Lokalförsörjningsplan för perioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017"

Transkript

1 BESLUT Dnr LiU (1) Lokalförsörjningsplan för perioden Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än rent marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler skall underställas universitetsstyrelsen, även om planerna på utökningar har redovisats i lokalförsörjningsplanen. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Bengt Westerberg, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Jenny Andersson, Per-Erik Ellström, Lars Hultman, Margareta Josefsson, Oskar Lyding, Christer Mård, Helena Persson, Niclas Söör, Agneta Westerdahl, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, suppleanten Daniel B. Wilhelms, personalföreträdarna Örjan Lönnevik och Marianne Plymoth, styrelsens sekreterare Maria Hoffstedt, chefsjuristen Göran Hessling, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt universitetsarkitekten Karolina Ganhammar, den sistnämnda föredragande. Bengt Westerberg Karolina Ganhammar Universitetsledningen

2 Dnr LiU LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN redovisning av lokalsituationen vid Linköpings Universitet Universitetsarkitekt Karolina Ganhammar samt Lokalförsörjningsavdelningen, LFA

3 Dnr LiU Bakgrund och förutsättningar Enligt den ordning som gäller sedan 1994 så fastställer universitetsstyrelsen årligen i anslutning till sitt budgetbeslut en lokalförsörjningsplan som omfattar fem år. Planen är avsedd att vara utgångspunkt för lokalplaneringen i ett längre perspektiv samt utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare, varvid universitetsstyrelsen prövar behovet av förhyrning genom att lämna bemyndigande till rektor att först teckna projekteringsavtal, i förekommande fall, och sedan hyresavtal. Planen beskriver lokalinnehav, beslutade och planerade, och hyreskostnader under innevarande år, eller förändringar av ytor för planerade eller förväntade - men inte beslutade - förändringar. Planen redovisar enbart kostnader för hyra samt drift för de lokaler som förhyrs av Linköpings universitet. Lokalinnehavet presenteras för hela universitetet uppdelat på respektive campus, samt förväntade tillkommande och/eller eventuellt avgående förhyrningar. Campus Valla omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr inom kvarteret Intellektet i Linköping. Campus Norrköping omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr i Norrköping. Campus US omfattar lokaler inom Universitetssjukhuset samt lokaler på Sandbäcksgatan. Planen redovisar samtliga lokaler som universitetet disponerar på Campus US d.v.s. även de lokaler som omfattas av avtal om läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning - det s.k. ALFavtalet. Under övrigt redovisas resterande lokaler i Linköping och Lidingö. Årskostnader för lokaler och principer för finansiering Begreppet årskostnad är summan av hyreskostnaden och driftkostnaden för redovisat år. Planen utgår från en förväntad kostnad för 2013 vilket innebär en omräkning med preliminärt konsumentprisindex (KPI) för oktober 2012, i förekommande fall, samt budgeterad driftkostnad. Merparten av fastigheterna som universitetets lokaler är belägna i är befriade från fastighetsskatt. I driftkostnad ingår budgeterad kostnad för el och fjärrkyla. I en del hyreskontrakt är även dessa driftkostnader inkluderade. Årskostnaden för 2011 uppgick till 417 Mkr. För år 2012 uppgår den till 431 Mkr och för 2013 förväntas den att uppgå till 449 Mkr. Den inhyrda ytan uppgår till kvadratmeter. Ytangivelsen avser ytinnehav per den första januari innevarande år. Det bör noteras att ytangivelser inte helt kan relateras till årskostnaden, då ytan endast kan mätas vid en given tidpunkt och årskostnaden är den utgift universitetet förväntas ha för hela året. Intäkter för uthyrda lokaler beräknas uppgå till 16,3 Mkr för 2012 och 19,5 Mkr för Av årskostnaden 2012 finansieras ca 36,8 Mkr av ALF-medel för läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning. Total yta för läkarutbildning m.m. uppgår till kvadratmeter. Landstinget i Östergötland finansierar hus 463, Cellbiologen, enligt särskild överenskommelse med Staten till och med år 2015, ca 10 Mkr per år. Övriga kostnader finansieras via internhyra samt intäkter från uthyrda lokaler. För närvarande har LiU kvadratmeter lediga lokaler. Sammanställning av årskostnader och ytor för redovisas i bilaga 1A. I bilaga 1B redovisas uppskattade ytförändringar för Avtalsportfölj Universitetets lokalbestånd är fördelat enligt nedan; Akademiska hus Öst AB: 74 % av lokalbeståndet, vilket omfattar hela Campus Valla samt 67 % av den inhyrda ytan på Campus Norrköping. Landstinget i Östergötland som genom FM Centrum Bygg och Fastighet förvaltar hela Campus US. 2

4 Dnr LiU Henry Ståhl Fastigheteter AB, Campus Norrköping (Spetsen och Trappan) FastPartner AB, Campus Norrköping (Bomullsspinneriet och Gropen) Klövern AB, Campus Norrköping (Kopparhammaren 7) John Mattson Fastighets AB, Carl Malmsten Furniture Studies, Lidingö Vasaparken Fastighets AB, Nationernas Hus, Linköping Mannerssons Fastighets AB, HU-kansliet Sandbäcksgatan, Linköping campus US St Kors Fastighets AB, Bokförråd och slutarkiv, Wahlbecks Företagspark, Linköping LiU analyserar fortlöpande avtalsportföljen och har under många år successivt omförhandlat uppsägningsbara hyresavtal. Avtal med produktionskostnadsbaserade hyror, vilka tecknas för ny- och ombyggnadsprojekt, har omförhandlats vid de tidpunkter då hyresavtalen varit uppsägningsbara, varvid hyran vid övergång till marknadsanpassad hyressättning alltid har sänkts, inte sällan högst avsevärt. Även övriga hyresavtal har omförhandlats när så bedömts vara motiverat. Även fastighetsägaren kan naturligtvis säga upp avtal för villkorsändring, typiskt syftande till en högre hyra, vilket förekommit i ett antal fall genom åren och i större omfattning än tidigare under det senaste året. Hösten 2010 sa LiU upp hyresavtalet för B-huset, som är en av universitetets enskilt största och mest kostsamma förhyrningar, för villkorsändring avseende hyresnivån. Efter prövning i hyresnämnden tecknades avtal med en hyresnivå som innebär en sänkning av årshyran med 12 Mkr i 2012 års nivå. Även nytt hyresavtal för en av LiUs förhyrningar i G-huset tecknades efter prövning av hyran i hyresnämnden. Avtalet var uppsagt för villkorsändring av Akademiska Hus och hyreskostnaden ökade med kr på årsbasis. I samband med utredningsarbetet kring LiUs framtida nyttjande av C-huset har universitetet också sagt upp hyresavtalet för C-huset för villkorsändring. Det treåriga hyresavtal som nu har tecknats medför en sänkning av hyreskostnaden med ca kr på årsbasis fr o m I samband med en planerad ombyggnad av A-korridoren i B-huset avses ett nytt 5-årigt hyresavtal t o m 2018 att tecknas med oförändrad grundhyresnivå. Ombyggnadskostnaden avses regleras i ett tilläggsavtal med ett ombyggnadstillägg som utgår under en begränsad tid. Akademiska Hus har under det senaste året sagt upp hyresavtal avseende Kårallen, Hus I3 och Tema-huset för höjning av hyran. Omförhandling av hyresvillkoren för dessa objekt har sammantaget medfört en höjning av hyran med 1,7 Mkr på årsbasis. Efter omförhandling av hyresvillkoren har nya avtal även tecknats för Hus I1I2 och Zenit vilket sammanlagt medför en höjning av årshyran med ca kr på årsbasis fr o m hösten I samband med planeringen av ombyggnadsåtgärderna för att tillskapa en universitetsklubb i Vallfarten på campus Valla har överenskommelse träffats mellan LiU och Akademiska Hus om en sänkning av grundhyran med kr per år till följd av att Akademiska Hus överlåtit restaurangköksutrustning och kylanläggning samt underhålls- och reinvesteringsansvar för detta på hyresgästen. Universitetet har sagt upp Mjärdevi Västergård för avflyttning vid halvårsskiftet Landstinget har under året sagt upp två hyresavtal för villkorsändring med begäran om höjning av hyran. Förhandlingar med anledning av detta har ännu inte inletts. Efter LiUs uppsägning för villkorsändring av hyresavtalen för universitetets två förhyrningar i kv Gropen i Norrköping har överenskommelser tecknats med FastPartner AB om minskning av förhyrd lokalyta samt om ny tidpunkt för avtalstidens utgång. Omförhandling om minskning av hyrd lokalyta i Gropen och omförhandling av hyresvillkoren för vindsplanet i Bomullsspinneriet har medför en sänkning av årshyran med ca kr fr o m respektive ca kr fr o m Universitetet har under året tecknat hyresavtal med Klövern AB om ca kvm kontors- och studentlokaler i fastigheten Kopparhammaren 7 i Norrköping, vilka tillträddes i maj Lokalerna är belägna i anslutning till LiU:s lokaler i Visualiseringscenter C. Årshyran för dessa lokaler är ca kr exklusive värme och kyla. Efter internt utredningsarbete och förhandling med fastighetsägaren Klövern AB har universitetet under våren 2012 tecknat en överenskommelse med Klövern AB om utredning av förutsättningarna för ombyggnad av befintliga byggnader och uppförande av lokaler för Linköpings 3

5 Dnr LiU universitet på den angränsande fastigheten Kopparhammaren 2. Inriktningen är att LiU ska tillträda nya lokaler på fastigheten Kopparhammaren 2 i juli 2014, vilket då möjliggör att universitetet från samma tidpunkt kan lämna lokalerna i Kv Gropen vid Holmentorget samt de delar av förhyrda lokaler som gränsar mot Kungsgatan och Bredgatan. LiU har tecknat andrahandshyresavtal med restauratörerna Compass Group AB och Högskolerestauranger AB för café- och restauranglokalerna på campus Valla, campus Norrköping och campus US fr o m andra halvåret Hyresavtalen har tecknats för en period om fem år för att ge restauratörerna incitament till mer långsiktiga satsningar på verksamheten med inredning, utrustning och lokaler. I samband med avtalstecknandet har i flertalet fall respektive restauratör köpt befintlig köksutrustning och övertagit ansvar för reinvestering och underhåll av denna. Omsättningsbaserad hyra i kombination med minimihyra utgår för café- och restauranglokalerna. Antal hyreskontrakt i LiUs avtalsportfölj, kontraktssummor samt möjlig omförhandlingstidpunkt redovisas i bilaga 2. Omvärldsanalys Oron i världsekonomin väntas påverka den svenska ekonomin allt mer framöver. BNP-tillväxten i världen är fortsatt svag och ser inte ut att öka särskilt mycket den närmaste tiden. Osäkerheten om utvecklingen i euroområdet är fortsatt hög och tillväxtprognoserna för euroområdet och övriga världen har reviderats ner. Sverige har hittills stått emot statskriser i euroområdet och eurokris samt har uppvisat oväntat bra BNP-tillväxt. Men den negativa omvärldspåverkan förväntas öka med betydande risk för en minskad svensk export och svagare tillväxt även i Sverige. Därmed ser arbetsmarknaden ut att försvagas mer än väntat. Konjunkturinstitutets prognos indikerar en arbetslöshet om 7,5 till 8 procent fram till 2015 och arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden kommer att vara svag under 2012 och En låg omsättningstillväxt med minskad köpkraft för företagen ger konsekvenser i form av försvagad hyresmarknad med minskad efterfrågan och lägre betalningsvilja för verksamhetslokaler. Den svenska ekonomin och konjunkturen har nu bekräftas vara i nedgång, vilket kan få konsekvenser såsom ökade vakanser och lägre hyresnivåer. Kontorshyresnivåerna i landet har generellt sett varit relativt stabila under en längre tid. Kontorshyresmarknaderna i såväl Linköping som Norrköping uppvisar i princip oförändrade nivåer sedan en tid tillbaka. Även utbudet av lediga lokaler är på en tämligen balanserad nivå. Efterfrågan på lokaler varierar mellan olika områden, men generellt har efterfrågan dämpats något. Lokalernas kvalitet har fått allt större betydelse och hyresgästerna efterfrågar moderna och yteffektiva lokaler. Bra luftkomfort, dyrare inredningsmaterial och även miljöklassificerade lokaler efterfrågas av många hyresgäster. Individuella faktorer såsom lokalernas standard och läge spelar stor roll för hyressättningen. Regeringen har föreslagit nya satsningar på bl a infrastrukturen. Investeringar i infrastruktur har generellt en positiv inverkan på den regionala fastighetsmarknaden då effektiva kommunikationer är viktiga för att skapa attraktiva miljöer för bl a boende, företagande och andra verksamheter. Regeringen har uttalat att det kommer att bli en satsning på utbyggnad av Ostlänken som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Norrköping. Det kommer att påverka regionen positivt och därmed kommer sannolikt hyresmarknaden påverkas på längre sikt. Marknaden står och väger och osäkerheten kring ifall regeringen med utlovade satsningar ska kunna förhindra en recession kan leda till minskad konsumtion och lägre investeringsvilja hos svenska hushåll och företag vilket har en direkt påverkan på hyresmarknaden för kommersiella lokaler. Fastighetsanalytiker gör bedömningen att lokalhyresnivåerna på marknader i balans mellan utbud och efterfrågan under hösten kommer att vara oförändrade medan hyrorna kommer att vara oförändrade eller sjunkande i delmarknader som är starkt omsättningsberoende. Genomslaget på lokalhyrorna på framförallt Valla är dock svårt att bedöma. Linköpingsmarknaden är alltjämt starkare än Norrköpings hyresmarknad. Dock har universitetet högre hyror i Norrköping än i Linköping till följd av att Campus Norrköping är relativt nyetablerat och hyrorna 4

6 Dnr LiU den första avtalsperioden i flertalet fall är baserade på faktisk produktionskostnad. I Linköping däremot har universitetet en blandning av marknadsanpassade hyror och produktionskostnadsbaserade hyror och följaktligen en lägre snitthyra. Lokalkostnadernas utveckling Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har hållits konstant på mellan % sedan För 2012 är andelen 13,6 %. Prognos för 2013 visar på oförändrad andel, 13,6 %. Förändringar Lokalkostnaderna för 2012 har ökat med ca 14 Mkr jämfört med lokalkostnaderna för Hyreskostnadsökningen beror bland annat på att universitetet ingått nya förhyrningar i Terra, G-huset, Kopparhammaren 7 (Norrköping) och labblokaler på Campus Valla, ca 14 Mkr kan härledas till detta. Nytt hyresavtal för B-huset har även gett en sänkning av hyreskostnaden motsvarande 12 Mkr per år. Ombyggnadskostnader på Campus US har inneburit en hyresökning med 2 Mkr. Förändringar av konsumentprisindex mellan 2012 och 2011 påverkar hyresnivån med en ökning av 6 Mkr. Resterande kostnadsökning kan härledas till ökade driftkostnader, främst kostnader för el. Lokalkostnaderna för 2013 beräknas öka med 16,4 Mkr jämfört med lokalkostnaderna för 2012, varav förändringar i preliminärt konsumentprisindex står för ca 3,5 Mkr av lokalkostnadsökningen. Nybyggnationer, bl.a. för labblokaler samt datorhall, och omförhandling av hyresavtal på Campus Valla motsvarar en uppskattad kostnadsökning på ca 11,8 Mkr. I Norrköping beräknas kostnaderna öka med ca 1 Mkr till följd av förhyrningen av Kopparhammaren 7. Driftkostnaderna för universitetets lokaler för 2013 beräknas öka till 27,2 Mkr jämfört med de 26,4 Mkr som budgeterades för i föregående års lokalförsörjningsplan. Budgeten baseras främst på den prognos som Akademiska Hus gjort för prisutvecklingen på el i sitt bestånd, där man bedömer att elpriserna kommer att öka med 2 %. Campusövergripande Under våren 2012 genomfördes en nyordning beträffande restauranger och caféer på våra campus. Nya avtal skrevs med två huvudaktörer: Compass Group och HÖRS. Ett antal förändringar/ombyggnationer har genomförts under sommaren/hösten 2012: - Kårallen har genomgått en ombyggnation så att en mer attraktiv och för studenterna mer ändamålsenlig miljö har skapats. Sittplatser har bland annat försetts med eluttag för studier. - I hus Zenit har ett helt nytt koncept, ett samarbete mellan Akademibokhandeln och HÖRS prövats. En ny restaurang, Zodiaken, öppnade i oktober 2012 med inriktning asiatisk mat. - Under våren 2013 kommer ett nytt café att öppnas i C-huset som ett komplement till ny hamburgerbar som kommer att öppnas i det som idag är café Cesam - I A-huset har ett mobilt café öppnat I juni 2012 antogs projektplanen Campus LiU Projektplanen har sin grund i det av rektor initierade pedagogiska språnget, vars syfte är att lyfta grundutbildningen vid LiU. Campus LiU 2015 behandlar den fysiska miljöns förutsättningar för det pedagogiska språnget och beskriver åtgärder nybyggnationer, ombyggnationer med mera och skall ge förslag till hur LiU kan erbjuda studiemiljöer och arbetsmiljöer som lever upp till LiU:s målsättning om öppenhet, nyfikenhet och nytänkande. Planen behandlar alla campus och föreslår i korthet: Campus Valla - Nytt hus för utbildningsmiljöer uppförs mellan A- och B-husen 5

7 Dnr LiU Nytt hus för studentservicefunktioner, förvaltningen och fakultetskanslierna uppförs väster om Zenit - Origo byggs om till samlat universitetsbibliotek (Hum Sams- och Tek Nat-bibliotekslokaler) - D-huset byggs om till utbildningsmiljöer - C-huset byggs om till tentalokaler och grupprum - Externa förhyrningar i G-huset, Terra och delar av Mjärdevi lämnas - Satsning på utemiljöer/torgbildningar på och ikring Corson Campus Norrköping - Förtätning av Kåkenhus samt förstärkning av entrén från Skvallertorget - Nyetablering i fastigheten Kopparhammaren 2 för koncentration kring Strömmen och nya campusbron - Satsning på utemiljön med syfte att bättre utnyttja det attraktiva läget vid Strömmen Campus US - Nya utbildnings- och studiemiljöer i nybyggnation hus 511 (tillbyggnad till hus 001) vid norra infarten (entrén till campus US) - Nya utbildnings- och studiemiljöer inom Framtidens US, främst i nybyggnad i hus 448 (ny flygel till huvudblocket) Projektplan Campus LiU 2015 bilägges denna lokalförsörjningsplan, bilaga 3. I denna framgår också de planerade aktiviteterna runt Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer. Campus Valla Under 2012 har försöksdjursanläggningen för stora djur, TMC (Translational Medicine Center) uppförts. Anläggningen kommer att tas i fullt bruk januari 2013 och delas mellan universitetet och Landstinget. Byggnation av nya kontors- och undervisningslokaler för KMC (katastrofmedicinskt centrum) har påbörjats och beräknas vara färdigställda september KMC är en enhet under Landstingets huvudmannaskap med betydande anknytning till forskning och utbildning vid LiU. Förnyad utredning har visat att erforderlig facilitet för bedrivande av studier avseende infekterade djur i huvudsak kan tillskapas inom den planerade byggnationen, CBR 2, hus 491 på US. Detta beslut har tagits i CBR:s styrelse och den planerade anläggningen CBR 4 i omedelbar anslutning till såväl TMC som KMC kommer därför inte att uppföras. Byggnationen av ny datorhall för Nationellt superdatorcentrum pågår och beräknas vara klar maj I enlighet med projektplanen för Campus LiU 2015 har ett antal lärosalar i C-huset byggts om under sommaren 2012 och bland annat försetts med ny teknik. Åtgärderna i C-huset kommer att fortgå under hösten 2012 och våren Förbättringar och förtätningar av läsplatser/studieplatser i A-huset kommer att genomföras under hösten/vintern 2012, ett resultat av genomförd utredning tillsammans med studenter kring läsplatser och resultatet av NSI-undersökningen Vallfarten har genomgått en ombyggnad till nya universitetsklubben, en mötesplats för alla LiU:s anställda. Vallfarten kommer att invigas i mitten av november Här kommer LiU:s anställda att erbjudas lunch i lite lugnare miljö till en något högre kostnad jämfört med övriga restauranger på campus. Ett större mötesrum för ca 20 personer, samt mindre gästmatsal/mötesrum och lounge-miljö är också inrymda i lokalerna. Universitetsklubben är ett välkomnat tillskott till campus och kommer också att vara ett gott alternativ för olika arrangemang som idag hålls i externa lokaler, t ex Scandic Väst. Linköpings kommun startade under våren 2011 samhällsbyggnadsprojektet LinköpingsBo2016, en booch samhällsexpo som under sommaren 2016 kommer att äga rum i direkt anslutning till campus Valla. En ny stadsdel, innehållande bland annat 400 nya bostäder, en skola, förskola, handel och verksamheter kommer att växa fram i Västra Valla. Den nya stadsdelen har fått namnet Vallastaden, en stadsdel som ska präglas av social hållbarhet, lärande, kreativitet och resurseffektivitet. Den här delen av Linköping 6

8 Dnr LiU valdes av flera anledningar: - Linköpings universitet är en viktig drivkraft för Linköpings och regionens utveckling och konkurrenskraft - Campus som livsmiljö är en viktig fråga för universitetets attraktivitet och konkurrenskraft - I Västra Valla finns goda förutsättningar för att skapa en kreativ och innovativ mötesplats i Linköping - Universitetsområdet och det närliggande Mjärdevi Science Park berör ett stort antal människor - Platsen ger möjligheter för samarbete och utbyte mellan universitetet, forskare, studenter och näringsliv - Platsen ger goda förutsättningar för en utveckling av kollektivtrafikstråket som knyter samman Mjärdevi Science Park, Linköpings universitet och staden Under sommaren 2012 genomfördes en arkitekttävling för stadsplan för Vallastaden. Vinnare blev Okidoki arkitekter från Göteborg med sitt nytänkande förslag med social hållbarhet i fokus. Läs mer om Vallastaden och LinköpingsBo 2016: Campus US I februari 2011 fattade Landstingsfullmäktige beslut om att investera 3,8 miljarder kronor i projektet Framtidens US, en omfattande om- och nybyggnadsplan för US-området. Universitetet är delaktigt i lokalplanerings- och projekteringsprocessen för ett antal olika delprojekt. Planeringen av ett nytt universitetshus, hus 511, är i slutprojekteringsskedet. Det är en tillbyggnad till hus 001, som är beläget vid norra infarten, där Campus US har sin huvudentré. Det nybyggda hus 511 och ombyggda hus 001 kommer uteslutande att innehålla verksamhet för universitetet med bland annat nya undervisningslokaler, en större hörsal och en casesal, grupprum med mera samt kontorsarbetsplatser. De flesta verksamheter som idag är inrymda i hus 240, Hälsans Hus, kommer att flytta hit, varvid universitetet i huvudsak lämnar hus 240. Hus 511 beräknas vara klart i slutet av 2014, vilket är cirka sex månader senare än vad som tidigare var beräknat. Förseningens främsta anledning är de stora infrastrukturproblem som hela byggnationen av Framtidens US medför och att ombyggnad av hus 001 integrerats i projektet. Vidare planeras universitetsverksamhet i nya tillbyggnader till huvudblocket samt ombyggnad i befintliga hus, bland annat nya lokaler för CMIV och Klinisk Fysiologi. De nya huskropparna 443 och 448 beräknas vara färdigställda under Förutom lokaler för CMIV och Klinisk Fysiologi planeras nya lokaler för klinisk forskning inom bl.a. Ögon- och Hudklinikerna. På ett våningsplan i hus 448 kommer fler undervisningslokaler att uppföras. Trots de tillskott som nybyggnation av utbildningsmiljöer i hus 001/511 och hus 448 medför råder alltjämt brist på utbildningsmiljöer, främst lärosalar av rätt storlek och editrum, eftersom en succesiv utökning av läkarprogrammet kommer att ske. Bristen kommer att bli ännu större den kommande femårsperioden och en utredning kommer att genomföras under vintern 2012-våren 2013 i syfte att undersöka möjligheten till optimering av antalet platser i aulan i hus 240, Hälsans Hus, samt möjligheten att bygga om hörsalen i hus 530, patologihuset. Slutprojektering pågår för ny försöksdjursanläggning för smådjur ovanpå nytt planerat P-hus, hus 491, även det beläget vid norra infarten. Den nya anläggningen ska till stora delar ersätta den befintliga försöksdjursanläggningen i hus 420. Även dessa lokaler beräknas vara klara under Q och anledningen till att projektet försenats ca sex månader är att den tidigare planerade anläggningen för infektiösa smådjur, CBR 4 som från början skulle placeras i direkt anslutning till TMC på campus Valla, efter beslut i CBR:s styrelse i augusti 2012 ej kommer att uppföras utan istället inrymmas i anläggningen i hus 491. Projektering pågår för renovering av hus 420 plan 9 och 10, vilket omfattar bland annat det så kallade 7

9 Dnr LiU P 3-laboratoriet, för odling av Turberkelbakterier, vilket LiU:s forskargrupp inom Tb-inriktning är beroende av. Renoveringen kommer att genomföras i fem etapper och andra etappen, inom vilken P 3- laboratoriet ingår, beräknas vara klart hösten Under sommaren 2012 genomfördes en renovering av Berzelius-salen i hus 463. Salen försågs med nytt trägolv och ny inredning. En omfattande renovering av lokaler för experimentell patologi i hus 530 kommer att genomföras under Lokalerna har under en längre tid varit mycket undermåliga och förutom nya ytskikt kommer mindre omdisposition i syfte att få bättre arbetsmiljö att genomföras. Under ombyggnationen kommer personalen delvis att evakueras till tillfälliga lokaler. En mindre anpassning av lokaler på plan 10 i hus 003 kommer att genomföras under vintern 2012 så att försöksdjursverksamhet kan bedrivas i mindre omfattning för experimentell njurmedicinsk forskning. Till stöd för klinisk forskning planeras en biobanksfacilitet med kombinerat fryshotell för lågtemperaturboxar i hus 920 under Hugo Theorells torg. Med anledning av det ökade anslaget för läkarstudenter som LiU tilldelats kommer en utredning kring hur anpassning, och/eller eventuell nybyggnad, av studentmiljöer för de läkarstudenter som gör sin läkarpraktik vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping att genomföras med beräknad start under våren Campus Norrköping Våren 2012 togs en inglasad gångbro över Bredgatan i bruk. Gångbron underlättar kontakterna mellan universitetets lokaler i Kåkenhus och Täppan. Under våren invigdes även Campusbron, en gångbro över Motala ström som binder samman Kåkenhus med Visualiseringscenter C och kvarteret Kopparhammaren. Campusbron är ett samarbetsprojekt mellan Norrköpings kommun och fastighetsägarna i området. Till 1 juli 2012 färdigställdes ca 1800 kvm nya lokaler i Kopparhammaren 7 vid Kungsgatan för institutionen studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Hösten 2012 har projektering påbörjats för nya lokaler i Kv Kopparhammaren 2 vid Norra Grytsgatan. Avsikten är att ca kvm kontor, laboratorielokaler och lärosalar ska vara inflyttningsklara 1 juli 2014, dels i en nyuppförd byggnad, dels i en industribyggnad från slutet av 1800-talet som byggs om. Under sommaren 2012 startade universitetet en omfattande utredning kring hur Kåkenhus kan göras mer levande. Ambitionen är att skapa mer liv genom förtätning och bättre användning av de stora öppna ytorna så att ändamålsenliga läsplatsytor - genom bättre möblering, belysning, akustik samt elförsörjning - och trivsamma informella mötesplatser skapas. I Kåkenhus finns mycket stora publika ytor såsom nuvarande entréytor, trapphallar och läsplatsytor som upplevs tomma, ödsliga och överdimensionerade och som alla har potential att kunna förtätas. Entrén mot Skvallertorget är den entré som de flesta upplever som huvudentrén till campus Norrköping och även denna ger ett ödsligt intryck. I de planerade åtgärderna för Kåkenhus ingår att göra entrén från Skvallertorget till en tydlig huvudentré genom att flytta nuvarande café/restaurang till entréytan med serveringsplats i entréhallen samt skapa sittplatser för caféet som även fungerar som studieplatser/läsplatser för studenterna i de lokaler som idag är arbetsplatser för student- och utbildningsstöd i den gamla bevarade färgeribyggnaden intill Bergsbron. Student- och utbildningsstöd kommer att få nya arbetsplatser på plan 4. Restaurangköket kommer att vara kvar i nuvarande läge, men delar av serveringslinjen byggs om så att ett större studentkök kan åstadkommas. 8

10 Dnr LiU Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) flyttar delar av sin verksamhet från Täppan till Kåkenhus i en öppen kontorslösning på plan 3. Detta får konsekvenser som gör att en ny entré till biblioteket öppnas direkt från entréhallen, Bredgatan. Utomhusterrassen som vetter mot strömmen kommer att nås via biblioteket. På plan 4 byggs bokningsbara mötesrum och grupprum för alla i huset samt ett öppet kontor som ersätter kontoret i Svallertorgsentrén på plan 2. Övrigt LiU utreder tillsammans med fastighetsägaren ifråga möjligheten att bygga om den idag tomma delen av Bodals Gård då behov om en utökning av lokaler för masterstudenter föreligger. Under sommaren 2012 har renoveringar genomförts av toaletter i Nationernas Hus. I Nationernas Hus har nytt golv lagts i Scholanders sal och i matsalen. 9

11 Projektplan Utgåva: 1.4 1(15) Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete Projektplan Programledare: Karolina Ganhammar

12 PP: Campus LiU (15) Innehåll 1 Basfakta Godkännande av projektplan och bilagor Projektet, sammanfattning Idé och mål Bakgrund Koppling till effektmål Projektmål och målprioritering Förutsättningar och inberoenden Leverans och överlämning Leveransobjekt och godkännande Organisation Projektorganisation Bemanning Ansvar, befogenheter Kompetensutveckling Tidsplan och resursbehov Projekttidplan Beslutspunkter, milstolpar Resursbehov Inköp Arbetsformer Arbetsmetod Dokumenthantering Informationsspridning Möten Administrativa rutiner Risker Projektrisker Övriga risker Projektkalkyl Finansiering Referenser Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Första utgåva av projektplan Andra utgåva av projektplan Tredje utgåva av projektplan Fjärde utgåva av projektplan

13

14 PP: Campus LiU (15) leva upp till LiU:s strategiska mål och ge förutsättningar för lärarna att genomföra en undervisning med hög pedagogisk kvalitet. 2 Idé och mål 2.1 Bakgrund Under en längre tid har undervisningsmiljöerna i C- huset på campus Valla varit undermåliga och inte svarat upp mot vare sig relevanta pedagogiska förutsättningar eller god studiesocial miljö. Ett antal utredningar och ombyggnadsalternativ har arbetats fram under de gångna åren. Vid analys av förslagen har följande framkommit: - byggnadens struktur och byggnadstekniska förutsättningar innebär stora begränsningar beträffande takhöjd, dagsljusförhållanden, ventilation med mera, för att till fyllest kunna motsvara moderna krav på pedagogisk verksamhet - de förslag som föreligger är inte ekonomiskt försvarbara i förhållande till de begränsade kvaliteter som kan åstadkommas genom att bygga om C- huset - en ombyggnad av C- huset förutsätter dessutom en, eller flera nya byggnader, då antalet lärosalar inte blir tillräckligt i ett ombyggt C- hus På motsvarande sätt har ett antal utredningar och ombyggnadsförslag presenterats beträffande Origo, då universitetsförvaltningen växt ur sina lokaler och sedan lång tid sitter utspridda över campus och till viss del även på Mjärdevi. Vid analys av förslagen har följande framkommit: - inget av de redovisade alternativen kan erbjuda gemensamma lokaler för förvaltningen tillsammans med närliggande funktioner - inget av de redovisade alternativen kan erbjuda möjlighet till nya, innovativa arbetsmiljöer - även i detta fall kan man starkt ifrågasätta de ekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad som inte är tillfyllest relaterat ovanstående båda punkter 2011 genomfördes en utredning kring förbättring av läsplatser/studieplatser på campus Valla tillsammans med studentrepresentanter. Under 2012 fattades beslut om att restaurangavtalet skulle skrivas om i syfte att ge restauratörerna större ansvar för de förhyrda lokalerna och där utomhusmiljöerna spelar en viktig roll för hela campusområdet. I samband med detta fattades också beslut om att genomdriva projekt LiU Faculty Club i Vallfarten, en samlingsplats för alla anställda vid LiU samt deras gäster. Vid särskilt prefektmöte i augusti 2011, rörande lokalfrågor, identifierades behov av flera nya labb- och undervisningsmiljöer för institutionerna IDA, IEI och ISY. Beslut fattades om att utreda dessa behov i gemensam ny byggnad och/eller ombyggnation av befintliga lokaler. Rektor har i flera sammanhang talat om vikten att LiU framöver sätter ökat fokus på grundutbildningen och tar ett pedagogiskt språng, vilket bland annat innefattar att göra våra läromiljöer bättre, mer ändamålsenliga och bättre anpassade efter nya moderna tekniker och undervisningspedagogik. Det framtida behovet av lärosalar måste därför preciseras. Det gäller såväl antal som storlek men också utformningen av salarna så att de kan användas på ett flexibelt sätt och gör det möjligt för lärarna att använda olika pedagogiska former för sin undervisning. Som en grund för detta arbete skall en utredning göras som visar hur det nuvarande beståndet av lärosalar utnyttjas. Särskild vikt skall läggas på att redovisa bokningen av nuvarande undervisningslokaler baserat på lokalernas storlek. Målet med detta projekt är bland annat att ersätta undervisningslokaler i hus C och flytta dessa till nya eller ombyggda hus. Det är därför nödvändigt att ha en övergripande bild av det framtida behovet av undervisningslokaler och självstudieplatser, på Campus Valla så att den framtida dimensioneringen av utbildningslokaler är anpassat till behovet.

15 PP: Campus LiU (15) Kåkenhus utgörs av olika huskroppar där delar tillhör historiska byggnader kompletterade och sammanknutna med senare moderna nybyggnationer. I Kåkenhus finns mycket stora publika ytor som gör att byggnaden idag upplevs som tom, ödslig och överdimensionerad. Idag används inte lokalerna på ett effektivt sätt. LiU planerar att lämna lokalerna i gamla delen av Spetsen och Gropen för att få ett mer sammanhängande och förtätat campusområde runt strömmen och den nya campusbron i fastigheten Kopparhammaren 2. ITN/ El- Org- gruppen och Acreo har uttryckt att de vill flytta sin verksamhet till Kåkenhus. För att förbättra samarbetet och kommunikation dem emellan vill de flytta från sina nuvarande cellkontor i Täppan till en öppen kontorsyta belägen på plan 3 i Kåkenhus och som en följd av detta måste studie- och läsplatser förtätats. En viktig del är att poängtera entrén från Skvallertorget som huvudentré för campus Norrköping. Förändringar i Kåkenhus blir därför att - förtäta entrén genom att bygga ett nytt café - delar av de publika ytorna på plan 3 blir en öppen kontorsyta - övriga publika ytor förtätas för bättre och mer ändamålsenliga läsplatser/studieplatser - bibliotekets entréförhållanden och logistik ses över i samband med att delar av de publika ytorna blir arbetsplatser - studentservicefunktioner (stäm av med Agneta vilka) ges nya lokaler i Kåkenhus och flyttas från Trappan Mot bakgrund av ovanstående redogjorde universitetsarkitekt Karolina Ganhammar för en helhetslösning med syfte att visualisera hur de fysiska miljöerna i det av rektor initierade pedagogiska språnget, som innefattar såväl framtidens undervisningsmiljöer som framtidens arbetsplatser. Helhetslösningen beskrivs under Projektmål nedan. 2.2 Koppling till effektmål Nr Effektmål Koppling till LiUs strategikarta E1 Ökad attraktionskraft bland presumtiva Bygga LiU:s varumärke medarbetare och studenter E2 Ökad trivsel hos medarbetare och studenter Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning E3 Bättre bemötande av LiU:s studenter Bygga LiU:s varumärke E4 E5 E6 Bättre studie- och lärmiljöer för såväl studenter som lärare Effektivare nyttjande av hyrda lokaler med modern och pedagogisk arbetsplatsutformning Mer kreativt arbetsklimat med enklare kommunikationsvägar Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitetet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Examinera doktorer och studenter med lysande framtidsutsikter Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats där goda insatser synliggörs Bygga LiU:s varumärke Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats där goda insatser synliggörs Bygga LiU:s varumärke E7 Större utbyte/integration med Bidra till tillväxt och välfärd

16 PP: Campus LiU (15) omgivande samhället i samband med etableringen av Vallastaden Bidra till det goda kosmopolitiska samhället 2.3 Projektmål och målprioritering Projektmål Nr Projektmål Koppling till effektmål 1 Ny utformning av lärosalar i C- huset är genomförd som E1 pilottest för senare utvärdering. 2 Metoderna från ovanstående utvärdering är applicerade i E1, E2, E4 valda delar av de nya lärmiljöerna. C- huset är ombyggt till framtida tentasalar, därigenom kan tentasalarna i Terra kan lämnas. 3 En ny byggnad mellan A- och B- huset är uppförd innehållande E1, E2, E4 labbmiljöer, undervisningsmiljöer (delvis ersättning för C- huset) samt arbetsplatser med mera för IT- verksamhet. Byggnaden har sin utgångspunkt i en redan påbörjad lokalutredning för IDA/IEI/ISY. 4 Ett nytt hus för förvaltningen, nya Origo, är uppfört väster om Zenit innehållande ca 400 arbetsplatser samt konferenslokaler, grupprum mm. LiU- entré är förstärkt och tydliggjort. E3,E5, E6 5 Universitetsbiblioteket i B- huset och D- huset är inflyttade in i en gemensam byggnad, nuvarande Origo, vars flyglar eventuellt byggs samman. 6 Nuvarande bibliotek i B- huset är ombyggt till institutionslokaler. 7 Nuvarande bibliotek i D- huset är ombyggt för framtidens lärmiljöer (delvis ersättning för C- huset). 8 Tre tydliga torg har skapats: ett entrétorg som binder samman allén från nuvarande infart 2 med nya Origo, ett internationellt torg framför nya UB Valla och Zenit samt förstärkning av blå havet framför Kårallen och ny byggnad mellan A- och B- husen. E2, E4, E5, E6, E7 E1, E2, E4, E5, E6 E1, E2, E4, E5, E6 E1, E2, E3, E7 9 LiU har lämnat G- huset och Terra helt och hållet. E2, E3, E4, E5, E6 10 Möjlighet för att bygga konferenscentrum i samband med Link E2, E3, E4, E7 Bo 2016 är beaktat. 11 Kåkenhus har ny tydlig huvudentré från Skvallertorget som E1, E2, E3 sjuder av liv 12 Den nya öppna arbetsmiljön för El- Org- gruppen och Acreo utgör ett bra referensobjekt för delprojektet Nyskapande och E1, E2, E5, E6

17 PP: Campus LiU (15) stödjande arbetsmiljöer 13 Miljövetenskap, Centrum för klimatpolitisk forskning samt Medie- och Informationsteknik har nya lokaler i Koppahammaren 2 E1, E2, E4, E Projektets prioritering Prioritering: 2 Kvalitet/ kvantitet 1 Tidpunkt 3 Kostnad Avgränsningar Detta projekt kommer att fokusera på att skapa lokalmässiga och miljömässiga förutsättningar för att genomföra den pedagogiska och innehållsliga utveckling av grundutbildningen som är själva grundbulten i det pedagogiska språnget. Det är dock viktigt att påpeka att samordning sker så att projektet Campus LiU 2015 understödjer denna överordnade process och att inte tid förloras. Projektet Campus LiU 2015 kommer inte att ansvara för att förverkliga de idéer och tankar som uppkommer i samband med Vallastadens uppförande. Däremot kommer kontinuerlig dialog att föras. 2.4 Förutsättningar och inberoenden Förutsättningar För att kunna planera och ta fram byggnader med funktionella, flexibla och nyskapande lär- och arbetsmiljöer krävs övergripande riktlinjer för lokalernas utformning. För att ta fram dessa riktlinjer bör olika arbetsgrupper bildas med representanter från såväl LiU:s institutioner, fakulteter, förvaltning som studentkårer. Representanter till arbetsgrupperna bör utses i maj månad 2012 och arbetet i grupperna skall inledas före sommaren. Parallellt med arbetsgruppernas arbete skall verksamhetsbeskrivningar och lokalprogram tas fram. Det är av yttersta vikt att ovanstående delar i projektet påbörjas samtidigt och drivs parallellt för att inte tappa tid. Utöver de arbetsgrupper som nämns under avsnitt 6.1 så bör en kommunikatör och en upphandlingshandläggare knytas till projektet Akademiska hus har utrett möjlighet att starta en inglasning av Origo under pågående verksamhet och meddelat att detta inte låter sig göras. För att projekttidplanen skall hållas måste Origo utrymmas före Nya Origo är färdigställt. Under perioden mars juni 2015 måste samtliga medarbetare flytta till tillfälliga lösningar Inberoenden Nr. Beskrivning Ansvarig Datum 1. Utredning av LiU- IT:s IT- direktör placering 2. Utredning av NSC:s Föreståndare för NSC

18 PP: Campus LiU (15) placering 3. Utredning av Holding Bolaget, inkl. Innovationskontoret, Lead Företagsinkubator etc. Vicerektor för samverkan Leverans och överlämning 3.1 Leveransobjekt och godkännande Leveranser Lev. nr. Beskrivning Datum 1 Utformningen av övergripande oktober 2012 riktlinjerna för hur framtidens läromiljöer, arbetsmiljöer samt utformning och lokalisering av studentservice är klara 2 Tävlingsprogrammet är fastställt oktober Åtgärder för C- huset som december 2012 experimentverkstad är färdigställda 4 Lokalprogram för nya förvaltnings- och december 2012 undervisningshuset ( C2 ) är färdigställt 5 Resultat från pilottest i C- huset är klart januari Arkitekttävling är genomförd januari Verksamhetsbeskrivningar från samtliga februari 2013 områden/avdelningar inom UF, berörda institutioner, UB samt NSC är sammanställda 8 El- Org- gruppen och Acreo har flyttat in i Kåkenhus Mars- April Kåkenhus entré och fik är klart Mars- April Lokalprogram för UB Valla och ombyggt april 2013 D- hus ( C3 ) är framtaget 11 Projektering, systemhandling/kalkyl för november 2013 nya förvaltnings- och undervisningshuset ( C2 ) är framtagen 12 Inflyttning Kopparhammaren 2 Juli Inflyttning i nya undervisningshuset juni 2015 ( C2 ) 14 Inflyttning i UB Valla augusti Inflyttning i nya förvaltningshuset september Inflyttning i ombyggt D- hus ( C3 ) maj 2016

19 PP: Campus LiU (15) 4 Organisation 4.1 Projektorganisation Styrgrupp Programledning Huvudprojektledare Referensgrupp Prefektledningsrådet Referensgrupp CSG Projektadm - Byggnadsingenjör Delprojekt innovativa pedagogiska lärandemiljöer Delprojekt Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer Delprojekt - Kundmötesplatser Delprojekt UB Valla 4.2 Bemanning Personal Projektroll Procent Helen Dannetun Styrgruppsordförande Inom ramen för ordinarie tjänst Karin Fälth- Magnusson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Peter Värbrand Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Kent Waltersson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Mats Arwidson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Karolina Ganhammar Programansvarig Inom ramen för ordinarie tjänst Agneta Hägg- Knape Huvudprojektledare direktiv- 65% grupperna/projektledare Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer Anders Englund Lokalplanerare Inom ramen för ordinarie tjänst Elin Johansson Lokalplanerare Inom ramen för ordinarie tjänst Ylva Häggstam Fastighetsekonom Inom ramen för ordinarie

20 PP: Campus LiU (15) tjänst Sara Eklund Fastighetsekonom Inom ramen för ordinarie tjänst Gunilla Liman + ev. NN (intern resurs) Projektadministratör Inom ramen för ordinarie tjänst AnnaKarin Unger Miljökoordinator Inom ramen för ordinarie tjänst Marina Geijer Projektledare, projektanställd 100%, 1 år Sophie Weinhardt Projektledare, projektanställd 50%, 1 år Matilda Henebäck Projektdeltagare, projektanställd 100%, 1 år Elisabeth Wahrby, Eva Kommunikatörer 20%, 4 år Bergstedt NN Pedagogiskt stöd 50 %, 1 år NN Projektdeltagare, 6 stycken 20% * 6 månader 4.3 Ansvar, befogenheter Styrgrupp Ansvar Säkerställa att projektets resultat ligger i linje med universitetets strategi Säkerställa projektets resultat genom att tillföra de resurser som krävs för att leverera resultatet Godkänna leveranserna från projektet Förankra leveranserna från projektet i verksamheten Befogenheter Avsluta projektet Godkänna projektplanen Godkänna större ändringar av projektplanen Programansvarig Ansvar Genomföra projektet inom ramarna för denna projektplan Säkerställa att projektet har ändamålsenliga metoder och hjälpmedel Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra arbetet Rapportera och informera om projektläget Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna Producera, leverera och överlämna rätt resultat Befogenheter Nyttja och styra tilldelade resurser Vid behov ändra projektets organisation Initiera projektanalyser Genomföra eventuella omförhandlingar angående projektet

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016 redovisning av lokalsituationen vid Linköpings Universitet 2011-2016 Lokalförsörjningsavdelningen, LFA Bakgrund och förutsättningar Dnr LiU-2011-01285 Enligt den ordning

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2018

Lokalförsörjningsplan 2013-2018 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2013-01599 Lokalförsörjningsplan 2013-2018 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2013-2018 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet

Läs mer

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-00840 Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 Mot bakgrund av den föreliggande föredragningspromemorian och den kompletterande

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Konsekvensbedömning vid genomförande av projekt Campus LiU 2015.

Konsekvensbedömning vid genomförande av projekt Campus LiU 2015. Titel Konsekvensbedömning Sida 1(5) Institution/motsvarande Utfärdare Utfärdad den Godkänt av Godkänt datum Dokumenttyp Mall Dnr Utgåva 1 Konsekvensbedömning vid genomförande av projekt Campus LiU 2015.

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se FM centrum Så här driver LiÖ byggprojekt www.lio.se INLEDNING FM centrum (Facility Management) är det centrum inom Landstinget i Östergötland som har i uppdrag att ta ett landstingsövergripande helhetsansvar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift BESLUTSUNDERLAG 2/2 Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493 Datum och underskrift FM centrum Utfärdat av: Anne-Li Stenström Dokumentnamn: Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2015-05-07 Regionstyrelsen Version:

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende projektredovisning och kvalitetssäkring av årsredovisningen vid universitetet

Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende projektredovisning och kvalitetssäkring av årsredovisningen vid universitetet 2008-06-11 BESLUT LiU 2008/01358 1(2) Riksrevisionen Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende projektredovisning och kvalitetssäkring av årsredovisningen vid universitetet Riksrevisionen har i revisionsrapport

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter!

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter! Tävlingsprogram Vi söker nya, innovativa idéer om boende för studenter! Tävling för arkitektstuderande Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Projektplan mini. Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter

Projektplan mini. Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter Sida: 1 (5) Projektplan mini Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter Fan Culture as informal learning environments on the Internet: A study

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska Sida: 1 (5) Projektplan uttal och perception av talad franska Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Bidrag till strategiska mål... 4 1.3 Projektmål... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter,

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Projektplan delprojekt e-rekrytering

Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 1 (6) Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC)

Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC) 2014-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/525-293 Kommunstyrelsen Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta en ny hyresmodell

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler Avdelningen för infrastruktur 2011-11-01 Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-3581 Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler INNEHÅLL 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag 1.2 Avgift för nyttjande

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen 2005-11-08 Dnr LiU 1285/05-70

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen 2005-11-08 Dnr LiU 1285/05-70 LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen 2005-11-08 Dnr LiU 1285/05-70 Bemyndigande att teckna projekteringsavtal med Landstinget i Östergötland avseende om- och tillbyggnad av Hus 420 (Laboratoriebyggnad

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Förslag till regeringen om anställning av ny rektor för Linköpings universitet

Förslag till regeringen om anställning av ny rektor för Linköpings universitet 2011-06-07 BESLUT Dnr LiU-2010-01897 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till regeringen om anställning av ny rektor för Linköpings universitet Efter genomfört rekryteringsarbete och med

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo Protokoll nr 1 2013 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 4 februari 2013 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Utvärdering av lokalförsörjningsprocessen vid KTH

Utvärdering av lokalförsörjningsprocessen vid KTH KTH-AAE Rapport Delprojekt 2 lokalförsörjning 2014-08-12 nf.ankarcrona@gmail.com Utvärdering av lokalförsörjningsprocessen vid KTH Inledning Inom ramen för KTHs AAE (Administrative Assessment Excercise)

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart.

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart. Fas 3 - Implementering ny organisation Projektstyrning Etablera projektorganisation för fas 3 Utforma principer för bemanning Implementeringsgrupp Boka erforderliga möten Definiera roller och ansvar Beställargrupp

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-09-26

Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-09-26 ngar//535/delårsrapp 1(5) Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per 2002-08 Verksamhet LFU projekt Drift och underhåll på fastigheterna har under årets första åtta månader bedrivits enligt fastlagda planer

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer