Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola"

Transkript

1 Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

2 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och unga med AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND, ADHD, TOURETTE SYNDROM 7 Barn och unga med HÖRSELNEDSÄTTNING 9 Barn och unga med RÖRELSEHINDER 11 Barn och unga med SYNNEDSÄTTNING 13 Barn och unga med funktionsnedsättning TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 15 Barn och unga med UTVECKLINGSSTÖRNING 17 1

3 Inledning Allmän information om Hjälpredan Det här är Hjälpredan Hjälpredan är ett verktyg som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun, stat och landsting när det gäller stödinsatser för barn och unga med funktionsnedsättning i utbildning. Dokumentet är tänkt att vara ett stöd för personal i förskola och skola samt föräldrar. De funktionsnedsättningar som ingår i Hjälpredan är hörselnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, rörelsehinder, funktionsnedsättning inom tal, språk och kommunikation, synnedsättning och utvecklingsstörning. Det är viktigt att tänka på att många barn och unga har fler än en funktionsnedsättning, vilket innebär att det kan vara flera olika myndigheter och instanser som behöver samverka. Ett exempel är dövblindhet, där det finns team inom landstinget som stöd. Förhoppningen är att Hjälpredan ska bidra till att tydliggöra denna samverkan. Ändringar i Hjälpredan hanteras av Anette Persson, utvecklingsledare. Revidering sker en gång per år. Så använder du Hjälpredan Hjälpredan består av ett antal tabeller som var och en utgår från funktionsnedsättning. Varje tabell innehåller ett antal kolumner, varav den första beskriver ett antal behov som barn och unga kan tänkas ha. Av övriga kolumner framgår det vem eller vilka som ansvarar respektive fungerar som stödresurs för det specifika behovet. En kort beskrivning av respektive kolumn ges nedan: Behov beskriver de behov som barn och unga med funktionsnedsättning kan tänkas ha under sin skolgång. Alla har inte behov av allt, men kolumnen är en checklista för att underlätta planeringen. Ansvar beskriver vad kommunens ansvar innebär för barn och unga med funktionsnedsättning. Under rubriken Stödresurser finns resurser inom kommun, stat och landsting, som man kan vända sig till för att få stöd. Uppdrag och ansvar Det är kommunen som är ansvarig för förskola och skola inklusive resurser till barn och unga i behov av särskilt stöd. Kommun, stat och landsting har delansvar för olika områden enligt lagar och förordningar. Med barn och ungas optimala utveckling som mål krävs samtycke, samverkan och samarbete mellan föräldrar och barn och unga å ena sidan och kommun, stat och landsting å andra sidan. Det innebär att föräldrar, barn och unga alltid är införstådda med den information som förs över mellan de olika parterna. Vilka särskilda uppdrag som ligger hos kommun, stat respektive landsting beskrivs nedan. Sekretess All informationsöverföring mellan huvudmän sker efter medgivande från föräldrar eller vårdnadshavare. 2

4 Kommun Förskolan och skolans huvuduppdrag är att stödja barn och unga i deras utveckling och lärande. Förskolan och skolan ska ha ett särskilt ansvar för de barn och unga, som har en funktionsnedsättning och därav svårigheter att nå målen. Barn och elevhälsa Elev och barnhälsa finns på varje förskole- och skolområde. Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog samt för 6-9 även syv. Elevhälsan har tillgång till skolläkare och psykolog. Barnhälsan består av förskolechef, specialpedagog, talpedagog och har tillgång till kurator och psykolog. Elevhälsan träffas både lokalt i den egna verksamheten men också kontinuerligt centralt utifrån kommunens behov. VITS Oxelösund - ett forum för samverkan Nätverket VITS (Vardagsnära Insatser i Tidig Samverkan) är uppdelat med inriktning grundskola och ett med inriktning förskola. I VITS finns representation från skola respektive förskola, socialtjänst, Barn- och Ungdomspsykiatrin(BUP) och Habiliteringsverksamheten( Hab). I förskole- VITS finns även representation från Barnavårdscentralen ( BVC). Den som vill lyfta ett ärende i VITS måste ha vårdnadshavarnas godkännande och därefter anmäls ärendet till sammankallande. Sammankallande för grundskolan är kurator för åk6-9 och sammankallande för förskolan är den specialpedagog som har ett övergripande ansvar för kommunens förskolor. Den som initierar ett ärende ska också informera vårdnadshavarna om att vid behov kommer ärendet att följas upp. Densamme ansvarar också för återkoppling till vårdnadshavarna Information från landstinget mottas i kommunen av: Utvecklingsledare Stat Specialpedagogiska skolmyndighetens insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. Myndighetens uppgift är att ge kompletterande specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Insatserna syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kan få en utveckling och utbildning i hemkommunen präglad av lika värde och lika möjligheter. Detta görs genom att sprida information och kunskap om specialpedagogik samt initiera och medverka i utvecklingsarbete inom området. Landsting Barnhälsovård (BHV) 3

5 Barnhälsovård finns för alla barn i förskoleåldern och deras föräldrar. Barnhälsovård bedrivs på barnavårdscentral (BVC), oftast i anslutning till en vårdcentral. Barnhälsovårdens uppgift är att främja hälsa och att förebygga ohälsa. BVC är en viktig verksamhet när det gäller att upptäcka barn i behov av särskilt stöd, så att insatser kan sättas in så tidigt som möjligt. Föräldrar, som är bekymrade för sitt barns utveckling, kan vända sig till BVC, som i sin tur kan lotsa vidare till barnhälsovårdspsykolog om det är befogat. Habilteringsverksamheten (HABV) Habiliteringsverksamheten är länsövergripande och består av sex enheter. Enheter för Syncentralen, Pedagogiska hörselvården och Tolkcentralen är huvudsakligen placerade med en ort som utgångspunkt medan de andra enheterna är geografiskt organiserade. Respektive enheter beskrivs nedan. Mer information finns på Pedagogiska hörselvården (Ped hv) Insatserna riktar sig till brukare i alla åldrar med hörselnedsättning eller dövhet. Funktionsnedsättningen är diagnostiserad varaktig hörselnedsättning eller dövhet. Hörapparatutprovning och hörselrelaterade utredningar utförs av Öron-Näsa-Halskliniken. Samarbete med andra enheter inom Habiliteringsverksamheten sker för barn och ungdomar med kombinerade funktionsnedsättningar. Barn och ungdomar remitteras från Öron-Näsa-Halskliniken. Syncentralen (Sync) Insatserna riktar sig till brukare i alla åldrar. Målgrupp för Syncentralen är personer med synskärpa under 0,3 efter korrigering eller där funktionsnedsättningar i synförmågan ger uppenbara problem i orientering och den dagliga livsföringen. Samarbete med andra enheter inom Habiliteringsverksamheten sker för barn och ungdomar med kombinerade funktionsnedsättningar. Barn och ungdomar remitteras från Ögonkliniken. Tolkcentralen (Tolkc) Tolkcentralen erbjuder dem som är bosatta inom landstinget och stadigvarande vistas där, vardagstolkning för personer som är döva sedan barndomen, dövblinda, vuxendöva eller som har en hörselnedsättning (3 b HSL). Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som skolan har enligt skollagen eller annan lagstiftning. Barn- och ungdomar har möjlighet att få vardagstolkning vid bland annat aktiviteter på fritiden, tandläkarbesök och familjehögtider. Mer information finns på: Norra enheten, Västra enheten och Södra enheten Insatser riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, t ex förvärvad hjärnskada, autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning eller rörelsehinder. En kombination av flera funktionsnedsättningar är vanlig. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Barn- och ungdomspsykiatrin är landstingets specialistverksamhet för barn och ungdomar (0-17 år) som lider av påtaglig psykisk ohälsa. Exempel på vilka som behandlas inom BUP kan vara barn och unga med: självmordstankar, depression, ångest, självskadebeteenden, AD HD, tics eller psykossymtom. BUP i Sörmland är en länsklinik med mottagningar i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. 4

6 Landstingets ansvar för att utreda och ge stöd till personer till personer med autismspektrumtillstånd, ADHD och Tourettes syndrom delas mellan HABV och BUP. ADHD och Tourettes syndrom hanteras av BUP. Svårigheterna skall vara större än det man ser hos andra barn i samma ålder och på samma utvecklingsnivå och ska finnas i olika miljöer t.ex. hemma, i skolan och medföra allvarliga problem i det dagliga livet. Frågeställningar kring autismspektrumtillstånd (autism, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom) hanteras av habiliteringsverksamheten. Efter fastställande av diagnos erbjuds insatser och uppföljning, efter behov. I ärenden som är oklara och då flera frågeställningar inom neuropsykiatriområdet finns kommer dessa att hanteras av gemensamma, länsdelsvisa samverkansgrupper, där kompetensutbyte och ansvarsfördelning ska ske. Remiss till landstinget kan skickas för stöd eller utredning av svårigheter som inte faller inom kommunens och skolans ansvar. I remiss till landstinget skall bakgrunden till frågeställningen belysas så att frågeställningen ter sig rimlig. Remissen skall innehålla en allsidig bedömning där pedagogiska, psykologiska, sociala och medicinska aspekter beaktas. Det skall tydligt framgå i remissen vilka bedömningar eller utredningar som gjorts, resultatet av dessa samt vilka åtgärder som därefter vidtagits och utfallet av dessa. Remiss till landstinget skickas till: Habiliteringsverksamheten Mälarsjukhuset Eskilstuna Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Tullportsgatan Nyköping (Trosa, Gnesta, Oxelösund, Nyköping) En vårdnadshavare kan för sitt barn söka hjälp på specialistnivån utan att skolan blivit involverad. Vid en sådan specialistutredning kan en bedömning av elevens svårigheter i skolsituationen bli aktuell. En frågeställning riktas då från berörd enhet inom landstinget till rektor. Logopedmottagningen Logopedmottagningen träffar barn och unga som kommer på remiss från BHV eller BVC, skolhälsovård eller övrig sjukvård. Föräldrar kan även ringa själva till respektive logopedmottagning för att få kontakt med logoped. 5

7 Kommun Oxelösunds kommun Landsting Landstinget i Södermanland, Stat Specialpedagogiska skolmyndigheten, Team Södermanland och Östergötlands län, Lokalkontor Linköping Brigadgatan Linköping Länktips Skolverket Skolinspektionen Hjälpmedelsinstitutet SRF- Synskadades riksförbund HRF- Hörselskadades riksförbund FMLS - Dyslexiförbundet för Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar FUB - Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna Svenska Handikappidrottsförbundet Attention - föräldraförening Autism & Asperger förbundet Autism & Aspergerföreningen i Sörmland Aktuell information om autismspektrumtillstånd SDR - Sveriges Dövas Riksförbund FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda Barnplantorna Riksförbundet för barn med cochleainplantat och barn med hörapparat 6

8 Hjälpreda för barn och unga med AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND, ADHD, TOURETTE SYNDROM Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola, skola eller skolbarnsomsorg Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Utvecklingsledare informerar mottagande förskolechef Elevhälsan/ specialpedagog i förskolan utreder behov av stödinsatser. Rektor - Elevhälsan / Förskolechef - specialpedagog i förskolan planerar mottagande i samråd med vårdnadshavare, barn/ elev/ studerande och avlämnande enhet. Utvecklingsledare tar emot information. Utvecklingsledare tar emot remissvar. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Utvecklingsledare samordnar nätverk. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Habiliteringsverksamheten - HABV Ansvarsfördelning BUP och HABV se inledningstext under landsting HABV, BUP: Efter utredning och insats, för kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. HABV, BUP: Efter utredning och insats, för kännedom till berörd förskola eller skola för fortsatt planering. HABV, BUP: Kan bistå med kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Resursperson Rektor / förskolechef svarar för att berörd personal har kompetens inom området. Svarar för pedagogisk anpassning efter individuella behov och förutsättningar. Rektor / förskolechef tillsätter adekvat stöd. Specialpedagog i förskolan erbjuder konsultativt stöd. Efter ansökan beslutar utbildningschef om tilläggsbelopp. HABV, BUP: Kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktions-nedsättning. Insatser sker på begäran av brukaren, patient eller dennes företrädare. HABV, BUP: Kan bistå med kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktionshinder. Anpassade läromedel och material Rektor / förskolechef svarar för att läromedel anpassas till individens behov. Elevhälsan/ erbjuder konsultativt stöd. Specialpedagog i förskolan erbjuder stöd. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogiskt stöd. HABV, BUP: Kan bistå med råd kring utformande av individuellt anpassad struktur i vardagen. Hjälpmedel och alternativa verktyg Rektor/ förskolechef tillhandahåller och köper in grundutrustning Tillgång till skoldatatek och lekotek. Behov av personliga hjälpmedel bedöms och förskrivs av HABV. Anpassad miljö Rektor/ förskolechef anpassar lokaler, inredning utemiljö, och Itanpassningar. Efter ansökan beslutar utbildningschef om tilläggsbelopp. Skolskjuts Beställer skolskjuts. Utbildningschef beslutar om skolskjuts utifrån individuell bedömning. den pedagogiska miljön. HABV, BUP: uppmärksammar behov av anpassning av den fysiska miljön. 7

9 Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Vardagsträning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Pedagog svarar för en fungerande vardag i verksamheten med hjälp av Specialpedagog förskolan stödjer verksamheten. Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Habiliteringsverksamheten - HABV Ansvarsfördelning BUP och HABV se inledningstext under landsting HABV, BUP: Kunskapsöverföring, råd stöd och uppföljning till individ, familj och nätverk. Kommunikationsstöd och samspel mellan människor Pedagog svarar för kommunikationsstödet i verksamheten med hjälp av Specialpedagog i förskolan erbjuder konsultativt stöd HABV: Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation BUP: Samspelsbehandling. Individuella planer Utredning Utifrån rektors beslut upprättas åtgärdsprogram. Pedagog upprättar individuella utvecklingsplaner. Rektor- elevhälsan /förskolechef initierar behov av fördjupad utredning och svarar för uppföljning. Specialpedagog i förskolan erbjuder stöd. Skolpsykolog utreder och återkopplar till verksamheten. specialpedagogisk rådgivning och I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-, hörsel-, dövblindeller tal- och språkområdet kan utredning t.o.m. gymnasiet erbjudas vid ett resurscenter. HABV BUP: Varje insats planeras i samråd med brukare eller patient och dennes nätverk. Kan vid önskemål från föräldrar medverka vid planering med förskola eller skola. Om problem kvarstår efter basnivåns insatser och anpassning efter åtgärdsprogram, kan fördjupad utredning genomföras på specialistnivå. BUP: ADHD, Tourettes syndrom. HABV: autismspektrumtillstånd samt grov- och finmotorisk bedömning. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Elevhälsan erbjuder konsultativt stöd Specialpedagog förskolan erbjuder konsultativt stöd HABV, BUP: Efter diagnos erbjuds stöd till individ, familj och nätverk, efter behov. Vägledning inför förändrad lärosituation Rektor- elevhälsan / förskolechefplanerar för förändringar i och mellan verksamheter/ studerande och föräldrar. Specialpedagog förskolan planerar för förändringar i och mellan verksamheter och föräldrar. Utvecklingsledare samordnar nätverk funktionsnedsättningen. HABV, BUP: Kunskapsöverföring om känt barns funktionsnedsättning och dess konsekvenser, på familjens begäran. Föräldrastöd Elevhälsan informerar/ hänvisar om möjlighet till stödinsatser. Utvecklingsledare/ specialpedagog förskolan informerar / hänvisar om möjlighet till stödinsatser. HABV, BUP: Erbjuder information och stöd individuellt och i grupp. 8

10 Barn och unga med HÖRSELNEDSÄTTNING Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med hörselnedsättning Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten och Pedagogiska hörselvården Ped hv Utvecklingsledare till mottagande rektor/ förskolechef Specialpedagog med inriktning hörsel tar emot remiss. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Informationsöverföring Rektor-Elevhälsan/ förskolechef utreder behov av särskilt stöd. Specialpedagog förskolan erbjuder konsultation. Informerar om regional specialskola. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Mottagande i förskola, skola och skolbarnsomsorg Rektor- Elevhälsan/ förskolechef - specialpedagog planerar mottagande i samråd med föräldrar, barn/elev/ studerande och avlämnande enhet. Specialpedagog med inriktning hörsel erbjuder handledning och hänvisar till specialist kompetens. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal i hemkommunen. Erbjuder utbildning som motsvarar grundskolan på Birgittaskolan (regional specialskola). Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om eleven och föräldrar så önskar. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Rektor/ förskolechef svarar för att berörd personal har kompetens inom området samt svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Specialpedagog inriktning hörsel erbjuder handledning. Rådgivning och stöd till berörd personal utifrån det enskilda barnets funktionsnedsättning och behov. Resursperson Rektor/ förskolechef tillsätter adekvat stöd. Efter ansökan beslutar utbildningschef om tilläggsbelopp. Rådgivning och stöd utifrån det enskilda barnets funktionsnedsättning och behov. Anpassade läromedel och material Rektor/ förskolechef ansvarar för anpassning och tillgänglighet. Specialpedagog inriktning hörsel erbjuder konsultation om anpassningar. Främjar, ger viss komptetensutveckling och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogiskt stöd. Hjälpmedel och alternativa verktyg Rektor / förskolechef köper in och tillhandahåller grundutrustning. Skoldatatek erbjuder stöd i val av pedagogiskt material samt alternativa verktyg. Vid skolplacering på Birgittaskolan tillhandahålls grundutrustning att disponera under skoltiden. Utprovar och tillhandahåller hörhjälpmedel i undervisningssituationen och ger information till personal och till det enskilda barnet. Anpassad miljö Rektor/ förskolechef anpassar lokaler, inredning och utemiljö. Specialpedagog inriktning hörsel erbjuder konsultativt stöd. Efter ansökan beslutar utbildningschef om tilläggsbelopp. den pedagogiska miljön. På Birgittaskolan erbjuds en anpassad lärandemiljö. Skolskjuts Beställer skolskjuts. Utbildningschef beslutar om Regional skola administrerar 9

11 Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med hörselnedsättning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten och Pedagogiska hörselvården Ped hv skolskjuts utifrån individuell bedömning. upphandling och samordning av skolskjuts. Vardagsträning Pedagog svarar för en fungerande vardag i verksamheten med hjälp av Specialpedagog inriktning hörsel ger handledning. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning. Kommunikationsstöd och samspel mellan människor Individuella planer Utredning Pedagog svarar för kommunikationsstödet i verksamheten med hjälp av Elevhälsan / Specialpedagog i förskolan erbjuder konsultativt stöd. Utifrån rektors/ förskolechefs beslut upprättas åtgärdsprogram. Pedagog upprättar individuella utvecklingsplaner. Rektor/ förskolechef initierar behov av fördjupad utredning och svarar för uppföljning. Specialpedagog inriktning hörsel ger handledning Specialpedagog inriktning hörsel ger handledning Specialpedagog i förskolan erbjuder stöd. Skolpsykolog utreder och återkopplar till verksamheten. den pedagogiska miljön. Birgittaskolan erbjuder teckenspråksutbildning till hörande syskon samt barn till döva föräldrar. Resurscenter döv/hörsel (kombinerat med utvecklingsstörning) och Resurscenter dövblind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning och uppföljning. Rådgivning till det enskilda barnet, föräldrar och berörd personal om kommunikationsstrategier. Introduktionsutbildning inför TUFF ges till föräldrar. Utför teckenspråksutbildning till hörande syskon samt barn till döva föräldrar på uppdrag av Birgittaskolan. Anhöriga erbjuds teckenspråksundervisning i mån av resurs. Teckenspråkskurser erbjuds till personal mot ersättning, i mån av utrymme. Upprättar individuell habiliteringsplan i samråd med föräldrar. Kan medverka vid upprättande av åtgärdsprogram på initiativ av föräldrar och förskola och skola. Hörselrelaterade utredningar görs på Öron-Näsa Halskliniken. Initierar till andra utredningar. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Rektor/ förskolechef ansvarar för fungerande kommunikationsstöd. Specialpedagog inriktning hörsel ger handledning Specialpedagog i förskolan erbjuder stöd. Föräldrar erbjuds föräldrautbildning och teckenspråksutbildning (TUFF). Birgittaskolan har ett elevhälsoteam. Psykosocialt stöd efter behov till det enskilda barnet, föräldrar och nätverk. Vägledning inför förändrad lärosituation Föräldrastöd Rektor- elevhälsan / förskolechefplanerar för förändringar i och mellan verksamheter/barn/ studerande och föräldrar. Rektor-Elevhälsan/ förskolechef informerar/ hänvisar om möjlighet till stödinsatser. Specialpedagog förskolan planerar för förändringar i och mellan verksamheter och föräldrar. Utvecklingsledare samordnar nätverk Utvecklingsledare/ specialpedagog förskolan informerar / hänvisar om möjlighet till stödinsatser. funktionsnedsättningen. Föräldrar erbjuds teckenspråksutbildning (TUFF). Informerar om alternativa förskoleskolformer. Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om det enskilda barnet och föräldrar så önskar. Rådgivning, stöd och information. 10

12 Hjälpreda för barn och unga med RÖRELSEHINDER Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med rörelsehinder Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola, skola och skolbarnsomsorg Mottagande förskolechef/ rektor - elevhälsa/. Rektor-Elevhälsan/ förskolechef/ specialpedagog utreder behov av särskilt stöd. Rektor - Elevhälsan / Förskolechef - planerar mottagande i samråd med vårdnadshavare, barn/ elev/ studerande och avlämnande enhet. Utvecklingsledare/ specialpedagog i förskolan. Utvecklingsledare tar emot remissvar. Specialpedagog i förskolan samverkar i mottagandet. Utvecklingsledare samordnar nätverk. pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Kunskapsöverföring kring barnets och ungdomens funktions-nedsättning och dess konsekvenser. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Resursperson Anpassade läromedel och material Hjälpmedel och alternativa verktyg Anpassad miljö Rektor /förskolechef svarar för att berörd personal har kompetens inom området. Svarar för anpassning efter individens förutsättningar och behov. Rektor / förskolechef tillsätter adekvat stöd. Rektor/ förskolechef ansvarar för anpassning och tillgänglighet samt alternativa verktyg. Rektor / förskolechef köper in och tillhandahåller grundutrustning. Rektor/ förskolchef anpassar lokaler, inredning och utemiljö. Specialpedagog förskolan handleder. Efter ansökan beslutar utbildningschef om tilläggsbelopp Skoldatatek erbjuder konsultation gällande alternativa verktyg. Skoldatatek erbjuder stöd i val av pedagogiskt material samt alternativa verktyg. Lokalsamordnare erbjuder konsultation. Skolskjuts Beställer skolskjuts. Utbildningschef beslutar om skolskjuts utifrån individuell bedömning. Vardagsträning Kommunikationsstöd och samspel mellan människor Pedagog svarar för en fungerande vardag i verksamheten med hjälp av Pedagog svarar för kommunikationsstödet i verksamheten med hjälp av Specialpedagog i förskolan erbjuder konsultativt stöd Specialpedagog i förskolan erbjuder konsultativt stöd 11 Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogiskt stöd. den pedagogiska miljön. specialpedagogisk stöd och Kunskapsöverföring kring barnets och ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Kunskapsöverföring till resurs om barnets eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Råd kring individuellt anpassat material som stimulerar utveckling. Utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel enligt regelverk. Kunskapsöverföring kring barnets eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation.

13 Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med rörelsehinder Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Elevhälsan erbjuder konsultativt stöd. Individuella planer Utredning Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Pedagog upprättar individuella utvecklingsplaner. Utifrån rektors beslut upprättas åtgärdsprogram. Rektor/ förskolechef initierar behov av fördjupad utredning och svarar för uppföljning. Rektor/ förskolechef ansvarar för fungerande kommunikationsstöd. Specialpedagog i förskolan erbjuder stöd. Skolpsykolog utreder och återkopplar till verksamheten. Specialpedagog i förskolan erbjuder stöd. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-, hörsel-, dövblind- eller taloch språkområde kan utredning t.o.m. gymnasiet erbjudas vid ett resurscenter. Individuell habiliteringsplan. Kan medverka vid förskola och skolas planeringsmöten. HABV kan utföra funktionsrelaterade utredningar. Psykosocialt stöd efter behov till individ, familj och nätverk. Vägledning inför förändrad lärosituation Rektor- elevhälsan / förskolechefplanerar för förändringar i och mellan verksamheter/barn/ studerande och föräldrar. Specialpedagog förskolan planerar för förändringar i och mellan verksamheter och föräldrar. Utvecklingsledare samordnar nätverk pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Kunskapsöverföring om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Föräldrastöd Rektor-Elevhälsan/ förskolechef informerar/ hänvisar om möjlighet till stödinsatser. Utvecklingsledare/ specialpedagog förskolan informerar / hänvisar om möjlighet till stödinsatser. Information, utbildning, råd och stöd. 12

14 Hjälpreda för barn och unga med SYNNEDSÄTTNING Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med synnedsättning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Habiliteringsverksamheten och Syncentralen Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Utvecklingsledare till mottagande förskolechef. Specialpedagog syn med övergripande ansvar. Informerar i intresseorganisationernas tidskrifter om möjligheter till föräldrautbildning. Tillhandahåller informationsblad om SPSM på BVC och syncentraler. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Informationsöverföring Rektor -Elevhälsan/ förskolechef/ specialpedagog utreder behov av särskilt stöd. Specialpedagog syn tar emot remissvar funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Informerar om nationell specialskola. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Mottagande i förskola, skola och skolbarnsomsorg Rektor - elevhälsan / förskolechef - specialpedagog planerar mottagande i samråd med barn/ elev/ studerande/ föräldrar och avlämnande enhet. Elevhälsan erbjuder konsultativt stöd/ handledning Specialpedagog syn erbjuder konsultativt stöd/ handledning. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder obligatorisk skolgång vid Ekeskolan (nationell specialskola) kan erbjudas elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning. Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om eleven och föräldrar så önskar. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Rektor /förskolechef svarar för att berörd personal har kompetens inom området. Svarar för anpassning efter individens förutsättningar och behov. Utvecklingsledare samordnar nätverk. Erbjuder metoder för individuell synstimulering, samt rådgivning kring fysisk miljö. Resursperson EIevhälsan / förskolechef tillsätter adekvat stöd. Utbildningschef fördelar extra medel efter ansökan från förskolechef/rektor. Specialpedagog syn hörsel erbjuder handledning. Anpassade läromedel och material Ansvara för anpassning och tillgänglighet samt alternativa verktyg. Specialpedagog syn erbjuder konsultation. Skoldatatek Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogiskt stöd. Hjälpmedel och alternativa verktyg Tillhandahåller och köper in grundutrustning Specialpedagog syn erbjuder konsultativt stöd. Skoldatatek Vid skolplacering på Ekeskolan tillhandahålls grundutrustning att disponera under skoltiden. Provar ut, anpassar och förskriver personliga hjälpmedel. Anpassad miljö Förskolechef / rektor anpassar lokaler, inredning och utemiljö. Lokalsamordnare erbjuder konsultation. den Erbjuder konsultativt stöd kring den fysiska miljön. 13

15 Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med synnedsättning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Habiliteringsverksamheten och Syncentralen pedagogiska miljön. Skolskjuts Verksamheten stödjer behovet med relevant underlag. Beställer skolskjuts. Efterutvecklingsledarens utredning och underlag beslutar Utbildningschefen. Administrerar upphandling och samordning av skolskjuts. Vardagsträning Pedagog svarar för en fungerande vardag i verksamheten med hjälp av Specialpedagog syn erbjuder konsultativt stöd. Resurscenter syn och Ekeskolan erbjuder kompletterande kompetensutveckling för elever och personal Ger individuellt stöd och träning. Kommunikationsstöd och samspel mellan människor Pedagog svarar för kommunikationsstödet i verksamheten med hjälp av Elevhälsan / Specialpedagog i förskolan erbjuder konsultativt stöd. Specialpedagog syn medverkar till upprättande av planerna. Individuella planer Pedagog upprättar individuella utvecklingsplaner. Utifrån rektors beslut upprättas åtgärdsprogram. Specialpedagog syn erbjuder konsultativt stöd. Upprättar individuell habiliteringsplan. Kan medverka vid upprättande av åtgärdsprogram på initiativ av föräldrar och förskola och skola. Utredning Rektor/ förskolechef initierar behov av fördjupad utredning och svarar för uppföljning. Skolpsykolog utreder och återkopplar till verksamheten. Specialpedagog syn erbjuder konsultativt stöd. Resurscenter syn och Resurscenter dövblind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning; kartläggning, bedömning, konsekvenser och strategier, samt uppföljning. Erbjuder synutredning. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Rektor/ förskolechef ansvarar för fungerande kommunikationsstöd. Specialpedagog syn medverkar till samordning av nätverk och ger konsultativt stöd. Resurscenter syn och Resurscenter döv/blind erbjuder föräldrakurser samt ger ett fördjupat stöd i samband med rådgivning och utredning. Verksamheten inom RC dövblind, RC syn och Ekeskolan bygger på tvärvetenskapligt arbetssätt med fyra kompetenser. Erbjuder psykosocialt stöd i samarbete med Habiliteringsverksamheten. Vägledning inför förändrad lärosituation Rektor- elevhälsan / förskolechefplanerar för förändringar i och mellan verksamheter/barn/ studerande och föräldrar. Specialpedagog förskolan planerar för förändringar i och mellan verksamheter och föräldrar. Utvecklingsledare samordnar nätverk funktionsnedsättningen. Hjälpmedelsplanering. Föräldrastöd Rektor-Elevhälsan/ förskolechef informerar/ hänvisar om möjlighet till stödinsatser. Utvecklingsledare/ specialpedagog förskolan informerar / hänvisar om möjlighet till stödinsatser. Resurscenter syn och Resurscenter dövblind erbjuder föräldrakurser. Råd, stöd och information. 14

16 Hjälpreda för barn och unga med funktionsnedsättning TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med funktionsnedsättning tal, språk och kommunikation Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola, skola och skolbarnsomsorg Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Resursperson Anpassade läromedel och material Hjälpmedel alternativa verktyg Anpassad miljö Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Logopedmottagningen, ÖNH-kliniken, division länssjukvård Utvecklingsledare informerar mottagande förskolechef. Rektor -Elevhälsan/ förskolechef/ specialpedagog utreder behov av särskilt stöd. Rektor-Elevhälsan/ förskolechef planerar mottagande i samråd med vårdnadshavare och avlämnande enhet. Rektor /förskolechef svarar för att berörd personal har kompetens inom området. Svarar för anpassning efter individens förutsättningar och behov. Rektor / förskolechef tillsätter adekvat stöd. Rektor/ förskolechef ansvarar för inköp av anpassat läromedel. Rektor/ förskolechef tillhandahåller och köper in grundutrustning Rektor/ förskolechef anpassar lokaler, inredning och utemiljö. Specialpedagog i förskolan. Utvecklingsledare tar emot remissvar Förskolans specialpedagog samverkar i planerandet av mottagandet. Utvecklingsledare samordnar nätverk. Efter ansökan beslutar utbildningschef om tilläggsbelopp Specialpedagog syn erbjuder konsultation. Skoldatek erbjuder stöd ang alternativa verktyg. Lokalsamordnare erbjuder konsultation. 15 funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Informerar om nationell specialskola. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder obligatorisk skolgång vid Hällsboskolan (nationell specialskola) kan erbjudas elever med grav språkstörning. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogiskt stöd. den pedagogiska miljön. Efter utredning för kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Kontakten med kommunen utförs ofta av BVC-sköterska. Om föräldrar önskar får förskola och skola gärna ta del av information. Kunskapsöverföring till berörda om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Logopedmottagningen föreslår individuellt anpassade åtgärder som skola förskola gärna får ta del av om föräldrar samtycker. Om föräldrar önskar får resursperson gärna ta del av information. Logopedmottagningen ger råd om anpassning och åtgärder utifrån barnets funktionsnedsättning men har generellt inte kunskap om specifika läromedel eller material. Tar initiativ till utprovning, förskrivning och introduktion av individuella kommunikationshjälpmedel. Logopedmottagningen följer upp och ger nödvändig utbildning i hjälpmedelsanvändandet. Ger råd om anpassningar av den kommunikativa miljön.

17 Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med funktionsnedsättning tal, språk och kommunikation Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Logopedmottagningen, ÖNH-kliniken, division länssjukvård Skolskjuts Verksamheten stödjer behovet med relevant underlag. Beställer skolskjuts. Efter utvecklingsledarens utredning och underlag beslutar Utbildningschefen. Vardagsträning Pedagog svarar för en fungerande vardag i verksamheten med hjälp av Elevhälsa /specialpedagog förskolan samordnar nätverk och svarar för anpassning efter individens förutsättningar och behov. den pedagogiska miljön. Ger konkreta träningsråd som föräldrar kan genomföra, gärna tillsammans med förskola och skola. Om föräldrar önskar får förskola och skola gärna kontakta logopedmottagningen. Kommunikationsstöd och samspel mellan människor Pedagog svarar för kommunikationsstödet i verksamheten med hjälp av individuell utvecklingsplan, åtgärdsprogram samt hjälpmedel. Elevhälsan / Specialpedagog i förskolan erbjuder konsultativt stöd. den pedagogiska miljön. Ger råd angående kompensatoriska strategier hjälpmedel till föräldrar och barn. Om föräldrar önskar får förskola och skola gärna kontakta logopedmottagningen. Individuella planer Pedagog upprättar individuella utvecklingsplaner. Utifrån rektors beslut upprättas åtgärdsprogram. Efter bedömningen sätter föräldrar och logopedmottagningen tillsammans upp mål för den fortsatta kontakten som till exempel kan innebära behandling. Utredning Rektor/ elevhälsan förskolechef initierar behov av fördjupad utredning och svarar för uppföljning. Resurscenter tal och språk erbjuder specialpedagogisk utredning samt konsultation. Efter remiss gör logopedmottagningen utredning och bedömning av barnets tal, språk och kommunikation. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Elevhälsan -rektor/ förskolechef ansvarar för att hänvisa till verksamhet som kan ge rätt stöd. Resurscenter tal och språk erbjuder information i samband med specialpedagogisk utredning. Vägledning inför förändrad lärosituation Elevhälsan-rektor/ förskolechef planerar för förändringar i och mellan verksamheter och i samverkan med barn/elever/ studerande och föräldrar. funktionsnedsättningen. Kan bistå med kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Föräldrastöd Elevhälsan / specialpedagog förskolan initierar stöd efter utredningar. I samband med att Resurscenter tal och språk gör specialpedagogisk utredning erbjuds konsultation. Logopedmottagningen ger råd och stöd till föräldrar kring barnets tal, språk och kommunikation. 16

18 Hjälpreda för barn och unga med UTVECKLINGSSTÖRNING Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med utvecklingsstörning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Utvecklingsledare informerar mottagande förskolechef. Utvecklingsledare För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Informationsöverföring Förskolechef/ rektor/ elevhälsa tar emot information. Utvecklingsledare tar emot remissvar och ansvarar för informationsöverföring. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Mottagande i förskola, skola och skolbarnsomsorg Förskolechef - special pedagog/ rektor- elevhälsa ansvarar för mottagandet. Förskolan och skolan planerar mottagande i samråd med vårdnadshavare och avlämnande enhet. Utvecklingsledare ansvarar och samordnar utredningar vid mottagande i grundsärskolan. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder utbildning som motsvarar särskolan på nationell specialskola vid utvecklingsstörning i kombination med syn- eller hörselnedsättning. Kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktions-nedsättning och dess konsekvenser. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Elevhälsan/ förskolechef/ specialpedagog i förskolan samordnar och svarar för anpassning efter individens förutsättningar och behov. Utvecklingsledare samordnar nätverk. Kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Resursperson Förskolechef- specialpedagog/ Rektor- elevhälsan utreder behov och tillsätter adekvat stöd. Kunskapsöverföring till resurs om barnets eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Anpassade läromedel och material Rektor/ förskolechef ansvarar för inköp. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogiskt stöd. Råd kring individuellt anpassat material som stimulerar utveckling. Hjälpmedel och alternativa verktyg Rektor/ förskolechef tillhandahåller och köper in grundutrustning Skoldatatek och I t- pedagog informerar. Elevhälsan/ förskolans specialpedagog förmedlar information om Lekotek. specialpedagogiskt stöd Utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel enl. regelverk. Anpassad miljö Rektor/ förskolechef anpassar lokaler, inredning och utemiljö. Lokalsamordnare i samverkan med rektor - elevhälsan/ förskolechefspecialpedagog erbjuder konsultation. Kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Skolskjuts Verksamheten stödjer behovet med relevant underlag. Beställer Efter utvecklingsledares utredning och underlag beslutar 17

19 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med utvecklingsstörning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV skolskjuts. Utbildningschefen. Vardagsträning Pedagog svarar för en fungerande vardag i verksamheten med hjälp av Elevhälsa /specialpedagog förskolan samordnar nätverk och svarar för anpassning efter individens förutsättningar och behov. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning Kommunikationsstöd och samspel mellan människor Svarar för en fungerande vardag med hjälp av individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation Individuella planer Pedagogen upprättar individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Samverkar vid behov med externa aktörer. Utvecklingsledare samverkar med externa aktörer och sammankallar nätverk vid behov. Individuell habiliteringsplan. Kan medverka vid förskolaskolas planeringsmöten. Utredning Rektor - elevhälsan/ förskolechef - förskolans specialpedagog initierar behov av fördjupad utredning. Utvecklingsledaren ansvarar för att utredningarna vid mottagandet håller en god kvalitet. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-, hörsel-, dövblindeller tal- och språkområdet kan utredning t.o.m. gymnasiesärskolan erbjudas vid ett resurscenter. HABV kan utföra funktionsrelaterade utredningar. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Förskolechef/ rektor ansvarar för stödet i verksamheten. Utvecklingsledaren sammankallar nätverk vid behov. Psykosocialt stöd efter behov till individ, familj och nätverk. Vägledning inför förändrad lärosituation Förskolechef/ rektor planerar för förändringar i och mellan verksamheter i samverkan med barn/elever/ studerande och vårdnadshavare. Utvecklingsledaren sammankallar till nätverk vid behov. funktionsnedsättningen. Kunskapsöverföring om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Föräldrastöd Elevhälsan / specialpedagog förskolan initierar stöd efter utredningar. Utvecklingsledaren informerar om föräldrastödet. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn och hörsel erbjuds föräldrakurser på Resurscenter. Information, utbildning, råd och stöd. 18

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2011 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2010 Vingåkers kommun 0 Innehåll Inledning Allmän information

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Inledning Allmän information om Hjälpredan

Inledning Allmän information om Hjälpredan Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2012 2012 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpredan. Hörselnedsättning

Hjälpredan. Hörselnedsättning Hjälpredan 2015 Hörselnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpredan. Synnedsättning

Hjälpredan. Synnedsättning Hjälpredan 2015 Synnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och unga med

Läs mer

Hjälpredan. Dövblindhet

Hjälpredan. Dövblindhet Hjälpredan 2015 Dövblindhet Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum. Gäller från 2015-03-31

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum. Gäller från 2015-03-31 HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum Gäller från 2015-03-31 Hjälpredans innehåll HJÄLPREDANS SYFTE 3 KONTAKTLISTA.4 STRUKTUR FÖR UPPDATERING OCH LÅNGSIKTIGHET..5 VÅRT

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor 1 2 Alla har rätt att lära på egna villkor Specialpedagogiska

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola 2010 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Kontaktuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet.

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Elevhälsoplan Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa... 4 3. Elevhälsoarbetet i Flens kommun... 5 3.1

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola.

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Visby 2009-02-06 ARBETSGÅNG vid Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och Elevhälsan Gotlands Kommun 1 Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Central Barn- och Elevhälsoplan

Central Barn- och Elevhälsoplan Central Barn- och Elevhälsoplan Tjörns kommun 2012-2013 Handläggare: Susanne Pettersson Resurscentrum Datum: 2012-03-26 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Giggi Thomson 2016-02-01 UBN-2015-2266 Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Förord 3 Riksgymnasieverksamheten 4 Skola 6 Habilitering 7 Elevhem 8 Villkor för antagning 9 Finansiering av verksamheten 10 Riksgymnasieåret 12 Huvudmän för riksgymnasierna

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden 2012 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar 1 Förord Överenskommelsen kring hjälpmedel i pedagogisk verksamhet har arbetats fram gemensamt av Kommunförbundet Skåne

Läs mer

Skola för elever med tal- och språkstörning

Skola för elever med tal- och språkstörning Skola för elever med tal- och språkstörning - Kartläggning av möjligheten att erbjuda skola för elever med tal- och språkstörning i Järfälla Judit Kisvari Rapportnr: Dnr 2013/217 2013-09-15 2013-09-11

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun

Revisionsrapport. Karlstads kommun Revisionsrapport Granskning av grundskolans arbete och överlämning till gymnasieskolan avseende vissa elever i behov av särskilt stöd Monica Axelsson Karlstads kommun 2012-09-06 Maria Jäger Uppdragsledare

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Allmänna utskottet 2011-04-13 31 19 Socialnämnden 2011-04-28 65 22 Dnr 2011/104-751 Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Ärendebeskrivning Kerstin Lindström anför

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Elevhälsoplan för grundskolan Elevhälsoplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun Barn- och elevhälsan Barn- och elevhälsan i Policydokument Beslutad av Nämnden för Förskola & Grundskola 2013-04-25, 30 1 Utges av 09-04-22, reviderad 2013-04-25 2 Förord Ett gott barn- och elevhälsoarbete

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Arbete med barn och elever med autism

Arbete med barn och elever med autism Arbete med barn och elever med autism Stödmaterialet har arbetats fram av Stöd- och hälsoenheten 1 2016-01-20 Inledning Denna information vänder sig till rektorer, förskolechefer och pedagoger som arbetar

Läs mer

Riktlinjer för barn och elevhälsa

Riktlinjer för barn och elevhälsa 1 (33) Riktlinjer för barn och elevhälsa Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn och utbildningsnämnden (2013 09 03 63 ) Gäller för: Barn och utbildningsförvaltningen Giltig fr.o.m.: 2013 09 03 Dokumentansvarig:

Läs mer

Läsåret 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS. Elevhälsans medicinska enhet

Läsåret 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS. Elevhälsans medicinska enhet VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Läsåret 2015-2016 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen

Läs mer

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013 sidan 1 av 8 Elevhälsoplan för Järvsö utbildningsområde Gäller från och med höstterminen 2013 Lärare och klassföreståndare Elevhälsosarbetet är en mycket viktig del av varje elevs socialisationsprocess

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Barn och utbildningsförvaltningen Beslutad efter samverkan 2011 Reviderad 2012-09-12 1 INLEDNING...6 2 VISION OCH VÄRDEORD...6 3 VERKSAMHETSIDÈ...6 4 BARN- OCH

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i

Läs mer

Barn- och elevhälsa Örebro kommun

Barn- och elevhälsa Örebro kommun Barn- och elevhälsa Örebro kommun Riktlinjer Beslutat i programnämnd Barn och utbildning 2004-09-02 Diarienummer 234-04 Riktlinjer för en gemensam Barn- och elevhälsa i Örebro kommun inom förskola, grundskola

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde.

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. 2007-08-23 Q:\Special\Handlingsplan för barn o elevvårdsarbete\första sida handlingsplan.doc 1 Innehåll 1. Arbetsgång för elever

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Specialskola för elever som är döva eller som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Skolan tar även emot elever med medfödd eller

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Silviaskolans Verksamhetsberättelse Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2003. Ansvarsområden. Årets verksamhet

Silviaskolans Verksamhetsberättelse Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2003. Ansvarsområden. Årets verksamhet Silviaskolans Verksamhetsberättelse Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2003 Ansvarsområden Silviaskolan är en regional 1-9 skola för barn och ungdomar med hörselnedsättning, vilket innebär att alla elever

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Ort, datum Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Hej! Er familj har under det senaste året haft kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. För att vi ska kunna utveckla verksamheten är det viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2008:390 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

område Silviaskolan Verksamhetsberättelse, Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2004 Barn- och utbildningsförvaltningen

område Silviaskolan Verksamhetsberättelse, Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2004 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsberättelse, Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2004 område Silviaskolan A. ANSVARSOMRÅDE s 4 A.1 Silviaskolan s 4 A.2 Ambulerande hörselpedagoger s 4 A.3 Specialistgruppen inom tal och språk

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av Örnsköldsviks kommuns revisorer November 2015 Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Örnsköldsviks kommun Innehåll 1. Inledning...1

Läs mer