Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler"

Transkript

1 Kommunchef Carin Becker-Åström Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens regi. Trots att två skolor har försålts till privata aktörer finns fortfarande för mycket lokalyta i förhållande till verksamheternas behov. I mars 2012 tillsattes en utredning för att analysera vilka lokaler som ska användas för framtiden och vilka som kan avyttras. Av direktiven från mars 2012 framgick: "Fastighets- och lokalutredningen ska lämna konkreta förslag på hur kommunens lokalytor ska reduceras med minst 8950 kvm och driftskostnaden med kr/år jämfört med idag. Den innebär en satsning på väl fungerande enheter inom skola, vård, omsorg samt administration. Lokalutredningen ska bidra till bättre lokalnyttjande högre kvalitet, effektivare drift och förvaltning av kommunens lokaler. Förskolans och skolans framtida behov ska utredas särskilt. Utredningen ska ta sikte från 2013 och 15 år framåt med beaktande av kommunfullmäktiges visioner och mål." Kommunstyrelsen fick utredningen presenterad i augusti Utredaren Lennart Ahlström redogjorde för tre olika förslag som utredningen har utmynnat i. Tanken var att ett inriktningsbeslut skall fattas i oktober alternativt november. Inriktningsbeslutet innebär att ett av förslagen eller en kombination av dem ska utredas mer i detalj när det gäller såväl ekonomi som konsekvensbeskrivning för verksamheterna. Inriktningsbeslut i februari 2013 Kommunfullmäktiges medborgardialoggrupp har från augusti 2012 till januari 2013 genomfört en bred dialog med olika medborgar- och brukargrupper. Det finns förutom tidigare utredningar ett omfattande material från medborgarmötena samt synpunkter som skickats in av enskilda medborgare m fl till Hallstahammars kommun. Anteckningarna

2 från medborgarmötena finns på kommunens hemsida. Synpunkter som skickats in direkt till kommunen finns tillgängliga på nämndskansliet. Förändrade förutsättningar Inför kommunstyrelsen ställningstagande i februari 2013 hade följande förutsättningar förändrats i förhållande till mars 2012 då utredningsdirektiven fastställdes: Under våren 2012 har kommunfullmäktige beslutat att lägga ned gymnasieskolan p g a för få sökande. Det innebär i sin tur att den vakanta lokalytan kommer att uppgå till kvm fr o m sommaren Driftkostnaden motsvarar då 6-7 Mkr (exkl kapitalkostnad). När det gäller äldreomsorg finns sedan februari 2013 en kö in till särskilt boende som skyndsamt bör verkställas. Om Ädelstenen även i framtiden ska användas behöver ombyggnad ske till ett modernt särskilt boende och således prioriteras i den fortsatta hanteringen av ärendet, utöver utökat antal platser i särskilt boende. Alternativt behöver ett nytt särskilt boende projekteras. Till detta kommer den demografiska utveckling som medför att gruppen äldre ökar under perioden vilket i sin tur kräver fler platser i särskilt boende. Utredningsdirektiv Allmänna utredningsdirektiv: Konsekvensanalys för verksamheten innefattande kvalitet och effektivitet Ekonomiska konsekvenser, t ex behov av ombyggnad/ tillbyggnad/nybyggnation Finns det fördelar/ nackdelar med samlokalisering av olika verksamheter Hur mycket utrymme finns i varje alternativ för resp verksamhet att ta emot nya elever/ brukare Redovisning av friställd lokalyta samt förslag på åtgärder för att avveckling av lokalerna såsom försäljning, uthyrning eller rivning. Alternativt kan förslag presenteras avseende s k malpåseläggning och driftkostnader härför. Särskilda utredningsdirekt för äldreomsorg utöver de allmänna direktiven: För att klara såväl kön till särskilt boende som ombyggnation av Ädelstenen krävs platser som kan ställas till förfogande under ombyggnationen av Ädelstenen. Kostnaden för ombyggnation/ tillbyggnad av Ädelstenen och ev ombyggnad av befintliga lokaler för det utökade antalet platser ska ställas mot kostnaden att bygga ett helt nytt äldreboende. Särskilda utredningsdirekt för förskola /skola utöver det allmänna direktiven: Pedagogisk konsekvensanalys Eventuella kostnader för säker skolväg i de olika alternativen Anpassning av ute / innemiljöer i de olika alternativen

3 Kommunstyrelsen beslutade den 18 februari 16 Utifrån utredningsdirektiv i tjänsteskrivelse samt politiska direktiv föreslås kommunstyrelsens besluta att som inriktningsbeslut avseende lokal- och fastighetsutredningens fortsatta utredning ska de alternativ som framgår av bilaga utredas mer ingående med konsekvenser för såväl verksamheter som ekonomi. Vidare beslutar kommunstyrelsen att äldreomsorgens lokalutredning separeras från övriga utredningar med ambitionen att ett översiktligt förslag kan presenteras för mål o budgetberedningen under april 2013 Ärendet rapporteras av kommunstyrelseförvaltningen kontinuerligt till kommunstyrelsens arbetsutskott som får i uppdrag att i förekommande fall justera i kommunstyrelsens direktiv om så krävs att ärendet remissbehandlas av berörda nämnder under maj 2013 inför kommunstyrelsens slutliga ställningstagande avseende utredningarna med konsekvensanalyser att extern konsult kan anlitas för jämförelser i vissa specifika delar Kommunstyrelsen arbetsutskott har därefter beslutat om vissa justeringar och kompletteringar i kommunstyrelsens tidigare beslut: AU 20 4 mars 2013 Arbetsutskottet beslutar att direktivet avseende att ena huskroppen (lågstadiedelen) på Nibbleskolan planeras för särskilt boende inte längre är aktuellt, att nuvarande organisationen inom grundskolan utvärderas av extern oberoende utredare, samt att det för tillfället inte är aktuellt med övriga externa konsulter. AU mars 2013 Arbetsutskottet beslutar att extern konsult, Hifab, får anlitas för aktuella objekt i enlighet med direktiven. AU april 2013 Arbetsutskottet beslutar att extern konsult, P:A Karlsson o Son Investments AB, får anlitas i enlighet med direktiven.

4 NULÄGE AVSEENDE LEDIGA LOKALER I MAJ Enligt tekniska förvaltningen finns f n följande lokaler lediga Parkskolan fr o m hyr gymnasiet 3500 m2 t.o.m fr o m kvm Västra fabriken fr o m är 1150 m2 tomt. Ridsportens Hus 200 m2 Eldsbodahuset tomyta nu är 260 m2 (finns en option men avvaktar lokalutredningen) Ädelstenen renovering pågår av 450 m2, Totalt från juni 2014 : m2 vilket motsvarar en driftskostnad på 9 Mkr UTREDNINGAR GENOMFÖRDA UNDER VÅREN 2013 Kommunens förvaltningar har under våren utrett de olika alternativen som angetts i direktiven. Utredning har genomförts av Barn och utbildningsförvaltningen samt extern konsult daterade: och , Socialförvaltningen, Lokalutredning för äldreomsorg Tekniska förvaltningen med hjälp av extern konsult daterade och REMISS BERÖRDA NÄMNDER Respektive utredning har behandlats av barn o utbildnings-, social-, kultur och fritids- och tekniska nämnden under maj SAMMANFATTNING Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att inte närmare utreda om delar av Nibbleskolan kan ställas om till särskilt boende för äldre, har utredningen avseende äldreomsorgen helt separerats från lokal och fastighetsutredningen. Utredningen om äldreomsorg sker nu i särskild ordning. Lokalutredning för äldreomsorg -. I bilaga 1 finns en sammanställning och kort sammanfattning av främst skolans utredning med de olika alternativen i Hallstahammar samt till viss del kultur och fritid. I sammanställningen har de olika utredningsdirektiven sammanförts i tre olika huvudalternativ eftersom utredningarna hänger samman på olika sätt. Av utredningarna kan utläsas att alla tre förslag är fullt möjliga ur ett verksamhetsperspektiv. Ur ett

5 fastighetsperspektiv är det naturligtvis önskvärt att lediga lokalerna samordnas till en fastighet istället för att ytor friställs i olika fastigheter. Utöver lokalutredningen har angelägna önskemål framförts vid sidan av lokalutredningen som bör utredas och beslutas i särskild ordning såsom eventuell ombyggnad av toaletter och omdisponering av hemklassrum inom Lindboskolan, byte av värmesystem och fönster på Nibbleskolan, ny matsal i Strömsholms skola samt fortsatt utredning om kulturskolan och ungdomens hus kan samlokaliseras inom Lindboskolan. Därutöver behöver Vallbyskolans möjligheter att möta eventuell elevökning bevakas. Barn- och utbildningsförvaltningen har framfört att det är angeläget att skolan har liknande organisation i både Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. Av det skälet finns även angelägna önskemål utöver lokalutredningen upptagna för Kolbäck och Strömsholm. Dessa behov/önskemål har inte direkt bäring på lokalutredning och redovisas därför under övrigt. Eventuell utredning och genomförande av ovannämnda ombyggnationer mm beslutas i särskild ordning när det så inryms inom befintlig mål och budgetram. De tre huvudalternativen för utredningarna i Hallstahammar 1 Utgångsläge / dagsläget F-5 Fredhemskolan, Näslunds skola samt Nibbleskolan, 6-9 på Lindboskolan Inga tillkommande kostnader Friställd lokalyta Parkskolan kan avyttras kvm 2 F-6 på Fredhem-, Näslund- och Nibbleskolan 7-9 på Lindboskolan. Tillkommande kostnader: Investering 8,5 Mkr Ökade driftkostnader : 2,368 tkr Friställd lokalyta Parkskolan kan avyttras kvm 3 F-3 på Fredhem-, Nibble och Näslundsskolan, 4-6 på Lindboskolan 7-9 på Parkskolan Investering tkr Utökad driftskostnad 3,843 tkr plus grundhyra för Parkskolan

6 Exklusive kostnader för skolskjutsar, grundsärskolan (som behöver utredas mer ingående), samlokalisering av musikskola och ungdomens hus. Friställd lokalyta: Delar av Parkskolan kvm, Nibbleskolans Lågstadiebyggnad kvm Del av Eldsbodahuset kvm Sammanställningen är summarisk. Det finns ytterligare information i utredningarna. I de olika förslagen tillkommer kostnader för omorganisation och flyttkostnader mm d v s kostnader av engångskaraktär. Dessa finns upptagna i utredningarna men finns inte med i sammanställningen. I sammanställningen finns inte heller tekniska förvaltningens redovisning av kostnader för avyttring av fastigheter med. Carin Becker-Åström

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET. Foto: Anders Geidemark

Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET. Foto: Anders Geidemark Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET Foto: Anders Geidemark Kommunfullmäktige MÅL OCH BUDGET 2016 2018 Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 167 om ny mål och budget

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola.

Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola. Tjänsteskrivelse 1 (12) 2015-06-05 FHN 2014.0105 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola. Sammanfattning Folkhälsonämnden har beretts

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset Nedanstående ärenden tas upp

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande...3 1. Informationsinhämtning....3

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Revisionsrapport Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Gällivare kommun Maj 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, Revisionskonsult 2010-05-31 Hans Forsström Rolf

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2014 jämte årsprognos

Delårsrapport per augusti 2014 jämte årsprognos Delårsrapport per augusti 2014 jämte årsprognos INNEHÅLL delårsrapport 2014 AUGUSTI jämte årsprognos Finansiell analys 1 Samhällsekonomisk utveckling 5 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2012-2015 8 God

Läs mer