mars 2014

Primärvårdsforum. Spira 25 mars 2014 Primärvårdsforum Spira 25 mars 2014 Dagens program Inriktning för primärvården Uppdragsförändringar 2015 Vårdval specialiserad ögonsjukvård Hälsofrämjande insatser Ersättningsrelaterade kvalitetsvariabler

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Beställare: TioHundranämnd och TioHundraförvaltning Medborgarnas inflytande har ökat

Beställare: TioHundranämnd och TioHundraförvaltning Medborgarnas inflytande har ökat Medborgarnas inflytande har ökat Projektet bygger på en gemensam nämnd med politiker från kommun och landsting. TioHundranämnden är därmed en helt unik organisation i landet när det gäller att beställa

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 Patientsäkerhetsberättelse 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 INNEHÅLL 1. Fakta...3 2. Sammanfattning...4 3. Övergripande mål och strategier...4 4. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 december 2010

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 december 2010 Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 december 2010 Innehåll 1. HSO:s kansli Julstängt på kansliet Förändringar på HSO:s kansli 2. HSO:s styrelse Bort med ordet handikapp 3. Ordförandestämman Ordförandestämman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2005-03-17. Kansliet Kommunförbundet Skaraborg. Skövde.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2005-03-17. Kansliet Kommunförbundet Skaraborg. Skövde. Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Kansliet Kommunförbundet Skaraborg. Skövde. Kl. 10.00 12.00 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Ulla Göthager Björn Bergquist Pelle Pellby Ingalill Andersson Gert-Inge

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm HSN 2008-03-17 p 11 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0902-0160 Handläggare: Said Mousavi Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa

Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa NY VERSION Datum 2015-01-22 Dnr Arbetsutskottet Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa Bakgrund Folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre och medellivslängden har ökat under flera

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

MÅL OCH INRIKTNING 2016-2018

MÅL OCH INRIKTNING 2016-2018 MÅL OCH INRIKTNING 2016-2018 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden 28 april 2015 Beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden 23 april 2014 1 2 Innehåll Om Mål och Inriktning...

Läs mer

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ 1.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Carina Arvidsson, Karl Fors Slutrapport Införande

Läs mer

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2014-04-28 Diarienummer RS 35-2014 Ärende 12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Tomas Andersson Telefon: 076-829 53 02 E-post: tomas.p.andersson@vgregion.se

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

För bättre hälsa och effektivare vård

För bättre hälsa och effektivare vård För bättre hälsa och effektivare vård Detta har vi gjort Ambulanshelikopter är i drift Tagit initiativ till och beslut om att utveckla utbudet av rehabilitering i Värmland Tagit initiativ till och beslut

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer