KFUK-KFUMs scoutförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 1-2 juni Sammanträdesplats Antal bilagr Götebrg 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin Stegen Sandra Dauksz Anna-Karin Stenssn Henric Axeheim Förhinder Albin Askman Junhede 63. Mötets öppnande Hanna Nilssn hälsar alla välkmna ch förklarar därefter sammanträdet för öppnat. 64. Mötesfrmalia a) Val av sekreterare Scutstyrelsen beslutar: att välja Ulf Klingnäs till sekreterare. b) Återkppling till frånvarande ledamöter Scutstyrelsen beslutar: att Carin Stegen återkpplar till Albin Askman Junhede. c) Gdkännande av dagrdningen Scutstyrelsen beslutar: att gdkänna dagrdningen enligt förslag. 65. Gdkännande av föregående prtkll Scutstyrelsen beslutar: att gdkänna prtkllet från 6-7 april respektive 28 april. 66. Uppföljning av tidigare beslut Styrelsen gick igenm beslutsuppföljningen, se bilaga Återkmmande rapprter a) Presidierapprt Presidiet rapprterade från sina två presidiemöten de har haft sedan förra styrelsemötet. Presidiet har beslutat att ställa sig bakm Scuternas beslut m utdelande av förtjänstmärken enligt inkmna ansökningar, se presidieprtkll från 22 maj. Presidiet har även beslutat m förlängning av den tidsbegränsade tjänsten på kansliet med två veckr. Sida 1 (5)

2 Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen, 19 mars Sammanträdesplats Antal bilagr Telefnmöte 1 b) Eknmisk rapprt Styrelsen analyserade den eknmirapprt sm Albin tagit fram, se bilaga 2. Styrelsen knstaterar att vi ligger ganska väl till vad gäller ledning. Samt att vi behöver frtsätta se över kstnader för kansli t ex genm neddragning av verheadkstnader samt att Alma sm väntat inte kmmer att ge önskad avkastning i år. Brträknat Alma så ligger vi i strt sett i balans gentemt budget. c) Riksrverscutkmmitténs verksamhetsrapprt ROKO arbetar för tillfället en hel del med att hitta en långsiktig lösning för var LUFT rganisatriskt skall höra hemma. ROKO för diskussin med Scuterna gällande lämpligt sätt för dem att vara med i den utredning kring Utmanar- ch Rverscutingrganisatin sm skall genmföras av Scuterna. d) Alma Ida har skrivit en rapprt gällande Alma ur kansliets perspektiv, rapprten har analyserats i möte mellan Henric, Graphera ch Ida. Almagruppen har kntinuerliga möten med Graphera ch man har bland annat bestämt att: - Hemsidan där man kan beställa Alma öppnar i mitten av augusti. Första leverens sker i september. - I år kmmer man sm beställare att kunna hämta hem mallar för affischer, beställningslistr etc. - Enstycksutskick av Alma kmmer att skickas i presentförpackning, flerstycksutskick packas inte i presentförpackning. Vid flerstycksbeställning kan man välja att beställa i presentförpackning mt att man sm beställare står för frakten. - Vi kmmer även att sälja en barnbk baserad på almanackans månadsbilder. Dessa kmmer att säljas till t ex försklr. Bken kmmer att skrivas ch prduceras av Graphera. e) Sjöb Anbudsprcessen är igång fram till den 5 juni, därefter kmmer styrelsen att fatta beslut m försäljning baserat på inkmna anbud. Hans Gerlach har på uppdrag av styrelsen besökt Sjöb ch hämtat föremål av histriskt värde samt övergripande inventerat materiell på gården, såväl militärmateriell sm materiell sm ägs av scutförbundet. Vid försäljning kmmer dialg att föras med köpare gällande övertagande av materiell ch baserat på det kmmer styrelsen fatta beslut m fördelning av kvarvarande materiell. 68. Tillfälliga rapprter a) Upplösning av distrikt Styrelsen knstaterar att distriktsprcessen frtlöper då flertalet distrikt rapprterar att de är på väg att, eller i vissa fall redan har fattat beslut m nedläggning till fördel för gemensamt samgående i Scuternas distrikt. b) Statistik hemsida Ulf visade statistik från hemsidan ch senaste kårutskicket, se bilaga 3. c) Användning av Regina 2013 Ulf har gjrt en kll över vilka kårer sm använt Regina under 2013 ch dubbelkllat så att de även gjrt förändringar i Scutnet. Ulf knstaterade då att en kår frtsatt att använda enbart Regina under Kansliet fick i uppdrag att kntakta kåren ch intrducera dem till Scutnet. d) Utträde scutkårer Styrelsen bekräftar Bunkefl Scutkårs utträde ur scutförbundet. Sida 2 (5)

3 Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen, 19 mars Sammanträdesplats Antal bilagr Telefnmöte Beslutsärenden a) Back up system på kansliet Jhan Manner har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett antal förslag till backuplösning för kansliet, se bilaga 4. Styrelsen har även begärt in en ffert från det företag sm driftar KFUM Centrals backuplösning. Styrelsen behöver hämta in kmpletterande infrmatin gällande ett par av de föreslagna lösningarna för att kunna fatta beslut. Scutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Henric att hämta in kmpletterande uppgifter ch presentera ett beslutsunderlag till nästa möte. b) Kårstadgar Scutstyrelsen gick igenm de kårstadgar ch årsmötesprtkll sm inkmmit via Scuternas stadgegrupp. Scutstyrelsen beslutar: att bekräfta Scuternas gdkännande av kårstadgar från Örby, Bdafrs, Lerum, Malvan ch Ystad att uppdra åt Hanna att påminna Fsie ch Wä att de skall inkmma med ansökan m utträde ur scutförbundet. c) Stadgar för nya KFUM Sverige rganisatinen Sm ett led i att stöpa m KFUM Sverige till den medlemsrganisatin där all KFUM verksamhet i Sverige skall samrganiseras har ett förslag till nya stadgar tagits fram. Förslaget har skickats ut till specialförbunden på remiss med 9 juni sm sista datum att inkmma med kmmentarer. Den gemensamma rganisatinsgruppen kmmer sedan att gå igenm de inkmna förslagen ch sätta samman ett reviderat förslag med målet att det skall skickas ut till medlemsföreningarna innan midsmmar. Scutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Carin att renskriva styrelsens förslag till nya stadgar för KFUM Sverige ch skicka ut dem till övriga i den gemensamma rganisatinsgruppen. d) Kntaktpersn till Djurhajksteamet Styrelsen behöver utse en kntaktpersn gentemt Djurhajksteamet. Scutstyrelsen beslutar: att utse Anna-Karin till kntaktpersn gentemt Djurhajksteamet. 70. Diskussinsärenden a) Verksamhetsplan ch efterarbete från FM Styrelsen gick igenm den av förbundsmötet fastställda verksamhetsplanen för scutförbundet för att säkerställa att vi har arbete pågående eller i uppstartsfas inm verksamhetsplanens respektive mråde. Styrelsen utsåg vidare en ansvarig ur styrelsen för respektive mål i verksamhetsplanen. Styrelsen diskuterade även de administrativa åtaganden vi har att genmföra efter FM, t ex uppdatera verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen, uppdatera stadgar. Ulf kmmer hantera detta. Hanna kmmer etablera ch ha frtlöpande kntakt med de nya revisrerna. Sida 3 (5)

4 Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen, 19 mars Sammanträdesplats Antal bilagr Telefnmöte 1 b) Utvärdering FM Styrelsen diskuterade genmförandet av FM i Stckhlm. Vi knstaterade bland annat att: Vi lyckades väl både praktiskt ch kmmunikativt med bytet av lkal. Bristen på funktinärer gjrde att styrelsen inte kunde fkusera tillräckligt på innehållet på mötet. Det vre bra att ha seminarium eller aktiviteter stand by sm man kan lyfta in m det uppstår tidsluckr. Seminarium får trligtvis bättre uppslutning m de hålls i direkt anslutning till Plena ch Trget. Vi behöver dubbelklla planerade aktiviteter bättre för att undvika t ex att lejnparten av deltagarna skickas ut på två timmars aktivitet i närmrådet under påverkanstrget. Nästa år bör vi överväga att ha FM under en dag ch att ha det samma helg sm andra specialförbund. Då skulle vi kunna utnyttja söndagen till gemensamma seminarier, diskussiner ch aktiviteter. Det är önskvärt att redan nu hitta en arrangemangsgrupp till nästa års FM sm kan börja skissa på arrangemanget, gegrafisk placering, lkal etc. c) Styrelsens arbetsrdning Styrelsen diskuterade förväntningar på varandra ch allmänt m det praktiska styrelsearbetet för att säkerställa att vi har en gemensam syn på det kmmande årets arbete. Styrelsen enades m följande riktlinjer för sin verksamhet: Rapprter skall skrivas i rapprtmall ch tillhandahållas senast ti dagar innan styrelsemöte. Vid telefnmöte gäller att tillfälliga rapprter skall tillhandahållas senast fem dagar innan mötet. Tänk över vilka ni inkluderar i mailutskick, alla i styrelsen behöver inte alltid få alla mail. Vi förväntar ss av varandra att man kllar sin mail varje dag ch hör av sig till övriga m man inte kmmer att vara tillgänglig under en längre perid. Vid brådskande ärenden rekmmenderas den lite mer knventinella metden telefni. Generellt kan sägas m ifall inget annat stipuleras gäller nästkmmande styrelsemöte sm deadline för uppdrag. Telefnmötesprtkll skall skickas ut för granskning senast tre dagar efter mötet. Prtkll från fysiska möten skall skickas ut för granskning senast en vecka efter mötet. Finala prtkll skall tillhandahållas senast ti dagar innan det möte där de skall gdkännas. Scutstyrelsen beslutar: att under återkmmande rapprter införa punkten Uppföljning Verksamhetsplan där respektive styrelseledamt krt ger en statusuppdatering på de punkter man är ansvarig. att uppdra åt Ulf att sätta upp en mall för van rapprtering. att uppdra åt Hanna att diskutera med Ingrid m möjligheten att få en kanslirapprt till varje styrelsemöte. d) Getting Tgether Det är str efterfrågan på bken sm släpptes sm en slutprdukt av prjektet ch KFUM Sverige har förslag på att börja sälja bken. Styrelsen ser det sm viktigt att bken finns kvar för gratis nedladdning då det ligger i linje med bkens intentin ch målgrupp. Scutstyrelsen beslutar: att Hanna återkpplar vår ståndpunkt till KFUM Sverige gällande Getting Tgether bken. Sida 4 (5)

5 Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen, 19 mars Sammanträdesplats Antal bilagr Telefnmöte 1 att Carin kntrllerar eventuella kvarstående åtaganden gällande avrapprtering av prjektet Getting Tgether. e) ROKO ch LUFT Styrelsen diskuterade lika möjligheter att stödja LUFT i deras framtida rganisatin då de inte längre kmmer att rganiseras under KFUM Reginen i Skåne-Blekinge. Det är styrelsens uppfattning att lösningen skall hittas på lkal nivå, t ex genm samverkan med det reginala scutkansliet samt möjligheten att starta ideell förening, söka bidrag från Kulturnämnden i Skåne samt jbba vidare med möjligheten att ta upp medlemsavgift. Scutstyrelsen beslutar: att Carin återkpplar vår ståndpunkt till Albin ch sedermera ROKO. 71. Representatin a) Scutfrum september & SSRs årsmöte 22 september Scutförbundet har möjlighet att skicka tre mbud till SSRs årsmöte. Med tanke på möjligheten att interagera med övriga samverkansrganisatiner ch Scuterna ser vi att Scutfrum är den typen av arrangemang dit hela styrelsen skall kunna åka m man har möjlighet. b) ROM ROM arrangeras i Örebr den nvember. Hela styrelsen bör närvara vid ROM. 72. Kmmande möten Nästa styrelsemöte är ett telefnmöte söndag den 16 juni klckan Kmmande styrelsemöte efter det är ett telefnmöte 17 juli klckan Nästa fysiska styrelsemöte är den 31 augusti till 1 september i Nässjö. Kmmande fysiska möte efter det är den ktber. 73. Mötets avslutande Hanna tackar alla för visat intresse ch förklarar mötet för avslutat. Hanna Nilssn Mötesrdförande Ulf Klingnäs Mötessekreterare Sida 5 (5)

6 Styrelsemöte Punkt Ämne Beslut Ansvarig Slutdatum Status a Alma Avtal m Graphera, gällande ersättningsnivåer Almagruppen Avskriven e Anläggningar att uppdra åt Carin ch Albin att besöka fastigheten ch undersöka Carin/Albin Ej påbörjat e Anläggningar att uppdra åt KGu att förmedla infrmatinen m den tillgängliga Kansliet Ej påbörjat a Kansliet att beställa ett kreditkrt åt Ingrid Greiby på kansliet för förbundets Presidiet/Albin Avslutad c Djurhajkerna att uppdra åt Djurhajksteamet att frtsätta diskussinen med Gustaf+Richard Avslutad Persnal upprätta tydligare struktur kring backup etc Henric Pågående Anläggningar Teckna avtal med David ang Sjöb Henric Pågående ALMA Ta fram excel-ark med kalkyl på försäljningsstöd Henric Pågående Sjöb Upprätta en skgsbrukplan Henric Avslutad FM prtkll Originalprtklluppföljning från FM med Anna Åkessn Ulf Avskriven Lånelöfte Ordna ett lånelöfte åt förbundet. Albin Pågående Tackblmma Ordna avtackning till Lena Pålssn. Albin & Hanna. Pågående d ALMA Skicka ut påminnelser betalda almanackr Kansliet Avslutad e Sjöb Begära in ev. dkumentatin från Ulf Franssn rörande Sjöb Gustaf Avslutad e Sjöb Avtal med Enigma Richard Avslutad d varumärke Kmminicera ut rapprt gällande återremiss av prpsitin Kmmunikatinsgr. Avslutad e Revisr ta in kstnadsförslag på revisinsbyråer Richard Avslutad a FM 2013 Förhandlingsrdning Ulf Avslutad a FM 2013 Verksamhetsberättelse Hanna Avslutad a FM 2013 Resultat- ch balansräkning Richard Avslutad a FM 2013 Verksamhetsplan Gustaf Avslutad b Fastigheter Svara frågeställaren ang. fastigheter sm eventuellt kan tillfalla Ulf Avskriven c Distrikt Midälva, Svara frågeställaren ch invlvera Scuternas disktikt i Jörgen Avslutad d Strukturprcessen Kntakta Triangelförbundet ang. medlemskap inför telefnmöte Henric Avslutad d Strukturprcessen Kntakta Ungdmsstyrelsen kring knflikter i förfarandet att ansluta Gustaf Avslutad a FM 2013 Kntakta förbundsmötets enda mtinär för följdfrågr. Gustaf Avslutad b FM 2013 Undersöka möjligheter till underhållning under FM-middagen Albin/Carin Avslutad b FM 2013 Upprätta en budget för FM 2013 Albin Avslutad Huvudföreskrift att uppdra åt Carin att uppdatera huvudföreskriften enligt Carin Avslutad c Södra smålands distrikt att uppdra åt Hanna att frtsätta dialgen med Scuterna Hanna Avslutad c Södra smålands distrikt att uppdra Henric att återkppla till Södra Smålands Scutdistrikt. Henric Avslutad b KFUM festival att uppdra åt Henric att undersöka hur det ser ut med biljetterna ch Henric Avslutad återkppling uppdra åt Ulf att kntakta Jörgen för återkppling av tidigare fattade Ulf Avslutad b Avtal allegrett uppdra åt Albin att ta fram ett avtal tillsammans med Allegrett Albin Pågående c Avtal Regina uppdra åt Albin att avsluta avtalet med Club n Web gällande vårt Albin Avslutad a Avtackning revisrer uppdra åt Ulf att publicera ett tack till revisrerna på hemsidan. Ulf Avslutad a Avtackning revisrer uppdra åt Carin att kntakta kansliet för att mbesörja Carin Pågående b ROKO & LUFT uppdra åt Albin att återkppla till LUFT med Styrelsens svar. Albin Avslutad b ROKO & LUFT uppdra åt Carin att återkppla ch föra diskussin under kmmande Carin Avslutad Kmmunikatin Försök sälja tillbaka pragbiljetter till festivalrganisatinen Ulf Ej påbörjad b FM-prtkll Se till att FM-prtkllet flyter på Carin Avslutad ROKO & LUFT Uppdra åt Carin att återkppla med ROKOs kntaktpersn ang möte Carin a FM efterarbete Uppdatera verk plan, verk ber, stadgar etc med avseende på beslut Ulf c KFUM Sverige stadgar Renskriva styrelsens kmmentarer på KFUM Sveriges stadgar ch Carin b Påminna Fsie & Wä Påminna Fsie ch Wä m att de skall inkmma med ansökan m Hanna a Revisrkntakt Etablera ch ha frtlöpande kntakt med de nya revisrerna Hanna a Back up Hämta in kmpletterande uppgifter ch presentera ett Henric b FM 2014 Sndera terrängen gällande gemensamt FM inklusive seminarium Carin & Henric d Getting Tgether Återkppla vår ståndpunkt till KFUM Sverige gällande Getting Hanna d Getting Tgether Kntrllera eventuella kvarstående åtagaden gällande avrapprtering Carin

7 Titel Skapat datum Eknmirapprt till styrelsemöte 1-2 juni i GBG Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 2 juni Innehållsförteckning Eknmirapprt till styrelsemöte GBG 1-2 juni Budgetuppföljning... 2 Budgetjämförelse... 2 Kmmentarer Budgetuppföljning... 3 Kstnader fram till Q Balans på BG ch PG:n 21 maj... 4 FM- uppföljning... 5 Resultaträkning FM Kmmentar till resultaträkning FM Likviditetsanalys... 5 Övrigt (lite gtt & blandat, enda viktiga punkten är punkten Eknmirutiner )... 6 Sjöb - FYI... 6 Kstnadsnedskärningar... 6 Regina... 6 ALMA... 6 Pragbiljetter... 6 Lånet... 7 Eknmirutiner... 7 Bilagr... 7 Sida 1 (8)

8 Titel Skapat datum Eknmirapprt till styrelsemöte 1-2 juni i GBG Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 2 juni Eknmirapprt till styrelsemöte GBG 1-2 juni 2013 Denna eknmirapprt har jag fått mycket hjälp av Richard med att sammanställa, framförallt bitarna kring budgetuppföljning. De kstnadsberäkningar sm presenteras gjrde Richard ch jag i slutet av april. Budgetuppföljning Budgetjämförelse Denna jämförelse bygger på alla de utbetalningar sm har gjrts från vårt SEB-knt, fram till ch med 21:a maj, ch utdrag från våra PG ca en vecka tidigare. Kstnader under Övrigt är fakturr sm varken Richard eller jag har stenkll på vad det rör sig m, men de kmmer placeras in under rätt resultatenhet allteftersm. Budget'2013 Intäkt Kstnad Nett Prjekt'ch'arrangemang ####### 113#000# %####### 113#000# ############## % # Utbildning ######### 18#000# %######### 15#000# ########### 3#000# Ledning ####### 275#000# %####### 450#000# %####### 175#000# Kansli %####### 600#000# %####### 600#000# Alma ####### 300#000# ####### 300#000# Medlemsservice ####### 320#000# %######### 60#000# ####### 260#000# Förvaltning'ch'anläggningar ####### 200#000# %####### 100#000# ####### 100#000# RESULTAT #### 1#226#000# %#### 1#338#000# %####### 112#000# Utfall&efter&Q2&2013 Intäkt Kstnad Kstnad&%&av&budget Nett Prjekt&ch&arrangemang $$$$$$$ 108$976$ ($$$$$$$ 108$976$ 96% $$$$$$$$$$$$$$ ( $ Utbildning $$$$$$$$$$$$$$ ( $ $$$$$$$$$$$$$$ ( $ 0% $$$$$$$$$$$$$$ ( $ Ledning $$$$$$$ 260$117$ ($$$$$$$ 297$405$ 66% ($$$$$$$$$ 37$288$ Kansli ($$$$$$$ 339$822$ 57% ($$$$$$$ 339$822$ Alma ($$$$$$$ 895$231$ ( ($$$$$$$ 895$231$ Medlemsservice $$$$$$$ 280$315$ 0% $$$$$$$ 280$315$ Förvaltning&ch&anläggningar $$$$$$$$$ 11$336$ ($$$$$$$$$ 98$465$ 98% RESULTAT ($$$$$$$ 234$487$ ($$$$$$$ 844$667$ 63% ($$$$ 1$079$154$ Sida 2 (8)

9 Titel Skapat datum Eknmirapprt till styrelsemöte 1-2 juni i GBG Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 2 juni Kmmentarer Budgetuppföljning Alma ligger sm en minuspst på insidan eftersm nuvarande intäkter ch kstnader har summerats ch vi saknar XXX krnr på intäktssidan sm Ida & Ingrid håller på att kräva in. Kstnader fram till Q2 Alla kstnadspster är preliminära då de endast baseras på kntutdrag för periden. Q (prel) Intäkter ex Alma Hyra Sjöb Uppstartsbidrag från Scuterna Banc- utdelningar Övrigt (inbet från Scuterna) Getting Tgether Tinget Summa Kstnader ex Alma Sjöb Kansliet Styrelsen ROKO Tinget Förbundsledning Prjekt Förutbetalda kstnader under 2012 Övrigt Summa Resultat ex Alma (preliminärt) Alma 2013 Sida 3 (8)

10 Titel Skapat datum Eknmirapprt till styrelsemöte 1-2 juni i GBG Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 2 juni Intäkter under 2012 Intäkter under 2013 Summa Kstnader under 2012 Kstnader under 2013 Summa Resultat Alma Balans på BG ch PG:n 21 maj Sald SEB Sald PG Alma Sald PG Övrigt Sald PG ROKO Sida 4 (8)

11 Titel Skapat datum Eknmirapprt till styrelsemöte 1-2 juni i GBG Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 2 juni FM-uppföljning Resultaträkning FM 2013 FM#sm#arrangemang Externa(fakturr Interna(Fakturr Km(Htell(:(Knferens Middagen Två(Grabbar Fika Resultat :13080 FM#likviditetsmässigt Externa(fakturr Km(Htell(:(Knferens Middagen Två(Grabbar(:(Lunch Fika Resultat :28180 Kmmentar till resultaträkning FM 2013 I budgeten för FM budgeterade vi att det skulle ksta förbundet kr ch tittar man på den likviditetsmässiga redvisningen så har vi nästan klarat budget. Det saknar lite övrigt kstnader såsm avtackningar & blmmr mm. Vi har inte hittat dessa siffrr (ch jag känner inte att det är mtiverat tidsmässigt att leta upp dem för stunden) men i det stra hela påverkar de kstnaderna inte tkmycket. Externa fakturr Deltagaravgifter sm vi har fakturerat kårerna ch deltagarna. Interna fakturr Deltagaravgifter för styrelsen mm. Likviditetsanalys Likviditetsbudgetarbete ch analys pågår. En del siffrr saknas ännu vid slutförandet av denna rapprt. Förhppningsvis kmmer den vara klar till GBG ch kmmer i sista minuten, dck säkert i skrivande stund. Sida 5 (8)

12 Titel Skapat datum Eknmirapprt till styrelsemöte 1-2 juni i GBG Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 2 juni Övrigt (lite gtt & blandat, enda viktiga punkten är punkten Eknmirutiner ) Sjöb - FYI Såhär ser driftskstnaderna för Sjöb ut under ett år, på ett ungefär. Jag tycker det är knstigt att man betalar nätavgift en gång per månad men det kmmer faktura på det varje månad. Jag har dessutm dålig kll på hur elmarknaden fungerar så det kanske är så. Bygger&på&2012 Kstnader Per+månad Per+år El#$#Bixia(Leverans#av#el) 10#000#kr första#kvartalet#snitt#per#månad #### 30#000#kr El#$#Bixia(Leverans#av#el) 7#000#kr andra#kvartaletsnitt#per#månad #### 21#000#kr El#$#Bixia(Leverans#av#el) 3#000#kr tredje#kvartalet#snitt#per#månad ###### 9#000#kr El#$#Bixia(Leverans#av#el) 6#000#kr fjärde#kvartale#tsnitt#per#månad #### 18#000#kr El#ttalt#per#år ### 78#000#kr El#$#EON#(Nätavgift) 3#000#kr per#månad #### 36#000#kr Hudaryds#Prduktin#$#Snöröjning 3#375#kr per#månad #### 16#875#kr 5#månader/år Telefn#$#Telia 280#kr ###### 3#360#kr ADSL#JSC#IT#Partner 339#kr ###### 4#068#kr ## 138#303#kr Per#månad ### 11#525#kr Kmmer&inte&varje&månad: VA ###### 7#000#kr Sphämtning#$#Nässjö#Affärsverk ###### 4#500#kr Förbrukningsmaterial ###### 5#500#kr Gräsklipparbensin#$#Cykdel#Skg#&#trädgård 500 månad#under#smmaren ###### 2#000#kr Anticimex#försäkring ###### 2#718#kr #### 21#718#kr kr Per#månad ### 13#335#kr Kstnadsnedskärningar Sen FM har vi sagt upp en del abnnemang ch andra kstnader sm har dykt. Telefnabnnemangskstnaderna låg på ca 2400 kr/månad men kmmer från ch med juli vara nere på ca 500 kr/månad. Vi har haft 3 licenser på fjärrskrivbrdstjänster á 320 kr/månad. Vi har nu sagt upp 2 st från ch med sista maj. Vi har betalat för 4 kntrsplatser på Rsengatan á 3200 kr/månad/plats. Vi har nu sagt upp 3 st. Oklart för stunden hur länge vi måste frtsätta betala för dem. Regina Regina är uppsagt. Jag håller på att få ner uppsägningstiden till 3 månader så att vi inte behöver betala från ch med början av augusti. Detta är under diskussin med Club On Web. ALMA Ida & Ingrid har arbetat med att stämma av inbetalningar ch skicka ut påminnelser på betalningar av Alma. Det handlar m 653 st påminnelser på belpp sm varierar mellan 129 ca kr. Ttalt handlar det m ca krnr. Planen är att de sista påminnelserna ska vara utskickade den 29:e maj. Pragbiljetter Vi har sm sagt 50 st Prag-festival biljetter sm ligger värderade på ca kr i balansräkningen. Detta kmmer ng under egen punkt men tänkte även belysa det. Sida 6 (8)

13 Titel Skapat datum Eknmirapprt till styrelsemöte 1-2 juni i GBG Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 2 juni Lånet Gustaf har varit på möte med vår bankkntakt ch det verkar inte helt möjlligt, dck finns det ju en risk för att räntan blir ganska hög med tanke på att vi inte har någn direkt säkerhet. Banken vill ha en likviditetsbudget ch eftersm den tar ett tag enligt tidigare punkt här så kmmer infrmatin så frt det är klart. Möjligtvis i sista minuten till helgen. Eknmirutiner Sm jag har förstått det så har utläggsredvisningar fungerat bra senaste året. Richard sa att han har släppt igenm en del gränsfall sm inte är helt enligt bken. Jag tänkte att vi skulle försöka göra allt enligt bken. Så här kmmer några infrmerande meningar m utlägg. När det gäller utlägg så skulle jag vilja se att de skickas in senast 3 månader efter att pengarna är utlagda. Jag har inte kunnat hitta någt beslut på att de ska skickas in senast efter 3 månader men för att hålla bra kll på eknmin så vill jag att vi håller detta sm praxis vid utlägg. Gör även rdentliga utläggsredvisningar. 1. Använd utläggsrapprtmallen ch följ instruktinerna. a. Har ni inte fått denna mall än eller behöver hjälp med att fylla i den hjta till. 2. Bifga alltid ORIGINALkvittn. a. Inte kpir. (I bkföringen måste riginal användas.) b. Inte bkningsbekräftelser (detta är inga giltiga kvittn). 3. Skicka in i tid (inm 3 månader). Senaste veckan har jag haft två fall av gör m rätt hs ROKO, ena hade inte skrivit en rdentlig utläggsrapprt ch bara skickat in fakturan rakt av för ss att betala. Den andra hade skickat en bkningsbekräftelse istället för kvitt. Jag ska även infrmera ROKO m detta. För den sm är intresserad så bifgar jag eknmihandbken. Bilagr Bilaga 1: Budgetuppföljning ch kstnader i excelfrmat. Bilaga 2: Eknmihandbken. Sida 7 (8)

14 Hemside- newsletterstatistik km.scut.se Scutstyrelsen maj 2013

15 Besöksstatistik feb-maj Kmmentar: En ganska jämn fördelning med mellan 15 ch 45 besök per dag, samt ett par tppar. T ex den18 mars då vi skickade ut handlingar till FM, 8 april är måndagen efter att vi skickat ut kmpletterande infrmatin m FM samt april sm är sista dagen på FM samt dagarna direkt därefter.

16 Diverse feb-maj Kmmentar: En förvånande liten del mbil trafik jämfört med andra sidr på internet, brukar indikera en högre medelålder på besökare., vilket även val av webbläsare pekar på. Vad sm är psitivt är den långa besökstiden samt antalet händelser i snitt per besök.

17 Mest besökta sidr under feb-maj Kmmentar: Inga överraskningar här. För periden ktdec så var almanackan den mest besökte, men att det är FM nu är föga förvånande. Intressant är att ändå så pass många besöker sidan med evenemang, trts att där finns ganska få, men en gissning är att de letat infrmatin m Djurhajkerna.

18 Mest använda sökrd för att hitta till sidan feb-maj Kmmentar: Inga överraskningar här heller, förutm kanske skrabbelucker då. Sm var Veckans Grej på ROKOs sida för en tid sedan ch ligger tpp ti på ggles träfflista m man söker på just skrabbelucker.

19 Utlänkar, dvs mest använda länkar för att navigera ut från sidan. Kmmentar: Lite skrämmande att så pass många letat sig fram till Regina via hemsidan mellan feb ch mars, vi får hppas att det är för att hämta infrmatin, inte att uppdatera. Men jag skall göra en sökning i Regina ch se så att ingen håller på att uppdatera där.

20 Lite m Uppslaget sm gick ut i maj. Antal mttagare (16 år ä) 1354 Antal levererade 36 Antal sm avslutade sin prenumeratin 10 Vilka länkar var mest intressanta att klicka på

21 Titel Förslag på back up system på kansliet Författare Jhan Manner Giltighetstid Tills vidare Backuplösningar kansli ch arkiv Jag har undersökt ett antal lika lösningar, ch förrdar någn av de två sista - antingen att köpa till två externa hårddiskar till Elsis datr ch spegla lagringen, eller använda Ggle Drive via vårt befintliga Ggle Apps-knt. Det är de billigaste lösningarna, ch båda erbjuder möjligheter för både backup ch lagring/delning av filer. Jag har inte undersökt eventuella juridiska aspekter på de lika lösningarna, men mig veterligen finns inga bestämmelser sm hindrar att vi använder utländska lagringslösningar för vår infrmatin - det är inte precis medlemsregistret, ch inga statshemligheter heller. Drpbx Behöver kanske ingen vidare intrduktin, har bra driftsäkerhet ch datasäkerhet. Nackdelen är att det inte finns någn riktigt bra prenumeratinsplan för vår rganisatinsstrlek, de alternativ sm finns (utöver pyttelitet gratisknt) är ett enpersnsknt på 100GB för USD99/år, eller ett begränsat knt för upp till fem användare för USD795/år. Fördelar Lättanvänt Välkänt Bra lösning för både backup ch fillagring/delning inm förbundet Nackdelar Dyrt. Eller väldigt dyrt. RUN Desktp Resten av KFUM Sveriges kansli använder redan terminalserver ch fjärrinlggning från RUN Desktp. Det verkar fungera bra för nrmalanvändarna, ch vara krångligt för de med speciella krav (främst Mathias Adbe-prgram). Kstar 375 krnr per användare ch månad, inklusive Office-licenser. 10GB löagring ingår, dck bara 5 fritt dispnibelt. Fördelar Hela IT-lösningen, inte bara backup. Samma sm övriga KFUM Sverige Nackdelar Relativt dyrt Måste kmbineras med en annan lösning för lagring av arkivmaterial, eller blir ännu dyrare. Sida 1 (2)

22 Titel Förslag på back up system på kansliet Författare Jhan Manner Giltighetstid Tills vidare CrashPlan Amerikanskt företag, specialiserade på backup. HAr flera lösningar för privatpersner sm bör passa ss. De bästa företagslösningarna (sm vre ptimala) är bara tillgänliga i USA. Kstar ca 10 dllar per månad för ett familjeknt för upp till fem datrer. Fördelar Bra backuplösning Hög säkerhet Nackdelar Inte så bra för lagring ch fildelning Elsis datr ch hårddiskar Lösningen vi har tycks ju fungera ganska bra, brtsett från tveksamheterna kring hårddiskarnas livslängd. Köper vi två till ch speglar lagringen på båda, kan vi frtsätta sva tryggt. Fördelar Billigt Minimalt med övergångsarbete, samma lösning sm idag Nackdelar Någn gång går Elsis datr sönder eller startar m - kräver administratin Ggle Drive Vi har redan tillgång till Ggle Drive via vårt Ggle Apps-knt - ett halvknöligt alternativ är att lägga upp ett par användare där sm står för lagring av arkivdata, ch låta alla använda sina sådana kntn för lagring i framtiden. Kstar ingenting. Fördelar Gratis Säkert De flesta ideella använder det redan Arkivmaterial kan göras sökbart ch tillgängligt för alla i förbundsledningen - eller alla på Internet m vi så önskar. Ggle! Nackdelar En del administrativt arbete för att överföra arkiven Oklart m det är avtalsenligt? Sida 2 (2)

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 6 oktober 2013 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs ( 108 111) Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept 2013 7 Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 9 april 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund Prtkll - styrelsemöte Stckhlms Skidförbund Datum: 16 maj 2017 Tid: Kl. 18-22 Plats: RSM, Västmannagatan 4, 4tr Närvarande: Björn Lidman, Karl Anderssn, Luise Crnebrg, Paula Lembke, Rikard Schwalbe, Tm

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Prtkll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Jnathan Ilicki Harald Strömberg Ysef Tysn Jakim Samuelssn Förhinder: Adina Welander Vid prtkllet: Jhn Gambe

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ Stadgar 1 Stadgar för partiet Aktiv Demkrati Detta är stadgarna för rikspartiet Aktiv Demkrati, i det följande mnämnt sm partiet. Stadgarnas funktin är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt.

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt. Minnesanteckningar möte med tramplintekniska kmmittén Stckhlm lördagen den 5 mars (Nya) Idrttens Hus; Skansbrgatan 7 Skanstull Närvarande: Luise Nrdenberg (rdförande, vid tangenterna), Mats Göranssn, Thérèse

Läs mer

Att planera och organisera

Att planera och organisera Att planera ch rganisera Du sm läser detta är på gd väg att göra en viktig insats för din förening ch för friidrtten i Sverige, eftersm du antagligen har tänkt tanken att din förening ska arrangera en

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Richard Trum Jörgen Wallin Carin Stegen Henric Axeheim Förhinder Albin Askman-Junhede Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 106 Mötets öppnande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2006 / 2007

VERKSAMHETSPLAN för 2006 / 2007 Nrrbttens Innebandyförbund VERKSAMHETSPLAN för 2006 / 2007 Organisatin Målsättningar Uppgifter Nrrbttens Innebandyförbund ORGANISATION 2006/2007 Organisatin 060617-070600 Nrrbttens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Eftersöksföreningens målsättning: Att verka sm en rasbunden förening med målsättning att utbilda eftersökshundar ch förare för skadat vilt. Det sker bl.a. genm: Förmedling

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika Wernbro Förhinder Albin Askman Junhede Närvarande utan rösträtt Emil Nilsson 1. Mötesformalia a) Mötets

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 10 februari 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 1 Närvarande med rösträtt Nilsson Mötesordförande Henric Axeheim Sandra

Läs mer

Thomas Svensson, ledamot

Thomas Svensson, ledamot ~ Sammanträdesprtkll Sida l av 2 nr 3 2016 fôrt vid sammanträde i Rnneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 27 ktber 2016. Beslutande: Bengt Hlm, rdf Christer Hallberg, 2:dre vice rdf. Jens, Bengtssn,

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer