Lokalförsörjningsplan för perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017"

Transkript

1 BESLUT Dnr LiU (1) Lokalförsörjningsplan för perioden Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än rent marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler skall underställas universitetsstyrelsen, även om planerna på utökningar har redovisats i lokalförsörjningsplanen. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Bengt Westerberg, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Jenny Andersson, Per-Erik Ellström, Lars Hultman, Margareta Josefsson, Oskar Lyding, Christer Mård, Helena Persson, Niclas Söör, Agneta Westerdahl, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, suppleanten Daniel B. Wilhelms, personalföreträdarna Örjan Lönnevik och Marianne Plymoth, styrelsens sekreterare Maria Hoffstedt, chefsjuristen Göran Hessling, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt universitetsarkitekten Karolina Ganhammar, den sistnämnda föredragande. Bengt Westerberg Karolina Ganhammar Universitetsledningen

2 Dnr LiU LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN redovisning av lokalsituationen vid Linköpings Universitet Universitetsarkitekt Karolina Ganhammar samt Lokalförsörjningsavdelningen, LFA

3 Dnr LiU Bakgrund och förutsättningar Enligt den ordning som gäller sedan 1994 så fastställer universitetsstyrelsen årligen i anslutning till sitt budgetbeslut en lokalförsörjningsplan som omfattar fem år. Planen är avsedd att vara utgångspunkt för lokalplaneringen i ett längre perspektiv samt utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare, varvid universitetsstyrelsen prövar behovet av förhyrning genom att lämna bemyndigande till rektor att först teckna projekteringsavtal, i förekommande fall, och sedan hyresavtal. Planen beskriver lokalinnehav, beslutade och planerade, och hyreskostnader under innevarande år, eller förändringar av ytor för planerade eller förväntade - men inte beslutade - förändringar. Planen redovisar enbart kostnader för hyra samt drift för de lokaler som förhyrs av Linköpings universitet. Lokalinnehavet presenteras för hela universitetet uppdelat på respektive campus, samt förväntade tillkommande och/eller eventuellt avgående förhyrningar. Campus Valla omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr inom kvarteret Intellektet i Linköping. Campus Norrköping omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr i Norrköping. Campus US omfattar lokaler inom Universitetssjukhuset samt lokaler på Sandbäcksgatan. Planen redovisar samtliga lokaler som universitetet disponerar på Campus US d.v.s. även de lokaler som omfattas av avtal om läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning - det s.k. ALFavtalet. Under övrigt redovisas resterande lokaler i Linköping och Lidingö. Årskostnader för lokaler och principer för finansiering Begreppet årskostnad är summan av hyreskostnaden och driftkostnaden för redovisat år. Planen utgår från en förväntad kostnad för 2013 vilket innebär en omräkning med preliminärt konsumentprisindex (KPI) för oktober 2012, i förekommande fall, samt budgeterad driftkostnad. Merparten av fastigheterna som universitetets lokaler är belägna i är befriade från fastighetsskatt. I driftkostnad ingår budgeterad kostnad för el och fjärrkyla. I en del hyreskontrakt är även dessa driftkostnader inkluderade. Årskostnaden för 2011 uppgick till 417 Mkr. För år 2012 uppgår den till 431 Mkr och för 2013 förväntas den att uppgå till 449 Mkr. Den inhyrda ytan uppgår till kvadratmeter. Ytangivelsen avser ytinnehav per den första januari innevarande år. Det bör noteras att ytangivelser inte helt kan relateras till årskostnaden, då ytan endast kan mätas vid en given tidpunkt och årskostnaden är den utgift universitetet förväntas ha för hela året. Intäkter för uthyrda lokaler beräknas uppgå till 16,3 Mkr för 2012 och 19,5 Mkr för Av årskostnaden 2012 finansieras ca 36,8 Mkr av ALF-medel för läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning. Total yta för läkarutbildning m.m. uppgår till kvadratmeter. Landstinget i Östergötland finansierar hus 463, Cellbiologen, enligt särskild överenskommelse med Staten till och med år 2015, ca 10 Mkr per år. Övriga kostnader finansieras via internhyra samt intäkter från uthyrda lokaler. För närvarande har LiU kvadratmeter lediga lokaler. Sammanställning av årskostnader och ytor för redovisas i bilaga 1A. I bilaga 1B redovisas uppskattade ytförändringar för Avtalsportfölj Universitetets lokalbestånd är fördelat enligt nedan; Akademiska hus Öst AB: 74 % av lokalbeståndet, vilket omfattar hela Campus Valla samt 67 % av den inhyrda ytan på Campus Norrköping. Landstinget i Östergötland som genom FM Centrum Bygg och Fastighet förvaltar hela Campus US. 2

4 Dnr LiU Henry Ståhl Fastigheteter AB, Campus Norrköping (Spetsen och Trappan) FastPartner AB, Campus Norrköping (Bomullsspinneriet och Gropen) Klövern AB, Campus Norrköping (Kopparhammaren 7) John Mattson Fastighets AB, Carl Malmsten Furniture Studies, Lidingö Vasaparken Fastighets AB, Nationernas Hus, Linköping Mannerssons Fastighets AB, HU-kansliet Sandbäcksgatan, Linköping campus US St Kors Fastighets AB, Bokförråd och slutarkiv, Wahlbecks Företagspark, Linköping LiU analyserar fortlöpande avtalsportföljen och har under många år successivt omförhandlat uppsägningsbara hyresavtal. Avtal med produktionskostnadsbaserade hyror, vilka tecknas för ny- och ombyggnadsprojekt, har omförhandlats vid de tidpunkter då hyresavtalen varit uppsägningsbara, varvid hyran vid övergång till marknadsanpassad hyressättning alltid har sänkts, inte sällan högst avsevärt. Även övriga hyresavtal har omförhandlats när så bedömts vara motiverat. Även fastighetsägaren kan naturligtvis säga upp avtal för villkorsändring, typiskt syftande till en högre hyra, vilket förekommit i ett antal fall genom åren och i större omfattning än tidigare under det senaste året. Hösten 2010 sa LiU upp hyresavtalet för B-huset, som är en av universitetets enskilt största och mest kostsamma förhyrningar, för villkorsändring avseende hyresnivån. Efter prövning i hyresnämnden tecknades avtal med en hyresnivå som innebär en sänkning av årshyran med 12 Mkr i 2012 års nivå. Även nytt hyresavtal för en av LiUs förhyrningar i G-huset tecknades efter prövning av hyran i hyresnämnden. Avtalet var uppsagt för villkorsändring av Akademiska Hus och hyreskostnaden ökade med kr på årsbasis. I samband med utredningsarbetet kring LiUs framtida nyttjande av C-huset har universitetet också sagt upp hyresavtalet för C-huset för villkorsändring. Det treåriga hyresavtal som nu har tecknats medför en sänkning av hyreskostnaden med ca kr på årsbasis fr o m I samband med en planerad ombyggnad av A-korridoren i B-huset avses ett nytt 5-årigt hyresavtal t o m 2018 att tecknas med oförändrad grundhyresnivå. Ombyggnadskostnaden avses regleras i ett tilläggsavtal med ett ombyggnadstillägg som utgår under en begränsad tid. Akademiska Hus har under det senaste året sagt upp hyresavtal avseende Kårallen, Hus I3 och Tema-huset för höjning av hyran. Omförhandling av hyresvillkoren för dessa objekt har sammantaget medfört en höjning av hyran med 1,7 Mkr på årsbasis. Efter omförhandling av hyresvillkoren har nya avtal även tecknats för Hus I1I2 och Zenit vilket sammanlagt medför en höjning av årshyran med ca kr på årsbasis fr o m hösten I samband med planeringen av ombyggnadsåtgärderna för att tillskapa en universitetsklubb i Vallfarten på campus Valla har överenskommelse träffats mellan LiU och Akademiska Hus om en sänkning av grundhyran med kr per år till följd av att Akademiska Hus överlåtit restaurangköksutrustning och kylanläggning samt underhålls- och reinvesteringsansvar för detta på hyresgästen. Universitetet har sagt upp Mjärdevi Västergård för avflyttning vid halvårsskiftet Landstinget har under året sagt upp två hyresavtal för villkorsändring med begäran om höjning av hyran. Förhandlingar med anledning av detta har ännu inte inletts. Efter LiUs uppsägning för villkorsändring av hyresavtalen för universitetets två förhyrningar i kv Gropen i Norrköping har överenskommelser tecknats med FastPartner AB om minskning av förhyrd lokalyta samt om ny tidpunkt för avtalstidens utgång. Omförhandling om minskning av hyrd lokalyta i Gropen och omförhandling av hyresvillkoren för vindsplanet i Bomullsspinneriet har medför en sänkning av årshyran med ca kr fr o m respektive ca kr fr o m Universitetet har under året tecknat hyresavtal med Klövern AB om ca kvm kontors- och studentlokaler i fastigheten Kopparhammaren 7 i Norrköping, vilka tillträddes i maj Lokalerna är belägna i anslutning till LiU:s lokaler i Visualiseringscenter C. Årshyran för dessa lokaler är ca kr exklusive värme och kyla. Efter internt utredningsarbete och förhandling med fastighetsägaren Klövern AB har universitetet under våren 2012 tecknat en överenskommelse med Klövern AB om utredning av förutsättningarna för ombyggnad av befintliga byggnader och uppförande av lokaler för Linköpings 3

5 Dnr LiU universitet på den angränsande fastigheten Kopparhammaren 2. Inriktningen är att LiU ska tillträda nya lokaler på fastigheten Kopparhammaren 2 i juli 2014, vilket då möjliggör att universitetet från samma tidpunkt kan lämna lokalerna i Kv Gropen vid Holmentorget samt de delar av förhyrda lokaler som gränsar mot Kungsgatan och Bredgatan. LiU har tecknat andrahandshyresavtal med restauratörerna Compass Group AB och Högskolerestauranger AB för café- och restauranglokalerna på campus Valla, campus Norrköping och campus US fr o m andra halvåret Hyresavtalen har tecknats för en period om fem år för att ge restauratörerna incitament till mer långsiktiga satsningar på verksamheten med inredning, utrustning och lokaler. I samband med avtalstecknandet har i flertalet fall respektive restauratör köpt befintlig köksutrustning och övertagit ansvar för reinvestering och underhåll av denna. Omsättningsbaserad hyra i kombination med minimihyra utgår för café- och restauranglokalerna. Antal hyreskontrakt i LiUs avtalsportfölj, kontraktssummor samt möjlig omförhandlingstidpunkt redovisas i bilaga 2. Omvärldsanalys Oron i världsekonomin väntas påverka den svenska ekonomin allt mer framöver. BNP-tillväxten i världen är fortsatt svag och ser inte ut att öka särskilt mycket den närmaste tiden. Osäkerheten om utvecklingen i euroområdet är fortsatt hög och tillväxtprognoserna för euroområdet och övriga världen har reviderats ner. Sverige har hittills stått emot statskriser i euroområdet och eurokris samt har uppvisat oväntat bra BNP-tillväxt. Men den negativa omvärldspåverkan förväntas öka med betydande risk för en minskad svensk export och svagare tillväxt även i Sverige. Därmed ser arbetsmarknaden ut att försvagas mer än väntat. Konjunkturinstitutets prognos indikerar en arbetslöshet om 7,5 till 8 procent fram till 2015 och arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden kommer att vara svag under 2012 och En låg omsättningstillväxt med minskad köpkraft för företagen ger konsekvenser i form av försvagad hyresmarknad med minskad efterfrågan och lägre betalningsvilja för verksamhetslokaler. Den svenska ekonomin och konjunkturen har nu bekräftas vara i nedgång, vilket kan få konsekvenser såsom ökade vakanser och lägre hyresnivåer. Kontorshyresnivåerna i landet har generellt sett varit relativt stabila under en längre tid. Kontorshyresmarknaderna i såväl Linköping som Norrköping uppvisar i princip oförändrade nivåer sedan en tid tillbaka. Även utbudet av lediga lokaler är på en tämligen balanserad nivå. Efterfrågan på lokaler varierar mellan olika områden, men generellt har efterfrågan dämpats något. Lokalernas kvalitet har fått allt större betydelse och hyresgästerna efterfrågar moderna och yteffektiva lokaler. Bra luftkomfort, dyrare inredningsmaterial och även miljöklassificerade lokaler efterfrågas av många hyresgäster. Individuella faktorer såsom lokalernas standard och läge spelar stor roll för hyressättningen. Regeringen har föreslagit nya satsningar på bl a infrastrukturen. Investeringar i infrastruktur har generellt en positiv inverkan på den regionala fastighetsmarknaden då effektiva kommunikationer är viktiga för att skapa attraktiva miljöer för bl a boende, företagande och andra verksamheter. Regeringen har uttalat att det kommer att bli en satsning på utbyggnad av Ostlänken som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Norrköping. Det kommer att påverka regionen positivt och därmed kommer sannolikt hyresmarknaden påverkas på längre sikt. Marknaden står och väger och osäkerheten kring ifall regeringen med utlovade satsningar ska kunna förhindra en recession kan leda till minskad konsumtion och lägre investeringsvilja hos svenska hushåll och företag vilket har en direkt påverkan på hyresmarknaden för kommersiella lokaler. Fastighetsanalytiker gör bedömningen att lokalhyresnivåerna på marknader i balans mellan utbud och efterfrågan under hösten kommer att vara oförändrade medan hyrorna kommer att vara oförändrade eller sjunkande i delmarknader som är starkt omsättningsberoende. Genomslaget på lokalhyrorna på framförallt Valla är dock svårt att bedöma. Linköpingsmarknaden är alltjämt starkare än Norrköpings hyresmarknad. Dock har universitetet högre hyror i Norrköping än i Linköping till följd av att Campus Norrköping är relativt nyetablerat och hyrorna 4

6 Dnr LiU den första avtalsperioden i flertalet fall är baserade på faktisk produktionskostnad. I Linköping däremot har universitetet en blandning av marknadsanpassade hyror och produktionskostnadsbaserade hyror och följaktligen en lägre snitthyra. Lokalkostnadernas utveckling Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har hållits konstant på mellan % sedan För 2012 är andelen 13,6 %. Prognos för 2013 visar på oförändrad andel, 13,6 %. Förändringar Lokalkostnaderna för 2012 har ökat med ca 14 Mkr jämfört med lokalkostnaderna för Hyreskostnadsökningen beror bland annat på att universitetet ingått nya förhyrningar i Terra, G-huset, Kopparhammaren 7 (Norrköping) och labblokaler på Campus Valla, ca 14 Mkr kan härledas till detta. Nytt hyresavtal för B-huset har även gett en sänkning av hyreskostnaden motsvarande 12 Mkr per år. Ombyggnadskostnader på Campus US har inneburit en hyresökning med 2 Mkr. Förändringar av konsumentprisindex mellan 2012 och 2011 påverkar hyresnivån med en ökning av 6 Mkr. Resterande kostnadsökning kan härledas till ökade driftkostnader, främst kostnader för el. Lokalkostnaderna för 2013 beräknas öka med 16,4 Mkr jämfört med lokalkostnaderna för 2012, varav förändringar i preliminärt konsumentprisindex står för ca 3,5 Mkr av lokalkostnadsökningen. Nybyggnationer, bl.a. för labblokaler samt datorhall, och omförhandling av hyresavtal på Campus Valla motsvarar en uppskattad kostnadsökning på ca 11,8 Mkr. I Norrköping beräknas kostnaderna öka med ca 1 Mkr till följd av förhyrningen av Kopparhammaren 7. Driftkostnaderna för universitetets lokaler för 2013 beräknas öka till 27,2 Mkr jämfört med de 26,4 Mkr som budgeterades för i föregående års lokalförsörjningsplan. Budgeten baseras främst på den prognos som Akademiska Hus gjort för prisutvecklingen på el i sitt bestånd, där man bedömer att elpriserna kommer att öka med 2 %. Campusövergripande Under våren 2012 genomfördes en nyordning beträffande restauranger och caféer på våra campus. Nya avtal skrevs med två huvudaktörer: Compass Group och HÖRS. Ett antal förändringar/ombyggnationer har genomförts under sommaren/hösten 2012: - Kårallen har genomgått en ombyggnation så att en mer attraktiv och för studenterna mer ändamålsenlig miljö har skapats. Sittplatser har bland annat försetts med eluttag för studier. - I hus Zenit har ett helt nytt koncept, ett samarbete mellan Akademibokhandeln och HÖRS prövats. En ny restaurang, Zodiaken, öppnade i oktober 2012 med inriktning asiatisk mat. - Under våren 2013 kommer ett nytt café att öppnas i C-huset som ett komplement till ny hamburgerbar som kommer att öppnas i det som idag är café Cesam - I A-huset har ett mobilt café öppnat I juni 2012 antogs projektplanen Campus LiU Projektplanen har sin grund i det av rektor initierade pedagogiska språnget, vars syfte är att lyfta grundutbildningen vid LiU. Campus LiU 2015 behandlar den fysiska miljöns förutsättningar för det pedagogiska språnget och beskriver åtgärder nybyggnationer, ombyggnationer med mera och skall ge förslag till hur LiU kan erbjuda studiemiljöer och arbetsmiljöer som lever upp till LiU:s målsättning om öppenhet, nyfikenhet och nytänkande. Planen behandlar alla campus och föreslår i korthet: Campus Valla - Nytt hus för utbildningsmiljöer uppförs mellan A- och B-husen 5

7 Dnr LiU Nytt hus för studentservicefunktioner, förvaltningen och fakultetskanslierna uppförs väster om Zenit - Origo byggs om till samlat universitetsbibliotek (Hum Sams- och Tek Nat-bibliotekslokaler) - D-huset byggs om till utbildningsmiljöer - C-huset byggs om till tentalokaler och grupprum - Externa förhyrningar i G-huset, Terra och delar av Mjärdevi lämnas - Satsning på utemiljöer/torgbildningar på och ikring Corson Campus Norrköping - Förtätning av Kåkenhus samt förstärkning av entrén från Skvallertorget - Nyetablering i fastigheten Kopparhammaren 2 för koncentration kring Strömmen och nya campusbron - Satsning på utemiljön med syfte att bättre utnyttja det attraktiva läget vid Strömmen Campus US - Nya utbildnings- och studiemiljöer i nybyggnation hus 511 (tillbyggnad till hus 001) vid norra infarten (entrén till campus US) - Nya utbildnings- och studiemiljöer inom Framtidens US, främst i nybyggnad i hus 448 (ny flygel till huvudblocket) Projektplan Campus LiU 2015 bilägges denna lokalförsörjningsplan, bilaga 3. I denna framgår också de planerade aktiviteterna runt Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer. Campus Valla Under 2012 har försöksdjursanläggningen för stora djur, TMC (Translational Medicine Center) uppförts. Anläggningen kommer att tas i fullt bruk januari 2013 och delas mellan universitetet och Landstinget. Byggnation av nya kontors- och undervisningslokaler för KMC (katastrofmedicinskt centrum) har påbörjats och beräknas vara färdigställda september KMC är en enhet under Landstingets huvudmannaskap med betydande anknytning till forskning och utbildning vid LiU. Förnyad utredning har visat att erforderlig facilitet för bedrivande av studier avseende infekterade djur i huvudsak kan tillskapas inom den planerade byggnationen, CBR 2, hus 491 på US. Detta beslut har tagits i CBR:s styrelse och den planerade anläggningen CBR 4 i omedelbar anslutning till såväl TMC som KMC kommer därför inte att uppföras. Byggnationen av ny datorhall för Nationellt superdatorcentrum pågår och beräknas vara klar maj I enlighet med projektplanen för Campus LiU 2015 har ett antal lärosalar i C-huset byggts om under sommaren 2012 och bland annat försetts med ny teknik. Åtgärderna i C-huset kommer att fortgå under hösten 2012 och våren Förbättringar och förtätningar av läsplatser/studieplatser i A-huset kommer att genomföras under hösten/vintern 2012, ett resultat av genomförd utredning tillsammans med studenter kring läsplatser och resultatet av NSI-undersökningen Vallfarten har genomgått en ombyggnad till nya universitetsklubben, en mötesplats för alla LiU:s anställda. Vallfarten kommer att invigas i mitten av november Här kommer LiU:s anställda att erbjudas lunch i lite lugnare miljö till en något högre kostnad jämfört med övriga restauranger på campus. Ett större mötesrum för ca 20 personer, samt mindre gästmatsal/mötesrum och lounge-miljö är också inrymda i lokalerna. Universitetsklubben är ett välkomnat tillskott till campus och kommer också att vara ett gott alternativ för olika arrangemang som idag hålls i externa lokaler, t ex Scandic Väst. Linköpings kommun startade under våren 2011 samhällsbyggnadsprojektet LinköpingsBo2016, en booch samhällsexpo som under sommaren 2016 kommer att äga rum i direkt anslutning till campus Valla. En ny stadsdel, innehållande bland annat 400 nya bostäder, en skola, förskola, handel och verksamheter kommer att växa fram i Västra Valla. Den nya stadsdelen har fått namnet Vallastaden, en stadsdel som ska präglas av social hållbarhet, lärande, kreativitet och resurseffektivitet. Den här delen av Linköping 6

8 Dnr LiU valdes av flera anledningar: - Linköpings universitet är en viktig drivkraft för Linköpings och regionens utveckling och konkurrenskraft - Campus som livsmiljö är en viktig fråga för universitetets attraktivitet och konkurrenskraft - I Västra Valla finns goda förutsättningar för att skapa en kreativ och innovativ mötesplats i Linköping - Universitetsområdet och det närliggande Mjärdevi Science Park berör ett stort antal människor - Platsen ger möjligheter för samarbete och utbyte mellan universitetet, forskare, studenter och näringsliv - Platsen ger goda förutsättningar för en utveckling av kollektivtrafikstråket som knyter samman Mjärdevi Science Park, Linköpings universitet och staden Under sommaren 2012 genomfördes en arkitekttävling för stadsplan för Vallastaden. Vinnare blev Okidoki arkitekter från Göteborg med sitt nytänkande förslag med social hållbarhet i fokus. Läs mer om Vallastaden och LinköpingsBo 2016: Campus US I februari 2011 fattade Landstingsfullmäktige beslut om att investera 3,8 miljarder kronor i projektet Framtidens US, en omfattande om- och nybyggnadsplan för US-området. Universitetet är delaktigt i lokalplanerings- och projekteringsprocessen för ett antal olika delprojekt. Planeringen av ett nytt universitetshus, hus 511, är i slutprojekteringsskedet. Det är en tillbyggnad till hus 001, som är beläget vid norra infarten, där Campus US har sin huvudentré. Det nybyggda hus 511 och ombyggda hus 001 kommer uteslutande att innehålla verksamhet för universitetet med bland annat nya undervisningslokaler, en större hörsal och en casesal, grupprum med mera samt kontorsarbetsplatser. De flesta verksamheter som idag är inrymda i hus 240, Hälsans Hus, kommer att flytta hit, varvid universitetet i huvudsak lämnar hus 240. Hus 511 beräknas vara klart i slutet av 2014, vilket är cirka sex månader senare än vad som tidigare var beräknat. Förseningens främsta anledning är de stora infrastrukturproblem som hela byggnationen av Framtidens US medför och att ombyggnad av hus 001 integrerats i projektet. Vidare planeras universitetsverksamhet i nya tillbyggnader till huvudblocket samt ombyggnad i befintliga hus, bland annat nya lokaler för CMIV och Klinisk Fysiologi. De nya huskropparna 443 och 448 beräknas vara färdigställda under Förutom lokaler för CMIV och Klinisk Fysiologi planeras nya lokaler för klinisk forskning inom bl.a. Ögon- och Hudklinikerna. På ett våningsplan i hus 448 kommer fler undervisningslokaler att uppföras. Trots de tillskott som nybyggnation av utbildningsmiljöer i hus 001/511 och hus 448 medför råder alltjämt brist på utbildningsmiljöer, främst lärosalar av rätt storlek och editrum, eftersom en succesiv utökning av läkarprogrammet kommer att ske. Bristen kommer att bli ännu större den kommande femårsperioden och en utredning kommer att genomföras under vintern 2012-våren 2013 i syfte att undersöka möjligheten till optimering av antalet platser i aulan i hus 240, Hälsans Hus, samt möjligheten att bygga om hörsalen i hus 530, patologihuset. Slutprojektering pågår för ny försöksdjursanläggning för smådjur ovanpå nytt planerat P-hus, hus 491, även det beläget vid norra infarten. Den nya anläggningen ska till stora delar ersätta den befintliga försöksdjursanläggningen i hus 420. Även dessa lokaler beräknas vara klara under Q och anledningen till att projektet försenats ca sex månader är att den tidigare planerade anläggningen för infektiösa smådjur, CBR 4 som från början skulle placeras i direkt anslutning till TMC på campus Valla, efter beslut i CBR:s styrelse i augusti 2012 ej kommer att uppföras utan istället inrymmas i anläggningen i hus 491. Projektering pågår för renovering av hus 420 plan 9 och 10, vilket omfattar bland annat det så kallade 7

9 Dnr LiU P 3-laboratoriet, för odling av Turberkelbakterier, vilket LiU:s forskargrupp inom Tb-inriktning är beroende av. Renoveringen kommer att genomföras i fem etapper och andra etappen, inom vilken P 3- laboratoriet ingår, beräknas vara klart hösten Under sommaren 2012 genomfördes en renovering av Berzelius-salen i hus 463. Salen försågs med nytt trägolv och ny inredning. En omfattande renovering av lokaler för experimentell patologi i hus 530 kommer att genomföras under Lokalerna har under en längre tid varit mycket undermåliga och förutom nya ytskikt kommer mindre omdisposition i syfte att få bättre arbetsmiljö att genomföras. Under ombyggnationen kommer personalen delvis att evakueras till tillfälliga lokaler. En mindre anpassning av lokaler på plan 10 i hus 003 kommer att genomföras under vintern 2012 så att försöksdjursverksamhet kan bedrivas i mindre omfattning för experimentell njurmedicinsk forskning. Till stöd för klinisk forskning planeras en biobanksfacilitet med kombinerat fryshotell för lågtemperaturboxar i hus 920 under Hugo Theorells torg. Med anledning av det ökade anslaget för läkarstudenter som LiU tilldelats kommer en utredning kring hur anpassning, och/eller eventuell nybyggnad, av studentmiljöer för de läkarstudenter som gör sin läkarpraktik vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping att genomföras med beräknad start under våren Campus Norrköping Våren 2012 togs en inglasad gångbro över Bredgatan i bruk. Gångbron underlättar kontakterna mellan universitetets lokaler i Kåkenhus och Täppan. Under våren invigdes även Campusbron, en gångbro över Motala ström som binder samman Kåkenhus med Visualiseringscenter C och kvarteret Kopparhammaren. Campusbron är ett samarbetsprojekt mellan Norrköpings kommun och fastighetsägarna i området. Till 1 juli 2012 färdigställdes ca 1800 kvm nya lokaler i Kopparhammaren 7 vid Kungsgatan för institutionen studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Hösten 2012 har projektering påbörjats för nya lokaler i Kv Kopparhammaren 2 vid Norra Grytsgatan. Avsikten är att ca kvm kontor, laboratorielokaler och lärosalar ska vara inflyttningsklara 1 juli 2014, dels i en nyuppförd byggnad, dels i en industribyggnad från slutet av 1800-talet som byggs om. Under sommaren 2012 startade universitetet en omfattande utredning kring hur Kåkenhus kan göras mer levande. Ambitionen är att skapa mer liv genom förtätning och bättre användning av de stora öppna ytorna så att ändamålsenliga läsplatsytor - genom bättre möblering, belysning, akustik samt elförsörjning - och trivsamma informella mötesplatser skapas. I Kåkenhus finns mycket stora publika ytor såsom nuvarande entréytor, trapphallar och läsplatsytor som upplevs tomma, ödsliga och överdimensionerade och som alla har potential att kunna förtätas. Entrén mot Skvallertorget är den entré som de flesta upplever som huvudentrén till campus Norrköping och även denna ger ett ödsligt intryck. I de planerade åtgärderna för Kåkenhus ingår att göra entrén från Skvallertorget till en tydlig huvudentré genom att flytta nuvarande café/restaurang till entréytan med serveringsplats i entréhallen samt skapa sittplatser för caféet som även fungerar som studieplatser/läsplatser för studenterna i de lokaler som idag är arbetsplatser för student- och utbildningsstöd i den gamla bevarade färgeribyggnaden intill Bergsbron. Student- och utbildningsstöd kommer att få nya arbetsplatser på plan 4. Restaurangköket kommer att vara kvar i nuvarande läge, men delar av serveringslinjen byggs om så att ett större studentkök kan åstadkommas. 8

10 Dnr LiU Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) flyttar delar av sin verksamhet från Täppan till Kåkenhus i en öppen kontorslösning på plan 3. Detta får konsekvenser som gör att en ny entré till biblioteket öppnas direkt från entréhallen, Bredgatan. Utomhusterrassen som vetter mot strömmen kommer att nås via biblioteket. På plan 4 byggs bokningsbara mötesrum och grupprum för alla i huset samt ett öppet kontor som ersätter kontoret i Svallertorgsentrén på plan 2. Övrigt LiU utreder tillsammans med fastighetsägaren ifråga möjligheten att bygga om den idag tomma delen av Bodals Gård då behov om en utökning av lokaler för masterstudenter föreligger. Under sommaren 2012 har renoveringar genomförts av toaletter i Nationernas Hus. I Nationernas Hus har nytt golv lagts i Scholanders sal och i matsalen. 9

11 Projektplan Utgåva: 1.4 1(15) Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete Projektplan Programledare: Karolina Ganhammar

12 PP: Campus LiU (15) Innehåll 1 Basfakta Godkännande av projektplan och bilagor Projektet, sammanfattning Idé och mål Bakgrund Koppling till effektmål Projektmål och målprioritering Förutsättningar och inberoenden Leverans och överlämning Leveransobjekt och godkännande Organisation Projektorganisation Bemanning Ansvar, befogenheter Kompetensutveckling Tidsplan och resursbehov Projekttidplan Beslutspunkter, milstolpar Resursbehov Inköp Arbetsformer Arbetsmetod Dokumenthantering Informationsspridning Möten Administrativa rutiner Risker Projektrisker Övriga risker Projektkalkyl Finansiering Referenser Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Första utgåva av projektplan Andra utgåva av projektplan Tredje utgåva av projektplan Fjärde utgåva av projektplan

13

14 PP: Campus LiU (15) leva upp till LiU:s strategiska mål och ge förutsättningar för lärarna att genomföra en undervisning med hög pedagogisk kvalitet. 2 Idé och mål 2.1 Bakgrund Under en längre tid har undervisningsmiljöerna i C- huset på campus Valla varit undermåliga och inte svarat upp mot vare sig relevanta pedagogiska förutsättningar eller god studiesocial miljö. Ett antal utredningar och ombyggnadsalternativ har arbetats fram under de gångna åren. Vid analys av förslagen har följande framkommit: - byggnadens struktur och byggnadstekniska förutsättningar innebär stora begränsningar beträffande takhöjd, dagsljusförhållanden, ventilation med mera, för att till fyllest kunna motsvara moderna krav på pedagogisk verksamhet - de förslag som föreligger är inte ekonomiskt försvarbara i förhållande till de begränsade kvaliteter som kan åstadkommas genom att bygga om C- huset - en ombyggnad av C- huset förutsätter dessutom en, eller flera nya byggnader, då antalet lärosalar inte blir tillräckligt i ett ombyggt C- hus På motsvarande sätt har ett antal utredningar och ombyggnadsförslag presenterats beträffande Origo, då universitetsförvaltningen växt ur sina lokaler och sedan lång tid sitter utspridda över campus och till viss del även på Mjärdevi. Vid analys av förslagen har följande framkommit: - inget av de redovisade alternativen kan erbjuda gemensamma lokaler för förvaltningen tillsammans med närliggande funktioner - inget av de redovisade alternativen kan erbjuda möjlighet till nya, innovativa arbetsmiljöer - även i detta fall kan man starkt ifrågasätta de ekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad som inte är tillfyllest relaterat ovanstående båda punkter 2011 genomfördes en utredning kring förbättring av läsplatser/studieplatser på campus Valla tillsammans med studentrepresentanter. Under 2012 fattades beslut om att restaurangavtalet skulle skrivas om i syfte att ge restauratörerna större ansvar för de förhyrda lokalerna och där utomhusmiljöerna spelar en viktig roll för hela campusområdet. I samband med detta fattades också beslut om att genomdriva projekt LiU Faculty Club i Vallfarten, en samlingsplats för alla anställda vid LiU samt deras gäster. Vid särskilt prefektmöte i augusti 2011, rörande lokalfrågor, identifierades behov av flera nya labb- och undervisningsmiljöer för institutionerna IDA, IEI och ISY. Beslut fattades om att utreda dessa behov i gemensam ny byggnad och/eller ombyggnation av befintliga lokaler. Rektor har i flera sammanhang talat om vikten att LiU framöver sätter ökat fokus på grundutbildningen och tar ett pedagogiskt språng, vilket bland annat innefattar att göra våra läromiljöer bättre, mer ändamålsenliga och bättre anpassade efter nya moderna tekniker och undervisningspedagogik. Det framtida behovet av lärosalar måste därför preciseras. Det gäller såväl antal som storlek men också utformningen av salarna så att de kan användas på ett flexibelt sätt och gör det möjligt för lärarna att använda olika pedagogiska former för sin undervisning. Som en grund för detta arbete skall en utredning göras som visar hur det nuvarande beståndet av lärosalar utnyttjas. Särskild vikt skall läggas på att redovisa bokningen av nuvarande undervisningslokaler baserat på lokalernas storlek. Målet med detta projekt är bland annat att ersätta undervisningslokaler i hus C och flytta dessa till nya eller ombyggda hus. Det är därför nödvändigt att ha en övergripande bild av det framtida behovet av undervisningslokaler och självstudieplatser, på Campus Valla så att den framtida dimensioneringen av utbildningslokaler är anpassat till behovet.

15 PP: Campus LiU (15) Kåkenhus utgörs av olika huskroppar där delar tillhör historiska byggnader kompletterade och sammanknutna med senare moderna nybyggnationer. I Kåkenhus finns mycket stora publika ytor som gör att byggnaden idag upplevs som tom, ödslig och överdimensionerad. Idag används inte lokalerna på ett effektivt sätt. LiU planerar att lämna lokalerna i gamla delen av Spetsen och Gropen för att få ett mer sammanhängande och förtätat campusområde runt strömmen och den nya campusbron i fastigheten Kopparhammaren 2. ITN/ El- Org- gruppen och Acreo har uttryckt att de vill flytta sin verksamhet till Kåkenhus. För att förbättra samarbetet och kommunikation dem emellan vill de flytta från sina nuvarande cellkontor i Täppan till en öppen kontorsyta belägen på plan 3 i Kåkenhus och som en följd av detta måste studie- och läsplatser förtätats. En viktig del är att poängtera entrén från Skvallertorget som huvudentré för campus Norrköping. Förändringar i Kåkenhus blir därför att - förtäta entrén genom att bygga ett nytt café - delar av de publika ytorna på plan 3 blir en öppen kontorsyta - övriga publika ytor förtätas för bättre och mer ändamålsenliga läsplatser/studieplatser - bibliotekets entréförhållanden och logistik ses över i samband med att delar av de publika ytorna blir arbetsplatser - studentservicefunktioner (stäm av med Agneta vilka) ges nya lokaler i Kåkenhus och flyttas från Trappan Mot bakgrund av ovanstående redogjorde universitetsarkitekt Karolina Ganhammar för en helhetslösning med syfte att visualisera hur de fysiska miljöerna i det av rektor initierade pedagogiska språnget, som innefattar såväl framtidens undervisningsmiljöer som framtidens arbetsplatser. Helhetslösningen beskrivs under Projektmål nedan. 2.2 Koppling till effektmål Nr Effektmål Koppling till LiUs strategikarta E1 Ökad attraktionskraft bland presumtiva Bygga LiU:s varumärke medarbetare och studenter E2 Ökad trivsel hos medarbetare och studenter Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning E3 Bättre bemötande av LiU:s studenter Bygga LiU:s varumärke E4 E5 E6 Bättre studie- och lärmiljöer för såväl studenter som lärare Effektivare nyttjande av hyrda lokaler med modern och pedagogisk arbetsplatsutformning Mer kreativt arbetsklimat med enklare kommunikationsvägar Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitetet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Examinera doktorer och studenter med lysande framtidsutsikter Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats där goda insatser synliggörs Bygga LiU:s varumärke Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats där goda insatser synliggörs Bygga LiU:s varumärke E7 Större utbyte/integration med Bidra till tillväxt och välfärd

16 PP: Campus LiU (15) omgivande samhället i samband med etableringen av Vallastaden Bidra till det goda kosmopolitiska samhället 2.3 Projektmål och målprioritering Projektmål Nr Projektmål Koppling till effektmål 1 Ny utformning av lärosalar i C- huset är genomförd som E1 pilottest för senare utvärdering. 2 Metoderna från ovanstående utvärdering är applicerade i E1, E2, E4 valda delar av de nya lärmiljöerna. C- huset är ombyggt till framtida tentasalar, därigenom kan tentasalarna i Terra kan lämnas. 3 En ny byggnad mellan A- och B- huset är uppförd innehållande E1, E2, E4 labbmiljöer, undervisningsmiljöer (delvis ersättning för C- huset) samt arbetsplatser med mera för IT- verksamhet. Byggnaden har sin utgångspunkt i en redan påbörjad lokalutredning för IDA/IEI/ISY. 4 Ett nytt hus för förvaltningen, nya Origo, är uppfört väster om Zenit innehållande ca 400 arbetsplatser samt konferenslokaler, grupprum mm. LiU- entré är förstärkt och tydliggjort. E3,E5, E6 5 Universitetsbiblioteket i B- huset och D- huset är inflyttade in i en gemensam byggnad, nuvarande Origo, vars flyglar eventuellt byggs samman. 6 Nuvarande bibliotek i B- huset är ombyggt till institutionslokaler. 7 Nuvarande bibliotek i D- huset är ombyggt för framtidens lärmiljöer (delvis ersättning för C- huset). 8 Tre tydliga torg har skapats: ett entrétorg som binder samman allén från nuvarande infart 2 med nya Origo, ett internationellt torg framför nya UB Valla och Zenit samt förstärkning av blå havet framför Kårallen och ny byggnad mellan A- och B- husen. E2, E4, E5, E6, E7 E1, E2, E4, E5, E6 E1, E2, E4, E5, E6 E1, E2, E3, E7 9 LiU har lämnat G- huset och Terra helt och hållet. E2, E3, E4, E5, E6 10 Möjlighet för att bygga konferenscentrum i samband med Link E2, E3, E4, E7 Bo 2016 är beaktat. 11 Kåkenhus har ny tydlig huvudentré från Skvallertorget som E1, E2, E3 sjuder av liv 12 Den nya öppna arbetsmiljön för El- Org- gruppen och Acreo utgör ett bra referensobjekt för delprojektet Nyskapande och E1, E2, E5, E6

17 PP: Campus LiU (15) stödjande arbetsmiljöer 13 Miljövetenskap, Centrum för klimatpolitisk forskning samt Medie- och Informationsteknik har nya lokaler i Koppahammaren 2 E1, E2, E4, E Projektets prioritering Prioritering: 2 Kvalitet/ kvantitet 1 Tidpunkt 3 Kostnad Avgränsningar Detta projekt kommer att fokusera på att skapa lokalmässiga och miljömässiga förutsättningar för att genomföra den pedagogiska och innehållsliga utveckling av grundutbildningen som är själva grundbulten i det pedagogiska språnget. Det är dock viktigt att påpeka att samordning sker så att projektet Campus LiU 2015 understödjer denna överordnade process och att inte tid förloras. Projektet Campus LiU 2015 kommer inte att ansvara för att förverkliga de idéer och tankar som uppkommer i samband med Vallastadens uppförande. Däremot kommer kontinuerlig dialog att föras. 2.4 Förutsättningar och inberoenden Förutsättningar För att kunna planera och ta fram byggnader med funktionella, flexibla och nyskapande lär- och arbetsmiljöer krävs övergripande riktlinjer för lokalernas utformning. För att ta fram dessa riktlinjer bör olika arbetsgrupper bildas med representanter från såväl LiU:s institutioner, fakulteter, förvaltning som studentkårer. Representanter till arbetsgrupperna bör utses i maj månad 2012 och arbetet i grupperna skall inledas före sommaren. Parallellt med arbetsgruppernas arbete skall verksamhetsbeskrivningar och lokalprogram tas fram. Det är av yttersta vikt att ovanstående delar i projektet påbörjas samtidigt och drivs parallellt för att inte tappa tid. Utöver de arbetsgrupper som nämns under avsnitt 6.1 så bör en kommunikatör och en upphandlingshandläggare knytas till projektet Akademiska hus har utrett möjlighet att starta en inglasning av Origo under pågående verksamhet och meddelat att detta inte låter sig göras. För att projekttidplanen skall hållas måste Origo utrymmas före Nya Origo är färdigställt. Under perioden mars juni 2015 måste samtliga medarbetare flytta till tillfälliga lösningar Inberoenden Nr. Beskrivning Ansvarig Datum 1. Utredning av LiU- IT:s IT- direktör placering 2. Utredning av NSC:s Föreståndare för NSC

18 PP: Campus LiU (15) placering 3. Utredning av Holding Bolaget, inkl. Innovationskontoret, Lead Företagsinkubator etc. Vicerektor för samverkan Leverans och överlämning 3.1 Leveransobjekt och godkännande Leveranser Lev. nr. Beskrivning Datum 1 Utformningen av övergripande oktober 2012 riktlinjerna för hur framtidens läromiljöer, arbetsmiljöer samt utformning och lokalisering av studentservice är klara 2 Tävlingsprogrammet är fastställt oktober Åtgärder för C- huset som december 2012 experimentverkstad är färdigställda 4 Lokalprogram för nya förvaltnings- och december 2012 undervisningshuset ( C2 ) är färdigställt 5 Resultat från pilottest i C- huset är klart januari Arkitekttävling är genomförd januari Verksamhetsbeskrivningar från samtliga februari 2013 områden/avdelningar inom UF, berörda institutioner, UB samt NSC är sammanställda 8 El- Org- gruppen och Acreo har flyttat in i Kåkenhus Mars- April Kåkenhus entré och fik är klart Mars- April Lokalprogram för UB Valla och ombyggt april 2013 D- hus ( C3 ) är framtaget 11 Projektering, systemhandling/kalkyl för november 2013 nya förvaltnings- och undervisningshuset ( C2 ) är framtagen 12 Inflyttning Kopparhammaren 2 Juli Inflyttning i nya undervisningshuset juni 2015 ( C2 ) 14 Inflyttning i UB Valla augusti Inflyttning i nya förvaltningshuset september Inflyttning i ombyggt D- hus ( C3 ) maj 2016

19 PP: Campus LiU (15) 4 Organisation 4.1 Projektorganisation Styrgrupp Programledning Huvudprojektledare Referensgrupp Prefektledningsrådet Referensgrupp CSG Projektadm - Byggnadsingenjör Delprojekt innovativa pedagogiska lärandemiljöer Delprojekt Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer Delprojekt - Kundmötesplatser Delprojekt UB Valla 4.2 Bemanning Personal Projektroll Procent Helen Dannetun Styrgruppsordförande Inom ramen för ordinarie tjänst Karin Fälth- Magnusson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Peter Värbrand Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Kent Waltersson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Mats Arwidson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Karolina Ganhammar Programansvarig Inom ramen för ordinarie tjänst Agneta Hägg- Knape Huvudprojektledare direktiv- 65% grupperna/projektledare Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer Anders Englund Lokalplanerare Inom ramen för ordinarie tjänst Elin Johansson Lokalplanerare Inom ramen för ordinarie tjänst Ylva Häggstam Fastighetsekonom Inom ramen för ordinarie

20 PP: Campus LiU (15) tjänst Sara Eklund Fastighetsekonom Inom ramen för ordinarie tjänst Gunilla Liman + ev. NN (intern resurs) Projektadministratör Inom ramen för ordinarie tjänst AnnaKarin Unger Miljökoordinator Inom ramen för ordinarie tjänst Marina Geijer Projektledare, projektanställd 100%, 1 år Sophie Weinhardt Projektledare, projektanställd 50%, 1 år Matilda Henebäck Projektdeltagare, projektanställd 100%, 1 år Elisabeth Wahrby, Eva Kommunikatörer 20%, 4 år Bergstedt NN Pedagogiskt stöd 50 %, 1 år NN Projektdeltagare, 6 stycken 20% * 6 månader 4.3 Ansvar, befogenheter Styrgrupp Ansvar Säkerställa att projektets resultat ligger i linje med universitetets strategi Säkerställa projektets resultat genom att tillföra de resurser som krävs för att leverera resultatet Godkänna leveranserna från projektet Förankra leveranserna från projektet i verksamheten Befogenheter Avsluta projektet Godkänna projektplanen Godkänna större ändringar av projektplanen Programansvarig Ansvar Genomföra projektet inom ramarna för denna projektplan Säkerställa att projektet har ändamålsenliga metoder och hjälpmedel Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra arbetet Rapportera och informera om projektläget Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna Producera, leverera och överlämna rätt resultat Befogenheter Nyttja och styra tilldelade resurser Vid behov ändra projektets organisation Initiera projektanalyser Genomföra eventuella omförhandlingar angående projektet

Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete. Projektplan. 2012-09- 21 Projektplan Dnr LiU- 2012-00840 Utgåva: 1.4 1(15)

Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete. Projektplan. 2012-09- 21 Projektplan Dnr LiU- 2012-00840 Utgåva: 1.4 1(15) 2012-09- 21 Projektplan Utgåva: 1.4 1(15) Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete Projektplan Programledare: Karolina Ganhammar 2(15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016 redovisning av lokalsituationen vid Linköpings Universitet 2011-2016 Lokalförsörjningsavdelningen, LFA Bakgrund och förutsättningar Dnr LiU-2011-01285 Enligt den ordning

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011

Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011 2006-11-28 BESLUT Dnr LiU 1152/06-70 Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2006-2011 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen LiU 1425/03-70

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen LiU 1425/03-70 LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen 2003-11-03 LiU 1425/03-70 Lokalförsörjningsplan för perioden 2003-2008 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2003-2008

Läs mer

Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla

Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla 2015-02-16 BESLUT Dnr LiU-2012-00840 1(1) Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla Universitetsstyrelsen beslutar

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2020

Lokalförsörjningsplan 2015-2020 2015-06-04 DNR LIU-2015-00723 BESLUT 1(1) Lokalförsörjningsplan 2015-2020 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2015-202 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2018

Lokalförsörjningsplan 2013-2018 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2013-01599 Lokalförsörjningsplan 2013-2018 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2013-2018 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet

Läs mer

En ny strategikarta för Linköpings universitet

En ny strategikarta för Linköpings universitet 2012-12-07 BESLUT Dnr LiU-2012-01028 USP 2012-6.5 1(2) En ny strategikarta för Linköpings universitet Under 2004 genomförde Linköpings universitet för första gången ett strategiarbete i syfte att skapa

Läs mer

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-00840 Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 Mot bakgrund av den föreliggande föredragningspromemorian och den kompletterande

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden

Lokalförsörjningsplan för perioden 2010-10-19 BESLUT Dnr LiU-2010-01121 Lokalförsörjningsplan för perioden 2010-2015 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2010-2015 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Hantering och riktlinjer för balanserad kapitalförändring inom universitet

Hantering och riktlinjer för balanserad kapitalförändring inom universitet 2013-04-12 BESLUT Dnr LiU-2013-000528 1(5) Hantering och riktlinjer för balanserad kapitalförändring universitet Inledning Linköpings universitet har under åren 2009-2011 redovisat överskott motsvarande

Läs mer

Uppföljning av interrevisionens revisionsrapport: upphandling

Uppföljning av interrevisionens revisionsrapport: upphandling 2013-04-12 BESLUT Dnr LiU-2011-02040 1(2) Uppföljning av interrevisionens revisionsrapport: upphandling Universitetsstyrelsen har i sitt ställningstagande den 17 februari 2012 till internrevisionens upphandlingsrapport

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Uppdragsbeskrivning och Kravspecifikation. Fastighetskonsulter (hyresgästsupport)

Uppdragsbeskrivning och Kravspecifikation. Fastighetskonsulter (hyresgästsupport) 2011-03-16 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2010-01185 1 (5) Uppdragsbeskrivning och Kravspecifikation för Ramavtal gällande Fastighetskonsulter (hyresgästsupport) vid Linköpings universitet I denna handling

Läs mer

Kompetensutveckling av lärare

Kompetensutveckling av lärare 2013-09-04 BESLUT Dnr LiU-2011-01727 1(1) Kompetensutveckling av lärare Universitetsstyrelsen beslutar godkänna bifogad rapport om kompetensutveckling av lärare - uppföljning av vidtagna åtgärder och bedömning

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan 2016-06-03 DNR LIU-2016-00796 BESLUT 1(1) Lokalförsörjningsplan 2016-2021 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2016-2021 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet

Läs mer

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0 Dokumentansvarig: Datum Anders Söderholm 2013-03-26 Projektdirektiv Lokalisering 2016 Innehåll 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND 1 1.2 SYFTE 1 1.3 PROJEKTMÅL /EFFEKTMÅL

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 048-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010

Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010 1(5) s sammanträde den 8 juni 2010 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Magnus Hall Margareta Josefsson Christer Mård Helena Persson Agneta Westerdahl Maria Ågren Jan-Erik Ögren Per-Erik

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB)

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) 1(5) Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: Handlingsplanen avser Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) Behandlad i LSG: 2013-10-03 Fastslagen i Biblioteksstyrelsen via beslut per capsulam

Läs mer

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_ Sida: 1 (6) Projektplan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Idé och mål... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans och överlämning... 4 3.1 Leveransobjekt och godkännande...

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15 1(5) s sammanträde 12 juni 2007 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Trygve Carlsson Ewa Groppfeldt Olle Persson Agneta Westerdahl Kajsa Ellegård Jan Ernerudh Lars Hultman Aaron Axelsson

Läs mer

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1 Sida 1 Om projektorganisation en beskriver fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika roller inom projektet. Här beskrivs även överenskommen fördelning av ansvar mellan projektet och basorganisationen.

Läs mer

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan 2009-04-14 Projektplan Dnr LiU 2008/02805 Utgåva: 1.2 1(9) Ny LiU Webb 2.0 Projektplan Projektledare Fredrike Wagnsgård Filnamn: PP_NLW_2_0 Utvecklingsrådet PP: Ny LiU Webb 2.0 Dnr LiU 2008/02805 2(9)

Läs mer

Naturvetenskap Life, protokoll

Naturvetenskap Life, protokoll NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr H 2017/120 Naturvetenskap Life, protokoll Möte: Styrgruppsmöte Datum: 2017-12-21 Antecknat av: Gustav Bertilsson Uleberg Deltagare: Styrgrupp: Elisabet Ahlberg (dekan),

Läs mer

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 e e LINKOPINGS UNIVERSITET 2017-02-13 DNR LIU-2017-00684 BESLUT 1(2) Beslut om inrättande av och instruktion för avtalscentrumet C-research Linköpings universitet har under en följd

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010

Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010 1(5) s sammanträde den 19 oktober 2010 Plats: Rimforsa Strand Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Magnus Hall Margareta Josefsson Christer Mård Agneta Westerdahl Jan-Erik Ögren Per-Erik

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

Bemyndigande att teckna hyresavtal avseende vissa lokaler inom Campus US

Bemyndigande att teckna hyresavtal avseende vissa lokaler inom Campus US 2007-04-02 BESLUT Dnr LiU 1285/05-70 Bemyndigande att teckna hyresavtal avseende vissa lokaler inom Campus US Med hänvisning till vad som redovisas i skriftlig föredragningspromemoria till detta ärende

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Forskning Utbildning Skola i Samverkan Projektplan

Forskning Utbildning Skola i Samverkan Projektplan 2012-09-18 Projektplan Utgåva: 1.4 1(13) Forskning Utbildning Skola i Samverkan Projektplan Mallversion: PP_liu_1.4.doc Projektledare: Lars Kåreklint Filnamn: beslut-projektplan.doc Styrelsen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift BESLUTSUNDERLAG 2/2 Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493 Datum och underskrift FM centrum Utfärdat av: Anne-Li Stenström Dokumentnamn: Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2015-05-07 Regionstyrelsen Version:

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll

Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll 2008-06-11 BESLUT LiU-2008/00613 Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll Universitetsstyrelsen beslutar godkänna principerna för det framlagda förslaget till tillämpning av förordningen

Läs mer

Konsekvensbedömning vid genomförande av projekt Campus LiU 2015.

Konsekvensbedömning vid genomförande av projekt Campus LiU 2015. Titel Konsekvensbedömning Sida 1(5) Institution/motsvarande Utfärdare Utfärdad den Godkänt av Godkänt datum Dokumenttyp Mall Dnr Utgåva 1 Konsekvensbedömning vid genomförande av projekt Campus LiU 2015.

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB)

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) 1(6) Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) 2015- Handlingsplanen avser Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) Behandlad i LSG 2015-09-17 Fastslagen av via per capsulam-beslut

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR UTBILDNING OCH ADMINISTRATION ÄN DNR 40402-433/2013 SOF SID 1 (7) 2013-10-02 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Patrik Simonsson Telefon: 08-508

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.2-329 Prorektor Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Delprojektledare: Torbjörn von Schantz Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-31

Läs mer

Nya kommunlokaler i Mörby centrum

Nya kommunlokaler i Mörby centrum 1(6) Kommunstyrelsen Nya kommunlokaler i Mörby centrum Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2016 60 att fastställa projektdirektiv för den fortsatta arbets- och beslutsprocessen gällande nya kommunlokaler

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se FM centrum Så här driver LiÖ byggprojekt www.lio.se INLEDNING FM centrum (Facility Management) är det centrum inom Landstinget i Östergötland som har i uppdrag att ta ett landstingsövergripande helhetsansvar

Läs mer

verksamheten (ersättare för Björn Gerdle)

verksamheten (ersättare för Björn Gerdle) Sida 1 av 5 Närvarande Ledamöter Johan Dabrosin Söderholm Johanna Dahlberg Fredrik Elinder Ulrika Englund Lena Jonasson Karin Kjellgren Oskar Lyding Anita McAllister Nina Nelson Karin Sandström Mikael

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Åtgärder för fysisk tillgänglighet vid Linköpings universitet

Åtgärder för fysisk tillgänglighet vid Linköpings universitet Lokalförsörjningsavdelningen 2006-02-23 Anna Hesser rev 2008-02-20 Dnr: LiU 1076/07-17 Åtgärder för fysisk tillgänglighet vid Linköpings universitet Linköpings universitets tre Campus och dess byggnader

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Inledning I lokalförsörjningsplanen fastställer högskolestyrelsen årligen högskolans övergripande strategi för lokalplaneringen. Planen är avsedd

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa 1(6) Tid: Lokal: Onsdagen den 23 april2014 kl. 8.30-12.00 Åsundasalen, Storgården, Rimforsa Närvarande: Ledamöter: Anna Ekström Helen Dannetun Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson Helena Persson

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser 2015-06-04 DNR LIU2015-01012 BESLUT 1(1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn.

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. PROJEKDIREKTIV 1 (7) Projektnamn: Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Delprojekt: transport av medier Planen för transport av medier är ett av sex delprojekt

Läs mer

Så här driver Region Östergötland byggprojekt. FM centrum. www.regionostergotland.se

Så här driver Region Östergötland byggprojekt. FM centrum. www.regionostergotland.se Så här driver Region Östergötland byggprojekt FM centrum www.regionostergotland.se INLEDNING FM centrum (Facility Management) är det centrum inom Region Östergötland som har i uppdrag att ta ett regionsövergripande

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Informationsmöte Campus LiU. 26 januari 2017

Informationsmöte Campus LiU. 26 januari 2017 Informationsmöte Campus LiU 26 januari 2017 Kent Waltersson 2017-01-26 3 Värderingar och förhållningssätt Vi är alla värdar på arbetsplatsen och står för ett professionellt bemötande Vi tar ansvar för

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 1 (5) Protokoll 2014-09-04 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-09-04 Dnr SU 525 1.3.2 2014-03 Sammanträdesrum 668, kl. 9.00

Läs mer

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 1 (6) Projektplan - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Nyinhyrning och omflyttning för arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter

Nyinhyrning och omflyttning för arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-06-02 Handläggare Martin Thor Telefon: 08-508 35 525 Till Arbetsmarknadsnämnden den 14 juni 2016 Ärende 9 Nyinhyrning och omflyttning

Läs mer

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 71 Dnr PS 2012-0048 Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Personalavdelningen Ylva Berggren, projektledare PROJEKTPLAN 1 / 5 2012-10-15 dnr Y 2012/5 Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Bakgrund Hösten

Läs mer

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/416 257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer