Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola"

Transkript

1 Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

2 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och unga med AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND, ADHD, TOURETTE SYNDROM 7 Barn och unga med HÖRSELNEDSÄTTNING 9 Barn och unga med RÖRELSEHINDER 11 Barn och unga med SYNSKADA 13 Barn och unga med funktionsnedsättning TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 15 Barn och unga med UTVECKLINGSSTÖRNING 17 1

3 Inledning Allmän information om Hjälpredan Det här är Hjälpredan Hjälpredan är ett verktyg som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun, stat och landsting när det gäller stödinsatser för barn och unga med funktionsnedsättning i utbildning. Dokumentet är tänkt att vara ett stöd för personal i förskola och skola samt föräldrar. De funktionsnedsättningar som ingår i Hjälpredan är hörselnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, rörelsehinder, funktionsnedsättning inom tal, språk och kommunikation, synskada och utvecklingsstörning. Det är viktigt att tänka på att många barn och unga har fler än en funktionsnedsättning, vilket innebär att det kan vara flera olika myndigheter och instanser som behöver samverka. Ett exempel är dövblindhet, där det finns team inom landstinget som stöd. Förhoppningen är att Hjälpredan ska bidra till att tydliggöra denna samverkan. Ändringar i Hjälpredan hanteras av enhetschefen på Resurscentrum. Revidering sker en gång per år. Så använder du Hjälpredan Hjälpredan består av ett antal tabeller som var och en utgår från funktionsnedsättning. Varje tabell innehåller ett antal kolumner, varav den första beskriver ett antal behov som barn och unga kan tänkas ha. Av övriga kolumner framgår det vem eller vilka som ansvarar respektive fungerar som stödresurs för det specifika behovet. En kort beskrivning av respektive kolumn ges nedan: Behov beskriver de behov som barn och unga med funktionsnedsättning kan tänkas ha under sin skolgång. Alla har inte behov av allt, men kolumnen är en checklista för att underlätta planeringen. Ansvar beskriver vad kommunens ansvar innebär för barn och unga med funktionsnedsättning. Under rubriken Stödresurser finns resurser inom kommun, stat och landsting, som man kan vända sig till för att få stöd. Uppdrag och ansvar Det är kommunen som är ansvarig för förskola och skola inklusive resurser till barn och unga i behov av särskilt stöd. Kommun, stat och landsting har delansvar för olika områden enligt lagar och förordningar. Med barn och ungas optimala utveckling som mål krävs samtycke, samverkan och samarbete mellan föräldrar och barn och unga å ena sidan och kommun, stat och landsting å andra sidan. Det innebär att föräldrar, barn och unga alltid är införstådda med den information som förs över mellan de olika parterna. Vilka särskilda uppdrag som ligger hos kommun, stat respektive landsting beskrivs nedan. Sekretess All informationsöverföring mellan huvudmän sker efter medgivande från föräldrar eller vårdnadshavare. 2

4 Kommun Förskolan och skolans huvuduppdrag är att stödja barn och unga i deras utveckling och lärande. Förskolan och skolan ska ha ett särskilt ansvar för de barn och unga, som har en funktionsnedsättning och därav svårigheter att nå målen. Beskrivning av kommunens stödorganisation/elevhälsa: Resurscentrum är en övergripande kompletterande verksamhet för förskolor, grundskolor och särskolan. På Resurscentrum arbetar kurator, skolpsykologer och specialpedagoger som stödjer personalen, barn/ungdomar och familjer utifrån skolornas behov. Uppdragsgivare är rektorer och förskolechefer i samarbete med berörd personal och familjer. Stödinsatserna kan vara handledning, konsultationer, stödsamtal och psykologiska, sociala och pedagogiska bedömningar. Information från landstinget mottas i kommunen av: Enhetschefen på Resurscentrum tel Stat Specialpedagogiska skolmyndighetens insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. Myndighetens uppgift är att ge kompletterande specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Insatserna syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kan få en utveckling och utbildning i hemkommunen präglad av lika värde och lika möjligheter. Detta görs genom att sprida information och kunskap om specialpedagogik samt initiera och medverka i utvecklingsarbete inom området. Landsting Barnhälsovård (BHV) Barnhälsovård finns för alla barn i förskoleåldern och deras föräldrar. Barnhälsovård bedrivs på barnavårdscentral (BVC), oftast i anslutning till en vårdcentral. Barnhälsovårdens uppgift är att främja hälsa och att förebygga ohälsa. BVC är en viktig verksamhet när det gäller att upptäcka barn i behov av särskilt stöd, så att insatser kan sättas in så tidigt som möjligt. Föräldrar, som är bekymrade för sitt barns utveckling, kan vända sig till BVC, som i sin tur kan lotsa vidare till barnhälsovårdspsykolog om det är befogat. Habilteringsverksamheten (HABV) Habiliteringsverksamheten är länsövergripande och består av sex enheter. Enheter för Syncentralen, Pedagogiska hörselvården och Tolkcentralen är huvudsakligen placerade med en ort som utgångspunkt medan de andra enheterna är geografiskt organiserade. Respektive enheter beskrivs nedan. Mer information finns på 3

5 Pedagogiska hörselvården (Ped hv) Insatserna riktar sig till barn och ungdomar med hörselnedsättning eller dövhet mellan 0 18 år, samt vuxna som dock ej omfattas av detta dokument. Barn och ungdomar remitteras till oss från Öron-Näsa-Halskliniken. Funktionsnedsättningen är diagnostiserad varaktig hörselnedsättning eller dövhet. Hörapparatutprovning och hörselrelaterade utredningar utförs av Öron-Näsa-Halskliniken. Samarbete med andra enheter inom Habiliteringsverksamheten sker för barn och ungdomar med kombinerade funktionsnedsättningar Syncentralen (Sync) Insatserna riktar sig till brukare i alla åldrar och som remitterats av ögonläkare. I detta dokument avses endast barn och ungdomar. Målgrupp för Syncentralen är personer med synskärpa under 0,3 efter korrigering eller där funktionsnedsättningar i synförmågan ger uppenbara problem i orientering och den dagliga livsföringen. Samarbete med andra enheter inom Habiliteringsverksamheten sker för barn och ungdomar med kombinerade funktionsnedsättningar. Tolkcentralen (Tolkc) Tolkcentralen erbjuder dem som är bosatta inom landstinget och stadigvarande vistas där, tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade (3 b HSL). Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som skolan har enligt skollagen eller annan lagstiftning. Barn- och ungdomar har möjlighet att få vardagstolkning vid bland annat aktiviteter på fritiden, tandläkarbesök och familjehögtider. Mer information finns på: Norra enheten, Västra enheten och Södra enheten Insatser riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, t ex förvärvad hjärnskada, autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning eller rörelsehinder. En kombination av flera funktionsnedsättningar är vanlig. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Barn- och ungdomspsykiatrin är landstingets specialistverksamhet för barn och ungdomar (0-17 år) som lider av påtaglig psykisk ohälsa. Exempel på vilka som behandlas inom BUP kan vara barn och unga med: självmordstankar, depression, ångest, självskadebeteenden, AD/HD, tics eller psykossymtom. BUP i Sörmland är uppdelat i två kliniker: BUP Eskilstuna med mottagning på Mälarsjuhuset och BUP Nyköping/Katrineholm med mottagningar i Nyköping respektive Katrineholm. Landstingets ansvar för att utreda och ge stöd till personer till personer med autismspektrumtillstånd, ADHD och Tourettes syndrom delas mellan HABV och BUP. ADHD och Tourettes syndrom hanteras av BUP. Svårigheterna skall vara större än det man ser hos andra barn i samma ålder och på samma utvecklingsnivå och måste finnas i olika miljöer t.ex hemma, i skolan och medföra allvarliga problem i det dagliga livet. Frågeställningar kring autismspektrumtillstånd (autism, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom) hanteras av Habiliteringsverksamheten. Efter fastställande av diagnos erbjuds insatser och uppföljning, efter behov. I ärenden som är oklara och då flera frågeställningar inom neuropsykiatriområdet finns kommer dessa att hanteras av gemensamma länsdelsvisa samverkansgrupper, där kompetensutbyte och ansvarsfördelning ska ske. Remiss till landstinget kan skickas för stöd eller utredning av svårigheter som inte faller inom kommunens/skolans ansvar. 4

6 I remiss till landstinget skall bakgrunden till frågeställningen belysas så att frågeställningen ter sig rimlig. Remissen skall innehålla en allsidig bedömning där pedagogiska, psykologiska, sociala och medicinska aspekter beaktas. Det skall tydligt framgå i remissen vilka bedömningar/utredningar som gjorts, resultatet av dessa samt vilka åtgärder som därefter vidtagits och utfallet av dessa. Remiss till landstinget skickas till: Habiliteringsverksamheten Mälarsjukhuset Eskilstuna Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna (Eskilstuna, Strängnäs) Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Tullportsgatan Nyköping (Trosa, Gnesta, Oxelösund, Nyköping) Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Kullbergska sjukhuset, Katrineholm (Katrineholm, Vingåker, Flen) En vårdnadshavare kan för sitt barn söka hjälp på specialistnivån utan att skolan blivit involverad. Vid en sådan specialistutredning kan en bedömning av elevens svårigheter i skolsituationen bli aktuell. En frågeställning riktas då från berörd enhet inom landstinget till rektor. Logopedmottagningen Logopedmottagningen träffar barn och unga som kommer till oss på remiss från BHV/BVC, skolhälsovård eller övrig sjukvård. Föräldrar kan även ringa själva till respektive logopedmottagning för att få kontakt med logoped. 5

7 Kommun Strängnäs kommun Landsting Landstinget i Södermanland, Stat Specialpedagogiska skolmyndigheten, Team Södermanland och Östergötlands län, Lokalkontor Linköping Brigadgatan Linköping Länktips Skolverket Skolinspektionen Hjälpmedelsinstitutet SRF- Synskadades riksförbund HRF- Hörselskadades riksförbund FMLS - Dyslexiförbundet för Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar FUB - Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna Svenska Handikappidrottsförbundet Attention - föräldraförening Autism & Asperger förbundet Autism & Aspergerföreningen i Sörmland Aktuell information om autismspektrumtillstånd SDR - Sveriges Dövas Riksförbund FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda Barnplantorna Riksförbundet för barn med cochleainplantat och barn med hörapparat 6

8 Hjälpreda för barn och unga med AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND, ADHD, TOURETTE SYNDROM Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Resursperson Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Förskolechef/rektor tar emot på aktuell förskola/skola. Planerar mottagandet i samråd med föräldrar och avlämnade enhet. Svarar för att berörd personal har kompetens inom området. Svarar för pedagogisk anpassning efter barnets förutsättningar och behov. Utreder behov och söker resursstöd till förskolan/skolan. Placeringsassisten på utbildnings - kontoret tar emot information och utreder behov av insatser. Erbjuder konsultation av psykolog/specialpedagog Erbjuder handledning av psykolog/specialpedagog. Beslutar och fördelar resursstöd utifrån underlag från förskolan/skolan. Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. specialpedagog samt utprovning och korttidslån via Skoldatatek. Hjälpmedel/ alternativa verktyg Anpassad miljö Tillhandahåller/köper in anpassade material/läromedel. Anpassar lokaler, inredning och miljön. specialpedagog samt utprovning och korttidslån via Skoldatatek. specialpedagog. Skolskjuts Beställer skolskjuts. Administrerar upphandling och samordning av skolskjuts. 7 Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Habiliteringsverksamheten - HABV Ansvarsfördelning BUP och HABV se inledningstext under landsting HABV, BUP: Efter utredning/insats, för kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. HABV, BUP: Efter utredning/insats, för kännedom till berörd förskola/skola för fortsatt planering. HABV, BUP: Kan bistå med kunskapsöverföring kring barnet/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. HABV, BUP: Kunskapsöverföring kring barnet/ungdomens funktionsnedsättning. Insatser sker på begäran av brukaren/patient eller dennes företrädare. HABV, BUP: Kan bistå med kunskapsöverföring kring barnet/ungdomens funktionshinder. HABV, BUP: Kan bistå med råd kring utformande av individuellt anpassad struktur i vardagen. Behov av personliga hjälpmedel bedöms och förskrivs av HABV. HABV, BUP: uppmärksammar behov av anpassning av den fysiska miljön.

9 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Vardagsträning Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting stöd av individuell utvecklingsplan. Erbjuder konsultativt stöd. Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Habiliteringsverksamheten - HABV Ansvarsfördelning BUP och HABV se inledningstext under landsting HABV, BUP: Kunskapsöverföring, råd stöd och uppföljning till individ, familj och nätverk. Kommunikationsstöd samspel mellan människor stöd av individuell utvecklingsplan. Erbjuder konsultativt stöd. HABV: Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation BUP: Samspelsbehandling. Individuella planer Upprättar individuell utvecklingsplan/åtgärdsprogram. Kan medverka vid den individuella planeringen inom landstinget på initiativ från föräldrarna. Erbjuder konsultativt stöd. HABV BUP: Varje insats planeras i samråd med brukare/patient och dennes nätverk. Kan vid önskemål från föräldrar medverka vid planering med förskola/skola. Utredning (Se särskilda rutiner) Initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. Ansvarar för pedagogisk kartläggning i samband med utredning. Ansvarar för social bedömning om egen kurator. psykolog/specialpedagog. Svarar för skolrelaterade psykologbedömningar av skolbarn. Skolhälsovården svarar för medicinsk bedömning I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-/hörsel-/dövblindeller tal- och språkområdet kan utredning t.o.m. gymnasiet erbjudas vid ett resurscenter. Om problem kvarstår efter basnivåns insatser och anpassning efter åtgärdsprogram, kan fördjupad utredning genomföras på specialistnivå. BUP: ADHD, Tourettes syndrom. HABV: autismspektrumtillstånd samt grov- och finmotorisk bedömning. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Erbjuder kontakt med skolhälsovård. HABV, BUP: Efter diagnos erbjuds stöd till individ, familj och nätverk, efter behov. Vägledning inför förändrad lärosituation Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. funktionsnedsättningen. HABV, BUP: Kunskapsöverföring om känt barns funktionsnedsättning och dess konsekvenser, på familjens begäran. Föräldrastöd Ges via kontakt med berörd personal och elevvårdspersonal inom enheten. HABV, BUP: Erbjuder information/stöd individuellt och i grupp. 8

10 Barn/unga med HÖRSELNEDSÄTTNING Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med hörselskada Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten/ Pedagogiska hörselvården Ped hv Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Förskolechef/rektor tar emot information. Planerar mottagande i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. Svarar för att berörd personal har kompetens inom området. Svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Placeringsassistent på utbildningskontoret tar emot information, kontaktar föräldrar och utreder behov av insatser. Erbjuder konsultation av psykolog/specialpedagog med hörseloch kommunikationsinriktning. Erbjuder specialpedagogisk handledning och stöd av specialpedagog med hörsel- och kommunikationsinriktning. Informerar om regional specialskola. ledning och berörd personal i hemkommunen. Erbjuder utbildning som motsvarar grundskolan på Birgittaskolan (regional specialskola). Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om eleven/föräldrar så önskar. Rådgivning och stöd till berörd personal utifrån det enskilda barnets funktionsnedsättning och behov. Resursperson Utreder behov och söker resursstöd till förskolan/skolan. Beslutar och fördelar resursstöd inom förskolan/skolan. Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. Specialpedagogisk rådgivning vid inköp. Hjälpmedel/ alternativa verktyg Anpassad miljö Tillhandahåller/köper in grundutrustning. Anpassar lokaler, inredning och utemiljö. Specialpedagogisk rådgivning vid inköp. Specialpedagogisk rådgivning vid anpassning av miljön. Främjar, ger viss kompetensutveckling och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Vid skolplacering på Birgittaskolan tillhandahålls grundutrustning att disponera under skoltiden. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. På Birgittaskolan erbjuds en anpassad lärandemiljö. Rådgivning och stöd utifrån det enskilda barnets funktionsnedsättning och behov. Utprovar och tillhandahåller hörhjälpmedel i undervisningssituationen och ger information till personal och till det enskilda barnet. 9

11 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med hörselskada Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten/ Pedagogiska hörselvården Ped hv Skolskjuts Beställer skolskjuts. Administrerar upphandling och samordning av skolskjuts. Regional skola administrerar upphandling/samordning av skolskjuts. Vardagsträning Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning. Kommunikationsstöd samspel mellan människor stöd av individuell utvecklingsplan. specialpedagog med hörsel- och kommunikationsinriktning. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Birgittaskolan erbjuder teckenspråksutbildning till hörande syskon samt barn till döva föräldrar. Rådgivning till det enskilda barnet, föräldrar och berörd personal om kommunikationsstrategier. Introduktionsutbildning inför TUFF ges till föräldrar. Utför teckenspråksutbildning till hörande syskon samt barn till döva föräldrar på uppdrag av Birgittaskolan. Anhöriga erbjuds teckenspråksundervisning i mån av resurs. Teckenspråkskurser erbjuds till personal mot ersättning. Individuella planer Upprättar individuell utvecklingsplan/åtgärdsprogram. Kan medverka vid upprättande av habiliteringsplan, på initiativ från föräldrarna. Erbjuder specialpedagogisk handledning. Upprättar individuell habiliteringsplan i samråd med föräldrar. Kan medverka vid upprättande av åtgärdsprogram på initiativ av föräldrar och förskola/skola. Utredning Initierar vid behov av utredning och svarar för uppföljning. Resurscenter döv/hörsel (kombinerat med utvecklingsstörning) och Resurscenter dövblind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning och uppföljning. Hörselrelaterade utredningar görs på Öron-Näsa Halskliniken. Initierar till andra utredningar. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Erbjuder kontakt med enhetens skolhälsovårdspersonal. Föräldrar erbjuds föräldrautbildning och teckenspråksutbildning (TUFF). Birgittaskolan har ett elevhälsoteam. Psykosocialt stöd efter behov till det enskilda barnet, föräldrar och nätverk. Vägledning inför förändrad lärosituation Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. Erbjuder stöd av specialpedagog med hörsel- och kommunikationsinriktning. funktionsnedsättningen. Informerar om alternativa förskole- /skolformer. Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om det enskilda barnet/föräldrar så önskar. Föräldrastöd Ges via kontakt med berörd personal och elevhälsopersonal inom enheten Föräldrar erbjuds teckenspråksutbildning (TUFF). Rådgivning, stöd och information. 10

12 Hjälpreda för barn och unga med RÖRELSEHINDER Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med rörelsehinder Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Resursperson Förskolechef/rektor tar emot information. Planerar mottagandet i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. Svarar för berörd personal har kompetens inom området. Svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Utreder behov och söker resursstöd till förskolan/skolan Placeringsassistent på utbildnings - kontoret tar emot information, kontaktar föräldrar och utreder behov av insatser. psykolog/specialpedagog. LSShandläggare utreder och fattar beslut om förlängd skolbarnsomsorg. Erbjuder specialpedagogisk konsultation/handledning i förskolan/skolan Beslutar och fördelar resursstöd utifrån underlag från förskolan/skolan Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. specialpedagog. Hjälpmedel/ alternativa verktyg Anpassad miljö Tillhandahåller/köper in viss grundutrustning. Anpassar lokale, inredning och utemiljö. Skolskjuts Beställer skolskjuts. Administrerar upphandling och samordning av skolskjutsar. Vardagsträning stöd av individuell utvecklingsplan. Erbjuder konsultativt stöd. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Kunskapsöverföring kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Kunskapsöverföring kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Kunskapsöverföring till resurs om barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Råd kring individuellt anpassat material som stimulerar utveckling. Förskriver och bekostar individuella tekniska och ortopedtekniska hjälpmedel enl. regelverk. Kunskapsöverföring kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning. 11

13 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med rörelsehinder Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Kommunikationsstöd samspel mellan människor Individuella planer Utredning Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen stöd av individuell utvecklingsplan Upprättar utvecklingsplan/åtgärdsprogram. Kan medverka vid habiliteringsplanering, på initiativ från föräldrarna. Initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. Ansvarar för pedagogisk kartläggning i samband med utredning. Erbjuder kontakt med skolhälsovård. Erbjuder konsultativt stöd psykolog/specialpedagog. Svarar för skolrelaterade psykologbedömningar. specialpedagogisk rådgivning och I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-/hörsel (kombinerat med utvecklingsstörning)-/dövblindeller tal- och språkområdet kan utredning t.o.m. gymnasiet erbjudas vid ett resurscenter. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation. Familjen erbjuds individuell habiliteringsplan. Kan medverka vid förskola/skolas planeringsmöten. HABV kan utföra funktionsrelaterade utredningar. Psykosocialt stöd efter behov till individ, familj och nätverk. Vägledning inför förändrad lärosituation Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. funktionsnedsättningen. Kunskapsöverföring om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Föräldrastöd Information, utbildning, råd och stöd. 12

14 Hjälpreda för barn och unga med SYNNEDSÄTTNING Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med synskada Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Habiliteringsverksamheten/ Syncentralen - Sync Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Placeringsassistent på utbildnings - kontoret tar emot information, kontaktar föräldrar och utreder behov av insatser. Informerar i intresseorganisationernas tidskrifter om möjligheter till föräldrautbildning. Tillhandahåller informationsblad om SPSM på BVC och syncentraler. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Informationsöverföring Förskolechef/rektor tar emot information. Informerar om nationell specialskola. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Planerar mottagandet i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. psykolog/specialpedagog. Erbjuder obligatorisk skolgång vid Ekeskolan (nationell specialskola) kan erbjudas elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning. Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om eleven/föräldrar så önskar. Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Svarar för berörd personal har kompetens inom området. Svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Erbjuder specialpedagogisk konsultation/handledning i förskolan/skolan Erbjuder metoder för individuell synstimulering, samt rådgivning kring fysisk miljö. Resursperson Utreder behov och söker resursstöd till förskolan/skolan Beslutar och fördelar resursstöd utifrån underlag från förskolan/skolan Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. specialpedagog. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Hjälpmedel/ alternativa verktyg Tillhandahåller/köper in viss grundutrustning. specialpedagog. Vid skolplacering på Ekeskolan tillhandahålls grundutrustning att disponera under skoltiden. Provar ut, anpassar och förskriver personliga hjälpmedel. Vid behov av datorbaserade hjälpmedel samarbetar Syncentralen med Kosmos resurscenter. 13

15 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med synskada Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Habiliteringsverksamheten/ Syncentralen - Sync Anpassad miljö Anpassar lokaler, inredning och utemiljö. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Erbjuder konsultativt stöd kring den fysiska miljön. Skolskjuts Beställer skolskjuts. Administrerar upphandling och samordning av skolskjutsar. Administrerar upphandling/samordning av skolskjuts. Vardagsträning stöd av individuell utvecklingsplan. Erbjuder konsultativt stöd. Resurscenter syn/ekeskolan erbjuder kompletterande kompetensutveckling för elever och personal Ger individuellt stöd och träning. Kommunikationsstöd samspel mellan människor stöd av individuell utvecklingsplan Erbjuder konsultativt stöd Individuella planer Upprättar utvecklingsplan/åtgärdsprogram. Kan medverka vid habiliteringsplanering, på initiativ från föräldrarna. Upprättar individuell habiliteringsplan. Kan medverka vid upprättande av åtgärdsprogram på initiativ av föräldrar och förskola/skola. Utredning Initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. Ansvarar för pedagogisk kartläggning i samband med utredning. psykolog/specialpedagog. Svarar för skolrelaterade psykologbedömningar. Resurscenter syn och Resurscenter dövblind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning; kartläggning, bedömning, konsekvenser och strategier, samt uppföljning. Erbjuder synutredning. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Erbjuder kontakt med skolhälsovård. Resurscenter syn och Resurscenter döv/blind erbjuder föräldrakurser samt ger ett fördjupat stöd i samband med rådgivning och utredning. Verksamheten inom RC dövblind, RC syn och Ekeskolan bygger på tvärvetenskapligt arbetssätt med fyra kompetenser. Erbjuder psykosocialt stöd i samarbete med Habiliteringsverksamheten. Vägledning inför förändrad lärosituation Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. funktionsnedsättningen. Hjälpmedelsplanering. Föräldrastöd Resurscenter syn och Resurscenter dövblind erbjuder föräldrakurser. Råd, stöd och information. 14

16 Hjälpreda för barn och unga med funktionsnedsättning TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med funktionsnedsättning tal, språk och kommunikation Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Resursperson Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Logopedmottagningen, ÖNH-kliniken, division länssjukvård Förskolechef/rektor tar emot information Planerar mottagandet i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. Svarar för att berörd personal har kompetens inom området. Svara för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Utreder behov och söker resursstöd till förskola/skolan. Placeringsassistent på utbildningskontoret tar emot information, kontaktar föräldrar och utreder behov av insatser. Erbjuder konsultation av specialpedagog med tal-, språk- och kommunikationsinriktning. Erbjuder handledning/konsultation av specialpedagog med tal-, språk- och kommunikationsinriktning. Erbjuder handledning/konsultation av specialpedagog med tal-, språk- och kommunikationsinriktning. Beslutar och fördelar resursstöd inom förskolor/skolor. Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp Ger råd om och tillhandahåller visst anpassat träningsmaterial. Hjälpmedel/ alternativa verktyg Anpassad miljö Tillhandahåller /köper in vissa kompensatoriska hjälpmedel. Anpassar lokaler, inredning och utemiljö. Specialpedagogisk rådgivning vid inköp. Specialpedagogisk rådgivning vid miljöanpassning. 15 Informerar om nationell specialskola. Erbjuder obligatorisk skolgång vid Hällsboskolan (nationell specialskola) kan erbjudas elever med grav språkstörning. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Efter utredning för kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Kontakten med kommunen utförs ofta av BVC-sköterska. Om föräldrar önskar får förskola/skola gärna ta del av information. Kunskapsöverföring till berörda om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Logopedmottagningen föreslår individuellt anpassade åtgärder som skola/förskola gärna får ta del av om föräldrar samtycker. Om föräldrar önskar får resursperson gärna ta del av information. Logopedmottagningen ger råd om anpassning/åtgärder utifrån barnets funktionsnedsättning men har generellt inte kunskap om specifika läromedel eller material. Tar initiativ till utprovning, förskrivning och introduktion av individuella kommunikationshjälpmedel. Logopedmottagningen följer upp och ger nödvändig utbildning i hjälpmedelsanvändandet. Ger råd om anpassningar av den kommunikativa miljön.

17 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med funktionsnedsättning tal, språk och kommunikation Skolskjuts Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Logopedmottagningen, ÖNH-kliniken, division länssjukvård Vardagsträning stöd av individuell utvecklingsplan. Erbjuder konsultativt stöd till barn/elev och personal. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Ger konkreta träningsråd som föräldrar kan genomföra, gärna tillsammans med förskola/skola. Om föräldrar önskar får förskola/skola gärna kontakta logopedmottagningen. Kommunikationsstöd samspel mellan människor stöd av individuell utvecklingsplan. Erbjuder konsultativt stöd till barn/elev och personal. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Ger råd angående kompensatoriska strategier/hjälpmedel till föräldrar och barn. Om föräldrar önskar får förskola/skola gärna kontakta logopedmottagningen. Individuella planer Upprättar individuell utvecklingsplan/åtgärdsprogram. Kan medverka vid planering av individuella planeringen inom landstinget på initiativ från föräldrar. specialpedagog med tal-, språk- och kommunikationsinriktning. Efter bedömningen sätter föräldrar och logopedmottagningen tillsammans upp mål för den fortsatta kontakten som till exempel kan innebära behandling. Utredning Rektor initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. Utreder och bedömer barns/elevers behov av stöd inom området. Resurscenter tal och språk erbjuder specialpedagogisk utredning samt konsultation. Efter remiss gör logopedmottagningen utredning/bedömning av barnets tal, språk och kommunikation. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Erbjuder kontakt med enhetens skolhälsovård. Resurscenter tal och språk erbjuder information i samband med specialpedagogisk utredning. Vägledning inför förändrad lärosituation Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar Erbjuder konsultativt stöd. funktionsnedsättningen. Kan bistå med kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Föräldrastöd I samband med att Resurscenter tal och språk gör specialpedagogisk utredning erbjuds konsultation. Logopedmottagningen ger råd och stöd till föräldrar kring barnets tal, språk och kommunikation. 16

18 Hjälpreda för barn och unga med UTVECKLINGSSTÖRNING Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med utvecklingsstörning Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Placeringsassistent på utbildningskontoret tar emot information, kontaktar föräldrar och utreder behov av insatser. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Informationsöverföring Förskolechef/rektor tar emot information. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Planerar mottagandet i samråd med föräldrar och avlämnande enhet. Utreder och beslutar om mottagande i grundsärskola. psykolog/specialpedagog. LSShandläggare utreder och fattar beslut om förlängd skolbarnsomsorg Erbjuder utbildning som motsvarar särskolan på nationell specialskola vid utvecklingsstörning i kombination med syn- eller hörselnedsättning. Kunskapsöverföring kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Svarar för berörd personal har kompetens inom området. Svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Erbjuder specialpedagogisk konsultation/handledning i förskolan/skolan specialpedagogiskt stöd och Kunskapsöverföring kring barnets/ ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Resursperson Utreder behov och söker resursstöd till förskolan/skolan Beslutar och fördelar resursstöd utifrån underlag från förskolan/skolan specialpedagogiskt stöd och Kunskapsöverföring till resurs om barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Anpassade läromedel och material Ansvarar för inköp. specialpedagog. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Råd kring individuellt anpassat material som stimulerar utveckling. Hjälpmedel/ alternativa verktyg Tillhandahåller/köper in viss grundutrustning. specialpedagogiskt stöd Förskriver och bekostar individuella tekniska och ortopedtekniska hjälpmedel enl. regelverk. Anpassad miljö Anpassar lokale, inredning och utemiljö. specialpedagogiskt stöd och Kunskapsöverföring kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Skolskjuts Beställer skolskjuts. Administrerar upphandling och samordning av skolskjutsar. 17

19 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med utvecklingsstörning Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Vardagsträning Kommunikationsstöd samspel mellan människor stöd av individuell utvecklingsplan. Utformar kommunikationsstöd utifrån behov. Erbjuder konsultativt stöd. Erbjuder konsultativt stöd specialpedagogiskt stöd och Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation Individuella planer Upprättar utvecklingsplan/åtgärdsprogram. Kan medverka vid habiliteringsplanering, på initiativ från föräldrarna. specialpedagogiskt stöd och Familjen erbjuds individuell habiliteringsplan. Kan medverka vid förskola/skolas planeringsmöten. Utredning Initierar behov av utredning och svarar för uppföljning. Ansvarar för pedagogisk kartläggning i samband med utredning. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-/hörsel-/dövblindeller tal- och språkområdet kan utredning t.o.m. gymnasiesärskolan erbjudas vid ett resurscenter. HABV kan utföra funktionsrelaterade utredningar. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Erbjuder kontakt med enhetens skolhälsovård. Psykosocialt stöd efter behov till individ, familj och nätverk. Vägledning inför förändrad lärosituation Planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. funktionsnedsättningen. Kunskapsöverföring om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Föräldrastöd I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn och/eller hörsel erbjuds föräldrakurser på Resurscenter. Information, utbildning, råd och stöd. 18

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2011 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2010 Vingåkers kommun 0 Innehåll Inledning Allmän information

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och

Läs mer

Inledning Allmän information om Hjälpredan

Inledning Allmän information om Hjälpredan Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2012 2012 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och unga med

Läs mer

Hjälpredan. Hörselnedsättning

Hjälpredan. Hörselnedsättning Hjälpredan 2015 Hörselnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpredan. Synnedsättning

Hjälpredan. Synnedsättning Hjälpredan 2015 Synnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola 2010 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Kontaktuppgifter

Läs mer

Hjälpredan. Dövblindhet

Hjälpredan. Dövblindhet Hjälpredan 2015 Dövblindhet Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum. Gäller från 2015-03-31

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum. Gäller från 2015-03-31 HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum Gäller från 2015-03-31 Hjälpredans innehåll HJÄLPREDANS SYFTE 3 KONTAKTLISTA.4 STRUKTUR FÖR UPPDATERING OCH LÅNGSIKTIGHET..5 VÅRT

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor 1 2 Alla har rätt att lära på egna villkor Specialpedagogiska

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Downs syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd

Läs mer

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar 1 Förord Överenskommelsen kring hjälpmedel i pedagogisk verksamhet har arbetats fram gemensamt av Kommunförbundet Skåne

Läs mer

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet.

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Elevhälsoplan Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa... 4 3. Elevhälsoarbetet i Flens kommun... 5 3.1

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun

Revisionsrapport. Karlstads kommun Revisionsrapport Granskning av grundskolans arbete och överlämning till gymnasieskolan avseende vissa elever i behov av särskilt stöd Monica Axelsson Karlstads kommun 2012-09-06 Maria Jäger Uppdragsledare

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Central Barn- och Elevhälsoplan

Central Barn- och Elevhälsoplan Central Barn- och Elevhälsoplan Tjörns kommun 2012-2013 Handläggare: Susanne Pettersson Resurscentrum Datum: 2012-03-26 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Förord 3 Riksgymnasieverksamheten 4 Skola 6 Habilitering 7 Elevhem 8 Villkor för antagning 9 Finansiering av verksamheten 10 Riksgymnasieåret 12 Huvudmän för riksgymnasierna

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Elevhälsoplan för grundskolan Elevhälsoplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Barn- och elevhälsa Örebro kommun

Barn- och elevhälsa Örebro kommun Barn- och elevhälsa Örebro kommun Riktlinjer Beslutat i programnämnd Barn och utbildning 2004-09-02 Diarienummer 234-04 Riktlinjer för en gemensam Barn- och elevhälsa i Örebro kommun inom förskola, grundskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden 2012 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i

Läs mer

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Barn och utbildningsförvaltningen Beslutad efter samverkan 2011 Reviderad 2012-09-12 1 INLEDNING...6 2 VISION OCH VÄRDEORD...6 3 VERKSAMHETSIDÈ...6 4 BARN- OCH

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola.

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Visby 2009-02-06 ARBETSGÅNG vid Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och Elevhälsan Gotlands Kommun 1 Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Riktlinjer för barn och elevhälsa

Riktlinjer för barn och elevhälsa 1 (33) Riktlinjer för barn och elevhälsa Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn och utbildningsnämnden (2013 09 03 63 ) Gäller för: Barn och utbildningsförvaltningen Giltig fr.o.m.: 2013 09 03 Dokumentansvarig:

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Giggi Thomson 2016-02-01 UBN-2015-2266 Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Allmänna utskottet 2011-04-13 31 19 Socialnämnden 2011-04-28 65 22 Dnr 2011/104-751 Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Ärendebeskrivning Kerstin Lindström anför

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2008:390 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Skola för elever med tal- och språkstörning

Skola för elever med tal- och språkstörning Skola för elever med tal- och språkstörning - Kartläggning av möjligheten att erbjuda skola för elever med tal- och språkstörning i Järfälla Judit Kisvari Rapportnr: Dnr 2013/217 2013-09-15 2013-09-11

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Örebro läns landsting Laxå kommun skolmyndigheten 1

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun Barn- och elevhälsan Barn- och elevhälsan i Policydokument Beslutad av Nämnden för Förskola & Grundskola 2013-04-25, 30 1 Utges av 09-04-22, reviderad 2013-04-25 2 Förord Ett gott barn- och elevhälsoarbete

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Arbete med barn och elever med autism

Arbete med barn och elever med autism Arbete med barn och elever med autism Stödmaterialet har arbetats fram av Stöd- och hälsoenheten 1 2016-01-20 Inledning Denna information vänder sig till rektorer, förskolechefer och pedagoger som arbetar

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Detta dokument är reviderat inför läsåret 2013/14. Omslagsbilden heter en spalje. Gjord av Gunilla Risberg.

Detta dokument är reviderat inför läsåret 2013/14. Omslagsbilden heter en spalje. Gjord av Gunilla Risberg. Sida 1 Elevhälsoteamets uppdrag är att främja hälsa, välmående och ansvarstagande hos alla elever på Risbergska skolan. Arbetet har en inriktning mot de elever som är i behov av särskilt stöd för ett optimalt

Läs mer

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Eva Bohlin Margareta Cassel Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:55 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att utveckla kompetenscentra för barn med ADHD/DAMP Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Ort, datum Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Hej! Er familj har under det senaste året haft kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. För att vi ska kunna utveckla verksamheten är det viktigt

Läs mer

Granskning av samverkan kring barn och ungdomars psykiska hälsa

Granskning av samverkan kring barn och ungdomars psykiska hälsa Revisionskontoret Granskning av samverkan kring barn och ungdomars psykiska hälsa Rapport nr 44 2008 Februari 2009 Greger Nyberg Jan-Åke Leijon 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...5

Läs mer

Remiss - promemoria om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan

Remiss - promemoria om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan -1- Remiss REG ERI N G SKAN SLI ET 2012-07-09 U20 12/3 83 8/S Utbi Idni ngsdepartementet Remiss - promemoria om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Specialskola för elever som är döva eller som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Skolan tar även emot elever med medfödd eller

Läs mer