Projektet påbörjades november 2009 och avslutas 30 september 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektet påbörjades november 2009 och avslutas 30 september 2010."

Transkript

1 Slutrapport: Blickpunkt 2020 Projektet påbörjades november 2009 och avslutas 30 september Syfte: Att skapa forum för främjande av en positiv utveckling i Skanör-Falsterbo genom en bred samverkan mellan olika grupper, föreningar och åldrar. Att synliggöra vad olika föreningar, privatpersoner och företagare gör i Skanör-Falsterbo. Att skapa samarbete och i samförstånd hitta lösningar på sådant som upplevs negativt och hindrar en positiv långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Att stärka samverkan mellan föreningar, näringsliv och kommun. Att förbättra servicen och livskvaliteten för invånare i Skanör- Falsterbo. Att förbättra tillgängligheten och servicen för våra besökare. Att verka för att barn och ungdomar får möjlighet till en aktiv fritid på orten. Projektet satte upp ett antal mätbara mål enligt följande: 1. Att genomföra minst 10 styrgruppsmöten.(indikator: Antal genomförda styrgruppsmöten) Utfall: 8 styrgruppsmöten samt 3 storgruppsmöten på sammanlagt 498 timmar. Se datum enligt bilaga Att bilda minst 5 tematiska arbetsgrupper. (Indikator: Antal bildade tematiska arbetsgrupper) Utfall: Hamngruppen, Skola-ungdom-rekreation-fritid gruppen(surf), Översiktsplanegruppen, Centrumgruppen samt Kulturgruppen. 3. Varje tematisk arbetsgrupp genomför minst 3 dialogmöten.(indikator: Antal genomförda dialogmöten i respektive arbetsgrupp) Utfall: se bilaga 1(Tidredovisning för Blickpunkt 2020) 4. Att skapa en idébank om 50 förslag till åtgärder.(indikator: Antal idéer till förslag om åtgärder) Utfall: se bilaga Att skapa ett handlingsprogram för utveckling av lokalsamhället i Skanör-Falsterbo. (Indikator: Ett handlingsprogram) Utfall: se bilaga 3 (använd Clemens exempel och reviderad PP-presentation) 1

2 6. Att engagera minst 10 lokala intresseföreningar i skapandet av handlingsprogrammet.(indikator: Antal engagerade intresseföreningar) Utfall: Falsterbo Golfklubb, Flommens Golfklubb, Ljunghusens GK, Falsterbo Museiförening, Falsterbo Horse Show, Skanör-Falsterbo Tennisklubb, Skanörs Båtklubb, Skanörs Hamnförening, Skanörs Yacht Club, Skanörs Motorcrossklubb, Falsterbonäsets Naturvårdsförening, SkanörFalsterboIF, Rotary Falsterbo Skytts, Rotary Vellinge Falsterbo, Lions Falsterbo Skanör, Pensionärernas Riksorganisation, Armeria pensionärsförening. 7. Att engagera minst 15 lokala företag i skapandet av handlingsprogrammet. (Indikator: Antal engagerade lokala företag) Utfall: Infood AB, Wake-Fast, Peter Landgren Mäklarfirma, Fönstergruppen, Falsterboden, Holmplan, Handelsbanken i Skanör, Ica Supermarket, Mäklarfirman Jan af Ekenstam, Daleken AB, Pump, Mäklarfirma Inge Salomonsson, Abacus förvaltning, Anders Bergkvist Affärsutveckling, Blackbird Production, Touch, Kelai. 8. Att engagera minst 25 personer representerande olika kön, åldergrupper och kulturell bakgrund i skapandet av handlingsprogrammet.(indikator: Antal engagerade personer representerande olika kön, åldergrupper och kulturell bakgrund) Utfall: se bilaga 4.(deltagarförteckning från Stormötet på Strandbaden) Kopplingen till Leader Söderslätts utvecklingsstrategi har präglat styrgruppens och arbetsgruppernas arbete mot: Insatser som syftar till att öka antalet samverkansgrupper på landsbygden. Insatser som syftar till att utveckla tillgängligheten till och utbudet av lokala aktiviteter och arrangemang inom t.ex. kultur, idrott, friluftsliv, utbildning. Insatser som syftar till att bygga nätverk mellan företag, ideell verksamhet och offentlig sektor med likartade verksamheter. Särskilt fokus har lagts på insatser som syftar till samverkan kring marknadsföring, gemensamma arrangemang och kompetensutveckling. Insatser som syftar till att skapa samverkan mellan branscher och verksamheter som erbjuder service, upplevelser eller aktiviteter till besökare på Söderslätt och/eller syftar till kompetensutveckling inom sådana verksamheter. Aktivitetsplan och genomförande av förstudien: Hösten 2009 inleddes med en omfattande kartläggning där organisationer och företag kontaktades. En styrgrupp tillsattes för att samordna de diskussioner som genast tog fart och ganska omgående hade det identifierats fem arbetsgrupper som parallellt kom att arbeta med Skanörs hamn, Centrumutveckling i Skanör-Falsterbo, Översiktsplanearbetet för Skanör-Falsterbo, Fritid och ungdomsfrågor samt en Kulturgrupp. Styrgruppen har under denna period bestått av följande ledamöter: Katarina Olbers Ann Cato Lotta Engvall Synnöve Frick Marie Anstrin Mårten Edstrand 2

3 Harald Witt Carl-Otto Holm Thomas Claughton-Wallin Håkan Ekvall Clemens Klöversköld Anders Bergkvist En förteckning över styrgrupps- och arbetsgruppsledamöter framgår av bilaga 5. Fritid-ungdomsgruppen utvecklade snabbt sitt arbetsområde till att inkludera Skola-ungdomrekreation-fritid med det passande namnet SURF-gruppen. Primärt har hittills 4 delprojekt fokuserats: SummerfunCamp Skanör-Falsterbo Fritidscenter Skanörs Bibliotek (tillsammans med andra grupper, t ex Centrumgruppen) Skanör-Falsterbo Events SURF-gruppens diskussioner utmynnade också i att man tog initiativ till att arrangera en ferieverksamhet för alla Vellinges ungdomar i åldrarna 8-16 år. Kontakt etablerades med Vellinge kommun och man skapade aktiviteten Summer Fun Camp som framgångsrikt genomfördes v i år (170 barn/ungdomar deltog). Programbladet presenteras som Bilaga 6. Hamngruppen kom att representeras av medlemmar från de olika båtklubbarna, sjöscouterna samt från näringslivsorganisationer, företagsrepresentanter och invånare. Gruppens diskussioner har kommit att handla om utbyggnad av den befintliga hamnen samt utveckling av hamnplanen med nya verksamheter, utvecklad service till våra gäster i hamnen samt ett kallbadhus. Centrumgruppen har haft mycket fokus på Bäckatorget i Skanör och vad som kan utvecklas i och runt torget och de fastigheter som ligger där. Samtidigt som Banker, Systembolaget och Konditoriet lagt ner eller flyttat sina verksamheter kan vi glädjas åt att nya verksamheter som kommer att etablera sig vid torget. En viktig fråga för gruppen har varit hur man kan samordna de olika evenemang som äger rum i framförallt Skanör under året. Översiktsplanegruppen hade tidigt ett möte med Vellinge kommuns stadsbyggnadsdirektör kring kommunens arbete med den nya översiktsplanen för Vellinge kommun och man beslutade därefter att senarelägga vidare arbete inom gruppen för att invänta den förestående presentationen som enligt gruppen ligger väl i linje med vad som diskuterats. Kulturgruppen har inledningsvis bestått av fyra personer och man genomförde innan sommaren ett mycket uppskattat studiebesök i Skurup där man informerades om det aktivitetshus som Skurups kommun nyligen öppnat för sina ungdomar. Arbetsgruppernas diskussioner har redovisats såväl till styrgruppen som vid de tre stormöten som ägt rum under En kortfattad sammanställning av gruppernas idégenerering följer nedan: 3

4 Centrumgruppen: Utarbetning och samordning av årsplan för Skanör och Falsterbo. Marknadsföring av Skanör och Falsterbo, i första hand via hemsidan. Uppfräschning av Bäckatorget. Informativa och symbolrelaterade skyltar vid Höllviken, Hagarondellen och Triangelkorsningen. Skola-ungdom-rekreation-fritid: Utveckling av nuvarande fritidsgårdsverksamheten på Tångvalla mot ett Fritidscenter där fritidsledare och föreningsledare gemensamt arbetar tillsammans. Alla kanslifunktioner på ett ställe. Idrott och kreativa verksamheter sida vid sida för att fånga upp ungdomar som tröttnar på en aktivitet och som kan bli intresserade av något annat när dessa blir mer synliga. Ref. Gummifabriken i Skurup. Uppförande av en multiarena i anslutning till Tångvallaskolan. Hamnen: Utökning av den befintliga hamnbassängen i Skanör. Den nuvarande hamnen är stundtals fylld med båtar i en sådan omfattning att vi av brandsäkerhetsskäl tvingas neka natthamn för de gäster som söker sig till Skanörs hamn. Detta är mycket olyckligt och kommer i konflikt med den gängse internationella policy som ska bjuda natthamn/skydd för seglare när dåligt väder är i annalkande. Utveckla hamnen till ett marint kommersiellt centrum genom utökad hamnservice. Båtnäringen har utvecklats mycket under senare år och med den tillgången till varor och tjänster i anslutning till hamnområdet. Vi vill gärna arbeta vidare med idéer om sjöbodar där man sommartid tillhandahåller varor och tjänster. Ref. Båstad. Arbeta vidare med planerna för ett kallbadhus i anslutning till nya Badhytten, beläget i den norra delen av hamnen. Vi tror att konceptet med ett kallbadhus innebär att vi kan förlänga säsongen för de verksamheter som vi skissat på i punkten ovan. Ett kallbadhus kan utgöra ett värdefullt komplement till de hotell- och konferensfaciliteter som kommer att finnas i Skanör- Falsterbo under stora delar av året. Etablera vattensporter som kan genomföras året runt vid havet och på det sättet få besöksnäringen förlängd i hamnen. Tillsammans med Vellinge kommun vill vi gärna se på möjligheten till internationell benchmarking med andra Östersjöstater som är i färd med att utveckla sina fritidsbåtshamnar och tror det kan finnas förutsättningar med hjälp av lämpliga strukturfondsprogram. 4

5 Kultur: Kulturgruppen har genomfört ett studiebesök vid Ungdomens hus i Skurup för att hämta idéer och inspiration. Verksamheten vänder sig till ungdomar i åldrarna xx YY med inriktning mot kreativa delar som musik - dans film men också mer traditionell verksamhet som pingis biljard moppemek. Kulturgruppen, precis som SURF-gruppen, eftersträvar att ungdomarna kan träffas på gemensam plats med tillgång till ett café. Poängen med ett gemensamhetsställe är att underlätta för ungdomarna att få en inblick i andra verksamheter än vad de själva bedriver. En form av korsbefruktning i all dess enkelhet. I ett tidigt skede och innan projektet beviljats medel från Leader så skapades en kommunikationsplattform via vår hemsida Syftet var att snabbt kunna publicera de dokument som vi bedömde hade ett allmänt intresse för såväl arbetsgrupperna som allmänheten. Vi kan nu i slutet av projektet konstatera att våra intentioner inte riktigt blivit vad vi tänkt då protokoll inte publicerats i den utsträckning som var tänkt från början. Websidan kommer i framtiden att länkas till en annan hemsida, och målsättningen är fortfarande att använda bägge hemsidorna parallellt. En webmaster kommer att ansvara för och koordinera hemsidorna men det är arbetsgrupperna själva som kommer att svara för innehållet under respektive flik. Under projektperioden har Katarina Olbers varit projektkoordinator och på uppdrag av styrgruppen samordnat alla aktiviteter. Utvärdering av projektet Blickpunkt Projektet har varit mycket framgångsrikt i flera avseenden, det har lyckats med att engagera ett stort antal invånare i Skanör-Falsterbo kring frågor som bedöms vara viktiga för en fortsatt hållbar utveckling på Näset och vi bedömer att det finns mycket goda chanser att dessa diskussioner kommer att fortgå även efter det att projektet avslutats. Majoriteten av deltagarna i styrgruppen är positiva till ett fortsatt engagemang i visionsarbetet och vi har redan nu formerat en ny styrgrupp för det fortsatta arbetet. Resultatet av projektet kommer att publiceras på vår hemsida och vi kommer att företa studiebesök under hösten för att hitta samverkansparter i det fortsatta arbetet. Vellinge kommun har som projektägare varit en aktiv part i diskussionerna och också varit adjungerade i styrgruppsarbetet. Från projektets sida är vi mycket nöjda med samverkan så här långt och hoppas därför på ett framtida gott samarbete kring projektets prioriterade frågor. Aktiviteten 5

6 Summer Fun Camp visar med all tydlighet hur samverkan kommun näringsliv - ideell verksamhet kan fungera inom ramen för ett Leaderprojekt. Framtiden för Blickpunkt 2020 ser ljus ut och vi är nöjda med den kartläggning som gjorts och som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Den ekonomiska redovisningen (bilaga 7) av projektet har överlämnats till Vellinge kommun. På uppdrag av styrgruppen i Blickpunkt 2020 Falsterbo 30 september 2010 Anders Bergkvist Bilaga 1: Tidredovisning Bilaga 2: Idébanken Bilaga 3: Exempel på program från SURF Bilaga 4: Deltagarlista, Strandbaden Bilaga 5: Förteckning,ledamöter Bilaga 6: Summer Fun Camp Bilaga 7: Ekonomi 6

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Tillväxtgrupp Delårsboende Med fokus på utveckling av offentlig och kommersiell service i norra Bohuslän

Tillväxtgrupp Delårsboende Med fokus på utveckling av offentlig och kommersiell service i norra Bohuslän Tillväxtgrupp Delårsboende Med fokus på utveckling av offentlig och kommersiell service i norra Bohuslän Foto: Jenny Mårtensson Projekttid: 2011-11-01 t.o.m. 2013-10-31 Berörda kommuner: Lysekil, Sotenäs,

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer