Annegårdens verksamhetsplan 2011/2012. Vår tolkning av Läroplan för förskolan 98 (Reviderad 2010) och Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annegårdens verksamhetsplan 2011/2012. Vår tolkning av Läroplan för förskolan 98 (Reviderad 2010) och Reggio Emilias pedagogiska filosofi"

Transkript

1 Annegårdens verksamhetsplan 2011/2012 Vår tolkning av Läroplan för förskolan 98 (Reviderad 2010) och Reggio Emilias pedagogiska filosofi

2 Innehåll Det började en varm sommardag Beskrivning av vårt pedagogiska uppdrag: Läroplan för förskolan 98 (Reviderad 2010) och Reggio Emilias pedagogiska filosofi Normer och värden...6 Vad säger Lpfö 98 (Reviderad 2010)?...6 Mål Utveckling och lärande...7 Vad säger Lpfö 98 (Reviderad 2010)?...7 Mål...7 Socialt...7 Språk...8 Matematik och naturvetenskap...9 Skapande...11 Rörelse och hälsa Barns inflytande...13 Vad säger Lpfö 98 (Reviderad 2010)?...13 Mål Förskola och hem...14 Vad säger Lpfö 98 (Reviderad 2010)?...14 Riktlinjer Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet...16 Vad säger Lpfö 98 (Reviderad 2010)?...16 Riktlinjer Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolechefens ansvar Kök Lokalvård

3 Det började en varm sommardag 2007 Denna dag träffades 18 förväntansfulla pedagoger, en kokerska och rektor Cecilia Rietz, för att tillsammans starta Annegårdens förskola. Lokalerna stod tomma men nyrenoverade och efter ett par veckor med fokus på förskolans innemiljö var det dags att välkomna de första barnen med familjer. Stämningen var god, skratten många och förväntningarna stora. Samarbete, glädje, gemenskap, föränderlig miljö och pedagogiska diskussioner blev vår grund och kom att bli viktiga ledstjärnor vi fortfarande värnar om. Känslan att vara ett enda stort arbetslag är fortfarande stark. Annegårdens förskola är en kommunal förskola belägen i Annehem i norra Lund. Lokalerna var tidigare del av ett ålderdomshem och helrenoverades för att anpassas till förskoleverksamhet. Det har gjort att lokalerna är ovanliga, rymliga och fina med högt i tak, mycket ljusinsläpp samt ljuddämpande golv. I förskolan finns ett torg för rörelse och gemensam reflektion och sång, Soltorget, ett torg där vi äter, Ljustorget, samt två ateljéer. I den ena av dessa ges möjligheter att experimentera med mörker och ljus. Förskolan har en egen lokalvårdare och ett eget kök där maten tillagas på plats av vår kokerska. Förskolechef Cecilia Rietz ansvarar även för Slangbågens förskola i samma område. För närvarande arbetar 18 pedagoger med samlad bred utbildning, erfarenhet och bakgrund på förskolan. Personaltätheten på varje avdelning är 2,75%. Antal barn och gruppsammansättning på avdelningarna varierar beroende på barnens ålder. Utemiljön bjuder på stora ytor med varierad terräng och goda möjligheter till motorikträning, kreativitet och samspel. Hösten 2008 stod utveckling av utemiljön högt på agendan och förskolans utegrupp arbetade fram förslag på hur vår gård skulle ta form. Vi fick hjälp av föräldrar med vissa projekt utomhus och bland annat skapades två kojor. Vi har planterat äppelträd, köpt en lekbåt, byggt en kryptunnel genom en vall, anlagt en sinnesträdgård, införskaffat ett hus för utepedagogik, mm. I våras skapades en plats för utebygg och vi planterade en magnolia tillsammans med barnen. Arbetet med gården fortsätter, för att skapa små rum samt stimulera lek, möten och fantasi. I möjligaste mån ger vi oss ut i förskolans närmiljö. Då besöker vi bl.a. biblioteket, S:t Hans backar, byggleken, lekplatser, hälsar på vid hästhagen eller kanske tittar var barnen bor. I denna läroplansplanering söker vi förmedla vår tolkning av förskolans uppdrag förskolan som demokratisk mötesplats, barnsyn och kunskapssyn. Vi vill belysa det vi formulerat som viktigt för oss på Annegården. Den kan ses som en kort sammanfattning av våra pedagogiska diskussioner där vi befinner oss i processen just nu. Den innehåller reflektioner kring arbetet med barnen och hur vi tolkar normer och värden samt våra valda verktyg de som ger förutsättning för att skapa lärmöjligheter för barnen. 2

