SOM. Förtroende för facket Sören Holmberg

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg"

Transkript

1 SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a

2 Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning Riks-SOM i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (förkortningen SOM står för Samhälle Opinion Massmedia). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under i huvudsak identiska förutsättningar för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara. SOM-institutet är ett samarbete mellan tre institutioner vid Göteborgs universitet: Förvaltningshögskolan, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) samt Statsvetenskapliga institutionen. En rad forskningsprojekt medverkar i Riks-SOM-undersökningen flertalet med förankring i någon av dessa tre institutioner, men även externa projekt deltar. Resultaten från Riks-SOM-undersökningarna redovisas i årliga publikationer där de medverkande forskarna presenterar analyser baserade på de senaste resultaten, med fokus, så långt det är möjligt, på långsiktiga opinions- och medietrender. Information om Riks-SOM-undersökningen är publicerad i Nilsson, Åsa (27) Den nationella SOM-undersökningen 26, i Holmberg, Sören & Lennart Weibull (red.) Det nya Sverige. SOMinstitutet, Göteborgs universitet, Göteborg. Undersökningens uppläggning Riks-SOM-undersökningen har sedan starten genomförts i form av en postenkät som går ut till ett systematiskt sannolikhetsurval av Sveriges befolkning. Från och med 2 års undersökning är åldersintervallet år. Utländska medborgare har ingått i urvalet sedan. Omfattningen av undersökningen har ökat efterhand både vad gäller antalet frågor och antalet svarspersoner. Från och med utgör Riks- SOM-undersökningen i själva verket två parallella riksrepresentativa delundersökningar, vilka alltsedan 2 års undersökning har baserats på ett urval om vardera 3 personer. I 26 års undersökning är urvalet utökat till totalt 6 5 personer, 3 25 i vardera undersökning. Datainsamlingen för de båda formulären genomförs under identiska förutsättningar. Fältarbetet för Riks-SOM 26 följer i huvudsak uppläggningen av tidigare års undersökningar. Huvuddelen av datainsamlingsarbetet genomfördes under hösten 26. Enkäten nådde ut onsdagen den 2 september, dvs. veckan efter de allmänna valen i Sverige. Under resterande del av fältperioden genomfördes successivt en serie påminnelseinsatser postalt och per telefon sammanlagt sex insatser. Den 15 februari avslutades

3 fältarbetet i formell mening. Men redan vid novembers utgång hade 93 procent av de som slutligen skulle komma att medverka skickat tillbaka sin enkät. Svarsfrekvens och bortfall SOM-undersökningarna har sedan starten haft en relativt hög svarsfrekvens. För samhällsvetenskapliga postenkäter har svarsfrekvensen tidigare brukat ligga på mellan 6 och 7 procent, men det har under senare år blivit svårare att nå dessa nivåer. Resultatet (netto) för 26 års undersökning blev 6 procent; 58 procent för Riks-I och 61 procent för Riks-II. Svarande och bortfall i Riks-SOM-undersökningen 26 Riks-SOM I Riks-SOM II Totalt Ursprungligt urval (brutto) Bortdefinierade (naturligt bortfall) Nettourval Antal svarsvägrare/ej anträffade Antal svarande Svarsfrekvens: brutto 54% 56% 55% Svarsfrekvens: netto 58% 61% 6% Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; sjuk, institutionell vård; bortrest under fältperioden, studier/militärtjänstgöring på annan ort; ej svensktalande, ej kommunicerbar; bosatt/studerar/arbetar utomlands; förståndshandikappad; avliden. De jämförelser som gjorts mellan svarspersonernas socioekonomiska sammansättning och befolkningens visar att Riks-SOM-undersökningens respondenter sammantaget speglar Sveriges befolkning mycket väl.

4 Förtroende för samhällsinstitutioner och grupper 26 (procent resp. balansmått) Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket stort stort eller litet litet litet Summa Antal Förtroende- Stort förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende procent svarande balans förtroende Sjukvården Universitet/högskolor Polisen Riksbanken Radio och TV Domstolarna Kungahuset Förenta Nationerna (FN) Grundskolan Bankerna Riksdagen Regeringen Svenska kyrkan Kommunstyrelserna Dagspressen Försvaret Storföretagen De politiska partierna De fackliga organisationerna EU-kommissionen Europaparlamentet Kommentar: Frågan lyder Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete?, följt av 21 institutioner/grupper, däribland De fackliga organisationerna. Svarsalternativen är mycket stort förtroende ; ganska stort förtroende ; varken stort eller litet förtroende ; ganska litet förtroende ; mycket litet förtroende. Procentandelarna baseras på dem som besvarat frågan. Förtroendebalansen avser andelen som svarat mycket eller ganska stort förtroende minus andelen som svarat mycket eller ganska litet förtroende.

5 Förtroende för samhällsinstitutioner och grupper 26 (procent resp. balansmått) Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket stort stort eller litet litet litet Summa Antal Förtroende- Stort förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende procent svarande balans förtroende Sjukvården Universitet/högskolor Polisen Riksbanken Radio och TV Domstolarna Kungahuset Förenta Nationerna (FN) Grundskolan Bankerna Riksdagen Regeringen Svenska kyrkan Kommunstyrelserna Dagspressen Försvaret Storföretagen De politiska partierna De fackliga organisationerna EU-kommissionen Europaparlamentet Kommentar: Frågan lyder Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete?, följt av 21 institutioner/grupper, däribland De fackliga organisationerna. Svarsalternativen är mycket stort förtroende ; ganska stort förtroende ; varken stort eller litet förtroende ; ganska litet förtroende ; mycket litet förtroende. Procentandelarna baseras på dem som besvarat frågan. Förtroendebalansen avser andelen som svarat mycket eller ganska stort förtroende minus andelen som svarat mycket eller ganska litet förtroende.

6 Förtroende för facket procent Litet förtroende Stort förtroende Andel varken stort eller litet förtroende Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

7 Förtroende för facket - balansmått förtroendebalans Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

8 Förtroende för facket - kön förtroendebalans Kvinnor Män Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

9 Förtroende för facket - ålder Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

10 Förtroende för facket - utbildningsnivå Låg Medellåg Medelhög Hög Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

11 Förtroende för facket - boendeområde Storstad Större stad, tätort Mindre tätort Ren landsbygd Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

12 1 Förtroende för facket - förvärvsarbetande Förvärvsarbetande Arbetslös Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

13 Förtroende för facket - subjektiv yrkesgrupp Högre tjänsteman Tjänsteman Arbetare Företagare Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

14 1 Förtroende för facket - fackligt anslutna Fackligt anslutna Ej fackligt anslutna Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

15 1 Förtroende för facket - medlem i fackförening LO TCO SACO Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

16 1 Förtroende för facket - medborgarskap Svensk medborgare Ej svensk medborgare Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

17 Förtroende för facket - uppväxtland Sverige Övriga Norden Övriga Europa Övriga världen Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

18 1 Förtroende för facket - intresse för politik Ej intresserad Intresserad Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

19 Förtroende för facket - subjektiv vänster-/högerplacering förtroendebalans Vänster Varken eller Höger Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

20 Förtroende för facket - bästa parti v s mp c fp kd m Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2. Opinionsbalansen för sd-sympatisörer var

21 1 Förtroende för facket - mellanmänsklig tillit Höglitare Mellanlitare Låglitare Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

22 1 Förtroende för facket - morgontidningsläsning dgr/vecka 3-5 dgr/vecka Mer sällan/aldrig Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

23 1 Förtroende för facket - kvällstidningsläsning Minst 3 dgr/vecka 1-2 dgr/vecka Mer sällan/aldrig Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

24 1 Förtroende för facket - SVT-nyheter Minst 5 dgr/vecka 1-4 dgr/vecka Sällan/aldrig Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

25 opinionsbalans 1 Förtroende för facket - TV4-nyheter Minst 5 dgr/vecka 1-4 dgr/vecka Sällan/aldrig Kommentar: Frågan lyder Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? Urvalet är 6 personer fr.o.m. år 2.

SOM. Förtroendet för Riksbanken. Sören Holmberg Åsa Nilsson

SOM. Förtroendet för Riksbanken. Sören Holmberg Åsa Nilsson SOM Förtroendet för Riksbanken 2006 Sören Holmberg Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:4 SOM. Förtroendet för Riksbanken. Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2008:4 SOM. Förtroendet för Riksbanken. Sören Holmberg SOM-rapport nr 2008:4 SOM Förtroendet för Riksbanken 2005 2007 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

SOM. Förtroendet för AMS. Sören Holmberg Åsa Nilsson

SOM. Förtroendet för AMS. Sören Holmberg Åsa Nilsson SOM Förtroendet för AMS 2006 Sören Holmberg Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg SOM-rapport nr 08:11 SOM Energiopinionen Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:15 SOM. Förtroendet för SÄPO. Gabriella Sandstig Sören Holmberg Lennart Weibull

SOM-rapport nr 2008:15 SOM. Förtroendet för SÄPO. Gabriella Sandstig Sören Holmberg Lennart Weibull SOM-rapport nr 2008:15 SOM Förtroendet för SÄPO 2002 2007 Gabriella Sandstig Sören Holmberg Lennart Weibull s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:5 SOM. Förtroendet för AMS. Johan Martinsson

SOM-rapport nr 2008:5 SOM. Förtroendet för AMS. Johan Martinsson SOM-rapport nr 2008:5 SOM Förtroendet för AMS 1997 2007 Johan Martinsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

SOM. Förtroendet för SÄPO. Sören Holmberg Åsa Nilsson

SOM. Förtroendet för SÄPO. Sören Holmberg Åsa Nilsson SOM Förtroendet för SÄPO 2006 Sören Holmberg Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:26 SOM. Förtroende för Riksdagen Martin Brothén Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2009:26 SOM. Förtroende för Riksdagen Martin Brothén Sören Holmberg SOM-rapport nr 29:26 SOM Förtroende för Riksdagen -28 Martin Brothén Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid

Läs mer

Förtroendet för Riksrevisionen 2009

Förtroendet för Riksrevisionen 2009 Förtroendet för Riksrevisionen 2009 Gabriella Sandstig & Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2010:04 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje

Läs mer

SOM Förtroendet för Arbetsförmedlingen

SOM Förtroendet för Arbetsförmedlingen SOM-rapport nr 2009:9 SOM Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2008 Johan Martinsson Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den nationella SOMundersökningen SOM-institutet

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson SOM-rapport nr 9:23 SOM Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper 1987 8 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Diagram s. 3 27 Information om den nationella SOM-undersökningen

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2009 Johan Martinsson & Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 20:05 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Förtroendet för regeringen Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:17]

Förtroendet för regeringen Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:17] Förtroendet för regeringen 1986 Sören Holmberg [SOM-rapport nr 11:17] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:6 SOM. Förtroendet för Riksbanken. Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2009:6 SOM. Förtroendet för Riksbanken. Sören Holmberg SOM-rapport nr 2009:6 SOM Förtroendet för Riksbanken 2005 2008 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den nationella SOMundersökningen SOM-institutet vid Göteborgs

Läs mer

Förtroendet för Riksrevisionen 2011

Förtroendet för Riksrevisionen 2011 Förtroendet för Riksrevisionen 2011 Gabriella Sandstig [SOM-rapport nr 2012:16] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

Svenskarnas bedömning av Havs- och vattenmyndig hetens verksamhet

Svenskarnas bedömning av Havs- och vattenmyndig hetens verksamhet Svenskarnas bedömning av Havs- och vattenmyndig hetens verksamhet Resultat från SOM-undersökningen 2011 Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2012: ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet

Läs mer

Förtroendet för Säpo. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:15 ]

Förtroendet för Säpo. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:15 ] Förtroendet för Säpo Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:15 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens uppläggning...

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ]

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Förtroendet för Finansinspektionen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Svenskarnas värdering av radio och tv. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:9]

Svenskarnas värdering av radio och tv. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:9] Svenskarnas värdering av radio och tv Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:9] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Undersökningens

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:19]

Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:19] Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:19] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen 4 Tabeller Medborgarnas

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Vetenskapen i Samhället (ViS) Sören Holmberg och Lennart Weibull [SOM-rapport nr 2011:7]

Vetenskapen i Samhället (ViS) Sören Holmberg och Lennart Weibull [SOM-rapport nr 2011:7] Vetenskapen i Samhället (ViS) 2010 Sören Holmberg och Lennart Weibull [SOM-rapport nr 2011:7] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst

Läs mer

Förtroendet för Säpo. Klara Sommerstein [SOM-rapport nr 2013:10]

Förtroendet för Säpo. Klara Sommerstein [SOM-rapport nr 2013:10] Förtroendet för Säpo Klara Sommerstein [SOM-rapport nr 2013:10] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning

Läs mer

Förtroendet för Säpo. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:6]

Förtroendet för Säpo. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:6] Förtroendet för Säpo Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:6] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende för Säkerhetspolisen,

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Tabellförteckning Tabell 1. Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning efter kön, ålder, utbildning, bostadsort, region

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7]

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Förtroendet för Försäkringskassan Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...2 Undersökningens

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens uppläggning...

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Förtroendet för Riksrevisionen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:5]

Förtroendet för Riksrevisionen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:5] Förtroendet för Riksrevisionen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:5] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:17]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:17] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:17] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Förtroende för riksdagen,

Läs mer

Förtroendet för Säpo

Förtroendet för Säpo Förtroendet för Säpo 2002 2009 Gabriella Sandstig & Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2010:06 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4]

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2013

Läs mer

Förtroendet för Läkemedelsverket. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:3]

Förtroendet för Läkemedelsverket. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:3] Förtroendet för Läkemedelsverket Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:3] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Vetenskapen i Samhället (ViS) Sören Holmberg och Lennart Weibull [ SOM-rapport nr 2010:18]

Vetenskapen i Samhället (ViS) Sören Holmberg och Lennart Weibull [ SOM-rapport nr 2010:18] Vetenskapen i Samhället (ViS) 2010 Sören Holmberg och Lennart Weibull [ SOM-rapport nr 2010:18] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje

Läs mer

Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv

Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv Socialförsäkringens dag 25 oktober 2012 Lennart Weibull Inst för journalistik, medier och kommunikation och SOM-institutet, Göteborgs universitet

Läs mer

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet,

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2013 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Religiositet och tro i Göteborg. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Olsson [SOM-rapport nr 2015:18]

Religiositet och tro i Göteborg. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Olsson [SOM-rapport nr 2015:18] Religiositet och tro i Göteborg Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Olsson [SOM-rapport nr 2015:18] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tillhör du någon

Läs mer

Filmvanor och -attityder Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1.

Läs mer

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9]

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Förtroende för Försäkringskassan Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Institutionsförtroende i ekonomisk kristid och vad som ligger bakom

Institutionsförtroende i ekonomisk kristid och vad som ligger bakom Institutionsförtroende i ekonomisk kristid och vad som ligger bakom Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit INSTITUTIONSPERSPEKTIVET: Att åtnjuta förtroende INDIVIDPERSPEKTIVET:

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg SOM-rapport nr 2008:2 SOM Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län Åsa Nilsson Malin Forsberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Analyserna i föreliggande tabellrapport

Läs mer

Förtroendet för Riksrevisionen

Förtroendet för Riksrevisionen Förtroendet för Riksrevisionen Analyser på grundval av SOM-undersökningarna Stockholm den 6 december 2013 Lennart Weibull Uppläggning Vad är SOM-undersökningen? Några förtroendetrender Synen på Riksrevisionen

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

Religiositet och tro i Göteborg. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:12]

Religiositet och tro i Göteborg. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:12] Religiositet och tro i Göteborg Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:12] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 1 Undersökningens

Läs mer

AlliansSverige. Politik Media Kultur Livsstil. Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006

AlliansSverige. Politik Media Kultur Livsstil. Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006 AlliansSverige Politik Media Kultur Livsstil Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006 Ny bok från SOM-institutet kommer i juni Det nya Sverige Beställ den redan nu på order@som.gu.se

Läs mer

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23]

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Kulturvanor i Sverige 1987 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... s. 5 7 Tabeller..... s.9 51; s. 56 57 Tabell 1 Kulturvanor och livsstil

Läs mer

Institutionsförtroende på väg upp för somliga, men inte för alla

Institutionsförtroende på väg upp för somliga, men inte för alla Institutionsförtroende på väg upp för somliga, men inte för alla Lennart Weibull #somgu Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroende påverkas av bl a: Erfarenhet av verksamhetens sätt att

Läs mer

Allmänhetens syn på arbetsmiljö och arbetsrelaterade frågor. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:20]

Allmänhetens syn på arbetsmiljö och arbetsrelaterade frågor. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:20] Allmänhetens syn på arbetsmiljö och arbetsrelaterade frågor Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:20] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

Svenskarnas samhällsförtroende

Svenskarnas samhällsförtroende Svenskarnas samhällsförtroende Sören Holmberg & Lennart Weibull SOM-institutet Göteborgs universitet Förtroende för verksamhet skapas av bl a: Kompetens/kvalitet Integritet Öppenhet Empati Värdegrund Närhet

Läs mer

Vad driver institutionsförtroendet? Lennart Weibull

Vad driver institutionsförtroendet? Lennart Weibull Vad driver institutionsförtroendet? Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroendenivåer: Institution Organisation Individ Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens

Läs mer

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Bakgrundstabeller till Demokratirådets rapport 2007 Huvudresultaten återges i figur 3.1 på sidan 19 i: Olof Petersson, Anker Brink Lund, Eivind Smith och Lennart

Läs mer

Den årliga förtroendemätningen

Den årliga förtroendemätningen Den årliga förtroendemätningen Lennart Weibull Varför förtroende? Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Faktorer som påverkar förtroendet för en verksamhet är bl a: Kompetens/kvalitet Integritet

Läs mer

FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER LENNART WEIBULL

FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER LENNART WEIBULL FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER LENNART WEIBULL Förtroende för verksamhet skapas av bl a: Kompetens/kvalitet Integritet Konsistens och standards Öppenhet Kontext Individens förtroende för en verksamhet

Läs mer

Samhällsförtroende. Lennart Weibull. Twitter: #somgu.

Samhällsförtroende. Lennart Weibull. Twitter: #somgu. Samhällsförtroende Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroende påverkas av bl a: Erfarenhet av verksamhetens sätt att fungera ( utvärdering ) Det egna beroendet av verksamheten

Läs mer

SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder

SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder 1986 2015 Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:24] Innehållsförteckning Information om

Läs mer

Allmänhetens bedömning av, och kontakt med polisen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:18]

Allmänhetens bedömning av, och kontakt med polisen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:18] Allmänhetens bedömning av, och kontakt med polisen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:18] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1

Läs mer

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull Institutionsförtroende under krisen Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroendenivåer: Institution Organisation Individ Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens

Läs mer

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:12] Information om den regionala SOMundersökningen i

Läs mer

Förtroende för forskning

Förtroende för forskning Förtroende för forskning - är forskningsinformationen viktig? Synlig och sökbar Konferens om forskningsinformation 21 april 2010 Lennart Weibull Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens sätt

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson SOM-rapport nr 2008:13 SOM Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:13] Information om den regionala SOMundersökningen

Läs mer

Attityder till tobaksförebyggande arbete. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:19]

Attityder till tobaksförebyggande arbete. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:19] Attityder till tobaksförebyggande arbete Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:19] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen 2015... 1 Tabell

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Vad har hänt med det svenska samhällsförtroendet? LENNART WEIBULL

Vad har hänt med det svenska samhällsförtroendet? LENNART WEIBULL Vad har hänt med det svenska samhällsförtroendet? LENNART WEIBULL Individens förtroende för en verksamhet påverkas av bl a: Erfarenhet av verksamhetens sätt att fungera ( utvärdering ) * * * Det egna beroendet

Läs mer

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ]

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Kulturvanor i 2009 2013 Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen iv Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 3a Tabell 3b Tabell 4a Tabell

Läs mer

Svenska folkets bedömning av skol och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg Juni 2009

Svenska folkets bedömning av skol och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg Juni 2009 Svenska folkets bedömning av skol och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem 8 Per Hedberg Juni 9 S SOM-institutet OM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet MEDBORGARNAS SAMHÄLLSFÖRTROENDE

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet MEDBORGARNAS SAMHÄLLSFÖRTROENDE INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 37 MEDBORGARNAS SAMHÄLLSFÖRTROENDE Lennart Weibull 22 Medborgarnas samhällsförtroende Varje samhällsbildning

Läs mer

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26]

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Kännedom om och för Statistiska centralbyrån Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner,

Läs mer

Nyhetslyssnande i Sveriges Radio Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:01 ]

Nyhetslyssnande i Sveriges Radio Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:01 ] Nyhetslyssnande i Sveriges Radio 1986-2008 Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:01 ] Information om den nationella SOMundersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Svenskarnas värdering av radio och tv Marcus Weissenbilder och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2018:20]

Svenskarnas värdering av radio och tv Marcus Weissenbilder och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2018:20] Svenskarnas värdering av radio och tv 2017 Marcus Weissenbilder och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2018:20] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2017... 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell

Läs mer

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:14]

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:14] Kännedom om och för Statistiska centralbyrån Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:14] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner, 2017

Läs mer

Svenskarnas värdering av radio och tv Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:21]

Svenskarnas värdering av radio och tv Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:21] Svenskarnas värdering av radio och tv 2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:21] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Enligt din mening, vilket inflytande

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:7]

Förtroendet för Försäkringskassan. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:7] Förtroendet för Försäkringskassan Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:7] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner, 2017... 3 Tabell

Läs mer

Förtroendet för Migrationsverket Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:8]

Förtroendet för Migrationsverket Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:8] Förtroendet för Migrationsverket 2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:8] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1 Förtroende för

Läs mer

Svenska folket bedömer korruption. Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03]

Svenska folket bedömer korruption. Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03] Svenska folket bedömer korruption Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2016:03] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen om korruption... 1 Information om den nationella

Läs mer

Vetenskapen i Samhället under ett decennium en analys av SOM-undersökningarna

Vetenskapen i Samhället under ett decennium en analys av SOM-undersökningarna Vetenskapen i Samhället under ett decennium en analys av SOM-undersökningarna 2002 2010 VA-rapport 2012:2 Förord Vetenskap & Allmänhet, VA, arbetar för att öka intresset och engagemanget för kunskap.

Läs mer

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20]

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Innehåll Information om den Västsvenska SOM-undersökningen 5 Tabeller Medborgarnas

Läs mer

Kulturvanor i Sverige Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:17]

Kulturvanor i Sverige Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:17] Kulturvanor i Sverige 1987 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:17] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...1 Undersökningens uppläggning...1

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:18]

Framtidens arbetsmarknad. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:18] Framtidens arbetsmarknad Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:18] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 2 Tabell 1a Satsa på ett samhälle med

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:6]

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:6] Förtroendet för Försäkringskassan Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:6] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1 Förtroende för samhällsinstitutioner,

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:19 SOM. Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott. Väst-SOM-undersökningen Gabriella Sandstig

SOM-rapport nr 2009:19 SOM. Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott. Väst-SOM-undersökningen Gabriella Sandstig SOM-rapport nr 2009:19 SOM Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott Väst-SOM-undersökningen 2008 Gabriella Sandstig s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

EU opinion i Sverige. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:9]

EU opinion i Sverige. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:9] EU opinion i Sverige Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:9] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2017... 1 Figur 2 Åsikt om det svenska medlemskapet i EU, 1992-2017...

Läs mer

Framtidens Arbetsmarknad. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:5]

Framtidens Arbetsmarknad. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:5] Framtidens Arbetsmarknad Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:5] Innehållsförteckning Introduktion...... 1 Tabell 2 Den tekniska utvecklingen innebär att det skapas många nya

Läs mer

SOM. Scenkonstens publik 1989 2007

SOM. Scenkonstens publik 1989 2007 SOM Scenkonstens publik 1989 7 Rudolf Antoni 8 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 7 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell

Läs mer

Förtroende för svensk nyhetsrapportering. Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2017:38]

Förtroende för svensk nyhetsrapportering. Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2017:38] Förtroende för svensk nyhetsrapportering Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2017:38] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 1 Förtroende för svenska

Läs mer

Äldre i samhället. En rapport av SOM-institutet. Sören Holmberg Mette Anthonsen

Äldre i samhället. En rapport av SOM-institutet. Sören Holmberg Mette Anthonsen Äldre i samhället En rapport av SOM-institutet Sören Holmberg Mette Anthonsen Lennart Weibull Christina Ribbhagen Uppdraget SOM-institutet har av Senior 5 fått i uppdrag att dels analysera relevanta undersökningsdata

Läs mer

Förtroende för svensk nyhetsrapportering. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:19]

Förtroende för svensk nyhetsrapportering. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:19] Förtroende för svensk nyhetsrapportering Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:19] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för svenska nyhetsmediers rapportering

Läs mer

Kännedom om och förtroendet för Svenska Kraftnät. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:3]

Kännedom om och förtroendet för Svenska Kraftnät. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:3] Kännedom om och t för Svenska Kraftnät Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:3] Innehållsförteckning Introduktion 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner, 2017... 3 Tabell

Läs mer

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg 12 12-- Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem 1987- Per Hedberg Report 12:4 Swedish National Election Studies Program Department of Political Science University

Läs mer