Lokalförsörjningsplan för perioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017"

Transkript

1 BESLUT Dnr LiU (1) Lokalförsörjningsplan för perioden Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än rent marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler skall underställas universitetsstyrelsen, även om planerna på utökningar har redovisats i lokalförsörjningsplanen. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Bengt Westerberg, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Jenny Andersson, Per-Erik Ellström, Lars Hultman, Margareta Josefsson, Oskar Lyding, Christer Mård, Helena Persson, Niclas Söör, Agneta Westerdahl, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, suppleanten Daniel B. Wilhelms, personalföreträdarna Örjan Lönnevik och Marianne Plymoth, styrelsens sekreterare Maria Hoffstedt, chefsjuristen Göran Hessling, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt universitetsarkitekten Karolina Ganhammar, den sistnämnda föredragande. Bengt Westerberg Karolina Ganhammar Universitetsledningen

2 Dnr LiU LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN redovisning av lokalsituationen vid Linköpings Universitet Universitetsarkitekt Karolina Ganhammar samt Lokalförsörjningsavdelningen, LFA

3 Dnr LiU Bakgrund och förutsättningar Enligt den ordning som gäller sedan 1994 så fastställer universitetsstyrelsen årligen i anslutning till sitt budgetbeslut en lokalförsörjningsplan som omfattar fem år. Planen är avsedd att vara utgångspunkt för lokalplaneringen i ett längre perspektiv samt utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare, varvid universitetsstyrelsen prövar behovet av förhyrning genom att lämna bemyndigande till rektor att först teckna projekteringsavtal, i förekommande fall, och sedan hyresavtal. Planen beskriver lokalinnehav, beslutade och planerade, och hyreskostnader under innevarande år, eller förändringar av ytor för planerade eller förväntade - men inte beslutade - förändringar. Planen redovisar enbart kostnader för hyra samt drift för de lokaler som förhyrs av Linköpings universitet. Lokalinnehavet presenteras för hela universitetet uppdelat på respektive campus, samt förväntade tillkommande och/eller eventuellt avgående förhyrningar. Campus Valla omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr inom kvarteret Intellektet i Linköping. Campus Norrköping omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr i Norrköping. Campus US omfattar lokaler inom Universitetssjukhuset samt lokaler på Sandbäcksgatan. Planen redovisar samtliga lokaler som universitetet disponerar på Campus US d.v.s. även de lokaler som omfattas av avtal om läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning - det s.k. ALFavtalet. Under övrigt redovisas resterande lokaler i Linköping och Lidingö. Årskostnader för lokaler och principer för finansiering Begreppet årskostnad är summan av hyreskostnaden och driftkostnaden för redovisat år. Planen utgår från en förväntad kostnad för 2013 vilket innebär en omräkning med preliminärt konsumentprisindex (KPI) för oktober 2012, i förekommande fall, samt budgeterad driftkostnad. Merparten av fastigheterna som universitetets lokaler är belägna i är befriade från fastighetsskatt. I driftkostnad ingår budgeterad kostnad för el och fjärrkyla. I en del hyreskontrakt är även dessa driftkostnader inkluderade. Årskostnaden för 2011 uppgick till 417 Mkr. För år 2012 uppgår den till 431 Mkr och för 2013 förväntas den att uppgå till 449 Mkr. Den inhyrda ytan uppgår till kvadratmeter. Ytangivelsen avser ytinnehav per den första januari innevarande år. Det bör noteras att ytangivelser inte helt kan relateras till årskostnaden, då ytan endast kan mätas vid en given tidpunkt och årskostnaden är den utgift universitetet förväntas ha för hela året. Intäkter för uthyrda lokaler beräknas uppgå till 16,3 Mkr för 2012 och 19,5 Mkr för Av årskostnaden 2012 finansieras ca 36,8 Mkr av ALF-medel för läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning. Total yta för läkarutbildning m.m. uppgår till kvadratmeter. Landstinget i Östergötland finansierar hus 463, Cellbiologen, enligt särskild överenskommelse med Staten till och med år 2015, ca 10 Mkr per år. Övriga kostnader finansieras via internhyra samt intäkter från uthyrda lokaler. För närvarande har LiU kvadratmeter lediga lokaler. Sammanställning av årskostnader och ytor för redovisas i bilaga 1A. I bilaga 1B redovisas uppskattade ytförändringar för Avtalsportfölj Universitetets lokalbestånd är fördelat enligt nedan; Akademiska hus Öst AB: 74 % av lokalbeståndet, vilket omfattar hela Campus Valla samt 67 % av den inhyrda ytan på Campus Norrköping. Landstinget i Östergötland som genom FM Centrum Bygg och Fastighet förvaltar hela Campus US. 2

4 Dnr LiU Henry Ståhl Fastigheteter AB, Campus Norrköping (Spetsen och Trappan) FastPartner AB, Campus Norrköping (Bomullsspinneriet och Gropen) Klövern AB, Campus Norrköping (Kopparhammaren 7) John Mattson Fastighets AB, Carl Malmsten Furniture Studies, Lidingö Vasaparken Fastighets AB, Nationernas Hus, Linköping Mannerssons Fastighets AB, HU-kansliet Sandbäcksgatan, Linköping campus US St Kors Fastighets AB, Bokförråd och slutarkiv, Wahlbecks Företagspark, Linköping LiU analyserar fortlöpande avtalsportföljen och har under många år successivt omförhandlat uppsägningsbara hyresavtal. Avtal med produktionskostnadsbaserade hyror, vilka tecknas för ny- och ombyggnadsprojekt, har omförhandlats vid de tidpunkter då hyresavtalen varit uppsägningsbara, varvid hyran vid övergång till marknadsanpassad hyressättning alltid har sänkts, inte sällan högst avsevärt. Även övriga hyresavtal har omförhandlats när så bedömts vara motiverat. Även fastighetsägaren kan naturligtvis säga upp avtal för villkorsändring, typiskt syftande till en högre hyra, vilket förekommit i ett antal fall genom åren och i större omfattning än tidigare under det senaste året. Hösten 2010 sa LiU upp hyresavtalet för B-huset, som är en av universitetets enskilt största och mest kostsamma förhyrningar, för villkorsändring avseende hyresnivån. Efter prövning i hyresnämnden tecknades avtal med en hyresnivå som innebär en sänkning av årshyran med 12 Mkr i 2012 års nivå. Även nytt hyresavtal för en av LiUs förhyrningar i G-huset tecknades efter prövning av hyran i hyresnämnden. Avtalet var uppsagt för villkorsändring av Akademiska Hus och hyreskostnaden ökade med kr på årsbasis. I samband med utredningsarbetet kring LiUs framtida nyttjande av C-huset har universitetet också sagt upp hyresavtalet för C-huset för villkorsändring. Det treåriga hyresavtal som nu har tecknats medför en sänkning av hyreskostnaden med ca kr på årsbasis fr o m I samband med en planerad ombyggnad av A-korridoren i B-huset avses ett nytt 5-årigt hyresavtal t o m 2018 att tecknas med oförändrad grundhyresnivå. Ombyggnadskostnaden avses regleras i ett tilläggsavtal med ett ombyggnadstillägg som utgår under en begränsad tid. Akademiska Hus har under det senaste året sagt upp hyresavtal avseende Kårallen, Hus I3 och Tema-huset för höjning av hyran. Omförhandling av hyresvillkoren för dessa objekt har sammantaget medfört en höjning av hyran med 1,7 Mkr på årsbasis. Efter omförhandling av hyresvillkoren har nya avtal även tecknats för Hus I1I2 och Zenit vilket sammanlagt medför en höjning av årshyran med ca kr på årsbasis fr o m hösten I samband med planeringen av ombyggnadsåtgärderna för att tillskapa en universitetsklubb i Vallfarten på campus Valla har överenskommelse träffats mellan LiU och Akademiska Hus om en sänkning av grundhyran med kr per år till följd av att Akademiska Hus överlåtit restaurangköksutrustning och kylanläggning samt underhålls- och reinvesteringsansvar för detta på hyresgästen. Universitetet har sagt upp Mjärdevi Västergård för avflyttning vid halvårsskiftet Landstinget har under året sagt upp två hyresavtal för villkorsändring med begäran om höjning av hyran. Förhandlingar med anledning av detta har ännu inte inletts. Efter LiUs uppsägning för villkorsändring av hyresavtalen för universitetets två förhyrningar i kv Gropen i Norrköping har överenskommelser tecknats med FastPartner AB om minskning av förhyrd lokalyta samt om ny tidpunkt för avtalstidens utgång. Omförhandling om minskning av hyrd lokalyta i Gropen och omförhandling av hyresvillkoren för vindsplanet i Bomullsspinneriet har medför en sänkning av årshyran med ca kr fr o m respektive ca kr fr o m Universitetet har under året tecknat hyresavtal med Klövern AB om ca kvm kontors- och studentlokaler i fastigheten Kopparhammaren 7 i Norrköping, vilka tillträddes i maj Lokalerna är belägna i anslutning till LiU:s lokaler i Visualiseringscenter C. Årshyran för dessa lokaler är ca kr exklusive värme och kyla. Efter internt utredningsarbete och förhandling med fastighetsägaren Klövern AB har universitetet under våren 2012 tecknat en överenskommelse med Klövern AB om utredning av förutsättningarna för ombyggnad av befintliga byggnader och uppförande av lokaler för Linköpings 3

5 Dnr LiU universitet på den angränsande fastigheten Kopparhammaren 2. Inriktningen är att LiU ska tillträda nya lokaler på fastigheten Kopparhammaren 2 i juli 2014, vilket då möjliggör att universitetet från samma tidpunkt kan lämna lokalerna i Kv Gropen vid Holmentorget samt de delar av förhyrda lokaler som gränsar mot Kungsgatan och Bredgatan. LiU har tecknat andrahandshyresavtal med restauratörerna Compass Group AB och Högskolerestauranger AB för café- och restauranglokalerna på campus Valla, campus Norrköping och campus US fr o m andra halvåret Hyresavtalen har tecknats för en period om fem år för att ge restauratörerna incitament till mer långsiktiga satsningar på verksamheten med inredning, utrustning och lokaler. I samband med avtalstecknandet har i flertalet fall respektive restauratör köpt befintlig köksutrustning och övertagit ansvar för reinvestering och underhåll av denna. Omsättningsbaserad hyra i kombination med minimihyra utgår för café- och restauranglokalerna. Antal hyreskontrakt i LiUs avtalsportfölj, kontraktssummor samt möjlig omförhandlingstidpunkt redovisas i bilaga 2. Omvärldsanalys Oron i världsekonomin väntas påverka den svenska ekonomin allt mer framöver. BNP-tillväxten i världen är fortsatt svag och ser inte ut att öka särskilt mycket den närmaste tiden. Osäkerheten om utvecklingen i euroområdet är fortsatt hög och tillväxtprognoserna för euroområdet och övriga världen har reviderats ner. Sverige har hittills stått emot statskriser i euroområdet och eurokris samt har uppvisat oväntat bra BNP-tillväxt. Men den negativa omvärldspåverkan förväntas öka med betydande risk för en minskad svensk export och svagare tillväxt även i Sverige. Därmed ser arbetsmarknaden ut att försvagas mer än väntat. Konjunkturinstitutets prognos indikerar en arbetslöshet om 7,5 till 8 procent fram till 2015 och arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden kommer att vara svag under 2012 och En låg omsättningstillväxt med minskad köpkraft för företagen ger konsekvenser i form av försvagad hyresmarknad med minskad efterfrågan och lägre betalningsvilja för verksamhetslokaler. Den svenska ekonomin och konjunkturen har nu bekräftas vara i nedgång, vilket kan få konsekvenser såsom ökade vakanser och lägre hyresnivåer. Kontorshyresnivåerna i landet har generellt sett varit relativt stabila under en längre tid. Kontorshyresmarknaderna i såväl Linköping som Norrköping uppvisar i princip oförändrade nivåer sedan en tid tillbaka. Även utbudet av lediga lokaler är på en tämligen balanserad nivå. Efterfrågan på lokaler varierar mellan olika områden, men generellt har efterfrågan dämpats något. Lokalernas kvalitet har fått allt större betydelse och hyresgästerna efterfrågar moderna och yteffektiva lokaler. Bra luftkomfort, dyrare inredningsmaterial och även miljöklassificerade lokaler efterfrågas av många hyresgäster. Individuella faktorer såsom lokalernas standard och läge spelar stor roll för hyressättningen. Regeringen har föreslagit nya satsningar på bl a infrastrukturen. Investeringar i infrastruktur har generellt en positiv inverkan på den regionala fastighetsmarknaden då effektiva kommunikationer är viktiga för att skapa attraktiva miljöer för bl a boende, företagande och andra verksamheter. Regeringen har uttalat att det kommer att bli en satsning på utbyggnad av Ostlänken som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Norrköping. Det kommer att påverka regionen positivt och därmed kommer sannolikt hyresmarknaden påverkas på längre sikt. Marknaden står och väger och osäkerheten kring ifall regeringen med utlovade satsningar ska kunna förhindra en recession kan leda till minskad konsumtion och lägre investeringsvilja hos svenska hushåll och företag vilket har en direkt påverkan på hyresmarknaden för kommersiella lokaler. Fastighetsanalytiker gör bedömningen att lokalhyresnivåerna på marknader i balans mellan utbud och efterfrågan under hösten kommer att vara oförändrade medan hyrorna kommer att vara oförändrade eller sjunkande i delmarknader som är starkt omsättningsberoende. Genomslaget på lokalhyrorna på framförallt Valla är dock svårt att bedöma. Linköpingsmarknaden är alltjämt starkare än Norrköpings hyresmarknad. Dock har universitetet högre hyror i Norrköping än i Linköping till följd av att Campus Norrköping är relativt nyetablerat och hyrorna 4

6 Dnr LiU den första avtalsperioden i flertalet fall är baserade på faktisk produktionskostnad. I Linköping däremot har universitetet en blandning av marknadsanpassade hyror och produktionskostnadsbaserade hyror och följaktligen en lägre snitthyra. Lokalkostnadernas utveckling Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har hållits konstant på mellan % sedan För 2012 är andelen 13,6 %. Prognos för 2013 visar på oförändrad andel, 13,6 %. Förändringar Lokalkostnaderna för 2012 har ökat med ca 14 Mkr jämfört med lokalkostnaderna för Hyreskostnadsökningen beror bland annat på att universitetet ingått nya förhyrningar i Terra, G-huset, Kopparhammaren 7 (Norrköping) och labblokaler på Campus Valla, ca 14 Mkr kan härledas till detta. Nytt hyresavtal för B-huset har även gett en sänkning av hyreskostnaden motsvarande 12 Mkr per år. Ombyggnadskostnader på Campus US har inneburit en hyresökning med 2 Mkr. Förändringar av konsumentprisindex mellan 2012 och 2011 påverkar hyresnivån med en ökning av 6 Mkr. Resterande kostnadsökning kan härledas till ökade driftkostnader, främst kostnader för el. Lokalkostnaderna för 2013 beräknas öka med 16,4 Mkr jämfört med lokalkostnaderna för 2012, varav förändringar i preliminärt konsumentprisindex står för ca 3,5 Mkr av lokalkostnadsökningen. Nybyggnationer, bl.a. för labblokaler samt datorhall, och omförhandling av hyresavtal på Campus Valla motsvarar en uppskattad kostnadsökning på ca 11,8 Mkr. I Norrköping beräknas kostnaderna öka med ca 1 Mkr till följd av förhyrningen av Kopparhammaren 7. Driftkostnaderna för universitetets lokaler för 2013 beräknas öka till 27,2 Mkr jämfört med de 26,4 Mkr som budgeterades för i föregående års lokalförsörjningsplan. Budgeten baseras främst på den prognos som Akademiska Hus gjort för prisutvecklingen på el i sitt bestånd, där man bedömer att elpriserna kommer att öka med 2 %. Campusövergripande Under våren 2012 genomfördes en nyordning beträffande restauranger och caféer på våra campus. Nya avtal skrevs med två huvudaktörer: Compass Group och HÖRS. Ett antal förändringar/ombyggnationer har genomförts under sommaren/hösten 2012: - Kårallen har genomgått en ombyggnation så att en mer attraktiv och för studenterna mer ändamålsenlig miljö har skapats. Sittplatser har bland annat försetts med eluttag för studier. - I hus Zenit har ett helt nytt koncept, ett samarbete mellan Akademibokhandeln och HÖRS prövats. En ny restaurang, Zodiaken, öppnade i oktober 2012 med inriktning asiatisk mat. - Under våren 2013 kommer ett nytt café att öppnas i C-huset som ett komplement till ny hamburgerbar som kommer att öppnas i det som idag är café Cesam - I A-huset har ett mobilt café öppnat I juni 2012 antogs projektplanen Campus LiU Projektplanen har sin grund i det av rektor initierade pedagogiska språnget, vars syfte är att lyfta grundutbildningen vid LiU. Campus LiU 2015 behandlar den fysiska miljöns förutsättningar för det pedagogiska språnget och beskriver åtgärder nybyggnationer, ombyggnationer med mera och skall ge förslag till hur LiU kan erbjuda studiemiljöer och arbetsmiljöer som lever upp till LiU:s målsättning om öppenhet, nyfikenhet och nytänkande. Planen behandlar alla campus och föreslår i korthet: Campus Valla - Nytt hus för utbildningsmiljöer uppförs mellan A- och B-husen 5

7 Dnr LiU Nytt hus för studentservicefunktioner, förvaltningen och fakultetskanslierna uppförs väster om Zenit - Origo byggs om till samlat universitetsbibliotek (Hum Sams- och Tek Nat-bibliotekslokaler) - D-huset byggs om till utbildningsmiljöer - C-huset byggs om till tentalokaler och grupprum - Externa förhyrningar i G-huset, Terra och delar av Mjärdevi lämnas - Satsning på utemiljöer/torgbildningar på och ikring Corson Campus Norrköping - Förtätning av Kåkenhus samt förstärkning av entrén från Skvallertorget - Nyetablering i fastigheten Kopparhammaren 2 för koncentration kring Strömmen och nya campusbron - Satsning på utemiljön med syfte att bättre utnyttja det attraktiva läget vid Strömmen Campus US - Nya utbildnings- och studiemiljöer i nybyggnation hus 511 (tillbyggnad till hus 001) vid norra infarten (entrén till campus US) - Nya utbildnings- och studiemiljöer inom Framtidens US, främst i nybyggnad i hus 448 (ny flygel till huvudblocket) Projektplan Campus LiU 2015 bilägges denna lokalförsörjningsplan, bilaga 3. I denna framgår också de planerade aktiviteterna runt Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer. Campus Valla Under 2012 har försöksdjursanläggningen för stora djur, TMC (Translational Medicine Center) uppförts. Anläggningen kommer att tas i fullt bruk januari 2013 och delas mellan universitetet och Landstinget. Byggnation av nya kontors- och undervisningslokaler för KMC (katastrofmedicinskt centrum) har påbörjats och beräknas vara färdigställda september KMC är en enhet under Landstingets huvudmannaskap med betydande anknytning till forskning och utbildning vid LiU. Förnyad utredning har visat att erforderlig facilitet för bedrivande av studier avseende infekterade djur i huvudsak kan tillskapas inom den planerade byggnationen, CBR 2, hus 491 på US. Detta beslut har tagits i CBR:s styrelse och den planerade anläggningen CBR 4 i omedelbar anslutning till såväl TMC som KMC kommer därför inte att uppföras. Byggnationen av ny datorhall för Nationellt superdatorcentrum pågår och beräknas vara klar maj I enlighet med projektplanen för Campus LiU 2015 har ett antal lärosalar i C-huset byggts om under sommaren 2012 och bland annat försetts med ny teknik. Åtgärderna i C-huset kommer att fortgå under hösten 2012 och våren Förbättringar och förtätningar av läsplatser/studieplatser i A-huset kommer att genomföras under hösten/vintern 2012, ett resultat av genomförd utredning tillsammans med studenter kring läsplatser och resultatet av NSI-undersökningen Vallfarten har genomgått en ombyggnad till nya universitetsklubben, en mötesplats för alla LiU:s anställda. Vallfarten kommer att invigas i mitten av november Här kommer LiU:s anställda att erbjudas lunch i lite lugnare miljö till en något högre kostnad jämfört med övriga restauranger på campus. Ett större mötesrum för ca 20 personer, samt mindre gästmatsal/mötesrum och lounge-miljö är också inrymda i lokalerna. Universitetsklubben är ett välkomnat tillskott till campus och kommer också att vara ett gott alternativ för olika arrangemang som idag hålls i externa lokaler, t ex Scandic Väst. Linköpings kommun startade under våren 2011 samhällsbyggnadsprojektet LinköpingsBo2016, en booch samhällsexpo som under sommaren 2016 kommer att äga rum i direkt anslutning till campus Valla. En ny stadsdel, innehållande bland annat 400 nya bostäder, en skola, förskola, handel och verksamheter kommer att växa fram i Västra Valla. Den nya stadsdelen har fått namnet Vallastaden, en stadsdel som ska präglas av social hållbarhet, lärande, kreativitet och resurseffektivitet. Den här delen av Linköping 6

8 Dnr LiU valdes av flera anledningar: - Linköpings universitet är en viktig drivkraft för Linköpings och regionens utveckling och konkurrenskraft - Campus som livsmiljö är en viktig fråga för universitetets attraktivitet och konkurrenskraft - I Västra Valla finns goda förutsättningar för att skapa en kreativ och innovativ mötesplats i Linköping - Universitetsområdet och det närliggande Mjärdevi Science Park berör ett stort antal människor - Platsen ger möjligheter för samarbete och utbyte mellan universitetet, forskare, studenter och näringsliv - Platsen ger goda förutsättningar för en utveckling av kollektivtrafikstråket som knyter samman Mjärdevi Science Park, Linköpings universitet och staden Under sommaren 2012 genomfördes en arkitekttävling för stadsplan för Vallastaden. Vinnare blev Okidoki arkitekter från Göteborg med sitt nytänkande förslag med social hållbarhet i fokus. Läs mer om Vallastaden och LinköpingsBo 2016: Campus US I februari 2011 fattade Landstingsfullmäktige beslut om att investera 3,8 miljarder kronor i projektet Framtidens US, en omfattande om- och nybyggnadsplan för US-området. Universitetet är delaktigt i lokalplanerings- och projekteringsprocessen för ett antal olika delprojekt. Planeringen av ett nytt universitetshus, hus 511, är i slutprojekteringsskedet. Det är en tillbyggnad till hus 001, som är beläget vid norra infarten, där Campus US har sin huvudentré. Det nybyggda hus 511 och ombyggda hus 001 kommer uteslutande att innehålla verksamhet för universitetet med bland annat nya undervisningslokaler, en större hörsal och en casesal, grupprum med mera samt kontorsarbetsplatser. De flesta verksamheter som idag är inrymda i hus 240, Hälsans Hus, kommer att flytta hit, varvid universitetet i huvudsak lämnar hus 240. Hus 511 beräknas vara klart i slutet av 2014, vilket är cirka sex månader senare än vad som tidigare var beräknat. Förseningens främsta anledning är de stora infrastrukturproblem som hela byggnationen av Framtidens US medför och att ombyggnad av hus 001 integrerats i projektet. Vidare planeras universitetsverksamhet i nya tillbyggnader till huvudblocket samt ombyggnad i befintliga hus, bland annat nya lokaler för CMIV och Klinisk Fysiologi. De nya huskropparna 443 och 448 beräknas vara färdigställda under Förutom lokaler för CMIV och Klinisk Fysiologi planeras nya lokaler för klinisk forskning inom bl.a. Ögon- och Hudklinikerna. På ett våningsplan i hus 448 kommer fler undervisningslokaler att uppföras. Trots de tillskott som nybyggnation av utbildningsmiljöer i hus 001/511 och hus 448 medför råder alltjämt brist på utbildningsmiljöer, främst lärosalar av rätt storlek och editrum, eftersom en succesiv utökning av läkarprogrammet kommer att ske. Bristen kommer att bli ännu större den kommande femårsperioden och en utredning kommer att genomföras under vintern 2012-våren 2013 i syfte att undersöka möjligheten till optimering av antalet platser i aulan i hus 240, Hälsans Hus, samt möjligheten att bygga om hörsalen i hus 530, patologihuset. Slutprojektering pågår för ny försöksdjursanläggning för smådjur ovanpå nytt planerat P-hus, hus 491, även det beläget vid norra infarten. Den nya anläggningen ska till stora delar ersätta den befintliga försöksdjursanläggningen i hus 420. Även dessa lokaler beräknas vara klara under Q och anledningen till att projektet försenats ca sex månader är att den tidigare planerade anläggningen för infektiösa smådjur, CBR 4 som från början skulle placeras i direkt anslutning till TMC på campus Valla, efter beslut i CBR:s styrelse i augusti 2012 ej kommer att uppföras utan istället inrymmas i anläggningen i hus 491. Projektering pågår för renovering av hus 420 plan 9 och 10, vilket omfattar bland annat det så kallade 7

9 Dnr LiU P 3-laboratoriet, för odling av Turberkelbakterier, vilket LiU:s forskargrupp inom Tb-inriktning är beroende av. Renoveringen kommer att genomföras i fem etapper och andra etappen, inom vilken P 3- laboratoriet ingår, beräknas vara klart hösten Under sommaren 2012 genomfördes en renovering av Berzelius-salen i hus 463. Salen försågs med nytt trägolv och ny inredning. En omfattande renovering av lokaler för experimentell patologi i hus 530 kommer att genomföras under Lokalerna har under en längre tid varit mycket undermåliga och förutom nya ytskikt kommer mindre omdisposition i syfte att få bättre arbetsmiljö att genomföras. Under ombyggnationen kommer personalen delvis att evakueras till tillfälliga lokaler. En mindre anpassning av lokaler på plan 10 i hus 003 kommer att genomföras under vintern 2012 så att försöksdjursverksamhet kan bedrivas i mindre omfattning för experimentell njurmedicinsk forskning. Till stöd för klinisk forskning planeras en biobanksfacilitet med kombinerat fryshotell för lågtemperaturboxar i hus 920 under Hugo Theorells torg. Med anledning av det ökade anslaget för läkarstudenter som LiU tilldelats kommer en utredning kring hur anpassning, och/eller eventuell nybyggnad, av studentmiljöer för de läkarstudenter som gör sin läkarpraktik vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping att genomföras med beräknad start under våren Campus Norrköping Våren 2012 togs en inglasad gångbro över Bredgatan i bruk. Gångbron underlättar kontakterna mellan universitetets lokaler i Kåkenhus och Täppan. Under våren invigdes även Campusbron, en gångbro över Motala ström som binder samman Kåkenhus med Visualiseringscenter C och kvarteret Kopparhammaren. Campusbron är ett samarbetsprojekt mellan Norrköpings kommun och fastighetsägarna i området. Till 1 juli 2012 färdigställdes ca 1800 kvm nya lokaler i Kopparhammaren 7 vid Kungsgatan för institutionen studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Hösten 2012 har projektering påbörjats för nya lokaler i Kv Kopparhammaren 2 vid Norra Grytsgatan. Avsikten är att ca kvm kontor, laboratorielokaler och lärosalar ska vara inflyttningsklara 1 juli 2014, dels i en nyuppförd byggnad, dels i en industribyggnad från slutet av 1800-talet som byggs om. Under sommaren 2012 startade universitetet en omfattande utredning kring hur Kåkenhus kan göras mer levande. Ambitionen är att skapa mer liv genom förtätning och bättre användning av de stora öppna ytorna så att ändamålsenliga läsplatsytor - genom bättre möblering, belysning, akustik samt elförsörjning - och trivsamma informella mötesplatser skapas. I Kåkenhus finns mycket stora publika ytor såsom nuvarande entréytor, trapphallar och läsplatsytor som upplevs tomma, ödsliga och överdimensionerade och som alla har potential att kunna förtätas. Entrén mot Skvallertorget är den entré som de flesta upplever som huvudentrén till campus Norrköping och även denna ger ett ödsligt intryck. I de planerade åtgärderna för Kåkenhus ingår att göra entrén från Skvallertorget till en tydlig huvudentré genom att flytta nuvarande café/restaurang till entréytan med serveringsplats i entréhallen samt skapa sittplatser för caféet som även fungerar som studieplatser/läsplatser för studenterna i de lokaler som idag är arbetsplatser för student- och utbildningsstöd i den gamla bevarade färgeribyggnaden intill Bergsbron. Student- och utbildningsstöd kommer att få nya arbetsplatser på plan 4. Restaurangköket kommer att vara kvar i nuvarande läge, men delar av serveringslinjen byggs om så att ett större studentkök kan åstadkommas. 8

10 Dnr LiU Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) flyttar delar av sin verksamhet från Täppan till Kåkenhus i en öppen kontorslösning på plan 3. Detta får konsekvenser som gör att en ny entré till biblioteket öppnas direkt från entréhallen, Bredgatan. Utomhusterrassen som vetter mot strömmen kommer att nås via biblioteket. På plan 4 byggs bokningsbara mötesrum och grupprum för alla i huset samt ett öppet kontor som ersätter kontoret i Svallertorgsentrén på plan 2. Övrigt LiU utreder tillsammans med fastighetsägaren ifråga möjligheten att bygga om den idag tomma delen av Bodals Gård då behov om en utökning av lokaler för masterstudenter föreligger. Under sommaren 2012 har renoveringar genomförts av toaletter i Nationernas Hus. I Nationernas Hus har nytt golv lagts i Scholanders sal och i matsalen. 9

11 Projektplan Utgåva: 1.4 1(15) Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete Projektplan Programledare: Karolina Ganhammar

12 PP: Campus LiU (15) Innehåll 1 Basfakta Godkännande av projektplan och bilagor Projektet, sammanfattning Idé och mål Bakgrund Koppling till effektmål Projektmål och målprioritering Förutsättningar och inberoenden Leverans och överlämning Leveransobjekt och godkännande Organisation Projektorganisation Bemanning Ansvar, befogenheter Kompetensutveckling Tidsplan och resursbehov Projekttidplan Beslutspunkter, milstolpar Resursbehov Inköp Arbetsformer Arbetsmetod Dokumenthantering Informationsspridning Möten Administrativa rutiner Risker Projektrisker Övriga risker Projektkalkyl Finansiering Referenser Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Första utgåva av projektplan Andra utgåva av projektplan Tredje utgåva av projektplan Fjärde utgåva av projektplan

13

14 PP: Campus LiU (15) leva upp till LiU:s strategiska mål och ge förutsättningar för lärarna att genomföra en undervisning med hög pedagogisk kvalitet. 2 Idé och mål 2.1 Bakgrund Under en längre tid har undervisningsmiljöerna i C- huset på campus Valla varit undermåliga och inte svarat upp mot vare sig relevanta pedagogiska förutsättningar eller god studiesocial miljö. Ett antal utredningar och ombyggnadsalternativ har arbetats fram under de gångna åren. Vid analys av förslagen har följande framkommit: - byggnadens struktur och byggnadstekniska förutsättningar innebär stora begränsningar beträffande takhöjd, dagsljusförhållanden, ventilation med mera, för att till fyllest kunna motsvara moderna krav på pedagogisk verksamhet - de förslag som föreligger är inte ekonomiskt försvarbara i förhållande till de begränsade kvaliteter som kan åstadkommas genom att bygga om C- huset - en ombyggnad av C- huset förutsätter dessutom en, eller flera nya byggnader, då antalet lärosalar inte blir tillräckligt i ett ombyggt C- hus På motsvarande sätt har ett antal utredningar och ombyggnadsförslag presenterats beträffande Origo, då universitetsförvaltningen växt ur sina lokaler och sedan lång tid sitter utspridda över campus och till viss del även på Mjärdevi. Vid analys av förslagen har följande framkommit: - inget av de redovisade alternativen kan erbjuda gemensamma lokaler för förvaltningen tillsammans med närliggande funktioner - inget av de redovisade alternativen kan erbjuda möjlighet till nya, innovativa arbetsmiljöer - även i detta fall kan man starkt ifrågasätta de ekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad som inte är tillfyllest relaterat ovanstående båda punkter 2011 genomfördes en utredning kring förbättring av läsplatser/studieplatser på campus Valla tillsammans med studentrepresentanter. Under 2012 fattades beslut om att restaurangavtalet skulle skrivas om i syfte att ge restauratörerna större ansvar för de förhyrda lokalerna och där utomhusmiljöerna spelar en viktig roll för hela campusområdet. I samband med detta fattades också beslut om att genomdriva projekt LiU Faculty Club i Vallfarten, en samlingsplats för alla anställda vid LiU samt deras gäster. Vid särskilt prefektmöte i augusti 2011, rörande lokalfrågor, identifierades behov av flera nya labb- och undervisningsmiljöer för institutionerna IDA, IEI och ISY. Beslut fattades om att utreda dessa behov i gemensam ny byggnad och/eller ombyggnation av befintliga lokaler. Rektor har i flera sammanhang talat om vikten att LiU framöver sätter ökat fokus på grundutbildningen och tar ett pedagogiskt språng, vilket bland annat innefattar att göra våra läromiljöer bättre, mer ändamålsenliga och bättre anpassade efter nya moderna tekniker och undervisningspedagogik. Det framtida behovet av lärosalar måste därför preciseras. Det gäller såväl antal som storlek men också utformningen av salarna så att de kan användas på ett flexibelt sätt och gör det möjligt för lärarna att använda olika pedagogiska former för sin undervisning. Som en grund för detta arbete skall en utredning göras som visar hur det nuvarande beståndet av lärosalar utnyttjas. Särskild vikt skall läggas på att redovisa bokningen av nuvarande undervisningslokaler baserat på lokalernas storlek. Målet med detta projekt är bland annat att ersätta undervisningslokaler i hus C och flytta dessa till nya eller ombyggda hus. Det är därför nödvändigt att ha en övergripande bild av det framtida behovet av undervisningslokaler och självstudieplatser, på Campus Valla så att den framtida dimensioneringen av utbildningslokaler är anpassat till behovet.

15 PP: Campus LiU (15) Kåkenhus utgörs av olika huskroppar där delar tillhör historiska byggnader kompletterade och sammanknutna med senare moderna nybyggnationer. I Kåkenhus finns mycket stora publika ytor som gör att byggnaden idag upplevs som tom, ödslig och överdimensionerad. Idag används inte lokalerna på ett effektivt sätt. LiU planerar att lämna lokalerna i gamla delen av Spetsen och Gropen för att få ett mer sammanhängande och förtätat campusområde runt strömmen och den nya campusbron i fastigheten Kopparhammaren 2. ITN/ El- Org- gruppen och Acreo har uttryckt att de vill flytta sin verksamhet till Kåkenhus. För att förbättra samarbetet och kommunikation dem emellan vill de flytta från sina nuvarande cellkontor i Täppan till en öppen kontorsyta belägen på plan 3 i Kåkenhus och som en följd av detta måste studie- och läsplatser förtätats. En viktig del är att poängtera entrén från Skvallertorget som huvudentré för campus Norrköping. Förändringar i Kåkenhus blir därför att - förtäta entrén genom att bygga ett nytt café - delar av de publika ytorna på plan 3 blir en öppen kontorsyta - övriga publika ytor förtätas för bättre och mer ändamålsenliga läsplatser/studieplatser - bibliotekets entréförhållanden och logistik ses över i samband med att delar av de publika ytorna blir arbetsplatser - studentservicefunktioner (stäm av med Agneta vilka) ges nya lokaler i Kåkenhus och flyttas från Trappan Mot bakgrund av ovanstående redogjorde universitetsarkitekt Karolina Ganhammar för en helhetslösning med syfte att visualisera hur de fysiska miljöerna i det av rektor initierade pedagogiska språnget, som innefattar såväl framtidens undervisningsmiljöer som framtidens arbetsplatser. Helhetslösningen beskrivs under Projektmål nedan. 2.2 Koppling till effektmål Nr Effektmål Koppling till LiUs strategikarta E1 Ökad attraktionskraft bland presumtiva Bygga LiU:s varumärke medarbetare och studenter E2 Ökad trivsel hos medarbetare och studenter Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning E3 Bättre bemötande av LiU:s studenter Bygga LiU:s varumärke E4 E5 E6 Bättre studie- och lärmiljöer för såväl studenter som lärare Effektivare nyttjande av hyrda lokaler med modern och pedagogisk arbetsplatsutformning Mer kreativt arbetsklimat med enklare kommunikationsvägar Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitetet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Examinera doktorer och studenter med lysande framtidsutsikter Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats där goda insatser synliggörs Bygga LiU:s varumärke Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats där goda insatser synliggörs Bygga LiU:s varumärke E7 Större utbyte/integration med Bidra till tillväxt och välfärd

16 PP: Campus LiU (15) omgivande samhället i samband med etableringen av Vallastaden Bidra till det goda kosmopolitiska samhället 2.3 Projektmål och målprioritering Projektmål Nr Projektmål Koppling till effektmål 1 Ny utformning av lärosalar i C- huset är genomförd som E1 pilottest för senare utvärdering. 2 Metoderna från ovanstående utvärdering är applicerade i E1, E2, E4 valda delar av de nya lärmiljöerna. C- huset är ombyggt till framtida tentasalar, därigenom kan tentasalarna i Terra kan lämnas. 3 En ny byggnad mellan A- och B- huset är uppförd innehållande E1, E2, E4 labbmiljöer, undervisningsmiljöer (delvis ersättning för C- huset) samt arbetsplatser med mera för IT- verksamhet. Byggnaden har sin utgångspunkt i en redan påbörjad lokalutredning för IDA/IEI/ISY. 4 Ett nytt hus för förvaltningen, nya Origo, är uppfört väster om Zenit innehållande ca 400 arbetsplatser samt konferenslokaler, grupprum mm. LiU- entré är förstärkt och tydliggjort. E3,E5, E6 5 Universitetsbiblioteket i B- huset och D- huset är inflyttade in i en gemensam byggnad, nuvarande Origo, vars flyglar eventuellt byggs samman. 6 Nuvarande bibliotek i B- huset är ombyggt till institutionslokaler. 7 Nuvarande bibliotek i D- huset är ombyggt för framtidens lärmiljöer (delvis ersättning för C- huset). 8 Tre tydliga torg har skapats: ett entrétorg som binder samman allén från nuvarande infart 2 med nya Origo, ett internationellt torg framför nya UB Valla och Zenit samt förstärkning av blå havet framför Kårallen och ny byggnad mellan A- och B- husen. E2, E4, E5, E6, E7 E1, E2, E4, E5, E6 E1, E2, E4, E5, E6 E1, E2, E3, E7 9 LiU har lämnat G- huset och Terra helt och hållet. E2, E3, E4, E5, E6 10 Möjlighet för att bygga konferenscentrum i samband med Link E2, E3, E4, E7 Bo 2016 är beaktat. 11 Kåkenhus har ny tydlig huvudentré från Skvallertorget som E1, E2, E3 sjuder av liv 12 Den nya öppna arbetsmiljön för El- Org- gruppen och Acreo utgör ett bra referensobjekt för delprojektet Nyskapande och E1, E2, E5, E6

17 PP: Campus LiU (15) stödjande arbetsmiljöer 13 Miljövetenskap, Centrum för klimatpolitisk forskning samt Medie- och Informationsteknik har nya lokaler i Koppahammaren 2 E1, E2, E4, E Projektets prioritering Prioritering: 2 Kvalitet/ kvantitet 1 Tidpunkt 3 Kostnad Avgränsningar Detta projekt kommer att fokusera på att skapa lokalmässiga och miljömässiga förutsättningar för att genomföra den pedagogiska och innehållsliga utveckling av grundutbildningen som är själva grundbulten i det pedagogiska språnget. Det är dock viktigt att påpeka att samordning sker så att projektet Campus LiU 2015 understödjer denna överordnade process och att inte tid förloras. Projektet Campus LiU 2015 kommer inte att ansvara för att förverkliga de idéer och tankar som uppkommer i samband med Vallastadens uppförande. Däremot kommer kontinuerlig dialog att föras. 2.4 Förutsättningar och inberoenden Förutsättningar För att kunna planera och ta fram byggnader med funktionella, flexibla och nyskapande lär- och arbetsmiljöer krävs övergripande riktlinjer för lokalernas utformning. För att ta fram dessa riktlinjer bör olika arbetsgrupper bildas med representanter från såväl LiU:s institutioner, fakulteter, förvaltning som studentkårer. Representanter till arbetsgrupperna bör utses i maj månad 2012 och arbetet i grupperna skall inledas före sommaren. Parallellt med arbetsgruppernas arbete skall verksamhetsbeskrivningar och lokalprogram tas fram. Det är av yttersta vikt att ovanstående delar i projektet påbörjas samtidigt och drivs parallellt för att inte tappa tid. Utöver de arbetsgrupper som nämns under avsnitt 6.1 så bör en kommunikatör och en upphandlingshandläggare knytas till projektet Akademiska hus har utrett möjlighet att starta en inglasning av Origo under pågående verksamhet och meddelat att detta inte låter sig göras. För att projekttidplanen skall hållas måste Origo utrymmas före Nya Origo är färdigställt. Under perioden mars juni 2015 måste samtliga medarbetare flytta till tillfälliga lösningar Inberoenden Nr. Beskrivning Ansvarig Datum 1. Utredning av LiU- IT:s IT- direktör placering 2. Utredning av NSC:s Föreståndare för NSC

18 PP: Campus LiU (15) placering 3. Utredning av Holding Bolaget, inkl. Innovationskontoret, Lead Företagsinkubator etc. Vicerektor för samverkan Leverans och överlämning 3.1 Leveransobjekt och godkännande Leveranser Lev. nr. Beskrivning Datum 1 Utformningen av övergripande oktober 2012 riktlinjerna för hur framtidens läromiljöer, arbetsmiljöer samt utformning och lokalisering av studentservice är klara 2 Tävlingsprogrammet är fastställt oktober Åtgärder för C- huset som december 2012 experimentverkstad är färdigställda 4 Lokalprogram för nya förvaltnings- och december 2012 undervisningshuset ( C2 ) är färdigställt 5 Resultat från pilottest i C- huset är klart januari Arkitekttävling är genomförd januari Verksamhetsbeskrivningar från samtliga februari 2013 områden/avdelningar inom UF, berörda institutioner, UB samt NSC är sammanställda 8 El- Org- gruppen och Acreo har flyttat in i Kåkenhus Mars- April Kåkenhus entré och fik är klart Mars- April Lokalprogram för UB Valla och ombyggt april 2013 D- hus ( C3 ) är framtaget 11 Projektering, systemhandling/kalkyl för november 2013 nya förvaltnings- och undervisningshuset ( C2 ) är framtagen 12 Inflyttning Kopparhammaren 2 Juli Inflyttning i nya undervisningshuset juni 2015 ( C2 ) 14 Inflyttning i UB Valla augusti Inflyttning i nya förvaltningshuset september Inflyttning i ombyggt D- hus ( C3 ) maj 2016

19 PP: Campus LiU (15) 4 Organisation 4.1 Projektorganisation Styrgrupp Programledning Huvudprojektledare Referensgrupp Prefektledningsrådet Referensgrupp CSG Projektadm - Byggnadsingenjör Delprojekt innovativa pedagogiska lärandemiljöer Delprojekt Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer Delprojekt - Kundmötesplatser Delprojekt UB Valla 4.2 Bemanning Personal Projektroll Procent Helen Dannetun Styrgruppsordförande Inom ramen för ordinarie tjänst Karin Fälth- Magnusson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Peter Värbrand Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Kent Waltersson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Mats Arwidson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Karolina Ganhammar Programansvarig Inom ramen för ordinarie tjänst Agneta Hägg- Knape Huvudprojektledare direktiv- 65% grupperna/projektledare Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer Anders Englund Lokalplanerare Inom ramen för ordinarie tjänst Elin Johansson Lokalplanerare Inom ramen för ordinarie tjänst Ylva Häggstam Fastighetsekonom Inom ramen för ordinarie

20 PP: Campus LiU (15) tjänst Sara Eklund Fastighetsekonom Inom ramen för ordinarie tjänst Gunilla Liman + ev. NN (intern resurs) Projektadministratör Inom ramen för ordinarie tjänst AnnaKarin Unger Miljökoordinator Inom ramen för ordinarie tjänst Marina Geijer Projektledare, projektanställd 100%, 1 år Sophie Weinhardt Projektledare, projektanställd 50%, 1 år Matilda Henebäck Projektdeltagare, projektanställd 100%, 1 år Elisabeth Wahrby, Eva Kommunikatörer 20%, 4 år Bergstedt NN Pedagogiskt stöd 50 %, 1 år NN Projektdeltagare, 6 stycken 20% * 6 månader 4.3 Ansvar, befogenheter Styrgrupp Ansvar Säkerställa att projektets resultat ligger i linje med universitetets strategi Säkerställa projektets resultat genom att tillföra de resurser som krävs för att leverera resultatet Godkänna leveranserna från projektet Förankra leveranserna från projektet i verksamheten Befogenheter Avsluta projektet Godkänna projektplanen Godkänna större ändringar av projektplanen Programansvarig Ansvar Genomföra projektet inom ramarna för denna projektplan Säkerställa att projektet har ändamålsenliga metoder och hjälpmedel Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra arbetet Rapportera och informera om projektläget Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna Producera, leverera och överlämna rätt resultat Befogenheter Nyttja och styra tilldelade resurser Vid behov ändra projektets organisation Initiera projektanalyser Genomföra eventuella omförhandlingar angående projektet

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-00840 Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 Mot bakgrund av den föreliggande föredragningspromemorian och den kompletterande

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer