INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband"

Transkript

1 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007

2 1 Internetanvändning med och utan bredband Runt tre fjärdedelar av den svenska befolkningen har tillgång till internet i hemmet. Ända sedan mitten av 1990-talet har diskussioner förts kring hur spridningen ser ut i befolkningen. Ungdomar och högutbildade ligger långt före pensionärer och lågutbildade. En annan diskussion har kretsat kring tillgängligheten och utbyggnaden av infrastruktur. Det anses vara viktigt att alla medborgare får möjlighet till bra internetuppkoppling i praktiken någon form av bredband. Den här typen av uppkoppling innebär möjlighet till överföring av större datamängder, vilket är nödvändigt om man exempelvis vill använda rörliga bilder på nätet, men vilket också gör all användning smidigare. Bredband innebär i de flesta fall en fast kostnad för internetanvändningen oavsett hur ofta man använder nätet och hur stora datamängder man plockar ner. Tillgängligheten har förändrats mycket under de dryga år som allmänheten kunnat koppla upp sig. Möjligheten att ansluta sig till nätet via någon typ av bredband har ökat. Teoretiskt sett skulle 9 av svenska hushåll kunna ansluta sig till internet via bredband. I realiteten har närmare 4 av utnyttjat möjligheten (figur 1). Bland internetanslutna hushåll är nu bredband vanligare än modemuppkoppling (Bredband i Sverige 2006; Internetbarometern 2006; SCB 2006). Den vanligaste bredbandstypen är xdsl, dvs via telefonnätet. Denna bredbandslösning, som är den kraftigast expanderande, är betydligt billigare än optisk fiber, som dock är en tekniskt bättre lösning. Bredband via kabel-tv, satellit och radio är också under utveckling. Stora operatörer på marknaden var 2005 Telia Sonera (närmare 40 procent), B2/Bredbandsbolaget (20 procent) och com hem (11 procent) (Bredband i Sverige 2006:27). Tillgången och valmöjligheterna är störst i städer och tätorter, medan små orter i glesbygden har betydligt sämre tillgång. Figur 1 Tillgång till några medietekniker i hushållen (procent av befolkningen) Mobiltelefon Internet totalt Persondator Internet i hemmet Procent Bredband Mp Källa: Den nationella SOM-undersökningen

3 2 Precis som för många andra nya medietekniker skiljer sig tillgången till bredband i olika befolkningsgrupper. I figur 2 framgår att det framför allt är unga människor som kan koppla upp sig mot nätet till en fast kostnad. Tillgången är också mer utbredd bland hög- och medelutbildade än bland lågutbildade. Här syns också den tidigare nämnda skillnaden mellan land och stad. Bredbandstillgången är dubbelt så utbredd i storstäderna som på landsbygden. Figur 2 Bredbandstillgång i olika grupper (procent av befolkningen) Alla år år år år Låg utbildning 24 Medellåg utbildning 45 Medelhög utbildning 52 Hög utbildning 54 Landsbygd 27 Mindre tätort 41 Större tätort 46 Storstad Källa: Den nationella SOM-undersökningen Mönstren i generell internettillgång och bredbandstillgång liknar varandra: det är unga människor och personer med högre utbildning som ligger väl framme (jfr Bergström 2006). Tidigare var bredbandstillgången inte sällan ett resultat av att man råkade bo i en fastighet som antingen möjliggjorde bredband via kabelnätet, eller låg nära en nergrävd kabel. Idag utgör inte sällan tillgången ett aktivt val från användarens sida, varför vi får mönster som allt mer liknar dem för annan tekniktillgång. Med vetskap om att tillgängligheten till internet exempelvis är sämre på landsbygden än i storstaden och att äldre och lågutbildade har sämre tillgänglighet än unga och högutbildade, reser sig en naturlig fråga: spelar det någon roll? Ja, om ett antagande är att internetanvändning har betydelse för människors deltagande i samhället och/eller för deras vardagsförehavanden och om det visar sig finnas skillnader i användning beroende på om man har bredband eller inte. De flesta instämmer i antagandet att det faktiskt har betydelse om man är online eller inte och att olika grupper ägnar sig åt olika saker. Om tillgängligheten till nätet via modem eller bredband har betydelse kommer fortsättningen av detta pm att visa.

4 3 Internetanvändning ser mycket olika ut beroende på om man har bredband eller modemuppkoppling. I bredbandshushållen uppgår andelen frekventa användare till drygt tre fjärdedelar medan motsvarande andel i modemhushållen är knappa hälften. Det är väldigt få i bredbandshushållen som är sporadiska internetanvändare, medan andelen som använder nätet mer sällan eller aldrig är en tredjedel i modemhushållen (tabell 1). Omvänt kan man konstatera att det bland frekventa användare är fler än dubbelt så många som har bredband jämfört med modem. Tabell 1 Internetanvändning beroende på uppkopplingstyp (procent) Uppkopplingstyp Använder internet: Modem Bredband Flera ggr/vecka Någon g/vecka Mer sällan 17 6 Aldrig 12 5 Antal svar Källa: Den nationella SOM-undersökningen Det finns också signifikanta skillnader i användningstid beroende på vilken uppkopplingstyp man har. Hemanvändningen en genomsnittlig dag är 55 minuter. Bredbandsanslutna är online omkring en timme, medan modemanslutna lägger en dryg halvtimme på nätet (figur 3). Figur 3 Användningstid beroende på uppkopplingstyp i olika användargrupper (minuter) Bredband Uppringd anslutning Alla Kvinnor Mellanutbildning Källa: Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2005 (2006).

5 4 Användningstiden i olika modemhushåll är förhållandevis lika, med undantag för unga och gamla, där unga lägger mer tid på nätet. Däremot framträder tydliga skillnader vid en jämförelse mellan olika bredbandshushåll. Bredbandsanslutna män ägnar nätet i genomsnitt en kvart mer om dagen än kvinnor med fast uppkoppling. Unga lägger mer tid på nätet än äldre, medan tidsåtgången däremot är jämn i förhållande till utbildningsnivå, oavsett uppkopplingstyp. Vi ser i princip samma mönster i användningen som för tillgången till internet och till bredband. Eftersom användningsfrekvensen skiljer sig beroende på uppkopplingstyp finns det anledning att tro att även användningens inriktning skulle göra det. I figur 4 visas hur modem- och bredbandsanvändare skiljer sig för olika användningsområden på nätet. Figur 4 Användningsområden på nätet beroende på uppkopplingstyp (användning minst någon gång varje vecka, procent) Laddat ner musik/film E-post Chat Nöje 0 Informationssökning Modem Bredband Bankärenden Besökt blogg Beställt varor/tjänster Källa: Den nationella SOM-undersökningen Mönstren för användningsinriktning är i stort sett likadana i modem- och bredbandshushåll, samtidigt som figuren tydligt visar att alla områden är mer utbredda i bredbandshushåll (den mörkare linjen i diagrammet). Man kan vidare konstatera att vissa områden verkar mer beroende av uppkopplingstypen än andra. E-post, informationssökning och bankärenden är exempel på sådana. Här är skillnaderna mellan bredbands- och modemanvändare störst. Däremot tycks inte uppkopplingstypen ha lika stor betydelse för exempelvis beställningar och bloggbesök.

6 5 Sammanfattningsvis kan konstateras att bredbandstillgången är avgörande för internetanvändningen. Bredbandsanslutna användare är mer frekventa på nätet, lägger mer tid på internetanvändning och ägnar sig oftare åt en rad olika användningsområden. Eftersom bredbandsutvecklingen expanderar kraftigt just nu, finns det anledning att tänka sig en utveckling av användningen i spåren av detta. Denna får också en skjuts av att datormognaden i befolkningen ökar ytterligare. Man kan tänka sig användningsutvecklingen som en positiv spiral där förbättrad tillgänglighet leder till ökad mognad som i sin tur leder till ökade krav på tillgängligheten etc. Detta betyder att vi inte bara har skillnader vad gäller att vara on- eller offline. Vi får också en klyfta mellan de som har snabb och bra uppkoppling och de som inte har det. Bredbandsanvändare blir en slags internetelit. I en ständig expansion av nätet där antalet sajter växer, där det blir billigare att betala räkningar och köpa böcker online, och enklare att få kontakt med politiker och tjänstemän, får den här typen av skillnader självklart betydelse. Eftersom det teoretiskt sett är möjligt för nästan alla att ha en bredbandsuppkoppling blir utmaningen att övertyga modemanvändare om bredbandets förtjänst. Vidare läsning: Bergström, Annika (2006) Nyheter, bloggar och offentliga sajter. I Holmberg, Sören och Weibull, Lennart (red) Du stora nya värld. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet, rapport nr 39. Bredband i Sverige Utbygganden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Post & Telestyrelsen, PTS-ER-2006:22 Internetbarometern 2005 (2006) Göteborg: Nordicom-Sverige, Göteborgs universitet, MedieNotiser nr 2 Mediebarometern 2005 (2006) Göteborg: Nordicom-Sverige, Göteborgs universitet, Medie- Notiser nr 1 Nilsosn, Åsa (2006) Den nationella SOM-undersökningen I Holmberg, Sören och Weibull, Lennart (red) Du stora nya värld. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet, rapport nr 39. SCB Privatpersoners användning av datorer och Internet. Stockholm: Statistiska Centralbyrån Kort om dataunderlaget De data som ligger till grund för analysen är hämtade från den nationella SOMundersökningen som sedan 1986 genomförs varje år av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, samt från Nordicom-Sveriges Internetbarometer. SOM-undersökningen genomförs med i det närmaste identiska förutsättningar för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara. Undersökningen genomförs i form av en postenkät som skickas till ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldrarna år. Från och med 2000 baseras undersökningen på ett urval av 00 personer. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för åren är 67 procent. Svarsfrekvensen för år 2005 var 63 procent. För en närmare beskrivning av frågeformulär, genomförande och urval hänvisas till Nilsson (2006). Mer information om SOM-institutet och den årliga Riks- SOM-undersökningen finns på Internetbarometern är en årlig räckviddsundersökning som utgår från gårdagen som tidsenhet för mediekonsumtionen. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen mellan 9 och 79 år. Mer information finns på

INTERNET SOM MASSMEDIUM

INTERNET SOM MASSMEDIUM INTERNET SOM MASSMEDIUM ANNIKA BERGSTRÖM & LENNART WEIBULL Få svenskar kan numera ha undgått att det finns något som heter Internet. Med självklarhet presenteras webbadresser i annonser, i tidningsartiklar

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Vad säger Internetstatistiken?

Vad säger Internetstatistiken? Vad säger Internetstatistiken? En vägledning för analys och tolkning av nationell och internationell statistik En publikation i serien.se:s Internetguider av Olle Findahl Vad säger Internetstatistiken?.SE:s

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och Internet

Olle Findahl Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2008 Olle Findahl Svenskarna och Internet 2008 Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen Alla rättigheter till rapporten ägs av World Internet Institute. Utskrift

Läs mer

Olle Findahl. Svenskarna och Internet

Olle Findahl. Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2010 Olle Findahl Svenskarna och Internet 2010 Svenskarna och Internet 2010 version 1.0.SE 2010 Text och diagram skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Ladda ner, streama, fildela. Marina Ghersetti

Ladda ner, streama, fildela. Marina Ghersetti Ladda ner, streama, fildela Ladda ner, streama, fildela Marina Ghersetti D en 3 januari 008 väcktes åtal mot fyra svenskar, ansvariga för internetsajten The Pirate Bay. Sajten ansågs vara världens största

Läs mer

TIDIGA LÄSARE AV E-BÖCKER

TIDIGA LÄSARE AV E-BÖCKER Tidiga läsare av e-böcker TIDIGA LÄSARE AV E-BÖCKER ANNIKA BERGSTRÖM OCH LARS HÖGLUND E -böcker blir vanligare, men befinner sig i Sverige tidigt i en spridningsprocess. Det mest utbredda sättet att betrakta

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2013 Version 1.0 2013 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Att handla på Internet

Att handla på Internet Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen IT-kommissionens rapport 1/2002 1 IT-KOMMISSIONENS FÖRORD Studien Under 1990-talet har ett stort antal hushåll skaffat persondatorer

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

RÖRLIGHETENS TID. Eva Thulin Bertil Vilhelmson. Kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet. 21 december 2007

RÖRLIGHETENS TID. Eva Thulin Bertil Vilhelmson. Kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet. 21 december 2007 RÖRLIGHETENS TID Eva Thulin Bertil Vilhelmson Kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet 21 december 2007 Slutrapport projektet Mobilitetens tid (Vinnova dnr 2003-02010) i INNEHÅLL 1 BAKGRUND,

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Digitala klyftor. förr, nu och i framtiden

Digitala klyftor. förr, nu och i framtiden 1011010100001011 01110101101010000101 10111010110101000010 Digitala klyftor 01011101011010100001 förr, nu och i framtiden 10101110101101010000 01010111010110101000 10101011101011010100 01010101110101101010

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2014 Version 1.0 2014 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer