Barn- och elevhälsa Örebro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och elevhälsa Örebro kommun"

Transkript

1 Barn- och elevhälsa Örebro kommun Riktlinjer Beslutat i programnämnd Barn och utbildning Diarienummer

2 Riktlinjer för en gemensam Barn- och elevhälsa i Örebro kommun inom förskola, grundskola och gymnasieskola Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Barn- och elevhälsoarbetes ansvar och styrning... 2 Barn och elevhälsoarbetets inriktning... 3 Organisation, sammansättning och kompetens... 3 Barn- och elevhälsoteamets särskilda uppdrag... 4 De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter... 5 Barn och elevhälsans organisation och kvalitetsarbete... 7 Barn- och elevhälsans kompetens- och kunskapsutveckling... 7 Samverkan mellan kommun, landsting och stat... 8 Sekretess... 8 Dokumentation... 9 Arkivering... 9 Samordning för Barn och elevhälsan... 9 Förslag till beslut... 9 Arbetsgruppen Sammanfattning Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är en prioriterad grupp när det gäller insatser i förskola och skola. Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultat av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna ta ett gemensamt ansvar och utnyttja resurserna över programgränserna. Arbetet bör så långt som möjligt vara förebyggande och främjande och inrikta sig mer på friskfaktorer än på riskfaktorer. Under hösten 2003 tar programkansli Barn och utbildning, i samarbete med programkansli Social välfärd, initiativet till ett utvecklingsarbete där syftet är att arbeta fram förslag till nya riktlinjer för en Barn och elevhälsa i Örebro kommun. I förslaget vill särskilt lyfta fram följande viktiga perspektiv Främjandearbetet- att gå från ett risktänkande till ett frisktänkande. Bred samverkan och ökat samarbete inom kommunen och med stat och landsting Sammanhållen organisation från förskola till gymnasieskola som omfattar samtliga skolformer En förskjutning från ett vuxenperspektiv till ett barn och elevperspektiv. För information om riktlinjerna Maud Boson, utvecklingsledare Programkansli Barn och utbildning, Örebro kommun Box 30300, Örebro Tfn , e-postadress 2

3 Bakgrund Skolan 1 är en plats där alla barn möts, en arena där varje barn skall ha möjlighet att utvecklas, att bli sedd och få samspela med andra barn och vuxna. Skolan har två huvuduppdrag. Det första är att främja barns utveckling och lärande, det andra är att förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. De två ansvarsområdena beskrivs var för sig i läroplanerna, men hänger i själva verket samman genom de processer som finns inom skolans verksamhet. En viktig uppgift för skolan är att ge goda förutsättningar för barn och elever att nå en god fysisk och psykisk hälsa, genom att bli sedda, mötta och bekräftade. Lärande-, värdegrunds- hälso- och jämställdhetsfrågor förmedlas vanligen var för sig men när perspektiven möts utvecklas intressant och viktig kunskap som stödjer en hälsofrämjande skolutveckling. Att lyfta fram sambanden handlar även om att konkretisera en gemensam syn på lärande och utveckling, en syn som uttrycks i skolans läroplan. Det handlar således om skolans huvuduppdrag och hur arbetet med helhetssyn kan öka elevernas möjlighet till att nå målen. Regeringens uppdrag till skolan Enligt propositionen Hälsa, lärande och trygghet (2001/02:14) ses Barn- och elevhälsan som ett eget verksamhetsområde, där skolhälsovård och elevvård ingår. Skolans uppdrag är att skapa en god arbetsmiljö för alla elever. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla och hänsyn måste tas till det enskilda barnet/ ungdomens behov av stöd för att klara skolgången. Propositionen har fokus på skolans inre arbete; lärarnas förmåga till samverkan och uppslutning kring förhållningssätt, verksamhetsmål och metoder är avgörande för elevernas framgång. Goda relationer mellan lärare, elever och föräldrar och möjligheter att skapa utvecklande och kreativa lärandemiljöer i skolan är förutsättningar för att eleverna skall trivas, utvecklas och nå målen. Skolans uppdrag är att skapa såväl en god fysisk miljö som ett gott psykosocialt klimat. Uppdraget är också att fördjupa dialogen om hur elevvården och skolhälsovården kan bli ett eget verksamhetsområde. Det innebär att det inom skolan behöver finnas ett antal kompetenser som arbetar tillsammans för att bidra till varje elevs utveckling, hälsa och trygghet, men också för att stimulera det generella arbetet med goda lärmiljöer, vilket är en förutsättning för att nå framgång i skolarbetet. För personal som primärt arbetar med elevhälsouppgifter innebär det möjligheter att vara i frontlinjen för att uppnå så goda resultat som möjligt. Barn- och elevhälsan har den kunskap och kompetens som är viktig i diskussioner om skolans insatser för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att ha ett hälsofrämjande perspektiv, att gå från ett risktänkande med problem och sjukdom i fokus, till att bygga stödjande miljöer och relationer inom skolan. 1 Med skola avses förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem, särskola och specialskola 1

4 Arbetsformer för de personalgrupper som är involverade i Barn och elevhälsans arbete bör utvecklas. Genom samverkan kan man åstadkomma ökad kvalitet och effektivitet när det gäller behovsbedömning, stöd och åtgärder. Skollagskommittén överlämnade i december 2002 sitt betänkande där man föreslår följande lagtext i skollagen 2 kap 16 : Elevhälsan är främst förebyggande. Den skall omfatta omvårdnad samt medicinska, psykologiska, social och specialpedagogiska insatser. För elevhälsans verksamhet skall det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov kan tillgodoses. Barn- och elevhälsoarbetes ansvar och styrning Verksamheten inom skolan styrs på: Internationell nivå av FN:s Barnkonvention( ratificerad av Sverige 1990),som bygger på att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet. Salmancadeklarationen(Unesco 1994) vars status inte har samma rättsliga grund som konventionen, säger att skolorna ska ge plats för alla barn oavsett deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. Nationell nivå av Skollagen, Sekretesslagen, läroplaner, förordningar, föreskrifter. Kommunal nivå Örebro kommuns skolplan Livslång lärande, Folkhälsoprogrammet med särskilt fokus på barn och ungdomar Folkhälsobokslut 2002, Drogpolitiskt handlingsprogram för Örebro kommun samt den av kommunfullmäktige antagna Visionen för barn i Örebro och Trygghetsvisionen. Skolhälsovården styrs på: Nationell nivå av Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter relevanta för skolhälsovården. Kommunal nivå av Målbeskrivning och kravspecifikation för skolhälsans arbete i Örebro, Metodbok och verksamhetsplan för skolhälsovården i Örebro. Psykologverksamheten styrs på: Nationell nivå av föreskrifter och allmänna råd särskilt inom hälso- och sjukvård, förskola och skola. Kommunal nivå Örebro kommuns skolplan Livslångt lärande, Visionen för barn i Örebro och Styrdokument för psykologer i Örebro kommun 2

5 Barn och elevhälsoarbetets inriktning Barn- och elevhälsans uppgift är densamma för förskola och skola: Att främja lärandet, att överföra och gestalta de grundläggande värdena samt i samarbete med hemmet främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Samarbetet mellan hem och skola skall kännetecknas av delaktighet och inflytande för barn, unga och föräldrar, det är en förutsättning för att på bästa sätt främja barnens och ungdomarnas lärande och trivsel. Barn- och elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla barn och unga men bör ha fokus på barn och unga som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Barn och elevhälsans arbete bör så långt det är möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande och en förskjutning ska ske från riskfaktorer till friskfaktorer. Det är betydelsefullt med tidiga insatser i låga åldrar, vilket innebär at insatserna i förskolan skall ses som särskilt viktiga. Det bör också ske en förskjutning från vuxenperspektiv till ett barn och elevperspektiv samt från information till dialog och kommunikation inom hälsoarbetet. Hela skolans miljö bör uppmärksammas såväl den fysiska som den psykosociala miljön. En annan viktig aspekt är barns och elevers möjligheter till inflytande över sin lärandeoch arbetsmiljö. Tydliga mål för verksamheten och en gemensam syn på barn och ungdomars utveckling är ett gemensamt ansvarstagande. Organisation, sammansättning och kompetens Organisation Rektor/enhetschef ansvarar för elevhälsans verksamhet inom sitt verksamhetsområde, Denne ska ha tillgång till barn och elevhälsoteam 2 med specialpedagogisk, psykologisk, social, medicinsk, omvårdande och vägledande kompetens i elevhälsoarbetet. Sammansättning I barn- och elevhälsoteamen ingår specialpedagog för förskola/skola, psykolog för BVC/förskola/skola, socionom för förskola/skola, BVC läkare och BVC sköterska i förskola och skolläkare och skolsköterska i skolan. Studie och yrkesvägledare bör på sikt ingå inom grundskolan och på gymnasienivå skall studie och yrkesvägledare ingå. En ansvarig samordnare skall finnas inom respektive barn- och elevhälsoteam. Kompetens Den specialpedagogiska kompetensen omfattar kunskaper om barns och ungdomars lärande utifrån de beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga, medicinska och språkvetenskapliga forskningsfälten. Den omfattar också särskilda kunskaper i läroprocesser hos barn med specifika läs- och skrivsvårigheter, hos barn med olika funktionshinder liksom för de barn som har en särskilt komplicerad inlärningssituation. Den psykologiska kompetensen omfattar kunskap om barns och ungdomars utveckling och förutsättningar för inlärning, neuropsykologi, organisationspsykologi och familjebildningens psykologi. Den omfattar också kunskap om livskriser och deras 2 Med barn- och elevhälsoteam avses det som tidigare benämndes stödteam. 3

6 samband med tidigare livserfarenheter och kunskap om kommunikation och samspel mellan människor. Den sociala kompetensen innebär fördjupad kunskap i beteendevetenskap, samhällsvetenskap och juridik med särskild inriktning på barn, ungdom och familj. Den omfattar också kunskap om socialt arbete på individ, grupp och organisationsnivå. Den medicinska kompetensen omfattar kunskap på naturvetenskaplig grund om barns/ungdomars utveckling och växande samt kunskap i diagnostisering och behandling av deras sjukdomar. Den omfattar också kunskap i att förebygga hälso- och sjukdomsproblem liksom kunskap i hälsofrämjande arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Den omvårdande kompetensen omfattar förmågan att utifrån en helhetssyn på barns/ungdomars fysiska, psykiska och sociala behov kunna hjälpa individer, familjer och grupper att förebygga identifiera och behandla hälso- och sjukdomsproblem. Den bör också omfatta förmågan att bedöma, planera och genomföra åtgärder som främjar hälsan Den vägledande kompetensen omfattar kunskap i samhälsvetenskap och beteendevetenskap. Den personliga vägledningen, är kärnan i skolans studie- och yrkesvägledande verksamhet. All vägledning skall utgå från ett pedagogiskt perspektiv, där målet är att ge individen verktyg och metoder att fatta egna beslut om sin egen framtid. Barn- och elevhälsoteamets särskilda uppdrag Barn- och elevhälsoteamets arbete handlar om att främja hälsa hos alla barn och ungdomar men bör ha fokus på barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande. Barn- och elevhälsoteam ska vara en resurs - i det främjande och förebyggande arbetet på organisations, grupp och individnivå. - i arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till barn och ungdomars behov. - i arbetet med utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering. - för skolornas kompetensutveckling. Dessutom: - Barn och elevhälsoteam arbetar med konsultation/handledning. - Barn och elevhälsoteam gör basutredningar 3 och funktionsbeskrivningar. - Barn och elevhälsoteam kan vara ett stöd i arbetet med åtgärdsprogram. 3 Basutredning beskrivs i dokumentet Bedömning och basutredning i stödteam, se förteckning över samarbetsöverenskommelser. 4

7 De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Ett övergripande uppdrag är att tillsammans med föräldrar, ledning, barn- och elevhälsoteam och övrig personal utveckla det främjande arbetet inom förskola och skola. Specialpedagogens uppdrag Specialpedagogen ingår i barn och elevhälsan med specialpedagogisk kompetens. Specialpedagogiska insatser ska ses som ett komplement till skolans allmänna pedagogiska verksamhet Specialpedagogens arbete - Arbeta med barn, ungdomar och vuxna för att identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer. - Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. - Utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärds- program i samverkan mellan skola och hem för att stödja barn och unga och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärmiljöer. - Utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram. - Vara en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, kollegor och andra berörda yrkesutövare. - Genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever. Skolhälsovårdens uppdrag i skolan Skolsköterskan och skolläkaren ingår i barn och elevhälsan med omvårdnadsrespektive medicinsk kompetens. Skolsköterskan och skolläkaren arbetar gemensamt med skolhälsovårdens målsättning att främja elevernas hälsa och utveckling. Se även Skolhälsans verksamhetsplan. Skolhälsovårdens arbete - Erbjuda hälsoundersökningar, vaccinationer och öppen mottagning enligt fastställt program. - Via hälsosamtal stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna val. - Via hälsoundervisning öka elevernas kunskap och medvetenhet om riskfaktorer och friskfaktorer samt hur dessa påverkar hälsan. - Tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna. - Ge särskilt stöd till och göra bedömningar och utredningar av elever med olika typer av skolrelaterade hälsoproblem och inlärningssvårigheter. - Erbjuda enklare sjukvård. 5

8 Barnhälsovårdens uppdrag BVC-sköterskan och BVC-läkaren (i första hand barnläkarkonsult) ingår i barn och elevhälsan med omvårdnadsperspektiv och medicinsk kompetens. Barnhälsovårdens mål är att erbjuda föräldrar stöd i föräldraskapet samt förebyggande hälsovård och hälsoövervakning. Se även riktlinjer för Barnhälsovården och Handbok BHV ( Barnhälsovårdens arbete - Erbjuda hälsoinformation, hälsoundersökningar och vaccinationer enligt fastställt basprogram. - Erbjuda båda föräldrarna stöd i föräldraskapet. - Uppmärksamma barn och familjer med särskilda behov och ge individuellt stöd och initiera samarbete. Arbetet sker dels utifrån den enskilda familjen och dels utifrån fasta samarbetsgrupper i syfte att förbättra barns villkor. - BVC-sjuksköterskan gör regelbundna besök på alla typer av förskolor och vid behov tillsammans med BVC-läkare, som fungerar som förskolans kontaktläkare. Psykologernas uppdrag Psykologerna ingår i barn- och elevhälsan med psykologisk kompetens. Arbetet ska i huvudsak vara konsultativt och personalstödjande. Det förebyggande arbetet gentemot låga åldrar och tidiga insatser ska prioriteras, se även styrdokument för psykologer i Örebro kommun. Psykologernas arbete - Via konsultation skapa goda lärandemiljöer i förskola och skola. - I utvecklingsarbetet inom förskola och skola bidra med kunskap om grupper, organisationer, målformuleringar och strategier. - Via utbildningsinsatser föra in psykologisk kunskap och bidra till metodutveckling inom förskola och skola. - Göra bedömningar och utredningar av barn och unga. - Via samtal ge stöd till barn/elever/föräldrar i behov av särskilt stöd. - Fungera som en länk till landstingets specialistkliniker. Socionomens uppdrag Socionomerna ingår i barn och elevhälsan med psykosocialkompetens. Ett främjande och ett förebyggande perspektiv ska genomsyra arbetet både med barn/elever, föräldrar och personal. Socionomens arbete - Med ett främjande perspektiv göra psykosociala bedömningar och utredningar i lärmiljöer och analysera behov på organisations-, grupp- och individnivå. - Ur ett psykosocialt perspektiv arbeta kompetenshöjande gentemot personal i verksamheterna genom fortbildning, handledning och konsultation i de processer som pågår. - Vara rådgivande och professionell samtalspartner gällande psykosociala frågor för barn/elever, föräldrar, personal och skolledning. - Göra bedömningar, arbeta med motivation och remittera till andra huvudmän. 6

9 Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag Studie- och yrkesvägledaren ingår i elevhälsan med vägledarkompetens. Studie- och yrkesvägledaren ska erbjuda eleverna vägledning utifrån individens behov. Vägledning ska på ett naturligt sätt också ingå i den övriga pedagogiska verksamheten. Studie- och yrkesvägledarnas arbete - Ge vägledning enskilt eller i grupp - Ge eleverna verktyg för hjälp till självhjälp. - Öka medvetenheten hos eleverna om de konsekvenser olika val och studieresultat kan innebära för framtiden - Hjälpa eleverna identifiera och formulera mål för studier och arbete efter grundskola respektive gymnasieskola. - Hjälpa eleverna att göra ett urval av relevanta åtgärder för att lättare nå målen. - Samverka med andra yrkeskategorier inom elevhälsan. - Medverka i skolledningens arbete med elevfrågor. - Utbilda lärare i mentorskap/studiehandledarskap för eleverna. Barn och elevhälsans organisation och kvalitetsarbete Hur Barn och elevhälsan organiseras och leds kan se olika ut i de olika förvaltningarna, men rektor/enhetschef är alltid den som ansvarar för elevhälsans verksamhet på skolan. För att en framtida barn och elevhälsa ska vara en integrerad del av skolans verksamhet bör skolan formulera egna mål och strategier för den verksamheten. Ett kvalitetsarbete förutsätter mål som följs upp, utvärderas och dokumenteras och där resultaten och analysen utgör underlag för kommande verksamhetsplanering. Barn- och elevhälsans kompetens- och kunskapsutveckling För att en barn- och elevhälsa, med en gemensam målsättning, ska bedrivas och utvecklas på ett positivt sätt är det avgörande att de verksamma har en grundläggande utbildning för verksamhetsområdet. Därutöver måste det finnas möjligheter att bygga gemensam kunskap och förståelse om främjandearbete samt att utveckla arbetsformer och arbetssätt för att genomföra det gemensamma uppdraget. Samtliga kompetenser bör också kontinuerligt bygga på den grundläggande utbildningen med specialkunskaper. Utvecklingsarbete Aktuella områden för utvecklingsarbete är: - kvalitetsarbetet inom barn och elevhälsan - utveckla och pröva olika metoder och organisatoriska modeller för verksamheten - samverkan inom skolorganisationen samt med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen, föreningslivet, Örebro universitet m.fl. aktörer 7

10 Samverkan mellan kommun, landsting och stat Barn- och elevhälsoteam är kontaktorgan för och samverkar med andra verksamheter inom stat, kommun och landsting. Samverkan sker med barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomsmedicin, röst- och talvårdsenheten, specialpedagogiska institutet och socialtjänsten. Avtal mellan kommun och landsting. - Sedan 1994 finns ett avtal mellan Örebro kommun och Örebro läns landsting genom vilket Örebro kommun köper skolläkarinsatser liksom skolhälsovårdsenhetens insats från barn och ungdomsmottagningen vid USÖ. - Sedan 1998 finns ett avtal mellan Örebro läns landsting och Örebro kommun ( reviderad ) genom vilket Barnhälsovården köper psykologinsatser motsvarande två tjänster. Detta innebär att psykologerna också arbetar inom Barnhälsovården. - Sedan 2002 finns ett avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Örebro kommun och Örebro läns landstings Samhällsmedicinska enhet. Det innebär bl.a. att kommunen ges stöd att anställa resurspersoner för att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling. Samarbetsöverenskommelser. ( gäller i dagsläget ej gymnasieskolan) - Riktlinjer för utredning, uppföljning/åtgärdsansvar och behandling av neuropsykiatriska tillstånd. - Samarbetsöverenskommelse mellan Barn - och ungdomshabiliteringens och kommunens psykologer. - PM angående barn och ungdomar med synskada. - PM angående diagnostisering av utvecklingsstörning - PM angående diagnostisering av dyslexi - Bedömning och basutredning i stödteam Sekretess Sekretessbelagd information hanteras delvis på olika sätt av skolans personalkategorier. När elevvård, skolhälsovård och specialpedagogiska insatser sammanförs till en barn och elevhälsa innebär det att barn och elevhälsan kommer att omfatta den verksamhet som kurator, psykolog, skolläkare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog utför. De olika yrkesgrupperna tillhör idag delvis olika verksamhetsgrenar inom skolan, där varje företrädare måste iaktta sin sekretess. Inom barn och elevhälsan skall man i första hand alltid sträva efter att arbeta med samtycke från deltagande parter 8

11 Dokumentation Samtliga kompetenser inom barn och elevhälsan bör systematiskt dokumentera sitt arbete, utifrån någon form av gemensam struktur. Vissa av yrkeskategorierna har, enligt lag, att följa särskilda dokumentationsrutiner. Arkivering Arbetet inom barn- och elevhälsa skapar handlingar/digitala uppgifter som har ett stort värde för den enskilde, för kommunens behov samt för framtida forskning. Hanteringen av olika typer av handlingar/digitala uppgifter finns beskrivet i den kommungemensamma arkiveringsplanen som finns att hämta på Örebro kommuns intranät ior. Stadsarkivet svarar gärna på frågor om arkiv- och dokumenthantering. Samordning för Barn och elevhälsan En kommungemensam samordning för Barn och elevhälsan finns idag för förskola och grundskola och ett arbete har påbörjats med att få gymnasieskolan delaktig. Ett nätverk som skall innehålla pedagogisk, psykologisk, social, medicinsk, omvårdande och vägledande kompetens, företrädare för barnhälsovården skall också finnas med. Vid behov kan även annan kompetens tillföras. Uppgiften är att i samarbete med programkansli Barn och utbildning - verka som stöd i uppbyggandet och utvecklandet av en Barn och elevhälsa. - skapa överblick över barn och ungas behov av särskilt stöd. - kartlägga specifika behov som finns inom kommunen. - underlätta samordning och resursutnyttjande. - verka för att utveckla olika typer av nätverk. - verka för kompetensutveckling och kvalitetsutveckling. - utveckla samarbetet med Örebro universitet i forsknings och utvecklingsfrågor. - bevaka och uppdatera samarbetsöverenskommelser/ PM. De personer som ingår i samordningen för Barn och elevhälsa skall ha detta som en del av sin tjänstgöring. I skolöverläkarens, samordnande psykologens och samordnande skolsköterskas arbete ingår ovanstående uppgifter. Förslag till beslut Programkansliets förslag till programnämnden 1.Riktlinjerna för en gemensam Barn och elevhälsa inom Örebro kommun skall omfatta samtliga skolformer. 2.En styrgrupp inrättas som består av en förvaltningschef gymnasieförvaltningen, en förvaltningschef från driftsförvaltningarna, förvaltningschef inom Socialtjänstens Råd och stöd samt en representant från programkansliet. Styrgruppens uppdrag är att vara ett stöd för verksamhetens utveckling samt ett forum där verksamhetens innehåll diskuteras. 9

12 Arbetsgruppen Arbetsgruppen som arbetat fram riktlinjerna består av: Samverkansfunktionen - Lena Carlsson, specialpedagog Skolförvaltning sydväst - Pia Brantsberg, socionom Skolförvaltning nordost - Ingemor Skoglund, skolöverläkare Örebro kommun - Ingrid Gustafsson, samordnande skolsköterska Örebro kommun - Birgitta Lander, samordnande psykolog Skolförvaltning sydväst - Gunilla Skarped, Socionom inom Barnhälsovården Örebro läns landsting Representanter från socialtjänstens Råd och stöd - Inger Adolfsson, processledare Barn Socialtjänsten Råd och stöd - Mikael Eriksson, enhetschef Socialförvaltning öster - Dick Grandin, enhetschef Socialförvaltning väster Skolledare - Håkan Ågren, rektor Virginska skolan (tom ht 03) - Maria Bäcklin, rektor Sveaskolan Representanter från gymnasieförvaltningen - Kurt Sirkka, specialpedagog Tullängsskolan - Anne Matthiesen, Studie- och yrkesvägledare, Karolinska skolan - Catrine Holm, kurator Risbergska skolan - Per Hedlund, kurator Virginska skolan Programkanslierna Barn och utbildning och Social välfärd samt Stadskansliet - Maud Boson, utvecklingsledare Programkansli Barn och utbildning - Gun Berglund, programkansli Social välfärd (adjungeras vid behov ) - Eva Järliden, folkhälsosamordnare Stadskansliet (adjungeras vid behov) 10

Barn- och elevhälsoteamet

Barn- och elevhälsoteamet Barn- och elevhälsoteamet Riktlinjer för en gemensam Barn- och elevhälsa i Gullspångs kommun inom förskola och grundskola Vision Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till hållbar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun Barn- och elevhälsan Barn- och elevhälsan i Policydokument Beslutad av Nämnden för Förskola & Grundskola 2013-04-25, 30 1 Utges av 09-04-22, reviderad 2013-04-25 2 Förord Ett gott barn- och elevhälsoarbete

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

2012-05-14. Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola

2012-05-14. Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola 2012-05-14 Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola 1 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Inledning 2 Bakgrund. 2 Syfte 3 Styrdokument för elevhälsa. 3 Nationella styrdokument. 3 Styrdokument i Norrköpings kommun..

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Skollagen... 4 Centrala begrepp... 5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Handlingsplan. Barn- och elevhälsa. 1-16 års perspektiv

Handlingsplan. Barn- och elevhälsa. 1-16 års perspektiv Handlingsplan Barn- och elevhälsa 1-16 års perspektiv Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets

Läs mer

Detta dokument är reviderat inför läsåret 2013/14. Omslagsbilden heter en spalje. Gjord av Gunilla Risberg.

Detta dokument är reviderat inför läsåret 2013/14. Omslagsbilden heter en spalje. Gjord av Gunilla Risberg. Sida 1 Elevhälsoteamets uppdrag är att främja hälsa, välmående och ansvarstagande hos alla elever på Risbergska skolan. Arbetet har en inriktning mot de elever som är i behov av särskilt stöd för ett optimalt

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Läsåret 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS. Elevhälsans medicinska enhet

Läsåret 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS. Elevhälsans medicinska enhet VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Läsåret 2015-2016 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Elevhälsoplan för grundskolan Elevhälsoplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Vägledning för elevhälsa inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun.

Vägledning för elevhälsa inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun. Vägledning för elevhälsa inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun. Avser verksamheter med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av förvaltningschefen 2012-11 - 28 Innehåll sidan

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag Övergripande handlingsplan för barn- och elevhälsoteamet i Arjeplogs Kommun Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

Elevhälsan vid Edenskolan

Elevhälsan vid Edenskolan Elevhälsan vid Edenskolan Sida! 1 av 9 Innehållsförteckning 1. Skollag a) Elevhälsans omfattning b) Hälsobesök c) Enkla sjukvårdsinsatser 2. Elevhälsans syfte 3. Elevhälsans lokala omfattning 4. Elevhälsans

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Hjälpredan. Synnedsättning

Hjälpredan. Synnedsättning Hjälpredan 2015 Synnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6

Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6 Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6 2015-2016 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där, Detta är hemligheten i

Läs mer

Central Barn- och Elevhälsoplan

Central Barn- och Elevhälsoplan Central Barn- och Elevhälsoplan Tjörns kommun 2012-2013 Handläggare: Susanne Pettersson Resurscentrum Datum: 2012-03-26 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Hjälpredan. Hörselnedsättning

Hjälpredan. Hörselnedsättning Hjälpredan 2015 Hörselnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson, administrativ

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Giggi Thomson 2016-02-01 UBN-2015-2266 Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Hjälpredan. Dövblindhet

Hjälpredan. Dövblindhet Hjälpredan 2015 Dövblindhet Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Barn och utbildningsförvaltningen Beslutad efter samverkan 2011 Reviderad 2012-09-12 1 INLEDNING...6 2 VISION OCH VÄRDEORD...6 3 VERKSAMHETSIDÈ...6 4 BARN- OCH

Läs mer

Riktlinjer för barnhälsoteam i Örebro län

Riktlinjer för barnhälsoteam i Örebro län Riktlinjer för barnhälsoteam i Örebro län Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med barnhälsoteam... 3 Centrala begrepp... 3 Barnhälsoteam... 3 Främjande arbete... 3 Förebyggande arbete... 4 Barnhälsoteamens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Hälsoplan för Stadsmissionens skola läsåret 12/13... 2 Inledning... 2 Vision och mål... 2 Grunderna för vår verksamhet... 2 Organisation... 2 Målbild... 3 Arbetssätt 3 Ett förebyggande

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Elevhälsoplan. Röselidsskolan F-9 med fritidshem. Vision: "Vår främsta kund är det framtida samhället"

Elevhälsoplan. Röselidsskolan F-9 med fritidshem. Vision: Vår främsta kund är det framtida samhället Elevhälsoplan Röselidsskolan F-9 med fritidshem Vision: "Vår främsta kund är det framtida samhället" Värdegrund: På Röselidsskolan visar man respekt för sig själv, för andra och för sin omgivning. 1 Innehåll

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet.

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Elevhälsoplan Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa... 4 3. Elevhälsoarbetet i Flens kommun... 5 3.1

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Karin Stavne Maria Hedelin Björse John Jönsson Peter Magnusson Anna-Lena Månsson Rektor Bitr rektor NA Bitr rektor HU Bitr rektor ES Bitr rektor

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande?

Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande? Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande? Johanna Freed Margareta Bondestam 2014-10-29 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Silviaskolans Verksamhetsberättelse Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2003. Ansvarsområden. Årets verksamhet

Silviaskolans Verksamhetsberättelse Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2003. Ansvarsområden. Årets verksamhet Silviaskolans Verksamhetsberättelse Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2003 Ansvarsområden Silviaskolan är en regional 1-9 skola för barn och ungdomar med hörselnedsättning, vilket innebär att alla elever

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet

Läs mer

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger.

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger. Elevhälsaplan Karlbergsskolan Vallentuna kommun Reviderad av ledningsgruppen Höstterminen 2014 Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Släpp inte

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Gånghesters föräldraförening

Gånghesters föräldraförening Till Dalsjöfors kommundelsnämnd Gånghester 2009 11 17 Gånghesters föräldraförenings hemställan till kommundelsnämnden i Dalsjöfors Gånghesters föräldraförening Mål för föräldraföreningen Gånghester Innehåll

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Elevhälsoplan Ekebygymnasiet

Elevhälsoplan Ekebygymnasiet Elevhälsoplan Ekebygymnasiet Bakgrund Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på tre yrkesförberedande gymnasieprogram: El- och energiprogrammet Hotell-

Läs mer