4 Beskrivning av vårt pedagogiska uppdrag: Läroplan för förskolan 98 (Reviderad 2010) och Reggio Emilias pedagogiska filosofi Förskolan utgör det första steget i utbildningssystemet och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vårt pedagogiska uppdrag och förskolans strävansmål finns formulerade i Lpfö 98(Rev 2010). När vi beskriver vårt konkreta förhållningssätt i verksamheten på efterföljande sidor tar vi vår utgångspunkt i läroplanens målområden och riktlinjer. På Annegården lägger vi stor vikt vid arbetsglädje, samarbete, engagemang, delaktighet, värdegrundsarbete och pedagogisk reflektion. Alla är en tillgång för verksamheten och vi tycker det är positivt för alla om barn, föräldrar och pedagoger lär känna varandra i så stor utsträckning som möjligt. Därför har vi bland annat gemensamma föräldramöten. Vi samarbetar i öppna lärmiljöer, under reflektionstid och i många andra pedagogiska aktiviteter. Med läroplanen som grund för vårt arbete arbetar vi med inspiration av den italienska pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Vårt arbetssätt representerar ett synsätt, ett förhållningssätt till barns lärande, barnets kompetens och rättigheter, snarare än en metod. Vi lär oss ständigt nytt genom att reflektera kring läroplanens alla begrepp. Många av den pedagogiska filosofins tankar om barn och miljö finns återspeglade och förankrade i förskolans läroplan. Viktiga grundpelare som vi prioriterar inom ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt är: Demokrati (inflytande, rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och miljön) Olika uttrycksformer: ett barn har hundra språk, alla är lika viktiga och ska inte separeras Dokumentation av barnets lärprocesser, samspel och olika projekt. Barnen och vi ska mötas kring dokumentationen, som ska leda till olika slags kommunikation. Dokumentationen ska skapa pedagogisk reflektion. Projektarbeten Pedagogen som medforskare Lyssnandets pedagogik: vi lyssnar på barnets intressen, vad barnet väljer och uttrycker Föräldrasamverkan Miljön som tredje pedagog : miljön är föränderlig, utmanar barnet och erbjuder val och stimulans I maj 2009 fick Annegårdens tillsvidareanställda pedagoger möjlighet att resa till Reggio Emilia i Italien för en veckas fortbildning. Veckan bestod av föreläsningar samt besök på olika förskolor. Vistelsen innebar mycket reflektion och inspiration gällande förhållningssätt, 3

5 barnsyn och miljö. Den har haft stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete på vår egen förskola och vår nyvunna kunskap återspeglar sig i verksamheten på olika sätt. Sedan denna resa har även nya tillsvidareanställda pedagoger fått möjlighet att åka. Lpfö 98 (Reviderad 2010) föreskriver att barnets lärande blir sammanhängande med ett temainriktat arbetssätt. Vi arbetar projektinriktat utifrån det barnen visar intresse för, för att skapa mening för barnet. Hösten 2008 och våren 2009 arbetade vi gemensamt med fördjupning i Matematikens språk. Efterkommande läsår valde vi att ha Berättande som gemensam utgångspunkt på hela förskolan. Bland annat hade vi besök av en sagopedagog som delade med sig av sina kunskaper kring detta. Hösten 2010 och efterkommande vår arbetade vi med olika projekt inom Barnet i naturen. För tillfället arbetar vi med att särskilt belysa hur barnen konstruerar och det ska bli spännande att se vilka projekt barnen leder oss in på denna gång. Syftet med att fokusera på konstruktion är följande: Att med barnen fördjupa oss i och på olika sätt belysa konstruktionsprocesser som uttrycksform Att lyssna på och utmana barnens möten med och undersökande av olika konstruktionsmaterial Att med barnen skapa en meningsfull pedagogisk miljö som uppmuntrar till dialog kring konstruerandets former Att barn och pedagog får nya erfarenheter genom att vi fokuserar på kunskapande i konstruktionslekar Lpfö 98 utgör en tydlig grund för vårt arbete och med dokumentation som verktyg synliggör vi kontinuerligt vårt sätt att konkretisera dess strävansmål. I enlighet med uppdraget i vår läroplan betonar vi lek, värdegrundsarbete och inflytande som viktig för barns utveckling och lärande och erbjuder därför flera lärmiljöer. Sedan vi flyttat ut matborden från avdelningarna och skapat Ljustorget, där måltiderna numera intas, har vi ökat våra möjligheter ytterligare att skapa spännande lekhörnor. Miljön är föränderlig och barnens avtryck tydliga. Ofta speglar våra rum pågående projekt på olika sätt. På våra arbetsplatsträffar (apt), som äger rum var tredje tisdag kl 16-18, för vi kontinuerligt pedagogiska diskussioner, utvecklar och utvärderar verksamheten. Vi utbyter ofta idéer med Slangbågens förskola. Varje pedagog ingår i en grupp, som driver utvecklingen framåt inom olika områden och vi har möten gällande utvecklingen av en öppen miljö på förskolan. Många av pedagogerna har tagit del av fortbildning genom olika föreläsningar inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi, en kurs i pedagogisk dokumentation, studiebesök samt litteratur och tidskrifter från förskolans bibliotek. 4

6 Mål med verksamheten i stort Att tillsammans i arbetslaget fortlöpande reflektera kring och göra vår tolkning av läroplanens strävansmål och implementeringen av dessa Att tillsammans fortlöpande utveckla vår inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och dess olika begrepp Vi vill ge varje barn och vårdnadshavare en god, personlig introduktion i förskolan Vi vill att varje barn känner trygghet, glädje och omsorg Vi vill lyfta varje barns styrkor, rättigheter och låta det utvecklas efter sina förutsättningar Vi vill låta lek och lustfyllt undersökande utgöra grund för lärandet Vi vill ge varje barn inflytande över sin vardag, bland annat genom att sträva efter öppenhet mellan lekmiljöerna Vi vill att varje barn blir bekräftat och sett och att föräldrarna känner sig delaktiga och välkomna Vi vill arbeta efter och grundlägga den demokratiska värdegrund läroplanen föreskriver, en ständigt pågående process Vi vill skapa en öppen, föränderlig miljö där barnets avtryck är tydliga Vi vill dokumentera barnets lärande och utveckling, för att göra utvecklingen synlig för barnet självt och skapa kommunikation kring olika aktiviteter. Dokumentationen inspirerar barnen att kommunicera och att relatera till egna erfarenheter 5

7 1. Normer och värden Vad säger Lpfö 98 (Reviderad 2010)? Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 6

8 Vårt förhållningssätt i verksamheten Vi har inlett ett aktivt genusarbete under 2010 och fortsätter givetvis med detta arbete Vi har utarbetat en Likabehandlingsplan specifik för just vår förskola. Vi ser olikheter som en tillgång och strävar efter att belysa likheter och skillnader Vi ser läroplanens värdegrundsbeskrivning som en ständigt närvarande röd tråd Vi berömmer barnet då det gjort något omtänksamt för någon annan och ser oss som förebilder Vi ser varje barn som en tillgång för gruppen Vi vill att barnen lyssnar på och respekterar varandra Vi gör barnet uppmärksamt på olika känslor Värdegrundsarbete vävs in i projekt Vi ger barnet utrymme att reflektera fritt och ha rätt till sina känslor genom att bekräfta dessa Vi vill att barnen respekterar sin inne- och utemiljö, växter och djur genom att upptäcka, berätta och reflektera tillsammans Vi låter barnet ta ansvar efter förmåga och gör det delaktigt i sin vardag och miljö Vi har utbyte med äldreboendet intill förskolan, till exempel genom gemensamma sångstunder, firande av traditioner och spontana möten. 2. Utveckling och lärande Vad säger Lpfö 98 (Reviderad 2010)? I den reviderade läroplanen 2010 har målen för språk, matematik, naturvetenskap och lek förtydligats. Dessa förtydliganden har vi reflekterat kring på fortbildning, utvecklingsdagar och apt. Mål Socialt Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 7

9 känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Vårt förhållningssätt i verksamheten Vi ger leken utrymme och erbjuder en mångfald föränderliga lärmiljöer Vi ser barn som vill växa, lära och veta. Vi tror på nyfikenheten som en drivkraft, lusten att lära och utforska, barns fantasi och kompetens. Barn inspireras och lär av varandra. Vi ger barnet tid att hitta lösningar och utveckla självständighet Vi visar barnet alternativa sätt att lösa konflikter och hjälper barnet att sätta ord på sina känslor Vi skapar förutsättningar för lärande genom att skapa en trygg miljö präglad av glädje Vi ser kunskapande i ljuset av samspel mellan barn, miljö och vuxna Vi ser, bekräftar, uppmuntrar och utmanar varje barn Vi är medforskande pedagoger som lär oss tillsammans med och av barnen. Vi är nyfikna på hur barnet självt söker kunskap Vi strävar efter att göra barnets lärande och utveckling synligt för barnet självt genom t ex portfolio och annan dokumentation av barnets vardag och kunskapandeprocesser Vi uppmärksammar olika traditioner, t ex med mat eller dans. Vi ser olika kulturer som berikande Språk Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 8

10 som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål Vårt förhållningssätt i verksamheten Vi har arbetat med olika berättandeprojekt och skapat mycket material som vi fortsätter använda oss av Vi låter barnens reflektioner och undersökande vägleda oss i projektarbeten Barnen ges möjlighet att utforska och uttrycka sig och vi dokumenterar dessa processer. Dokumentationen skapar möten, som berikar språkutvecklingen. Barnen möts kring bild och text. Vi för mycket dialog med varje barn och har ett tillåtande klimat Vi uppmuntrar olika uttrycksformer Vi synliggör skriftspråk och symboler i verksamheten Vi ser att barnet lär i leken och i samspel med andra Vi leker med ord i sånger, ramsor, lekar, etc. Vi är medforskare och utmanar barnet med öppna frågor Vi uppmuntrar och utmanar barnet i sina resonemang och uppmuntrar barnet att stå för sin åsikt Vi skapar små bokvrår på förskolan och har böcker tillgängliga för barnen. Vi lär oss mer om användande av ny teknik och har införskaffat några datorer som barnen får använda sig av. Vi ser till att barnen kommer i kontakt med olika slags teknisk apparatur på ett naturligt sätt under sin vardag på förskolan. Matematik och naturvetenskap Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 9

11 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Vårt förhållningssätt i verksamheten Vi väver in matematik på olika sätt i projektarbeten och dokumentationer Vi introducerar och synliggör siffror på ett lekfullt sätt Vi låter barnen undersöka fenomen i sin vardag med kropp, sinnen och frågor Vi reflekterar kring enskilda strävansmål under reflektionsveckor Vi belyser aktivt matematiken i vardagen och tar tillvara spontana tillfällen med barnets reflektioner och upptäckarlust som utgångspunkt Vi uppmärksammar matematik i skapande och enkla experiment Vi utvecklar en miljö där matematik vävs in på olika sätt, t ex i konstruktionslek Vi pratar om natur, växter, djur och hållbar utveckling, t ex på våra promenader samt ser naturen som ett rum för lärande Under hösten 2011 utvecklar vi en del av miljön i förskolan med särskild fokus på teknikutforskande 10

12 Skapande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Vårt förhållningssätt i verksamheten Vi skapar många lustfyllda tillfällen till rörelse, sång, musik, etc. Förskolans två musikrum utvecklas hela tiden och vi lyssnar gärna på musik på gården och till lek Vi har införskaffat en scen för dramalekar Vi leker med skuggor och ljus i olika rum Vi lyssnar på musik, dansar och sjunger tillsammans, både ute och inne Vi erbjuder periodvis rytmik med pedagoger från Kulturskolan Vi ser processen i skapandet som det väsentliga och använder våra ateljéer samt målarhörnor. Barnet ska kunna måla när det själv har lust och ovanstående uttrycksformer ska vara en naturlig, tillgänglig del av vardagen Vi låter barnen dokumentera och utveckla sitt eget bildspråk, till exempel med hjälp av digitalkameror Vi introducerar olika material och arbetar med sinnena på olika sätt Vi uppmärksammar traditioner med hjälp av musik och dans 11

13 Rörelse och hälsa Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Vårt förhållningssätt i verksamheten Vi serverar exotiska frukter i stället för glass på kalas Vi är utomhus i största möjliga mån och erbjuder en rik utemiljö Vi har en positiv inställning till mat, rörelse och utevistelse Vi använder ytor inomhus och utomhus för rörelsemoment. Vi arbetar med olika rörelseprogram och lekar för små barn Vi arbetar med sagor, sånger etc för ökad kroppsuppfattning och koordinationsförmåga Barnen tränar av- och påklädning efter förmåga Vi skapar rum och möjligheter för vila, massage och sinnesupplevelser Vi promenerar i närmiljön Utemiljön är lika viktig som innemiljön i våra projektarbeten 12

14 3. Barns inflytande Vad säger Lpfö 98 (Reviderad 2010)? Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Vårt förhållningssätt i verksamheten Vi försöker bidra till barnets förståelse av material, tekniker, sig själv och relationer Vi har fyra reflektionsveckor/år då vi bl a reflekterar tillsammans med barnen på olika sätt kring särskilt utvalda frågeställningar Vi lyssnar på barnen och låter förslag, lekar och tankar bli pedagogiskt innehåll. Vi tillvaratar intressen och erfarenheter och låter barnen vara aktiva i sitt eget lärande Vi tar föräldrar och observationer till hjälp att lyfta fram barnets intressen Vi skapar en öppen miljö som erbjuder olika val och där barnen kan leka i olika gruppkonstellationer Vi skapar tillfällen för reflektion och dialog Vi skapar möjligheter till olika uttrycksformer Vi har mycket material på barnets nivå Vi tar gemensamt ansvar för inne - och utemiljö 13

15 4. Förskola och hem Vad säger Lpfö 98 (Reviderad 2010)? Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan, att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiserar i den pedagogiska planeringen, utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande, och att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten. Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer, föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal, och beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten. 14

16 Vårt förhållningssätt i verksamheten Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning Vi ser den dagliga kommunikationen med barnets vårdnadshavare som mycket viktig och har en välkomnande atmosfär Vi informerar noga om syftet med vårt arbete i teori och förhållningssätt Vi strävar efter att göra föräldrar delaktiga i våra projektarbeten på olika sätt, bland annat med föräldramöten, dokumentation och informationsbrev som verktyg Vi för kontinuerliga utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare avseende barnets utveckling, lärande och trivsel Vi har ett föräldramöte per termin, där föräldrar från tre avdelningar möts Vi ser dokumentation i olika former som ett verktyg för föräldrainflytande, reflektion och inblick i verksamheten Vi har ett skolråd som forum för diskussion och möjlighet till inflytande kring verksamheten. Skolrådsrepresentanten representerar sin avdelnings föräldrar, utses på höstens föräldramöte och väljs för ett år Vi arbetar med varje barns portfolio, för att synliggöra utveckling och lärande Vi sätter upp dokumentation på väggar, informerar på halltavlor, i dokumentationspärmar, bildspel, mm. Pedagogerna i utegruppen anordnar en fixardag varje vår 15

17 5. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Vad säger Lpfö 98 (Reviderad 2010)? Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter. Arbetslaget ska tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans. Vårt förhållningssätt i verksamheten Annegårdens förskola lämnade över de första barnen till förskoleklass hösten Under våren 2010 använde vi oss av Slangbågens förskolas väl utarbetade modell för övergång, då de har ett mycket väl fungerande samarbete med Backaskolan. Fråga oss för vidare information. 6. Uppföljning, utvärdering och utveckling På Annegården för alla pedagoger ett kontinuerligt, gemensamt kvalitetsarbete, som främst äger rum genom pedagogiska diskussioner på arbetsplatsträffar. Kvalitetsarbetet löper hela tiden parallellt med övrigt arbete och uppföljning, utvärdering och utveckling går som en röd tråd genom arbetet hela läsåret. Fyra reflektionsveckor/läsår ägnas åt utvärdering och utveckling av verksamheten. Utveckling sker också via fortbildning och specifik ansvarsfördelning på förskolan, såsom verksamhetsgrupp, utemiljögrupp mm. Vi tycker det är viktigt med ett barnperspektiv i utvärderingen. Därför blir vår observation av barnens lek i olika lärmiljöer, olika processer i projekt mm viktiga utgångspunkter i vår reflektion och utvärdering. Utvärdering och utveckling löper genom hela läsåret Uppföljning sker genom att nya diskussioner länkar i tidigare diskussioner Utveckling genom att alla pedagoger tar del av varandras tankar genom att de läggs upp på plattformen It s learning Barnperspektiv: t ex hur gjorde barnen vid detta tillfälle / i detta rum, osv. Genom sådan reflektion utvärderar vi också oss själva och våra ställningstaganden. Utveckling genom apt, reflektionsveckor, fortbildning, litteratur, mm 16

18 7. Förskolechefens ansvar Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar ett särskilt ansvar. På Annegårdens förskola är det viktigt att tid avsätts för pedagogiska diskussioner som bl a leder till vidareutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, utformning av likabehandlingsplan mm. Detta sker på apt, verksamhetsmöten, utvecklingsdagar mm. Förskolechefens ansvar ligger i att möjliggöra dessa tillfällen samt att vara så närvarande som möjligt. Det är viktigt att anpassa fortbildning efter individ och vision. Viktiga delar är: Utveckling är en process och den måste få ta tid. Processen och reflektionen som följer med den är det viktigaste arbetet. Dokumentation för att synliggöra processen. Svaren finns inte alltid från början. De tänkta svaren kommer säker att omprövas! Alla måste vara delaktiga, men det tar olika lång tid för olika människor. Respekt för detta men med tydligt uppsatta deadlines! Viktigt med betoning att vårt uppdrag utgår från Lpfö 98 (Reviderad 2010). Vi vill öka barnets inflytande över sin vardag genom att ge det många valmöjligheter. Möjlighet ska finnas till en mängd olika uttrycksformer. Lärande ska vara lustfyllt. Inkluderande synsätt. Alla människor behövs och berikar varandra. Olikheter ses som möjligheter. Föräldrar ses som en tillgång och ska känna sig välkomna på förskolorna. En positiv anda och ett tillåtande klimat där alla känner delaktighet och ansvar för barnets utveckling, men även för sin egen utveckling som pedagog, är viktiga hörnstenar på Annegårdens förskola. 17

19 8. Kök Måltiderna i förskolan är viktiga och vi har förmånen att ha ett eget kök. Maten har betydelse för hälsa och utveckling och mätta barn är gladare och mer kreativa. Vår kokerska Supanee är noga med att lägga upp maten på ett trevligt och aptitretande sätt. Maten är vällagad, välsmakande och följer livsmedelslagens hygien- och hanteringsanvisningar. Det är i mycket stor utsträckning ekologisk mat som serveras. Veckans matsedel komponeras på ett varierat sätt. Vi pedagoger har möjlighet att bidra till bra matvanor genom att förmedla matglädje och uppmuntran. När vi äter tillsammans på Ljustorget står dialog och glädje i fokus och vi ser att barnen lär av varandra. Kokerskans förhållningssätt i verksamheten Servera måltider med mycket näring och lite socker Grundlägga goda matvanor, måltidsorientering och ett hälsosamt leverne Höga krav på hygien och så långt som möjligt ekologiskt producerade livsmedel Näringsriktig, välsmakande och aptitretande mat Frukt och grönt serveras till varje måltid Lyfta fram dofter, konsistens och färger Ge barnen kännedom om olika matkulturer och livsmedel Uppmärksamma traditioner såsom påsk och midsommar 9. Lokalvård Lokalvårdarens förhållningssätt i verksamheten Daglig lokalvård som en naturlig, integrerad del av verksamheten Rent och fräscht med så lite kemikalier som möjligt Barnen ser att det inte görs av sig självt och kan vara delaktiga i att t ex plocka undan, hjälpa till och känna ansvar för den gemensamma miljön 18

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET OCH VARFÖR Förskolan skal stäva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret:

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Blå

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Blå 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Blå V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-178350 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle 2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter!

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter! Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016 Barnens verkstad med många möjligheter! Vår organisation Barn Arbetslag Lärandemiljöer - Utemiljö - Innemiljö - Närmiljö

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskola. Färggränd 2 175 47 JÄRFÄLLA 08/580 29783 Gäller från 2012-01-01

Verksamhetsplan. Förskola. Färggränd 2 175 47 JÄRFÄLLA 08/580 29783 Gäller från 2012-01-01 Verksamhetsplan Förskola Färggränd 2 175 47 JÄRFÄLLA 08/580 29783 Gäller från 2012-01-01 1 Vision Värdegrund i Lpfö 98/10 LIP Upplevelser är vår profil som genomsyrar allt vårt arbete i förskolan Sandvikskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 2013-06-03/Lena Mattisson, Sickla skola och förskolor 1 Innehåll Våra styrdokument... 3 Internationella styrdokument... 3 Nationella styrdokument... 3 Lokala

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Ängen Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Ängen Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Ängen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING]

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Åskullen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 150921 Alla är olika och lika bra Läsåret 2015/2016 Föräldrakooperativet Bysen 1 Beskrivning av förskolan Vi är ett

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN ULRIKEDAL

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN ULRIKEDAL LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN ULRIKEDAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Beskrivning av området, förutsättningar. s.3 Inledning.. s.3 Vision s.4 Värdegrund. s.5 Demokrati. s.5 Jämlikhet... s.5 Solidaritet. s.6 Trygghet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Lejonets och Torsviks förskolor Arbetsplan 2015-2016 Hållbar utveckling Gården Närsamhället/Lidingö Naturen runt oss 2 Inledning Förskolan är en del i utbildningsväsendet. Vi arbetar med det livslånga

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Våra styrdokument på förskolan är: Skollagen Läroplan för förskolan Lpfö 98 Förskole- och skolplan för Nybro kommun Arbetsplan reviderad

Läs mer

Verksamhetsplan. Läsåret 2015-2016. Förskolan Lillåsen

Verksamhetsplan. Läsåret 2015-2016. Förskolan Lillåsen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan Läsåret 2015-2016 Förskolan Lillåsen 1 Inledning Förskolan Lillåsen består av två avdelningar, en grupp med barn i ålder ca 1-2,5 år med tre personal och en grupp med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA

VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Välkommen Till Fredriksdals Förskola Avdelning Trollstjärnan Fredriksdals Förskola Trollstjärnan Innehållsförteckning Välkomna till Fredriksdals Trollstjärnans profil Förskolans Grund-idé Lek & Skapande

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014-2015 Mumintrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se 25 augusti 2015 [FOKUSOMRÅDE

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Arbetsplan för Molnet 2015/2016

Arbetsplan för Molnet 2015/2016 Arbetsplan för Molnet 2015/2016 Gruppens sammansättning Vi har 20 barn 3 barn är födda 14 6 barn födda 13 6 barn födda 12 4 barn födda 11 1 barn fött 10 Personal Carina Addén - förskollärare Susanne Evergren

Läs mer

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Området består av Gottsta förskola, Slåttergubbens förskola, Herrängs förskola och Hallsta Öppna förskolan. Vi är ca114 barn och 26 personal. Ledarskapet

Läs mer

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Vi på Vällingklockan/Arken har ett interkulturellt och jämställt förhållningssätt. Vi utgår ifrån det kompetenta barnet, som ska ges möjlighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12.

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Morgongårdens förskola Avdelning Lönneberga Normer och värden Mångfald Verksamhetens Mål att sträva mot Att förskolan Ser varje barn som unikt Ger varje barn rätt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola

GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola Östertull Montessoriförskola är Lunds första och enda kommunala montessoriförskola. Förskolan öppnades augusti 2002. Förskolan är auktoriserad. Det betyder

Läs mer

Välkommen till vår förskola

Välkommen till vår förskola Välkommen till vår förskola Ht 2015 Med livslång lust till lek och lärande Innehållsförteckning Värdegrund och förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98/10.. sid 1 Om Norlandias värdegrund..sid 2 Fakta om vår

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Pedagogisk grundsyn som präglar Kanehalls förskola

Pedagogisk grundsyn som präglar Kanehalls förskola Pedagogisk grundsyn som präglar Kanehalls förskola Kanehalls förskola är en plats för lek, lärande och utforskande där barnens behov och intressen styr verksamheten. En förskola som är mer bortalik än

Läs mer

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Blåklinten Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning)

Läs mer

Arbetsplan 2014/Förskola

Arbetsplan 2014/Förskola Arbetsplan 2014/Förskola Förskoleområde B, Gullviksborgs förskola Upprättad av Barbro Romero/förskolechef jan 2014 Förvaltning: Förskoleförvaltningen, område B Enhet: Gullviksborgs förskola Förbättringsområden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KÄPPALA FÖRSKOLA

ARBETSPLAN FÖR KÄPPALA FÖRSKOLA ARBETSPLAN FÖR KÄPPALA FÖRSKOLA Innehåll BAKGRUND 3 KÄPPALA FÖRSKOLAS VERKSAMHETSIDÉ 4 NORMER OCH VÄRDEN 5 UTVECKLING OCH LÄRANDE 6 BARNS INFLYTANDE 8 FÖRSKOLA OCH HEM 9 SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN,

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Verksamhets- presentation. Ängsulls Förskola. För barnet i tiden

Verksamhets- presentation. Ängsulls Förskola. För barnet i tiden Verksamhets- presentation Ängsulls Förskola För barnet i tiden 2009-2010 Välkommen till Ängsulls Förskola Ängsulls Förskola verksamhet bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), FN:s barnkonvention,

Läs mer

Redovisning till Huvudman av Systematiskt Kvalitetsarbete i VIM 2014-2015

Redovisning till Huvudman av Systematiskt Kvalitetsarbete i VIM 2014-2015 Redovisning till Huvudman av Systematiskt Kvalitetsarbete i VIM 2014-2015 Datum: 201505 Ansvarig Förskolechef i VIM 2014-15 Charlott Lundgren-Andersson 1 Systematiskt Kvalitetsarbete LPFÖ 98/10 Förskolorna

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Sandtorpet Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning)

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer