Svenskarna och sparande Resultatrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport"

Transkript

1 Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport

2 Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna 17 Sparande framöver 19 2

3 Inledning Den som är jordbrukare får snabbt konkret förståelse för att hon eller han måste samla i ladorna under de goda åren för att ha till sämre skördeår. De flesta av oss har länge levt i en helt annan ekonomi där pengar synes vara en oändlig resurs. Svåra perioder har inte varit så frekventa eller märkbara under åren efter kris-hanteringen i början av 90-talet. Den ekonomiska utvecklingen för löntagarhushållen har nog aldrig varit så gynnsam som under de senaste åren. Konsumtionen har fördubblats på 40 år, räknat per individ och med inflationen borträknad. Möjligheten att konsumera har ökat, både genom att disponibla inkomsten ökat, men också genom att avregleringen av kreditmarknaden gjort det lätt att komma åt pengar när man velat konsumera. Något som ytterligare bidragit till att det känts lätt att låna till inköp är att riksbankens penningpolitiska inflationsmål fört ned nominella räntorna till mycket lägre nivåer än som var vanligt under höginflationstiden på 70- och 80-talen. En låg räntesats tar inte så stort utrymme i hushållets budget. Samtidigt har behoven av att skapa marginaler i ett hushålls ekonomi ökat markant under senare år. Samhällets skyddsnät har glesats ur och varje individ är mer beroende av egna försäkringar eller eget sparande. Den ökade konsumtionen av kapitalvaror ställer också ökade krav på resurser för reparationer och utbyten. Med ökade bostadspriser ökar skuldsättningen och behoven av amorteringar och marginaler för räntehöjningar. Behovet av förståelse för sambanden mellan balansen i den egna ekonomin och sårbarheten inför olika händelser har nog aldrig varit så stor. I denna undersökning vill vi lyfta upp den fråga vi under många år har sett som central för Sverige och för svenska hushåll, att eget sparande är guld värt Resultatet visar återigen på behovet av att sparandet behöver bli mer jämlikt. Många är det som saknar marginaler i ekonomin, vilket gör dem ytterst sårbara. I grunden behövs både förändring av attityder och ökat stöd för att inte minst se till att den vilja som finns att skapa sitt eget sparande också omsätts till verklighet. 3

4 Om undersökningen Syfte och mål med undersökningen Syftet med föreliggande rapport har varit att kartlägga svenskars sparande och vanor och attityder relaterade till sparande. Målet med undersökningen är att beskriva och förstå drivkrafter och attityder som kan påverka valet att spara eller inte spara samt att beskriva gruppen icke-sparare. Om datainsamlingen Datainsamlingen genomfördes under perioden juni 2012 i form av telefonintervjuer (CATI). Ett slumpmässigt nummerregister användes som respondentunderlag. Totalt har svenskar i åldern 18 år och äldre besvarat frågorna i intervjun. Intervjuerna har genomförts av IPSOS Sverige. De insamlade svaren har viktats med avseende på kön och ålder, för att skapa en god representation av svensk allmänhet, 18 år och äldre. Viktningen har genomförts av United Minds. 4

5 Sammanfattning av resultaten Svenskarnas sparande idag 21 procent av den vuxna befolkningen har inget sparkapital eller högst kronor i sparkapital 13 procent har högst kronor i sparkapital och 8 procent har inget sparande alls. De utan sparkapital eller högst kronor i sparkapital definieras i rapporten som icke-sparare. Singlar är i högre utsträckning icke-sparare än dem som är gifta eller sammanboende Svenskarnas attityder till sparande 95 procent anser att det är viktigt att ha ett sparande 98 procent av dem med ett sparkapital på över kronor tycker att det är viktigt jämfört med 87 procent av dem utan sparkapital eller med högst kronor. Uppfattning att det är viktigt att ha ett sparande är lika stark i alla åldersgrupper. Delade meningar om hur svårt det är att veta vilken sparform som är bäst 51 procent upplever att det är svårt att veta vilken sparform som är bäst för just dem. Samtidigt anser 45 procent inte att det är svårt. Drygt fyra av tio skulle använda en miljonvinst till att antingen amortera på lån eller spara Om man vann en miljon skulle 26 procent amortera på lån och 17 procent svarar att de skulle spara pengarna. Att låna till konsumtion mer accepterat av den yngre generationen Generellt är den yngsta målgruppen, år, mest positivt inställd till att låna till konsumtion och investeringar av olika slag. Mest negativa till lån är de som är 66 år eller äldre. Föräldrarna den viktigaste influensen för attityder till pengar och sparande 57 procent anger att deras föräldrar påverkat deras syn på pengar och sparande. 18 procent av spararna anger att deras bank har påverkat hur de ser på pengar och sparande jämfört med 7 procent bland icke-sparare. 5

6 Icke-sparare Icke-sparare inte mindre intresserade av sparande En stor majoritet av icke-spararna, 76 procent, svarar att de inte alls eller i liten utsträckning instämmer i påståendet att de är ointresserade av sparande. Vid en oväntad inkomstökning på kronor i månaden skulle 14 procent av icke-spararna inte spara någonting Fyra av tio icke-sparare skulle spara mindre än hälften av pengarna och 14 procent skulle inte spara en enda krona. Impulsköp och ekonomiska risker lika vanliga bland icke-spararna 40 procent av icke-spararna har gjort ett impulsköp den senaste månaden, vilket är näst intill lika många som bland spararna där 43 procent gjort det. Knappt var femte icke-sparare skulle avstå från att byta ut sin TV om den gick sönder Vid en oväntad utgift, såsom att ens TV går sönder, skulle 17 procent av icke-sparare avstå helt från att ersätta den. Lika många av icke-spararna, 17 procent, skulle låna pengar på något sätt för att betala för en ny TV. Åtta av tio av dem som helt saknar sparande vill ha ett sparande 79 procent av gruppen som inte har något sparkapital alls säger att de skulle vilja ha ett sparande. Sparare Sparare är något mer nöjda med livet i stort Bland dem med mer än kronor i sparkapital är andelen som instämmer i att de är nöjda med livet något fler, 95 procent att jämföra med 89 procent bland icke-sparare. Oförutsedda utgifter vanligaste motivet för ett sparande Det vanligaste skälet till att ha ett sparande är för att täcka oförutsedda utgifter, därefter följer sparande till pensionen och bostadsköp. Sparkontot är den vanligaste formen av sparande 82 procent av alla med något sparkapital sparar pengar på ett sparkonto. 12 procent har en buffert av kontanter sparade hemma Sex av tio tycker de är duktiga på att förvalta sitt sparande 63 procent instämmer i att de är duktiga på att förvalta sitt sparande. 6

7 Sparande framöver Hälften av spararna skulle ha råd att öka sitt sparande idag 49 procent av sparare med mer än kronor i sparkapital instämmer i stor utsträckning eller helt i att de skulle ha råd att öka sitt sparande idag Bland dem med mindre än kronor i sparkapital anser 62 procent att de inte skulle ha råd att öka sitt sparande i dagsläget. Var tredje med sparkapital tror att de kommer att spara mer inom två år Bland dem med ett sparkapital, under eller över kronor, tror 33 procent att de inom de närmsta två åren kommer att spara något mer eller mycket mer än vad de gör idag. Bland dem som idag inte har något sparkapital alls tror en majoritet, 54 procent, att de kommer att ha etablerat ett sparande inom två år. 7

8 Svenskarnas sparande idag 21 procent av den vuxna befolkningen har inget sparkapital eller högst kronor i sparkapital Resultaten visar att 92 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har någon form av sparande och 8 procent saknar sparande helt och hållet. 52 procent har mer än kronor sparande i en eller flera former, 13 procent har mindre än kronor och 27 procent vill inte uppge eller vet inte hur stort deras sparkapital är. Således har 21 procent av Sveriges vuxna befolkning inget sparande alls eller högst kronor i sparkapital. För rapportens syfte har vi valt att kalla denna grupp för icke-sparare. Sparare definieras som de med mer än kronor i sparkapital. Diagram 1 Andelen med sparande och andelen med mer än, respektive högst, kronor i sparkapital Icke-sparare överrepresenterade bland singlar Singlar och ensamboende är den grupp där flest saknar sparande. 34 procent bland singlar och ensamboende saknar helt eller har högst kronor i sparkapital, jämfört med endast 14 procent av de som är gifta eller sammanboende. Har man hemmaboende barn är sannolikheten större att man har ett sparande. Bland dem med hemmaboende barn saknar dock 16 procent sparande helt eller har högst kronor i sparkapital jämfört med 19 procent av dem som inte har hemmaboende barn och 28 procent av dem som inte har några barn alls. Bland dem med hemmaboende barn finns dock den största andelen som svarat vet ej eller inte velat uppge hur stort sparkapital de har (30 procent jämfört med 28 procent bland dem med barn som inte bor hemma och 23 procent bland dem utan bar Något fler män än kvinnor anger att de har ett sparkapital över kronor, 55 procent jämfört med 50 procent bland kvinnor. Dock är andelen som svarat vet ej eller ej velat uppge hur stort sparkapital de har större bland kvinnorna, 30 procent jämfört med 23 procent bland männen, varför dessa siffror ska beaktas med ett mått av försiktighet. 8

9 Svenskarnas attityder till sparande 95 procent anser att det är viktigt att ha ett sparande Det är tydligt att sparande är en fråga som väcker ett starkt gensvar. I stort sett samtliga svarande instämmer i påståendet att det är viktigt att ha ett sparande, 86 procent instämmer helt och 9 procent i stor utsträckning. Bland sparare instämmer 98 procent att det är viktigt jämfört med 87 procent av icke-spararna. Bland icke-spararna anser en av tio att det inte är viktigt att ha ett sparande. Det framstår som om vikten av sparande är starkt förankrad hos alla åldersgrupper. Exempelvis anser 97 procent av dem mellan 18 och 25 år att det är viktigt jämfört med 93 procent bland de över 65 år. Diagram 2 Påstående: Det är viktigt att ha ett sparande Delade meningar om hur svårt det är att veta vilken sparform som är bäst Många instämmer (51 procent) i att det är svårt att veta vilken form av sparande som är bäst för just dem och det gäller för såväl sparare som icke-sparare. 51 procent av spararna och 53 procent bland icke-sparare anser att det är svårt. Samtidigt finns en nästan lika stor grupp med motsatt åsikt, 45 procent instämmer inte i att det är svårt att veta vilken sparform som är bäst för dem. Diagram 3 Påstående: Jag tycker det är svårt att veta vilken sparform som är bäst för mig 9

10 Drygt fyra av tio skulle använda en miljonvinst till att antingen amortera på lån eller sparande Vad skulle man först använda ett stort oväntat tillskott av pengar till, som en miljonvinst? 43 procent, eller drygt fyra av tio säger att det första de skulle göra är att antingen amortera på lån eller spara pengarna. Amortera på lån är det vanligast svaret, såväl bland sparare som bland icke-sparare, 26 procent svarar detta. 17 procent svarar att de skulle spara pengarna. Jämför man sparare med icke-sparare skulle en betydligt mindre andel av icke-spararna använda miljonen till just sparande. Däremot skulle lika många i de båda grupperna, 9 procent, skänka pengar till en vän eller släkting, men fler av icke-spararna säger att de skulle skänka pengar till välgörenhet. Diagram 4 Om du vann en miljon kronor, vad av följande är det första du skulle använda pengarna eller delar av pengarna till? 10

11 Att låna till konsumtion mer accepterat av den yngre generationen Sparande styrs bland annat av attityder till pengar och konsumtion generellt. En bild av de attityderna kan vara synen på lån och till vilken typ av konsumtion eller investering det anses vara acceptabelt att låna pengar. Resultaten visar att störst acceptans finns för köp som en majoritet rimligtvis måste låna till såsom bostad, bil och renoveringar. Ungefär en femtedel, 22 procent, anser att man kan låna för att köpa en ny TV medan endast 6 procent menar att det är acceptabelt att låna till ren njutningskonsumtion som ett restaurangbesök. Generellt kan vi se att den yngsta åldersgruppen, mellan 18 och 25 år, i högre grad än andra anser att lån är acceptabelt som ett sätt att betala för olika saker. Skillnaden är särskilt stor vad gäller nöjeskonsumtion såsom kläder, restaurangbesök eller en semesterresa. 16 procent av dem mellan 18 och 25 år anser exempelvis att det är ok att låna pengar till att betala för en semesterresa, medan motsvarande andel av dem som är 66 år eller äldre är 6 procent. Diagram 5 Andel som tycker det är OK att låna pengar för att betala för: 11

12 Föräldrarna den viktigaste influensen för attityder till pengar och sparande Vem eller vilka påverkar hur vi skapar oss vår uppfattning om pengar och sparande? Bland de svarande är föräldrar de som haft störst påverkan. 57 procent anger att deras föräldrar påverkat deras syn på pengar och sparande. Jämför man sparare och icke-sparare kan man se att spararna i högre grad upplever att de påverkats sina föräldrar, 61 procent jämfört med 53 procent av icke-spararna, men även av fler olika personer överlag. Särskilt tydligt är att sparare i högre grad upplever sig ha påverkats av sin bank. 18 procent av sparare anger att deras bank har påverkat hur de ser på pengar och sparande jämfört med 7 procent bland icke-sparare. En lika hög andel bland icke-sparare, 48 procent jämfört med 49 procent bland sparare, anser att de själva skapat sig sin uppfattning om pengar och sparande. Diagram 6 Andel som anser att följande personer eller institutioner har påverkat dem i deras syn på pengar och sparande 12

13 Icke-spararna Som beskrevs i avsnittet Svenskarnas sparande idag är icke-spararna, de helt utan eller med högst kronor i sparkapital, överrepresenterade bland singlar eller ensamboende. Ickespararna är också överrepresenterade bland grupperna med lägre hushållsinkomst. Men faktum kvarstår. Även bland dem med högre inkomster finns det en grupp som saknar sparande. Det bör alltså rimligtvis finnas faktorer utöver de demografiska, såsom attityder, som bidrar till att man inte sparar. I detta avsnitt redovisas resultat som handlar om ekonomiska attityder och beteenden bland icke-spararna. Icke-sparare inte mindre intresserade av sparande Resultaten ger inte stöd åt att ointresse skulle vara en stor del i att man inte sparar. En stor majoritet av icke-spararna, 76 procent, svarar att de inte alls eller i liten utsträckning instämmer i påståendet att de är ointresserade av sparande. Det är endast något lägre än de 81 procent bland spararna som inte instämmer i att de skulle vara ointresserade av sparande. Diagram 7 Påstående: Jag är ointresserad av sparande Vid en oväntad inkomstökning på kronor i månaden skulle 14 procent av icke-spararna inte spara någonting Frågan huruvida icke-sparande enbart är kopplat låg inkomst aktualiseras när man ser på hur de svarande skulle använda en inkomstökning på kronor i månaden efter skatt. Fyra av tio icke-sparare skulle spara mindre än hälften av pengarna och 14 procent skulle inte spara en enda krona. Bland spararna skulle 75 procent spara hälften av pengarna eller mer, motsvarande andel bland icke-spararna är 56 procent. 13

14 Diagram 8 Om du från i morgon skulle få en inkomstökning med kronor varje månad efter skatt, hur mycket av dessa pengar tror du att du skulle spara? Impulsköp och ekonomiskt risktagande lika vanligt 40 procent av icke-spararna har gjort ett impulsköp den senaste månaden, det är näst intill lika många som bland spararna där 43 procent gjort det. Tittar man på gruppen som antingen köpt lotter eller spelat på sport senaste månaden, några som skulle kunna kallas ekonomiska risktagare, så är den också lika stor bland icke-spararna, 49 procent jämfört med 50 procent av spararna. Det som dock är en tydlig skillnad är att färre icke-sparare har skänkt pengar till välgörenhet. Detta kan jämföras med svaren på frågan vad man skulle göra med en miljonvinst där fler icke-sparare angett att de skulle skänka pengar till välgörenhet. Diagram 9 Olika ekonomiska handlingar som de svarande gjort senaste månaden 14

15 Knappt var femte icke-sparare skulle avstå från att byta ut sin TV om den gick sönder Om man hade en TV som plötsligt gick sönder skulle 17 procent av icke-spararna avstå från att byta ut den. Bland spararna skulle bara 4 procent avstå. Lika många bland icke-spararna skulle låna pengar till sin nya TV, antingen från butiker eller på sitt kreditkort (10 procent) eller från släkt eller vänner (7 procent). Bara 6 procent av spararna skulle låna pengar till en ny TV. Det är värt att notera att en stor grupp bland icke-spararna, nästan fyra av tio, skulle använda sin vanliga inkomst till att betala för en ny TV. Detta kan jämföras med svaren på frågan vad man skulle göra med en inkomstökning på kronor i månaden, där fyra av tio icke-sparare skulle spara mindre än hälften av pengarna. Diagram 10 Hur skulle man finansiera köpet av en ny TV om den gamla gick sönder 15

16 Vanligaste orsaken till att man inte har något sparkapital är att man inte har råd Bland dem helt utan sparkapital anger 59 procent att de inte har råd att ha ett sparande. En knapp fjärdedel anger att de lever i nuet och inte oroar sig för framtiden. Diagram 11 De fem vanligaste anledningarna som bidrar till att man inte har något sparkapital idag Sex av tio utan sparkapital har tidigare haft ett sparande Åtta av tio vill ha ett sparande igen 60 procent av dem utan sparkapital har tidigare haft ett sparande. Anledningarna till att man inte har kvar sparkapitalet varierar mycket men förändrad inkomst är en vanlig orsak. På frågan om man skulle vilja ha ett sparande svarar 79 procent att de skulle vilja det. 15 procent säger att de inte vill ha något sparande och 6 procent kan inte svara på frågan. 16

17 Spararna I detta avsnitt redovisas resultat som handlar om ekonomiska attityder och beteende bland dem som sparar, både i gruppen med mer än kronor i sparkapital och i gruppen med 1 krona kronor i sparkapital. Sparare har mer kontroll och är mer nöjda med livet i stort I stort är de allra flesta svenskar nöjda med livet, 93 procent instämmer i stor utsträckning eller helt. Bland dem med mer än kronor i sparkapital är andelen som instämmer dock något fler, 95 procent att jämföra med 89 procent bland icke-sparare. 96 procent av dessa sparare upplever att de har god kontroll över sin tillvaro i stort och lika många säger även att de har god kontroll över sin ekonomi. Det är fler än bland dem utan sparkapital eller högst kronor, där 89 procent upplever kontroll över tillvaron och 80 procent säger sig ha kontroll över sin privatekonomi. Tre av fyra sparare sparar regelbundet Av dem som har ett sparkapital, under eller över kronor, sparar 76 procent regelbundet Oförutsedda utgifter vanligaste motivet för ett sparande Ser man på samtliga svarande med något sparkapital är det vanligaste målet för sparande de oförutsedda utgifterna. Därefter följer sparande till pensionen, bostadsköp eller renoveringar, men även till semesterresa. En fjärdedel sparar till sina barn eller barnbarn. Diagram 12 Anledningar att ha sparande 17

18 Sparkontots ställning är stark, men 12 procent har pengar i madrassen Sparkonto är den vanligaste sparformen för svenskarna, 82 procent av alla med något sparkapital sparar pengar på ett sparkonto. 25 procent av dem med något sparkapital har dessutom inga andra sparprodukter än sparkontot. Knappt sex av tio sparar i fonder och fyra av tio har ett privat pensionssparande. Drygt en av tio har en buffert av kontanter sparade hemma. 26 procent äger aktier. Fler män än kvinnor, 31 procent jämfört med 20 procent, äger aktier. Fler män har också en buffert av kontanter hemma, 14 procent har det jämfört med 10 procent av kvinnorna. Sex av tio tycker de är duktiga på att förvalta sitt sparande 63 procent instämmer i att de är duktiga på att förvalta sitt sparande. En intressant detalj är att det bland gruppen med endast sparkonto är lika många som anser sig vara duktiga på att förvalta sitt sparande, 62 procent. Diagram 13 Val av sparformer bland dem med ett sparande 18

19 Sparande framöver De följande resultaten behandlar i vilken utsträckning de svarande upplever att de skulle ha möjlighet att öka sitt sparande idag och om de tror att kommer att öka sitt sparande respektive starta ett sparande inom två år Hälften av spararna skulle ha råd att öka sitt sparande idag 49 procent av sparare med mer än kronor i sparkapital instämmer i stor utsträckning eller helt i att de skulle ha råd att öka sitt sparande idag. Dock upplever en lika stor grupp bland dessa sparare att de inte skulle ha råd. Bland dem med mindre än kronor i sparkapital anser 62 procent att de inte skulle ha råd att öka sitt sparande i dagsläget. Tittar vi på totala bilden är det något fler, 52 procent, som upplever att de inte har råd att öka sitt sparande i dagsläget än dem som anser sig ha råd att göra det. Diagram 14 Påstående: idag skulle jag ha råd att öka mitt sparande Var tredje med sparkapital tror att de kommer att spara mer inom två år Bland dem med ett sparkapital, under eller över kronor, tror 33 procent att de inom de närmsta två åren kommer att spara något mer eller mycket mer än vad de gör idag. 50 procent tror att de kommer att spara ungefär lika mycket som i dagsläget. Endast 11 procent tror att de kommer att spara mindre än vad de gör idag och 5 procent kan ej svara. Bland dem som idag inte har något sparkapital alls tror en majoritet, 54 procent, att de kommer att ha etablerat ett sparande inom två år. 40 procent tror inte att de kommer ha etablerat ett sparande och 6 procent kan ej svara. 19

20

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2017 Ur rapporten: Stora skillnader i storleken på lättillgänglig hushållsbuffert bland svenska hushåll. Nästan hälften sparar regelbundet till något specifikt de planerar att köpa

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin

Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin Pressmeddelande, 2015-05-11 Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin De allra flesta skåningarna har en stark tilltro till den egna privatekonomin och många tror att de kommer att ha mer pengar

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 LÅNA Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 4 Syfte med undersökningen 4 Om undersökningen 5 Kapital 1 Hur lånebilden ser ut 6 Hur många

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Barn och ungas ekonomi

Barn och ungas ekonomi Barn och ungas ekonomi Innehållsförteckning Barn och ungas ekonomi... 4 Sammanfattning... 5 1. Ungas pengar... 6 1.1 Regelbunden vecko- och månadspeng... 6 1.2 Pengar vid behov och mot prestation... 7

Läs mer

Ungdomsbarometern 10/11:

Ungdomsbarometern 10/11: Ungdomsbarometern 10/11: urval av frågor kring privatekonomi och pension Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Onlineundersökning via sju respondentkällor 28 september 25 oktober 2010

Läs mer

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Sida 1 Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson 2008-11-26 Sida 2 Inledning Julen innebär ökade inköp för de flesta, där julklapparna står för den stora delen.

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN hösten 2004 Rapport Hushållsbarometern hösten 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne November 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar.

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. Kärlek och pengar 2015 En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. KÄRLEK OCH PENGAR 2015 1 SBAB PRIVATEKONOMI 10 FEBRUARI 2015 Vardagsekonomi en vanlig källa till konflikt Matkostnader

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Svenska folket om sparande. Rapport från undersökning bland svenska folket 13-19 september 2012

Svenska folket om sparande. Rapport från undersökning bland svenska folket 13-19 september 2012 Svenska folket om sparande Rapport från undersökning bland svenska folket 13-19 september 2012 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter 13 19 september 2012 av Hero Kommunikation

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Så sparar svenskarna III

Så sparar svenskarna III Så sparar svenskarna III Institutet för Privatekonomi, oktober 2005 Erika Pahne Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Så sparar svenskarna IV

Så sparar svenskarna IV Så sparar svenskarna IV Erika Pahne Institutet för Privatekonomi, mars 2009 Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg. Kretsloppskontoret. Resultat, sammanfattning och slutsatser

Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg. Kretsloppskontoret. Resultat, sammanfattning och slutsatser Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg för Kretsloppskontoret Resultat, sammanfattning och slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2012-05-10 IMA MARKNADSUTVECKLING

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Finansinspektionen Ungas kunskaper om vardagsekonomi 2016

Finansinspektionen Ungas kunskaper om vardagsekonomi 2016 Finansinspektionen Ungas kunskaper om vardagsekonomi 2 Innehåll Sammanfattning 3 Syfte och metod 5 Totalresultat 6 Resultat per gymnasieår 9 Markörs slutsatser 29 Bilagor Bilaga : Tabeller Bilaga 2: Öppna

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Bilundersökning Mekonomen 2015. Paneler: Damernas Värld, amelia, mama, tara

Bilundersökning Mekonomen 2015. Paneler: Damernas Värld, amelia, mama, tara Paneler: Damernas Värld, amelia, mama, tara 1. Har du körkort för personbil? 2. Varför har du inte körkort? Inte intresserad av att kunna köra 23% Nej 13 % Inget behov av körkort Bättre om min partner

Läs mer

SÅ SER VI PÅ PENGAR OCH EKONOMI

SÅ SER VI PÅ PENGAR OCH EKONOMI SÅ SER VI PÅ PENGAR OCH EKONOMI FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker RAPPORT Så ser vi på pengar och ekonomi En undersökning om inställningen till och hanteringen av pengar och ekonomi Institutet

Läs mer

Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension

Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension Pressmeddelande 9 februari 2017 Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension Mer än var fjärde svensk uppger att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte klara sig alls, på sin pension.

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni 2017

Skandias plånboksindex. Juni 2017 Skandias plånboksindex Juni 2017 Hushållens optimism på ny rekordnivå Skandias Plånboksindex visar att hushållens optimism når en ny rekordnivå. Trots det släpper inte sparviljan en gäckande oro för framtiden

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Lite pengar gör stor skillnad

Lite pengar gör stor skillnad Lite pengar gör stor skillnad Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Sverige i månadsskiftet oktober-november 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e- postenkät tillsammans med datainsamlingsföretaget

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer september 2014

Inlåning & Sparande Nummer september 2014 Inlåning & Sparande Nummer 1 214 3 september 214 - Sparbuffertens storlek, relativt inkomsten, är ungefär lika stor i alla inkomstgrupper - Kvinnor spar mer på konto INLÅNING & SPARANDE NR 1 214 1 SBAB

Läs mer

Hushållsbarometern hösten 2006

Hushållsbarometern hösten 2006 Hushållsbarometern hösten Erika Pahne Institutet för Privatekonomi November Sammanfattning Hushållsindex har stigit från 49 till 50, och är på den högsta nivån sedan våren 2004, vilket betyder att de som

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars 2017

Skandias plånboksindex. Mars 2017 Skandias plånboksindex Mars 2017 Nytt läge för blivande pensionärer Skandias Plånboksindex visar att sparviljan hos hushållen är hög, trots högkonjunktur och ökande optimism om den egna ekonomin, fortsatt

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

European Consumer Payment Report Sverige

European Consumer Payment Report Sverige European Consumer Payment Report 1 SE Sverige För att förstå och få insikt i europeiska konsumenters ekonomiska vardag har vi genomfört en undersökning bland 1 personer i länder i Europa. Svaren är sammanställda

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden

Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden En rapport om unga kvinnors syn på livet, ekonomin och pensionen. Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Movestic Liv och Pension. 1 INNEHÅLL

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN hösten Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, november 1 Sammanfattning Index ens index har stigit från 48 i våras till 50. Det betyder att hushållens ekonomi förbättrats det senaste

Läs mer

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom Familjeekonomi 2017 - mina, dina och våra pengar Ingela Gabrielsson Privatekonom 2017-05-31 Sammanfattning En djupdykning i svenska pars hushållsekonomi visar på tydliga förändringar jämfört med tidigare

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

Skuldkrisen sinkar julklappsbudgeten för 25% av svenskarna

Skuldkrisen sinkar julklappsbudgeten för 25% av svenskarna Pressmeddelande 2011-12-14 Skuldkrisen sinkar julklappsbudgeten för 25 av svenskarna Nätbanken Nordnet har genomfört en undersökning inför den stundande julhelgen och frågat svenskarna om sina julklappsinköp,

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Välfärdsbarometern 2009. En rapport från SEB Trygg Liv, september 2009

Välfärdsbarometern 2009. En rapport från SEB Trygg Liv, september 2009 Välfärdsbarometern 29 En rapport från SEB Trygg Liv, september 29 Välfärd i brytningstid Välfärdsamhället befinner sig i ständig förändring. Det kan handla om allt ifrån små, tekniska förändringar i socialförsäkringssystemen

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012. En rapport om räntespararen hos SBAB Bank..

Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012. En rapport om räntespararen hos SBAB Bank.. Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012 En rapport om räntespararen hos SBAB Bank.. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 3 6 JULI 2012 Vem är kontospararen? Tre miljarder kronor. Så mycket

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015

Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015 Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015 Sparandet på bankkonton ökade med 5 procent 2014 trots rekordlåga sparräntor. Nästan lika många kvinnor som män öppnade sparkonton hos SBAB en mer jämställd

Läs mer

Malmöbon och delad konsumtion

Malmöbon och delad konsumtion Malmöbon och delad konsumtion Bakgrund till undersökningen Som en del av projektet Malmö Innovationsarena genomförde Miljöförvaltningen en undersökning om Malmöbornas inställning till delad konsumtion.

Läs mer

Nordeas privatekonomiska barometer 2010 - oro och åtgärder. Ingela Gabrielsson Privatekonom 2010-01-27

Nordeas privatekonomiska barometer 2010 - oro och åtgärder. Ingela Gabrielsson Privatekonom 2010-01-27 Nordeas privatekonomiska barometer - oro och åtgärder Ingela Gabrielsson Privatekonom -01- Sammanfattning Vi oroar oss mest för bli arbetslösa, för vår pension och för att förlora vår ekonomiska buffert.

Läs mer

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Pressmeddelande 5 juli 2017 Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Sex av tio unga med bolån saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan stiger. Hälften

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001

Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001 Svenskt Näringsliv Hushållsnära tjänster Eureka 1. Innehåll Beskrivning av utförandet 3 Sammanfattning 5 Resultat 6-18 Diagram 19-54 BILAGA Korstabell Öppna svar Se pärm Se pärm Stockholm den 18:e december

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2016 Ur rapporten: Om hushållet skulle drabbas av en oväntad utgift anger mer än hälften att de har ett sparkonto att använda. Fler kvinnor, 43 procent än män, 39 procent sparar regelbundet

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Skandias plånboksindex. September 2017

Skandias plånboksindex. September 2017 Skandias plånboksindex September 2017 Trendbrott - hushållens optimism faller Skandias Plånboksindex för det tredje kvartalet visar på ett trendbrott den optimism och riskvilja som under lång tid präglat

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Finansförbundet och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Finansförbundet en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank.

Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. SBAB BANK BO OCH LÅNA 1 NUMMER 1 16 MAJ 2012 Bo & Låna Bo & Låna är en privatekonomisk

Läs mer

Pensionärer räknar med sämre ekonomi Konsumentklimatet september Karna Larsson-Toll

Pensionärer räknar med sämre ekonomi Konsumentklimatet september Karna Larsson-Toll TNS SIFO 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan tel +6 ()8 57 fax +6 ()8 57 www.tns-sifo.se Pensionärer räknar med sämre ekonomi Konsumentklimatet september 9 5833 Karna Larsson-Toll Innehåll.

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Ingela Gabrielsson, privatekonom 2017-04-19 Sammanfattning I denna mätning har vi utökat den tillfrågade åldersgruppen från 18-65 år

Läs mer

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta.

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER UNDERSÖKNING 96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. April 2015 1 Inledning sid 3 Vet

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Konsumentverket och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Konsumentverket en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Räkneexempel 2 1. Sammanfattning

Läs mer

Skandias plånboksindex. December 2015

Skandias plånboksindex. December 2015 Skandias plånboksindex December 2015 Orolig höst ökar sparviljan Skandias Plånboksindex för sista kvartalet 2015 visar att hushållens syn på den egna ekonomin påverkats av en höst som kännetecknats av

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Reflektioner 7. Räkneexempel

Läs mer

Deklarationsdax 2014. Åldersskillnader

Deklarationsdax 2014. Åldersskillnader Deklarationsdax - Deklarationen öppnas direkt - Unga mer förvånade över utfallet - Underskott täckts med sparpengar, överskott konsumeras i högre grad upp DEKLARATIONSDAX 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 30 APRIL

Läs mer

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete 1 Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete Innehåll 3 Om projektet 7 Erfarenhet 13 Kunskap 20 Attityd och påverkan 2 3 BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

Läs mer

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet Hygien Undersökning: Hygien Projektnummer: 3241080 Uppdragsgivare: Colgate-Palmolive Tid för fältarbete: 24-28 januari 1994 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare: Städvanorna

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar.

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013 Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. INLÅNING & SPARANDE NR 9 2013 1 SBAB PRIVATEKONOMI 7 OKTOBER

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Pressmeddelande. Hushållens ekonomi under 40 år. Stockholm 6 september 2011

Pressmeddelande. Hushållens ekonomi under 40 år. Stockholm 6 september 2011 Pressmeddelande Stockholm 6 september 2011 Hushållens ekonomi under 40 år En tvåbarnsfamilj har dubbelt så mycket över idag efter nödvändiga utgifter. Konsumtionen per individ är fördubblad, men matens

Läs mer

Julklappspengarna 2015

Julklappspengarna 2015 Julklappspengarna 2015 Ur rapporten: 2015 ökar vi återigen julklappsköpen. I snitt köper vi fem julklappar. De allra flesta planerar att köpa mellan tre och sex julklappar. En av tio köper dock minst tio

Läs mer

Nordeas Trygghetsindex 2011

Nordeas Trygghetsindex 2011 Nordeas Trygghetsindex 2011 2011-01-26 Ingela Gabrielsson Privatekonom Sammanfattning Ekonomiska frågor som inger otrygghet inför 2011 Drygt två miljoner svenskar oroar sig för energipriserna. Därefter

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Nordnet Sparindex. 1. Nordnet Sparindex. 2. Svenskarnas tro på börsutvecklingen. Sverige och Norden, Q2 2012

Nordnet Sparindex. 1. Nordnet Sparindex. 2. Svenskarnas tro på börsutvecklingen. Sverige och Norden, Q2 2012 Nordnet Sparindex Sverige och Norden, Q2 2012 Varje kvartal tar Nordnet tempen på den nordiska befolkningens syn på att spara i aktier och fonder samt tron på den privatekonomiska utvecklingen för de närmaste

Läs mer

Nordeas Trygghetsindex 2012

Nordeas Trygghetsindex 2012 Nordeas Trygghetsindex 20 Ingela Gabrielsson, privatekonom 20-02-22 Sammanfattning För tredje året i rad har Nordea mätt i vilken mån vi oroar oss för ekonomin och vilka åtgärder för vår privatekonomi

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08 Skandias plånboksindex December, 2014 2015-01-08 Sammanfattning Skandias Plånboksindex visar att regeringskrisen och det stundande extravalet gjort att framförallt heltidsarbetande storstadsbor ser mer

Läs mer