Avtal om samverkan inom Östersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal om samverkan inom Östersunds kommun"

Transkript

1 Samverkansavtal 1

2 Östersunds kommuns Personalorgan Avtal om samverkan inom Östersunds kommun 1 Dagens förhandling avser ett samverkansavtal, som beskriver hur parterna ska hantera samverkansfrågor inom Östersunds kommun. Med samverkansfrågor menas frågor som berör arbetsmiljö, medbestämmande, kompetens, verksamhet, likabehandling och diskriminering. Parterna konstaterar att i grunden finns ett gemensamt synsätt på hur samverkansfrågor ska behandlas inom Östersunds kommun. motsvarande behandlas i enhetens lokala samverkansgrupp (LSG) Samverkansfrågor som rör flera enheter inom en förvaltning behandlas i förvaltningssamverkansgruppen (FSG). Samverkansgruppen i LSG och FSG har också funktionen skyddskommitté. Samverkansfrågor som rör flera förvaltningar behandlas i den centrala samverkansgruppen (CSG). 2 Så långt som möjligt ska frågorna behandlas direkt av dem som berörs i sitt arbete. Minsta enhet för samverkan är den enskilda enheten eller motsvarande. För att utveckla dialogen mellan arbetsgivare och medarbetare ska arbetsplatsträffarna vara en naturlig del av samverkanssystemet. Arbetsplatsträffarna ska vara regelbundna och arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har ett gemensamt ansvar för att utveckla dialogen. Frågor som tas upp vid arbetsplatsträffen - och som är samverkansfrågor - ska behandlas i samverkansgruppen. Det är arbetsgivarens ansvar att dessa frågor förs vidare dit. Samverkansfrågor som rör enheten eller 2 Arbetsgivaren har även ansvar för att chefer ska omfattas av samverkanssystemet, eftersom de också är arbetstagare. Inom förvaltningarna kan parterna förändra arbetssättet om det finns behov av detta. Respektive förvaltning och berörda fackliga organisationer har då möjlighet att komma överens om en annan organisation för samverkan inom förvaltningen. Tecknar parterna ett nytt kollektivavtal ska utgångspunkten alltid vara att de nämnda samverkansfrågorna så långt som möjligt ska behandlas direkt av dem som berörs i sitt arbete. Parterna har ett gemensamt ansvar för att detta avtal införs och följs upp i verksamheten.

3 I bilaga 1 till detta avtal framgår en närmare redogörelse av denna överenskommelse. Som stöd för arbetet i samverkansgruppen finns ett dialogmaterial. Varje medarbetare har rätt till högst 5 timmars betald ledighet från arbetet per år för facklig information. För att få delta vid facklig information ska medarbetaren vara medlem i en facklig organisation som omfattas av detta avtal. Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2011 med ömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader. Uppsägning ska ske skriftligt och åtföljas av förslag till ny överenskommelse. Samma uppsägningstid gäller för de avtal som tecknas inom respektive förvaltning Till detta avtal biläggs kommunens arbetsmiljö-, medarbetar- och jämställdhetspolicy. Dessa policydokument utgör dock inte en del av detta kollektivavtal. Dessa policydokument ska utgöra ett stöd i samverkansgruppernas arbete. I och med tecknande av detta avtal upphör tidigare samverkansavtal att gälla. 3 Förhandlingarna förklarades avslutade den 18 mars Policy Jämställdhet Medarbetarpolicy Vi gör medborgarnas vardag bättre, vi gör skillnad Policy Arbetsmiljö 3

4 Bilaga 1 Mål Målet är ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare. Målet är också att understödja en ständig utveckling av verksamheten så att den uppfyller kommuninvånarnas krav på kvalitet, effektivitet och service, samt bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Samverkanssystemet ska präglas av en vilja att samverka för att öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet. Grunden för samverkanssystemet är Medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Organisation Så många frågor som möjligt ska behandlas av de som direkt berörs i sitt arbete. Medarbetarens inflytande är basen för samverkanssystemet. Syfte Kommunens organisation präglas av att ansvar och befogenheter ligger långt ut i verksamheten. Samverkan ska knytas nära verksamheten för att öka medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet och ge möjlighet för medarbetarna att påverka i frågor som rör den egna arbetsplatsen. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna i samverkansgruppen har ett gemensamt ansvar för att arbetsplatsträffen utgör grunden för samverkan och att dialogen på arbetsplatserna utvecklas. Det ska vara naturligt att lyfta frågor om arbetsmiljö, medbestämmande, kompetens och likabehandling i det vardagliga arbetet. 4 Minsta enhet för samverkansgrupper är den enskilda enheten eller motsvarande (LSG). Övergripande samverkansfrågor som berör fler enheter inom förvaltningen behandlas i förvaltningssamverkansgruppen (FSG). Samverkansfrågor som berör flera förvaltningar eller är av kommunövergripande behandlas i den centrala samverkansgruppen (CSG). För att enskilda medarbetare ska få möjlighet att diskutera frågor medarbetsgivaren enligt detta avtal, ska arbetsplatsträffar genomföras regelbundet där frågor som rör den egna arbetsplatsen behandlas. Det vill säga, arbetsplatsträffen ska utgöra grunden för arbetet i samverkansgruppen. Målet för arbetsplatsträffen är att alla ska ges möjlighet att delta och träffarna

5 ska dokumenteras. Arbetsplatsträffen kan kombineras med facklig information. För att uppnå målet att det faktiska arbetet med samverkan knyts nära de medarbetare som berörs i sitt dagliga arbete, ska representanter för de fackliga organisationerna i samverkansgruppen normalt vara placerade inom berörd enhet eller förvaltning. En förutsättning för att nå målen med samverkansavtalet är att fackliga representanter finns med i samverkansgruppen. Om inte samsyn kan nås om den fackliga representationen på enhetsnivå eller motsvarande gäller att varje berört fackligt förbund representeras av ett arbetsplatsombud. När den fackliga organisationen ser behov av att skyddsombudet deltar, kan skyddsombud delta i samverkansgruppen. Samverkansgruppernas uppgifter Arbetsmiljölagen, Medbestämmandelagen, och Diskrimineringslagen utgör grunden för arbetet i samverkanssystemet. Det innebär att alla frågor som berörs av dessa lagar behandlas i samverkansgruppen. Verksamhetsfrågor, frågor om företagshälsovård, ett hälsofrämjande arbete och kompetensbehov ska behandlas i samverkansgruppen på ett sådant sätt att alla berörda anställda får information och ges möjlighet att delta i dialogen. Samverkansgruppen ska även behandla arbetsanpassning och rehabiliteringsfrågor, dock ej för enskilda medarbetare. Både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har ett gemensamt ansvar för att skapa delaktighet för alla medarbetare som berörs och genom detta skapa en aktiv och utvecklad samverkan. I FSG ska det finnas två representanter från varje fackligt förbund. Skyddsombud räknas som representant. I CSG ska det finnas en facklig representant per förbund. Ett fackligt förbund kan ge annat fackligt förbund fullmakt att företräda det fackliga förbundet. En sådan fullmakt ska skriftligen meddelas arbetsgivaren. Arbetsgivarrepresentant i samverkansgruppen ska vara ansvarig chef eller någon som ansvarig chef utsett till företrädare. Grunden för arbetsgivarens representation i samverkansgruppen ska vara att skapa de bästa förutsättningarna för samverkan genom dialog. 5 Struktur för arbetsanpassning och rehabilitering Kommunen ska arbeta efter en fastställd rehabiliteringsrutin. Syftet med rehabiliteringsrutinen är att ge både chefer och medarbetare stöd, struktur och vägledning i rehabiliteringsarbetet. De fackliga organisationerna ska vara delaktiga i arbetet när gällande rutiner omarbetas eller om det sker förändringar som påverkar rehabiliteringsarbetet. Företagshälsovård (upphandling och uppföljning) Enligt Arbetsmiljölagen ska företags-

6 hälsovård vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Det innebär att företagshälsovården har en konsultativ roll och ska verka på ett professionellt och oberoende sätt gentemot beställaren och dennes personal. När kommunen upphandlar företagshälsovård ska de fackliga organisationerna vara delaktiga upphandlingsprocessen. Företagshälsovårdens arbete ska kontinuerligt följas upp, utvärderas och utvecklas efter faktiska behov. Förändringar ska ske i dialog med de fackliga organisationerna. Organisation för hälsa och arbetsmiljö Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska systematiskt undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Åtgärder som inte kan vidtas direkt ska tidsplanernas och handlingsplaner ska upprättas. Utifrån de behov som framkommer, ska arbetsgivaren och de fackliga organisationerna svara för att gemensam och relevant utbildning genomförs. Likabehandling Med likabehandling menar vi här frågor som berör jämställdhet, mångfald och diskriminering. 6 Kommunens likabehandlingsarbete ska ske i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Tillsammans med de fackliga organisationerna ska varje förvaltning ta fram en likabehandlingsplan med mål och åtgärder. För att skapa en dialog i samverkansgrupper och vid arbetsplatsträffar finns ett dialogmaterial som kan användas. Skyddskommitté LSG (eller motsvarande) och FSG utgör även skyddskommitté enligt arbetsmiljölagens bestämmelser. CSG ska vara skyddskommitté minst fyra gånger per år och då kan skyddsombud delta när de fackliga organisationerna ser behov av detta. Det ska framgå av kallelse och protokoll när CSG är skyddskommitté. Så långt det är möjligt ska arbetstagarorganisationerna svara för att en eller flera fackliga representanter i samverkansgruppen även är skyddsombud. När samverkansgruppen utgör skyddskommitté ska skyddskommittén verka enligt de bestämmelser som finns i arbetsmiljölagen (kap. 6) samt arbetsmiljöförordningen. En arbetstagarorganisation kan begära att särskild skyddskommitté ska genomföras. Om den fackliga organisationen begär detta när samverkan har påbörjats, ska skyddskommitté genomföras senast inom tio (10) kalenderdager. Tidsfristen räknas från det att den fackliga organisationen begärt att skyddskommitté ska genomföras. Alla elever som genomgår utbildning likställs med arbetstagare. Dock ska omfatt-

7 ning och utformning av elevernas deltagande i skolans arbetsmiljöarbete anpassas efter ålder, mognad och förutsättningar i övrigt enligt Arbetsmiljölagen. Beslut i samverkansgruppen Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor. Arbetsgivarens beslut ska föregås av samverkan så nära berörda medarbetare som möjligt. Rutiner för samverkansgruppens arbete. Kallelse till samverkansgrupp ska ske skriftligen och det ska i kallelsen framgå vilka frågor som ska behandlas i samverkansgruppen. Handlingar som utgör underlag för samverkan i samverkansgruppen ska tillhandahållas de fackliga representanterna i skälig tid innan samverkan genomförs. Med skälig tid avses tid för den fackliga organisationen att sätta sig in i frågan och om behov finns förankra frågan inom den egna organisationen. När den fackliga organisationen vill ta upp en fråga i samverkansgruppen, ska detta meddelas i skälig tid till arbetsgivaren som ska föra upp frågan på samverkansgruppens dagordning. Med skälig tid avses tid för arbetsgivaren att sätta sig in i frågan och om behov finns förankra frågan inom den egna organisationen. Samverkansgruppens möten ska protokollföras och det är arbetsgivaren som ansvarar för att detta sker. Arbetet i samverkansgruppen ska så 7 långt som möjligt läggas på tid som passar deltagarna och verksamheten. Parterna i samverkansgruppen har rätt att anlita hjälp/biträde i de frågor de själva bedömer. Parterna ska dock ta stor hänsyn till syftet med denna överenskommelse, det vill säga att det faktiska arbetet med samverkan ska ske så nära de medarbetare som berörs av frågan i sitt dagliga arbete som det är möjligt. Samverkan i samverkansgruppen ersätter information och förhandling enligt MBL 11, 19 och 38. Den fackliga organisationen kan begära att arbetsgivaren fullgör sin förhandlingsskyldighet enligt MBL. Om en sådan begäran meddelas arbetsgivaren innan samverkan har påbörjats i samverkansgruppen, ska arbetsgivaren kalla till en förhandling enligt 11 MBL. Om en sådan begäran meddelas arbetsgivaren när samverkan har påbörjats, ska den fackliga organisationen begära förhandling enligt 14 MBL. Begäran om förhandling enligt 14 MBL ska meddelas arbetsgivaren skriftligt senast sju kalenderdagar efter att samverkan har avslutats. För att det inte ska uppstå oklarheter när samverkan avslutats och med det när tiden för möjligheten att påkalla förhandling enligt 14 MBL, måste det tydliggöras när samverkan i samverkansgruppen har avslutats. Enligt 12 MBL kan den fackliga organisationen påkalla förhandling i frågor som rör egna medlemmar innan arbetsgivaren fattar och verkställer beslut.

8 Införande och utvärdering Parterna ska gemensamt arbeta med att införa och följa samverkansavtalet. Om parterna anser att det föreligger behov av utvärdering efter införandet, ska målen och metoden som anges i detta avtal och bilagan till avtalet utgöra grunden för utvärderingen. Frågan om utvärdering ska prövas senast den 31 december Tecknande av samverkansavtal inom Östersunds kommun Genom det lokala partsgemensamma arbetet med samverkansavtalet, kommer denna överenskommelse träffas med samtliga fackliga organisationer inom Östersunds kommun. Närvarorätt i nämnder Nämnder som har rollen som beställare i organisationen ska förhandla i alla frågor som anger inriktning av de olika verksamheterna och som indirekt berör de anställda i kommunen. Den fackliga närvarorätten gäller i samtliga nämnder och styrelser med undantag av kommunstyrelsen. Närvarorätten gäller inte i några nämndeller styrelseutskott. Närvarorätten är tillåten i frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. Högst tre (3) personalföreträdare äger rätt att närvara. Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun, Östersund

Samverkansavtal ESLÖVS KOMMUN

Samverkansavtal ESLÖVS KOMMUN Samverkansavtal i ESLÖVS KOMMUN Inledning Samverkan omfattar alla de frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, och där medbestämmandelag (MBL) och arbetsmiljölag (AML) ställer krav

Läs mer

Förnyelse Arbetsmiljö och Samverkan FAS

Förnyelse Arbetsmiljö och Samverkan FAS 1 (4) Lokalt kollektivavtal i Borgholms kommun Förnyelse Arbetsmiljö och Samverkan FAS Utgångspunkt samverkan Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

Lokalt kollektivavtal, 081202

Lokalt kollektivavtal, 081202 Samverkansavtal 1 Lokalt kollektivavtal, 081202 SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2008 1 Vimmerby kommun vill skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en god arbetsmiljö, där

Läs mer

Lokalt Samverkansavtal

Lokalt Samverkansavtal Lokalt Samverkansavtal 1 Inledning Trelleborgs kommun genom kommunstyrelsens personalutskott och förtecknade kollektivavtalsbärande organisationer har med detta avtal tillsammans utformat ett samverkanssystem

Läs mer

Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet. Avtal om samverkan En fungerande samverkan förutsätter en dialog mellan såväl de olika nivåerna i organisationen som mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatserna. Det är viktigt att understryka

Läs mer

av arbetsmiljöuppgifter

av arbetsmiljöuppgifter 1 (6) ÅNGEWOLMS ItOMMUN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ängelholms kommun Från Kommundirektör till Ekonomichef 2 (6) ÅNGELHOUiS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Ängelholms kommun I min egenskap

Läs mer

Utveckling genom samverkan ett gemensamt synsätt på verksamhetsutveckling, MBL och arbetsmiljölagen i Nacka kommun.

Utveckling genom samverkan ett gemensamt synsätt på verksamhetsutveckling, MBL och arbetsmiljölagen i Nacka kommun. Samverkansavtal Innehåll 1 4 2 Avsiktsförklaring 4 3 Parternas målsättning 5 4 Arbetsplatsträffar 5 5 Utvecklingssamtal 6 6 Samverkansgrupp (samverkanskommitté) 7 7 Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 8 Uppföljning

Läs mer

Anvisning om psykosocial skyddsrond

Anvisning om psykosocial skyddsrond ANVISNING Gäller från och med 2011-09-02 Anvisning om psykosocial skyddsrond Gäller fr o m 2000-10-01 Ändrad fr o m 2003-01-01, 2011-09-02 Denna anvisning grundar sig på: Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160)

Läs mer

Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen

Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen - ställning i Lärarförbundet och företrädarskap i skolledarfrågor Skolledare är en medlemsgrupp inom Lärarförbundet och är enligt Lärarförbundets stadgar en förening,

Läs mer

Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete - Bilaga 2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt returnering av arbetsmiljöuppgifter

Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete - Bilaga 2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt returnering av arbetsmiljöuppgifter Bilaga 2 Sidan 1 av 6 Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete - Bilaga 2 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt returnering av arbetsmiljöuppgifter Innehållsförteckning Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

BILAGA E INSTRUKTION FÖR ARBETSMILJÖOMBUD OCH HUVUDARBETSMILJÖOMBUD

BILAGA E INSTRUKTION FÖR ARBETSMILJÖOMBUD OCH HUVUDARBETSMILJÖOMBUD BILAGA E INSTRUKTION FÖR ARBETSMILJÖOMBUD OCH HUVUDARBETSMILJÖOMBUD Både arbetsmiljöombud och arbetsgivarens företrädare ska ta del av innehållet i denna instruktion. Arbetsmiljöombud (skyddsombud) företräder

Läs mer

Mellan Landskrona kommun, nedan kallad Landskrona och Svalövs kommun, nedan kallad Svalöv samt Bjuvs kommun, nedan kallad Bjuv har träffats

Mellan Landskrona kommun, nedan kallad Landskrona och Svalövs kommun, nedan kallad Svalöv samt Bjuvs kommun, nedan kallad Bjuv har träffats Mellan Landskrona kommun, nedan kallad Landskrona och Svalövs kommun, nedan kallad Svalöv samt Bjuvs kommun, nedan kallad Bjuv har träffats SAMVERKANSAVTAL om Räddningstjänst samt gemensam Räddningschef

Läs mer

Fördelning. Angelholms kommun

Fördelning. Angelholms kommun 1 (6) ANGBUfOUtS KOMMUN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Angelholms kommun Kommunstyrelsens ordförande till kommundirektör 2 (6) ÄN(jELHOL\1S KOM.\lll:-l Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Ängelholms

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR NORRMALMS STADSDELSNÄMNDS VERKSAMHETER

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR NORRMALMS STADSDELSNÄMNDS VERKSAMHETER Utkast Sida 1 (9) 2015-10-29 Dnr 1.1.-485/2015 ARBETSMILJÖPOLICY FÖR NORRMALMS STADSDELSNÄMNDS VERKSAMHETER Policyn är fastställd av Norrmalms stadsdelsnämnd den 19 november 2015 och gäller från och med

Läs mer

Skolinspektionen Nyanlända 2016

Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av samtliga skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever. Målet med granskningen är att identifiera vanligt förekommande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018

Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018 1 (5) Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: SN 2015-03-18 106, VON 2015-03-26

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44.

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44. 1 Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Fastställd 2015-09-17, 44. 1 2 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i IT-företagen

Avtal om lokal lönebildning i IT-företagen Avtal om lokal lönebildning i IT-företagen Bilaga 2 2003 Avtalsområde Telecom ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation CF Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde Telecom mellan ALMEGA

Läs mer

Vid Banverket skall en central samverkansgrupp utgöra forum för arbetsmiljöfrågor av övergripande betydelse.

Vid Banverket skall en central samverkansgrupp utgöra forum för arbetsmiljöfrågor av övergripande betydelse. Ert datum AVTAL Adm. avdelningen SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-44 50 00 Telefax 0243-44 55 50 www.banverket.se AMLA-BV 2004 Detta avtal tecknas för att avtalet Samverkan

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialförvaltningen 1(5) Dokumentnamn: Rutin Lex Sarah Dokumentansvarig: Förvaltningschef Utfärdat av: Förvaltningschef Beslutad av: Förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Ersätter tidigare Rutin Lex

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Introduktion

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Introduktion Sid 1 av 12 Allmänt Exempel på fysiska faktorer: Luft vi andas in Ljud Kemikalier Ljus Fysisk belastning, Belastningsergonomi Maskiner Exempel på psykiska faktorer: Arbetsmängd, Belastning Arbetsinnehåll,

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Kiruna kommun. Medarbetarenkäten är en

Läs mer

Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS

Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS Denna överenskommelse om användandet av uppföljningssystemet SUS, nedan kallat SUS, gäller mellan Försäkringskassan 103 51 Stockholm Organisationsnummer:

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Rektors uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Rektors uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektor BESLUT 2006-09-18 Dnr A10 3432/06 (ersätter Dnr A10 3367/03) Rektors uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Enligt 3 kap. 2 arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Juridisk vägledning Granskad juni 2012 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Personalen är skyldig att anmäla

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2012

Vägledning till Lönebildningsavtal 2012 Vägledning till Lönebildningsavtal 2012 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007-06-01 2008-05-31

Jämställdhetsplan 2007-06-01 2008-05-31 Kommunledningskontoret Jämställdhetsplan 2007-06-01 2008-05-31 Plan antagen av kommunfullmäktige 2007-06-25, 100 Grundläggande värderingar En jämlik arbetsplats är grundläggande för ett gott arbetsresultat

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Policy för integration och inkludering av nyanlända i Lidingö stad

Policy för integration och inkludering av nyanlända i Lidingö stad 1 (5) DATUM DNR 2015-11-09 KS/2015:234 Policy för integration och inkludering av nyanlända i Lidingö stad Antagen av kommunfullmäktige den 23 november 2015 2 (5) Inledning Lidingö stad har en lång historia

Läs mer

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern 2011-09-20 Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern Förskola Öppen förskola Pedagogisk omsorg Måluppfyllelse och resultat Här beskrivs verksamhetens sammantagna

Läs mer

Lag och avtal. - Beatrice Rodin, förhandlare, SKL

Lag och avtal. - Beatrice Rodin, förhandlare, SKL Lag och avtal - Beatrice Rodin, förhandlare, SKL Införandet av heltidsorganisation, lag och avtal Hög tid för heltid Konferens i Malmö, Stockholm, Göteborg Januari 2016 Några utmaningar i heltidsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Grunduppgifter Likabehandlingsplan 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechefen Vår vision Till Pusselbitens förskola går alla utan rädsla för att bli utsatt

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet, bilaga 2.

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet, bilaga 2. 10 UMEÅ UNIVERSITET Arbetsmiljökommittén Beslut Dnr FS 1.1.2-723-14 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet, bilaga 2. Uppgiftsfördelare, befattning, fakultet/institution/avdelning/enhet/motsvarande

Läs mer

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström Elevinflytande i planeringen av undervisningen BFL-piloter 121114 Mats Burström Ur Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,

Läs mer

Rehabilitering. Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden. Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6

Rehabilitering. Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden. Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6 Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Personalavdelningen Dnr 1517/09-200 Rehabilitering Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden Sid: 2 / 6 Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden

Läs mer

MBL-förhandling Vad gäller på HP

MBL-förhandling Vad gäller på HP MBL-förhandling Vad gäller på HP Agenda Varför kollektivavtal? Varför MBL? När behöver du förhandla? Förhandlingsprocess - Chef 2 1/28/2010 Copyright 2003 HP corporate presentation. All rights reserved.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 - Hagagymnasiets plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1. Inledning Bestämmelser i 14 a kap.

Läs mer

Fråga 1: Vilka analyser gör ni angående sjukskrivningsnivåerna?

Fråga 1: Vilka analyser gör ni angående sjukskrivningsnivåerna? KF 06:1 Dnr KS/2016:205-035 2016-04-13 1/3 Svar på interpellation ställd av Ragnar Lindén (MP), Madeleine Bilberg (MP), Josefin Valham (MP) och Björn Siljeström (MP) om personalpolitik och kommunen som

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Version: 1.0 Fastställd: KS 2016-05-31, 152 Uppdateras: 1. Nolltolerans för kränkande särbehandling 1.1 Vad är kränkande särbehandling? 1.2 Vissa beteenden är alltid

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplanen gäller enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (kap. 6) Reviderad september 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Anställningsskydd, LAS, visstidsanställning, konvertering, vårdnadsbidrag, föräldraledighet

Anställningsskydd, LAS, visstidsanställning, konvertering, vårdnadsbidrag, föräldraledighet Cirkulärnr: 16:12 Diarienr: 16/01971 P-cirknr: 16-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anställningsskydd, LAS, visstidsanställning, konvertering, vårdnadsbidrag, föräldraledighet Tommy

Läs mer

Anvisning om arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen

Anvisning om arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen ANVISNING Gäller från och med 2009-01-09 Anvisning om arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen Gäller fr o m 2009-01-09 Denna anvisning grundar sig på: Arbetsmiljölagen (1977:1160) AFS 2001:1, Systematiskt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Anvisning om tjänstledighet

Anvisning om tjänstledighet Anvisning om tjänstledighet Gäller fr o m 2012-07-01 Anvisningen grundar sig på: Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning Föräldraledighetslagen (1995:584) Lag (1997:1293) om rätt

Läs mer

Avtal om distansarbete

Avtal om distansarbete Avtal om distansarbete Arbetstagaren:... Prefekt:... Datum:... Riktlinjer för distansarbete inom Karolinska Institutet Med teknikens hjälp kan vi idag sköta alltfler arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna Senast genomläst och reviderad på Personalmötet den 12 januari 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna Innehållsförteckning: Sid. Målsättning...2 Vad säger läroplanen..3 Definitioner.4-5

Läs mer

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Det lönegrundande medarbetarsamtalet syftar till att: vara ett instrument för planering, styrning och utvärdering, vara ett medel för att föra ut verksamhetens

Läs mer

Ledaravtalet 1 (5) Giltighetstid Gäller tillsvidare. Livsmedelsföretagen och Ledarna är ense om följande huvudavtal.

Ledaravtalet 1 (5) Giltighetstid Gäller tillsvidare. Livsmedelsföretagen och Ledarna är ense om följande huvudavtal. 1 (5) Giltighetstid Gäller tillsvidare Ledaravtalet Livsmedelsföretagen och Ledarna är ense om följande huvudavtal. Gemensamma utgångspunkter Livsmedelsföretagen och Ledarna är ense om att lönebildningen

Läs mer

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad En policy ger stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar i Lidingö stad. Att kommunikationen fungerar är viktigt för att vi ska kunna

Läs mer

Innehåll. Begrepp. Policy för delaktighet på lika villkor

Innehåll. Begrepp. Policy för delaktighet på lika villkor Policy för delaktighet på lika villkor Innehåll Innehåll... 2 Begrepp... 2 Inledning... 3 Askersunds kommuns ledord... 4 Vi ska vara tillgängliga för alla... 4 Bristande tillgänglighet som grund för diskriminering...

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av ett nytt universitet som omfattar verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av ett nytt universitet som omfattar verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av ett nytt universitet som omfattar verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar Dir. 2008:146 Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 2008 Sammanfattning

Läs mer

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering 1 Fackets uppdrag Medlemmarnas intresseorganisation Inte ta över andras ansvar men ligga steget

Läs mer

Den sammanvägda bilden visar på en hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang.

Den sammanvägda bilden visar på en hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare. Här finns hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Medarbetare känner

Läs mer

Likabehandlingsplan. introduktionsprogrammet i Kungsörs. Vuxenutbildningen och. kommun

Likabehandlingsplan. introduktionsprogrammet i Kungsörs. Vuxenutbildningen och. kommun Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet i Kungsörs kommun 2016 Likabehandlingsplan Deklaration Kungsörs kommun arbetar för att alla elever ska ha samma rättigheter. På vuxenutbildningen

Läs mer

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare Hela arbetslaget

Läs mer

Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012

Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012 Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde lagen

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplanen för 2016 utgår från de beslut till verksamhetsinriktning och budget som kongressen antog vid 2014 års kongress. Den nya verksamhetsinriktningen sträcker sig fram

Läs mer

Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen Bilaga Till grund för ett fördjupat näringspolitiskt arbete ingår undertecknad kommun inom Stockholmsregionen följande avtal med Stockholm Business Region AB om samarbete inom ramen för Näringslivspolitiskt

Läs mer

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barnoch ungdomsvård

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barnoch ungdomsvård Yrkesintroduktion för socialtjänstens barnoch ungdomsvård Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR SOCIALTJÄNSTENS BARN- OCH UNGDOMSVÅRD 1 Guide till webbaserat stöd Socialnämnden ansvarar för

Läs mer

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola inom omsorg och skola VÅLD HOT OCH Den här informationen bygger på Arbetarmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2. Reglerna gäller alla arbetsplatser där det finns risk för våld eller

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN för Storvretaskolan läsåret 2010-2011

ELEVHÄLSOPLAN för Storvretaskolan läsåret 2010-2011 UPPSALA KOMMUN STORVRETASKOLAN 2009-06-15 ELEVHÄLSOPLAN för Storvretaskolan läsåret 2010-2011 Syfte med elevhälsoplanen: att beskriva elevhälsoarbetet och arbetsgång samt att ange ramar för ansvar. Mål

Läs mer

Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra. Elevhälsoplan. Verksamhetsområde Södra. F-klass åk 3. Fritidshem. Solenskolan.

Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra. Elevhälsoplan. Verksamhetsområde Södra. F-klass åk 3. Fritidshem. Solenskolan. Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra F-klass åk 3 Fritidshem Solenskolan Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var

Läs mer

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi KOMMUNICERA och nå dina mål Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi The two words information and communication are often used interchangeably, but they signify quite different things. Information

Läs mer

Rutiner och information om systematiskt arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 vid Lysekils FF

Rutiner och information om systematiskt arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 vid Lysekils FF Rutiner och information om systematiskt arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 vid Lysekils FF Senast uppdaterad: 2012-09-17... Vår arbetsmiljöpolicy Risker på arbetsplatsen Lysekils FF har en övergripande

Läs mer

Processinriktning. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/2121 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare

Processinriktning. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/2121 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Processinriktning Anvisning Diarienummer: KS 2015/2121 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn Beslutad av: Förvaltningsledningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård 2014 2016 1. Parter Kommunerna och landstinget i Uppsala län är parter i denna överenskommelse. 2. Inledning och bakgrund I Socialstyrelsens

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013 2013-04-16 AN-2013/240.739 1 (10) HANDLÄGGARE Malmsten, Susanne Äldreomsorgsnämnden Susanne.Malmsten@Huddinge.se Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra M Karlsson

Läs mer

Lokalt avtal om samverkan för utveckling

Lokalt avtal om samverkan för utveckling " GS un42.4, ki os us LINKÖPINGS UNIVERSITET Avtal 2014-06-16 LLFP 14/12 Dnr LiU 2014-01109 Lokalt avtal om samverkan för utveckling Syftet med avtal om samverkan för utveckling är att: öka delaktigheten

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare KS-2015/141

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare KS-2015/141 Kommunstyrelsens arbetsutskott 58 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-04-13 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare KS-2015/141 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Skyddsombudets handlingsplaner och utredning

Skyddsombudets handlingsplaner och utredning Skyddsombudets handlingsplaner och utredning Glöm inte att skyddsombudets utredning ska innehålla alla uppgifter som finns i de tre checklistorna nedan. Skyddsombudets handlingsplan del 1 Vad innehåller

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Kultur- och föreningsnämnden

Arbetsmiljöplan 2016. Kultur- och föreningsnämnden Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-24 KFN 2015.0119 Handläggare Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Arbetsmiljöplan 2016 Sammanfattning Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall

Läs mer

Bilaga 1. Tele2 Sverige AB. Löneavtal

Bilaga 1. Tele2 Sverige AB. Löneavtal Bilaga 1 Tele2 Sverige AB Löneavtal giltighetstid 1 maj 2016 30 april 2017 Avtal om löner för Tele2 Sverige AB 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller mellan Tele2 Sverige AB, 556267-5164 ( Tele2 ) samt Tele2

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Datum 2014-01-29 Verksamhetsplan 2014 Vision Södertäljeavdelningen Visions framtidsidé Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. Visions medlemslöfte:

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Avtal om samverkan för utveckling vid FMV

Avtal om samverkan för utveckling vid FMV Avtal om samverkan för utveckling vid FMV Ett avtal som skall underlätta att det skapas goda kommunikationer mellan medarbetare och ett öppet och utvecklande klimat på arbetsplatsen. Innehåll Vad är samverkansavtalet?...

Läs mer

Tillkom i ett gammalt styrsystem där staten var huvudman Ändrad vid ett 70-tal tillfällen vilket lett till brister i struktur och logik

Tillkom i ett gammalt styrsystem där staten var huvudman Ändrad vid ett 70-tal tillfällen vilket lett till brister i struktur och logik Den nya skollagen Nuvarande skollag är på olika sätt föråldrad Tillkom i ett gammalt styrsystem där staten var huvudman Ändrad vid ett 70-tal tillfällen vilket lett till brister i struktur och logik Avspeglar

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling I föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) definieras kränkande särbehandling som följande: "Handlingar som riktas mot

Läs mer

Botkyrka kommuns medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2010

Botkyrka kommuns medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2010 Sida 1 Botkyrka kommuns medarbetarundersökning rapport - 2010 Antal svar på Totalt: 4135 av 5125 (80,7%) Antal svar på Kommunledningsförvaltningen: 19 av 22 (86,4%) Antal svar på BUF Totalt: 1829 av 2364

Läs mer

Vägledning. De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring

Vägledning. De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring 10 maj 2016. Översättning till svenska. Innehållsförteckning

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets allmänna råd för individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen; SKOLFS 2009:16 Utkom från trycket den 4 februari 2009 beslutade

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Frösunda Omsorg AB Org.nr. 556386-7398 Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Frösunda Omsorg AB 3(7) För att huvudmannen ska kunna ta ansvar för att eleverna i grundsärskolan får en utbildning

Läs mer

Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket 2011-10-19 1

Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket 2011-10-19 1 Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket 2011-10-19 1 Arbetsmiljölagen de grundläggande reglerna Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljöverket 2011-10-19 2 Lagens

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsgivares perspektiv på sjukskrivning Linköping den 7 februari 2014

Arbetsgivares perspektiv på sjukskrivning Linköping den 7 februari 2014 Försäkringsmedicinsk kurs för ST-läkare Arbetsgivares perspektiv på sjukskrivning Linköping den 7 februari 2014 Jonas Forssell The Heart of Your Process Exempel på produkter från Sulzer i Vadstena Copyright

Läs mer

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Godkänd av direktionen 2014-01-XX 2014-01-13 Sida 1 Förslag till internkontrollplan för 2014 Direktionen fastställer varje år områden för intern

Läs mer

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 1 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2008 Antagen av tekniska nämnden den 27 februari 2008 9 2 Jämställdhetsplan för TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planen gäller from 1 januari 2008 tom den 31 december

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 30 augusti 2012 7 Paragraf Diarienummer AN-2012/553.739 Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut

Läs mer

Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering

Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering Ds 2010:20 Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering Lättläst sammanfattning Integrationsoch jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om förlängda semesterperioder.

Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om förlängda semesterperioder. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen 2013-04-10 LS 1303-0334 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 0001 8 Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om förlängda semesterperioder

Läs mer