Lokalförsörjningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalförsörjningsplan"

Transkript

1 DNR LIU BESLUT 1(1) Lokalförsörjningsplan Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler ska underställas universitetsstyrelsen, även om planerna på eventuella utökningar har redovisats i lokalförsörjningsplanen. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Anna Ekström, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Sebastian Brandtberg, Carin Franzén, Dan Jangblad, Martina Johansson, Margareta Josefsson, Christer Mård, Helena Persson, Matilda Strömberg, Kerstin Wigzell, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektorer Karin Fälth-Magnusson och Folke Sjöberg, suppleanten Fredrik Lindeberg, personalföreträdarna Krzysztof Marciniak och Gabriel Thott, styrelsens sekreterare Jenny Ljung, tillträdande studentrepresentanten Erik Claesson, revisionschefen Leif Blomberg, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsrådet Göran Hessling, universitetsdirektören Kent Waltersson samt universitetsarkitekten Karolina Ganhammar, den sistnämnda föredragande. Anna Ekström Karolina Ganhammar LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRELSEN

2 DNR LIU (10) Lokalförsörjningsplan Bakgrund och förutsättningar Fram till och med år 2013 fastställde universitetsstyrelsen lokalförsörjningsplanen i samband med sitt novembermöte. Enligt den ordning som gäller sedan 2014 antas istället lokalförsörjningsplanen i samband med beslut om verksamhetsplan och budget. Planen omfattar fem år och revideras årligen. Senaste revision var juni 2015 (Lokalförsörjningsplan , diarienr LiU ). Planen är avsedd att vara utgångspunkt för lokalplaneringen i ett längre perspektiv samt utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare, varvid universitetsstyrelsen prövar behovet av och kostnaderna för förhyrning genom att lämna bemyndigande till rektor att först teckna projekteringsavtal, i förekommande fall, och sedan hyresavtal. Planen beskriver lokalinnehav och hyreskostnader under innevarande år, beslutade och planerade, eller förändringar av ytor för planerade eller förväntade - men inte beslutade - förändringar. Planen redovisar enbart kostnader för hyra samt drift för de lokaler som förhyrs av Linköpings universitet. Lokalinnehavet presenteras för hela universitetet uppdelat på respektive campus, samt förväntade tillkommande och/eller eventuellt avgående förhyrningar. Campus Valla omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr inom kvarteret Intellektet i Linköping. Campus Norrköping omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr i Norrköping. Campus US omfattar lokaler inom Universitetssjukhuset. Planen redovisar samtliga lokaler som universitetet disponerar på Campus US d.v.s. även de lokaler som omfattas av avtal om läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning - det s.k. ALF-avtalet. Under övrigt redovisas resterande lokaler i Linköping, Norrköping och Lidingö. Lokalförsörjningen vid Linköpings universitet LiU ska erbjuda ändamålsenliga och attraktiva lokaler för studenter, personal och besökare. En kvalitetssäkrad och konkurrenskraftig lokalförsörjning och campusutveckling bidrar till att bygga LiU:s varumärke genom att erbjuda attraktiva, stödjande, funktionella och nyskapande studie- och arbetsmiljöer. En attraktiv och väl fungerande studiemiljö är ett tydligt konkurrensmedel och det är ytterst viktigt att universitetets studenter och medarbetare finner lokalerna attraktiva, trivsamma och funktionella. Universitetets lokaler ska vidare vara anpassade efter gällande myndighetskrav avseende arbetsmiljö, tillgänglighet för funktionshindrade samt miljö- och hållbarhetskrav. Enligt delegationsordningen ansvarar universitetsarkitekten tillsammans med Fastighetsavdelningen (med enheterna LiU-service i Norrköping (LISIN), Lokalförsörjningsenheten (LFE), Lokal-och teknikstödsenheten (LOTS), Lokalvårdsenheten (LV) och Post- och husserviceenheten (PH) för övergripande planering, drift och användning av lokaler samt genomförande av lokalförsörjningen. LINKÖPINGS UNIVERSITET

3 2(10) Årskostnader för lokaler och principer för finansiering Begreppet årskostnad är summan av hyreskostnaden och driftkostnaden för redovisat år. Planen utgår från en förväntad kostnad för 2017 vilket innebär en omräkning med prognostiserat konsumentprisindex (KPI) för oktober 2016, i förekommande fall, samt budgeterad driftkostnad. Merparten av de lokaler som universitetet hyr är belägna i fastigheter befriade från fastighetsskatt. I driftkostnad ingår budgeterad kostnad för el, värme och kyla. I en del hyreskontrakt är även dessa driftkostnader inkluderade. Den nu bedömda årskostnaden för år förväntas uppgå till belopp enligt nedanstående tabell: mnkr Årskostnad Årskostnad Den inhyrda ytan uppgår till ca kvm. Ytangivelsen avser ytinnehav per den första januari år Det bör noteras att ytangivelser inte helt kan relateras till årskostnaden, då ytan endast kan mätas vid en given tidpunkt och årskostnaden är den utgift universitetet förväntas ha för hela året. Per den första januari år 2016 har LiU kvm lediga lokaler, fördelat enligt nedan: Campus Valla: 972 kvm Campus Norrköping: kvm Intäkter för uthyrda lokaler beräknas uppgå till ca 25 mnkr för 2016 och ca 25 mnkr för För åren beräknas hyresintäkterna för uthyrda lokaler vara på motsvarande nivå. Av årskostnaden 2016 finansieras ca 46 mnkr av ALF-medel för läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning avseende lokaler. Total yta för läkarutbildning m.m. uppgår till ca kvm. Övriga kostnader finansieras via internhyra samt intäkter från uthyrda lokaler.

4 3(10) Avtalsportfölj Universitetets lokalbestånd är fördelat enligt nedan; Akademiska Hus AB: 71 % av lokalbeståndet, vilket omfattar hela Campus Valla samt 66 % av den inhyrda ytan på Campus Norrköping Region Östergötland som genom FM Centrum förvaltar hela Campus US Klövern AB, Campus Norrköping (Kopparhammaren 7 och Kopparhammaren 2) FastPartner AB, Campus Norrköping (Bomullsspinneriet) Castellum AB, Campus Norrköping (Spetsen och kårhuset Trappan) John Mattson Fastighets AB, Carl Malmsten Furniture Studies, Lidingö St Kors Fastighets AB, Bokförråd och slutarkiv, Wahlbecks Företagspark, Linköping Vasaparken Fastighets AB, kårhuset Kollektivet, Linköping Mannerssons Fastighets AB, bl a Medicinska fakultetskansliet, Sandbäcksgatan, Linköping LiU analyserar fortlöpande avtalsportföljen och har under många år successivt omförhandlat uppsägningsbara hyresavtal. Avtal med produktionskostnadsbaserade hyror, vilka tecknas för ny- och ombyggnadsprojekt, har omförhandlats vid de tidpunkter då hyresavtalen varit uppsägningsbara, varvid hyran vid övergång till marknadspris har sänkts. Även övriga hyresavtal har, när så bedömts vara motiverat, omförhandlats. Även fastighetsägare har sagt upp avtal för villkorsändring. Avtalsrelaterade förändringar Under 2015 har det pågått ett arbete med att teckna om hyresavtal med Region Östergötland gällande de ytor som LiU förhyr på Campus US. Flertalet av hyresavtalen upphörde varför nya hyresavtal har tecknats för perioden till och med Hyresavtalet för det nya universitetshuset 001/511 på Campus US har slutkostnadsreglerats efter färdigställande. Hyran uppgår till ca 23 mnkr på helårsbasis och hyra har utgått fr om oktober Under 2015 omförhandlades hyresavtalen avseende lokalerna för Norrköpings Visualiseringscenter C i Kopparhammaren 6, där LiU bedriver verksamhet i samarbete med Norrköping Visualisering AB.

5 4(10) Omvärldsanalys Enligt Konjunkturinstitutet är den svenska ekonomin på väg in i en högkonjunktur. Den stora flyktinginvandringen bidrar till att finanspolitiken blir expansiv i år och 2017, samtidigt som låg inflation gör att lågräntepolitiken består. Efterfrågan och sysselsättningen växer därför snabbt och arbetslösheten faller. Integrationen av flyktinginvandrarna på arbetsmarknaden kommer dock att kräva mycket stora insatser. Dessutom innebär den snabba befolkningsökningen att de redan stora obalanserna på bostadsmarknaden växer. De senaste årens starka utveckling i Sverige är delvis en följd av att den globala ekonomin har återhämtat sig efter finanskrisen. Lågräntepolitiken har stimulerat inhemsk efterfrågan och samtidigt hållit nere värdet på kronan, vilket gynnat exportnäringen. Näringslivets behov av att investera ökar och den demografiska utvecklingen förstärker det redan tidigare stora behovet av ökade offentliga investeringar och investeringar i bostäder. En stark arbetsmarknad bidrar till att hushållens inkomster stiger relativt snabbt. Hushållen förväntas därför öka konsumtionen i år och nästa år ungefär lika mycket som Efter de senaste två årens starka uppgång är bostadsinvesteringarna mätt som andel av BNP nu på sin högsta nivå på över tjugo år. Det växande behovet av välfärdstjänster medför att den offentliga sektorn i ovanligt hög grad bidrar till den ökande sysselsättningen. Den starka sysselsättningsutvecklingen bidrar till att arbetslösheten fortsätter att sjunka och bottnar enligt Konjunkturinstitutets bedömning på 6,2 procent Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att växa i samtliga län men väntar en särskilt god utveckling av antalet sysselsatta under 2016 i bl a Östergötlands län. Inflationen har varit lägre än Riksbankens mål de senaste fem åren steg dock KPIF-inflationen (den underliggande inflationen, som räknar bort effekten av ränteförändringar) till 0,9 procent, och den fortsätter sakta att stiga de närmaste åren. Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden innebär dock att lönerna successivt kommer att öka snabbare de närmaste åren, vilket påverkar kostnadstrycket i företagen. Det bedöms dröja till 2018 innan KPIF-inflationen når upp till 2 procent. Låg inflation och låga inflationsförväntningar gör att Riksbanken, trots högkonjunkturen, förväntas låta reporäntan ligga still på -0,50 procent till sommaren Förutsättningarna på fastighetsmarknaden är mycket goda. Transaktionsvolymen som har varit hög under 2014 och 2015 förväntas bli hög även Det gäller bl a för samhällsfastigheter, t ex fastigheter med utbildningslokaler, vilka ofta har stabila kassaflöden och hyreskontrakt med långa löptider. Tjänstesektorn växer och i tjänsteinriktade delmarknader ökar behovet av kontor. Tillskottsbehovet tillsammans med en utveckling mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt leder i sin tur till en moderniseringstrend med ett tillskott av nyproducerade, effektiva och flexibla kontorsytor. Enligt lokala bedömare i branschen är efterfrågan på lokaler i Linköping och Norrköping större än den har varit på år. Hyresutvecklingen är sedan några år tillbaka på väg uppåt och den trenden förväntas hålla i sig. Samverkande orsaker

6 5(10) till detta är bl a konjunkturläget, befolkningsutvecklingen, inflyttningen av företag, den ökade sysselsättningsgraden samt universitetets expansion. Detta har lett till ökad efterfrågan på lokaler och bostäder, sjunkande vakanser och högre hyresnivåer. Höga förväntningar läggs på Ostlänken och vad den kan komma att föra med sig. Fastighetspriserna ligger för närvarande på all time high. Hyresnivåerna för såväl kontor som butiker ligger, liksom tidigare, på en något högre nivå i Linköping än i Norrköping. Vakansgraden är något lägre i Linköping än i Norrköping för såväl kontor som butiker. I Linköping pågår planering och byggnation av nya studentbostäder. I Vallastaden kommer Studentbostäder AB att bygga ca 180 nya bostäder med planerad inflyttning I kvarteret Irrblosset är drygt 200 nya lägenheter under produktion med planerad inflyttning hösten 2016 våren På Colonia, vid Corsons norra del i direkt anslutning till Campus Valla, har ByggVesta AB lämnat in en planansökan för bostäder. Studentbostäder AB planerar också att bygga ca 50 ettor och tvåor i Lambohov med byggstart under hösten Lokalkostnadernas utveckling Lokalkostnadens andel av den totala kostnaden är ett nyckeltal som används av alla lärosäten. Procentsatsens storlek varierar kraftigt mellan olika universitet/högskolor och jämförelser ska göras med viss försiktighet. Lokalkostnaderna beräknas enligt anvisningar från Ekonomistyrningsverket (ESV). Nedan redovisas några faktorer som kan vara orsak till andelstalets variationer mellan lärosäten: Omfattning av distansundervisning är direkt kopplad till lokalbehovet. Har ett lärosäte liten distansundervisning behövs fler lokaler, vilket är fallet för LiU. Forskning genererar ofta stora kostnader men är i regel inte så krävande vad gäller lokalytor. Det är inte ovanligt att lärosäten med hög forskningsbudget har en låg lokalkostnadsandel. De redovisade lokalkostnaderna innehåller kostnader för lokalhyra (även korttidshyra för konferenser, utbildning mm), mediakostnad, el, värme, kyla, vatten (som ej ingår i hyran) kostnad för reparation och underhåll av lokaler, avskrivningskostnader förbättringsutgift på annans fastighet, kostnad för lokalvård, bevakning, larm, skalskydd lokaltillbehör, övriga lokalkostnader och kostnader för egna fastigheter (LiU har inga egna fastigheter). Externa hyresintäkter och såld lokalvård avgår. Det viktiga är således att titta på den egna utvecklingen över tid och att samma grundfakta används.

7 6(10) Lokalkostnadernas andel av LiU:s totala kostnader har hållits konstant på mellan % sedan För 2016 beräknas lokalkostnadernas andel av verksamhetens justerade totala kostnader uppgå till 14,2 %. Lokalkostnadernas andel av verksamhetens justerade totala kostnader avser LiU:s totala kostnader där externa hyresintäkter avgår. För perioden förväntas lokalkostnaderna andel av verksamhetens justerade totala kostnader uppgå till: 2017: 14,3 % 2018: 14,3 % 2019: 14,7 % 2020:14,3 % 2021: 14,2 % Universitetet lämnade under våren 2016 in framställan om att få teckna 20-årigt hyresavtal för Studenthus Valla till utbildningsdepartementet. I januari erhöll universitet yttrande i ärendet från Ekonomistyrningsverket, som ställer sig positiva till LiU:s begäran. Beslut väntas under Effekterna av ett 20-årigt hyresavtal på lokalkostnadernas andel illustreras enligt nedan: 2019: 14,6 % 2020: 14,1 % 2021: 14,0 % Procentsatserna baseras på LiU:s budgetunderlag för perioden För åren baseras underlaget på förväntade/bedömda hyreskostnader. Från 2020 och framåt finns det inga beräknade totala kostnader varför den totala kostnaden för 2019 även används som underlag för beräkningarna av andelen lokalkostnader för 2020 och Bedömda kostnadsförändringar Lokalkostnaderna för år 2015 har ökat med ca 12 mnkr jämfört med lokalkostnaderna för år Ökningen beror främst på förhyrningar som tillkommit under år 2015 som t ex nytt universitetshus (hus 001/511), nytt laborationshus (CBR2) och nya lokaler för CMIV på Campus US, eller förhyrningar som får helårseffekt först 2015 såsom t ex Kopparhammaren 2 Campus Norrköping. För hus 001/511 och CBR2 har förseningar i projektet medfört att hyreskostnaden blivit lägre än tidigare beräknat. Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2015 var 314,29 och för oktober 2014 uppgick det till 314,02, det vill säga en ökning av KPI har skett Lokalkostnaderna för 2016 förväntas öka med ca 39 mnkr jämfört med lokalkostnaderna för Ökningen beror på de förhyrningar som får helårseffekt år 2016, som t ex hus 001/511 och CBR2 men även de förhyrningar som tillkommer eller förväntas tillkomma under Lokalkostnaderna för 2017 förväntas öka med ca 9 mnkr. Ökningen beror främst på en hyresökning gällande ombyggnadstillägg för D-huset m.m. Ombyggnationen av

8 7(10) lokaler på Vrinnevisjukhuset i Norrköping pågår och förväntas vara färdig i början på Nedmontering av Origo planeras under våren 2017 vilket medför att hyreskostnaden för Origo upphör. Ombyggnationerna inom Framtidens US på Universitetssjukhuset förväntas pågå fram till och med år LiU påverkas alltjämt av ombyggnationerna där t ex delar av lokaler för Klinisk fysiologi förväntas färdigställas under år Vidare får vissa avtal helårseffekt först år För år 2018 beräknas lokalkostnaderna minska med ca 2 mnkr och för år 2019 beräknas de öka med ca 11 mnkr i jämförelse med år Ökningen för år 2019 beror bl a på att Studenthus Valla färdigställs under året. Lokalkostnaderna för år 2020 förväntas minska med ca 2 mnkr. Baserat på i dagsläget kända eller förväntade lokalförändringar för år 2021 bedöms lokalkostnaden då minska med ca 4 mnkr. LiU ett miljöanpassat universitet Miljöanpassning ska ske utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Det ska inbegripa minimering av avfallsuppkomst och utsläppsmängder, sparsamhet med resurser och energi, samt att miljökrav ställs vid upphandling inklusive planering av om- eller nybyggnader för universitetets verksamhet. Universitetet har som mål att samtliga byggprojekt på våra campusområden ska resultera i energi- och resurseffektiva byggnader. Vid nybyggnationer är det en ambition att byggnaden ska kunna klassas enligt Miljöbyggnad nivå Guld eller motsvarande. Vid ombyggnationer är ambitionen att byggnaden ska kunna nå minst klassning motsvarande Miljöbyggnad nivå Silver. Universitetet ska arbeta för att vara ett levande laboratorium för innovativa hållbarhetslösningar där våra framgångsrika forskare inom miljö- /hållbarhetsområdet kan testa nya lösningar. Vi strävar också mot att våra studenter ska ges tillträde att nyttja våra resurser i undervisningssyfte. Förutsättningar för hållbara transportlösningar till och vid campusområdena ska möjliggöras. Cykeltrafik samt attraktiva cykelparkeringar ska prioriteras. För att exemplifiera våra insatser inom området finns det mer information:

9 8(10) Campus LiU Kompletterande beskrivning återfinns i föredragningspromemorian för Projekteringsavtal för Campus LiU 2015 samt Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla, båda med diarie nr Universitetsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde i februari 2015 beslut om genomförande av projekt Campus LiU enligt: Nybyggnation av Studenthus Valla. Byggnaden kommer att uppföras på den plats nuvarande hus Origo står idag. Ombyggnad/anpassning av hus D till arbetsplats för universitetsförvaltningen och fakultetskanslierna. Ombyggnaden kommer att genomföras i två etapper. Ombyggnad/anpassning av hus Zenit till samverkanshus. Ombyggnation av D-huset pågår januari 2016 till februari 2017 och omfattar nya arbetsplatser för universitetsförvaltningen och universitetsledningen. Anpassning av lokaler för fakultetskanslierna och Institutionen för Beteendevetenskap och lärande (IBL) genomförs också. Under ombyggnationstiden har IBL flyttat till tillfälliga lokaler i hus Terra. Universitetsbibliotekets personal flyttade i maj 2016 till tillfälliga paviljonger, placerade i omedelbar närhet till bibliotekshallen i hus D. Nedmonteringen av hus Origo beräknas pågå från mars till maj 2017 och därefter startar nybyggnationen av Studenthus Valla. Studenthuset beräknas vara klart juni Då påbörjas anpassning av hus Zenit till samverkanshus och ombyggnad av hus D, etapp 2, med arbetsplatser för resterande avdelningar inom universitetsförvaltningen. Då samtliga ovanstående delmoment är avslutade har universitetet minskat sin förhyrda area på Campus Valla med kvm, då hus Terra och hus G kan lämnas. Förbättringsarbetet med universitetets miljöer för utbildning och studier sker kontinuerligt och sedan projektets start 2012 har en rad förbättringsåtgärder genomförts på samtliga campus. Vilka åtgärderna är återfås på LiU:s hemsida:

10 9(10) Lokalförändringar Campus Valla Nedan följer ett urval av genomförda projekt på Campus Valla under : Den stora uppehållsytan/entréhallen i C-huset, Colloseum, renoverades under sommaren Under sommaren 2016 kommer övriga uppehållsytor i C-huset att renoveras i syfte att skapa fler och mer ändamålsenliga studieplatser och studentkök. Under våren 2016 kommer det så kallade Blå torget i B-huset att byggas om i syfte att skapa nya studieplatser och studentkök. En utökning av studieplatser har genomförts bland annat i hus Key. Campus US Nedan följer ett urval av genomförda projekt på Campus US under : I augusti 2015 invigdes det nya universitetshuset, hus 001/511, med bland annat nya lärosalar och samlad studentservice. Den nya anläggningen för CBR, som uppförts ovanpå det parkeringshus som är beläget vid norra infarten till US-området, drabbades av kraftiga förseningar och verksamheten kunde inte startas upp förrän i november 2015 och då endast i mindre omfattning. Renoveringen av laborationslokaler i hus 420 på plan 9 och 10, inklusive ett P 3-klassat laboratorium som används för odling av tuberkelbakterier, har fortsatt under året och hela projektets fem etapper var slutförda i slutet av Byggnationen av de nya lokalerna för CMIV har pågått under 2014 och 2015 och flytt av CMIV:s verksamhet genomfördes under sommaren och hösten I början av 2016 startade planering för intransport av ytterligare en MR-kamera som lyfts in i lokalerna under maj. Universitetets nya utbildningsmiljöer i hus 448 färdigställdes hösten 2015 och invigdes i januari Campus Norrköping Nedan följer ett urval av genomförda projekt på Campus Norrköping under : Café Kåkenhus drivs sedan augusti 2015 i Kårservice regi. Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) och forskningsinstitutet Acreo har utökat sin gemensamma verksamhet i Kåkenhus. Universitetsförvaltningen har flyttat delar av sin verksamhet i Norrköping till hus Täppan.

11 10(10) Övrigt Under sommaren 2015 genomfördes en renovering av universitetets kårhus i centrala Linköping, Nationernas Hus och i samband med invigningen av de nya miljöerna bytte kårhuset namn till Kollektivet. Under sommaren 2016 kommer en ombyggnation på Bodals Gård, Campus Lidingö, att genomföras till förmån för institutionen för Ekonomi och Industriell utveckling (IEI). Anpassningen av Vrinnevisjukhuset, i syfte att ge tillgång till fler VFU-platser för läkarprogrammet, pågår och beräknas vara slutförd i januari Campusplan I syfte att säkerställa att den fysiska miljön stödjer lärosätets vision och strategier på lång sikt har universitetet under våren 2016 startat ett campusplanarbete för Campus Valla i samarbete med Akademiska Hus. Campusplanen ska vara ett underlag för genomförande och beslut i olika frågor som berör den fysiska miljön på lång sikt, ca år. Detta bidrar till att utveckla och fördjupa medvetandet om den fysiska miljöns betydelse och potential. Arbetet med campusplanen är en process, som i sig självt bidrar till ökad kunskap om lärosätet och lärosätets värderingar, såväl internt som externt. Genom campusplanearbetet kommer LiU att stå bättre rustat för framtida utmaningar och frågeställningar.

12 25,0% * mnkr ,0% 15,0% ,6% 13,5% 13,2% 12,9% 13,6% ,2% 14,3% 14,3% ,7% 14,6% ,3% 14,1% 14,2% 14,0% ,0% ,0% 100 0,0% Lokalkostnadernas andel av verksamhetens justerade totala kostnader 10-årigt hyresavtal Lokalkostnadernas andel av verksamhetens justerade totala kostnader 20-årigt hyresavtal Sammanställning av lokalkostnader 20-årigt hyresavtal Sammanställning av lokalkostnader 10-årigt hyresavtal * Fr om 2015 redovisas lokalkostnaderna enligt nya anvisningar från ESV enligt SUHF-modellen.

Lokalförsörjningsplan 2015-2020

Lokalförsörjningsplan 2015-2020 2015-06-04 DNR LIU-2015-00723 BESLUT 1(1) Lokalförsörjningsplan 2015-2020 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2015-202 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011

Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011 2006-11-28 BESLUT Dnr LiU 1152/06-70 Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2006-2011 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen LiU 1425/03-70

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen LiU 1425/03-70 LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsstyrelsen 2003-11-03 LiU 1425/03-70 Lokalförsörjningsplan för perioden 2003-2008 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2003-2008

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2018

Lokalförsörjningsplan 2013-2018 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2013-01599 Lokalförsörjningsplan 2013-2018 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2013-2018 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011-2016 redovisning av lokalsituationen vid Linköpings Universitet 2011-2016 Lokalförsörjningsavdelningen, LFA Bakgrund och förutsättningar Dnr LiU-2011-01285 Enligt den ordning

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden

Lokalförsörjningsplan för perioden 2010-10-19 BESLUT Dnr LiU-2010-01121 Lokalförsörjningsplan för perioden 2010-2015 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2010-2015 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-00840 Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 Mot bakgrund av den föreliggande föredragningspromemorian och den kompletterande

Läs mer

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 2016-04-20 DNR LIU-2016-00657 BESLUT 1(2) Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 Riksrevisionen har i revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret

Läs mer

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser

Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser 2015-06-04 DNR LIU2015-01012 BESLUT 1(1) Rapport från Placeringsrådet för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS

Läs mer

Hantering och riktlinjer för balanserad kapitalförändring inom universitet

Hantering och riktlinjer för balanserad kapitalförändring inom universitet 2013-04-12 BESLUT Dnr LiU-2013-000528 1(5) Hantering och riktlinjer för balanserad kapitalförändring universitet Inledning Linköpings universitet har under åren 2009-2011 redovisat överskott motsvarande

Läs mer

En ny strategikarta för Linköpings universitet

En ny strategikarta för Linköpings universitet 2012-12-07 BESLUT Dnr LiU-2012-01028 USP 2012-6.5 1(2) En ny strategikarta för Linköpings universitet Under 2004 genomförde Linköpings universitet för första gången ett strategiarbete i syfte att skapa

Läs mer

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa 1(6) Tid: Lokal: Onsdagen den 23 april2014 kl. 8.30-12.00 Åsundasalen, Storgården, Rimforsa Närvarande: Ledamöter: Anna Ekström Helen Dannetun Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson Helena Persson

Läs mer

Kompetensutveckling av lärare

Kompetensutveckling av lärare 2013-09-04 BESLUT Dnr LiU-2011-01727 1(1) Kompetensutveckling av lärare Universitetsstyrelsen beslutar godkänna bifogad rapport om kompetensutveckling av lärare - uppföljning av vidtagna åtgärder och bedömning

Läs mer

Revisionsrapport: Riksrevisionen om Linköpings universitets årsredovisning 2012

Revisionsrapport: Riksrevisionen om Linköpings universitets årsredovisning 2012 2013-06-10 BESLUT Dnr LiU-2012-01353 1(2) Regeringen Utbildningsdepartementet Revisionsrapport: Riksrevisionen om Linköpings universitets årsredovisning 2012 Riksrevisionen har i revisionsrapport, daterad

Läs mer

Uppföljning av interrevisionens revisionsrapport: upphandling

Uppföljning av interrevisionens revisionsrapport: upphandling 2013-04-12 BESLUT Dnr LiU-2011-02040 1(2) Uppföljning av interrevisionens revisionsrapport: upphandling Universitetsstyrelsen har i sitt ställningstagande den 17 februari 2012 till internrevisionens upphandlingsrapport

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010

Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010 1(5) s sammanträde den 8 juni 2010 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Magnus Hall Margareta Josefsson Christer Mård Helena Persson Agneta Westerdahl Maria Ågren Jan-Erik Ögren Per-Erik

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Inledning I lokalförsörjningsplanen fastställer högskolestyrelsen årligen högskolans övergripande strategi för lokalplaneringen. Planen är avsedd

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017

Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 2012-11-06 BESLUT Dnr LiU-2012-01418 (1) Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2012-2017 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla

Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla 2015-02-16 BESLUT Dnr LiU-2012-00840 1(1) Tecknande av preliminärt hyresavtal avseende nytt studenthus samt tecknande av tilläggsavtal för hus D och hus Zenit på Campus Valla Universitetsstyrelsen beslutar

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 e e LINKOPINGS UNIVERSITET 2017-02-13 DNR LIU-2017-00684 BESLUT 1(2) Beslut om inrättande av och instruktion för avtalscentrumet C-research Linköpings universitet har under en följd

Läs mer

Instruktion för miljöledningssystemet vid Linköpings universitet

Instruktion för miljöledningssystemet vid Linköpings universitet BESLUT Dn r LiU-2014-01 075 1 (2) Instruktion för miljöledningssystemet vid har sedan slutet av nittiotalet haft regeringens uppdrag att införa och underhålla ett miljöledningssystem. Sedan 20 l O omfattas

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua /08 Internrevisionen

Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua /08 Internrevisionen Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua 2008-06-17 10-2113/08 Internrevisionen Bilaga till internrevisionens beslut Dnr SLU ua 10-2113/08 Lokalförsörjning 2 Sammanfattning SLU står inför den största

Läs mer

Bemyndigande att teckna hyresavtal avseende vissa lokaler inom Campus US

Bemyndigande att teckna hyresavtal avseende vissa lokaler inom Campus US 2007-04-02 BESLUT Dnr LiU 1285/05-70 Bemyndigande att teckna hyresavtal avseende vissa lokaler inom Campus US Med hänvisning till vad som redovisas i skriftlig föredragningspromemoria till detta ärende

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Struktur för kvalitetsarbetet vid Linköpings universitet för perioden 2014 2016 avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Struktur för kvalitetsarbetet vid Linköpings universitet för perioden 2014 2016 avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå BESLUT 1(1) Struktur för kvalitetsarbetet vid Linköpings universitet för perioden 2014 2016 avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Samtidigt som universitetsstyrelsen 2012-12-07

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Utlåtande 2017: RI (Dnr 123-340/2017) Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Exploateringsnämnden medges

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15 1(5) s sammanträde 12 juni 2007 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Trygve Carlsson Ewa Groppfeldt Olle Persson Agneta Westerdahl Kajsa Ellegård Jan Ernerudh Lars Hultman Aaron Axelsson

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR UTBILDNING OCH ADMINISTRATION ÄN DNR 40402-433/2013 SOF SID 1 (7) 2013-10-02 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Patrik Simonsson Telefon: 08-508

Läs mer

Linköpings universitet 2015

Linköpings universitet 2015 Linköpings universitet 2015 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13)

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) PROGNOS 2016 2022 TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se

Läs mer

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om

Läs mer

Åtgärder för fysisk tillgänglighet vid Linköpings universitet

Åtgärder för fysisk tillgänglighet vid Linköpings universitet Lokalförsörjningsavdelningen 2006-02-23 Anna Hesser rev 2008-02-20 Dnr: LiU 1076/07-17 Åtgärder för fysisk tillgänglighet vid Linköpings universitet Linköpings universitets tre Campus och dess byggnader

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Förvärv av fastigheten Kalmar Lärlingen 6

Förvärv av fastigheten Kalmar Lärlingen 6 Landstingsservice TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Datum 2017-11-24 Diarienummer 170440 Landstingsfullmäktige Förvärv av fastigheten Kalmar Lärlingen 6 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner köpekontrakt

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Fastighetsrapporten. November 2010

Fastighetsrapporten. November 2010 Fastighetsrapporten November 2010 Innnehållsförteckning Förord 2 Fastighetsbolagen och ekonomin 9 Fastighetsbolagen och deras kunder 14 Miljö och energi 20 Intervjuade fastighetsbolag Sedan 2005 har Grant

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB)

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) 1(5) Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: Handlingsplanen avser Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) Behandlad i LSG: 2013-10-03 Fastslagen i Biblioteksstyrelsen via beslut per capsulam

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsrapport för internrevisionen 2015

Verksamhetsrapport för internrevisionen 2015 2016-02-15 DNR LIU-02331 BESLUT 1(1) Verksamhetsrapport för internrevisionen 2015 Chefen för internrevisionen har den 25 januari 2016 till universitetsstyrelsen och rektor överlämnat en verksamhetsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet

Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet BESLUT 1 BY 2010/28 Rektor Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet Bakgrund Universitetets system för lokalupplåtelser och internhyror har varit i bruk i ca fjorton år. Besluten

Läs mer

Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård Beslut Driftnämnden Öppen specialiserad vård 2013-05-28 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Nyinhyrning och omflyttning för arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter

Nyinhyrning och omflyttning för arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-06-02 Handläggare Martin Thor Telefon: 08-508 35 525 Till Arbetsmarknadsnämnden den 14 juni 2016 Ärende 9 Nyinhyrning och omflyttning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-13 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-01-30

Läs mer

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB.

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB. DNR 2011-513-00005 Margareta Catasús Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för industri inom fastigheterna

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Intern styrning och kontroll belastning eller tillgång? Ett försök till utvecklingsarbete inom Linnéuniversitetet

Intern styrning och kontroll belastning eller tillgång? Ett försök till utvecklingsarbete inom Linnéuniversitetet Till SUHF administratörskonferens Handläggare: Per Sundström och Susanne Lindberg, universitetsledningens kansli Intern styrning och kontroll belastning eller tillgång? Ett försök till utvecklingsarbete

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Linköpings Universitetsbibliotek för

Miljöhandlingsplan för Linköpings Universitetsbibliotek för 16-04-14 1(9) Miljöhandlingsplan för Linköpings Universitetsbibliotek för 2016-2018. Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2016-2018 (dnr LiU-2015-01850). För att precisera

Läs mer

Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete. Projektplan. 2012-09- 21 Projektplan Dnr LiU- 2012-00840 Utgåva: 1.4 1(15)

Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete. Projektplan. 2012-09- 21 Projektplan Dnr LiU- 2012-00840 Utgåva: 1.4 1(15) 2012-09- 21 Projektplan Utgåva: 1.4 1(15) Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete Projektplan Programledare: Karolina Ganhammar 2(15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 1:2014 MDH /14

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 1:2014 MDH /14 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2014-02-17 Möte nr 1:2014 MDH 1.1-92/14 12 Lokalförsörjningsplan 2014-2017 Beslut Högskolestyrelsen beslutar - att fastställa lokalförsörjningsplan 2014-2017 enligt

Läs mer

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer December 1 STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar temperaturen på den svenska fastighetsbranschen och publiceras två gånger per

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 2017

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 2017 Fastighetsenheten Per Sundqvist FÖRSLAG TILL BESLUT 1 / 6 2014 04 10 Dnr V 2014/353 Styrelsen LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 2017 1. Förord med förslag till beslut Lokalförsörjningsplanen är avsedd att vara

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning

Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning IMIMI/ 57t /1914-1(6) Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning Med stöd av rektors delegation av beslutanderätten

Läs mer

Utvärdering av lokalförsörjningsprocessen vid KTH

Utvärdering av lokalförsörjningsprocessen vid KTH KTH-AAE Rapport Delprojekt 2 lokalförsörjning 2014-08-12 nf.ankarcrona@gmail.com Utvärdering av lokalförsörjningsprocessen vid KTH Inledning Inom ramen för KTHs AAE (Administrative Assessment Excercise)

Läs mer

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015 TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER 16 oktober 2015 20 BNP- OCH KYLINSTALLATIONSUTVECKLING 1994-2014, PROGNOS 2015-2016 Förändring, fasta priser, procent 8,0 15 10 Räntesänkningar Expansiv finanspolitik

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov. ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-12-01 DNR2015/1641-1.2.1 2015-11-16 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut gällande AB

Läs mer

Tentamen, grundkurs i nationalekonomi HT 2004

Tentamen, grundkurs i nationalekonomi HT 2004 Tentamen, grundkurs i nationalekonomi HT 2004 Makroekonomi, 5 poäng, 5 december 2004 Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten

Läs mer

Linköpings universitet 2016

Linköpings universitet 2016 Linköpings universitet 2016 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer