ÖREBRO LÄNS LANDSTING HIV. Mellansvenskt läkemedelsforum. Per Josefson Specialistläkare Inf klin USÖ. Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING HIV. Mellansvenskt läkemedelsforum. Per Josefson Specialistläkare Inf klin USÖ. Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro"

Transkript

1 HIV Mellansvenskt läkemedelsforum Per Josefson Specialistläkare Inf klin USÖ

2 Disposition Historik Epidemiologi Smittvägar Naturalförlopp Symptom Diagnostik Behandling Interaktioner Graviditet o HIV Pat-fall

3

4 Fall klinisk bild Homosexuella män Ålder år Symptom: Feber, hosta, andnöd sedan flera mån. Dramatisk viktnedgång, svullna lymfkörtlar, diarré Lab: Förhöjda levervärden, leukopeni Sjukdomar: Oral och esofagal candida. CMV-infektion med bl a retinit. Någon - tid Mb Hodgkin Alla - Pneumocystis carinii pneumoni (PCP). Pneumocystis jästliknande svamp Mortalitet: 2/5 döda då artikel publiceras

5 Fall klinisk bild forts Lab: Låga nivåer T-lymfocyter CD4 pos T-celler eller hjälparceller. Sjukdomar: Kaposis sarkom, en ovanlig hudmalignitet, associerad med Humant Herpesvirus 8 (HHV8). Svår immundefekt hos unga homosexuella pat. Hypotes: Sexuellt överförbar immundefekt? GRID: Gay-related immune deficiency Liknande bild: pat från Haiti, blödarsjuka, kvinnliga sexpartners, pat som fått blodtransfusion. Senare nyfödda barn. AIDS (1982): Acquired immunodeficiency syndrome. Tips: boken/filmen And the band played on av Randy Shilts (1987).

6 HIV- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike (nobelpris 2008). Då benämt LAV (lymfadenopathy-associated virus) Retrovirus - grupp av virus som omvandlar virus-rna till DNA via enzymet omvänt transkriptas. Namn HIV CD4 receptor för viruset. HIV muterar ofta, svårt för immunförsvaret. HIV-infektion = succesiv nedbrytning av CD4-pos T-celler (Hjälparceller). I slutstadiet AIDS. HIV-2 mindre virulent, mindre smittsamt, mer svårbehandlat. Västafrika.

7 Epidemiologi Globalt > 30 miljoner människor avlidit i AIDS. Ca 30 miljoner människor lever med hiv. I Sverige ca 500 nya fall/år. Minst 2000 hiv-patienter avlidit i Sverige. Första pat Retrospektivt hittats flera pat. Ca 6000 människor i Sverige lever med hiv idag.

8 Smittvägar Blodsmitta. Infekterade blodprodukter. Iv missbruk med utbyte av kanyler. Stickincidenter. Sexuell smitta. Samlag vaginalt, oralt eller analt. Organ eller spermadonation. Mor-barn smitta. Vid graviditet, förlossning eller amning. HIV smittar ej vid vardagliga sociala kontakter.

9

10 HIV- Naturalförlopp

11 Primär HIV-infektion Symptom hos 50% Symptomdebut 1-4 v efter smittotillfället (vanligtvis ca 2 v) Symptomduration 1-2 v (dagar- 1 mån) Mononukleosliknande sjukdomsbild. Feber, faryngit, lymfkörtelförstoring. > 50% hudutslag - makulösa röda efflorescenser övre delen av thorax och rygg. Ibland ansikte, armar och lår. Serös mengit/meningoencephalit. Lab: Anemi, leukopeni, trombocytopeni. ALAT, ASAT stegrat. CRP normalt/lätt förhöjt. Hög virus-nivå. Hög smittsamhet.

12

13 Primär HIV-infektion differentialdiagnoser Mononukleos (Epstein-Barr virus = HHV 4) Cytomegalovirusinfektion (CMV = HHV 5) Serös meningit med virus av annat slag Annan virusinfektion, ex annat virus i Herpesfamiljen. Annan hudåkomma.

14 Kronisk HIV-infektion Bortsett från primärinfektion ofta inga symptom förrän CD4 minskat till < x 10 x 6 /l. Asymptomatiskt sjukdoms-stadie från något år - >10-15 år. Ju snabbare virus förökar sig, desto snabbare minskning av antalet CD4-celler och snabbare utveckling till AIDS.

15 Kronisk HIV-infektion Tidiga symptom Candida stomatit Varicella zoster Seborroiskt eksem (=mjälleksem) Hårig leukoplaki på tungan, vit randig förändring, går ej att skrapa bort (EBV)

16 Kronisk HIV-infektion Senare symptom Viktnedgång (kallas slim disease). Trötthet Nattliga svettningar Återkommande pneumonier Kronisk diarré Annan AIDS definierande diagnos. AIDS: Syndrom. Samlingsnamn för de opportunistiska infektioner, maligniteter och allmänsymtom som ses hos HIVpat med låga CD4-celler. Lab: Anemi, ofta SR-förhöjning

17 AIDS-definierande diagnoser Candidiasis, bronk, trakea, lungor, esophagus Cervixcancer, invasiv * Coccidioidomykos, disseminerad eller extrapulmonell Cryptococcos, extrapulmonell Cryptosporidos, kronisk intestinal (> 1 månad) CMV-sjukdom (annan än lever, mjälte eller lymfkörtlar) CMV-retinit Encephalopati, HIV-relaterad HSV, kroniska sår (> 1 mån), bronkit, pneumonit, esophagit Histoplasmos, disseminerad eller extrapulmonell Isosporiasis, kronisk intestinal (> 1 månad) Kaposis sarkom Lymfom, B-cells (Burkitt) Lymfom, immunoblastiskt Lymfom, primärt i hjärna

18 AIDS-definierande diagnoser forts Mycobacterium atypiska, disseminerad eller extrapulmonell Mycobacterium tuberculsosis, pulmonell * eller extrapulmonell Pneumocystis carinii pneumoni Pneumoni, recidiverande bakteriell * (>2 / ett år) Progressiv multifokal leukoencephalopati (PML) Salmonellasepsis, recidiverande Toxoplasmos, hjärna Wasting syndrome, HIV-relaterad (viktförlust > 10% + kronisk diarré > 2 lösa avföringar/dag > 30 dagar eller kronisk trötthet och dokumenterad feber > 30 dagar, intermittent eller konstant, utan annan förklaring) * AIDS-definierande diagnoser som tillkommit vid 1993 års klassifikation

19 Diagnostik HIV-serologi: HIV Ak/Ag test Kombotest. Informera pat att prov tas. Vid stark misstanke - be om akutsvar, ring Baktlab, svar inom några h kontorstid. Några veckor innan HIV-antikroppar bildas. I dessa tidiga fall kan antikroppstest vara falskt neg. Men antigentest oftast pos om symptomatisk primär HIV-infektion. Vid pos test gör lab mer specifikt test (Western blot) samt ett andra konfirmerande antikroppstest.

20 HIV-behandling Principen är kombination av flera HIV-läkemedel. Virusreplikationen stryps -> Immunförsvaret (CD4) får chans att återhämta sig. Med dagens läkemedel inte möjligt att viruset eradikeras. Ibland utvecklas resistens mot läkemedel. Biverkningar rel vanliga.

21 HIV-behandling forts Start av HIV-beh i samråd med pat, läkare, övriga i HIV-teamet Pat behöver vara motiverad till beh. Informerad om effekter och biverkningar. Viktigt att alltid ta medicinerna, utan att missa doser. Vid dålig följsamhet är risken stor för resistensutveckling, kan vara svårt att hitta fungerande behandling.

22 När skall behandling sättas in? Symptomatisk HIV-infektion Asymptomatisk HIV-infektion vid CD x 10 x 6/l. När pat är informerad och motiverad. Även hänsyn till virustal, hastighet i CD4-fall, CD4%, ålder, coinfektion HBV/HCV, risk för smittsamhet. Postexpositionsprofylax (PEP). Ges efter oskyddad sexuell kontakt (vaginal, anal, oral) - ena partnern känt HIV-positiv. Vid stickskada med kanyl från känt HIV-infekterad person. Påbörjas omgående. Obs! Ej vänta till nästa morgon jourtid! Ges 4 v. Se lokala/ nationella PM. Diskutera med inf-jour/bakjour! Vid graviditet och primär HIV-infektion speciella överväganden.

23 HIV-läkemedel NRTI Nukleosidanaloger (NRTI nukleoside reverse transcriptase inhibitors) Två eller flera NRTI ingår ofta i beh. Hämmar HIV-enzymet omvänt transkriptas att omvandla HIV-RNA till DNA. Biverkningar bl a lipoatrofi: förlust av fett i ansikte, armar o ben. Efter längre tids beh (särskilt stavudin, även zidovudin). Vanliga läkemedel abakavir, lamivudin, emtricitabin, tenofovir Finns också i kombinationer ex Combivir (zidovudin + lamivudin), Kivexa (abakavir + lamivudin) och Truvada (tenofovir + emtricitabin)

24 HIV-läkemedel NNRTI NNRTI (non nukleoside reverse transcriptase inhibitors) Hämmar omvänt transkiptas på annat sätt. Ofta tillsammans med 2 NRTI som HIV-beh. Vanliga läkemedel efavirenz (Stocrin) eller nevirapin (Viramune). Biverkningar efavirenz kan ge mardrömmar, yrsel, hudutslag, leverpåverkan. Nevirapin kan ge hudutslag och svår leverskada. Ej till pat med höga CD4 vid start, kvinnor > 250, män > 400.

25 Proteashämmare (PI) Ingår ofta i behandlingen. Hämmar HIV-proteas. Gemensamma biverkningar: Metabolt syndrom (bukfetma, höga blodfetter, ökad insulinresistens). Diarré i varierande grad. PI ges i stort sett alltid med ritonavir (Norvir). Förstärker effekten av andra proteashämmare (och andra läkemedel!) genom hämning av CYP 3A4 i levern. Vanliga läkemedel atazanavir (Reyataz) + ritonavir (Norvir), lopinavir + ritonavir (Kaletra) eller darunavir (Prezista) + ritonavir (Norvir).

26 Inträdeshämmare (EI) Fusionshämmare (FI): Enfuvirtid/ T20 (Fuzeon). Ges 2 ggr dagl som sc injektion. CCR5-hämmare: maraviroc (Celsentri). Uteslut virus som utnyttjar annan coreceptor (CXCR4). Integrashämmare läkemedel. (II): raltegravir (Isentress). Få biv. Potent

27 Vanliga kombinationer 2 NRTI + NNRTI 2 NRTI + PI/r Vid behandlingssvikt, resistensutveckling, svårare läkemedelsbiverkningar andra kombinationer.

28 Med eller utan mat?

29 Läkemedelsinteraktioner Många andra läkemedel påverkas av HIV-läkemedel. Kolla Fass! Proteashämmare boostras av ritonavir (PI/r) potent hämmare av CYP 3A. Relevanta interaktioner för bl a statiner ex simvastatin kontraindicerat (ökad s-konc -> myopati, ev rabdomyolys). Istället ex pravastatin. Hypertoni försiktighet med kalciumblockerare. BZ ökad exponering för ex diazepam. Oxazepam går bättre. Inhalationssteroider. Hög-dos kan ge Cushings syndrom.

30 Läkemedelsinteraktioner forts Protonpumpshämmare. Minskar upptag av Atazanavir/r (PI). Kombination bör undvikas. Antacida/ H2-blockerare anpassa tider om Atazanavir/r Undvik Johannesört inducerar bl a CYP 3A4. Lägre konc av proteashämmare. Risk för virologisk svikt. Potentiell interaktion med po antikonceptionella medel. Risk för lägre effekt. Fråga PAL på inf klin om du är osäker.

31 Uppföljning Mäta virus-nivå (kvantifiering av HIV-RNA i plasma med PCR). Målsättning: gå ned > 2 log inom 4 v av beh. Inom 6 mån < 50 kopior/ ml. CD4-tal följs mått på immunstatus. Resistensbestämning om tecken på svikt under behandling. Uppföljning bla av symptom, följsamhet, biverkningar, social situation, välbefinnande. Till hjälp InfCare HIV. Kvalitetsregister för HIV-pat.

32 HIV och graviditet Risk för smittöverföring mor-barn 15-25% utan HIV-beh eller andra preventiva åtg. Tilläggsrisk amning 10-15%. Risk för virusöverföring störst - slutet av graviditeten/ förlossning. Kvinnans virusnivå starkaste riskfaktorn. Obstetriska riskfaktorer: förlossningssätt, prematuritet och lång vattenavgång. Risk % hos pat som har välfungerade HIV-beh (odetekterbar virusnivå) och elektivt sectio. I Sverige föds barn/år av HIV-pos mödrar barn smittat. Efter smittade barn.

33 HIV och graviditet - forts RAV (referensgruppen för Antiviral Terapi) - svenska behandlingsrekommendationer. HIV-beh under graviditet påbörjas senast grav v Välfungerade HIV-beh Elektivt snitt 2-3 v före BP. bör fortsätta (några undantag). Undantag: tid okomplicerad vaginal förlossning, välfungerade HIV-beh, odetekterbart virus - vaginal förlossning alternativ om ej obstetriska riskfaktorer. Zidovudin-profylax iv till modern. Profylax till barnet, senast 4 h efter partus. Normalt zidovudin po i 4 v. Modern skall inte amma.

34 Länkar r/medpm/hiv2.htm?ie=

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet 2014-11-12 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV-1 1985.

Läs mer

Blodsmitta. Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015

Blodsmitta. Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Blodsmitta Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Blodsmitta i vården Hepatit B och C, hiv Risk vid: - stickskada - blodstänk i ögon eller mun (slemhinnor) - blod på öppna sår Blodsmitta i vården

Läs mer

HIV/AIDS. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10

HIV/AIDS. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10 HIV/AIDS Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10 Sverige 1982 Första fallet av AIDS diagnostiseras i Sverige 1983 HIV viruset upptäcks (Montagnier, Nobelpris 2008)

Läs mer

Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad

Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad Gav HIV ett ansikte Berättade offentligt 1987 Dog 1989-46 år gammal Globalt lever ca. 33 miljoner individer

Läs mer

2015-11-19 Ingela Berggren www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2015-11-19 Ingela Berggren www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Tuberkulos är en långsamt förlöpande sjukdom, som smittar vid långvarig, nära kontakt, där 90% av de som smittas aldrig blir sjuka och de som insjuknar kan få behandling och bli helt friska.

Läs mer

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län.

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län. HIV Grundutbildning för lokalt smittskydd och strama ansvariga sjuksköterskor och läkare 14 april 2016 Inger Zedenius sjuksköterska Global estimates for adults and children 2014 People living with HIV

Läs mer

Hiv vikten av tidig diagnos

Hiv vikten av tidig diagnos Hiv vikten av tidig diagnos 2016-09-29 Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Sidan 1 Johanna Brännström. 2016. Assessment of patients with late diagnosis and missed opportunities in the Swedish HIV-1

Läs mer

Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27

Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27 Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27 HIV-1 struktur 2 Barn med HIV Lars Navér 1 HIV-1 replikationscykel 3 Barn med HIV Lars Navér HIV-1 replikationscykel 4 Barn

Läs mer

Mentometerfråga. Nytt om HIV. Hur hittar vi patienterna? Mentometerfråga. Indikatorsjukdomar

Mentometerfråga. Nytt om HIV. Hur hittar vi patienterna? Mentometerfråga. Indikatorsjukdomar Mentometerfråga Nytt om HIV Gunilla Persson Infektionsläkare och bitr smittskyddsläkare 2013-10-02 Hur många HIV-patienter är kända i Västerbotten och följs vid infektionskliniken i Umeå? 1: 83 st 2: 125st

Läs mer

HIV-infektionen i går, i dag och i morgon

HIV-infektionen i går, i dag och i morgon HIV-infektionen i går, i dag och i morgon Yngre Geriatrikers Symposium Ersta 20170324 Sven Grützmeier Infektion/Venhälsan Södersjukhuset I GÅR HIV-infektionens naturhistoria utan kombinationsbehandling

Läs mer

Barn med HIV Medicinskt och psykosocialt omhändertagande Lars Navér 2009-10-19

Barn med HIV Medicinskt och psykosocialt omhändertagande Lars Navér 2009-10-19 Hur smittar HIV Sex Barn med HIV Medicinskt och psykosocialt omhändertagande Lars Navér 2009-10-19 Blod Mamma-barn Graviditet Förlossning Amning 2 3 Mor-barn överföring Transmission intrauterint, under

Läs mer

Referat från Riksstämman Göteborg nov-06 Ref. AW

Referat från Riksstämman Göteborg nov-06 Ref. AW Infektionskliniken Anna Werner, öl Datum November 2006 Referat från Riksstämman Göteborg nov-06 Ref. AW UHIV-AIDS: Blandat från: - Virologisymposiet Hiv-behandling inför 2007 vetenskap och trender (Anders

Läs mer

TBC vid HIV. Maria Norrby 2010

TBC vid HIV. Maria Norrby 2010 TBC vid HIV Maria Norrby 2010 Figure 1.3 Estimated TB incidence rate, by country, 2006 Estimated new TB cases (all forms) per 100 000 population No estimate 0 24 25 49 50 99 100 299 300 or more Epidemiologi

Läs mer

Fakta om virus, hiv och aids

Fakta om virus, hiv och aids Fakta om virus, hiv och aids Vad är ett virus? Virus är enkla organismer som bara består av arvsmassa omgiven av ett skyddande hölje. Virus kan endast föröka sig inuti levande celler. Virus fäster sig

Läs mer

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala Uppdatering HIV-behandling - Med lite regulatoriskt perspektiv Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala HIV-behandling effekt inte något större bekymmer Resistens per startår

Läs mer

Smittsamhet och hiv-behandling idag

Smittsamhet och hiv-behandling idag Smittsamhet och hiv-behandling idag Anna Mia Ekström Professor, specialistläkare Karolinska Institutet Global Health, HIV/AIDS & SRHR research group & Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

HIV. Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle

HIV. Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle HIV Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle Stora utmaningar med HIV-behandling i u-länder 1. På flera ställen har fortfarande endast en minoritet tillgång till bromsmediciner. 2. Flera av mediciner

Läs mer

HIV1-infektion hos gravida kvinnor inkl behandling och uppföljning av barnet

HIV1-infektion hos gravida kvinnor inkl behandling och uppföljning av barnet 2018-01-19 9468 1 (6) HIV1-infektion hos gravida kvinnor inkl behandling och uppföljning av barnet Sammanfattning Riktlinjen beskriver praktisk handläggning vid graviditet hos både HIV1- infekterade kvinnor

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2009, uppdaterad version - Behandlingsrekommendation

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2009, uppdaterad version - Behandlingsrekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2009, uppdaterad version - Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har publicerat nationella rekommendationer

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Folkhälsomyndigheten, 2014 Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion Denna titel kan beställas från:

Läs mer

Ett liv med hiv. Basfakta om hiv och aids VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Basfakta om hiv och aids VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 1 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Basfakta om hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm.

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Förutsättningar för god handläggning under graviditet aktuell kunskap med nationella

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

HIV-infektion i primärvården

HIV-infektion i primärvården HIV-infektion i primärvården Janusinfo/Medicinsk fortbildning SVEA Konferens 20161019 Sven Grützmeier Venhälsan I GÅR 2 HIV-infektionens naturhistoria utan kombinationsbehandling Innan 1996 Hälften får

Läs mer

INSULINRESISTENS/DIABETES VID HIV OCH HIV-BEHANDLING. Göran Bratt Venhälsan, Södersjukhuset 2011-12 - 08

INSULINRESISTENS/DIABETES VID HIV OCH HIV-BEHANDLING. Göran Bratt Venhälsan, Södersjukhuset 2011-12 - 08 INSULINRESISTENS/DIABETES VID HIV OCH HIV-BEHANDLING Göran Bratt Venhälsan, Södersjukhuset 2011-12 - 08 HIV- historik 1981 Lunginflammation och Kaposi sarkom bland gay men i NYC.. AIDS 1985 Orsak: HTLV-III

Läs mer

Arkiverad. Antiretroviral behandling av hiv-infektion, uppdaterad version Behandlingsrekommendation. Inledning. Förberedelser inför behandling

Arkiverad. Antiretroviral behandling av hiv-infektion, uppdaterad version Behandlingsrekommendation. Inledning. Förberedelser inför behandling , uppdaterad version Behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och RAV, Referensgruppen för antiviral terapi, har tidigare vid två tillfällen, 2002 och 2003, i samarbete publicerat rekommendationer för

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion

Antiretroviral behandling av HIV-infektion Ny rekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion uppdaterad rekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella rekommendationer

Läs mer

Behandling vid graviditet hos HIV-infekterade kvinnor

Behandling vid graviditet hos HIV-infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation Behandling vid graviditet hos HIV-infekterade kvinnor Profylax med zidovudin och elektivt kejsarsnitt sänker risken för smittöverföring av HIV från mor till barn radikalt. Detta

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version Behandlingsrekommendation

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) PREZISTA Filmdragerad 400 mg Burk, , , mg Burk, 30.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) PREZISTA Filmdragerad 400 mg Burk, , , mg Burk, 30. 2013-11-21 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Janssen-Cilag AS Box 144 1325 Lysaker, Oslo SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Infektioner och graviditet Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Hepatit A Aldrig kronicitet Kortvarig viremi = liten risk för perinatal smitta Ingen transplacentär överföring Ingen säkert ökad morbiditet

Läs mer

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Infektioner och graviditet Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Hepatit A Aldrig kronicitet Kortvarig viremi = liten risk för perinatal smitta Ingen transplacentär överföring Ingen säkert ökad morbiditet

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Datum Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) ISENTRESS Filmdragerad 400 mg Plastburk, , ,50 60 tabletter

Datum Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) ISENTRESS Filmdragerad 400 mg Plastburk, , ,50 60 tabletter BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-03-10 Vår beteckning SÖKANDE MERCK SHARP & DOHME SWEDEN AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2005-10-23 Biologi http://www.rejbrand.se. Humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom

ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2005-10-23 Biologi http://www.rejbrand.se. Humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2005-10-23 Biologi http://www.rejbrand.se Humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom Inledning Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som bland annat angriper

Läs mer

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Hiv och hepatit - vad behöver jag som personal veta? 150304, Piperska Muren Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg Hiv Hepatit C Hepatit B

Läs mer

Aktuellt om hiv. Gunilla Persson Smittskyddsdagen 2018

Aktuellt om hiv. Gunilla Persson Smittskyddsdagen 2018 Aktuellt om hiv Gunilla Persson Smittskyddsdagen 2018 Sverige första land i världen att nå målet 90-90-90 I Sverige lever ungefär 7500 personer med hiv 90% vet om att de har hiv 93% av de som har sin

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2014, uppdaterad version Behandlingsrekommendation

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2014, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2014, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella

Läs mer

Antivirala läkemedel. Anna Martner Avd. för Infektions medicin/klinisk virologi anna.martner@microbio.gu.se. Antiviral läkemedel. Vilka virus?

Antivirala läkemedel. Anna Martner Avd. för Infektions medicin/klinisk virologi anna.martner@microbio.gu.se. Antiviral läkemedel. Vilka virus? Antivirala läkemedel Anna Martner Avd. för Infektions medicin/klinisk virologi anna.martner@microbio.gu.se Antiviral läkemedel Må l: hämma virusreplikationen Syfte: mildra symptom, förkorta sjukdomstid,

Läs mer

Darunavir STADA 400, 600 och 800 mg filmdragerade tabletter , version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Darunavir STADA 400, 600 och 800 mg filmdragerade tabletter , version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Darunavir STADA 400, 600 och 800 mg filmdragerade tabletter 7.9.2016, version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Hiv, läkarinformation

Hiv, läkarinformation Sida 1 (4) Hiv, läkarinformation Allmänfarlig sjukdom och därmed smittspårningspliktig sjukdom Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad Det är viktigt att diagnostisera en hivinfektion så tidigt som möjligt!

Läs mer

Antiretroviral behandling av hivinfektion 2016 Behandlingsrekommendation

Antiretroviral behandling av hivinfektion 2016 Behandlingsrekommendation Antiretroviral behandling av hivinfektion 2016 Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella rekommendationer

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

EBV och CMV Klinik. Det beror på

EBV och CMV Klinik. Det beror på EBV och CMV Klinik Det beror på EBV Vanlig infektion Seroprevalens: 5 åå 50% 10 åå 60-70% 25 åå 90-95% Oftast subklinisk infektion Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25% Immunkompetenta

Läs mer

SCREENING FÖR TBC HOS HIV+ I SKANDINAVIEN: Hur, när och varför? (Per Björkman)

SCREENING FÖR TBC HOS HIV+ I SKANDINAVIEN: Hur, när och varför? (Per Björkman) Referat från Svensk/Norskt HIV-symposium Göteborg Oktober 2010 Ref. Anna Werner Datum 20101021 SCREENING FÖR TBC HOS HIV+ I SKANDINAVIEN: Hur, när och varför? (Per Björkman) -Tuberkulos är den dominerande

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Hiv och hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-123 143 00, registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Co Infektion HIV+ HCV EM

Co Infektion HIV+ HCV EM When to start? Läkemedelsinteraktioner Den åldrande hiv patienten HIV och hjärnan D-Vitaminbrist Co Infektion HIV+ HCV Hiv-behandling när starta??? WHO CD4 < 350 BHIVA < 350 EASC < 350 IAS-USA < 500 Sverige

Läs mer

Dutrebis (lamivudin/raltegravir) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Dutrebis (lamivudin/raltegravir) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/198479/2015 Dutrebis (lamivudin/raltegravir) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Dutrebis, som specificerar de åtgärder som ska vidtas

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En vägledning till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen RFSL_Folder 12.indd 1 06-12-15 11.50.47 RFSL_Folder 12.indd 2 06-12-15 11.50.47 k o m b i n a

Läs mer

HIV-AIDS-Historik. 30-40-talet viruset förs över från apa till människa? 1981 Kaposi-sarkom och pneumocystis cariniipneumoni bland homosexuella i USA

HIV-AIDS-Historik. 30-40-talet viruset förs över från apa till människa? 1981 Kaposi-sarkom och pneumocystis cariniipneumoni bland homosexuella i USA HIV-AIDS-Historik 30-40-talet viruset förs över från apa till människa? 1959 Sparade prover pos (Kongo) 1966-69 Viruset sprids via Haiti till USA 1981 Kaposi-sarkom och pneumocystis cariniipneumoni bland

Läs mer

Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion)

Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) Information till personer som ordinerats kombinationen av

Läs mer

Virusinfektioner. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå

Virusinfektioner. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Virusinfektioner Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Disposition Allmänt om virus Herpesvirusgruppen Behandlingsindikationer Aktuella läkemedel Allmänt Virus är mycket små och vanliga Alla virus

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

15. Hiv och hepatiter

15. Hiv och hepatiter Kapitel 15 1 15. Hiv och hepatiter Hiv-infektion och aids orsakas av humant immunbristvirus, ett så kallat retrovirus. En Hiv infektion kan förlöpa asymtomatisk under många år. En del nysmittade får en

Läs mer

När tänka på HIV. Kvalitetsregistret InfCareHIV. MD PhD Veronica Svedhem Johansson Hiv-centrum 2011-10-31 Karolinska Universitetssjukhuset

När tänka på HIV. Kvalitetsregistret InfCareHIV. MD PhD Veronica Svedhem Johansson Hiv-centrum 2011-10-31 Karolinska Universitetssjukhuset När tänka på HIV. Kvalitetsregistret InfCareHIV MD PhD Veronica Svedhem Johansson Hiv-centrum 2011-10-31 Karolinska Universitetssjukhuset 1 maj 2011 Sweden: 5616 +6% 70% in Stockholm, Göteborg, Malmö 2011-10-31

Läs mer

Hiv Mödrahälsovården 2018

Hiv Mödrahälsovården 2018 Hiv Mödrahälsovården 2018 Jenny Stenkvist MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv take home message Erbjud hiv-testning generöst Tidig hiv diagnos räddar liv och förhindrar smittspridning

Läs mer

regiongavleborg.se HIV

regiongavleborg.se HIV HIV HIV och AIDS HIV Infektion AIDS Sjukdom på grund av sänkt infektionsförsvar Smittsam person Mätbart virus i blodprov Smittar inte Sociala kontakter Kyssar, dela mat, kramar med mera Smittar från smittsam

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003

XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003 XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003 Bergen visade sig från sin vackraste sida när det elfte norsk-svenska hiv-symposiet gick av stapeln. Himlen var blå och inte en enda regndroppe

Läs mer

Hepatit och graviditet

Hepatit och graviditet Hepatit och graviditet ST-kurs Komplicerad graviditet Gunilla Ajne, KS Hepatit B Ca 350 miljoner bärare i världen Blod, sexuellt, mor-barn Bra stabiliserande men inte botande läkemedelsbehandling Sverige:

Läs mer

Infektionskliniken Anna Werner Datum September 2006

Infektionskliniken Anna Werner Datum September 2006 Infektionskliniken Anna Werner Datum September 2006 0BUXIV NORSK/SVENSKA HIV-SYMPOSIET SIGTUNA SEP-06 1BRef: Anna Werner UERFARENHETER FRÅN AFRIKA:U (Leo Flamholc) Afrika en glesbefolkad kontinent: 680

Läs mer

Sammanfattning av HIV-symposium i Luleå 9-10 september 2004

Sammanfattning av HIV-symposium i Luleå 9-10 september 2004 Sammanfattning av HIV-symposium i Luleå 9-10 september 2004 Det är nu för tolfte gången som Bristol-Myers Squibb arrangerar detta norsk-svenska HIVsymposium. Knappt 50 doktorer deltar, varav 6 stycken

Läs mer

Mats Ericsson Smittskyddsläkare Uppsala läns landsting HIV. Världen i Väntrummet. Smittskyddsenheten

Mats Ericsson Smittskyddsläkare Uppsala läns landsting HIV. Världen i Väntrummet. Smittskyddsenheten Mats Ericsson Smittskyddsläkare Uppsala läns landsting HIV Världen i Väntrummet Smittskyddsenheten Första svenska tidningsartikeln om AIDS (GRID) Smittskyddsenheten 2 Smittskyddsenheten 3 Smittskyddsenheten

Läs mer

Asyl- och migranthälsa

Asyl- och migranthälsa Asyl- och migranthälsa 160919 Program 9.40-10.40 Anders Lindblom Bodil Petersén Läget i Dalarna Smittskydds PM gällande provtagning vid hälsoundersökningar Relevanta informationssidor: FOHM, Rikshandboken

Läs mer

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Utfärdad av: Lars Hagberg Godkänd av: Rune Wejstål Granskad av: Magnus Gisslén Godkänd datum: 2012-02-07 Bakgrund

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer

BLODSMITTA. 1. hiv 2. hepatit B 3. hepatit C. Arne Runehagen

BLODSMITTA. 1. hiv 2. hepatit B 3. hepatit C. Arne Runehagen BLODSMITTA 1. hiv 2. hepatit B 3. hepatit C Arne Runehagen Historik 1981: AIDS beskrevs första gången i USA, året efter även i Sverige. Rubriker från 80-talet Rubriker från 80-talet Rubriker från 80-talet

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En väglednig till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g e n s a b C RFSL Posithiva gruppen Broschyren är framtagen

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2007 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Virushepatiter i primärvården. Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle

Virushepatiter i primärvården. Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle Virushepatiter i primärvården Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle Hepatit C Epidemiologi, smittvägar Globalt: 200 miljoner (iatrogen smitta vanligt) Några 100 i Gävleborg? Ca

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

CMV - transplantation. Fredrik Sund Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

CMV - transplantation. Fredrik Sund Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Uppsala CMV - transplantation Fredrik Sund Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Disposition CMV definitioner CMV diagnostik CMV läkemedel Profylax preemptiv - strategier CMV behandling CMV framtida

Läs mer

Sticktillbud Höstmötet 2016

Sticktillbud Höstmötet 2016 Sticktillbud Höstmötet 2016 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Upplägg Kort om blodsmittor: hiv, hepatit C och hepatit B Rekommenderade åtgärder vid tillbud Att ta med hem Första frågan:

Läs mer

Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion

Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2017-10-03 Utfärdad av: Lars Hagberg, överläkare Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare Revisionsansvarig: Lars Hagberg,

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) EMA/608280/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Rezolsta som beskriver de åtgärder som

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av behandlingsstrategier för HIV-1 smittade i Sverige, från 1980-talet till idag 2009. En litteraturstudie.

EXAMENSARBETE. Utveckling av behandlingsstrategier för HIV-1 smittade i Sverige, från 1980-talet till idag 2009. En litteraturstudie. EXAMENSARBETE 2009:07 HV Utveckling av behandlingsstrategier för HIV-1 smittade i Sverige, från 1980-talet till idag 2009 En litteraturstudie Marie Kerttu Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

PEP och PrEP. Smittskyddsträff oktober 2017 Gunilla Persson Bitr smittskyddsläkare Västerbotten

PEP och PrEP. Smittskyddsträff oktober 2017 Gunilla Persson Bitr smittskyddsläkare Västerbotten PEP och PrEP Smittskyddsträff oktober 2017 Gunilla Persson Bitr smittskyddsläkare Västerbotten PEP=postexpositionsprofylax Möjlighet att ge HIV-mediciner vid risk för överföring av hiv-smitta Måste in

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Arkiverad. Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation. Riskfaktorer för smittöverföring.

Arkiverad. Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation. Riskfaktorer för smittöverföring. Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation Profylax och behandling med antiretrovirala läkemedel och elektivt kejsarsnitt sänker radikalt risken för

Läs mer

Sammanfattning av Hiv-symposium 5-6 december 2002, i Kalmar

Sammanfattning av Hiv-symposium 5-6 december 2002, i Kalmar Sammanfattning av Hiv-symposium 5-6 december 2002, i Kalmar Av Thomas Linglöf. För tionde gången anordnar Bristol-Myers Squibb detta uppskattade HIV-symposium, återigen förlagt till Kalmar där det första

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket

Information från. Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket Årgång 22 nummer 3 maj 2011 sid 8 Antiretroviral behandling av HIV-infektion uppdaterad rekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Inte fritt fram att sälja läkemedel... 9. Antiretroviral behandling av hivinfektion. Biverkningsnytt...

Information. från Läkemedelsverket. Inte fritt fram att sälja läkemedel... 9. Antiretroviral behandling av hivinfektion. Biverkningsnytt... Information från Läkemedelsverket ÅRGÅNG 16 NUMMER 4 JUNI 2005 Antiretroviral behandling av hivinfektion... 10 Läkemedelsverket och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) har tidigare vid två tillfällen,

Läs mer

Hepatit och graviditet. ST-kurs Komplicerad graviditet Gunilla Ajne, KS

Hepatit och graviditet. ST-kurs Komplicerad graviditet Gunilla Ajne, KS Hepatit och graviditet ST-kurs Komplicerad graviditet Gunilla Ajne, KS Hepatit B Ca 350 miljoner bärare i världen Blod, sexuellt, mor-barn Bra stabiliserande men inte botande läkemedelsbehandling Sverige:

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Partnerspårning 25-26 april 2013. Smittskydd Gävleborg

Partnerspårning 25-26 april 2013. Smittskydd Gävleborg Partnerspårning 25-26 april 2013 Smittskydd Gävleborg Program Torsdag 25 april 10.15 Samling med kaffe/the och smörgås 10.45 Välkommen/Inledning Signar Mäkitalo 11.00 Nyheter från Smittskydd Signar Mäkitalo

Läs mer

Blodsmitta Luftburen smitta

Blodsmitta Luftburen smitta Blodsmitta Luftburen smitta 2016-11-08 Birgitta Sahlström, Elisabeth Skalare-Levein Smittskydd Värmland Smittvägar Kontaktsmitta direkt från den som är smittad. indirekt via kontaminerade händer, kläder

Läs mer

Blodburen smitta hos barn och ungdomar. Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus

Blodburen smitta hos barn och ungdomar. Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus Blodburen smitta hos barn och ungdomar Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus Blodsmitta Blodburen smitta hos barn och ungdomar smittan sker via kontakt med blod från mor till barn vid förlossningen

Läs mer

www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010

www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010 www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Översatt från den första engelska utgåvan 2009 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Noak s

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 Vilka smittor talar vi om? De tre viktigaste Hepatit B HIV

Läs mer

Hepatiter och blodsmitta

Hepatiter och blodsmitta Hepatiter och blodsmitta Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter A-E Smittar via infekterat livsmedel (inkl. dricksvatten) Hepatit A Hepatit E Smittar via blod, sexuella kontakter eller mor-barnsmitta

Läs mer

Blod och blodsmitta. Ingrid Isaksson Hösten 2016

Blod och blodsmitta. Ingrid Isaksson Hösten 2016 Blod och blodsmitta Ingrid Isaksson Hösten 2016 Blodsmitta - smittväg Blod blod Via sexuell kontakt Mor-barn Inkubationstid Hepatit B Hepatit C Hiv 2-6 månader 2 veckor 3 (6) månader Infektionstillfället

Läs mer