Revisionsrapport. Karlstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Karlstads kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av grundskolans arbete och överlämning till gymnasieskolan avseende vissa elever i behov av särskilt stöd Monica Axelsson Karlstads kommun

2 Maria Jäger Uppdragsledare Monica Axelsson Projektledare Karlstads kommun

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning Bakgrund och revisionsfråga Avgränsning och metod Information om de aktuella funktionshindren 3 2 Styrdokument3 2.1 Nationella styrdokument Iakttagelser Nämndens styrdokument Riktlinjer för arbetet med särskilt stöd Sammanfattande bedömning 7 3 Verksamhet Iakttagelser Organisation och kompetens Samverkan med och mottagande i gymnasieskolan Sammanfattande bedömning 10 4 Nämndens uppföljning Iakttagelser Sammanfattande bedömning 12 Karlstads kommun

4 Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska om barn- och ungdomsnämnden genom styrning och uppföljning säkerställer att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende elever i behov av särskilt stöd - här avgränsat till att omfatta elever med svårigheter i skolarbetet på grund av ADHD eller Aspergers syndrom - så att elevers rätt till utbildning inte äventyras. Vår granskning visar att nämnden huvudsakligen har en ändamålsenlig styrning avseende särskilt stöd. Dock kan det med nuvarande organisation finnas risk för att likvärdiga förutsättningar inte kan säkerställas fullt ut samt att särskiljande lösningar permanentas. Vi bedömer att grundskolans riktlinjer och rutiner för arbetet med särskilt stöd samt elevers skolnärvaro överensstämmer med skollag och övriga nationella styrdokument. Vidare bedömer vi att verksamheten sammantaget har tillgång till de kompetenser som kan anses nödvändiga. Samtidigt ska sägas att skolornas kvalitetsredovisningar (2011) inte ger någon tydlig bild av arbetet med särskilt stöd. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå bör uppföljningen av arbetet med särskilt stöd tydliggöras. Detsamma gäller för barn- och ungdomsnämndens uppföljning. Vidare noterar vi att i de årliga planer mot kränkande behandling och diskriminering som vi tagit del av, är det inte säkerställt att all personal ges den kunskap och kompetens som krävs för att det inte ska förekomma omedveten diskriminering av elever med funktionsnedsättning. Vår granskning visar att det finns ändamålsenliga riktlinjer och former för överlämning mellan grundskola och gymnasieskola, både av pedagogisk och av medicinsk information. Dessa har inte utvärderats av berörda nämnder. Sammantaget rekommenderar vi barn- och ungdomsnämnden att: utreda huruvida den övergripande organisationen av resurser för elevhälsa och särskilt stöd är ändamålsenlig förbättra uppföljningen av arbetet med särskilt stöd inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följa upp enheternas årliga planer mot kränkande behandling och diskriminering Karlstads kommun 1 av 12

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund och revisionsfråga Skolverket har i en undersökning (Skola och Aspergers syndrom, 2009) konstaterat att det finns stora variationer i hur undervisningen organiseras för elever med Aspergers syndrom. Skolpersonalens kompetens, förutsättningar för samverkan, vårdnadshavares önskemål samt resurser uppges vara faktorer som samverkar och påverkar, utöver den variation som kan förklaras utifrån elevernas skilda behov. Bland den grupp elever i Sverige som inte går i skolan (så kallade hemmasittare) återfinns också elever med funktionsnedsättning, vilkas behov skolan inte kunnat tillgodose (Skolverket 2009, Rätten till utbildning). Särskilt stöd och åtgärdsprogram är bland de vanligaste kritikområdena inom Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Det är också inom dessa områden som inspektionen många gånger riktar kritik i anmälningsärenden. Särskilt stöd ska enligt skollagen ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Undantag medges vid särskilda skäl. Inkludering betonas också i Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (FN 2006), antagen av Sveriges riksdag Skolinspektionen betonar (2009) vikten av fördjupad kartläggning och bedömning innan man fattar beslut om särskiljande lösningar, likaså att dessa noggrant följs upp och analyseras. Revisionsfråga: Säkerställer barn- och ungdomsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende elever i behov av särskilt stöd - här avgränsat till att omfatta elever med svårigheter i skolarbetet på grund av ADHD eller Aspergers syndrom så att elevers rätt till utbildning inte äventyras? 1.2 Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till barn- och ungdomsnämndens verksamhet inom grundskolan samt överlämnande till och mottagande inom gymnasieskolan. Intervjuer: Barn- och ungdomsförvaltningen (förvaltningschef, kvalitetschef, skoljurist och verksamhetschef skolhälsovård), gymnasieförvaltningen (utvecklingschef, chef elevhälsa och verksamhetschef skolhälsovård), Klaraborgs specialpedagogiska område (verksamhetschef) samt rektor och företrädare för elevhälsan på sex skolor (fyra grundskolor och två gymnasieskolor). Dokumentgranskning: Generella dokument för arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram och specifika dokument vad gäller arbetet med elever som svårigheter i skolarbetet på grund av ADHD och Aspergers syndrom. Nämndernas och skolornas dokument för styrning och uppföljning. Karlstads kommun 2 av 12

6 Rapporten är faktagranskad av respektive förvaltning. 1.3 Information om de aktuella funktionshindren ADHD och Aspergers syndrom är neuropsykiatriska diagnoser som bygger på kriterier vilka utgår från hur individen fungerar inom vissa områden, till exempel vad gäller förmåga till uppmärksamhet och socialt samspel. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder och en diagnos kan innebära att man har en kombination av uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och impulsivitet eller huvudsakligen problem med överaktivitet och impulsivitet. Vid uppmärksamhetsproblem utan överaktivitet och impulsivitet används begreppet ADD (Attention Deficit Disorder). Aspergers syndrom (AS) är en medfödd funktionsnedsättning som tillhör det autistiska spektrumet. Man kan säga att AS är autism utan begåvningshandikapp. Symptomen är bland annat nedsatt förmåga till socialt samspel, specialintressen som upptar stor del av tid och uppmärksamhet, annorlunda språkhantering och svårigheter vid snabba förändringar. ADHD förekommer hos cirka fem procent av alla skolbarn. Diagnosen är vanligare bland pojkar men andelen flickor som inte får sina problem igenkända är antagligen högre än vad man tidigare förstått. AS finns hos ungefär fem promille av befolkningen och är cirka fem gånger vanligare hos pojkar än flickor. Dock är diagnostiken mer osäker när det gäller flickor, eftersom kriterierna för diagnos är mer anpassade till pojkars beteende. Källa: Riksförbundet Attentions faktablad, Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Notera: Riksförbundet Attention använder uttrycket funktionsnedsättning. Skollagen (2010:800) använder uttrycket funktionshinder vi använder det också i vår rapport. 2 Styrdokument 2.1 Nationella styrdokument Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt, enligt utbildningens mål. Om det befaras att en elev inte kommer att kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller om en elev uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation och en utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd, ska eleven ges sådant stöd. Ett åtgärdsprogram ska upprättas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram Karlstads kommun 3 av 12

7 utarbetas. Skollagen reglerar ansvar och former för särskilt stöd. Nytt från och med 1 juli 2011 är att rektors beslut om åtgärdsprogram får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Särskilt stöd ska enligt skollagen ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Undantag medges vid särskilda skäl då rektor får besluta om särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång. Dessa beslut kan rektor ej delegera. I Sverige råder skolplikt för elever i grundskoleålder. Denna skolplikt motsvaras av rätten till utbildning. Kommunen som huvudman ansvarar för att elever i dess grundskola fullgör sin skolplikt. Diskrimineringslagen (2008:567) anger förbud för utbildningsanordnare och dess anställda mot diskriminering av elever som deltar i eller söker till verksamheten. Lagen anger sju diskrimineringsgrunder varav funktionshinder utgör en. Likabehandlingsplan ska upprättas årligen i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna. Skollagen anger att varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. För respektive skolenhet ansvarar rektor för motsvarande uppgifter inom det systematiska kvalitetsarbetet. 2.2 Iakttagelser Nämndens styrdokument Några specifika styrdokument för skolornas arbete med elever som har funktionsnedsättning, till exempel ADHD och Aspergers syndrom, föreligger inte. Vi redovisar nedan den generella styrningen avseende kunskapsmålen och i viss mån även särskilt stöd. I Strategisk plan och budget anger barn- och ungdomsnämnden bland annat ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar. Här betonas vikten av att skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapskraven. Inför budget 2013 äskar nämnden 10 mkr för att kunna förbättra personaltätheten samt specialpedagog/speciallärarkompetens för elever i behov av särskilt stöd. Det framgår inte vilka brister/behov i de egna verksamheterna som ligger till grund för äskandet eller hur man avser att följa upp effekterna av de insatta resurserna. Nämnden påtalar också att extra medel kommer att behövas för att kommunen ska kunna ansöka om och ta del av nya statsbidrag till en förstärkt elevhälsa. Under våren 2012 ska nämnden belysa huruvida elevhälsans organisation överensstämmer med skollagens krav. Denna utredning ska enligt uppgift från förvaltningen påbörjas under hösten Som åtagande i den strategiska planen anges som mål att barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. Bland annat ska en utredning göras i syfte att utreda hur resurserna för särskilt stöd och elevhälsa Karlstads kommun 4 av 12

8 används. Denna utredning ska enligt uppgift från förvaltningen påbörjas under hösten Barn- och ungdomsnämndens fastställda principer för resursfördelning ( ) innebär att resurser till grundskolans enheter huvudsakligen tilldelas utifrån antalet elever. För undervisningsresursen görs en viktning, utifrån att de högre skolåren bedöms vara mer resurskrävande. En extra resurs lämnas per elev i årskurs 1-3 för stöd i läs- och skrivinlärning. Resurs för särskilt stöd utgår per elev. Strukturtillägg lämnas utifrån faktorerna vårdnadshavares utbildning, förekomst av försörjningsstöd i familjen samt utländsk härkomst. Riktat stöd lämnas dessutom till stadsdelarna Kronoparken, Molkom, Nor och Väse utifrån socioekonomiska faktorer och/eller glesbygdsfaktor. Barn- och ungdomsnämndens modell för resursfördelning är således både volymbaserad och differentierad utifrån behov och förutsättningar. Verksamheten inom Klaraborgs specialpedagogiska område inom grundskolan är anslagsfinansierad, vilket beror på att antalet platser är fast och att alla elever är elever i behov av särskilt stöd. Vi är medvetna om att det utifrån elevers behov och förutsättningar ibland kan vara motiverat med särskiljande lösningar och att skollagen medger detta, om särskilda skäl föreligger. Vi vill dock uppmärksamma de risker som uppdelningen av resurser för särskilt stöd mellan skolorna och Klaraborgs specialpedagogiska område kan innebära: Rektor som enligt skollagen ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd ges det stöd som de behöver, kan inte besluta om plats i särskild undervisningsgrupp på Klaraborgs specialpedagogiska område. Rektors ansvar motsvaras alltså inte av befogenheter fullt ut. Om en särskild undervisningsgrupp behöver inrättas på en skola, som konsekvens av att plats ej kan erbjudas på Klaraborgs Specialpedagogiska område, kan det vara svårt att åstadkomma likvärdiga förutsättningar till exempel vad gäller behöriga lärare i alla ämnen. Särskiljande lösningar som särskilda undervisningsgrupper ska utifrån styrdokumenten om möjligt undvikas. Att gå i särskild undervisningsgrupp på Klaraborgs specialpedagogiska område, innebär det att man blir dubbelt särskiljd eftersom man som elev lämnar den ordinarie skolverksamheten? Särskiljande lösningar som särskilda undervisningsgrupper ska utifrån styrdokumenten om möjligt undvikas. Att ha en centralt organiserad verksamhet med fasta särskilda undervisningsgrupper, innebär det att inbjuda till särskiljande lösningar? Riktlinjer för arbetet med särskilt stöd Några specifika riktlinjer för arbetet med särskilt stöd avseende elever med Aspergers syndrom respektive ADHD finns inte framtagna. Vi redovisar därför Karlstads kommun 5 av 12

9 nedan de generella riktlinjerna för särskilt stöd, som alltså inbegriper behov av särskilt stöd på grund av funktionshinder. Karlstads kommun har i samverkan med Landstinget i Värmland samt övriga värmlandskommuner tagit fram riktlinjer och mall för skol- och elevutredningar ( ). Dessa ska användas av grundskolorna i de fall remiss skrivs till barnoch ungdomspsykiatrin inom landstinget samt vid ansökan om utredning på Klaraborgs specialpedagogiska område. Riktlinjer och mall kan också användas av skolorna vid de utredningar som enligt skollagen ska göras, om det befaras att en elev inte kommer att kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller om en elev uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Mallar finns också för hela ärendegången runt arbetet med särskilt stöd, från anmälan till kvalitetssäkring av processen. Vidare finns också rutiner framtagna för kontakter mellan BUP och elevhälsan i Karlstads kommun. Riktlinjer och mallar ska utvärderas under hösten På de skolor som vi besökt uppfattas det som positivt att det nu finns gemensamma riktlinjer och mallar för arbetet med särskilt stöd. Vi noterar också att utredningen benämns skol- och elevutredning, vilket markerar att skolans förutsättningar att ge särskilt stöd också ska utredas inte endast den enskilda elevens behov och förutsättningar. De få brister vi kan iaktta är av formell karaktär. Riktlinjerna för skol- och elevutredningar ( ) är inte uppdaterade utifrån ny skollag, bland annat hänvisas till den grundskoleförordning som upphört att gälla. Vidare kan vårdnadshavare enligt skollagen överklaga rektors beslut att inte upprätta ett åtgärdsprogram men också innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram. Däremot inte enbart beslutet att upprätta ett åtgärdsprogram, därför är besvärshänvisningen i dokumentmallen för beslut om åtgärdsprogram delvis missvisande. I övrigt överensstämmer riktlinjer och rutiner väl med skollag och övriga nationella styrdokument. Inom ramen för elevhälsans medicinska del (det som förr kallades skolhälsovård), finns mål- och utvecklingsprogram (för ) samt Riktlinjer och rutiner för medicinsk bedömning vid skol- och elevutredning ( ). Arbetet följs årligen upp i så kallad patientsäkerhetsberättelse ( ), där bland annat avvikelser och åtgärder redovisas. Förvaltningen har beslutat om riktlinjer och rutiner för elever med oroväckande frånvaro ( ). Målet uppges vara ökad skolnärvaro, inga hemmasittare, rätt insats på rätt nivå och ökat antal elever som når kunskapsmålen. Oroväckande frånvaro definieras som frånvaro som överstiger fem tillfällen eller totalt fler än tio dagar under ett läsår. Hemmasittare definieras som elever med fullständig och ogiltig frånvaro under minst en månad. I riktlinjerna beskrivs en tänkbar arbetsgång. Anmälan till barn- och ungdomsnämnden ska göras om frånvaron kvarstår trots att alla tänkbara åtgärder vidtagits. Två stöddokument är också framtagna; för kartläggning inom arbetslaget samt för samtal mellan elev och specialpedagog. Vidare finns ett informationsblad till vårdnadshavare. I riktlinjerna Karlstads kommun 6 av 12

10 ingår också en plan för uppföljning med angivna indikatorer och ansvarsnivåer. Det framgår dock inte hur uppföljningen ska redovisas eller hur den ska följas upp av nämnden. Med tanke på huvudmannens ansvar för att elevers skolplikt motsvaras av rätten till utbildning, är det bra att det finns tydliga riktlinjer för arbetet med skolnärvaro. Enligt nämndens kvalitetsredovisning för 2011 visar en utvärdering att elevnärvaron ökat. Utifrån våra skolbesök uppfattar vi att riktlinjerna tillämpas. Dock framstår det som oklart när rektor ska anmäla ett frånvaroärende till nämnden. Bör inte nämnden få kännedom om alla elever som kan betecknas som hemmasittare det vill säga efter en månads fullständig och ogiltig frånvaro? 2.3 Sammanfattande bedömning Vår granskning visar att nämnden huvudsakligen har en ändamålsenlig styrning. Dock rekommenderar vi barn- och ungdomsnämnden att följa upp huruvida man har en ändamålsenlig organisation av resurserna för elevhälsa och särskilt stöd - detta utifrån rektors ansvar samt att särskilt stöd enligt styrdokumenten i första hand ska erbjudas inom den ordinarie undervisningsgruppen. Med nuvarande organisation kan finnas risk för att inte likvärdiga förutsättningar kan säkerställas fullt ut samt att särskiljande lösningar permanentas. Vi bedömer att nämnden har ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för arbetet med särskilt stöd och elevhälsa som överensstämmer med skollag och övriga nationella styrdokument. Några få formella brister har noterats. Vår granskning visar också att arbetet med att säkerställa skolnärvaro har stöd i tydliga riktlinjer och stöddokument. Vi menar dock att det bör förtydligas när anmälan om frånvaro ska göras till nämnden av rektor samt hur nämnden ska följa upp resultatet av skolornas arbete utifrån de nya riktlinjerna och rutinerna. 3 Verksamhet 3.1 Iakttagelser Organisation och kompetens Klaraborgs specialpedagogiska område är ett verksamhetsområde inom barn- och ungdomsförvaltningen. För verksamheten fastställs årligen en arbetsplan ( ). Området har många uppdrag. Med särskild relevans för denna granskning kan nämnas: Fördjupade psykologiska och specialpedagogiska utredningar utifrån en skolrelaterad problematik. Utredningar vid misstanke om Aspergers syndrom eller ADHD utförs av BUP. Vi uppfattar från våra olika intervjuer att Klaraborgs specialpedagogiska område väsentligt lyckats korta kötiden men att BUP bedöms ha en köproblematik. Karlstads kommun 7 av 12

11 Barn- och ungdomsförvaltningens skolpsykologer inom elevhälsan är anställda inom Klaraborgs specialpedagogiska område men arbetar ute på skolorna utifrån sin skoltillhörighet. Klaraborgs specialpedagogiska område erbjuder handledning och konsultation till skolorna, både till arbetslag och enskilda lärare. Även kompetensutveckling kan erbjudas. Tal- språk- och kommunikationsstöd från språkpedagog eller talpedagog. Fem särskilda undervisningsgrupper, varav fyra har inriktning mot funktionshindret autism. Plats söks av vårdnadshavare och rektor gemensamt. Skol- och elevutredning ska bifogas samt aktuellt åtgärdsprogram. Det är kö till verksamheterna, enligt uppgift elever. Elever med svårast skolsituation prioriteras, men det inträffar att enstaka högprioriterade elever inte kan beredas plats. Beslut om mottagande fattas av rektor på Klaraborgs specialpedagogiska område. Vad gäller Klaraborgs särskilda undervisningsgrupper, redovisas verksamhetens måluppfyllelse avseende elevernas resultat i den årliga kvalitetsredovisningen. För läsåret 2010/2011 visas ett något förhöjt meritvärde för årskurs 9 jämfört med föregående år. 13 av 22 elever blev behöriga till gymnasieskolan. Andelen elever med hög frånvaro har ökat. Utvärdering bland vårdnadshavare görs vartannat år, senast Elevutvärderingar från 2011 visar enligt kvalitetsredovisningen att flertalet elever trivs och tycker att de lär sig mycket samt får den hjälp de behöver. Klaraborgs specialpedagogiska område följer också regelbundet upp sina elevers vidare studiegång på gymnasieskolan. Enheten har en egen studie- och yrkesvägledare. För de elever som inte kan erbjudas plats i de särskilda undervisningsgrupperna inom Klaraborgs specialpedagogiska område, ansvarar respektive rektor på ordinarie skola för att särskilt stöd kan erbjudas i den form och omfattning som behövs. Det gäller naturligtvis också för respektive skolas övriga elever med Aspergers syndrom och ADHD eller motsvarande svårigheter. Stödet ges ofta inom klassens ram, men det förekommer också särskilda undervisningsgrupper på skolorna. Vi uppfattar att man på skolorna är väl medveten om att särskilt stöd ska erbjudas inom ordinarie undervisningsgrupp, men att särskiljande lösningar ibland bedöms vara nödvändiga för att eleven ska kunna få rätt särskilt stöd. Skolornas resurser i sammanhanget är det lokala elevhälsoteam som finns på varje skola med skolsköterska, kurator och specialpedagog. Rektor ingår också i teamet samt en av skolpsykologerna från Klaraborgs specialpedagogiska område. Skolorna har också tillgång till handledning och konsultation från Klaraborgs specialpedagogiska område. På skolorna finns riktlinjer och rutiner för arbetet med elevhälsa och särskilt stöd, i överensstämmelse med nationella styrdokument och kommunövergripande bestämmelser. Karlstads kommun 8 av 12

12 Någon systematisk uppföljning och utvärdering av skolornas arbete med särskilt stöd görs inte, utöver den fortlöpande uppföljning som görs på individnivå utifrån åtgärdsprogrammen. Alla skolor har upprättat årliga planer mot kränkande behandling och diskriminering. I dessa redovisas vad diskriminering innebär och vilka diskrimineringsgrunderna är, bland annat funktionshinder. Utifrån de planer vi tagit del av noterar vi att aktiviteter och åtgärder till övervägande del inriktas mot det arbete som ska förebygga kränkande behandling. Frågor om diskriminering ges betydligt mindre utrymme, även vad gäller funktionshinder. Skolorna har alltså inte genom planerna säkerställt att all personal ges den kunskap och kompetens som krävs för att det inte ska förekomma omedveten diskriminering av elever med funktionshinder Samverkan med och mottagande i gymnasieskolan Länsnätverket för skolhälsovården har tagit fram riktlinjer för informationsöverföring mellan elevhälsans medicinska del i grundskola och gymnasieskola (dokumentet är ej daterat). Elever i behov av särskilt stöd ska särskilt beaktas. Mottagande skolsköterska gör en bedömning av fortsatta behov av insatser och kontakter på den nya skolan. Rutiner finns som ska säkerställa att aktuella dokument överlämnas på korrekt sätt och i god tid före skolstart. Information om elever som tas upp vid överlämning prioriteras utifrån följande kriterier: 1. Elever som behöver kontaktas i direkt anslutning till skolstart 2. Elever som behöver kontaktas inom två månader efter skolstart 3. Elever som behöver kontaktas under höstterminen Övriga elever blir kallade till hälsobesök under sitt första läsår på gymnasieskolan. Den pedagogiska överlämningen från grundskola till gymnasieskola görs via en gemensamt fastställd blankett (dokumentet är ej daterat), som ska skickas från respektive grundskola till gymnasieförvaltningens elevantagning. Av överlämningsdokumentet framgår om eleven har åtgärdsprogram, vilka åtgärder som genomförts samt om eleven har genomgått någon utredning och om diagnos är fastställd. Det ska också beskrivas hur åtgärder och särskilt stöd varit utformade. Berörd elev med vårdnadshavare godkänner med sina namnteckningar att information lämnas vidare. Övrig relevant information kan också lämnas. Vid behov kan gymnasieskolan kontakta angiven kontaktperson på berörd grundskola. För elever med åtgärdsprogram från grundskolan kallas till möte med elev och vårdnadshavare inom tre veckor från skolstart. Någon uppföljning har ej gjorts av berörda nämnder hur man inom grundskola respektive gymnasieskola anser att överlämningen fungerar. Vi uppfattar dock att överlämningen fungerar väl inom kommunen, men att överlämningen från andra kommuner bedöms vara ett förbättringsområde. Karlstads kommun 9 av 12

13 På gymnasieskolorna inom Karlstads- Hammarö gymnasienämnds ansvarsområde har man elevhälsoteam, där också studie- och yrkesvägledare ingår. Alla skolenheter har inte tillgång till skolpsykolog. Vidare finns gemensamma riktlinjer för arbetet med särskilt stöd (ej specifikt för särskilt stöd med anledning av funktionshinder) samt för uppföljning av frånvaro. Vid behov av utredningar utförs dessa av Klaraborgs Specialpedagogiska område. Gymnasieskolorna använder samma mall för skol- och elevutredning som grundskolan och övriga värmlandskommuner. För elever med behov av särskilt stöd på grund av funktionshindren Aspergers syndrom och ADHD erbjuds olika studievägar. På de nationella programmen krävs behörighet vad gäller betyg från grundskolan. Särskilt stöd erbjuds inom ramen för undervisningsgruppen. Därutöver erbjuds öppet extra stöd i olika former. Ibland ges riktat stöd inom en mindre grupp, av speciallärare eller ämneslärare. Skolans elevhälsoteam ger stöd och handledning till undervisande lärare. Handledning erbjuds också av personal på IMAS (se nedan). Alla elever i årskurs 1 har innevarande läsår erhållit bärbara datorer. Inlästa läromedel tillhandahålls av skolbiblioteket. Elever som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program ska erbjudas utbildning inom introduktionsprogrammen, utifrån bestämmelser i ny skollag som gäller från och med 1 juli Det finns fem olika program, varav två får erbjudas även elever med behörighet till nationella program om huvudmannen bedömer att särskilda skäl föreligger. Programmen är: preparandutbildning, programinriktat individuellt alternativ, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion. I Karlstad erbjuds utbildning inom introduktionsprogrammen till stor del av Nobelgymnasiet, som från och med hösten 2012 kommer att ha hand om all utbildning. Som exempel på specialanpassade utbildningar som erbjuds inom introduktionsprogrammen kan nämnas: HOLOS erbjuds elever med stort socialt utvecklingsbehov (ofta elever med diagnosen ADHD) NotSchool för elever som av olika orsaker inte kommer till skolan och ofta kallas hemmasittare (elever med Aspergers syndrom förekommer) IMAS för elever med diagnosen Aspergers syndrom 3.2 Sammanfattande bedömning Vi har tidigare (se 3.3) redovisat vissa farhågor avseende den övergripande organisationen av grundskolans resurser för särskilt stöd. I övrigt uppfattar vi utifrån våra skolbesök att riktlinjer och rutiner för arbetet med särskilt stöd samt elevers skolnärvaro överensstämmer med skollag och övriga nationella styrdokument. Vidare bedömer vi att verksamheten sammantaget har tillgång till de kompetenser som kan anses nödvändiga. Karlstads kommun 10 av 12

14 Samtidigt ska sägas att skolornas kvalitetsredovisningar (2011) inte ger någon tydlig bild av arbetet med särskilt stöd. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå bör uppföljningen av arbetet med särskilt stöd tydliggöras. Vidare noterar vi att i de årliga planer mot kränkande behandling och diskriminering som vi tagit del av, är det inte säkerställt att all personal ges den kunskap och kompetens som krävs för att det inte ska förekomma omedveten diskriminering av elever med funktionshinder. En översyn av planerna rekommenderas. Vi bedömer att man har ändamålsenliga former för överlämning mellan grundskola och gymnasieskola, både av pedagogisk och av medicinsk information. Någon uppföljning har inte gjorts av hur man inom grundskola respektive gymnasieskola uppfattar att överlämningen fungerar. Utifrån den begränsade granskning av gymnasieskolan som vi genomfört, bedömer vi att gymnasieskolans organisation har beredskap för att ta emot elever med svårigheter i skolarbetet på grund av ADHD och Aspergers syndrom. 4 Nämndens uppföljning 4.1 Iakttagelser I barn- och ungdomsnämndens bokslut för 2011 redovisas att andelen elever som nått uppsatta kunskapsmål respektive är behöriga till nationella program, fortfarande är högre än motsvarande snittuppgifter för alla kommuner. Det genomsnittliga meritvärdet för åk ligger på en lägre nivå jämfört med 2009 och på samma nivå som för Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen har minskat jämfört med 2009 och Vidare redovisas att en satsning har gjorts på elevhälsan genom att fler kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer har anställts. Lärartätheten för 2011 låg på 8,2 lärare per 100 elever, vilket motsvarar genomsnittet för landets alla kommuner hade man samma lärartäthet medan den 2010 låg på 8,6. Barn- och ungdomsnämnden har upprättat kvalitetsredovisning för I denna redovisas och analyseras grundskolans resultat avseende kunskapsmålen mer utförligt. Nämndens sammanvägda bedömning är att grundskolan till övervägande del uppfyller de för treårsperioden uppsatta kvalitetsmålen. Någon uppföljning av de olika skolornas arbete med särskilt stöd görs ej. Från och med 2012 genomförs en gemensam kund- och brukarundersökning inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde. Till vårdnadshavare för elever i årskurs 2 ställs frågan om deras barn får det stöd som han/hon behöver för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena. Ungefär motsvarande frågor ställs till elever i årskurs 5 och 8. Elevhälsodatabasen ELSA har byggts upp i samarbete med alla kommuner i Värmlands län samt landstinget. Underlaget bygger både på årliga enkäter och Karlstads kommun 11 av 12

15 hälsosamtal hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 4 och 7 i grundskolan samt årskurs 1 i gymnasieskolan. Eleverna svarar på frågor om bland annat hälsa, levnadsvanor, trivsel och arbetsmiljö. Bakgrundsfaktorer som till exempel kön, ålder, etnicitet, boende och eventuella funktionshinder beaktas. ELSA används i dagsläget inte för uppföljning av skolornas arbete med särskilt stöd men bör, såvitt vi kan bedöma, kunna vara ett verktyg för både nämndens och skolornas systematiska kvalitetsarbete. 4.2 Sammanfattande bedömning Barn- och ungdomsnämnden följer indirekt upp arbetet med särskilt stöd genom att utvärdera och analysera resultaten på nationella ämnesprov samt betygsresultat. Någon riktad uppföljning av de olika skolornas arbete med särskilt stöd har ej gjorts i kvalitetsredovisning och bokslut för Vi bedömer dock att det finns möjligheter att göra en sådan uppföljning bland annat inom ramen för den kundoch brukarundersökning som genomförs från och med 2012 samt utifrån den elevhälsodatabas ELSA som är utvecklad i samverkan med övriga värmlandskommuner och landstinget. Vi rekommenderar nämnden att beakta denna möjlighet att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. Karlstads kommun 12 av 12

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av Örnsköldsviks kommuns revisorer November 2015 Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Örnsköldsviks kommun Innehåll 1. Inledning...1

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Barn med särskilda behov

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Barn med särskilda behov Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Barn med särskilda behov Innehåll 1. Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Utgångspunkter... 3 1.2. Avgränsning... 3 1.3. Grund

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun

efter tillsyn i Älvkullegymnasiet Karlstads kommun och Hammarö kommun Skolinspekti ;ionen Beslut 2014-04-30 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun hammaro@hammaro.se Karlstads-Hammarö gynmasienämnd Rektor vid Älvkullegymnasiet daniel.skalerud@karlstad.se

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Lessebo kommun lnfo@lessebo.se efter riktad tillsyn av utbildning i Lessebo kommun för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2(12) Riktad tillsyn i Lessebos kommun Skolinspektionen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15 Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport ABCD Mariestads kommun Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan Granskningsrapport KPMG AB 2013-01-15 Antal sidor: 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer