Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET"

Transkript

1 Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

2 Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle. Jämställdhetsarbete är ett kvalificerat förändringsarbete som kräver långsiktiga och systematiska satsningar. Jämställdhet tillför ytterligare en dimension till det pågående utvecklingsarbetet inom bland annat patientsäkerhet, bemötande och läkemedelsanvändning. Arbetet med jämställd vård och service är ett strategiskt och långsiktigt arbete för att förbättra vården, och som en av de grundläggande delarna i jämlik vård. Vi måste fråga oss hur vi kan vi skapa en ännu bättre hälso- och sjukvård för kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrunder? För att hitta svaren måste vi bli många som diskuterar dessa frågor, vad vi är stolta över och vad vi kan göra annorlunda. Under resans gång har vi inte enbart arbetat med att få in ett jämställdhetsperspektiv i hälso- och sjukvården, utan även i vår kulturverksamhet och i utvecklingsarbete som riktar sig till kommunerna i vårt län. Vi har banat väg för ett fortsatt arbete för jämlik vård och verksamhet inom landstingets olika ansvarsområden. Samtidigt har vi fört in jämställdhetsperspektivet i Landstingets budget och flerårsplan. Systemmätetalen som mäter om vi når våra strategiska mål har jämställdhetsintegrerats, något som kommer stötta arbetet med jämställdhet i framtiden. Vårt deltagande i Hållbar jämställdhet innebar starten på ett systematiskt jämställdhetsarbete, projekttidens slut innebär inte slutet för det, utan slutet på början. Håkan Jansson Ordförande i Landstingsstyrelsen Agneta Jansmyr Landstingsdirektör

3 Innehållsförteckning Förord... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Resultat... 4 Programmål och utfall... 5 Genomförande... 8 Utbildning och kommunikation... 9 Budget Hållbarhet Utvärdering och lärdomar Bilagor... 11

4 Sammanfattning har haft som mål att införa arbetssätt som främjar jämställd ledning och styrning. Det ordinarie utvecklings- och förbättringsarbetet ska på ett naturligt sätt ta upp jämställdhet som en faktor för kvalitetsförbättringar. Ett ytterligare mål har varit att öka medarbetarnas kunskap, engagemang och kapacitet kring att arbeta med jämställdhet i förbättringsarbete. Syftet har varit att skapa förutsättningar för en mer jämställd och jämlik vård och medborgarservice inom den landstingsfinansierade verksamheten. Arbetet har bland annat resulterat i: - att de systemmätetal som finns i Landstingets budget för att följa om man uppnår de strategiska målen, är könsuppdelade. - att ett antal av Landstingets systemmätetal har fått jämställdhetsintegrerade mål, det vill säga har målnivåer anpassade till nuvarande resultat för kvinnor respektive män. - uppföljning av hälso- och sjukvårdsresultat från journalsystemet har anpassats för att kunna följa upp verksamhetsstatistik och resultat uppdelat på kön. - webbutbildning framtagen och spridd för ge baskunskaper om kön, genus och verktyg för att arbeta med jämställdhet i förbättringsarbete. - genushanden spridd som verktyg för att öka kvalité vid utredning vid sjukskrivning och övriga patientmöten, främst inom primärvården. Bakgrund Ursprungligen var det landstingets allmänpolitiska utskott som föreslog att Landstinget skulle inleda ett särskilt arbete med jämställdhet inom ramen för

5 SKL:s projekt Hållbar Jämställdhet (Håj), utifrån sitt uppdrag att speciellt uppmärksamma demokratifrågor. Styrgruppen för Landstingets jämställdhetsarbete tog initiativ till en ny ansökan Arbetet har inte begränsats till specifika verksamheter i Landstinget utan till bland annat olika processer/målgrupper som finns på olika platser och verksamheter. Folktandvården har inte varit med i utvecklingsarbetet under någon av projektperioderna. Ledningssystemet stod i fokus för den andra programomgången och mycket av arbetet har koncentrerats till det som rör landstingets ledande funktioner, till exempel budgetarbete, uppföljning, utvecklings- och kvalitetsarbete. beviljades SEK, i den andra sökomgången Resultat Innan Landstinget gick med i Håj fanns inget aktivt arbete med jämställdhet gällande verksamhetsfrågor. Jämställdhetsarbetet var tidigare inriktat på personalfrågor, och specifika uppdrag så som framtagande av statistik kring vissa diagnoser. Statistik fanns endast i undantagsfall uppdelat på kön, metoder för kvalitetsarbete var i stor utsträckning könsblinda. Idag används könsuppdelad statistik i större utsträckning för uppföljning, från och med 2014 års budget mäts samtliga strategiska mål könsuppdelade systemmätetal, förutsatt att de är individbaserade. Ett antal av systemmätetalen har även fått könsuppdelade mål satta utifrån nuvarande resultat, tex sjukfrånvaro personal, kariesfria nittonåringar etc. Detta arbete har inneburit att landstinget tvingats byta datakällor från tex den Nationella väntetidsdatabasen (som inte är könsuppdelad) till egna system. Det har också inneburit att de egna systemen byggs eller byggs om så att könsuppdelad statistik möjliggörs. På flera områden kvarstår ett arbete med att göra jämförelsen mellan könen enkel, inte bara att få ut statistiken för respektive kön. Landstinget har även inlett ett arbete kring att med hjälp av GIS-system visa regionala och lokala skillnader i jämställd vård, bland annat utifrån de nyckeltal som SKL tagit fram. Webbutbildningen som Landstinget tagit fram sprids till stora personalgrupper inom hälso- och sjukvården, utbildningen är numera tillgänglig för andra landsting och kommuner genom webbplatsen Jämställ.nu. På detta sätt kan fler reflektera utifrån sitt eget arbete och sin arbetsplats utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utbildningen innehåller förutom kunskaper om genus och jämställd vård även praktiska exempel och metoder för jämställdhetsintegrering. Inom primärvården sprids genushanden som verktyg för förbättrat bemötande och utredning i patientmöten. Tjugo vårdcentraler har utbildat och upprättat handlingsplaner för att säkerställa en jämställd sjukskrivningsprocess. För närvarande pågår utvecklingsarbeten för ungdomsmottagningar, Smålands Musik och Teater samt Landstingets utvecklingsenhet Qulturum.

6 Programmål och utfall Aktiviteter Utfall Mål Utfall - Utbildning fullmäktige - Utbildning landstingsstyrelse och ledningsgrupp. -Genomgång styrdokument. - Deltagande i projekt nyckeltal för jämställd hälsa - Intensivtest-veckor Folkhälsa sjukvård - Genomgång av verktyg och metoder för förbättringsarbete -Intensivtest-veckor Qulturum - utbildning för utvecklingsledare och projektledare på landstingets utvecklingsenhet Qulturum (nov 2013) - Ökad kunskap efterfrågan. - Motioner i ämnet. - uppföljning av hälso- och sjukvårdsresulta t från journalsystemet har anpassats - Tydligare bild av ojämställdheten i nom hälso- och sjukvården med hjälp av nyckeltal. - Ökad kunskap och efterfrågan Jämställdhetsintegrerat styr- och ledningssystem Moment och metoder för jämställdhets-arbete integreras i minst fem av Landstingets ordinarie utvecklingsprogram för ledning, styrning och kvalitetsarbete - att de systemmätetal som mäter om Landstinget når sina strategiska mål är könsuppdelade. - att ett antal av systemmätetal har jämställdhetsintegrerats, det vill säga har målnivåer anpassade till nuvarande resultat för kvinnor respektive män. - Moment finns i ett eller flera av utvecklingsprogram, ex mäta för att leda. - Pågående arbete, mål kommer uppnås efter programperiodens slut -Läkemedelskommittén följer upp och analyserar de tio mest förskrivna läkemedlen (utifrån ett genusperspektiv) - Kontakter med Stockholms läns landsting om ev samarbete -Kunskaper saknas för att genomföra genusanalys över förskrivning. Synliggöra/åtgärda eventuella omotiverade skillnader i läkemedelsbehandling ur ett genusperspektiv Reviderat mål Skillnader är nu möjliga att se, men kunskaper saknas för att genomföra genusanalys över förskrivning. Sannolikt ett problem inom många landsting. Se nedan. - Kontakter med projektledare äldre och läkemedel, Landstinget Jönköping om samarbete

7 - Vidareutveckling och produktion av upphandlad webbutbildning - Framtagande av handledningsmaterial till chefer - Framtagande av utvärdering för uppföljning. Spridning i samtliga sjukvårdsområden samt i primärvården Minst 70 procent av alla medarbetare inom hälso- och sjukvården har baskunskaper om jämställd vård genom webbaserad utbildning Utvärderingen har inte fungerat som säker källa till hur stor spridningen varit. Sannolikt har målet 70 procent ännu inte uppnåtts. Målet kvarstår även efter programperiodens slut. - Spridning av uppdrag till chefer i olika forum, etikombud mfl. - Spridning på konferenser och andra utbildningstillfällen - Publicering på externwebb och jämställ.nu - Samla förbättringsmetoder från pilotprojekten Utbildning rehabsamordnare -Gemensamma utbildningsinsatser för personal på aktuella (tjugo) vårdcentraler Genus-anden spridd som verktyg för att öka kvalité vid utredning vid sjukskrivning och övriga patientmöten Handlingsplaner för jämställd sjukskrivningspr ocess har tagits fram Minska skillnader mellan kvinnor och män i sjukskrivningsprocessen Genushanden spridd som verktyg för att öka övriga patientmöten, vilket innebär ett ökad likvärdighet i sjukskrivningsprocessen - Handlingsplanen för sexuell hälsa granskas ur ett jämställdhetsperspekt iv vid revidering - Deltagande team på lärande seminarier om jämställd vård och service -Identifiering av förbättringsområde Jämställdhetsintegrering av handlingsplan sexuell hälsa -pågående förbättringsarbete n på två ungdomsmottagningar, bland annat med målsättning öka kvalité för/antal besök av killar Verksamhetsutveckling med fokus jämställdhet på minst en ungdomsmottagning utifrån förbättringsområde som de identifierar Pågående aktiviteter, mål uppnås efter programperiodens slut.

8 - Testa förändringar - Dokumentation av arbete för spridning -Planering för lärandeseminarier för jämställd vård och service, webbinarier jämlik vård. Reviderat mål/aktiviteter Verksamhetsutveckling på minst fyra vårdcentraler utifrån förbättringsområden som de identifierat. Reviderat mål/aktiviteter Se nedan -Planering för lärandeseminarier för jämställd vård och service, webbinarier jämlik vård. Reviderat mål/aktiviteter Verksamhetsutveckling på minst fyra slutenvårdsavdelningar utifrån förbättringsområden som de identifierat Reviderat mål/aktiviteter Se nedan Kartläggning av eventuella skillnader genom kvalitetsregistret Senior Alert Ingen ojämställdhet hittad Jämställda åtgärder för vårdprevention (trycksår, fall, nutrition). Ingen ojämställdhet hittad, Mål reviderat - Uppbyggnad av rutiner för uppföljning, registrering i kvalitetsregister. Reviderat mål/aktiviteter Likvärdig vård för patienter i livets slutskede (palliativ vård) när det gäller smärtlindring, hjälpmedel, socialstimulans och delaktighet i vården. Reviderat mål/aktiviteter Se nedan Genusanalys av fem produktioner Utbildning för personal om genus och jämställdhetspersp ektiv på scenkonst. Samtal om resultat, och förslag på eventuella åtgärder. Pågående aktiviteter Utbudet och aktiviteter i kulturhuset Spira ska locka besökare bland män/kvinnor, flickor och pojkar i likvärdig utsträckning Pågående aktiviteter

9 har varit framgångsrikt i arbetet med att införliva jämställdhet i det ordinarie ledningssystemet. Det arbetet kommer sannolikt leda till fortsatt utvecklingsarbete kring såväl styrning och uppföljning som konkreta verksamhetsförbättringar. En del av programmålen har reviderats under programperioden, och för några har aktiviteterna förändrats. Gällande programmålet om förskrivning av läkemedel så blev det uppenbart att även om det är möjligt att följa upp förskrivning av läkemedel. Skillnader i förskrivning kan förekomma av läkemedel som inte fångas bland de tio mest förskrivna. Svårt att dra slutsatser om en förskrivning kan anses vara oskälig. Det beror bland annat på att det tar lång tid att för förskrivningsmönster att utvecklas samt att läkemedel skrivs ut för en rad olika indikationer som inte fångas upp vid statistik över förskrivning. Detta är ett område som kräver stor kunskap såväl medicinsk som om genus och genusmedicin. Denna kompetens saknas i, och det är sannolikt något som saknas i även i andra landsting runt om i landet. Förhoppningsvis kan vi dra nytta av det arbete som bland annat skett i Stockholms Läns Landsting i Genus på Janus. Dessutom kan det finnas möjligheter att inleda ett arbete kring läkemedelsförskrivning utifrån de nyckeltalen för jämställd vård. Det finns fortfarande en målsättning om att genomföra förbättringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv inom primär- och slutenvård och exempelvis den palliativa vården. Däremot har inte lärande seminarier för jämställd vård och service genomförts under programtiden, snarare ska perspektivet in i ordinarie utvecklingsarbeten, tex i patientsäkerhet, mikrosystem etc alternativt i specifika satsningar kring diagnoser tex hjärtflimmer. Det kan sägas att programperioden är kort för att på allvar bygga upp ett jämställdhetsarbete som både omfattar konkreta systematiska förbättringar i hela verksamheten och ledning och styrning i en så omfattande verksamhet som ett landsting. Det finns idag en förbättrad infrastruktur för att upptäcka eventuella könsskillnader. Samtidigt har vi arbetat för att bygga upp en efterfrågan på stöd i att arbeta med jämställdhet och jämlikhet i verksamhet och styrning. Genomförande Ansökan har inte begränsats till specifika verksamheter i Landstinget utan till bland annat olika processer/målgrupper som finns på olika platser och verksamheter. Folktandvården har inte varit med i utvecklingsarbetet under någon av projektperioderna. Eftersom arbetet till stor del hade fokus på ledningssystem så har mycket av arbetet koncentrerats till landstingets ledande funktioner, det vill säga förvaltningen Landstingets kansli, som även innefattar Landstingets centrum för utveckling och förbättringsarbete Qulturum. Under programperioden har ökat fokus lagts på verksamhetsutvecklare, vårdutvecklare och de nätverk som arbetar specifikt äldres hälsa och vård, exempelvis Esthernätverket på Höglandet. Arbetet har haft en styrgrupp som bestått av Landstingsdirektör, Utvecklingsdirektör och folkhälsochef, samt av projektledare och

10 delprojektledare. Styrgruppen har följt upp arbetet, fattat strategiska beslut och ansvarat för rapportering till ledningsgrupp och landstingsstyrelse. Landstinget har arbetat med att säkra att de systemmätetal som följs i budget går att könsuppdela. Arbetet har även fokuserat på uppföljning av hälso- och sjukvårdsresultat från journalsystemet har anpassats för att kunna följa upp verksamhetsstatistik och resultat uppdelat på kön. Under detta arbete så upptäcktes det att den statistik som används och efterfrågas inom SKL:s arbete för Bättre liv för sjuka äldre, till exempel återinläggningar inte gick att få ut könsuppdelad. Detta har nu åtgärdats. Under programtiden har även ingått i SKL:s projekt kring nyckeltal för jämställd vård. Genom det arbetet har en genomgång gjorts av de nyckeltal som Landstinget använder, vilka som används könsuppdelat, vilka nyckeltal i Öppna Jämförelser som har störst könsskillnader etcetera. Landstinget har även inlett ett arbete kring att med hjälp av GISverktyg synliggöra lokala och regionala skillnader i jämställd vård och hälsa. Det finns ett fortsatt behov av att bygga och upprätthålla kompetens kring hur man använder sig av könsuppdelad statistik för att arbeta med förbättringar. Utbildning och kommunikation Utbildning och kunskapsstöd har skett på en rad olika sätt och med olika innehåll. Webbutbildningen är uppdelad i fyra delar: jämställd vård, genus, god vård och verktyg. Inom varje del finns det flera frågor att fördjupa sig i, samt övningar som stöd för reflektion. Den innehåller också tips och idéer för vad som kan göras för att nå jämställd vård på arbetsplatsen. Även flertalet av de föreläsningar och presentationer som har genomförts för olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården har haft denna indelning. Synliggörande och diskussion av normer har varit ett återkommande tema liksom risk för och konsekvenser av genusbias. Dessa föredrag och presentationer har anpassat till målgruppens arbetsuppgifter och patientgrupper. Vid föreläsningar och presentationer för personal på Landstingets kansli har innehållet haft större fokus på jämställdhetsintegrering för ökad kvalité. Landstingsfullmäktige har utbildats i samband med ett av fullmäktiges ordinarie sammanträden om kön, genus, jämställdhetsintegrering. Landstingsstyrelsen och landstingets ledningsgrupp har genomgått en gemensam utbildning vid två tillfällen, en heldag och en halvdag om jämställdhetspolitisk utveckling, jämställdhetsintegrering samt genomgång av landstingets styrdokument. Förbättringsarbetet för de ungdomsmottagningar (samt deltagande gymnasieskolor) bedrivs i lärande seminarier det vill säga fyra-fem träffar och aktiva perioder för eget arbete där emellan. Deltagande teams mål är att genomföra en förändring och uppnå nya resultat, de utgår själva från något man vill förbättra i det egna arbetet eller på arbetsplatsen. Detta arbetssätt är även utgångspunkt i utvecklingsavdelningen, Qulturums egna arbete med jämställdhetsintegrering som inletts under hösten Deras lärande sker i samarbete med Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalands Regionen.

11 Kommunikation av arbetet har framförallt skett med hjälp av intranät och i landstingets linjeorganisation. Kommunikationen hade kunnat organiseras bättre, med tydligare mål, och på ett mer effektivt sätt använt de olika kanaler som finns för att nå ut med information till personal och länsbor. Budget Konstnadsslag Kronor Projektledning (löneutbetalningar) Processledning (konsultarvoden) Litteratur och material Resor IT-tjänster Total kostnad ca: Hållbarhet Genom att fokusera på ledningssystemet för landstinget har förutsättningar skapats för ett hållbart jämställdhetsarbete, till exempel gällande uppföljning av resultat och verksamhet. Undertecknandet av CEMR-deklarationen kräver ett fortsatt arbete i landstingets olika förvaltningar och verksamheter. Från Landstingets ledning har ambitionen från början varit att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bana vägen för ett aktivt arbete med jämlikhet i vård och service. En arbetsgrupp har formerats för fortsatt arbete kring olika aspekter kring jämlik vård och verksamhet, där jämställdhet utgör en av hörnstenarna. De tre personer som arbetat som på deltid arbetat som projektledare för arbetet, är samtliga tillsvidareanställda. Landstinget har redan under projekttiden finansierat två av tre projektledares arbetstid. Samtliga har i idag utrymme i sina tjänster för fortsatt arbete med jämställdhet och jämlikhet. Länsstyrelsen har under programtiden upprättat ett jämställdhetsråd där politiker från Landstingsstyrelsen finns med, och för arbete med jämställdhetsintegration i Jönköpings län är på väg att antas. Projektledarna deltar i den beredningsgrupp som knutits till rådet. Beredningsgruppen utgör ett nätverk för de personer som aktivt arbetar med jämställdhet på lokal och regional nivå i Jönköpings län.

12 Utvärdering och lärdomar Landstingets arbete har inte utvärderats av extern eller intern aktör. Återrapportering har skett till styrgruppen, som även fattat strategiska beslut. Se under rubriken genomförande. Landstinget kommer fortsätta att följa spridningen av webbutbildningen, ett nytt sätt för den uppföljningen är under införande. Landstinget kommer att följa de nyckeltal för jämlik vård som SKL lämnat förslag på, samt i övrigt arbeta för att tex resultaten från öppna jämförelser analyseras utifrån ett eventuella könsskillnader. Gällande övriga lärdomar från arbetet se tidigare avsnitt, exempelvis under Resultat, Genomförande och Hållbarhet.

13 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Charlotte Jerkelund, 2013

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

Piteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Piteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Piteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Piteå kommun har under de senaste fyra åren arbetat med att implementera metoden jämställdhetsintegrering. Den innebär att vi arbetat

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Miljökontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Miljökontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Miljökontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att den ska användas som en hjälp

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Uppsala kommuns främsta uppgift är att planera och utveckla samhället för Uppsalaborna och för dem som vill flytta hit och verka

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Sjukhus eller vårdorganisation Medarbetarperspektivet Evenemang Friskvård /levnadsvanor

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsintegrering hälso- och sjukvård så här styr och leder vi arbetet idag i vårt landsting

Jämställdhets- och jämlikhetsintegrering hälso- och sjukvård så här styr och leder vi arbetet idag i vårt landsting Jämställdhets- och jämlikhetsintegrering hälso- och sjukvård så här styr och leder vi arbetet idag i vårt landsting Samverkan för jämställdhet länet Personell resurs för jämlikhet, jämställdhet i avd.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Region Värmland RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Region Värmland RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Region Värmland RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Region Värmland tillsammans med Landstinget i Värmland har mellan våren 2010 och hösten 2013 bedrivit utvecklingsarbete inom Program

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Partnerskap för jämställdhet. i Gävleborgs län

Partnerskap för jämställdhet. i Gävleborgs län Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg är ett samarbetsråd för att öka integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. För

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting

Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting 2009-01-30 Strategisk handlingsplan för Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting 1. INLEDNING... 3 1.1 VAD INNEBÄR JÄMSTÄLLDHET?... 3 1.2 GENUS... 3 1.3 METOD JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING... 4 2.

Läs mer

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Anders Johnsson (M), Karl-Erik Olsson (S), Håkan Erlandsson (C), Christer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 Handläggare 0480-452900 Datum 2012-08-16 INFORMATIONSÄRENDE Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 1. Bakgrund Utvecklingsplanen för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Program för Hållbar Jämställdhet: Resultat och effekter av ett utvecklingsprogram

Program för Hållbar Jämställdhet: Resultat och effekter av ett utvecklingsprogram Program för Hållbar Jämställdhet: Resultat och effekter av ett utvecklingsprogram Slutrapport från följeforskningen 2008-2013 Lennart Svensson Karin Sjöberg Anne-Charlott Callerstig Kristina Lindholm Sammanfattning

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 I Örebro län har projektgruppen uppdraget för införandet av kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret,

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar Många av konventionens rättigheter ligger inom kommunernas, landstingens och regionernas

Läs mer

Jämställdhet. Teknik- och servicenämnden. Teknik- och servicenämnden

Jämställdhet. Teknik- och servicenämnden. Teknik- och servicenämnden Jämställdhet Mål för jämnställdhetspolitiken i Sverige Samma makt för män och kvinnor att påverka samhället och sitt eget liv En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Landstingets ledningsstab D A T U M D I A R I E N R Handläggare: Katarina Gustafson 2013-11-26 LS-LED12-358 MINNESANTECKNINGAR Sörmlands Folkhälsonätverk Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Plats:

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen KS 16 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-10-23 Diarienummer KSN-2012-0537 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Läs mer

Minnes anteckningar från BPSD resan.

Minnes anteckningar från BPSD resan. 2015-12-07 Minnes anteckningar från BPSD resan. Mellerud 2015-10-07 Kl. 8.30-11.30 Till mötet hade 30 deltagare kommit och av dessa fanns följande professioner representerade: Vård- och omsorgschef, MAS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet. Version: 1. Ansvarig: Processledare Mia Kainz

Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet. Version: 1. Ansvarig: Processledare Mia Kainz Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Version: 1 Ansvarig: Processledare Mia Kainz 1 2(15) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2010-12-13 Nyutgåva 3(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Anna Schölin Projektledare Lena Jadefeldt Slattery Projektledare Projekt Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Kvalitetsberättelse för

Kvalitetsberättelse för Kvalitetsberättelse för Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 28 Jennie Fogelquist, Verksamhetschef Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård www.vardstyrkan.se Datum:

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

Riskbedömning i Landstinget Dalarna

Riskbedömning i Landstinget Dalarna Riskbedömning i Landstinget Dalarna Verksamhetsrevision Granskningsrapport 2012-10-05 BDO Consulting Group AB SAMMANFATTNING BDO Consulting Group AB har av Revisorerna i Landstinget Dalarna fått i uppdrag

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Gustav Olsson (M) Jane Larsson (C) Kenneth Johannesson (S)

Gustav Olsson (M) Jane Larsson (C) Kenneth Johannesson (S) Protokoll 1 (6) Folkhälso-och tandvårdsutskottet David Kvicklund LK/142996 Plats Beslutande Landstingshuset Karlstad Gert Ohlsson (L) Gustav Olsson (M) Jane Larsson (C) Kenneth Johannesson (S) Ersättare

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Revisionsrapport Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Övertorneå kommun Maj 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Projektplan kvalitetsregister

Projektplan kvalitetsregister 1 Projektplan kvalitetsregister Delprojekt: Införande av Senior alert på Visby lasarett samt i hemsjukvården och primärvården. Stöd till och uppföljning av förbättringsarbetet inom vårdprevention hos särskilda

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Seminarieprogram 13:45-15:00 - Tillbakablick jämställdhet och sjukskrivningsmiljarden. Ulrika Eklund, SKL - Genushanden

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Vad vill vi åstadkomma?

Vad vill vi åstadkomma? Vad vill vi åstadkomma? Att barn och unga själva upplever att de får den information, råd eller stöd som de behöver Att kommuner och landsting har adekvat kompetens Fungerande rutiner och samverkan inom

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

RAPPORT. Datum 2015-05-21. Bilaga 1

RAPPORT. Datum 2015-05-21. Bilaga 1 RAPPORT 1(5) Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Aguilar, 0225-34162 ylva.aguilar@hedemora.se Bilaga 1 Kommunkoncernens uppföljning 2015 av arbetet med handlingsplanen till CEMR, Den Europeiska deklarationen

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar 2014.

Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar 2014. Uppsala "KOMMUN KOMMUN ALDREFORVALTNINGEN 3 Handläggare Datum Diarienummer Carina Kumlin 2015-01-14 ALN-2012-0161.30 Äldrenämnden Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer