Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015"

Transkript

1 BESLUT Dnr LiU Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 Mot bakgrund av den föreliggande föredragningspromemorian och den kompletterande muntliga föredragningen beslutar universitetsstyrelsen - att bemyndiga rektor, eller den hon utser, att teckna projekteringsavtal med fastighetsbolaget Akademiska Hus AB gällande nybyggnation av Origo 2, ombyggnation av Hus D samt vissa förändringar i Hus Zenit. Avsikten är att lämna ett förslag till preliminärt hyresavtal vid universitetsstyrelsens sammanträde i november Det är då styrelsen fattar det slutgiltiga beslutet om projektet ska genomföras. - att uppdra åt rektor, eller den hon utser, att utreda och pröva alternativa finansieringsformer för hela eller delar av Campus LiU Exempel på detta är hur hyresavtalets längd påverkar årskostnaden samt möjligheten till egen upplåning. Utfallet av detta uppdrag kommer att ligga till grund för det förslag till hyresavtal som presenteras för styrelsen i november att styrelsen som sitt riktmärke uttalar att lokalkostnaderna för universitetet inte ska överstiga 15% av universitetets totala kostnader. - att uppdra åt rektor, eller den hon utser, att med utgångspunkt i pågående lokaleffektivitetsutredning återkomma till styrelsen med avrapportering hur effektivitetsarbetet fortskrider och vilka kostnadsreduceringar som kan verkställas inom befintligt lokalbestånd. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Anna Ekström, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Sebastian Becker, Carin Franzén, Magnus Hall, Paul Håkansson, Margareta Josefsson, Tobias Karlsson, Albin Mannerfelt, Helena Persson, Kerstin Wigzell, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, personalföreträdarna Krzysztof Marciniak och Gabriel Thott, styrelsens sekreterare Jenny Ljung, chefsjuristen Göran Hessling, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, f.d. studeranderepresentant Niclas Söör, universitetsdirektören Kent Waltersson, samt universitetsarkitekten Karolina Ganhammar, de sistnämnda föredragande. Anna Ekström Kent Waltersson Karolina Ganhammar Universitetsledningen

2 PM Dnr LiU Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation ingående i projektet Campus LiU 2015 Bakgrund Universitetsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde i december 2012 den strategi som ska ligga till grund för universitetets framtida utveckling. Själva utgångspunkten i denna strategi är att Linköpings universitet skall vara ett universitetet med internationell lyskraft där människor möts och utvecklas. Rektor har mot denna bakgrund slagit fast att Linköpings universitet även framgent ska vara det bästa och mest attraktiva alternativet för universitetsutbildning i landet. För att vidmakthålla denna position är det nödvändigt att vidta ett antal åtgärder. Konkurrensen från andra lärosäten i landet hårdnar alltmer och flera av landets större universitet och högskolor planerar stora satsningar inom utbildningsområdet. Utvecklingen är densamma på många universitet i andra länder. Detta kom tydligt fram i samband med årets ledningsresa som hade till syfte att studera innovativa läroch studiemiljöer. Flera intryck från denna resa ligger bakom det förslag till beslut som underställs universitetsstyrelsen denna dag. I resan deltog universitetsledning, dekaner och prefekter. Rektor har identifierat två områden inom utbildningen som särskilt viktiga i detta sammanhang. För det första måste universitetet intensifiera arbetet med att utveckla utbildningarnas kvalitet med ett särskilt fokus på pedagogiskt förnyelsearbete och de nya former av lärande som inte minst utvecklingen inom IKT-området ger möjligheter till. Ett exempel på detta är inrättandet av Didacticum. Rektor har valt metaforen det pedagogiska språnget som beteckning för detta omfattande förändringsarbete. Det huvudsakliga innehållet i detta arbete har tidigare redovisats för styrelsen. För det andra måste en betydande satsning göras på studenternas studiemiljöer. Detta bör ske på samtliga campus och arbetet har redan inletts. Här bör dock framhållas att studenterna är särskilt missnöjda med den fysiska miljön på Campus Valla. En kritik som är rimlig med tanke på att några större satsningar på studenternas arbetsmiljö under årens lopp inte gjorts i de något slitna husen. Dock skall påpekas att flera åtgärder vidtagits de senaste åren. Exempel på detta är tillgång till trådlöst nätverk, fler eluttag, upprustning av grupprum och liknande lokaler samt ett moderniserat café- och restaurangutbud. Detta är viktigt inte minst med tanke på att dagens student i allt större omfattning tillbringar sin dag (och natt) på campus med krav på att ständigt kunna vara uppkopplad på nätet. Ett sätt att tillmötesgå denna förändring i studenternas studievanor är att skapa en miljö som av studenterna uppfattas som ett vardagsrum på campus. Universitetsledningen

3 2(7) Men det är inte bara en fråga om att åstadkomma fysiska och lekamliga förbättringar utan det är också nödvändigt att anpassa lokalerna för att göra det möjligt att utveckla och tillämpa de nya pedagogiska modeller vilka är en del av det pedagogiska språng som beskrivits ovan. Detta är bra för våra studenter. Men samtidigt ger det också våra lärare möjligheter att utveckla sina undervisningsformer och pröva nya pedagogiska modeller. Samlingsnamnet för denna satsning på att förbättra universitetets skilda miljöer är Campus LiU Det huvudsakliga innehållet i detta projekt har även det tidigare redovisats för universitetsstyrelsen. Avsikten med detta projekt är att säkerställa att universitetet har de miljöer för utbildning och arbete som krävs för att även i framtiden vara attraktivt. Det är rektors uppfattning att utgångspunkten vid val av lärosäte givetvis i huvudsak är utbildningens kvalitet och renommé men att andra faktorer som god studiemiljö, attraktiva stadsmiljöer och inte minst tillgång på boende spelar en allt större roll. Linköpings universitet är kanske landets mest utpräglade campusuniversitet, vilket innebär att detta måste speglas i de olika campusmiljöerna. Den pedagogiska, tekniska och lokalmässiga utvecklingen går hand i hand. Olika lärosäten gör olika vägval. Vissa satsar på en ökad distansundervisning, andra liksom LiU på campusförlagd utbildning. Begrepp som flexibilitet, anpassningsbarhet och hållbarhet är nyckelord i detta sammanhang. Förslag Mot denna bakgrund och det utredningsarbete som bedrivits inom projektet Campus LiU 2015 bör ett nytt hus byggas på Campus Valla på den plats där det nuvarande förvaltningshuset Origo ligger. Det nya huset har fått arbetsnamnet Origo 2. Detta nya hus ska ses som mötesplats som i första hand ska tillgodose studenternas behov av information. I huset kommer de flesta servicefunktioner som studenterna behöver att finnas, liksom den information som ett modernt bibliotek kan ge. Att utforma nya informationscentra anpassade till den modernaste informationstekniken många undviker att använda begreppet bibliotek är något som sker på många universitet världen över. I detta centrum kommer det också att finnas spännande studiemiljöer som ger alla som vistas där, möjligheten att omforma information till kunskap eller upplevelser, vilket ju är själva kvintessensen med ett bibliotek. Origo 2 ska ses som universitetets nav, inte bara för studenter utan också för lärare. Att sammanföra merparten av den studentrelaterade servicen och administrationen till en punkt sker på många lärosäten såväl internationellt som nationellt. Huset ska också fungera som en social mötesplats där studenter och anställda träffas för att umgås och diskutera. Flera svenska lärosäten har redan skapat denna typ av mötesplats och flera planerar något liknande. Det som skulle vara unikt för LiU är integrationen av ett modernt bibliotek i denna typ av byggnad. Genomförs detta förslag får det till följd att det humanistisktsamhällsvetenskapliga biblioteket för närvarande inhyst i Hus D och det tekniskt-naturvetenskapliga biblioteket som nu är beläget i Hus B flyttar till Origo 2. Det innebär att det endast kommer att finnas ett bibliotek på Campus Valla. De ytor som det tekniskt-naturvetenskapliga biblioteket lämnar kommer att övertas av vissa institutioner, något som välkomnas av dessa. En särskild utredning om hur denna yta skall fördelas har inletts.

4 3(7) Ett uppförande av Origo 2 ger också möjlighet att samla universitetsförvaltning och fakultetskanslier i två hus. För närvarande är dessa funktioner spridda på sju olika ställen på Campus Valla och i Mjärdevi. Försök har flera gånger gjorts att samla förvaltning och kanslier i en ny byggnad, men det har varit svårt att argumentera för detta, när andra angelägna behov som berör kärnverksamheten också förelegat. Att ha en universitetsförvaltning spridd på sju olika ställen är inte effektivt och leder också till högre hyreskostnader. Avsikten är att flertalet av tjänstemännen flyttar till lokaler i Hus D. Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) kommer att ha kvar sina lokaler i Hus D. I detta hus kommer även nya miljöer för utbildning att utformas i de ytor som tidigare utgjorde bibliotekets bokhall. En utökning av utbildningsmiljöerna på södra delen av Campus Valla är helt i linje med de synpunkter studenterna fört fram i de olika enkätundersökningar som genomförts, nämligen vikten av att överbrygga det psykologiska avstånd som finns mellan Campus Vallas norra och södra delar eftersom det idag upplevs vara allt för stor koncentration av utbildningsmiljöer till norra delen av campus. De förslag som beskrivits ovan får också till följd att de som är engagerade i universitetets samverkansuppdrag kan samlas i en byggnad, nämligen Hus Zenit, eftersom merparten av den administrativa verksamhet som för närvarande bedrivs där, kommer att flytta till Origo 2. Ett samverkanshus centralt placerat på Campus Valla tydliggör universitetets uppdrag att samverka med det omgivande samhället på ett manifest sätt och markerar universitetets ambition att samverkan ska utgå från universitetet. Huset kan också tjäna som ett skyltfönster i vilket goda exempel på samverkan inom forskning och utbildning kan visas upp. Tillkomsten av detta samverkanshus innebär att viss verksamhet kan flyttas från Mjärdevi Science Park till Campus Valla, vilket också medför vissa kostnadsbesparingar. Ett förverkligande av de föreslagna åtgärderna får till följd att universitetet kan lämna sina förhyrningar i Hus G och Hus Terra, vilket innebär att universitetets totala area på Campus Valla minskar med ca kvm. Illustration av planerade förändringar Campus LiU 2015

5 4(7) De förslag som förs fram ovan kan sammanfattas enligt följande ett nytt hus, Origo 2, byggs på den plats där nuvarande Origo är beläget Hus D byggs om för att hysa nya arbetsplatser för ca 300 medarbetare samt nya undervisningsmiljöer i det humanistisktnaturvetenskapliga bibliotekets nuvarande bokhall Hus Zenit omformas till ett samverkanshus Utformning av arbetsplatser för medarbetare inom universitetsförvaltning och fakultetskanslier Under hösten har de av Akademiska Hus anlitade konsulterna studerat hur hus D kan anpassas för att rymma universitetsförvaltningens och fakultetskansliernas medarbetare. Analysen visar att det är ekonomiskt mest fördelaktigt att inte att rensa hela den befintliga strukturen med innerväggar och installationer för att bygga öppna kontorslösningar som möjliggör att tillräckligt många arbetsplatser kan skapas för universitetsledningen och fakultetskanslierna. En varsam ombyggnad, där stora delar av den befintliga strukturen och rumsindelningen bibehålls är ekonomiskt mest fördelaktig. Arbetsplatserna i Hus D blir då en blandning av egna arbetsrum, delade arbetsrum och öppna lösningar. Resterande arbetsplatser kommer att inrymmas i Origo 2. Avsikten är dock att en så stor andel av personalen som möjligt ska ha sin arbetsplats i Hus D. De arbetsplatser som kommer att finnas i Origo 2 ska uteslutande utgöras av öppna kontorslösningar, eftersom det vid nybyggnation är betydligt billigare att bygga öppna kontorslösningar. Analyser som Akademiska hus konsulter gjort visar, att man sparar minst 7 kvm per medarbetare i en öppen lösning jämfört med eget kontorsrum. I lösningar med eget kontorsrum räknar man generellt med riktvärdet 25 kvm/medarbetare. (kvm per medarbetare inkluderar del i mötesrum, korridorer, toaletter, kopiering, vilrum etc). Ett aktuellt exempel som kan vara intressant i sammanhanget är hämtat från universitetet och en pågående ombyggnad av vissa lokaler i Kåkenhus, Campus Norrköping. De arbetsplatser som iordningsställs för forskningsgruppen organisk elektronik och forskningsinstitutet Acreo, har en genomsnittsyta på 11 kvm/medarbetare, vilket innebär en ytbesparing på 14 kvm per medarbetare. Under hösten 2013 har en rad olika aktiviteter genomförts för att bemöta den oro som uttalats från ett antal medarbetare rörande arbetsplatsens utformning. En särskild samrådsgrupp har bildats under ledning av universitetsdirektören. I gruppen har ingått representanter för de fackliga organisationerna. Ett antal öppna föreläsningar kring temat öppna kontorslösningar kontra enskilda arbetsrum har avhållits liksom en studieresa till KTH, där förvaltningen nyligen flyttat in i nya miljöer med öppna lösningar. En riskanalys och konsekvensbeskrivning har också gjorts och en kunskapsöversikt inom området har utarbetats.

6 5(7) Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna för de av universitetsstyrelsen redan fattade besluten rörande nybyggnation och ombyggnation beskrivs i den lokalförsörjningsplan för perioden , som redovisats för universitetsstyrelsen vid dagens sammanträde. Lokalkostnaderna, i förhållande till universitets totala kostnader, stiger från nuvarande nivå på 13,4% till 14,7% fram till 2016 följd av beslut som styrelsen redan fattat, vilket motsvarar en ökning om 74 Mkr. Effekterna av dessa beslut illustreras i följande tabell. Objekt Projekteringsavtal Hyresavtal Årshyra Kommentar Nytt försöksdjurslaboratorium (CBR 2) US US och Prel. 21 Mkr Preliminär årshyra fr o m , den första 10-årsperioden. Hyran är ännu ej ännu reglerad avseende kompletterande förutsättningar, Ny anläggning för Translational Medicine Center (TMC) Campus Valla Ny anläggning för Nationellt superdatorcentrum (NSC) Campus Valla Ny anläggning för Katastrofmedicinskt center (KMC) Campus Valla Nytt utbildningshus, hus 001/511 Ny försöksdjursanläggning för infekterade smådjur (CBR 4) Campus Valla Ombyggnad av hus 420, plan 9 och 10 (inklusive P3-labb) Nya institutionslokaler Kopparhammaren 7 Campus Norrköping Nya lokaler för CMIV inom Framtidens US Nya utbildningslokaler hus 448 Nya institutionslokaler Kopparhammaren 2 Campus Norrköping Nya studentytor vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping såsom flytt av smittat labb m m. US US ,4 Mkr Fr o m US US ,3 Mkr Fr o m Ej slutkostnadsreglerad efter inflytning.i samband med att den nya anläggningen tas i bruk lämnas datorhallen Bunkern, Campus Valla. US US Anläggningen hyrs ut i andra hand till Landstinget i Östergötland. US US ,5 Mkr Preliminär årshyra fr o m , den första 10-årsperioden. US US Beslut om återkallande av hyresavtal US Beslut att flytta anläggningen till CBR 2,. Projekteringsgarantin faller ut och LiU betalar Akademiska Hus nedlagda projekteringskostnader. Hyrestillägg 1,9 Mkr Fr o m US US ,6 Mkr Fr o m US US ,9 Mkr Preliminär årshyra fr o m US US ,5 Mkr Preliminär årshyra fr o m US US ,6 Mkr Fr o m (detta innebär att förhyrningarna i Gropen och Spetsen, Kungsgatan lämnas) US

7 6(7) Kostnaderna beräknas stiga till ca 15,5% då effekterna av Campus LiU 2015 slagit igenom fullt ut, vilket är beräknat att ske Denna beräkning baserar sig på de preliminära siffror som universitetet fått från Akademiska Hus. Det är först efter avslutad projektering och kalkylering som mer exakta uppgifter kan tas fram. De siffror som nu är framtagna är högt räknade och baserade på worst case. Förhandlingar med Akademiska Hus kommer att fortgå parallellt med projekteringen. De föreslagna förändringarna i Campus LiU 2015 förväntas vara färdigställda under första halvåret Under perioden är ett antal större hyresavtal på Campus Norrköping och Campus Valla omförhandlingsbara. Den produktionskostnadsbaserade hyran omvandlas då till marknadsanpassad hyra, vilket innebär en sänkning av årshyran för de aktuella objekten. Historiskt sett har omförhandling från produktionskostnadshyra till marknadshyra inneburit en sänkning av årshyran för objekten på mellan 15-20%. I Norrköping ska hyresavtalen för Täppan, Bomullsspinneriet och Kåkenhus omförhandlas. På Campus Valla är det hyresavtalen för Ångströmhuset, anläggningarna för TMC och KMC samt NSC som berörs. Ovan gjorda bedömningar avseende de ekonomiska konsekvenserna för Campus LiU 2015 baserar sig på de årshyror LiU har idag avseende objekten ovan. Det är alltid angeläget att diskutera hur stor andel av den totala ekonomin som ska användas till lokaler och styrelsen har tidigare hyst farhågor för att lokalkostnaderna riskerar att tränga undan andra viktiga delar av verksamheten. Därför måste det ständigt föras en intensiv jakt för att reducera kostnaderna och öka intäkterna. Den lokaleffektivitetsutredning som redovisas i lokalförsörjningsplanen för perioden är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att minska de samlade lokalkostnaderna. Här behöver hela lärosätet hjälpas åt för att de åtgärder som beslutas ska ge önskad effekt. Styrelsen har tidigare markerat den vikt den sätter vid att detta arbete ger resultat och uppdrar därför åt rektor att till styrelsen rapportera hur effektivitetsarbetet fortskrider. De antaganden som ligger till grund för lokalförsörjningsplanen och de uppskattade nivåerna av lokalkostnadernas andel av den totala ekonomin, tar inte hänsyn till några eventuella dynamiska effekter. I detta sammanhang är försiktighetsprincipen tillämpad och följaktligen har det inte tagits hänsyn till några sådana effekter. Det finns exempel på alternativa finansieringsformer från andra lärosäten i Sverige, där ombyggnationer genomförts. Det normala är att hyresvärden (Akademiska Hus) står för kapitalanskaffningen och låter lärosätet betala ränta till hyresvärden. LiU vill pröva andra möjligheter att finansiera delar av eller hela byggprojektet. Ett alternativ kan vara att hos regeringen pröva möjligheten att för Origo 2 få teckna ett hyresavtal med längre löptid än de sedvanliga tio åren. Universitet och högskolor får ingå sådana avtal med en längre löptid än tio år endast efter regeringens medgivande. Myndigheten ska inhämta yttrande från Ekonomistyrningsverket om hyresavtal som kräver regeringens medgivande, det vill säga avtal som är längre än tio år. Om LiU skulle välja att få till stånd en längre avtalstid än tio år är det nödvändigt att en dialog med utbildningsdepartementet inleds parallellt med projek-

8 7(7) teringen, eftersom ett omfattande underlag måste tas fram, innan regeringen kan tillkännage sitt ställningstagande. Någon fördjupad analys av konsekvenserna av ett avbrutit Campus LiU 2015 har inte gjorts, vare sig ur ett ekonomiskt eller annat perspektiv. Mardrömsscenariot är att hamna i en negativ spiral, där sämre studie-och arbetsmiljöer leder till minskad attraktionskraft, som i sin tur leder till sämre ekonomi, ännu sämre miljöer, ytterligare minskad attraktionskraft osv Med en ständigt ökad konkurrens om studenterna, där andra lärosäten förnyar och bygger om sina studiemiljöer i en alltmer ökad takt är detta en påtaglig risk. I detta sammanhang bör också nämnas att i de studentenkätundersökningar (NSI) som universitetet genomför vartannat år lämnar en stor del av de svarande studenterna ett fritextsvar. Två tredjedelar handlar om universitetets bristfälliga fysiska miljö. Det man i första hand då pekar på är studiemiljöerna på Campus Valla. Tidplan Akademiska Hus har tagit fram denna grovt beräknade tidplan för projektets genomförande: utflyttning från Origo är beräknad till juli 2015 rivning av Origo september 2015 inflyttning Origo 2 är beräknad till december 2017 ombyggnad av husen D och Zenit beräknas vara avslutad första halvåret 2019 Eventuellt kan tiden för genomförandet av projektet kortas något genom parallella processer men om detta är möjligt är i dagsläget svårt att förutse. Projektering Projekteringen fram till systemhandling och kalkyl för Origo 2 innehållande de ovan beskrivna funktionerna samt ombyggnad av hus D och Zenit beräknas uppgå till 15 mkr. Om projekteringen ej är genomförd då beloppsgränsen om 15 mkr är uppnådd ska parterna träffa en särskild överenskommelse om eventuell fortsatt projektering. LiU betalar verkligt kostnadsutfall för projektering tills uppdraget slutförts eller till den tid avtalet upphör att gälla. I det fall Akademiska Hus ensidigt väljer att inte genomföra projekteringen enligt ovan faller ingen del av kostnaden på universitetet. Om projektet genomförs inkluderas nedlagda projekteringskostnader i beräkning av hyran för objektet. Universitetsstyrelsen förväntas vid sitt sammanträde i november 2014 underställas bemyndigande till rektor eller till den rektor utser, att teckna preliminärt hyresavtal för Origo 2, ombyggnaden av Hus D samt Hus Zenit. Först i detta skede fattar universitetsstyrelsen beslut om projektet skall genomföras.

Kompetensutveckling av lärare

Kompetensutveckling av lärare 2013-09-04 BESLUT Dnr LiU-2011-01727 1(1) Kompetensutveckling av lärare Universitetsstyrelsen beslutar godkänna bifogad rapport om kompetensutveckling av lärare - uppföljning av vidtagna åtgärder och bedömning

Läs mer

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser 2015-06-04 DNR LIU2015-01012 BESLUT 1(1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS

Läs mer

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa 1(6) Tid: Lokal: Onsdagen den 23 april2014 kl. 8.30-12.00 Åsundasalen, Storgården, Rimforsa Närvarande: Ledamöter: Anna Ekström Helen Dannetun Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson Helena Persson

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011

Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011 2006-11-28 BESLUT Dnr LiU 1152/06-70 Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2006-2011 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Hantering och riktlinjer för balanserad kapitalförändring inom universitet

Hantering och riktlinjer för balanserad kapitalförändring inom universitet 2013-04-12 BESLUT Dnr LiU-2013-000528 1(5) Hantering och riktlinjer för balanserad kapitalförändring universitet Inledning Linköpings universitet har under åren 2009-2011 redovisat överskott motsvarande

Läs mer

Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla

Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla 2015-02-16 BESLUT Dnr LiU-2012-00840 1(1) Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla Universitetsstyrelsen beslutar

Läs mer

Revisionsrapport: Riksrevisionen om Linköpings universitets årsredovisning 2012

Revisionsrapport: Riksrevisionen om Linköpings universitets årsredovisning 2012 2013-06-10 BESLUT Dnr LiU-2012-01353 1(2) Regeringen Utbildningsdepartementet Revisionsrapport: Riksrevisionen om Linköpings universitets årsredovisning 2012 Riksrevisionen har i revisionsrapport, daterad

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2018

Lokalförsörjningsplan 2013-2018 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2013-01599 Lokalförsörjningsplan 2013-2018 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2013-2018 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet

Läs mer

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 2016-04-20 DNR LIU-2016-00657 BESLUT 1(2) Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 Riksrevisionen har i revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2020

Lokalförsörjningsplan 2015-2020 2015-06-04 DNR LIU-2015-00723 BESLUT 1(1) Lokalförsörjningsplan 2015-2020 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2015-202 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet

Läs mer

Instruktion för miljöledningssystemet vid Linköpings universitet

Instruktion för miljöledningssystemet vid Linköpings universitet BESLUT Dn r LiU-2014-01 075 1 (2) Instruktion för miljöledningssystemet vid har sedan slutet av nittiotalet haft regeringens uppdrag att införa och underhålla ett miljöledningssystem. Sedan 20 l O omfattas

Läs mer

Struktur för kvalitetsarbetet vid Linköpings universitet för perioden 2014 2016 avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Struktur för kvalitetsarbetet vid Linköpings universitet för perioden 2014 2016 avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå BESLUT 1(1) Struktur för kvalitetsarbetet vid Linköpings universitet för perioden 2014 2016 avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Samtidigt som universitetsstyrelsen 2012-12-07

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010

Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010 1(5) s sammanträde den 8 juni 2010 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Magnus Hall Margareta Josefsson Christer Mård Helena Persson Agneta Westerdahl Maria Ågren Jan-Erik Ögren Per-Erik

Läs mer

Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning

Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning IMIMI/ 57t /1914-1(6) Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning Med stöd av rektors delegation av beslutanderätten

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016 redovisning av lokalsituationen vid Linköpings Universitet 2011-2016 Lokalförsörjningsavdelningen, LFA Bakgrund och förutsättningar Dnr LiU-2011-01285 Enligt den ordning

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden

Lokalförsörjningsplan för perioden 2010-10-19 BESLUT Dnr LiU-2010-01121 Lokalförsörjningsplan för perioden 2010-2015 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2010-2015 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan 2016-06-03 DNR LIU-2016-00796 BESLUT 1(1) Lokalförsörjningsplan 2016-2021 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2016-2021 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017

Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 2012-11-06 BESLUT Dnr LiU-2012-01418 (1) Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2012-2017 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende projektredovisning och kvalitetssäkring av årsredovisningen vid universitetet

Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende projektredovisning och kvalitetssäkring av årsredovisningen vid universitetet 2008-06-11 BESLUT LiU 2008/01358 1(2) Riksrevisionen Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende projektredovisning och kvalitetssäkring av årsredovisningen vid universitetet Riksrevisionen har i revisionsrapport

Läs mer

Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete. Projektplan. 2012-09- 21 Projektplan Dnr LiU- 2012-00840 Utgåva: 1.4 1(15)

Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete. Projektplan. 2012-09- 21 Projektplan Dnr LiU- 2012-00840 Utgåva: 1.4 1(15) 2012-09- 21 Projektplan Utgåva: 1.4 1(15) Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete Projektplan Programledare: Karolina Ganhammar 2(15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan

Läs mer

Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll

Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll 2008-06-11 BESLUT LiU-2008/00613 Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll Universitetsstyrelsen beslutar godkänna principerna för det framlagda förslaget till tillämpning av förordningen

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010

Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010 1(5) s sammanträde den 19 oktober 2010 Plats: Rimforsa Strand Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Magnus Hall Margareta Josefsson Christer Mård Agneta Westerdahl Jan-Erik Ögren Per-Erik

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Prefektkontrakt ska diarieföras på områdeskansliet samband med godkännandet.

Prefektkontrakt ska diarieföras på områdeskansliet samband med godkännandet. BESLUT 2008-03-27 Dnr RÄ 2008/79 Rektor Prefektkontrakt Beslut Rektor beslutar att bifogad mall för prefektkontrakt ska användas inom Lunds universitet. Kontrakt ska tecknas med alla nu utsedda prefekter

Läs mer

Förslag till regeringen om anställning av ny rektor för Linköpings universitet

Förslag till regeringen om anställning av ny rektor för Linköpings universitet 2011-06-07 BESLUT Dnr LiU-2010-01897 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till regeringen om anställning av ny rektor för Linköpings universitet Efter genomfört rekryteringsarbete och med

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Konsekvensbedömning vid genomförande av projekt Campus LiU 2015.

Konsekvensbedömning vid genomförande av projekt Campus LiU 2015. Titel Konsekvensbedömning Sida 1(5) Institution/motsvarande Utfärdare Utfärdad den Godkänt av Godkänt datum Dokumenttyp Mall Dnr Utgåva 1 Konsekvensbedömning vid genomförande av projekt Campus LiU 2015.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0 Dokumentansvarig: Datum Anders Söderholm 2013-03-26 Projektdirektiv Lokalisering 2016 Innehåll 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND 1 1.2 SYFTE 1 1.3 PROJEKTMÅL /EFFEKTMÅL

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU 1(14) Dnr SLU ua 2013.2.9-1191 Exp. den: 27/3-12/JL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektör Avdelning/kansli: Avdelningen

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Projektplan - Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 1. Bakgrund Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har sedan 2009 arbetat

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens produktionsutskott Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus Ärendet Locum AB:s

Läs mer

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar.

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar. 1 (5) Överenskommelse om lokaler Beredningsprocess A. Tillsättande av lokalberedning under KS Majoriteten och alliansen är överens om att inrätta en investeringsberedning direkt under kommunstyrelsen.

Läs mer

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet 2010-11-22 Beslut 1(9) Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet Inledning Universitetsstyrelsen fastställde 2002-02-27 IT-strategi för Linköpings universitet. Där fastslås

Läs mer

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet 2014-2016 Bakgrund och allmänna förutsättningar Mellan Norrköpings kommun (Kommunen) och Linköpings universitet (LiU) finns

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisonen 2012

Verksamhetsrapport för Internrevisonen 2012 2013-02-18 BESLUT Dnr LiU-2012-00034 Verksamhetsrapport för Internrevisonen 2012 Chefen för internrevisionen, Margareta Fallsvik har den 18 januari 2013, till universitetsstyrelsen och rektor avgett rapport

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå 1(4) DNR: 2015.1.1.1-2584 Exp. den: 2015-02-24/CM STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Cecilia Mårtas

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-26 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 16.00-18.05, D-salen, Folkets Hus Annika Engelbrektsson, (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Ramsussen (S) Franz Maretta (S) Ulf Örtegren (FP)

Läs mer

Åtgärder för fysisk tillgänglighet vid Linköpings universitet

Åtgärder för fysisk tillgänglighet vid Linköpings universitet Lokalförsörjningsavdelningen 2006-02-23 Anna Hesser rev 2008-02-20 Dnr: LiU 1076/07-17 Åtgärder för fysisk tillgänglighet vid Linköpings universitet Linköpings universitets tre Campus och dess byggnader

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 8 Nöjd student - Filfak 78 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (9-7) Negativa % Positiva % 010 008 * livet som student på LiU? 8 9 8 81

Läs mer

Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar

Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar Datum 2011-03-29 Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Det fortsatta plan- och utredningsarbetet gällande Linnéuniversitetets placering i Kalmar omfattar

Läs mer

Verksamhetsrapport för internrevisionen 2015

Verksamhetsrapport för internrevisionen 2015 2016-02-15 DNR LIU-02331 BESLUT 1(1) Verksamhetsrapport för internrevisionen 2015 Chefen för internrevisionen har den 25 januari 2016 till universitetsstyrelsen och rektor överlämnat en verksamhetsrapport

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020)

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) BESLUT 1 2014-03-27 STYR 2014/203 Rektor Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) Bakgrund Denna handläggningsordning

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift BESLUTSUNDERLAG 2/2 Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493 Datum och underskrift FM centrum Utfärdat av: Anne-Li Stenström Dokumentnamn: Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2015-05-07 Regionstyrelsen Version:

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby.

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Sammanträdesplats Närvarande Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Ledamöter Sven- Olof Karlsson Ordförande, F län Per Bjurulf Tjg ersättare, HU, Pk 4 Stig Berg F län, PK 3 Lars Brattström H län Claes Hallert

Läs mer

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner UPPSALA UNIVERSITET BESLUT 2015-04-2 1 UFV 2014/153 1 (1) Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:tOlofsg.1 OB Handläggare Eva Söderman Telefon: 018-4711880 Telefax: 018-4711640 www.uu.se Eva.Soderman@uadm.uu.se

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, C 728

Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 08.30-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Roland 5-21 Bergquist,

Läs mer

Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000

Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000 Dnr I F 9 5307/1999 1 (5) Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000 Lönepolitiken har till grundläggande syfte att medverka till att universitetet

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till

Läs mer

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB)

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) 1(5) Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: Handlingsplanen avser Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) Behandlad i LSG: 2013-10-03 Fastslagen i Biblioteksstyrelsen via beslut per capsulam

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB)

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) 1(6) Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) 2015- Handlingsplanen avser Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) Behandlad i LSG 2015-09-17 Fastslagen av via per capsulam-beslut

Läs mer

Skolnämnden 2009-02-24

Skolnämnden 2009-02-24 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 25 Föredragningslistan 26 Tidplan för budgetarbetet under 2009 information 27 Redovisning av paviljonger och kostnader rapport 28 Statistik om förskola

Läs mer

Johan D Söderholm ordförande

Johan D Söderholm ordförande 1(6) (FSM) Tid: Torsdagen den 30 januari 2014 kl. 8.30 12.00 Lokal: Spindeln, Ekoxen Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm ordförande Fredrik Elinder Karin Kjellgren Tiny Jaarsma Lena Jonasson Björn

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer