Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola"

Transkript

1 Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2010 Vingåkers kommun 0

2 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Kontaktuppgifter 7 Barn och unga med AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND, ADHD, TOURETTE SYNDROM 8 Barn/unga med HÖRSELNEDSÄTTNING 11 Barn och unga med RÖRELSEHINDER 14 Barn och unga med SYNSKADA 16 Barn och unga med funktionsnedsättning TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 19 Barn och unga med UTVECKLINGSSTÖRNING 21 1

3 Inledning Allmän information om Hjälpredan Det här är Hjälpredan Hjälpredan är ett verktyg som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun, stat och landsting när det gäller stödinsatser för barn och unga med funktionsnedsättning i utbildning. Dokumentet är tänkt att vara ett stöd för personal i förskola och skola samt föräldrar. De funktionsnedsättningar som ingår i Hjälpredan är hörselnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, rörelsehinder, funktionsnedsättning inom tal, språk och kommunikation, synskada och utvecklingsstörning. Det är viktigt att tänka på att många barn och unga har fler än en funktionsnedsättning, vilket innebär att det kan vara flera olika myndigheter och instanser som behöver samverka. Ett exempel är dövblindhet, där det finns team inom landstinget som stöd. Förhoppningen är att Hjälpredan ska bidra till att tydliggöra denna samverkan. Ändringar i Hjälpredan hanteras av Barbro Pettersson och Margareta Karlsson. Revidering sker en gång per år. Så använder du Hjälpredan Hjälpredan består av ett antal tabeller som var och en utgår från funktionsnedsättning. Varje tabell innehåller ett antal kolumner, varav den första beskriver ett antal behov som barn och unga kan tänkas ha. Av övriga kolumner framgår det vem/vilka som ansvarar respektive fungerar som stödresurs för det specifika behovet. En kort beskrivning av respektive kolumn ges nedan: Behov beskriver de behov som barn och unga med funktionsnedsättning kan tänkas ha under sin skolgång. Alla har inte behov av allt, men kolumnen är en checklista för att underlätta planeringen. Ansvar beskriver vad kommunens ansvar innebär för barn och unga med funktionsnedsättning. Under rubriken Stödresurser finns resurser inom kommun, stat och landsting, som man kan vända sig till för att få stöd. Uppdrag och ansvar Det är kommunen som är ansvarig för förskola och skola inklusive resurser till barn och unga i behov av särskilt stöd. Kommun, stat och landsting har delansvar för olika områden enligt lagar och förordningar. Med barn och ungas optimala utveckling som mål krävs samtycke, samverkan och samarbete mellan föräldrar/barn och unga å ena sidan och kommun, stat och landsting å andra sidan. Det innebär att föräldrar, barn och unga alltid är införstådda med den information som förs över mellan de olika parterna. Vilka särskilda uppdrag som ligger hos kommun, stat respektive landsting beskrivs nedan. Sekretess All informationsöverföring mellan huvudmän sker efter medgivande från föräldrar/vårdnadshavare. 2

4 Kommun Förskolan och skolans huvuduppdrag är att stödja barn och unga i deras utveckling och lärande. Förskolan och skolan skall ha ett särskilt ansvar för de barn och unga, som har en funktionsnedsättning och därav svårigheter att nå målen. Beskrivning av kommunens stödorganisation/elevhälsa: Vingåkers kommun har inget centralt Resursteam i skolan, utan varje enhet har sitt eget elevhälsoteam bestående av speciallärare, kurator och skolsköterska. Skolpsykolog och skolläkare är anställda på konsultbasis och assisterar samtliga skolenheter efter behov. Information från landstinget mottas i kommunen av: Samordnande skolsköterska. Stat Specialpedagogiska skolmyndighetens insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. Myndighetens uppgift är att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Insatserna syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kan få en utveckling och utbildning i hemkommunen präglad av lika värde och lika möjligheter. Detta görs genom att sprida information och kunskap om specialpedagogik samt initiera och medverka i utvecklingsarbete inom området. Landsting Barnhälsovård Barnhälsovård (BHV) finns för alla barn i förskoleåldern och deras föräldrar. Barnhälsovård bedrivs på barnavårdscentral (BVC), oftast i anslutning till en vårdcentral. Barnhälsovårdens uppgift är att främja hälsa och att förebygga ohälsa. BVC är en viktig verksamhet när det gäller att upptäcka barn i behov av särskilt stöd, så att insatser kan sättas in så tidigt som möjligt. Föräldrar, som är bekymrade för sitt barns utveckling, kan vända sig till BVC, som i sin tur kan lotsa vidare till barnhälsovårdspsykolog om det är befogat. Pedagogiska hörselvården Pedagogiska hörselvården (Ped hv) är en länsövergripande verksamhet. Insatserna riktar sig till barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet mellan 0 18 år, samt vuxna som dock ej omfattas av detta dokument. Barn och ungdomar remitteras till oss från Öron-Näsa-Halskliniken. Funktionsnedsättningen är diagnostiserad varaktig hörselnedsättning eller dövhet. Hörapparatutprovning och hörselrelaterade utredningar utförs av Öron-Näsa-Halskliniken. Samarbete med andra habiliteringsenheter förekommer för barn och ungdomar med kombinerade funktionsnedsättningar Syncentralen 3

