Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt på Malmös bostadsmarknad"

Transkript

1 Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling

2 Detta PM avser att kortfattat redogöra för det aktuella läget på Malmös bostadsmarknad när det gäller nyproduktion och priser. Både bostadsproduktionen och bostadspriserna påverkas starkt av den ekonomiska konjunkturen i form av tillväxt, sysselsättning och räntor. Detta PM inleds därför med en kortfattad beskrivning av det ekonomiska läget i Sverige och Danmark. I avsnitten kring pågående och färdigställda bostäder samt prisutvecklingen jämförs situationen i Malmö med Stockholm och Göteborg. Viss jämförelse görs också med Danmark. I det avslutande avsnittet diskuteras översiktligt förutsättningarna för bostadsmarknaden i Malmö framöver. 1. Konjunkturläget 1.1 Sverige i en lågkonjunktur Analytikerna är nu överens om att BNP-tillväxten utvecklas svagt i år och nästa år samt att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Försvagningen beror till stor del på den snabba konjunkturnedgången i OECD-området men även på minskad inhemsk efterfrågan. Prognoserna är att konjunkturen börjar vända uppåt igen 2010 till följd av en internationell konjukturåterhämtning, svenska räntesänkningar och en expansiv finanspolitik. Enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport förväntas den kalenderkorrigerade BNP-tillväxten bli 1,4 procent 2008, 1,6 procent 2009 och 3,0 procent Prognosen är att sysselsättningen kommer att minska nästa år, framförallt inom industrin. Nedgången i sysselsättningen förväntas i viss mån motverkas av att den expansiva finanspolitiken bidrar till fler anställda i den offentliga sektorn 2009 och När konjunkturen vänder upp 2010 ökar sysselsättningen återigen något i näringslivet. Enligt Konjunkturinstitutets prognos stiger arbetslösheten från 5,9 procent i år till 6,7 procent Inflationen har stigit kraftigt under det senaste året. Prisstegringarna på livsmedel och energi bedöms avstanna i slutet av året. Inflationen faller sedan tillbaka i snabb takt. Konjunkturinstitutets bedömning är att Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på 4,5 procent fram till en bit in på När det blivit tydligt att inflationen har börjat falla sänks reporäntan i tre steg till 3,75 under 2009 och vidare till 3,5 procent Räntesänkningarna bromsar konjunkturnedgången och bidrar till att inflationen hamnar nära 2 procent Danmark låg tillväxt men fortfarande låg arbetslöshet Även i Danmark förväntas BNP-tillväxten bli låg. BNP-tillväxten förväntas emellertid stiga under prognosperioden. Bland annat gynnas hushållens konsumtionstillväxt av fortsatt starka löneökningar eftersom arbetslösheten, vilken i juni uppgick till 1,6 procent, fortsätter att vara låg. BNP-tillväxten blir endast 0,5 procent i år, men ökar sedan och blir 1,2 procent både 2009 och Inflationen stiger till 3,1 procent i år men faller till 2,4 procent respektive 2,2 procent de påföljande två åren. 2 Stadskontoret Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

3 3. Nyproduktion Osäkerheten i ekonomin och den förväntade nedgången i konjunkturen får genomslag på bostadsmarknaden och på nyproduktionen. Mycket talar dock för en fortsatt betydande efterfrågan mot bakgrund av det stora antalet ungdomar och invandrare och det stora omflyttandet inom landet. I Boverkets bostadsmarknadsenkät har antalet kommuner som anger brist på bostäder ökat även i år. 3.1 Påbörjade Under första halvåret 2008 minskade antalet påbörjade bostäder. Boverket skrev redan efter redovisningen av första kvartalets siffror ner sin prognos av bostadsbyggandet betydligt. Byggandet av småhus antas minska med 4 procent och flerbostadshus med 25 procent. Byggandet av flerbostadshus antas främst minska på lite svagare marknader (Boverket). I Malmö är antalet påbörjade lägenheter första halvåret 2008 och samma period 2007 ungefär de samma: 334 jämfört med 344 enligt SCBs statistik (efter justering av SCB p.g.a. eftersläpning i rapporteringen). Enligt Malmö stads uppskattningar är antalet påbörjade lägenheter första halvåret 2008, 392 st. och första halvåret 2007, 692 st. Enligt Malmö stads uppskattningar har därmed antalet påbörjade lägenheter genom nybyggnation minskat kraftigt i Malmö. Antalet påbörjade lägenheter i Göteborg uppgick det första halvåret 2008 till 629 (efter justering av SCB p.g.a. eftersläpning i rapporteringen) vilket är en kraftig minskning jämfört med samma period året innan då de uppgick till Minskningen har skett både i påbörjandet av småhus och flerbostadshus. I Stockholm däremot visade första halvåret 2008 en kraftig ökning av antalet påbörjade lägenheter jämfört med samma period förra året, jämfört med 805 lägenheter. 3.2 Färdigställda Antalet färdigställda lägenheter har totalt sett minskat i landet första halvåret 2008 jämfört med samma period Enligt SCB färdigställdes 535 lägenheter genom nybyggnad i Malmö under första kvartalet 2008 (efter justering av SCB p.g.a. eftersläpning i rapporteringen). Det är en minskning jämfört med samma period förra året då 703 lägenheter färdigställdes. Enligt Malmö stads uppskattningar var skillnaden mellan åren marginell: 698 lägenheter första halvåret 2008 jämfört med 685 lägenheter I både Stockholm och Göteborg har antalet färdigställda lägenheter genom nybyggnad ökat det första halvåret. I Stockholm var ökningen ca 200 lägenheter och i Göteborg ca 500 lägenheter (efter justering av SCB p.g.a. eftersläpning i rapporteringen). I båda städerna skedde ökningen av färdigställda lägenheter i flerbostadshus. 3 Stadskontoret Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

4 4. Prisutveckling Efter prisuppgångar på drygt tio procent per år sedan 2004 saktade bostadsmarknaden in under andra halvåret Hittills under 2008 har bostadsmarknaden varit trög med stort utbud, längre försäljningstider och pressade priser. Bostadsrättspriserna har i genomsnitt gått ner något i riket samtidigt som villapriserna i genomsnitt stått stilla. 4.1 Småhus Småhuspriserna i landet har i genomsnitt varit oförändrade. Den nya fastighetsavgiften har gjort det billigare för många att bo i villa vilket i sin tur kan ge utrymme för viss prisökning. Det senaste tolv månaderna har småhuspriserna i snitt gått ner med 2 procent i Malmö (www. maklarstatistik.se). Snittpriset i maj/juni 2008 låg på kr/kvm. I förhållande till februari-juli 2007 har dock småhuspriserna i Malmö stigit med 2 procent enlig Lantmäteriet. Enligt Mäklarstatistik uppvisar Stockholm en uppgång i villapriserna med 2 procent den senaste tolvmånadersperioden och Göteborg med 5 procent. Även i förhållande till februari-juli 2007 har småhuspriserna i Stockholm och Göteborg stigit i samma storleksordning, 2 respektive 6 procent, enligt Lantmäteriet. 4.2 Bostadsrätter Bostadsrättspriserna i landet har enligt Mäklarstatistik sjunkigt med i genomsnitt 3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Figur 1. Prisutveckling på bostadsrätter i Malmö oktober-2006-juli 2008 Källa: Mäklarstatistik, 1 september 2008 Det senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna i snitt gått ner med 9 procent i Malmö. Snittpriset i maj/juni 2008 låg på kr/kvm. Prisfallet har enligt Mäklarstatistik varit störst i Limhamn, Västra innerstaden och Centrum inkl. Västra hamnen. Även Stockholm och Göteborg har upplevt en minskning i bostadsrättspriserna det senaste året, dock lägre än i Malmö. I Stockholm har priserna sjunkigt med i genomsnitt 5 procent och i Göteborg med 1 procent. 4 Stadskontoret Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

5 I Köpenhamn fortsätter priserna att falla på ägarlägenheter och småhus. Sedan toppnoteringen i juli/augusti 2006 har priserna sjunkigt med 16 procent på ägarlägenheter respektive 10 procent på småhus. 5. Förväntningar framöver Det ovanligt stora utbudet av bostäder som är till salu, talar för att den svaga marknaden kan hålla i sig ett tag till. Högre räntor, till följd av stigande inflation och finansoro, och en dämpning av konjunkturen håller förmodligen tillbaka efterfrågan på kort sikt. På lite längre sikt är fortfarande förutsättningarna gynnsamma med en fortsatt förhållandevis stark arbetsmarknad, stigande hushållsinkomster och en demografisk situation som stimulerar efterfrågan på bostäder. SBAB har använt en modell för att skatta prisförändringar av småhuspriser i hela landet framöver. I modellen styrs priserna av hushållens inkomster, arbetslöshet, inflation, bolåneräntor och börsutvecklingen. Modellen ger en förväntad prisnedgång under hösten och vintern 2008 med cirka 2 procent och en uppgång i samma storleksordning under 2009 och Risken för ett större prisfall bedömer SBAB som liten. I SBABs senaste Mäklarbarometer räknar fastighetsmäklarna med en fortsatt svag bostadsmarknad under tredje kvartalet. Priserna på bostadsrätter och småhus förväntas falla i Göteborg och Malmö men vara oförändrade i Stockholm. Enligt Konjunkturinstitutets senast konjunkturbarometer för företag och hushåll har såväl byggande som orderingång och anbudspriser legat kvar på i det närmaste oförändrade nivåer under andra kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Orderläget i branschen är fortfarande mycket starkt. Sysselsättningen har ökat ytterligare något, samtidigt som andelen företag som uppger brist på arbetskraft har sjunkigt. Byggbranschen räknar inte med några större förändringar inför tredje kvartalet i år. Byggande, orderingång och anbudspriser väntas ligga kvar på ungefär oförändrade nivåer. Samtidigt förutses sysselsättningstillväxten avstanna. På lite längre sikt är dock byggföretagens förväntningar betydligt mer pessimistiska. Ungefär hälften av företagen räknar med en försämring av byggkonjunkturen på ett års sikt. Prognosen från Mäklarstatistik för de närmaste månaderna pekar tvärt emot de andra prognoserna på svagt stigande villapriser i riket. För Malmös del har ingen direkt prognos över bostadspriser och nyproduktion gjorts. De bedömningar som återges i detta PM är i stora drag och för riket i genomsnitt. För en bedömning av utbud och efterfrågan av lägenheter på Malmös bostadsmarknad bör man ta hänsyn till den stora inflyttningen, prognoser för sysselsättningen i regionen, konjunkturen och ränteläget i Sverige samt bostadspriser i Köpenhamn. 5 Stadskontoret Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

6 Källförteckning Boverket, Boverkets indikatorer, juni 2008 Boverket, Bostadsmarknaden med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2008, augusti 2008 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget augusti 2008 Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern Företag och hushåll, juli 2008 SBAB, Mäklarbarometern, kvartal SBAB, Konjunktur och räntor, nummer 3, 25 augusti 2008 SCB, statistiska meddelanden, Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2008, 22 augusti 2008 SCB, statistiska meddelanden, Byggande: Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus 1:a halvåret 2008, 21 augusti 2008 SCB, SCB-indikatorer, nummer 7-8, 29 augusti Stadskontoret Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Prognos: bostadsbyggandet minskar i år

Prognos: bostadsbyggandet minskar i år Promemoria Datum 2018-04-12 Diarienummer 1972/2018 Hans-Åke Palmgren Prognos: bostadsbyggandet minskar i år Den snabba ökningen av bostadsbyggandet bröts vid halvårsskiftet 2017. Under året påbörjades

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Ökat utbud av småhus. Tecken på prisstabilisering. Såld på 2-5 veckor. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu

Ökat utbud av småhus. Tecken på prisstabilisering. Såld på 2-5 veckor. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2018 Ökat utbud av småhus Tecken på prisstabilisering Såld på 2-5 veckor Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Sammanfattning

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Hängmatteläge på bostadsmarknaden

Hängmatteläge på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2018 Hängmatteläge på bostadsmarknaden Barnfamiljer mest aktiva på marknaden Sammanfattning Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

BOSTADSTORSTAD tredje kvartalet 2017

BOSTADSTORSTAD tredje kvartalet 2017 tredje kvartalet 2017 Dansk pyspunka i Sverige? Byggandet av flerbostadshus är fortsatt högt, medan antalet påbörjade villor har börjat minska. Sammanlagt väntas nybyggnationen för hela 2017 landa kring

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationen stiger men behöver stöd i en osäker omvärld Återhämtningen

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 Juni 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 4 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade även under första kvartalet, då nära

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 5 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade med drygt 2 procent under 214, då cirka

Läs mer

Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå!

Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå! Övergripande Planering Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå! Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 214 1 (8) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 6 214 Sammanfattning Under den

Läs mer

Konjunkturen och bostadsmarknaden

Konjunkturen och bostadsmarknaden www.bygg.org Konjunkturen och bostadsmarknaden Bostadsdagen 2012 Fredrik Isaksson Chefekonom, Sveriges Byggindustrier Byggkonjunkturen 2/2012: Byggindustrin på lågvarv (publ. 30 maj 2012) Några av huvudpunkterna

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer November 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Nr Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu

Nr Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Nr 4 2018 Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Flest frågor om skick och prissättning Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Sidan 12 Diagrambilaga

Sidan 12 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 2 3 juni 211 Sidan 3 Bostadspriserna på sluttande planet Sidan 5 Bred regional nedgång Sidan 6 Trögare försäljning i Stockholm Sidan 8 Oroligt på Göteborgsmarknaden Sidan 1 Malmö

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 December 218 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Kraftig inbromsning i Storstockholm och bland större kommuner Antalet påbörjade bostäder

Läs mer

Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå

Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2016 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 13 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Nyhet från

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 November 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Fortsatt snabb ökning av bostadsbyggandet i år Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter år

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008 Lägesrapport Bostadsbyggande och detaljplanering November 2008 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning och fortsatt arbete... 3 Produktionsläget för bostäder i Malmö... 5 Konjunkturutvecklingen...

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Maj 2013 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Stabilitet och tilltro behövs nu mest av allt Befolkningen ökar i en mycket hög takt. Pressen på tillväxtorternas

Läs mer

Positiva trender det första halvåret. Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2018

Positiva trender det första halvåret. Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2018 Positiva trender det första halvåret Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2018 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 7 2018 Innehållsförteckning Bostadsrättspriserna vänder uppåt

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Turbulent andra halvår men positiva trender. Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2017

Turbulent andra halvår men positiva trender. Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2017 Turbulent andra halvår men positiva trender Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2017 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 3 2018 Innehållsförteckning Prisfall i Umeå liksom

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 2,4 procent jämfört med föregående månad. Villaindex steg med 4,1 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 3 19 oktober 11 Sidan 3 Boprisprognosen pekar nedåt Sidan 5 Ingen vändning fjärde kvartalet Sidan 6 Fortsatt svagt i Stockholm Sidan 8 Ingen entydig effekt av accepterat pris Sidan

Läs mer

Special Svårast för unga vuxna att hitta bostad. Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden. Uppgång på småhusmarknaden

Special Svårast för unga vuxna att hitta bostad. Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden. Uppgång på småhusmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2017 Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden Uppgång på småhusmarknaden Special Svårast för unga vuxna

Läs mer

Trendbrott under 2011

Trendbrott under 2011 Stockholm den 17 januari 2012 Trendbrott under 2011 Efter flera år av prisuppgångar på bostäder i Sverige skedde under 2011 ett trendbrott med nedåtgående priser. Sett till de senaste fyra åren har prisuppgångarna

Läs mer

MARKNADSRAPPORT SEPTEMBER 2017

MARKNADSRAPPORT SEPTEMBER 2017 MARKNADSRAPPORT SEPTEMBER 2017 MARKNADSRAPPORT SEPTEMBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 0,5 procent jämfört med föregående

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Sidan 15 Diagrambilaga

Sidan 15 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 1 28 april 11 Sidan 3 Stor osäkerhet i bostadspriserna Sidan 5 Stabilisering väntas i storstäderna Sidan 6 Småhus starkast i Stockholm Sidan 9 Dämpat i Göteborg Sidan 12 Fortfarande

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Detaljhandelns Konjunkturrapport - KORTVERSION

Detaljhandelns Konjunkturrapport - KORTVERSION Detaljhandelns Konjunkturrapport - KORTVERSION HUI Research AB info@hui.se Juni 2018 Innehåll Sammanfattning 3 Handeln i Sverige 6 Hushållens köpkraft 15 Cityhandeln 19 Amazon 21 Detaljhandeln i Norden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Vart är vi på väg? Bomarknadsnytt nr 2, 19 juni 2018

Vart är vi på väg? Bomarknadsnytt nr 2, 19 juni 2018 Vart är vi på väg? Bomarknadsnytt nr 2, 19 juni 218 Bostadspriserna väntas falla med närmare 1 procent fram till 221 till följd av svagt stigande bostadsräntor, kreditregleringar, stramare kreditgivning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer April 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Byggandet fortsätter öka efter den kraftiga uppgången 213 Bostadsbyggandet tog rejäl fart mot slutet

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Riksbankens företagsundersökning: konjunkturen dämpas och kostnaderna stiger

Riksbankens företagsundersökning: konjunkturen dämpas och kostnaderna stiger Riksbankens företagsundersökning: konjunkturen dämpas och kostnaderna stiger KAPITEL 3 FÖRDJUPNING Sedan föregående undersökning i december har situationen bland företagen i näringslivet inte förändrats

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 17 Fortsatt stark lönsamhet för svenska småföretag FYRA AV SEX BRANSCHER SER UT ATT STÄRKA SIN LÖNSAMHET UNDER 17 I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

Läs mer

Mäklarbarometern Utfall kvartal 1 Utsikter kvartal 2 24 April 2017

Mäklarbarometern Utfall kvartal 1 Utsikter kvartal 2 24 April 2017 Mäklarbarometern Utfall kvartal 1 Utsikter kvartal 2 24 April 2017 Sidan 3 Fortsatt uppåt för bostadsmarknaderna Sidan 6 Indikatorerna spretar mindre Sidan 7 Färre bostäder säljs innan visning Sidan 8

Läs mer

Bostadspriserna i Sverige

Bostadspriserna i Sverige Bostadspriserna i Sverige 56 Trots att svensk ekonomi befinner sig i en djup lågkonjunktur ökar bostadspriserna. Det finns tecken på att bostadspriserna för närvarande ligger något över den nivå som är

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2017

Boräntan, bopriserna och börsen 2017 Boräntan, bopriserna och börsen 2017 29 december 2016 Svagt stigande boräntor, fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden och en liten uppgång på Stockholmsbörsen. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Hallands näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Hallands län... 3 Småföretagsbarometern Hallands län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 STOCKHOLMS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med maj månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. juli 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. juli 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. juli 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med juli månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Vart är vi på väg? Bomarknadsnytt nr 3, 28 september 2018

Vart är vi på väg? Bomarknadsnytt nr 3, 28 september 2018 Vart är vi på väg? Bomarknadsnytt nr 3, september 1 Efter sommaren ser bostadspriserna ut att ha stabiliserats efter det senaste årets större nedgång. Bostadspriserna väntas dock fortsätta falla med knappt

Läs mer

Hög fart på bostadsmarknaden

Hög fart på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2013 Hög fart på bostadsmarknaden Bankerna och arbetsmarknaden påverkar l a i c e SpBostadsrätt säljs snabbare än småhus Mäklarsamfundet

Läs mer