Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting"

Transkript

1 Strategisk handlingsplan för Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting

2 1. INLEDNING VAD INNEBÄR JÄMSTÄLLDHET? GENUS METOD JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING STYRDOKUMENT OCH MÅL UR LANDSTINGSPLAN UR LIKABEHANDLINGSPLAN ARBETSGRUPP FÖR STRATEGISKT JÄMSTÄLLDHETSARBETE UPPDRAG STRATEGI UTREDNINGEN VAD SKA VEM GÖRA DÅ? HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER MEDARBETARPERSPEKTIV RESURSFÖRDELNINGSPERSPEKTIV VERKSAMHETSPERSPEKTIV

3 1. Inledning Västerbottens läns landsting (VLL) intar en nyckelposition i länet genom att flertalet av verksamheterna är centrala i samhället. Några av landstingets huvuduppgifter att sköta länets hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik tillgodoser grundläggande behov för samhällets invånare: att få vård vid sjukdom och hjälp att förbättra hälsan samt möjlighet att resa inom länet. Eftersom så många människor på olika sätt berörs av VLL s verksamhet, i dess roll som arbetsgivare och vårdgivare etc. är det viktigt att landstinget genom hela sin verksamhet verkar för jämställdhet. Det övergripande målet för VLL s strategiska jämställdhetsarbete är att landstinget ska vara ett föredöme ur jämställdhetsperspektiv. Kärnpunkten i jämställdhetsarbete är rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser mellan könen och allas möjlighet att få tillgång till vård och service med samma kvalitet. Vägen till ett jämställt landsting är en aktiv och långsiktig process. En viktig del i denna process är att integrera jämställdhetsarbetet i landstingets samtliga verksamheter. Konkreta strategier för arbetet bör innefatta hörnstenarna utbildning, utvecklingsarbete och uppföljning. I arbetet med att synliggöra och åtgärda kvinnors och mäns, flickors och pojkars ofta olika villkor och förutsättningar ska alla landstingets medarbetare och politiker vara delaktiga. I en hierarkisk organisation måste man dock påbörja utvecklingsarbetet i ledningen och sedan arbeta vidare ut i hela organisationen. 1.1 Vad innebär jämställdhet? Jämställdhet ingår i det samlande begreppet jämlikhet. Jämlikhetsbegreppet utgår i demokratiska sammanhang från principen om alla människors lika värde, oavsett etisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön m.m. Jämställdhetsbegreppet omfattar endast förhållanden mellan kvinnor och män. Jämställdhetsarbete, som bl.a. arbetsplatser har en lagstadgad skyldighet att utföra, är reglerat i Jämställdhetslagen och Lag om förbud mot diskriminering. I jämställdhetsarbetet ska hänsyn tas till att kvinnor och män ibland har lika behov och förutsättningar och ibland har olika behov och förutsättningar. Detta beror både på biologiska och på socialt konstruerade skillnader, s.k. genusskillnader, mellan könen. 1.2 Genus Genus är ett begrepp för hur vi kulturellt tolkar det biologiska könet. Vad som betraktas som kvinnligt och manligt konstrueras socialt av de värderingar och attityder som råder i en viss kultur. Samtidigt leder uppfattningar och vad som är kvinnligt respektive manligt till vissa attityder och värderingar, vilket i sin tur får maktstrukturella konsekvenser, oftast i form av mäns överordning och kvinnors underordning. Exempel på detta kan vara orättvisa fördelningar av resurser mellan könen eller att kvinnor och män blir bemötta på olika sätt. 3

4 1.3 Metod jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering eller jämtegrering är en politisk strategi som antagits av bl.a. riksdagen, Nordiska ministerrådet, EU och FN. Det är ett arbetssätt för att uppnå jämställdhet genom att införliva ett jämställdhetsperspektiv inom alla verksamhetsområden och på alla samhällsnivåer. På kvinnokonferensen i Peking 1995 antogs jämställdhetsintegrering som metod. 2. Styrdokument och mål Utöver vad jämställdhetslagen reglerar, betonas även i Landstingsplan för jämlikhet mellan könen som ett övergripande mål för Västerbottens läns landsting. Nytt i landstingets Likabehandlingsplanen för är också att den ersätter tidigare jämställdhetspolicy och mångfaldsplan. 2.1 Ur Landstingsplan Bättre och jämlik hälsa Vi vill uppnå: Visionen om världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020 Jämlikhet i hälsa mellan könen och mellan sociala grupper Genom att: Systematiskt arbeta för att förbättra befolkningens hälsa Hälso- och sjukvården präglas av ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt Arbeta med särskilda riskgrupper och stödja goda levnadsvanor Utveckla samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer Arbeta med ett medvetet genus- och likvärdighetsperspektiv i all verksamhet Vi följer upp: Med indikatorer för hälsa, jämställdhet och jämlikhet. Läs mer under rubrik 4.3 Som stöd för arbetet har vi: Landstingets vision Folkhälsopolitiska programmet Handikappolitiska programmet Likabehandlingsplanen 4

5 2.2 Ur Likabehandlingsplan Mål och handlingsplan för jämställdhetsarbetet 2010 råder jämställd könsfördelning bland verksamhets-, stabs- och verksamhetsområdeschefer. Landstinget har en plan för att aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning. Landstinget har säkrat ett systematiskt och aktivt arbete för att motverka diskriminering när det gäller lön och befattning. Målet är att kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt ska ha samma lön. Jämställdhetsaspekten är integrerad i alla väsentliga beslut. Landstingets anställda upplever att arbete och föräldraskap går att förena. Föräldralediga medarbetare och föräldralediga arbetssökande får aldrig missgynnas i sitt anställningsförhållande eller som sökande till anställning. Landstingets anställda skall så långt som möjligt erbjudas önskad sysselsättningsgrad. Sexuella trakasserier förekommer inte i landstingets verksamheter. Landstinget främjar aktivt en jämn fördelning mellan kvinnor och män vid utbildning och kompetensutveckling. Landstinget arbetar aktivt för att minska ojämställdhet i hälsa och vård. 3. Arbetsgrupp för strategiskt jämställdhetsarbete Landstingsfullmäktige har gett styrelsen i uppdrag att utveckla metoder för att kartlägga könsskillnader beträffande vårdresurser och vårdresultat samt utbildning till personalen i genusfrågor i syfte att förbättra vårdens kvalitet. 3.1 Uppdrag utveckla könsuppdelad vårdstatistik som ett underlag för politisk diskussion utveckla analysmetoder och kvalitetssäkra uppföljning öka kompetensen i organisationen genom riktade utbildningar för politiker, chefer och övriga medarbetare Ansvariga är ekonomichefen (för statistik), chefen för staben för verksamhetsledning (analysmetoder) och personalchefen (för utbildning till personalen). Aktiviteterna samordnas från staben för verksamhetsledning. Arbetsgrupp för att utveckla och samordna genusstrategiarbetet: Susanne Waldau, samordnare, staben för verksamhetsledning Åsa Adolfsson, staben för verksamhetsledning Ulla Kröger-Nygren, personalstaben Per Sehlin, ekonomistaben Birgitta Evengård, professor infektionskliniken (adjungerad rådgivare) 3.2 Strategi VLL s strategiska jämställdhetsarbete ska utgå från ett ledningsperspektiv och vara långsiktigt med fokus på utvecklings- och utbildningsfrågor. 5

6 Strategi utifrån 3 perspektiv Jämställdhetsarbetet ska bedrivas utifrån tre perspektiv; medarbetar-, resursfördelnings- och verksamhetsperspektiv. Det är ett angreppssätt som bedöms passa väl för landstingets administrativa struktur. Med medarbetarperspektivet avses förhållandena inom organisationen. Med resursfördelningsperspektiv avses landstingets resursfördelning så som den återspeglas i data om exempelvis vårdkonsumtion, produktion och kostnader. Med verksamhetsperspektiv avses verksamhetens resultat och kvalitet gentemot patienter, servicemottagare och medborgare. Perspektiven är delvis överlappande och beroende av varandra, men har ändå olika riktning. 3.1 Utredningen Vad ska vem göra då? Arbetsgruppen har påbörjat sitt strategiska jämställdhetsarbete utifrån en beställd utredning som genomförts och redovisats i juni 2008, med stöd från Umeå universitet. Avsikten med utredning var att ta fram goda och i landstinget genomförbara exempel på vårdstatistik, analysmetoder och utbildning i/med genusperspektiv, men också exempel på strategiska angreppssätt för att detta perspektiv skulle kunna genomsyra landstingets system för styrning och ledning. Utredningen kartlade även i vilken mån VLL har ett strategiskt jämställdhetsarbete idag och vilka förutsättningar som finns för fortsatt arbete. Utredningen lämnade följande rekommendationer: att landstinget synliggör det arbete som redan görs att indikatorer för jämställdhets inom varje perspektiv upprättas att arbetet drivs systematiskt med tydliga krav på återrapportering att landstinget använder och utvecklar den statistik som finns tillgänglig att personal inom alla domäner genomgår jämställdhetsutbildningar, särskilt lämpade för deras uppdrag att forum för genusfrågor upprättas med representanter från de olika domänerna 4. Handlingsplan med aktiviteter Medarbetarperspektiv Certifierad utbildning av anställda Syfte En systematisk utbildningsinsats syftande till kompetensutveckling stegvis i hela organisationen enligt kvalitetssäkrad modell från SLL. Målet är att alla medarbetare inom VLL ska bli medvetna om hur genusstrukturer påverkar arbetet och hela organisationen samt även ska känna sig fria att förändra missgynnande strukturer. Genom utbildning ska man även höja kunskapen om att jämställdhet är en viktig etisk fråga och värdering för VLL. Utbildning ska ge deltagarna fördjupad kunskap inom jämställdhetsområdet och ge möjligheter att reflektera över sin egen roll och förhållningssätt med hjälp av forskningsresultat. Utbildning ska även stärka deltagarnas förmåga att analysera sin egen roll i det praktiska, verksamhetsnära jämställdhetsarbetet samt öka deltagarnas omvärldskompetens. 6

7 Aktivitet Grundläggande för en jämställd verksamhet är en jämställd organisation. VLL ska utbilda sina chefer i jämställdhet för att de ska skapa jämställda arbetsvillkor men också för att kunna vidareutbilda den egna personalen. Ett aktivt jämställdhetsarbete ska vara en självklar del av landstingets personalpolitik. Med en jämställdhetsmedveten personal kan VLL ge jämställd vård till länets medborgare. Kunskap om jämställdhet ska vara meriterande vid tillsättning av chefstjänster. För långsiktighet i satsningen ska alla nyanställda chefer gå denna utbildning. Utbildning i tre faser: Fas 1: Utbildning av högsta ledningen, tjänstemän och politiker. Fas 2: Jämställdhetsutbildning för mellanchefer (processledare och memeologer) Fas 3: Utbildning för medarbetarna i 3 x APT Ansvarig: Ulla Kröger-Nygren, personalstaben. 4.2 Resursfördelningsperspektiv Utbildning riktad särskilt till controllers gender budgeting Syfte En fördjupad utbildningsinsats i gender budgeting till controllers efter modell från VGR, syftande till kompetensutveckling stegvis för personalgruppen och utvecklande av metod och analys av verksamhetsplanering och uppföljning. Gender budgeting handlar i stort om att skapa en budget, fördelning av ekonomiska resurser, som inte är diskriminerande och som fångar upp vissa gruppers ev. skilda behov och utifrån detta optimera användandet av resurserna i syfte att främja jämställdhet och rättvisa. Detta är ett ideologiskt ställningstagande så till vida att mänskliga rättigheter och rättvisa är grundläggande värderingar, men att realisera dessa värderingar medför att samhällets totala nytta ökar. Att införliva genusperspektiv i budgetprocessen medför ett behov av att rekonstruera definitionerna för vad som räkas som vinster respektive som utgifter. Gender budgeting innebär också att utifrån dagens givna situation satsa resurser där de ger som störst mervärde i form av jämställdhet, vilket indirekt innebär en generellt förbättrad samhällssituation och därmed möjlighet till samhällsekonomiska vinster. Aktivitet Denna utbildning ska riktas till controllers som i det dagliga arbetet har till uppgift att stödja verksamhetschefer med budgetplanering och ekonomisk redovisning/uppföljning. Utbildningen bör löpa parallellt med tidigare nämnd certifierad utbildning alt. förläggas direkt efter och genomföras under våren Ansvarig: Per Sehlin, ekonomistaben. 7

8 4.3 Verksamhetsperspektiv Uppföljningsindikatorer för jämställd vård könsuppdelad statistik Syfte: Könsuppdelad statistik ger information som: Ökar kunskapen om samhället, dess individers livsvillkor och organisering. Ökad kunskap är rationellt och ökar effektiviteten, vilket ökar möjligheter för ekonomiska vinster. Ökar möjligheten att anpassa samhällets organisering efter både mäns och kvinnors olika behov och livsvillkor. Synliggör och värderar effekter av politiska beslut. Könsuppdelad statistik ska: Samlas in med kön som genomgående variabel. Sammanställas med kön som genomgående indelning. Analyseras utifrån att könsgrupperna kan påverkas olika och att kön är en potentiell förklarande faktor. Presenteras uppdelad efter kön och med genomgående analys av tabeller och diagram. Såväl Sveriges riksdag som EU och FN kräver könsuppdelad statistik enligt de respektive statistikförordningarna. Forskning i andra landsting (bl.a. Stockholms läns landsting) visar att patienter inom en könsneutral åkomma får olika vård på samma diagnos just beroende på om patienten är kvinna eller man. Undersökningar som fokuserar på båda könen har också visat att det kan finnas biologiska skillnader i sjukdomars symptom ex. hjärtinfarkt. Forskning som inte tar hänsyn till båda könen riskerar missade diagnoser och sämre sjukvårdskvalitet för det icke beforskade könet. Aktivitet I samband med att Landstingsplan antogs i juni 2008 fick styrelsen i uppdrag att utarbeta uppföljningsindikatorer som gör det möjligt att följa upp hur målen i Landstingsplanen uppfylls. När landstingsstyrelsen fattade beslut om uppföljningsindikatorer den 18 nov fastslogs att: Generellt gäller att för variabler/indikatorer som rör målen bättre och mer jämlik hälsa, trygg och säker vård, god hushållning (produktionsdata) samt hälsofrämjande och utvecklande arbetsplatser ska redovisningen, där relevanta data finns tillgängliga, vara uppdelad på kön. Ansvariga: Susanne Waldau och Åsa Adolfsson, staben för verksamhetsledning. Utvärdering av prioriteringsprocessen ur ett genusperspektiv Syfte Västerbottens läns landsting har sedan försommaren 2008 arbetet med ett genomgripande prioriteringsarbete i tre steg som berör hela landstingets verksamhet runt om i länet. Prioriteringsprocessen måste ses som en läroprocess då den inte genomförts med detta upplägg och denna omfattning tidigare. En kontinuerlig utvärdering är planerad för och genomförs under processens gång enligt nedan beskrivning. Genusperspektivet är ett av flera perspektiv som kommer att beaktas vid utvärderingen (se punkt 4). VLL har ansökt och 8

9 beviljats medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för de delar av utvärderingen som berör genusperspektivet. Aktivitet 1. Enkäter för att bedöma fördelningen av olika attityder till prioriteringsprocessen; kommunikation, metod, process och resultat 1. Enkät för utvärdering av steg I. 2. Enkät till verksamhetsrepresentanter som deltagit i steg II (granskningsgrupper). 3. Enkät för utvärdering av prio-processen steg I-IV (efter politiskt beslut). Målgrupp som för enkät Enkät för bedömning av genomslaget för kännedom om prioriteringsprocessen i organisationen (efter politiskt beslut). Målgrupp: ett strategiskt urval av grupper av medarbetare. 2. Intervjuer. Mari Broqvist från PrioriteringsCentrum gör kvalitativa djupintervjuer för att fånga underlättande/försvårande faktorer i arbetet. Urvalet bygger på mini-enkät som gått ut till målgrupperna VO-chefer, verksamhetschefer, medicinska chefer/sektionschefer, MLA och stabschefer (f.ö. samma målgrupper som enkäterna steg 1 o 3). 3. Deltagande observation + intervjuer med statsvetenskapligt respektive etiskt perspektiv under det horisontella arbetet i Steg 2. Sker med resurser från PrioriteringsCentrum. 4. Resultatutvärdering. Det som mönstras ut respektive prioriteras in jämförs mot bakgrund av den etiska plattformen. Genusperspektivet beaktas, även mot bakgrund av processen så som det framstår i resultatet av enkäterna. Görs i samarbete med enheten för epidemiologi, inst. för folkhälsa och klinisk medicin, UmU. All utvärdering sker vetenskapligt och planeras för att publiceras nationellt och internationellt. Arbetet beräknas vara klart under våren Ansvarig: Susanne Waldau, staben för verksamhetsledning. Jämställdhetsanalys av landstinget policys/program/riktlinjer etc. Syfte Att analysera gällande policys/program/riktlinjer i Västerbottens läns landsting utifrån ett genusperspektiv. Aktivitet Landstingsdirektören i Västerbottens läns landsting har under 2008 initierat en genomgång av landstingets befintliga planer, måldokument och policys. Genomgången fokuserar på relevans och aktualitet hos dessa dokument och sker med anledning av att visionen och verksamhetsmålen i den nya landstingsplanen nu på ett tydligare sätt kommer att kopplas mot dessa dokument. När ovan nämnda genomgång är klar planerar arbetsgruppen för strategiskt jämställdhetsarbete, att med stöd av student/er vid Umeå universitet göra en analys av gällande policys/program/riktlinjer utifrån ett genusperspektiv och med stöd av den likabehandlingsplan som Västerbottens läns landsting beslutade om för

10 Arbetet beräknas vara klart under hösten Ansvarig: Susanne Waldau, staben för verksamhetsledning. Jämställd vårdproduktion klinisk forskning med genusperspektiv Syfte Arbetsgruppen för strategiskt jämställdhetsarbete har diskuterat behovet av lokala kliniska exempel med genusperspektiv. Detta som en strategi för att initiera och fördjupa intresset för frågan. Syftet är att skapa lokala underlag för fortsatt arbete med medicinska resultat och kvalitet ur ett genusperspektiv. Aktivitet Under våren 2009 planeras två kliniska pilotprojekt i syfte att få lokala utbildningsdata. Ansvarig: Susanne Waldau, staben för verksamhetsledning och Birgitta Evengård, professor infektionskliniken. 10

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Mångfaldspolicy. Regionfullmäktige 2009-05-28

REGION VÄRMLAND. Mångfaldspolicy. Regionfullmäktige 2009-05-28 REGION VÄRMLAND Mångfaldspolicy Regionfullmäktige 2009-05-28 MÅNGFALDSPOLICY 1. BAKGRUND Egna organisationen Omvärlden 2. NULÄGESBESKRIVNING Kända data Upplevt nuläge Framtid 3. SYFTE/VISION 4. FRAMGÅNGSFAKTORER

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 Handläggare Karita Jeansson/Helen Nilsson JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för personal och elever/studerande inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Antagen av styrelsen 120327 Sida 2 av 14 1. Bakgrund Kalmarsunds

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Det här handlar om en metod som kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheten. Fokus för metoden BESTA-vägen

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Miljökontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Miljökontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Miljökontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att den ska användas som en hjälp

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa Yttrande 2006-06-16 S2005/9249/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C/2 "Hälsoinformation" L-2920 LUXEMBURG Sveriges

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

IBK Härnösands Jämställdhetsplan

IBK Härnösands Jämställdhetsplan Sida 1 av 5 IBK Härnösands Jämställdhetsplan Riksidrottsförbundets inriktning Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma 1977. Idrotten

Läs mer

Partnerskap för jämställdhet. i Gävleborgs län

Partnerskap för jämställdhet. i Gävleborgs län Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg är ett samarbetsråd för att öka integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. För

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Erik Reis/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BYGGSTEN: Jämställdhet och konventionen

BYGGSTEN: Jämställdhet och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Jämställdhet och konventionen Denna byggsten redogör för: - begreppen jämställdhet, genus och kön, - regeringens jämställdhetspolitiska

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Kollektivavtal och jämställda löner. Kurt Eriksson

Kollektivavtal och jämställda löner. Kurt Eriksson Kollektivavtal och jämställda löner Kurt Eriksson Diskrimineringsförbud Lönesättningsprinciperna ska inte vara diskriminerande Diskriminerande eller andra sakligt omotiverade skillnader i löner och andra

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018 Plan för jämställdhet och likabehandling Korsholms kommun 2016 2018 Behandlad i: Arbetarskyddskommissionen 20.10.2015 Samarbetskommittén 16.11.2015 Personalsektionen 24.11.2015 Kommunstyrelsen 19.1.2016

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor

Likabehandlingsplan Östad förskolor 1 (10) Likabehandlingsplan Östad förskolor I Östad förskolor ingår: Björkhyddans förskola, Björnens förskola och familjedaghem omfattande åldrarna 1-5 år. Vår vision är: På vår enhet möts du av barn och

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Borgen 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsintegrering hälso- och sjukvård så här styr och leder vi arbetet idag i vårt landsting

Jämställdhets- och jämlikhetsintegrering hälso- och sjukvård så här styr och leder vi arbetet idag i vårt landsting Jämställdhets- och jämlikhetsintegrering hälso- och sjukvård så här styr och leder vi arbetet idag i vårt landsting Samverkan för jämställdhet länet Personell resurs för jämlikhet, jämställdhet i avd.

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Korvettens förskola 2014-2015

Korvettens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet. Version: 1. Ansvarig: Processledare Mia Kainz

Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet. Version: 1. Ansvarig: Processledare Mia Kainz Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Version: 1 Ansvarig: Processledare Mia Kainz 1 2(15) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2010-12-13 Nyutgåva 3(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola a för planen: Förskolechef och pedagoger Vår vision För att barn och föräldrar

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Antagen: 2014-10-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-12-20 p 4 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Eva Andersén Karlsson Instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté Ärendebeskrivning Detta ärende berör

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen KS 16 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-10-23 Diarienummer KSN-2012-0537 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Jämlik hälso- och sjukvård Analyser och insatser i landsting/regioner Djupintervjuer med hälso- och sjukvårdsdirektörer/motsvarande i maj-juni 2010

Jämlik hälso- och sjukvård Analyser och insatser i landsting/regioner Djupintervjuer med hälso- och sjukvårdsdirektörer/motsvarande i maj-juni 2010 Jämlik hälso- och sjukvård Analyser och insatser i landsting/regioner Djupintervjuer med hälso- och sjukvårdsdirektörer/motsvarande i maj-juni 2010 SKL: Inger Lundkvist Synovate : Cecilia Svärd Henrik

Läs mer

Plan för att främja Likabehandlig och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Rosen 2011-2012

Plan för att främja Likabehandlig och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Rosen 2011-2012 Plan för att främja Likabehandlig och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Rosen 2011-2012 Innehållsförteckning Inledning Vad lagen säger Vision och värdegrund

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Hälsa vid funktionsnedsättning

Hälsa vid funktionsnedsättning Folkhälsoskrift 2012:5 Hälsa vid funktionsnedsättning Av Sara Maripuu, Oktober 2012 2 (10) Landstinget Kronoberg Kontakt: Sara Maripuu, processledare, sara.maripuu@ltkronoberg.se 3 (10) Hälsa vid funktionsnedsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling. för Ekdungens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling. för Ekdungens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling för Ekdungens förskola 2014-2015 Innehåll 1. Vision vad vill vi uppnå? 2. Mål vilka mål vill vi nå? 3. Kartläggning och nuläge hur ser det ut hos oss

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer