Att handla på Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att handla på Internet"

Transkript

1 Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

2 Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Rapport 9: Konsumentverket 9

3 Förord Utvecklingen inom Internet har lett till nya möjligheter för konsumenterna. Med hjälp av Internet går det att söka information om varor och tjänster, jämföra priser och på helt nya sätt ta del av utbud som inte är begränsat till lokala butiker. Internet har också möjliggjort kontakter med andra konsumenter som kommenterar, avråder och rekommenderar varor, tjänster eller inköpsställen på Internet. Men de ökade möjligheterna är inte tillgängliga för alla till exempel på grund av brist på dator, uppkoppling och kunnande. Tekniken förutsätter även att användaren kan se och läsa informationen som finns, liksom att den går att söka, hitta och förstå. Denna studie undersöker vilka övergripande problem konsumenterna har vid handel på Internet. Särskilt intresse har riktats mot unga, äldre och funktionshindrade. Dessa grupper har undersökts mot bakgrund av kön, ålder, bostadsort och inrikes respektive utrikes födda. Rapporten är ett led i Konsumentverkets arbete med att följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet, och då särskilt konsumenternas ställning på olika marknader. Studien har genomförts av Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg. Centrum för konsumtionsvetenskap ansvarar själva för rapportens tolkningar och riktighet. Karlstad i maj 9 Konsumentverket

4 Innehållsförteckning Förord... Innehållsförteckning.... Sammanfattning.... Inledning..... Syfte..... Uppdrag och uppläggning av undersökning..... Avgränsningar..... Metod: Empirisk undersökning..... Källkritik Tolkning av resultatet.... Presentation av resultat..... Utbredning och användning av Internet för konsumtion..... Den vanligaste konsumtionen via Internet De största fördelarna med Internethandel..... Skäl till att inte handla på Internet Hur avgörs valet av butik på Internet? Hur vill konsumenter helst betala? De vanligaste problemen med Internethandel Användarvänlighet Informationssökning vid Internethandel Attityder till gränsöverskridande Internethandel..... De svarandes syn på barn och Internethandel Konsumenters kunskaper om säker Internethandel Framtida analys... 6 Referenser... 6 Bilaga. Frågorna i tabellform... 6 Bilaga. Frågeformulär... 7 Bilaga. Översikt respondenter... 8 Bilaga. Indelning regioner... 8 Bilaga. Metod Viktade resultat... 9 Bilaga 6. Viktade tabeller... 99

5 . Sammanfattning Utbredning och användning av Internet för konsumtion Mer än hälften av konsumenterna i undersökningen använde Internet för att söka information om varor eller tjänster varje vecka eller oftare. De allra flesta hade de tekniska förutsättningar som krävs för att kunna handla via Internet, men % saknade tillgång till Internet i hemmet. Knappt tre fjärdedelar hade de kort- och banktjänster som är nödvändiga för att kunna handla på Internet och lika många ansåg sig ha kunskap om hur Internethandel fungerar, men 8 % sa att de inte vet hur Internethandel fungerar. Det var % av de svarande som upplevde att det ibland är svårt att läsa eller förstå det som står på de hemsidor de besöker. Den vanligaste konsumtionen via Internet Biljetter till bio och konserter var den varugrupp som flest av de svarande hade handlat via Internet. Därefter kommer resor och sedan böcker, tidningar och prenumerationer. Övernattning och hotellnätter är den fjärde största kategorin. Hemelektronik och elektroniktillbehör var också något som det var vanligt att ha handlat via Internet, samt kläder, skor och accessoarer. De största fördelarna med Internethandel Av de konsumenter som hade handlat på Internet under det senaste halvåret ansåg drygt två tredjedelar att tillgängligheten hade stor eller mycket stor betydelse för deras val att handla på Internet framför att handla i vanlig butik. Nästan lika många ansåg att snabb och smidig leverans hade stor eller mycket stor betydelse och att det hade stor eller mycket stor betydelse att man inte behöver resa till eller besöka den fysiska butiken. Knappt två tredjedelar tyckte att utbudet eller sortimentet samt priset hade stor eller mycket stor betydelse för deras val att handla på Internet. Skäl till att inte handla på Internet När det tvärtom gällde skäl till att avstå från att handla på Internet eller till att deltagarna i undersökningen hellre valde att resa till en vanlig affär var den allra vanligaste anledningen att de ville kunna se och känna på varorna innan de köper dem. Därefter kom önskemål om att ha personlig kontakt med butikspersonal. Många tyckte också att det blir krångligt om de ångrar sig eller om varan visar sig vara felaktig, en dryg tredjedel tycker att det har stor eller mycket stor betydelse för deras val att inte handla på Internet. Det var också en dryg tredjedel av konsumenterna i undersökningen som svarade att det faktum de inte vet hur Internethandel fungerar har stor eller mycket stor betydelse för deras val att inte handla på Internet. En tiondel av de svarande sa att deras uppfattning att konsumentskyddet är sämre vid Internethandel har en mycket stor betydelse för deras val att inte handla på Internet. Det var bara % som angav avsaknad av banktjänster eller den utrustning som krävs, såsom kort, e-legitimation eller koddosa, som ett mycket viktigt skäl till att avstå från Internethandel. Att det skulle vara krångligt att ta sig till utlämningsställe för att

6 hämta levererade varor var inte ett särskilt vanligt skäl till att avstå från att handla på Internet. I undersökningens öppna svar svarade dock flera att de valt att avstå från att handla på Internet på grund av rädsla att bli lurade, bedrägerier, att betala med kort eller inte få den vara de betalt för. Dessa svar kan dock inte jämföras med de andra eftersom frågan inte besvarats av alla. Hur avgörs valet av butik på Internet? Vid val mellan olika Internetbutiker var sortiment och pris det som främst hade avgjort vilken Internethandel deltagarna i undersökningen valt. Av de svarande som hade handlat på Internet under det senaste halvåret angav två tredjedelar pris som helt eller nästan helt avgörande för deras val av Internetbutik och ännu fler att utbud/sortiment var helt eller nästan helt avgörande för val av Internetbutik. I stort sett lika avgörande var att informationen om vara, leverans och retur är bra och lättförstådd. Två tredjedelar tyckte att det är ett helt eller nästan helt avgörande skäl när de väljer Internetbutik. Att känna till företaget väl, att det är lätt att använda hemsidan, att e-butiken är lätt att hitta med en sökmotor, leveranssätt och säkerhet i betalningen hade också betydelse för valet av e-butik. Hur vill konsumenter helst betala? Betal-, bank- eller kreditkort var det vanligaste betalningssättet, men förtroendet var högst för faktura. De vanligaste problemen med Internethandel På frågan om de svarande själva någon gång haft problem när de handlat via Internet svarade 6 % att varan som levererats inte stämt överens med den beställda, % svarade att varan inte levererats inom angiven tid och % att varan inte levererats alls. De flesta var trots det nöjda med den information om villkoren för köp, leverans och ångerrätt som ges. Drygt två tredjedelar av dem som handlat på Internet under det senaste halvåret svarade att de var nöjda eller mycket nöjda. Av dem som någon gång returnerat en vara uppfattade drygt hälften av dem det som mycket lätt. Även att reklamera uppfattades av knappt hälften som mycket lätt. Användarvänlighet Drygt % av konsumenterna i undersökningen tyckte att de ibland har svårigheter med att se eller läsa det som står på webbsidor. Informationssökning vid Internethandel Det vanligaste sättet att söka information var via sökmotor, över 9 % av de svarande som någon gång sökt information om varor eller tjänster på Internet hade gjort det. Näst vanligast var att söka via Internetbutikens eller företagets hemsida. Andra relativt vanliga metoder var att använda särskild sökmotor för prisjämförelser och Ångerrätt innebär att du vid handel på Internet kan ångra avtalet inom dagar utan att du anger någon anledning till det. Reklamation innebär att du meddelar näringsidkaren/butiken att det är något fel på varan och att du därför vill få felet åtgärdat eller få en ny vara. 6

7 papperstidningars hemsidor, drygt hälften hade gjort det. En knapp tredjedel av de svarande som någon gång sökt information om varor eller tjänster på Internet hade sökt information via myndighetssidor och konsumentorganisationer och en femtedel via konsumentcommunities / konsumentgrupper. Sökning via bloggar var mer ovanligt. Av dem som angav egna alternativ till var de sökt information var Blocket det mest vanliga. Information om priser var det som sökts mest. Information om varornas egenskaper var det också många som svarade att de brukar söka. Attityder till gränsöverskridande Internethandel Av de konsumenter som hade handlat på Internet någon gång under det senaste halvåret angav 6 % att de någon gång e-handlat från ett icke-svenskt företags hemsida. Det motsvarar % av alla konsumenter i undersökningen. En dryg tredjedel av de svarande instämde i stor utsträckning eller helt och hållet med påståendet att det är lika enkelt att handla från en utländsk Internethandel som från en svensk. Större och annorlunda utbud och bättre pris ansågs av många ha medverkat till varför de valt att handla över nationsgränserna. Dessa skäl nämndes av 7 respektive 6 % av de svarande vardera. När det gäller konsumentskydd instämmer % helt och hållet i att de har ett lika gott skydd från icke-svenska e-handlare som från svenska. De svarandes syn på barn och Internethandel Barnen i de hushåll som ingått i undersökningen hade enligt de vuxna svarande ett visst inflytande över vad som köps till dem. Enligt de vuxna var det ungefär lika vanligt att barnen själva letar information om produkter på Internet som att de inte gör det. Hälften av de svarande ansåg att barnen i hushållet inte alls påverkar vad de svarande handlar på Internet till barnen. De vuxna i undersökningen som hade barn i hushållet svarade också att det är ovanligt att barnen väljer ut något på nätet som de vuxna sedan betalar. Det var inte heller så många som svarade att de flesta inköp de gör på Internet är till barnen i hushållet. Bara i några enstaka fall hade barnen handlat på Internet utan vuxnas samtycke. Konsumenters kunskaper om säker Internethandel Av de som hade handlat på Internet under det senaste halvåret sa sig 8 % inte alls känna till konsumentlagarna i Sverige. % sa sig inte alls känna till de nordiska ländernas lagar och 6 % sa sig inte alls känna till EU-lagarna. 6 % sa sig inte alls känna till konsumentlagarna i de länder de handlar från. Kvinnor och män Fler män än kvinnor använde Internet och av de konsumenter som handlade varje vecka och varje månad var 6 % män. Könsfördelningen är jämn bland de konsumenter som aldrig handlar på Internet. Männen hade större tillgång till Internet i hemmet och större kunskap om hur Internethandel fungerar. Däremot finns inga signifikanta skillnader avseende tillgång till kort- och banktjänster eller om de svarande uppfattar hemsidorna de besöker som svåra att läsa eller förstå. Kvinnor Med community menas här en internetbaserad gemenskap. 7

8 sökte information om miljö- och rättvisemärkning och produktinnehåll i större utsträckning än män. Kvinnor köpte mer kosmetika, kläder och inredning än män på Internet. Kvinnor köpte också mer böcker och tidningar. Män köpte mer fordon och fordonstillbehör, hemelektronik och fritidsutrustning. De köpte också fler övernattningar (hotellnätter) än kvinnor. Kvinnor svarade generellt att personlig kontakt och att kunna se och känna på de varor de handlar har en större betydelse för deras val att inte handla på Internet än vad män svarade. På påståendet att konsumentskyddet är sämre vid e- handel än vid vanlig handel instämde fler kvinnor än män att det har haft större betydelse för deras val att inte handla på Internet. Kvinnor sökte oftare information om innehåll medan män oftare sökte omdömen från andra. Fler män använde konsumentcommunities/-grupper. Fler kvinnor än män hade handlat från ett ickesvenskt Internethandelsföretag. Kvinnorna handlade i större utsträckning till barnen när de handlar på Internet än vad männen gjorde. % av kvinnorna instämde helt eller nästan helt i att när jag handlar på Internet är det flest varor till barnen, medan bara 8 % av männen instämde i lika hög grad. Unga och äldre Unga använde betydligt oftare Internet för att söka varor och tjänster än vad äldre gjorde. Det var betydligt vanligare att unga handlade på Internet än att äldre gjorde det. Samtliga svarande mellan 8 och 9 år i undersökningen uppgav att de har tillgång till Internet i hemmet. Tillgången till såväl kort- och banktjänster som e- legitimation och kodkort var betydligt lägre bland äldre än bland yngre. Det finns också åldersskillnader i kunskapen om hur Internethandel fungerar. Bara en dryg tredjedel av alla över 7 år sa sig veta hur Internethandel fungerar. Betydligt fler äldre än yngre sökte information via konsumentorganisationers hemsidor, men det var de unga som la störst vikt vid den information de funnit. Fler äldre sa att informationen inte haft särskilt stor betydelse för beslutet att sedan handla varan. Tilltron till Internethandel var lägre bland äldre än bland yngre. Det var fler av de äldre svarande i undersökningen som trodde att det är krångligt att returnera en vara än yngre svarande i undersökningen. Det var också fler äldre svarande i undersökningen som trodde att konsumentskyddet är sämre vid Internethandel än vid vanlig handel jämfört med de yngre konsumenterna i undersökningen. De äldre svarande i undersökningen la större vikt vid lättförstådd information gällande varan, leverans och retur än yngre svarande i undersökningen. Detsamma gäller betalningssätt, äldre ville ha mer information om det än vad de yngre ville. Förtroendet för Internetbank var högre bland yngre än bland äldre. Gällande svårigheter med användarvänligheten var det vanligare att äldre än yngre hade problem med den. Fler äldre ville också ha den personliga kontakt som handel i fysiska butiker ger och tyckte att det är viktigare att se och känna på varorna än vad yngre gjorde. Personer som har någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem Vanorna hos de svarande som svarade ja på frågan om de har någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem skiljer sig stort mellan de som angav att de i vardagslivet i viss mån hindras av sitt besvär och de som angav att de i hög grad gör det. Det finns skillnader mellan dem och resten av undersökningsgruppen (dvs. de som svarade nej på frågan 8

9 om de har någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem), men skillnaderna i vanor mellan de som angav att de i viss mån hindras av detta i vardagslivet och resten av gruppen är i allmänhet inte särskilt stora. I några fall är skillnaderna i vanor mellan de som i viss mån och i hög grad hindras av sitt besvär i vardagslivet större än vad skillnaderna är mellan de som i hög grad hindras av sitt besvär i vardagslivet och de som inte hade någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem alls. Färre av de svarande som har någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem sökte regelbundet information om varor och tjänster och de hade också lägre grad av tillgång till Internet i hemmet än de som inte hade någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem. Färre ansåg sig också veta hur Internethandel fungerar. Det finns också stora skillnader i tillgång till kort- och banktjänster. Personer som har någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem la större vikt vid att få personlig kontakt när de handlar än vad resten av undersökningsgruppen gjorde. som hade någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem hade också haft större problem med varor som inte levererats alls än vad resten av undersökningsgruppen hade haft och de hade även i högre grad än de andra svårigheter med att använda Internet. De som i hög grad hindrades av sitt besvär i vardagslivet hade i flera fall större svårigheter än de som uppgett att de bara i viss mån gjorde det. Även vad gäller returer såg personer som har någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem det som ett större problem än vad de utan besvär gjorde. Svårigheter med att ta sig till utlämningsställe verkar dock inte vara ett särskilt stort problem för personer som har någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem även om siffran är något högre än för hela undersökningsgruppen. Det var också fler av dem som uppgav att det finns annan utrustning som de saknade och som skulle underlätta Internethandel än i resten av undersökningsgruppen. Bostadsort Stockholms län märker ut sig som den region där flest konsumenter hade Internethandlat och hade tillgång till de kort- och banktjänster som krävs. Smålands och Gotlands län var den region där det var minst utbrett. Övre och Mellersta Norrland hade också förhållandevis mycket Internethandel. i Stockholm gjorde flest prisjämförelser på nätet (se bilaga för regionsindelning). In- och utrikes födda Tillgången till dator med Internetuppkoppling i hemmet var ungefär lika bland de svarande. födda utanför Europa i undersökningen hade något större tillgång än födda i Europa, inkl. födda i Norden och Sverige. Födda i Europa (inkl. födda i Norden och Sverige) la större vikt vid betalningssätt än vad födda utanför Europa gjorde. Fler födda utanför Sverige angav svårigheter med att ta sig till utlämningsställe som ett mycket viktigt skäl till att avstå från att e-handla än födda i Sverige, särskilt födda utanför Europa. Födda i de nordiska länderna (utanför Sverige) hade lägre tillgång till den utrustning och de banktjänster som krävs för att handla på Internet än de övriga grupperna. Födda i Norden (utanför Sverige) hade högst förtroende för faktura. Födda utanför Sverige hade i något högre utsträckning utnyttjat ångerrätten än födda inom Sverige. % av födda i Europa (utanför Norden) angav 9

10 att de ibland har svårigheter med att läsa och förstå vad som står på hemsidor. Det är en något högre siffra än för de andra grupperna med 8 % (Norden), % (Sverige) och 7 % (utanför Europa). Födda utanför Europa hade sökt information om produktionsvillkor och ursprungsmärkning i högre utsträckning än de andra, lägst ligger födda i Sverige. Födda i Sverige hade också svarat att skillnader i språk, valuta och varor är ett större skäl till att avstå från Internethandel från icke-svenska sajter än vad övriga grupper svarade. Födda inom Sverige var också de som ansåg sig ha sämst kännedom om konsumentlagarna i Norden (utanför Sverige) och EU.

11 . Inledning Denna undersökning har utförts av Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) på uppdrag av Konsumentverket. Bakgrunden till uppdraget är att Konsumentverket årligen följer och analyserar utvecklingen av konsumenternas förhållande och ställning på olika marknader. 9 års undersökning handlar om e-handel. Sammanställningen av rapporten har genomförts av fil. dr. Magdalena Petersson McIntyre och ekon. dr. Ulrika Holmberg som också ansvarat för statistisk bearbetning. En förstudie har genomförts och sammanställts av fil. dr. Jakob Wenzer. I rapporten används begreppen handel på Internet, Internethandel, handel på nätet, e- handel och elektronisk handel, som synonymer. Likaså används begreppen webbsida, Internetsajt och hemsida som liktydiga... Syfte Syftet med undersökningen har varit att följa och på sikt analysera konsumenternas förhållande och ställning på marknadsplatser där elektronisk handel förekommer. Mer specifikt innebär det att undersöka svenska konsumenters erfarenheter och attityder till Internethandel. Särskilt har de problem som svenska konsumenter upplever beaktats. Undersökningen har strukturerats kring ett antal frågeområden som Konsumentverket bedömt vara relevanta. Dessa frågeområden var - utbredning och användning av Internet för konsumtion, - den vanligaste konsumtionen via Internet, - de största fördelarna med Internethandel, - skälen till att inte handla på Internet, - hur man väljer rätt butik på nätet, - hur konsumenter helst vill betala, - vilka de vanligaste problemen med Internethandel är, - vilken betydelse användarvänligheten har, - hur informationssökning vid Internethandel går till, - vilka föräldrars syn på barn och Internethandel är, - attityder till gränsöverskridande Internethandel - konsumenters kunskaper om säker Internethandel... Uppdrag och uppläggning av undersökning Studien inleddes med att Konsumentverket identifierade viktiga frågeområden som skulle belysas. Dessa blev sedan del i uppdraget som gavs Centrum för konsumtionsvetenskap och har legat till grund för rapportens disposition. Formuleringen av uppdraget föregicks också av att Konsumentverket ställde ett brev

12 till ett antal aktörer med frågor om Internethandel, i syfte att få underlag till en konsumentundersökning. En förstudie genomfördes med syftet att skapa överblick över i vilken utsträckning de prioriterade frågorna redan belysts genom andra studier. Förstudien har innefattat att statistiska källor sökts upp, urskiljts och sammanställts för att ge en bild av vilken statistisk forskning som finns om e-handel. Den sammanställda informationen har sedan jämförts mot de önskemål Konsumentverket angivit. Förstudien, de av Konsumentverket identifierade frågeområdena, samt svaren från aktörerna utgjorde sedan grunden till formuleringen av ett frågeformulär att ställa till konsumenter. Primär målgrupp för projektets resultat är Regeringen och sekundära målgrupper är Konsumentverket, övriga myndigheter, massmedia och näringsliv... Avgränsningar Projektet omfattar Internethandel mellan företag och konsumenter, både nationell och gränsöverskridande. Undersökningen har rört de frågor som Konsumentverket velat prioritera bland annat utifrån deras statliga uppdrag. Dessa frågor har sedan anpassats till projektets ekonomiska ramar, den intervjutid på minuter och omfattning ( respondenter) som rymts inom dessa. De prioriterade frågorna har fokuserat på problem som svenska konsumenter upplever och har erfarenheter av. Konsumentverket var särskilt intresserat av att få kunskap om unga, äldre och funktionshindrade, liksom av parametrarna kön, ålder, inrikes respektive utrikes födda och bostadsort. Dessa grupper har därför belysts särskilt i undersökningen. Utifrån projektets omfattning och metod bedömdes det inte möjligt att ställa frågor om Internethandel direkt till barn. Därför har de frågor som handlar om barn ställts till vuxna som svarat ja på frågan om det finns barn som är 7 år eller yngre i hushållet. Eftersom uppdraget har varit att belysa Internethandel mellan företag och privatpersoner har handel mellan företag och företag och privatpersoner och privatpersoner fallit utanför undersökningen. Analys av resultaten omfattades inte av uppdraget... Metod: Empirisk undersökning Med utgångspunkt i de frågor som Konsumentverket önskade få svar på samt omfattningen av projektet valdes telefonintervjuer ut som mest lämplig metod. Telefonintervjuerna genomfördes av marknadsundersökningsföretaget TSN Gallup som mellan den februari och 7 mars 9 sammanställde telefonintervjuer, utifrån ett slumpmässigt urval av svenskar, män och kvinnor i åldersgruppen 8-8 år. De svarande informerades om att undersökningen gjordes på uppdrag av Konsumentverket och Göteborgs universitet. Intervjuerna utgick ifrån ett fastställt frågeformulär (se bilaga ) med den genomsnittliga intervjutiden minuter. De flesta frågorna var utformade med fasta svarsalternativ som intervjuaren läste upp för respondenten. Utöver de fasta svarsalternativen formulerades några frågor som öppna. Svaren på de öppna frågorna är av mer kvalitativ art och inte jämförbara med de kvantitativa frågorna med fastställda svarsalternativ. De har inte besvarats på samma sätt eller enligt samma metodologiska principer. De återges därför i mer berättande

13 och kompletterande form. En mer ingående redovisning av metoden presenteras i metodkapitlet i bilaga. En översikt över respondenterna ges i bilaga... Källkritik Frågornas formulering påverkar alltid vilka svar man får. Det faktum att en fråga ställs överhuvudtaget kan också har stor betydelse för resultatet, den svarande kan bli uppmärksammad på något som han eller hon annars inte reflekterar över. Undersökningens resultat begränsas av de frågor som ställts och de möjliga svarsalternativ som angivits. Att % svarade att de handlat biljetter på nätet kan till exempel bero på att biljetter varit förslag på produktkategori som lästs upp av intervjuaren. Andra svarsalternativ hade möjligen gett andra svar. Vid några tillfällen var det möjligt för de intervjuade att ge egna exempel. Dessa kan dock inte kvantifieras på samma sätt som de förbestämda svarsalternativen. Även när de svarande angav egna alternativ kan dessa vara påverkade av de fasta alternativ som intervjuaren redan läst upp. Med tanke på att antalet födda utanför Europa endast utgör en mycket liten andel (8 stycken) är möjligheten att dra slutsatser mellan födda inom och utanför Europa mycket begränsad. De frågor som handlat om barn har ställts till vuxna som svarat ja på frågan om det finns barn som är 7 år eller yngre i hushållet. Frågor direkt till barn rymdes inte inom projektets omfattning. Svaren om barns vanor gällande Internethandel visar därför främst uppfattningar hos vuxna i hushållet. Gällande funktionsnedsättningar har ett något lägre antal ( %) svarat att de har det i jämförelse med rikets genomsnitt (ca %). Det kan bero på metodval och att det är känsligt att svara på den typen av frågor i en telefonintervju med en främmande intervjuare. Att % av de svarande beskrivs som personer som har någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem i rapporten bygger på att % av dem i en viss situation svarat ja på den ställda frågan. Det måste inte betyda att samma antal personer skulle svara detsamma i en annan situation. De utrikes födda konsumenterna som ingår i undersökningen har högre utbildning än de som är födda i Sverige, särskilt gäller det gruppen födda utanför Europa. Förutsättningarna att handla på Internet avseende teknik är också minst lika goda som för konsumenterna i undersökningen som är födda i Sverige. Erfarenheterna av Internethandel är också minst lika stora som bland svenskfödda konsumenter. Med tanke på att det endast är 8 personer som angav att de är födda utanför Europa är det svårt att dra några generella slutsatser utifrån dessa svar. Eftersom urvalsmetoden har varit fast telefoni och färre unga har fasta telefoner är dessa underrepresenterade i undersökningen. För att undersöka effekten av detta har undersökningen kompletterats med viktad data, denna presenteras i metodkapitlet i bilaga. Telefonintervjuer begränsas också av vem som har tid och lust att svara på intervjufrågor vid det tillfälle intervjuaren ringer. Människor med mer ledig tid, som pensionärer, är mer benägna att svara och högutbildade är också mer benägna att

14 svara, vilket illustreras i urvalet genom att andelen pensionärer och utbildningsnivåerna är högre än genomsnittet i riket (se bilaga och bilaga ). För att få ett mått på hur väl resultaten stämmer överens med tidigare undersökningar på området jämförs ett antal frågor som förekommer i SCB:s rapport Privatpersoners användning av datorer och Internet 8. Resultaten är indelade efter ålder och kön respektive födelseland och kön. Denna rapports resultat ligger genomgående något högre än SCB när det gäller andel personer som ) söker information om varor och tjänster på Internet, ) handlar på Internet och ) har tillgång till Internet i hemmet. Det kan t.ex. bero på att undersökningarna genomförts med ett års mellanrum..6. Tolkning av resultatet I rapporten observeras skillnader mellan de olika prioriterade grupperna. Det är viktigt att komma ihåg att det är ett utsnitt av befolkningen, inte hela befolkningen, som har intervjuats. Det finns en viss felmarginal baserad på begränsningar i metodvalet (se bilaga ). Det innebär att man måste vara försiktig med vilka slutsatser som kan dras, och vilken representativitet den här typen av undersökningar har.

15 . Presentation av resultat.. Utbredning och användning av Internet för konsumtion Mer än % av konsumenterna i undersökningen använde Internet för att söka information om varor eller tjänster varje vecka eller oftare, 6 % gjorde det aldrig. Det var betydligt vanligare att söka information om varor och tjänster på Internet än att köpa (ca % av konsumenterna i undersökningen angav att de handlar på Internet varje vecka eller oftare). (Tabell a) - 6 % använde Internet för att söka information om varor och tjänster varje eller nästan varje dag. - 7 % gjorde det varje vecka. - % gjorde det varje månad. - 8 % gjorde det mer sällan. - 8 % gjorde det aldrig och den absoluta majoriteten av dessa var över 6 år (76 %). Tabell a: sökning av varor och tjänster på Internet (fråga ) I genomsnitt, ungefär hur ofta använder du Internet för att söka information om varor och tjänster? Varje dag/ nästan varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig 89 (6%) 6 (7%) 7 (%) 7 (8%) 87 (8%) (,%) De allra flesta i undersökningen hade de tekniska förutsättningar som krävs för att kunna handla via Internet och kände till hur det fungerar. En mycket stor andel hade tillgång till Internet i hemmet (8 %). Många hade också de kort- och banktjänster som krävs för att kunna handla på Internet (7 %). De flesta ansåg sig också ha kunskap om hur Internethandel fungerar (7 %). Bara en liten andel ( %) upplevde att det är svårt att läsa eller förstå det som står på de hemsidor de besöker. (Tabell b och figur ) - 8 % hade tillgång till Internet i hemmet. - 7 % sa sig veta hur Internethandel fungerar. - 7 % sa sig ha de kort- och banktjänster som krävs. Av de konsumenter som har dessa kort- och banktjänster använder 79 % kodkort, koddosa eller liknande och 6 % av dem har e-legitimation.

16 - % hade e-legitimation, användarnamn eller inloggningskod (frågan ställdes till de som svarade ja på frågan om de har de kort- och banktjänster som krävs, det innebär att det var 6 % av de som angav att de har de kort- och banktjänster som krävs). - 7 % använde kodkort, koddosa eller liknande utrustning för dessa kort- och banktjänster (det innebär att det är 79 % av de som angav att de har de kort och banktjänster som krävs). Tabell b: Förutsättningar att handla på Internet (fråga a) För att ta reda på vilka förutsättningar du har att handla via Internet vill vi ställa några frågor Delfråga Ja Nej Har du tillgång till Internet i hemmet? 7 (8%) 8 (%) (.%) Vet du hur Internethandel fungerar? 77 (7%) 8 (8%) (.%) Har du de kort- och banktjänster som krävs för att handla på Internet? 88 (7%) 9 (%) 6 (%) Har du e-legitimation, dvs. ett elektroniskt identitetskort, ett användarnamn eller inloggningskod för dessa kort- eller banktjänster? 667 (6%) (8%) (.9%) 88 Använder du kodkort, koddosa eller liknande utrustning för dessa korteller banktjänster? 86 (79%) 7 (%) (.%) 88 Generellt sett, upplever du att det är svårt att läsa eller förstå det som står på de hemsidor du besöker? 7 (%) (76%) 96 (%) Figur : Förutsättningar att handla på Internet 6

17 Kvinnor och män Det var något fler män än kvinnor som hade tillgång till Internet i hemmet (88 % av männen mot 8 % av kvinnorna). Män använde Internet oftare än kvinnor för att söka information om varor och tjänster. Av männen sökte % information om varor och tjänster varje eller nästan varje dag, medan bara % av kvinnorna gjorde det. Unga och äldre Unga använde betydligt oftare Internet för att söka information om varor och tjänster än vad äldre gjorde. Av alla svarande mellan 8 och 9 år gjorde 6 % det varje dag eller nästan varje dag medan motsvarande siffra för gruppen över 7 år var %. Samtliga svarande mellan 8 och 9 år uppgav att de har tillgång till Internet i hemmet. I gruppen 6-69 år var motsvarande siffra 8 % och i gruppen över 7 år endast %. Av alla mellan 8 och 9 år i undersökningen sa sig 9 % veta hur Internethandel fungerar. I gruppen 7-8 år är motsvarande siffra %. Av alla mellan 8 och 9 år hade 9 % de kort- och banktjänster som krävs medan bara 8 % av dem över 7 år hade det. Tillgången till e-legitimation låg däremot förhållandevis lika mellan åldersgrupperna. Gruppen -9 år låg högst där 7 % hade det. Undantaget var gruppen 7-8 år där endast 6 % angav att de har e-legitimation. Även vad gäller tillgång till kodkort eller liknande var tillgången hos gruppen 7-8 år en bit lägre än hos de andra. Konsumenter över 6 år tyckte oftare att det är svårt att läsa eller förstå det som står på hemsidor än de andra åldersgrupperna. (7-8 år 6 %, 6-69 år %, att jämföra med 8-9 år %). Personer som har någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem De som uppgav sig ha någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem ombads svara på frågan om de i hög grad eller i viss mån hindras av detta i sitt vardagsliv. De konsumenter som svarade att de har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar deras vardagliga sysselsättning handlade i genomsnitt mindre på Internet än resten av undersökningsgruppen. - 8 % av dem som i högsta grad förhindras i vardagslivet av någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem angav att de söker varor och tjänster varje vecka eller oftare ( % för hela gruppen). - % av dem som i viss mån förhindras i vardagslivet av någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem angav att de söker varor och tjänster varje vecka eller oftare. - 7 % dem utan någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem angav att de söker varor och tjänster varje vecka eller oftare. Det var också färre av dem som har någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem som har tillgång till Internet i hemmet än dem som inte har någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem % av dem som i högsta grad förhindras i vardagslivet av sitt besvär hade tillgång till Internet i hemmet. 7

18 - 7 % av dem som i viss mån förhindras i vardagslivet av sitt besvär hade tillgång till Internet i hemmet % av dem utan någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem hade tillgång till Internet i hemmet. Personer som hade någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem hade i allmänhet mindre kunskap om hur Internethandel fungerar än de som inte hade några sådana besvär. - % av dem som i högsta grad förhindras i vardagslivet av sitt besvär visste hur Internethandel fungerar. - % av dem som i viss mån förhindras i vardagslivet av sitt besvär visste hur Internethandel fungerar. - 7 % av dem utan någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem visste hur Internethandel fungerar. Personer som hade någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem hade också sämre tillgång till de kort- och banktjänster som krävs för att handla på Internet än de som inte hade någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem. - % av dem som i högsta grad förhindras i vardagslivet av sitt besvär hade tillgång till de kort- och banktjänster som krävs. - 7 % av dem som i viss mån förhindras i vardagslivet av sitt besvär hade tillgång till de kort- och banktjänster som krävs. - 7 % av dem utan någon funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem hade tillgång till de kort- och banktjänster som krävs. Regioner Stockholms län och Sydsverige var de regioner där flest konsumenter har de kort- och banktjänster som krävs. 78 % av alla undersökta konsumenter i respektive Stockholm och Sydsverige hade det. Motsvarande siffra för Småland och Gotlands län var 9 %. Därefter följer Norra Mellansverige med 68 %. Gällande e-legitimation, användarnamn och inloggningskod ligger Stockholm högst även där med 7 % och lägst är utbredningen i Västsverige där % hade det. In- och utrikes födda Samtliga födda utanför Europa angav att de har dator med Internetuppkoppling i hemmet. För födda i Europa utanför Norden är siffran 8 %, likaså i resten av Norden och i Sverige 8 %. Gällande kort- och banktjänster ligger födda i Norden (utanför Sverige) en bit lägre än de andra grupperna med 8 %. Motsvarande siffra för födda i Sverige är 7 % och något högre för födda i Europa (utanför Norden) med 77 % och högst för födda utanför Europa med 78 %. 8

19 .. Den vanligaste konsumtionen via Internet Av de svarande hade 6 % handlat på Internet varje månad eller oftare det senaste halvåret. Det är knappt någon som hade handlat så ofta som varje eller nästan varje dag. En betydande andel (6 %) hade inte handlat alls under de senaste sex månaderna. (Tabell a och Figur a) Tabell a: Internethandel under det senaste halvåret (fråga ) I genomsnitt, hur ofta har du handlat på Internet under det senaste halvåret? Varje dag/ nästan varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig (.%) (%) ( %) (8%) 68 (6%) (.%) Figur a: Internethandel under det senaste halvåret Av de svarande hade % handlat via Internet under det senaste halvåret. Bland dessa var biljetter till bio och konserter det som flest hade handlat, 7 % av de som hade handlat på Internet under det senaste halvåret hade köpt just det. Efter biljetter var resor det som flest hade handlat, 66 % av dem hade handlat det. Även böcker, tidningar och prenumerationer hade handlats av 66 %. Övernattning och hotellnätter är den fjärde största kategorin, 6 % av alla som regelbundet handlar via nätet hade gjort sådana beställningar. Därefter följer hemelektronik och elektroniktillbehör med % och kläder, skor, accessoarer med 6 %. 8 % hade handlat fritidsutrustning, inredning hade handlats av 6 %, kontantkort för mobiltelefon av %, fordon och fordonstillbehör av %, kosmetika och skönhetsvård av 7 %, glasögon och linser av %. Livsmedel hade handlats av %, medicin av %, tjänster såsom hantverkare eller hushållsnära tjänster av %, alkoholhaltiga drycker av % och konst och antikviteter av %. (Tabell b och Figur b) 9

20 Tabell b: De vanligaste varorna och tjänsterna vid Internethandel (fråga 6) Vilka varor eller tjänster för privat bruk har du handlat via Internet det senaste halvåret? Delfråga Ja Nej Biljetter till evenemang, t ex bio, konsert 6 (7%) Resor 7 (66%) Böcker/tidningar/prenumerationer 6 (66%) Övernattning/hotellnätter 6 (7%) Hemelektronik- eller tillbehör (%) Kläder/skor/accessoarer 76 (6%) Fritidsutrustning 9 (8%) Inredning 8 (6%) Kontantkort för mobiltelefon 78 (%) Fordon/fordonstillbehör 69 (%) Kosmetika/skönhetsvård 7 (7%) Glasögon/linser 87 (%) Livsmedel (%) Medicin (%) Tjänster, t ex hantverkare eller hushållsnära tjänster (%) Vin, öl, sprit eller andra alkoholhaltiga drycker (%) Konst/antikviteter 7 (%) Annat 9 (%) (6%) 77 (%) 78 (%) (%) 9 (8%) 8 (%) 8 (7%) 66 (7%) 66 (78%) 6 (79%) 677 (8%) 77 (89%) 779 (96%) 78 (96%) 779 (96%) 79 (97%) 787 (97%) 6 (8%) (%) (%) (%) (%) (.%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22 Julhandeln på internet i Sverige 2013 2013-12-22 E-julklappar för 4,2 miljarder kronor PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2000 konsumenter om de har e-handlat julklappar i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013 E-julhandeln i Sverige 2 Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2 PostNord tar tempen på e-julhandeln Svenskarna har redan e-handlat julklappar för drygt miljard kronor Den 24-25

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Distanshandeln idag en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel idag 2008 - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel idag 2008 1 Förord Allt fler svenskar väljer att göra en allt större del av sina inköp på distans. Distanshandelsmarknaden

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Konsumenten på apoteksmarknaden

Konsumenten på apoteksmarknaden Rapport 2009:15 Konsumenten på apoteksmarknaden - Viktiga aspekter vid köp av läkemedel 2 Konsumenten på apoteksmarknaden Viktiga aspekter vid köp av läkemedel Rapport 2009:15 Konsumentverkets kontaktpersoner:

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Malmöbon och delad konsumtion

Malmöbon och delad konsumtion Malmöbon och delad konsumtion Bakgrund till undersökningen Som en del av projektet Malmö Innovationsarena genomförde Miljöförvaltningen en undersökning om Malmöbornas inställning till delad konsumtion.

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Sverige

Sverige Julklappsinköp i Sverige 2015 2015-12-22 Kraftig ökning för julhandeln på internet + 25 procent METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2 009 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Stor optimism för julhandeln på nätet

Stor optimism för julhandeln på nätet + 14 % e-barometern Q3 2010 Stor optimism för julhandeln på nätet Postens och HUIs e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 14,0 procent under årets tredje kvartal. E-handelns tillväxt har

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm RAPPORT Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 00 Kommunikationsmyndigheten PTS: Investigo: Ann-Christin Sundberg Andreas Köhn Datum: 00-0-1 Stockholm Investigo AB Junfugatan, tr 4 44 STOCKHOLM

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1

Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1 Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1 Fr1. Använder du en eller flera av följande Internetanslutningar för privat bruk? Fast anslutning hemma (t.ex. fast bredband i

Läs mer

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet Hygien Undersökning: Hygien Projektnummer: 3241080 Uppdragsgivare: Colgate-Palmolive Tid för fältarbete: 24-28 januari 1994 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare: Städvanorna

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet 2017-12-22 Rekordjul på nätet - Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online SAMMANFATTNING - Svenska folket har fram till den 20 december

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut e-barometern Q1 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut »FÖRORD Den nya e-barometern P osten

Läs mer

UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING. Datum: 2013-12-20

UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING. Datum: 2013-12-20 UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING Datum: 2013-12-20 Genomförande MÅLGRUPP Allmänheten Sverige 18-79 år. GENOMFÖRANDE Webbintervjuer i Novus Sverigepanel under perioden 12-18 december 2013 Undersökningen baseras

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Julklappsinköp i Sverige

Julklappsinköp i Sverige Julklappsinköp i Sverige 2016 2016-12-22 Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online METOD PostNord har låtit Kantar SIFO fråga 1 993 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen

Läs mer

Tonårsekonomi 2009 En undersökning om tonåringars fickpengar, konsumtion och sparande. Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 2009-11-12

Tonårsekonomi 2009 En undersökning om tonåringars fickpengar, konsumtion och sparande. Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 2009-11-12 Tonårsekonomi 2009 En undersökning om tonåringars fickpengar, konsumtion och sparande Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 2009-11-12 Sammanfattning Tonåringars ekonomi är sämre nu än. De har idag omkring

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer