kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och"

Transkript

1 Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper i resursenheten där obligatoriska uppbyggda dels per specialpedagog, förskola/grundskola särskolan och två mindre skolenhet men också per talpedagog, ingår i stödenheten: skolenheter för elever med skolområde 1-16 år. Det hörselpedagog och integrationsmentor, mycket stora psykoemotionella senare kallar vi skolsköterskor kuratorer, psykologer, svårigheter går. (Just nu har jag "storteam". I varje skolsköterskor, stängt en av dessa enheter men storteam ingår specialpedagoger det är en annan historia). Det specialpedagog, kurator, (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och specialpedagog (hörsel), enheten samt specialpedagog skolsköterska. Till specialpedagoger (NPkompetens), för åldrarna 1-5 år, teamen finns också talpedagoger och talpedagog, specialpedagoger (tal) hörselpedagog. I enheten finns hörselpedagog, samt studie- och även en psykolog och en specialpedagog med yrkesvägledare. kurator för resursenhetens inriktning mot skolor. Verksamhetsansvaret neuropsykiatriska för skolhälsovården och funktionshinder samt arbetsledning av skolläkare specialpedagog med men inte skolsköterskorna. inriktning mot särskolan. I resursenheten finns 1,0 specialpedagog för 1-5 år, 1,4 talpedagog samt del av hörselpedagog som verkar över hela kommunen. Varje område har sitt eht team som leds av områdescheferna

2 Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Central organisation kallad Resursteamet som består av ett centralt team (5 psykologer, 4,5 specialpedagoger, 3 fältsekreterare 0,5 medicinskt ansvarig) samt en samverkansgrupp (Kresam) (2 socionomer och 2 specialpedagoger). Utöver detta har vi centralt två särskilda undervisningsgrupper (10 pedagoger) Specialpedagoger (utöver enheternas egna), psykologer, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare. I utvecklings- och kvalitetsenheten (UK) finns en del, som kallas UK-stöd, som utgörs av några specialpedagoger och skolpsykologer. Där finns också en Samverkansgrupp som består av socionomer och lärare vars uppdrag är omvänt skoldaghem dvs. personalen går till skolorna och inte tvärtom. Det är ett samverkansprojekt mellan Stöd och Utvecklingsteamet är ett centralt placerat team, med uppdrag att finnas som ett stöd för alla kommunens anställda i förskolor och skolor, i deras arbete med att ge alla barn och elever i åldrarna 1-16 år, det stöd de behöver för att utvecklas på bästa sätt. Teamet består av två gymnasie- kultur och specialpedagoger och två fritid- social- och barn och psykologer och leds av en utbildningsförvaltning. skolchef. Central organisation/central Elevhälsa. Elevhälsan är centralt organiserad och kommunövergripande, men arbetar i de olika professionerna/lokala elevhälsoteam ute i områdena. I varje lokalt team finns specialpedagog, kurator och skolsköterska. Centralt finns två psykologer samt en specialpedagog (specialpedagogen arbetar gentemot kommunens förskolor. Centralt finns ett samverkansprojekt tillsammans med IFO, (Klara-projektet). Resurscentrum är samlingsnamnet för Elevhälsans personal. Ger stöd till personal i förskola/skola. Alla specialpedagoger, skolsköterskor, talpedagoger, psykolog, logoped, kuratorer, centralt anställda SVASlärare ingår. Totalt ca 20 personer. De flesta ingår i skolornas lokala EHT-grupper. En del av personalen ingår i Centrala elevhälsan som behandlar ansökningar om stöd från skolornas EHT. Vi har tre utbildningsområden med sina "egna" tre team bestående av; rektor, specialpedagog, kurator skolsköterska, och vid ett av teamen socialpedagog, dessutom finns psykolog och logoped med kring vissa elever. Inom varje utbildningsområde finns det lokala elevhälsoteamet, varje rektor har sitt, specialpedagogen följer ofta ett team och rektorsområde, de övriga professionerna arbetar i flera lokala team

3 Fråga 2: Hur ser ekonomin ut? T.ex. är tjänsterna en fri nyttighet eller innebär verksamheten kostnad per skola? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Varje område har Ekonomin är samlat Egen budget Budgeten för 2008 är ekonomiansvar för under vår s.k. ännu inte klar och ny "sina" eht-personer Utvecklingsenhet i budgetfördelningsmodell och skolorna i förvaltningen. tas fram. Allt talar för att området använder Utvecklingschefen tjänsterna är en "fri" dessa utan fördelar tjänsterna. nyttighet. interdebitering mellan Tjänsterna nyttjas områdeschef och fritt. skolenhet. I eht-teamen finns psykolog, kurator, socialpedagog, specialpedagog

4 Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Resursteamets insatser kostar inget för våra enheter att nyttja. Finansierade tjänster. Teamets tjänster är en fri nyttighet. Ekonomin är samlad under Centrala Elevhälsan. Verksamhetschef fördelar tjänsterna. Tjänsterna nyttjas fritt inom geografiska området och kan vid behov arbeta i övriga områden. Centralt finansierat. Man kan ju inte egentligen säga att det är fritt för det är ju resurser som avsätts från den summa som annars skulle komma skolorna tillgodo genom elevpengen Ekonomin är samlad centralt under förvaltningschefen. Tjänsterna nyttjas fritt. Varje utbildningsområde finansierar sina anställda

5 Fråga 3: Hur organiseras elevhälsan (kurator psykolog skolsköterska skolläkare)? Hur ser ledningen ut? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv All elevhälsa har en Skolläkarna köps in Stödenhetschefen gemensam från primärvården Nu leder hela personalledning 25 % för 4500 barn. I stödenheten. Vid (Utvecklingschef i ledningen finns för varje rektorsenhet Utvecklingsenheten). Så närvarande 1,3 skall finnas ett gott som samtliga i rektorer och vi är 40 elevhälsoteam. personalen inom personer anställda. Kuratorer, elevhälsan har sin psykologer, arbetsplats ute på en skolsköterskor och skolenhet (även skolläkare är psykologer). underställda Samordnaren för stödenhetschefen. skolhälsovården Inom skolhälsovården organiserar arbetar också en skolläkartiderna för skolsköterska som varje skola. verksamhetschef. Rektor/specialpedagog organiserar elevhälsoteammöte på skolan

6 Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Varje skolenhet har en egen elevhälsa bestående av specialpedagog, kurator, skolsköterska. Utöver detta så är en av Resursteamets psykolog knuten till enheten. Rektor är ansvarig för detta team. För att skapa en kommungemensam elevhälsokultur så har varje profession ett nätverk som leds av Resursteamscheferna. Centrala Elevhälsa har en gemensam chef. All elevhälsopersonal förutom psykolog och specialpedagog/förskola, har sin arbetsplats ute i områdena. Samordnaren för skolhälsovården organiserar skolläkartiderna för varje skola. Områdeschef/rektor organiserar elevhälsoteam-möte i varje område. Alla tjänsterna är organiserade inom stödenheten under Rektor Elevhälsa, tillika verksamhetschef i skolhälsovården. Därutöver finns 7 specialpedagoger organiserade i Stödenheten. Rektor är arbetsledare för kuratorer, områdeschef för skolsköterskorna och en verksamhetschef för specialpedagog och psykologer samt UK stöd och samverkansteam. Alla områden har också egna specialpedagoger. Kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger har resp. rektor som chef. Skolläkaren har skolchefen som chef. Skolchefen är verksamhetschef för skolhälsovården. Alla skolor i kommunen har elevhälsoteam och alla förskolor har barnhälsoteam. Skolans elevhälsoteam leds av rektor. Förvaltningschefen är chef för personalen i Resurscentrum. Finns en samordnare på 50% dessutom. Varje skola har tillgång till kurator, skolsköterska, talpedagog, specialpedagog i sitt lokala EHT där rektor är ansvarig. Psykolog och logoped kontaktas genom ansökan till Centrala Elevhälsan. Central SVAS-personal arbetar behovsstyrt. Se ovan plus att områdesrektor är deras chef

7 Fråga 4: Vilket stöd och vilken kompetensutveckling får rektorerna i arbetet med att utveckla elevhälsan Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Det stöd som varje Viss gemensam Kollegial handledning - områdeschef bedömer kompetensutveckling med rektorerna. nödvändigt för sitt rektorer och elevhälsa Lathund för områdes eht-team. sker årligen. Denna elevhälsoarbetet finns. Rektorerna är inte planeras av Vi har en långsiktig chef över eht-personer Utvecklingschef och kompetensutveckling men uppdragsgivare. förvaltningschef i systemiskt ledarskap som skall rusta rektorerna och ge redskap för sin personliga ledarutveckling inom alla områden inte minst elevhälsan

8 Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Varannan måndag har rektorerna ett gemensamt ledarforum. På detta forum får rektorerna dels information men halvtid är alltid vigt åt gemensam utveckling. En stående punkt är Elevhälsa, Lust att Lära vilket är ett treårigt utvecklingsprojekt för den elevhälsopolicy som vi driver i Lerum. Elevhälsopärm med handlingsplaner som ständigt är i utveckling finns implementerad i verksamheterna. För övrigt är detta ett område som behöver utvecklas. Stödenhetens personal bistår rektorerna i arbetet med att utveckla elevhälsan. Ett utvecklingsarbete är påbörjat och det tar utgångspunkt i resultatet av en utvärdering som nyligen genomförts. Det här är ett utvecklingsområde för oss. Stöd- och utvecklingsteamet finns som stöd för rektorerna i arbetet med att utveckla elevhälsan. Rektorerna har också extern handledning där frågor kan tas upp efter behov. Rektorernas kompetensutveckling beslutas delvis av skolcheferna och delvis av rektorerna själva utefter egna behov. Resurscentrum har en uppgift att vara stöd för rektorerna. Resurscentrum har vissa utredningsuppdrag som kommer från förvaltningschefen som kommer rektorerna till del, ex Stödunderlag för Likabehandlingsplanen. Resp. rektor styr till viss del över sin egen kompetensutveckling, delvis av förvaltningschefen. Rektorerna har ett gemensamt ledarforum varannan vecka för information och diskussioner

9 Fråga 5: Vilka barn- och elevåldrar omfattar elevhälsan? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Målsättningen är 1-16 Alla barn och Förskolan, Elevhälsan omfattar år, men mest tid går ungdomar 1-16 år i grundskolan och från ett års ålder till nog till skoleleverna förvaltningen särskolan. grundskolans så 9. än så länge. BHV har Gymnasiets ju hälsovårdsansvar skolsköterskor, och kuratorer och studie föräldrastödsansvar och yrkesvägledare via BVC för barn ingår inte i mellan 1 och 5 år. De stödenheten. kompetenser som jag Skolsköterskor/läkare vet gjort insatser på arbetar fr.o.m. förskolan är psykolog förskoleklass och kurator

10 Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Elevhälsan omfattar alla barn och ungdomar mellan 0 och 21 år. Barnhälsoteam 1-5 år samt elevhälsoteam 6-16 år. Förskola: Konsultation och handledning i personallag, både specialpedagogisk och psykologisk. Vid behov även direktarbete med barn resp. personalhandledning inom områdena tal och språk resp. hörsel. Förskoleklass och skola: Tillgång till alla kompetenser inom elevhälsa år. För 1-5 år finns en förskolepsykolog och några av specialpedagogerna i UK stöd Barnhälsoteamen omfattar barn i åldern 1-5 år. Elevhälsoteamen i grundskolan omfattar 6-16 år. Gymnasieskolans elevhälsa omfattar elever i åldern år. Förskolan, grundskolan. Skolsköterskor/läkare arbetar from förskoleklass. Gymnasiets kurator, skolsköterska ingår i Resurscentrum i nätverk år, ett team har 1-12 år, (delas i tre lokala team/rektorsområden), ett har 1-16 år (delas i fyra lokala team/rektorsområden) och ett har år (är ett rektorsområde)

11 Fråga 6: Hur ser tillgängligheten till elevhälsan ut för barn, elever, föräldrar och personal? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Eht-personerna sitter Tillgängligheten idag Personalen på Ber att få återkomma ute på skolenheterna är ganska god och vi stödenheten sitter i och varje enhet har ett börjar få struktur på elevhälsoteamen. stödteam där någon hur vår s.k. av eht-personerna ärendegång ska se ut. ingår samt specialpedagog alt speciallärare på enheten ingår. Där lyfts elevfrågan första för att därefter ev. gå vidare till eht-teamet för bredare analys om det behövs. EVK kallas till både via stödteam och eht - teamet lite beroende på situationen

12 Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Eftersom elevhälsan finns på varje skolenhet så bedömer vi den som god. Personalkategorierna som är organiserade i Stödenheten deltar i enheternas God elevhälsoteam. Lokalt finns elevhälsan i varje område för barn 1-16 år med fokus på elever 6-16 år. Skolpsykologerna ingår i skolornas elevhälsoteam. Elevhälsoteamen träffas regelbundet varje vecka, elevhälsoteamen besöker även arbetslagen regelbundet. Elever, vårdnadshavare, pedagoger, övrig personal har tillgång till de olika kompetenserna i elevhälsan. Marknadsföring sker via broschyrer, skolornas och kommunens hemsida. Skolpsykologerna ingår i skolornas elevhälsoteam Kontakt med UK Stöd går via elevhälsoteamen. Personal kan konsultera elevhälsans personal och/eller söka handledning. Alla skolor har en handlingsplan som tydligt beskriver arbetsgången inom elevhälsan. Handlingsplanen utvärderas varje läsår. Elevhälsoteamen träffas regelbundet varje eller varannan vecka, elevhälsoteamen besöker även arbetslagen regelbundet. Elever, vårdnadshavare, pedagoger, övrig personal har tillgång till elevhälsoteamen. Kuratorerna finns för hela grundskolan F-9. Skolorna har en tydlig arbetsgång för elevhälsans arbete. Klassläraren deltar i EHT när ett ärende lyfts. EHT träffar arbetslagen kontinuerligt. Föräldrarnas delaktighet är nödvändig för att få ett gott resultat. Personal får handledning av Resurscentrums personal på uppdrag från rektor

13 Fråga 7: Hur kommunicerar och utvecklar man elevhälsan inom förvaltningen och gentemot barn/elever och föräldrar? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Varje områdeschef Utvecklings chefen Har gjort en Arbete pågår som ansvarar för har 2 möten per år genomlysning av sagt! utvecklingsarbetet av med varje rektorsteam elevhälsoarbetet som eht-teamen och där vi går igenom mynnat ut i AGERAdokumentet. rektorsgruppen. Några elevhälsans arbete och gånger per termin har diskuterar vad som de haft gemensamma behöver utvecklas. möten om Frågan tas också upp elevvårdsarbetet. på våra Skolhälsovårdens skolledningsdagar då medarbetare har jag samtliga rektorer är ansvaret för när det med. Elevhälsans gäller personal arbetar också verksamhetsfrågor kontinuerligt med att men inte utveckla arbetet. personalfrågan

14 Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Vi har vårt pågående projekt, som är välförankrat hos elevhälsans professioner och rektorer. När vi nu utvärderat efter vårt första år kom vi fram till att det är just kring kommunikationen med övrig personal, elever och föräldrar som vi måste öka vår information och kommunikation för att få en bättre föankring av elevhälsans visioner och mål. Elevhälsan har i sin arbetsplan redogjort för hur de arbetar för att nå nämndens uppsatta mål Detta ska kommuniceras och förankras i verksamheterna. Ett prioriterat utvecklingsarbete är att arbeta fram ett effektivt sätt att utvärdera elevhälsans insatser. Här pågår ett utvecklingsarbete. Återigen ett utvecklingsområde Stöd- och utvecklingsteamet strävar i sitt arbete för att utveckla elevhälsan och finns som en kanal mellan elevhälsoteam och förvaltning. Skolchefen har regelbundna möten med läkare och samordnare för skolsköterskor. Förvaltningschefen deltar i AP-möte på Resurscentrum en ggr/mån. Samordnare för RC ingår i ledarforum och kan föra fram Elevhälsans frågor. Verksamhetsplan upprättas och utvärderas två ggr/år. Resurscentrums personal har informerat om elevhälsans mål och uppdrag på alla enheter. Både inom området, i samarbete med de andra teamen och tillsammans med utvecklingsenheten. Det pågår utvecklingsarbete för att tydliggöra elevhälsans funktion, mål att arbeta utifrån, arbete och måluppfyllelse

15 Fråga 8: Har kommunen strategier för att kvalitetssäkra elevhälsan? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Nej. Inga särskilda mått är Återkommer framtagna. Nämnden har beslutat om att kvalitetsredovisning av eht arbetat skall skrivas. För shv har shv:s styrgrupp utarbetat ett kvalitetssäkringsdokument. Skolsköterskorna arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra elevhälsovården. För övriga är det ett utvecklingsarbete som ska påbörjar under 2008 då vi ska ta fram ett sätt att kvalitetsredovisa elevhälsan. Vi arbetar nu med kvalitetssäkringssystem. Vi har en metodpärm som vi utarbetat och arbetar efter. Vi har infört digitalt journalsystem och arbetar med mål för de olika yrkesgrupperna inom stödenheten för att säkra kvalitet och likvärdighet

16 Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Ja, internkontroll. Skolsköterskorna arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra elevhälsovården. Varje profession i elevhälsoteamen dokumenterar, följer upp och analyserar sina insatser. Under utveckling är ett utvärderingsinstrument. Kvalitetsplan för skolhälsovården upprättas och följs upp årligen. För övriga kategorier inom elevhälsan pågår utvecklingsarbete. Jobbar på det. Varje elevhälsoteam dokumenterar, följer upp och utvärderar sina insatser. Skolsköterskorna har arbetat fram en metodbok som gäller för alla och kommer att använda sig av kollegiegranskning som en del av kvalitetssäkringen. I den årliga kvalitetssäkringsrapporten som varje skola gör redogörs för elevhälsoarbetet. Kvalitetsredovisning görs varje år. Skolsköterskorna har arbetat fram en metodbok som gäller för alla och kommer att använda sig av kollegiegranskning som en del av kvalitetssäkringen Elevhälsan ingår i kvalitetsarbetet och i kvalitetsredovisningar, här pågår också ett utvecklingsarbete i en kommungemensam kvalitetsredovisning

17 Fråga 9: Hur beräknas skolsköterska, kurator och psykolog (hur många barn per...)? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Som sagt inga mått på Skolsköterska Inga beslut kring hur Återkommer antal elever per tjänst elever/åa vi beräknar täthet i finns. Men jag tycker olika personalgrupper. att vi är rätt väl Kurator rustade. För ca 3420 elever/åa elever ifrån F-så 9 och med ca 1500 fskbarn Psykolog finns följande elever/åa resurser: 5,95 skolsköterska + 0,25 samordningsansvar, Specialpedagog F-9-5,6 psykolog 4,5 300 elever/åa kurator, 3,5 socialpedagog, 7 Specialpedagog 1-5 specialpedagoger med år barn arbetsuppgift att verka för områden. Det finns alltså fler specialpedagog och speciallärare på enheterna. Just nu har vi svårigheter med skolläkartjänst. Vi köper konsultationstid samt handledning av den läkare som tidigare arbetat 50 % på denna post

18 Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Skolsköterska 600/heltid Skolsköterska 600 elever/heltid Kurator 600 elever/75 % tjänst Psykologer 1350 elever/ heltidstjänst Kurator/socialpedagog 400 elever/heltid Psykolog 750 elever/heltid. Skolpsykologerna finns till även för förskolans personal. Specialpedagog centralt en per område med ca 500 elever. Specialpedagog mot förskolans ca 550 barn. Ytterligare specialpedagoger och speciallärare finns i områdena. Vårt resursfördelningssystem för dessa kategorier tar inte hänsyn till små växlingar i elevpopulationerna. Plan ligger för utökning av kuratorsresursen. Vi tänker inte alls så för kurator och SSK. Där avgör området/skolan vilka behov som finns. Psykologerna har ganska jämnt antal elever mellan sig drygt Det finns i kommunen ingen fastställd norm för hur många elever t.ex. en skolsköterska skall ansvara för. I kommunen finns, för 2960 barn/elever: 2 psykologer, 200 % 1 skolläkare, 0,75 % 6.2 skötersketjänster. Skolsköterskan ansvarar för ca 500 barn/elever 7.45 kuratorstjänster. Kurator finns för ca 400 barn/elever. 1.8 studieoch yrkesvägledartjänster. 25 specialpedagoger i den lokala verksamheten elever (F-9) Ingen fastställd norm. Skolsköterska: 487 elev. Kurator 275 % Central spec.ped.325 % Logoped 70 % Psykolog 55 % Skolläkare 17.5 % 2500 elever en psykolog, två kuratorer, två socialpedagoger

19 Fråga 10: Hur finansieras elevhälsan (ex kommungemensam fri nyttighet, "köp och sälj" eller annat system)? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Varje område har sitt All personal i Pengar till Återkommer team och elevhälsan har en stödenheten avsätts i områdeschefen avgör, bastillhörighet och ett budgetprocessen och prioriterar efter den ansvar för en eller är en fri nyttighet för ekonomi som denne flera enheter. alla enheter. har. Området använder sitt team efter sitt behov

20 Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Elevhälsan finansieras centralt. Vi har inget köp- och säljsystem. Fri nyttighet i förhållande till behov. Se ovan Hela elevhälsan är en kommungemensam fri nyttighet. Hela elevhälsan är en kommungemensam fri nyttighet. Elevhälsan finansieras till viss del genom barnoch elevpeng. För specialistkompetenser får områdena extra tilldelning för det de kostar

skolsköterskor samt en innebär att två rektorer finns i psykolog, och (Kresam) (2 socionomer för åldrarna 1-5 år,

skolsköterskor samt en innebär att två rektorer finns i psykolog, och (Kresam) (2 socionomer för åldrarna 1-5 år, Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Kungsbacka Förskolagrundskola

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde.

Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. Handlingsplan för barn/elevvårdsarbete inom Strövelstorps rektorsområde. 2007-08-23 Q:\Special\Handlingsplan för barn o elevvårdsarbete\första sida handlingsplan.doc 1 Innehåll 1. Arbetsgång för elever

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun Barn- och elevhälsan Barn- och elevhälsan i Policydokument Beslutad av Nämnden för Förskola & Grundskola 2013-04-25, 30 1 Utges av 09-04-22, reviderad 2013-04-25 2 Förord Ett gott barn- och elevhälsoarbete

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av Örnsköldsviks kommuns revisorer November 2015 Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Örnsköldsviks kommun Innehåll 1. Inledning...1

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Lokal elevhälsoplan för Rosendalsskolan

Lokal elevhälsoplan för Rosendalsskolan Lokal elevhälsoplan för Rosendalsskolan Inledning I enlighet med Skollagen (2010:800) har skolan ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Visioner

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Malmgårdsskolan f-1 Hagenskolan

Verksamhetsplan 2014-2015. Malmgårdsskolan f-1 Hagenskolan Verksamhetsplan 2014-2015 Malmgårdsskolan f-1 Hagenskolan Verksamhetsplan Malmgårdsskolan f-1/hagenskolan Vision/Verksamhetsidé Alla barn har rätt att utvecklas för att nå sin högsta potential. Vår skola

Läs mer

En samlad barn- och elevhälsa

En samlad barn- och elevhälsa En samlad barn- och elevhälsa som ett led i ett tydligare stöd för barn och elever i behov av särskilda insatser Ewa Franzén Erika Larsson Jessica Ölmhagen November 2011 2011-11-11 1 (13) Innehåll SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Handlingsplan. Barn- och elevhälsa. 1-16 års perspektiv

Handlingsplan. Barn- och elevhälsa. 1-16 års perspektiv Handlingsplan Barn- och elevhälsa 1-16 års perspektiv Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2015 ---------------------------- Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2015 ---------------------------- Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad Barn och elever i behov av särskilt stöd 2015 ---------------------------- Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Innehåll Inledning... 3 Organisation

Läs mer

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport ABCD Mariestads kommun Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan Granskningsrapport KPMG AB 2013-01-15 Antal sidor: 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Elevhälsoplan för grundskolan Elevhälsoplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson, administrativ

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet Barn och utbildningsförvaltningen Beslutad efter samverkan 2011 Reviderad 2012-09-12 1 INLEDNING...6 2 VISION OCH VÄRDEORD...6 3 VERKSAMHETSIDÈ...6 4 BARN- OCH

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Bli den du är! Var och en ska kunna bli allt det som den har förutsättning att bli! Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun Elevhälsan ska bidra

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Läsåret 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS. Elevhälsans medicinska enhet

Läsåret 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS. Elevhälsans medicinska enhet VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Läsåret 2015-2016 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Ansvarig rektor Namn Inger Fält Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Verksamhetens organisation Tokarpsskolan är en F-9 skola, vilket innebär att eleverna är mellan 6 till 16 år. Skolan är indelad i olika arbetslag, F-3 DE, 4-6 DE, 7-9 DG

Läs mer

Elevhälsans arbete. - En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning.

Elevhälsans arbete. - En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning. Elevhälsans arbete - En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning. Sammanfattning Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Silviaskolans Verksamhetsberättelse Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2003. Ansvarsområden. Årets verksamhet

Silviaskolans Verksamhetsberättelse Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2003. Ansvarsområden. Årets verksamhet Silviaskolans Verksamhetsberättelse Utvärdering och Kvalitetsredovisning 2003 Ansvarsområden Silviaskolan är en regional 1-9 skola för barn och ungdomar med hörselnedsättning, vilket innebär att alla elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013

Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013 LERUM400, v 1.0, 2008-05-26 1 (17) Enhet Central Floda, Lerums kommun 0302-52 19 33 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013 1. Organisation och verksamhet 1.1 Verksamhetens

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Elevhälsa

Systematiskt kvalitetsarbete Elevhälsa Systematiskt kvalitetsarbete Elevhälsa Läsåret 2012-2013 0 Innehåll Inledning... 2 Organisation... 3 Elevhälsagrupp... 3 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse... 4 Arbetsorganisation... 4 Arbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Central Barn- och Elevhälsoplan

Central Barn- och Elevhälsoplan Central Barn- och Elevhälsoplan Tjörns kommun 2012-2013 Handläggare: Susanne Pettersson Resurscentrum Datum: 2012-03-26 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa

Läs mer

Central elevhälsoplan Rutiner för elevhälsa till stöd för ledning och personal inom grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun

Central elevhälsoplan Rutiner för elevhälsa till stöd för ledning och personal inom grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun Central elevhälsoplan Rutiner för elevhälsa till stöd för ledning och personal inom grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun Typ av dokument Regler/rutiner Dokumentägare Sektorschef utbildning

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013 sidan 1 av 8 Elevhälsoplan för Järvsö utbildningsområde Gäller från och med höstterminen 2013 Lärare och klassföreståndare Elevhälsosarbetet är en mycket viktig del av varje elevs socialisationsprocess

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014 BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper Verksamhetsplan 2013-2014 Eva-Lotta Aste LEDNINGSDEKLARATION Tro på allas förmågor. Alla ska behandlas lika. Rusta eleverna för lärande in i framtiden. Varje elev ska

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

Elevhälsan vid Edenskolan

Elevhälsan vid Edenskolan Elevhälsan vid Edenskolan Sida! 1 av 9 Innehållsförteckning 1. Skollag a) Elevhälsans omfattning b) Hälsobesök c) Enkla sjukvårdsinsatser 2. Elevhälsans syfte 3. Elevhälsans lokala omfattning 4. Elevhälsans

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun

Revisionsrapport. Karlstads kommun Revisionsrapport Granskning av grundskolans arbete och överlämning till gymnasieskolan avseende vissa elever i behov av särskilt stöd Monica Axelsson Karlstads kommun 2012-09-06 Maria Jäger Uppdragsledare

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:41 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:41 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Polaris förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Polaris

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer