Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola"

Transkript

1 Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

2 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och unga med AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND, ADHD, TOURETTE SYNDROM 7 Barn och unga med HÖRSELNEDSÄTTNING 9 Barn och unga med RÖRELSEHINDER 11 Barn och unga med SYNNEDSÄTTNING 13 Barn och unga med funktionsnedsättning TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 15 Barn och unga med UTVECKLINGSSTÖRNING 17 1

3 Inledning Allmän information om Hjälpredan Det här är Hjälpredan Hjälpredan är ett verktyg som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun, stat och landsting när det gäller stödinsatser för barn och unga med funktionsnedsättning i utbildning. Dokumentet är tänkt att vara ett stöd för personal i förskola och skola samt föräldrar. De funktionsnedsättningar som ingår i Hjälpredan är hörselnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, rörelsehinder, funktionsnedsättning inom tal, språk och kommunikation, synnedsättning och utvecklingsstörning. Det är viktigt att tänka på att många barn och unga har fler än en funktionsnedsättning, vilket innebär att det kan vara flera olika myndigheter och instanser som behöver samverka. Ett exempel är dövblindhet, där det finns team inom landstinget som stöd. Förhoppningen är att Hjälpredan ska bidra till att tydliggöra denna samverkan. Ändringar i Hjälpredan hanteras av rektor för Elevhälsan. Revidering sker en gång per år. Så använder du Hjälpredan Hjälpredan består av ett antal tabeller som var och en utgår från funktionsnedsättning. Varje tabell innehåller ett antal kolumner, varav den första beskriver ett antal behov som barn och unga kan tänkas ha. Av övriga kolumner framgår det vem eller vilka som ansvarar respektive fungerar som stödresurs för det specifika behovet. En kort beskrivning av respektive kolumn ges nedan: Behov beskriver de behov som barn och unga med funktionsnedsättning kan tänkas ha under sin skolgång. Alla har inte behov av allt, men kolumnen är en checklista för att underlätta planeringen. Ansvar beskriver vad kommunens ansvar innebär för barn och unga med funktionsnedsättning. Under rubriken Stödresurser finns resurser inom kommun, stat och landsting, som man kan vända sig till för att få stöd. Uppdrag och ansvar Det är kommunen som är ansvarig för förskola och skola inklusive resurser till barn och unga i behov av särskilt stöd. Kommun, stat och landsting har delansvar för olika områden enligt lagar och förordningar. Med barn och ungas optimala utveckling som mål krävs samtycke, samverkan och samarbete mellan föräldrar och barn och unga å ena sidan och kommun, stat och landsting å andra sidan. Det innebär att föräldrar, barn och unga alltid är införstådda med den information som förs över mellan de olika parterna. Vilka särskilda uppdrag som ligger hos kommun, stat respektive landsting beskrivs nedan. Sekretess All informationsöverföring mellan huvudmän sker efter medgivande från föräldrar eller vårdnadshavare. 2

4 Kommun Förskolan och skolans huvuduppdrag är att stödja barn och unga i deras utveckling och lärande. Förskolan och skolan ska ha ett särskilt ansvar för de barn och unga, som har en funktionsnedsättning och därav svårigheter att nå målen. När ett barn har svårigheter kan förskola och grundskola behöva hjälp att ge särskilt stöd. Den hjälpen kan Elevhälsan ge till barn- och ungdomsområdena på uppdrag av förskolechef/rektor. Elevhälsan är en enhet inom bildningsförvaltningen där skolläkare, skolsköterska, kurator, specialpedagog, hörselpedagog, talpedagog och skolpsykolog ingår. Teamet fungerar som en resurs för verksamheten inom förvaltningen. Samverkan med andra aktörer sker regelbundet i VITS-möten (Vardagsnära Insatser i Tydlig samverkan) 4 gånger per termin. Detta är en samarbetsform mellan skola, socialtjänst, habiliteringsverksamheten och barnpsykiatrin. Information från landstinget mottas i kommunen av: Ulrica Gredfors Andersson, specialpedagog, Elevhälsan. Stat Specialpedagogiska skolmyndighetens insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. Myndighetens uppgift är att ge kompletterande specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Insatserna syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kan få en utveckling och utbildning i hemkommunen präglad av lika värde och lika möjligheter. Detta görs genom att sprida information och kunskap om specialpedagogik samt initiera och medverka i utvecklingsarbete inom området. Landsting Barnhälsovård (BHV) Barnhälsovård finns för alla barn i förskoleåldern och deras föräldrar. Barnhälsovård bedrivs på barnavårdscentral (BVC), oftast i anslutning till en vårdcentral. Barnhälsovårdens uppgift är att främja hälsa och att förebygga ohälsa. BVC är en viktig verksamhet när det gäller att upptäcka barn i behov av särskilt stöd, så att insatser kan sättas in så tidigt som möjligt. Föräldrar, som är bekymrade för sitt barns utveckling, kan vända sig till BVC, som i sin tur kan lotsa vidare till barnhälsovårdspsykolog om det är befogat. Habilteringsverksamheten (HABV) 3

5 Habiliteringsverksamheten är länsövergripande och består av sex enheter. Enheter för Syncentralen, Pedagogiska hörselvården och Tolkcentralen är huvudsakligen placerade med en ort som utgångspunkt medan de andra enheterna är geografiskt organiserade. Respektive enheter beskrivs nedan. Mer information finns på Pedagogiska hörselvården (Ped hv) Insatserna riktar sig till brukare i alla åldrar med hörselnedsättning eller dövhet. Funktionsnedsättningen är diagnostiserad varaktig hörselnedsättning eller dövhet. Hörapparatutprovning och hörselrelaterade utredningar utförs av Öron-Näsa-Halskliniken. Samarbete med andra enheter inom Habiliteringsverksamheten sker för barn och ungdomar med kombinerade funktionsnedsättningar. Barn och ungdomar remitteras från Öron-Näsa-Halskliniken. Syncentralen (Sync) Insatserna riktar sig till brukare i alla åldrar. Målgrupp för Syncentralen är personer med synskärpa under 0,3 efter korrigering eller där funktionsnedsättningar i synförmågan ger uppenbara problem i orientering och den dagliga livsföringen. Samarbete med andra enheter inom Habiliteringsverksamheten sker för barn och ungdomar med kombinerade funktionsnedsättningar. Barn och ungdomar remitteras från Ögonkliniken. Tolkcentralen (Tolkc) Tolkcentralen erbjuder dem som är bosatta inom landstinget och stadigvarande vistas där, vardagstolkning för personer som är döva sedan barndomen, dövblinda, vuxendöva eller som har en hörselnedsättning (3 b HSL). Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som skolan har enligt skollagen eller annan lagstiftning. Barn- och ungdomar har möjlighet att få vardagstolkning vid bland annat aktiviteter på fritiden, tandläkarbesök och familjehögtider. Mer information finns på: Norra enheten, Västra enheten och Södra enheten Insatser riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, t ex förvärvad hjärnskada, autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning eller rörelsehinder. En kombination av flera funktionsnedsättningar är vanlig. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Barn- och ungdomspsykiatrin är landstingets specialistverksamhet för barn och ungdomar (0-17 år) som lider av påtaglig psykisk ohälsa. Exempel på vilka som behandlas inom BUP kan vara barn och unga med: självmordstankar, depression, ångest, självskadebeteenden, AD HD, tics eller psykossymtom. BUP i Sörmland är en länsklinik med mottagningar i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Landstingets ansvar för att utreda och ge stöd till personer till personer med autismspektrumtillstånd, ADHD och Tourettes syndrom delas mellan HABV och BUP. ADHD och Tourettes syndrom hanteras av BUP. Svårigheterna skall vara större än det man ser hos andra barn i samma ålder och på samma utvecklingsnivå och ska finnas i olika miljöer t.ex. hemma, i skolan och medföra allvarliga problem i det dagliga livet. Frågeställningar kring autismspektrumtillstånd (autism, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom) hanteras av habiliteringsverksamheten. Efter fastställande av diagnos erbjuds insatser och uppföljning, efter behov. 4

6 I ärenden som är oklara och då flera frågeställningar inom neuropsykiatriområdet finns kommer dessa att hanteras av gemensamma, länsdelsvisa samverkansgrupper, där kompetensutbyte och ansvarsfördelning ska ske. Remiss till landstinget kan skickas för stöd eller utredning av svårigheter som inte faller inom kommunens och skolans ansvar. I remiss till landstinget skall bakgrunden till frågeställningen belysas så att frågeställningen ter sig rimlig. Remissen skall innehålla en allsidig bedömning där pedagogiska, psykologiska, sociala och medicinska aspekter beaktas. Det skall tydligt framgå i remissen vilka bedömningar eller utredningar som gjorts, resultatet av dessa samt vilka åtgärder som därefter vidtagits och utfallet av dessa. Remiss till landstinget skickas till: Habiliteringsverksamheten Mälarsjukhuset Eskilstuna Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Kullbergska sjukhuset, Katrineholm En vårdnadshavare kan för sitt barn söka hjälp på specialistnivån utan att skolan blivit involverad. Vid en sådan specialistutredning kan en bedömning av elevens svårigheter i skolsituationen bli aktuell. En frågeställning riktas då från berörd enhet inom landstinget till rektor. Logopedmottagningen Logopedmottagningen träffar barn och unga som kommer på remiss från BHV eller BVC, skolhälsovård eller övrig sjukvård. Föräldrar kan även ringa själva till respektive logopedmottagning för att få kontakt med logoped. 5

7 Kommun Katrineholms kommun Landsting Landstinget i Södermanland, Stat Specialpedagogiska skolmyndigheten, Team Södermanland och Östergötlands län, Lokalkontor Linköping Brigadgatan Linköping Länktips Skolverket Skolinspektionen Hjälpmedelsinstitutet SRF- Synskadades riksförbund HRF- Hörselskadades riksförbund FMLS - Dyslexiförbundet för Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar FUB - Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna Svenska Handikappidrottsförbundet Attention - föräldraförening Autism & Asperger förbundet Autism & Aspergerföreningen i Sörmland Aktuell information om autismspektrumtillstånd SDR - Sveriges Dövas Riksförbund FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda Barnplantorna Riksförbundet för barn med cochleainplantat och barn med hörapparat 6

8 Hjälpreda för barn och unga med AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND, ADHD, TOURETTE SYNDROM Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Rektor bedriver uppsökande verksamhet och anvisar plats. Placeringsassistent för barn- och information. bedömning enligt 8:a kap, 9 i skollagen. Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Habiliteringsverksamheten - HABV Ansvarsfördelning BUP och HABV se inledningstext under landsting HABV, BUP: Efter utredning och insats, för kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Informationsöverföring Rektor tar emot information. Placeringsassistent för barn- och information. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. HABV, BUP: Efter utredning och insats, för kännedom till berörd förskola eller skola för fortsatt planering. Mottagande i förskola, skola eller skolbarnsomsorg Planerar mottagande i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. HABV, BUP: Kan bistå med kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Resursperson Svarar för att berörd personal har kompetens inom området. Svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Rektor ansvarar för att resursbehoven utreds. Rektor beslutar och fördelar resursstöd. Beslut om tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall. Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. Tips, stöd och vägledning i användandet av material. Främjar utveckling av anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger HABV, BUP: Kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktions-nedsättning. Insatser sker på begäran av brukaren, patient eller dennes företrädare. HABV, BUP: Kan bistå med kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktionshinder. HABV, BUP: Kan bistå med råd kring utformande av individuellt anpassad struktur i vardagen. Hjälpmedel och alternativa verktyg Köper in grundutrustning. Ansvarar för inköp av alternativa verktyg. Skoldatateket ansvarar för vägledning i att arbeta med alternativa verktyg. Behov av personliga hjälpmedel bedöms och förskrivs av HABV. Anpassad miljö Anpassar lokaler inredning och utemiljö. vägledning i genomförandet av lokalanpassning. den pedagogiska miljön. HABV, BUP: uppmärksammar behov av anpassning av den fysiska miljön. Skolskjuts Rektor bereder underlag. Förvaltningen administrerar upphandling och samordning. 7

9 Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Vardagsträning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting stöd av individuell utvecklingsplan. Förvaltningschef fattar beslut. konsultativt stöd. Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Habiliteringsverksamheten - HABV Ansvarsfördelning BUP och HABV se inledningstext under landsting HABV, BUP: Kunskapsöverföring, råd stöd och uppföljning till individ, familj och nätverk. Kommunikationsstöd och samspel mellan människor stöd av individuell utvecklingsplan. Teckenstödskurser erbjuds utan ersättning. HABV: Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation BUP: Samspelsbehandling. Individuella planer Utredning Upprätta IUP/Åtgärdsprogram. Kan medverka vid den individuella planeringen inom Landstinget. Rektor initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. Ansvarar för pedagogisk kartläggning i samband med utredning. Skolhälsovården svarar för medicinsk bedömning. Erbjuder specialpedagogisk vägledning och informerar om Elevhälsan utför skolrelaterade psykologbedömningar och läkarbedömningar. Specialpedagog är behjälplig med pedagogisk kartläggning/ utredning samt erbjuder bedömning vid ev. placering av barn i behov av särskilt stöd. specialpedagogisk rådgivning och I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-, hörsel-, dövblindeller tal- och språkområdet kan utredning t.o.m. gymnasiet erbjudas vid ett resurscenter. HABV BUP: Varje insats planeras i samråd med brukare eller patient och dennes nätverk. Kan vid önskemål från föräldrar medverka vid planering med förskola eller skola. Om problem kvarstår efter basnivåns insatser och anpassning efter åtgärdsprogram, kan fördjupad utredning genomföras på specialistnivå. BUP: ADHD, Tourettes syndrom. HABV: autismspektrumtillstånd samt grov- och finmotorisk bedömning. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Erbjuder kontakt med kommunens elevhälsovård. Erbjuder rådgivande stöd av skolläkare. stödsamtal av kurator. HABV, BUP: Efter diagnos erbjuds stöd till individ, familj och nätverk, efter behov. Vägledning inför förändrad lärosituation Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. konsekvenser av HABV, BUP: Kunskapsöverföring om känt barns funktionsnedsättning och dess konsekvenser, på familjens begäran. Föräldrastöd Ges via kontakt med berörd personal och elevvårdspersonal inom området. konsekvenser av HABV, BUP: Erbjuder information och stöd individuellt och i grupp. 8

10 Barn och unga med HÖRSELNEDSÄTTNING Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med hörselnedsättning Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten och Pedagogiska hörselvården Ped hv Rektor bedriver uppsökande verksamhet och anvisar plats. Placeringsassistent för barn- och information. bedömning enligt 8:a kap, 9 i skollagen. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Informationsöverföring Rektor tar emot information. Placeringsassistent för barn- och information. Mottagande i förskola, skola och skolbarnsomsorg Planerar mottagande i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. Informerar om regional specialskola. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal i hemkommunen. Erbjuder utbildning som motsvarar grundskolan på Birgittaskolan (regional specialskola). Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om eleven och föräldrar så önskar. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Rektor svarar för att berörd personal har kompetens inom området och svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Rådgivning och stöd till berörd personal utifrån det enskilda barnets funktionsnedsättning och behov. Resursperson Rektor ansvarar för att resursbehoven utreds. Rektor beslutar och fördelar resursstöd. Beslut om tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall. Rådgivning och stöd utifrån det enskilda barnets funktionsnedsättning och behov. Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. Tips, stöd och vägledning i användandet av material. Främjar utveckling av anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Främjar, ger viss komptetensutveckling och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogiskt stöd. Hjälpmedel och alternativa verktyg Köper in grundutrustning. Ansvarar för inköp av alternativa verktyg. Skoldatateket ansvarar för vägledning i att arbeta med alternativa verktyg. Vid skolplacering på Birgittaskolan tillhandahålls grundutrustning att disponera under skoltiden. Utprovar och tillhandahåller hörhjälpmedel i undervisningssituationen och ger information till personal och till det enskilda barnet. Anpassad miljö Anpassar lokaler inredning och utemiljö. Deltar i genomförandet av lokalanpassning. den 9

11 Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med hörselnedsättning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten och Pedagogiska hörselvården Ped hv pedagogiska miljön. På Birgittaskolan erbjuds en anpassad lärandemiljö. Skolskjuts Rektor bereder underlag. Förvaltningen administrerar upphandling och samordning. Förvaltningschef fattar beslut. Regional skola administrerar upphandling och samordning av skolskjuts. Vardagsträning stöd av individuell utvecklingsplan. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning. Kommunikationsstöd och samspel mellan människor stöd av individuell utvecklingsplan. Teckenstödskurser erbjuds utan ersättning. den pedagogiska miljön. Birgittaskolan erbjuder teckenspråksutbildning till hörande syskon samt barn till döva föräldrar. Rådgivning till det enskilda barnet, föräldrar och berörd personal om kommunikationsstrategier. Introduktionsutbildning inför TUFF ges till föräldrar. Utför teckenspråksutbildning till hörande syskon samt barn till döva föräldrar på uppdrag av Birgittaskolan. Anhöriga erbjuds teckenspråksundervisning i mån av resurs. Teckenspråkskurser erbjuds till personal mot ersättning, i mån av utrymme. Individuella planer Upprätta IUP/Åtgärdsprogram. Kan medverka vid upprättande av habiliteringsplan. Erbjuder specialpedagogisk vägledning och informerar om Upprättar individuell habiliteringsplan i samråd med föräldrar. Kan medverka vid upprättande av åtgärdsprogram på initiativ av föräldrar och förskola och skola. Utredning Rektor initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. På uppdrag av rektor erbjuds vid behov pedagogiska kartläggningar/ utredningar. Resurscenter döv/hörsel (kombinerat med utvecklingsstörning) och Resurscenter dövblind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning och uppföljning. Hörselrelaterade utredningar görs på Öron-Näsa Halskliniken. Initierar till andra utredningar. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Erbjuder kontakt med områdets elevvårdsteam. Erbjuder konsultativt stöd av skolläkare. Erbjuder stödsamtal av kurator. Föräldrar erbjuds föräldrautbildning och teckenspråksutbildning (TUFF). Birgittaskolan har ett elevhälsoteam. Psykosocialt stöd efter behov till det enskilda barnet, föräldrar och nätverk. Vägledning inför förändrad lärosituation Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. Erbjuder konsekvenser av Informerar om alternativa förskoleskolformer. Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om det enskilda barnet och föräldrar så önskar. Föräldrastöd Ges via kontakt med berörd personal och elevvårdspersonal inom området. Föräldrar erbjuds teckenstödsutbildning tillsammans med personal. Föräldrar erbjuds teckenspråksutbildning (TUFF). Rådgivning, stöd och information. 10

12 Hjälpreda för barn och unga med RÖRELSEHINDER Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med rörelsehinder Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Rektor tar emot information och bedriver uppsökande verksamhet och anvisar plats. Placeringsassistent för barn- och information. bedömning enligt 8:a kap, 9 i skollagen. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Informationsöverföring Rektor tar emot information. Placeringsassistent för barn- och information. pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Mottagande i förskola, skola och skolbarnsomsorg Planerar mottagande i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. Erbjuder specialpedagogiskt stöd i form av konsultation, utbildning och direkt arbete med barnet. pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Kunskapsöverföring kring barnets och ungdomens funktions-nedsättning och dess konsekvenser. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Svarar för att personalen har kompetens inom funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Erbjuder specialpedagogisk vägledning. Kunskapsöverföring kring barnets och ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Resursperson Rektor utreder behov av resursstöd och beslutar och fördelar resurser. Beslut om tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall. Kunskapsöverföring till resurs om barnets eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Anpassade läromedel och material Ansvar för inköp. Tips, stöd och vägledning i användandet av material. Främjar utveckling av anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger Råd kring individuellt anpassat material som stimulerar utveckling. Hjälpmedel och alternativa verktyg Tillhandahåller grundutrustning. Ansvarar för inköp av alternativa verktyg. Rådgivande. Utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel enligt regelverk. Anpassad miljö Anpassar lokaler, inredning och utemiljö. Erbjuder specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. den pedagogiska miljön. Kunskapsöverföring kring barnets eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Skolskjuts Rektor bereder underlag. Förvaltningen administrerar upphandling och samordning. Förvaltningschef fattar beslut. Vardagsträning stöd av åtgärdsprogram och/eller individuell utvecklingsplan. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning. 11

13 Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med rörelsehinder Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Kommunikationsstöd och samspel mellan människor Individuella planer Utredning Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen stöd av åtgärdsprogram och/eller individuell utvecklingsplan. Upprättar individuell utvecklingsplan/åtgärdsprogram. Kan medverka vid den individuella habiliteringsplaneringen på initiativ från föräldrarna. Rektor initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. Ansvarar för pedagogiskkartläggning i samband med utredning. Erbjuder kontakt med enhetens elevhälsopersonal. På uppdrag av rektor erbjuds vid behov pedagogiska kartläggningar/ utredningar. specialpedagogisk stöd och I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-, hörsel-, dövblind- eller taloch språkområde kan utredning t.o.m. gymnasiet erbjudas vid ett resurscenter. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation. Individuell habiliteringsplan. Kan medverka vid förskola och skolas planeringsmöten. HABV kan utföra funktionsrelaterade utredningar. Psykosocialt stöd efter behov till individ, familj och nätverk. Vägledning inför förändrad lärosituation Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. Erbjuder specialpedagogiskt stöd om pedagogiska konsekvenser av pedagogiska konsekvenser av Kunskapsöverföring om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Föräldrastöd Ges via kontakt med berörd personal och elevvårdspersonal inom området. Rådgivning. Information, utbildning, råd och stöd. 12

14 Hjälpreda för barn och unga med SYNNEDSÄTTNING Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med synnedsättning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Habiliteringsverksamheten och Syncentralen Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Rektor bedriver uppsökande verksamhet och anvisar plats. Placeringsassistent för barn- och information. bedömning enligt 8:a kap, 9 i skollagen. Informerar i intresseorganisationernas tidskrifter om möjligheter till föräldrautbildning. Tillhandahåller informationsblad om SPSM på BVC och syncentraler. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Informationsöverföring Rektor tar emot information. Placeringsassistent för barn- och information. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Informerar om nationell specialskola. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Mottagande i förskola, skola och skolbarnsomsorg Planerar mottagande i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder obligatorisk skolgång vid Ekeskolan (nationell specialskola) kan erbjudas elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning. Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om eleven och föräldrar så önskar. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Rektor svarar för att berörd personal har kompetens inom området och svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Erbjuder metoder för individuell synstimulering, samt rådgivning kring fysisk miljö. Resursperson Rektor ansvarar för att resursbehoven utreds. Rektor beslutar och fördelar resursstöd. Erbjuder konsultativt stöd och utreder behov. Beslut om tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall. Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. Tips, stöd och vägledning i användandet av material. Främjar utveckling av anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger Hjälpmedel och alternativa verktyg Köper in grundutrustning. Ansvarar för inköp av alternativa verktyg. Skoldatateket ansvarar för vägledning i att arbeta med alternativa verktyg. Vid skolplacering på Ekeskolan tillhandahålls grundutrustning att disponera under skoltiden. Provar ut, anpassar och förskriver personliga hjälpmedel. Anpassad miljö Anpassar lokaler inredning och utemiljö. Deltar i genomförandet av lokalanpassning. den Erbjuder konsultativt stöd kring den fysiska miljön. 13

15 Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med synnedsättning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Habiliteringsverksamheten och Syncentralen pedagogiska miljön. Skolskjuts Rektor bereder underlag. Administrerar upphandling och samordning. Förvaltningschef fattar beslut. Administrerar upphandling och samordning av skolskjuts. Vardagsträning stöd av åtgärdsprogram och/eller individuell utvecklingsplan. Erbjuder konsultativt stöd. Resurscenter syn och Ekeskolan erbjuder kompletterande kompetensutveckling för elever och personal Ger individuellt stöd och träning. Kommunikationsstöd och samspel mellan människor stöd av åtgärdsprogram och/eller individuell utvecklingsplan. Individuella planer Upprätta IUP/Åtgärdsprogram. Kan medverka vid upprättande av habiliteringsplan. Erbjuder specialpedagogisk vägledning och informerar om Upprättar individuell habiliteringsplan. Kan medverka vid upprättande av åtgärdsprogram på initiativ av föräldrar och förskola och skola. Utredning Rektor initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. Ansvarar för pedagogiskkartläggning i samband med utredning. På uppdrag av rektor erbjuds vid behov pedagogiska kartläggningar/ utredningar. Resurscenter syn och Resurscenter dövblind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning; kartläggning, bedömning, konsekvenser och strategier, samt uppföljning. Erbjuder synutredning. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Erbjuder kontakt med kommunens elevhälsovård. Erbjuder rådgivande stöd av skolläkare. stödsamtal av kurator. Resurscenter syn och Resurscenter döv/blind erbjuder föräldrakurser samt ger ett fördjupat stöd i samband med rådgivning och utredning. Verksamheten inom RC dövblind, RC syn och Ekeskolan bygger på tvärvetenskapligt arbetssätt med fyra kompetenser. Erbjuder psykosocialt stöd i samarbete med Habiliteringsverksamheten. Vägledning inför förändrad lärosituation Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. stöd- och vägledande samtal av kurator/specialpedagog. Hjälpmedelsplanering. Föräldrastöd Ges via kontakt med berörd personal och elevvårdspersonal inom området. Resurscenter syn och Resurscenter dövblind erbjuder föräldrakurser. Råd, stöd och information. 14

16 Hjälpreda för barn och unga med funktionsnedsättning TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med funktionsnedsättning tal, språk och kommunikation Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Logopedmottagningen, ÖNH-kliniken, division länssjukvård Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Rektor bedriver uppsökande verksamhet och anvisar plats. Placeringsassistent för barn- och information. bedömning enligt 8:a kap, 9 i skollagen. Efter utredning för kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Kontakten med kommunen utförs ofta av BVC-sköterska. Informationsöverföring Rektor tar emot information Placeringsassistent för barn- och information. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Informerar om nationell specialskola. Om föräldrar önskar får förskola och skola gärna ta del av information. Mottagande i förskola, skola och skolbarnsomsorg Planerar mottagande i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder obligatorisk skolgång vid Hällsboskolan (nationell specialskola) kan erbjudas elever med grav språkstörning. Kunskapsöverföring till berörda om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Svarar för att berörd personal har kompetens inom området. Svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Logopedmottagningen föreslår individuellt anpassade åtgärder som skola förskola gärna får ta del av om föräldrar samtycker. Resursperson Rektor ansvarar för att resursbehoven utreds. Rektor beslutar och fördelar resursstöd. Beslut om tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall. Om föräldrar önskar får resursperson gärna ta del av information. Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. Främjar utveckling av anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger Logopedmottagningen ger råd om anpassning och åtgärder utifrån barnets funktionsnedsättning men har generellt inte kunskap om specifika läromedel eller material. Hjälpmedel alternativa verktyg Köper in grundutrustning. Ansvarar för inköp av alternativa verktyg. Skoldatateket ansvarar för vägledning i att arbeta med alternativa verktyg. Tar initiativ till utprovning, förskrivning och introduktion av individuella kommunikationshjälpmedel. Logopedmottagningen följer upp och ger nödvändig utbildning i hjälpmedelsanvändandet. Anpassad miljö Anpassar lokaler, inredning och utemiljö. Erbjuder specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska och den Ger råd om anpassningar av den kommunikativa miljön. 15

17 Behov Ansvar Stödresurser Barn och unga med funktionsnedsättning tal, språk och kommunikation Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Logopedmottagningen, ÖNH-kliniken, division länssjukvård fysiska miljön. Skolskjuts Rektor bereder underlag Förvaltningen administrerar upphandling och samordning. Förvaltningschef fattar beslut. Vardagsträning stöd av en individuell utvecklingsplan. konsultativt stöd. pedagogiska miljön. den pedagogiska miljön. Ger konkreta träningsråd som föräldrar kan genomföra, gärna tillsammans med förskola och skola. Om föräldrar önskar får förskola och skola gärna kontakta logopedmottagningen. Kommunikationsstöd och samspel mellan människor stöd av en individuell utvecklingsplan. Teckenstödskurser erbjuds utan ersättning. Individuella planer Upprätta IUP/Åtgärdsprogram. Erbjuder specialpedagogisk vägledning och informerar om och tillhandahåller Utredning Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Vägledning inför förändrad lärosituation Föräldrastöd Rektor initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. Erbjuder kontakt med kommunens elevvårdsteam Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. Ges via kontakt med berörd personal och elevvårdpersonal inom området. Elevhälsan utför skolrelaterade psykologbedömningar och läkarbedömningar. Specialpedagog är behjälplig med pedagogisk kartläggning/ utredning samt erbjuder bedömning vid ev. placering av barn i behov av särskilt stöd. Erbjuder konsultativt stöd av skolläkare. Erbjuder stödsamtal av kurator. konsekvenser av konsekvenser av Föräldrar erbjuds deltaga i teckenstödsutbildning tillsammans med personal. den pedagogiska miljön. Resurscenter tal och språk erbjuder specialpedagogisk utredning samt konsultation. Resurscenter tal och språk erbjuder information i samband med specialpedagogisk utredning. I samband med att Resurscenter tal och språk gör specialpedagogisk utredning erbjuds konsultation. Ger råd angående kompensatoriska strategier hjälpmedel till föräldrar och barn. Om föräldrar önskar får förskola och skola gärna kontakta logopedmottagningen. Efter bedömningen sätter föräldrar och logopedmottagningen tillsammans upp mål för den fortsatta kontakten som till exempel kan innebära behandling. Efter remiss gör logopedmottagningen utredning och bedömning av barnets tal, språk och kommunikation. Kan bistå med kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Logopedmottagningen ger råd och stöd till föräldrar kring barnets tal, språk och kommunikation. 16

18 Hjälpreda för barn och unga med UTVECKLINGSSTÖRNING Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med utvecklingsstörning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Rektor bedriver uppsökande verksamhet och anvisar plats. Placeringsassistent för barn- och information. bedömning enligt 8:a kap, 9 i skollagen. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Informationsöverföring Rektor tar emot information Placeringsassistent för barn- och information. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Mottagande i förskola, skola och skolbarnsomsorg Planerar mottagande i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder utbildning som motsvarar särskolan på nationell specialskola vid utvecklingsstörning i kombination med syn- eller hörselnedsättning. Kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktions-nedsättning och dess konsekvenser. Pedagogik och förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Resursperson Svarar för att berörd personal har kompetens inom området. Svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Rektor ansvarar för att resursbehoven utreds. Rektor beslutar och fördelar resursstöd. Beslut om tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall. Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp Tips, stöd och vägledning i användandet av material. Främjar utveckling av anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger Kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Kunskapsöverföring till resurs om barnets eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Råd kring individuellt anpassat material som stimulerar utveckling. Hjälpmedel och alternativa verktyg Köper in grundutrustning. Ansvarar för inköp av alternativa verktyg. Skoldatateket ansvarar för vägledning i att arbeta med alternativa verktyg. specialpedagogiskt stöd Utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel enl. regelverk. Anpassad miljö Anpassar lokaler, inredning och utemiljö. vägledning i genomförandet av lokalanpassning. Kunskapsöverföring kring barnet eller ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Skolskjuts Rektor bereder underlag Förvaltningen administrerar upphandling och samordning. 17

19 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med utvecklingsstörning Förskola och Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Förvaltningschef fattar beslut. Vardagsträning Kommunikationsstöd och samspel mellan människor stöd av en individuell utvecklingsplan. stöd av en individuell utvecklingsplan. konsultativt stöd. Teckenstödskurser erbjuds utan ersättning. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation Individuella planer Upprätta IUP/Åtgärdsprogram. Erbjuder specialpedagogisk vägledning och informerar om Utredning Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Vägledning inför förändrad lärosituation Föräldrastöd Rektor initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. Vid placering i särskolan ansvarar rektor för den pedagogiska utredningen. Erbjuder kontakt med kommunens elevvårdsteam Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. Ges via kontakt med berörd personal och elevvårdpersonal inom området. Elevhälsan utför skolrelaterad psykolog-, medicinsk- och, social utredning. Elevhälsans specialpedagoger kan vara behjälpliga med pedagogisk utredning. Erbjuder rådgivande stöd av skolläkare. stödsamtal av kurator. konsekvenser av konsekvenser av I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-, hörsel-, dövblindeller tal- och språkområdet kan utredning t.o.m. gymnasiesärskolan erbjudas vid ett resurscenter. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn och hörsel erbjuds föräldrakurser på Resurscenter. Individuell habiliteringsplan. Kan medverka vid förskolaskolas planeringsmöten. HABV kan utföra funktionsrelaterade utredningar. Psykosocialt stöd efter behov till individ, familj och nätverk. Kunskapsöverföring om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Information, utbildning, råd och stöd. 18

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2011 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2010 Vingåkers kommun 0 Innehåll Inledning Allmän information

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och

Läs mer

Inledning Allmän information om Hjälpredan

Inledning Allmän information om Hjälpredan Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2012 2012 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och unga med

Läs mer

Hjälpredan. Hörselnedsättning

Hjälpredan. Hörselnedsättning Hjälpredan 2015 Hörselnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpredan. Synnedsättning

Hjälpredan. Synnedsättning Hjälpredan 2015 Synnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpredan. Dövblindhet

Hjälpredan. Dövblindhet Hjälpredan 2015 Dövblindhet Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum. Gäller från 2015-03-31

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum. Gäller från 2015-03-31 HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum Gäller från 2015-03-31 Hjälpredans innehåll HJÄLPREDANS SYFTE 3 KONTAKTLISTA.4 STRUKTUR FÖR UPPDATERING OCH LÅNGSIKTIGHET..5 VÅRT

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola 2010 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Kontaktuppgifter

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor 1 2 Alla har rätt att lära på egna villkor Specialpedagogiska

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola.

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Visby 2009-02-06 ARBETSGÅNG vid Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och Elevhälsan Gotlands Kommun 1 Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Förord 3 Riksgymnasieverksamheten 4 Skola 6 Habilitering 7 Elevhem 8 Villkor för antagning 9 Finansiering av verksamheten 10 Riksgymnasieåret 12 Huvudmän för riksgymnasierna

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet.

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Elevhälsoplan Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa... 4 3. Elevhälsoarbetet i Flens kommun... 5 3.1

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Downs syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Elevhälsoplan för grundskolan Elevhälsoplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden 2012 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Central Barn- och Elevhälsoplan

Central Barn- och Elevhälsoplan Central Barn- och Elevhälsoplan Tjörns kommun 2012-2013 Handläggare: Susanne Pettersson Resurscentrum Datum: 2012-03-26 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun

Revisionsrapport. Karlstads kommun Revisionsrapport Granskning av grundskolans arbete och överlämning till gymnasieskolan avseende vissa elever i behov av särskilt stöd Monica Axelsson Karlstads kommun 2012-09-06 Maria Jäger Uppdragsledare

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013 sidan 1 av 8 Elevhälsoplan för Järvsö utbildningsområde Gäller från och med höstterminen 2013 Lärare och klassföreståndare Elevhälsosarbetet är en mycket viktig del av varje elevs socialisationsprocess

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Skola för elever med tal- och språkstörning

Skola för elever med tal- och språkstörning Skola för elever med tal- och språkstörning - Kartläggning av möjligheten att erbjuda skola för elever med tal- och språkstörning i Järfälla Judit Kisvari Rapportnr: Dnr 2013/217 2013-09-15 2013-09-11

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar 1 Förord Överenskommelsen kring hjälpmedel i pedagogisk verksamhet har arbetats fram gemensamt av Kommunförbundet Skåne

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2008:390 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Allmänna utskottet 2011-04-13 31 19 Socialnämnden 2011-04-28 65 22 Dnr 2011/104-751 Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Ärendebeskrivning Kerstin Lindström anför

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde.

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. 2007-08-23 Q:\Special\Handlingsplan för barn o elevvårdsarbete\första sida handlingsplan.doc 1 Innehåll 1. Arbetsgång för elever

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Specialskola för elever som är döva eller som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Skolan tar även emot elever med medfödd eller

Läs mer

Granskning av samverkan kring barn och ungdomars psykiska hälsa

Granskning av samverkan kring barn och ungdomars psykiska hälsa Revisionskontoret Granskning av samverkan kring barn och ungdomars psykiska hälsa Rapport nr 44 2008 Februari 2009 Greger Nyberg Jan-Åke Leijon 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...5

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Ort, datum Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Hej! Er familj har under det senaste året haft kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. För att vi ska kunna utveckla verksamheten är det viktigt

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger.

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger. Elevhälsaplan Karlbergsskolan Vallentuna kommun Reviderad av ledningsgruppen Höstterminen 2014 Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Släpp inte

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun Barn- och elevhälsan Barn- och elevhälsan i Policydokument Beslutad av Nämnden för Förskola & Grundskola 2013-04-25, 30 1 Utges av 09-04-22, reviderad 2013-04-25 2 Förord Ett gott barn- och elevhälsoarbete

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Barn- och elevhälsa Örebro kommun

Barn- och elevhälsa Örebro kommun Barn- och elevhälsa Örebro kommun Riktlinjer Beslutat i programnämnd Barn och utbildning 2004-09-02 Diarienummer 234-04 Riktlinjer för en gemensam Barn- och elevhälsa i Örebro kommun inom förskola, grundskola

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGAR INOM

HANDIKAPPFÖRENINGAR INOM HANDIKAPPFÖRENINGAR INOM HLS (Handikappades Lokala Samarbetskommitté) driver gemensamma frågor på kommunal nivå via KHR (Kommunala Handikapprådet) i Hudiksvall och Nordanstig. HLS (Handikappades Lokala

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning I enlighet med Socialstyrelsens definition innebär habilitering insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning,

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun Riktlinjer vid elevvårdsarbete i Robertsfors Kommun 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål och syfte... 3 Styrdokument... 4 Skollagen 2010:800... 4 Skolförordningen 2011:185... 4 Gymnasieförordningen

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Elevhälsans arbete. - En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning.

Elevhälsans arbete. - En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning. Elevhälsans arbete - En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning. Sammanfattning Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:55 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att utveckla kompetenscentra för barn med ADHD/DAMP Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0 Hjälpredan 2015 Autism Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning. Ett

Läs mer