5 Syncentralen tar emot brukare i alla åldrar och som remitterats av ögonläkare. I detta dokument avses endast barn och ungdomar. Målgrupp för Syncentralen är personer med synskärpa under 0,3 eller där funktionsnedsättningar i synförmågan ger uppenbara problem i orientering och den dagliga livsföringen. Samarbete med andra habiliteringsenheter förekommer för barn och ungdomar med kombinerade funktionsnedsättningar. Tolkcentralen För samtal med föräldrar, kollegor med dövhet eller försvårande hörselnedsättning och även elever med hörselnedsättning utanför ordinarie undervisningssituationer kan Landstinget Sörmland tillhandahålla tolkstöd för en korrekt och säker dialog. Vid eventuell tolkning i ordinarie undervisningssituation ansvarar skolan för tolkkostnaden som kan köpas antingen från Tolkcentralen på Landstinget Sörmland eller från någon privat tolkförmedling. Tolkcentralen erbjuder dem som är bosatta inom landstinget och stadigvarande vistas där, tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade (3 b HSL). Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lagstiftning. Tolkcentralens uppdrag att organisera och bedriva vardagstolkning för personer som är barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade syftar till att ge förutsättningar för kommunikation mellan döva/hörselskadade och hörande. Behov av tolk för vardagstolkning kan förekomma i en mängd olika situationer i vardagslivet. Behovet kan uppstå akut eller vara planerat. Behov av tolk kan finnas under alla tider av dygnet och året. Det är den enskilde döva/hörselskadades behov av tolk som är grunden för tolkbeställningen och som styr när, och i vilket sammanhang tolkning ska ske. Målgrupper och tolkmetoder: Personer med dövhet sedan barndomen (barndomsdövhet) är döva från födelsen eller har blivit döva under barn- och ungdomsåren. Teckenspråk är första språk och svenskan är andra språk. Tolkmetod är teckenspråk. Personer med hörselnedsättning sedan barndomen (barndomshörselskada) har erhållit en bestående hörselnedsättning från födelsen eller från barn- och ungdomsåren. Tolkmetoder kan vara teckenspråk, tecken som stöd (TSS) och/ eller skrivtolkning. Personer med (vuxen)dövhet/ (vuxen)hörselnedsättning som har förlorat eller fått nedsättningen av hörseln i vuxen ålder. Anpassade tolkmetoder krävs vid olika tillfällen. Vanliga tolkmetoder är skrivtolkning, tecken som stöd (TSS) och mun- handsystemet (MHS). Personer med dövblindhet har en kombinerad syn- och hörselskada, alltifrån helt dövblindhet till förekomster av syn- och/eller hörselrester. Funktionsnedsättningen kan finnas med från födelsen eller uppstå senare med förlust antingen först av syn- eller hörselförmåga. Kombinationen och omfattningen av funktionsnedsättningen avgör val av tolkmetod. Tolkmetod kan vara taktilt teckenspråk, visuellt anpassat teckenspråk, handalfabet, skrivtolkning, punktskrift, handskriftstolkning, skrift i hand samt tydligt tal. Habilteringsverksamheten i Sörmland Habiliteringsverksamheten (HABV) är en länsövergripande verksamhet med målgrupp: barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, t ex förvärvad hjärnskada, autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning eller rörelsehinder. En kombination av flera funktionsnedsättningar är vanlig. Information finns på 4

6 Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Barn- och ungdomspsykiatrin är landstingets specialistverksamhet för barn och ungdomar (0-17 år) som lider av påtaglig psykisk ohälsa. Exempel på vilka som behandlas inom BUP kan vara barn och unga med: självmordstankar, depression, ångest, självskadebeteenden, AD/HD, tics eller psykossymtom. BUP i Sörmland är uppdelat i två kliniker: BUP Eskilstuna med mottagning på Mälarsjuhuset och BUP Nyköping/Katrineholm med mottagningar i Nyköping respektive Katrineholm. Landstingets ansvar för att utreda och ge stöd till personer till personer med autismspektrumtillstånd, ADHD och Tourettes syndrom delas mellan HABV och BUP. ADHD och Tourettes syndrom hanteras av BUP. Svårigheterna skall vara större än det man ser hos andra barn i samma ålder och på samma utvecklingsnivå och måste finnas i olika miljöer t.ex hemma, i skolan och medföra allvarliga problem i det dagliga livet. Frågeställningar kring autismspektrumtillstånd (autism, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom) hanteras av Habiliteringsverksamheten. Efter fastställande av diagnos erbjuds insatser och uppföljning, efter behov. I ärenden som är oklara och då flera frågeställningar inom neuropsykiatriområdet finns kommer dessa att hanteras av gemensamma länsdelsvisa samverkansgrupper, där kompetensutbyte och ansvarsfördelning ska ske. Remiss till landstinget kan skickas för stöd eller utredning av svårigheter som inte faller inom kommunens/skolans ansvar. I remiss till landstinget skall bakgrunden till frågeställningen belysas så att frågeställningen ter sig rimlig. Remissen skall innehålla en allsidig bedömning där pedagogiska, psykologiska, sociala och medicinska aspekter beaktas. Det skall tydligt framgå i remissen vilka bedömningar/utredningar som gjorts, resultatet av dessa samt vilka åtgärder som därefter vidtagits och utfallet av dessa. I de fall då föräldrar vänder sig direkt till landstinget med en önskan om utredning, hänvisas förälder till rektorn för skolan där barnet går, med uppgift att inhämta beskrivning av barnet i lärsituation, kamratrelationer och under raster. Länk remiss: Remiss till landstinget skickas till: Habiliteringsverksamheten Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Mälarsjukhuset Mälarsjukhuset Eskilstuna Eskilstuna (Eskilstuna, Strängnäs) Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Tullportsgatan Nyköping (Trosa, Gnesta, Oxelösund, Nyköping) Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Kullbergska sjukhuset, Katrineholm (Katrineholm, Vingåker, Flen) 5

7 Logopedmottagningen Logopedmottagningen träffar barn och unga som kommer till oss på remiss från BHV/BVC, skolhälsovård eller övrig sjukvård. Föräldrar kan även ringa själva till respektive logopedmottagning för att få kontakt med logoped. 6

8 Kontaktuppgifter Kommun Vingåkers kommun Landsting Landstinget i Södermanland Stat Specialpedagogiska skolmyndigheten Lokalkontor Linköping Brigadgatan Linköping Telefon: E-post: Övriga länktips Skolverket Skolinspektionen Hjälpmedelsinstitutet SRF- Synskadades riksförbund HRF- Hörselskadades riksförbund FMLS - Dyslexiförbundet för Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar FUB - Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna Svenska Handikappidrottsförbundet Attention - föräldraförening FA - Föreningen Autism Aktuell information om autismspektrumtillstånd 7

9 Hjälpreda för barn och unga med AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND, ADHD, TOURETTE SYNDROM Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Habiliteringsverksamheten - HABV Ansvarsfördelning BUP och HABV se inledningstext under landsting BVC lämnar information till SHV HABV, BUP: Efter utredning/insats, för kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Informationsöverföring SHV informerar förskoleklass/skola. Ansvarig rektor tar emot informationen. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. HABV, BUP: Efter utredning/insats, för kännedom till berörd förskola/skola för fortsatt planering. Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Rektor, SHV och ped. Personal träffar föräldrarna inför starten och har uppföljande träffar vid behov (För- EVK + EVK). Planerar mottagande i samråd med föräldrar, avlämnande enhet och specialpedagog. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. HABV, BUP: Kan bistå med kunskapsöverföring kring barnet/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Kompetensutveckling av personalen. Svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Erbjuder specialpedagogisk handledning HABV, BUP: Kunskapsöverföring kring barnet/ungdomens funktionsnedsättning. Insatser sker på begäran av brukaren/patient eller dennes företrädare. Resursperson Specialpedagog Elevassistent Vb Ansvarig chef beslutar och fördelar resursstöd samt stöd till resurspersonerna. Erbjuder specialpedagogisk handledning. HABV, BUP: Kan bistå med kunskapsöverföring kring barnet/ungdomens funktionshinder. Anpassade läromedel och material Skolan anpassar material och läromedel efter elevernas individuella behov. Samverkan med specialpedagog. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Tillhandahåller en databas, LärD, för sökning av specialpedagogiska läromedel. HABV, BUP: Kan bistå med råd kring utformande av individuellt anpassad struktur i vardagen. 8

10 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Hjälpmedel/ alternativa verktyg Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Pedagogiska hjälpmedel köps in av skolan. Samråd med habilitering och specialpedagog. Anpassad miljö Tillgodose ev. behov av hemklassrum. Anpassar lokaler, inredning och utemiljö i samråd med elevhälsa + habilitering. Ansvarig chef söker ekonomiskt stöd vid behov. Skolskjuts Kommunen ansvarar för skolskjuts för elev som anses berättigad till det p.g.a. avstånd till skolan eller annat skäl som är skolskjutsberättigande Vardagsträning Kommunikationsstöd samspel mellan människor Individuella planer Utredning (Se särskilda rutiner) Undervisande lärare och elevassistent. Svarar för fungerade vardag med stöd av individuell planering i samråd med elevhälsan. Skolkurator finns tillgänglig på samtliga skolor för att kunna ge stödjande samtal utifrån ffa kamrat- o skolsituationen Individuella utvecklingsplaner ska upprättas för alla elever. Vid behov upprättas åtgärdsprogram. Kan medverka vid den individuella planeringen inom Landstinget på initiativ från föräldrarna. Skolhälsovården remitterar om eleven inte redan har kontakt sedan tidigare. Pedagogisk bedömning, social kartläggning (samt vid behov psykologbedömning) bifogas remissen. EVT initierar behov av utredning och svarar för uppföljning i samråd med föräldrar. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Habiliteringsverksamheten - HABV Ansvarsfördelning BUP och HABV se inledningstext under landsting Behov av personliga hjälpmedel bedöms och förskrivs av HABV. HABV, BUP: uppmärksammar behov av anpassning av den fysiska miljön. Lekoteket erbjuder konsultativt stöd. HABV, BUP: Kunskapsöverföring, råd stöd och uppföljning till individ, familj och nätverk. Skolpsykologen gör utredningar eller enskilda tester. SHV remitterar. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-/hörsel-/dövblindeller tal- och språkområdet kan utredning t.o.m. gymnasiet erbjudas vid ett resurscenter. HABV: Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation BUP: Samspelsbehandling. HABV BUP: Varje insats planeras i samråd med brukare/patient och dennes nätverk. Kan vid önskemål från föräldrar medverka vid planering med förskola/skola. Om problem kvarstår efter basnivåns insatser och anpassning efter åtgärdsprogram, kan fördjupad utredning genomföras på specialistnivå. BUP: ADHD, Tourettes syndrom. HABV: autismspektrumtillstånd samt grov- och finmotorisk bedömning. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Skolkurator finns på samtliga skolenheter. HABV, BUP: Efter diagnos erbjuds stöd till individ, familj och nätverk, efter behov. 9

11 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Vägledning inför förändrad lärosituation Föräldrastöd Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting SYV finns på högstadiet och för IVgymnasiet. Elevvården planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. Utvecklingssamtal. Kontakt mellan föräldrar/skola och HABV resp BUP funktionsnedsättningen. Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Habiliteringsverksamheten - HABV Ansvarsfördelning BUP och HABV se inledningstext under landsting HABV, BUP: Kunskapsöverföring om känt barns funktionsnedsättning och dess konsekvenser, på familjens begäran. Lekoteket erbjuder konsultativt stöd. HABV, BUP: Erbjuder information/stöd individuellt och i grupp. 10

12 Hjälpreda för barn/unga med HÖRSELNEDSÄTTNING Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med hörselskada Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Pedagogiska hörselvården Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan BVC lämnar information till SHV Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Informationsöverföring SHV informerar förskoleklass/skola. Ansvarig rektor tar emot informationen. Informerar om regional specialskola. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Rektor, SHV och ped. Personal träffar föräldrarna inför starten och har uppföljande träffar vid behov (För- EVK + EVK). Planerar mottagande i samråd med föräldrar, avlämnande enhet och specialpedagog. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal i hemkommunen. Erbjuder utbildning som motsvarar grundskolan på Birgittaskolan (regional specialskola). Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om eleven/föräldrar så önskar. Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Kompetensutveckling av personalen. Svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Erbjuder specialpedagogisk handledning Behov av hörselpedagog Rådgivning och stöd till berörd personal utifrån det enskilda barnets funktionsnedsättning och behov. Resursperson Specialpedagog Elevassistent Vb Ansvarig chef beslutar och fördelar resursstöd samt stöd till resurspersonerna. Erbjuder specialpedagogisk handledning. Ann-Marie Bohlin, speciallärare. Rådgivning och stöd utifrån det enskilda barnets funktionsnedsättning och behov. Anpassade läromedel och material Skolan anpassar material och läromedel efter elevernas individuella behov. Samverkan med specialpedagog. Lekoteket erbjuder konsultativt stöd. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Tillhandahåller en databas, LärD, för sökning av specialpedagogiska läromedel. Hjälpmedel/ alternativa verktyg Hörselkåpor och andra pedagogiska hjälpmedel köps in av skolan. Hörselslingor i lokalerna. Vid skolplacering på Birgittaskolan tillhandahålls grundutrustning att disponera under skoltiden. Utprovar och tillhandahåller hörhjälpmedel i undervisningssituationen och ger information till personal och elever och till det enskilda barnet. 11

13 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med hörselskada Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Pedagogiska hörselvården Anpassad miljö Tillgodose ev. behov av Hörselslinga eller andra större Kan vid behov utföra efterklangstidsmätning. Utför åtgärdsförslag mot hemklassrum. anpassningar specialpedagogisk rådgivning om den Anpassar lokaler, inredning och pedagogiska miljön. På Birgittaskolan ersättning. utemiljö. Samråd med erbjuds en anpassad lärandemiljö. specialpedagog. Ansvarig chef söker ekonomiskt stöd vid behov. Skolskjuts Kommunen ansvarar för skolskjuts för elev som anses berättigad till det p.g.a. avstånd till skolan eller annat skäl som är skolskjutsberättigande Vardagsträning Kommunikationsstöd samspel mellan människor Individuella planer Utredning Skolan svarar för en fungerande vardag med stöd av individuell plan. Erbjuder specialpedagogiskt stöd och elevassistent v.b Samtliga skolenheter har tillgång till skolkurator. Skolan svarar för en fungerande vardag med stöd av individuell plan. Erbjuder specialpedagogiskt stöd. Individuella utvecklingsplaner ska upprättas för alla elever. Upprättar individuella utvecklingsplaner/åtgärdsprogram. Erbjuder specialpedagogisk handledning. Skolhälsovården remitterar om eleven inte redan har kontakt sedan tidigare. Pedagogisk bedömning, social kartläggning (samt vid behov psykologbedömning) bifogas remissen. EVT initierar behov av utredning och svarar för uppföljning i samråd med föräldrar. Regional skola administrerar upphandling/samordning av skolskjuts. Lekoteket erbjuder konsultativt stöd. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning. Lekoteket erbjuder konsultativt stöd. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Birgittaskolan erbjuder teckenspråksutbildning till hörande syskon samt barn till döva föräldrar. Resurscenter döv/hörsel (kombinerat med utvecklingsstörning) och Resurscenter dövblind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning och uppföljning. Rådgivning till det enskilda barnet, föräldrar och berörd personal om kommunikationsstrategier. Introduktionsutbildning inför TUFF ges till föräldrar. Utför teckenspråksutbildning till hörande syskon samt barn till döva föräldrar på uppdrag av Birgittaskolan. Anhöriga erbjuds teckespråksundervisning i mån av resurs. Teckenspråkskurser erbjuds till personal mot ersättning. Upprättar habiliteringsplan i samråd med föräldrar. Kan medverka vid upprättande av åtgärdsprogram på initiativ av föräldrar och förskola/skola. Hörselrelaterade utredningar görs på Öron-Näsa Halskliniken. Initierar till andra utredningar. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Skolkurator finns tillgänglig på samtliga skolor för att kunna ge stödjande samtal utifrån ffa kamrat- o skolsituationen. Erbjuds kontakt med specialpedagog. Föräldrar erbjuds föräldrautbildning och teckenspråksutbildning (TUFF). Birgittaskolan har ett elevhälsoteam. Psykosocialt stöd efter behov till det enskilda barnet, föräldrar och nätverk. 12

14 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med hörselskada Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Pedagogiska hörselvården Vägledning inför förändrad SYV finns på högstadiet och för IVgymnasiet. /skolformer. Informerar om alternativa förskolelärosituation Elevvården planerar inför stadieövergångar i Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav funktionsnedsättningen. samverkan med föräldrar. till skolledning och berörd personal om det enskilda barnet/föräldrar så önskar. Föräldrastöd Utvecklingssamtal. Kontakt mellan föräldrar/skola och hörselkonsulent Lekoteket erbjuder konsultativt stöd. Föräldrar erbjuds teckenspråksutbildning (TUFF). Rådgivning, stöd och information. 13

15 Hjälpreda för barn och unga med RÖRELSEHINDER Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med rörelsehinder Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Resursperson Anpassade läromedel och material Hjälpmedel/ alternativa verktyg BVC informerar skolhälsovården (SHV) SHV informerar förskoleklass/skola. Ansvarig chef tar emot information Rektor, SHV och ped. personal träffar föräldrarna inför starten och har uppföljande träffar vid behov (För- EVK + EVK). Planerar mottagande i samråd med föräldrar, avlämnande enhet och elevvården. Kompetensutveckling av personalen. Skolan svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Erbjuder specialpedagogisk handledning. Elevassistent v.b. Ansvarig chef beslutar och fördelar stöd till resurspersoner. Kompetens- och Skolan anpassar material och läromedel efter elevernas individuella behov. Arbetslaget har ansvar för inköp i samråd med specialpedagog och habilitering. Pedagogiska hjälpmedel köps in av skolan. Speciallärarstöd. Kompetensutveckling Lekoteket erbjuder konsultativt stöd. pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Tillhandahåller en databas, LärD, för sökning av specialpedagogiska läromedel. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Kunskapsöverföring kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Kunskapsöverföring kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Kunskapsöverföring till resurs om barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Råd kring individuellt anpassat material som stimulerar utveckling. Förskriver och bekostar individuella tekniska och ortopedtekniska hjälpmedel enl. regelverk. 14

16 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med rörelsehinder Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Anpassad miljö Tillgodose ev. behov av hemklassrum. Ansvarig chef söker ekonomiskt stöd vid behov. Anpassar lokaler, inredning och utemiljö i samråd med elevvården och habilitering. Skolskjuts Kommunen ansvarar för skolskjuts för elev som anses berättigad till det p.g.a. avstånd till skolan eller annat skäl som är skolskjutsberättigande Vardagsträning Undervisande lärare, elevassistent och ev sjukgymnastik. Skolan ansvarar för en fungerande vardag med stöd av individuell plan. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Kunskapsöverföring kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning. Kommunikationsstöd samspel mellan människor Skolkurator finns tillgänglig på samtliga skolor och kan ge stödjande samtal utifrån ffa kamrat och skolsituationen. specialpedagogisk rådgivning och Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation. Individuella planer Individuella utvecklingsplaner ska upprättas för alla elever. Familjen erbjuds individuell habiliteringsplanering. Kan medverka vid förskola/skolas planeringsmöten. Utredning Skolhälsovården remitterar till sjukvården om eleven inte har en kontakt sedan tidigare. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-/hörsel (kombinerat med utvecklingsstörning)-/dövblind- eller taloch språkområdet kan utredning t.o.m. gymnasiet erbjudas vid ett resurscenter. HABV kan utföra funktionsrelaterade utredningar. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Skolkurator och skolhälsovården. Psykosocialt stöd efter behov till individ, familj och nätverk. Vägledning inför förändrad lärosituation SYV finns på högstadiet och för IVgymnasiet. Elevvården planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Kunskapsöverföring om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Föräldrastöd Utvecklingssamtal. EVK. Samarbete mellan skola och föräldrar, intresseorganisationer. Lekoteket erbjuder konsultativt stöd. Information, utbildning, råd och stöd. 15

17 Hjälpreda för barn och unga med SYNSKADA Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med synskada Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Syncentralen Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen BVC informerar skolhälsovården (SHV) SHV informerar förskoleklass/skola. Ansvarig chef tar emot information Rektor, SHV och ped. personal träffar föräldrarna inför starten och har uppföljande träffar vid behov (För- EVK + EVK). Planerar mottagande i samråd med föräldrar, avlämnande enhet och elevvården. Kompetensutveckling av personalen. Skolan svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Erbjuder specialpedagogisk handledning. Kompetensutveckling Informerar i intresseorganisationernas tidskrifter om möjligheter till föräldrautbildning. Tillhandahåller informationsblad om SPSM på BVC och syncentraler. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Informerar om nationell specialskola. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder obligatorisk skolgång vid Ekeskolan (nationell specialskola) kan erbjudas elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning. Resursperson Specialpedagog, elevassistent v.b. Ann-Marie Bohlin, speciallärare. Anpassade läromedel och material Skolan anpassar material och läromedel efter elevernas individuella behov. Arbetslaget har ansvar för inköp i samråd med specialpedagog och habilitering. Lekoteket erbjuder konsultativt stöd. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Tillhandahåller en databas, LärD, för sökning av specialpedagogiska läromedel. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Lämnar information för kännedom till berörd kommun för dess fortsatta planering. Informerar om funktionsnedsättningen och konsekvenser därav till skolledning och berörd personal om eleven/föräldrar så önskar. Erbjuder metoder för individuell synstimulering, samt rådgivning kring fysisk miljö. 16

18 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med synskada Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Syncentralen Hjälpmedel/ alternativa verktyg Pedagogiska hjälpmedel köps in av skolan. Anpassad miljö Tillgodose ev. behov av hemklassrum. Ansvarig chef söker ekonomiskt stöd vid behov. Anpassar lokaler, inredning och utemiljö i samråd med elevvården och habilitering. Skolskjuts Kommunen ansvarar för skolskjuts för elev som anses berättigad till det p.g.a. avstånd till skolan eller annat skäl som är skolskjutsberättigande Vid skolplacering på Ekeskolan tillhandahålls grundutrustning att disponera under skoltiden. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Administrerar upphandling/samordning av skolskjuts. Provar ut, anpassar och förskriver personliga hjälpmedel. Vid behov av datorbaserade hjälpmedel samarbetar Syncentralen med Kosmos resurscenter. Erbjuder konsultativt stöd kring den fysiska miljön. Vardagsträning Undervisande lärare, specialpedagog och elevassistent Resurscenter syn/ekeskolan erbjuder kompletterande kompetensutveckling för elever och personal Ger individuellt stöd och träning. Kommunikationsstöd samspel mellan människor Skolkurator finns tillgänglig på samtliga skolor och kan ge stödjande samtal utifrån ffa kamrat och skolsituationen. Individuella planer Individuella utvecklingsplaner ska upprättas för alla elever. Upprättar habiliteringsplan. Kan medverka vid upprättande av åtgärdsprogram på initiativ av föräldrar och förskola/skola. Utredning Skolhälsovården remitterar till Landstinget om det behövs. Specialpedagog ansvarar för pedagogisk bedömning i samråd med undervisande lärare. Resurscenter syn och Resurscenter dövblind erbjuder fördjupad specialpedagogisk utredning; kartläggning, bedömning, konsekvenser och strategier, samt uppföljning. Erbjuder synutredning. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Skolkurator och skolhälsovården. Resurscenter syn och Resurscenter döv/blind erbjuder föräldrakurser samt ger ett fördjupat stöd i samband med rådgivning och utredning. Verksamheten inom RC dövblind, RC syn och Ekeskolan bygger på tvärvetenskapligt arbetssätt med fyra kompetenser. Erbjuder psykosocialt stöd i samarbete med Habiliteringsverksamheten. 17

19 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med synskada Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Syncentralen Vägledning inför förändrad lärosituation SYV finns på högstadiet och för IVgymnasiet. Elevvården planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. funktionsnedsättningen. Hjälpmedelsplanering. Föräldrastöd Utvecklingssamtal. EVK. Samarbete mellan skola och föräldrar, intresseorganisationer. Resurscenter syn och Resurscenter dövblind erbjuder föräldrakurser. Råd och stöd, föräldrautbildning och information. 18

20 Hjälpreda för barn och unga med funktionsnedsättning TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med funktionsnedsättning tal, språk och kommunikation Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Logopedmottagningen, ÖNH-kliniken, division länssjukvård BVC informerar skolhälsovården (SHV) SHV informerar förskoleklass/skola. Ansvarig chef tar emot information Rektor, SHV och ped. personal träffar föräldrarna inför starten och har uppföljande träffar vid behov (För- EVK + EVK). Planerar mottagande i samråd med föräldrar, avlämnande enhet och elevvården. Kompetensutveckling av personalen. Skolan svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Erbjuder specialpedagogisk handledning. Kompetensutveckling funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Informerar om nationell specialskola. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder obligatorisk skolgång vid Hällsboskolan (nationell specialskola) kan erbjudas elever med grav språkstörning. Efter utredning för kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Kontakten med kommunen utförs ofta av BVC-sköterska. Om föräldrar önskar får förskola/skola gärna ta del av information. Kunskapsöverföring till berörda om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Logopedmottagningen föreslår individuellt anpassade åtgärder som skola/förskola gärna får ta del av om föräldrar samtycker. Resursperson Specialpedagog Talpedagog Anpassade läromedel och material Skolan anpassar material och läromedel efter elevernas individuella behov. Arbetslaget har ansvar för inköp i samråd med specialpedagog. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Tillhandahåller en databas, LärD, för sökning av specialpedagogiska läromedel. Om föräldrar önskar får resursperson gärna ta del av information. Logopedmottagningen ger råd om anpassning/åtgärder utifrån barnets funktionsnedsättning men har generellt inte kunskap om specifika läromedel eller material. Hjälpmedel/ alternativa verktyg Pedagogiska hjälpmedel köps in av skolan. Tar initiativ till utprovning, förskrivning och introduktion av individuella kommunikationshjälpmedel. Logopedmottagningen följer upp och ger nödvändig utbildning i 19

21 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med funktionsnedsättning tal, språk och kommunikation Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Södermanlands läns landsting Logopedmottagningen, ÖNH-kliniken, division länssjukvård Anpassad miljö Tillgodose ev. behov av hemklassrum. Ansvarig chef söker ekonomiskt stöd vid behov. Anpassar lokaler, inredning och utemiljö i samråd med elevvården och logopeder Skolskjuts Kommunen ansvarar för skolskjuts för elev som anses berättigad till det p.g.a. avstånd till skolan eller annat skäl som är skolskjutsberättigande specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. hjälpmedelsanvändandet. Ger råd om anpassningar av den kommunikativa miljön. Vardagsträning Undervisande lärare, specialpedagog och ev elevassistent. Handledning av talpedagog specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Ger konkreta träningsråd som föräldrar kan genomföra, gärna tillsammans med förskola/skola. Om föräldrar önskar får förskola/skola gärna kontakta logopedmottagningen. Kommunikationsstöd samspel mellan människor Skolkurator finns tillgänglig på samtliga skolor och kan ge stödjande samtal utifrån ffa kamrat och skolsituationen. specialpedagogisk rådgivning om den pedagogiska miljön. Ger råd angående kompensatoriska strategier/hjälpmedel till föräldrar och barn. Om föräldrar önskar får förskola/skola gärna kontakta logopedmottagningen. Individuella planer Individuella utvecklingsplaner ska upprättas för alla elever. Efter bedömningen sätter föräldrar och logopedmottagningen tillsammans upp mål för den fortsatta kontakten som till exempel kan innebära behandling. Utredning Skolhälsovården remitterar till Logopedmottagningen. Specialpedagog gör en pedagogisk bedömning som bifogas remissen. Resurscenter tal och språk erbjuder specialpedagogisk utredning samt konsultation. Efter remiss gör logopedmottagningen utredning/bedömning av barnets tal, språk och kommunikation. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Vägledning inför förändrad lärosituation Skolkurator och skolhälsovården. Talpedagog Resurscenter tal och språk erbjuder information i samband med specialpedagogisk utredning. SYV finns på högstadiet och för IVgymnasiet. Elevvården planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. funktionsnedsättningen. Kan bistå med kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Föräldrastöd Utvecklingssamtal. EVK. Samarbete mellan skola och föräldrar, intresseorganisationer. I samband med att Resurscenter tal och språk gör specialpedagogisk utredning erbjuds konsultation. Logopedmottagningen ger råd och stöd till föräldrar kring barnets tal, språk och kommunikation. 20

22 Hjälpreda för barn och unga med UTVECKLINGSSTÖRNING Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med utvecklingsstörning Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Informationsöverföring för barn som inte är i förskolan Informationsöverföring Mottagande i förskola/skola/skolbarnomsorg Pedagogik/förhållningssätt med specifik inriktning mot funktionsnedsättningen BVC informerar skolhälsovården (SHV) SHV informerar förskoleklass/skola. Ansvarig chef tar emot information Rektor, SHV och ped. personal träffar föräldrarna inför starten och har uppföljande träffar vid behov (För- EVK + EVK). Planerar mottagande i samråd med föräldrar, avlämnande enhet och elevvården. Kompetensutveckling av personalen. Skolan svarar för pedagogisk anpassning efter individens förutsättningar och behov. Erbjuder specialpedagogisk handledning. Kompetensutveckling funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. funktionsnedsättningen till skolans ledning och berörd personal. Erbjuder utbildning som motsvarar särskolan på nationell specialskola vid utvecklingsstörning i kombination med syn- eller hörselnedsättning. specialpedagogiskt stöd och För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. För kännedom till berörd kommun för fortsatt planering. Kunskapsöverföring kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Kunskapsöverföring kring barnets/ ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Resursperson Specialpedagog Särskolepedagog specialpedagogiskt stöd och Anpassade läromedel och material Skolan anpassar material och läromedel efter elevernas individuella behov. Arbetslaget har ansvar för inköp i samråd med specialpedagog/ särskolepedagog. Främjar och informerar om anpassade läromedel. Producerar, ger produktionsstöd och säljer anpassade läromedel och material samt ger specialpedagogisk rådgivning. Tillhandahåller en databas, LärD, för sökning av specialpedagogiska läromedel. Kunskapsöverföring till resurs om barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Råd kring individuellt anpassat material som stimulerar utveckling. Hjälpmedel/ alternativa verktyg Pedagogiska hjälpmedel köps in av skolan. specialpedagogiskt stöd Förskriver och bekostar individuella tekniska och ortopedtekniska hjälpmedel enl. regelverk. Anpassad miljö Tillgodose ev behov av hemklassrum. Individintegrerad eller lokalintegrerad särskola 21 specialpedagogiskt stöd och Kunskapsöverföring kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning och dess konsekvenser.

23 Behov Ansvar Stödresurser Barn/unga med utvecklingsstörning Förskola/Skola Centralt stödansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten Sörmlands läns landsting Habiliteringsverksamheten - HABV Skolskjuts Kommunen ansvarar för skolskjuts för elev som anses berättigad till det p.g.a. avstånd till skolan eller annat skäl som är skolskjutsberättigande Vardagsträning Elevassistent, undervisande lärare, specialpedagog och särskolepedagog. Ev sjukgymnastik. specialpedagogiskt stöd och Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier avseende vardagsträning Kommunikationsstöd samspel mellan människor Skolkurator, elevassistent och särskolepedagog. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier för kommunikation Individuella planer Individuella utvecklingsplaner ska upprättas för alla elever. specialpedagogiskt stöd och Familjen erbjuds individuell habiliteringsplanering. Kan medverka vid förskola/skolas planeringsmöten. Utredning Skolhälsovården remitterar till HABV. Pedagogisk utredning kan ibland behöva bifogas remissen. Skolpsykologen gör wiscutredningar och andra psykologiska bedömningar. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn-/hörsel-/dövblindeller tal- och språkområdet kan utredning t.o.m. gymnasiesärskolan erbjudas vid ett resurscenter. HABV kan utföra funktionsrelaterade utredningar. Psykosocialt stöd samt stöd i identitetsutvecklingen Skolkurator och skolhälsovården i samarbete med särskolepedagog och ev elevassistent. Psykosocialt stöd efter behov till individ, familj och nätverk. Vägledning inför förändrad lärosituation SYV finns på högstadiet och för IVgymnasiet. Elevvården planerar inför stadieövergångar i samverkan med föräldrar. Tidig inskolning på gymnasiesärskolan. funktionsnedsättningen. Kunskapsöverföring om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Föräldrastöd Utvecklingssamtal. EVK. Samarbete mellan skola och föräldrar, intresseorganisationer. I de fall där funktionsnedsättningen även påverkat syn och/eller hörsel erbjuds föräldrakurser på Resurscenter. Information, utbildning, råd och stöd. 22

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2011 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2012 2012 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Hjälpredan. Hörselnedsättning

Hjälpredan. Hörselnedsättning Hjälpredan 2015 Hörselnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Inledning Allmän information om Hjälpredan

Inledning Allmän information om Hjälpredan Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola 2010 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Kontaktuppgifter

Läs mer

Hjälpredan. Dövblindhet

Hjälpredan. Dövblindhet Hjälpredan 2015 Dövblindhet Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpredan. Synnedsättning

Hjälpredan. Synnedsättning Hjälpredan 2015 Synnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i grundskola och grundsärskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och unga med

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum. Gäller från 2015-03-31

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum. Gäller från 2015-03-31 HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar inom autismspektrum Gäller från 2015-03-31 Hjälpredans innehåll HJÄLPREDANS SYFTE 3 KONTAKTLISTA.4 STRUKTUR FÖR UPPDATERING OCH LÅNGSIKTIGHET..5 VÅRT

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet.

Elevhälsoplan. Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Elevhälsoplan Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa... 4 3. Elevhälsoarbetet i Flens kommun... 5 3.1

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor 1 2 Alla har rätt att lära på egna villkor Specialpedagogiska

Läs mer

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola.

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Visby 2009-02-06 ARBETSGÅNG vid Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och Elevhälsan Gotlands Kommun 1 Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde.

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. 2007-08-23 Q:\Special\Handlingsplan för barn o elevvårdsarbete\första sida handlingsplan.doc 1 Innehåll 1. Arbetsgång för elever

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Downs syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Barn och utbildningsförvaltningen Beslutad efter samverkan 2011 Reviderad 2012-09-12 1 INLEDNING...6 2 VISION OCH VÄRDEORD...6 3 VERKSAMHETSIDÈ...6 4 BARN- OCH

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun

Revisionsrapport. Karlstads kommun Revisionsrapport Granskning av grundskolans arbete och överlämning till gymnasieskolan avseende vissa elever i behov av särskilt stöd Monica Axelsson Karlstads kommun 2012-09-06 Maria Jäger Uppdragsledare

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Elevhälsoplan för grundskolan Elevhälsoplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Förord 3 Riksgymnasieverksamheten 4 Skola 6 Habilitering 7 Elevhem 8 Villkor för antagning 9 Finansiering av verksamheten 10 Riksgymnasieåret 12 Huvudmän för riksgymnasierna

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Giggi Thomson 2016-02-01 UBN-2015-2266 Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län avseende samverkan kring barn/elever med

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Allmänna utskottet 2011-04-13 31 19 Socialnämnden 2011-04-28 65 22 Dnr 2011/104-751 Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Ärendebeskrivning Kerstin Lindström anför

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

Central Barn- och Elevhälsoplan

Central Barn- och Elevhälsoplan Central Barn- och Elevhälsoplan Tjörns kommun 2012-2013 Handläggare: Susanne Pettersson Resurscentrum Datum: 2012-03-26 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden 2012 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013 sidan 1 av 8 Elevhälsoplan för Järvsö utbildningsområde Gäller från och med höstterminen 2013 Lärare och klassföreståndare Elevhälsosarbetet är en mycket viktig del av varje elevs socialisationsprocess

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar 1 Förord Överenskommelsen kring hjälpmedel i pedagogisk verksamhet har arbetats fram gemensamt av Kommunförbundet Skåne

Läs mer

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Specialskola för elever som är döva eller som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Skolan tar även emot elever med medfödd eller

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande?

Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande? Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande? Johanna Freed Margareta Bondestam 2014-10-29 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Arbete med barn och elever med autism

Arbete med barn och elever med autism Arbete med barn och elever med autism Stödmaterialet har arbetats fram av Stöd- och hälsoenheten 1 2016-01-20 Inledning Denna information vänder sig till rektorer, förskolechefer och pedagoger som arbetar

Läs mer

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Reviderat: 2009-09-22 2014-03-13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund till dokumentet... 3 Definitioner... 3 ICF och funktionshinderbegreppet...

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Örebro läns landsting Laxå kommun skolmyndigheten 1

Läs mer

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av Örnsköldsviks kommuns revisorer November 2015 Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Örnsköldsviks kommun Innehåll 1. Inledning...1

Läs mer

Detta dokument är reviderat inför läsåret 2013/14. Omslagsbilden heter en spalje. Gjord av Gunilla Risberg.

Detta dokument är reviderat inför läsåret 2013/14. Omslagsbilden heter en spalje. Gjord av Gunilla Risberg. Sida 1 Elevhälsoteamets uppdrag är att främja hälsa, välmående och ansvarstagande hos alla elever på Risbergska skolan. Arbetet har en inriktning mot de elever som är i behov av särskilt stöd för ett optimalt

Läs mer

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun

Riktlinjer. vid elevvårdsarbete. i Robertsfors Kommun Riktlinjer vid elevvårdsarbete i Robertsfors Kommun 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål och syfte... 3 Styrdokument... 4 Skollagen 2010:800... 4 Skolförordningen 2011:185... 4 Gymnasieförordningen

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

Riktlinjer för barn och elevhälsa

Riktlinjer för barn och elevhälsa 1 (33) Riktlinjer för barn och elevhälsa Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn och utbildningsnämnden (2013 09 03 63 ) Gäller för: Barn och utbildningsförvaltningen Giltig fr.o.m.: 2013 09 03 Dokumentansvarig:

Läs mer

Elevhälsans arbete. - En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning.

Elevhälsans arbete. - En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning. Elevhälsans arbete - En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning. Sammanfattning Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för elevhälsan i Ljusnarsbergs kommun läsåret 2014/2015

Verksamhetsberättelse för elevhälsan i Ljusnarsbergs kommun läsåret 2014/2015 [919] LJUSNARSBERGS W'KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-10 23 (27) Bos 181 Dnr KS 213/2015 Verksamhetsberättelse för elevhälsan i Ljusnarsbergs

Läs mer