Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal"

Transkript

1 Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer

2 Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet. Kommunens samverkansavtal har som mål att integrera de dialoger som har sin grund i de båda lagarna, MBL och AML. Det betyder bland annat, att avsikten med samverkansavtalet är att fördjupa partsdialogen så att samverkan omfattar alla frågor av betydelse för de anställda, alltså mer omfattande än den formella förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen. När en fråga blir föremål för partsbehandling i en samverkansgrupp, ska beredningsarbetet ha omfattat den dialog mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud som förutsätts i arbetsmiljölagen. Samverkanssystemet ska stödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Utveckling kräver en målinriktad process där alla är delaktiga. Som en del av utvecklingsarbetet ingår att stödja jämställdhets- och mångfaldsarbete samt att motverka alla former av diskriminering. Samverkanssystemet ska bidra till att skapa bättre beslutsunderlag och ökad förståelse för de beslut som fattas. Systemet ska underlätta samverkan såväl mellan arbetsgivaren och de anställda som mellan parterna. Därigenom ökar möjligheterna till delaktighet och medinflytande. Systemet syftar även till att se och hantera hälso-, arbetsmiljö-, medbestämmande- och verksamhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv, samt att utveckla organisationens kompetens i dessa frågor. Former för samverkan enligt Samverkansavtalet Arbetsplatsträffen ger medarbetaren möjlighet till inflytande i direkt dialog med arbetsgrupp och chef och är ett forum för ömsesidigt informationsutbyte mellan chef medarbetare samt medarbetare sinsemellan. På arbetsplatsträff behandlar man lämpligen frågor som rör löpande verksamhet, som exempelvis arbetsinnehåll, uppdrag och mål, planering av verksamheten, arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete och information från samverkansgrupp. Medarbetarsamtal ger möjlighet till dialog mellan chef och medarbetare i frågor som rör den enskilde medarbetaren. Samverkansgruppen ger medarbetaren inflytande via de fackliga organisationerna, partssamverkan. Samverkansgrupp används för att ge information, för dialog och utveckling av verksamheterna samt för ärendehantering då arbetsgivaren fullgör sin förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen. I dessa tre former handlar det om att skapa möjligheter till inflytande och till att få verksamhetsfrågor så allsidigt belysta som möjligt och därigenom skapa ett bättre beslutsunderlag. Det är chefen/arbetsgivaren som fattar beslut i sakfrågorna efter samverkan. 1

3 Samverkansgrupp - Partssamverkan Skyddskommitté Partssamverkan Partssamverkan sker i samverkansgrupp. Varje verksamhetschef ska i en samverkansgrupp kunna behandla frågor som rör dennes verksamhet inom ramen för sina beslutsbefogenheter. I samverkansgrupp fullgör kommunen sina skyldigheter gentemot de fackliga organisationerna som har sin grund i medbestämmandelagen både avseende information och förhandling. Uppkommer oenighet vid behandling av fråga är arbetsgivaren dock skyldig att fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt 11 MBL. I dessa fall kallar arbetsgivaren till förhandling i frågan. Det är berörd chef som har ansvaret att kalla till förhandling, genomföra förhandling och slutföra ärendets hantering. I samband med detta kan det vara naturligt att berörd chef begär stöd i förhandlingsprocessen. Kommunen representeras i verksamheten av chefer, som i egenskap av arbetsgivarföreträdare har fått befogenhet att fatta beslut. Beslutanderättens omfattning framgår av delegationsordningar och andra styrdokument. Eftersom kommunorganisationen varierar inom olika verksamheter, är det nödvändigt att förvaltningsledningarna utformar samverkansorganisationen i dialog med de fackliga organisationerna som tecknat samverkansavtal med Håbo kommun. Fackliga organisationer som har olika medlemsgrupper inom en verksamhet kan behöva ha flera företrädare i samverkansgruppen. Då ska den fackliga organisationen tydligt ange vem av representanterna som ytterst företräder organisationen, alltså avgör om man är samstämmig med arbetsgivaren eller har en avvikande mening. I samverkansgrupp ska enbart behandlas frågor som direkt berör gruppens verksamhetsområde. Samverkan slutförs på den organisatoriska nivå där frågan hör hemma. Arbetsmiljöarbete enligt AML Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Med arbetsgivare avses enligt arbetsmiljölagens förarbeten även den som företräder arbetsgivaren. Under vissa förutsättningar kan därför alla chefer ha arbetsgivaransvar och kan bli straffrättsligt ansvariga. Samverkansavtal i Håbo kommun reglerar att samverkansgrupperna på förvaltnings- och kommunnivå är skyddskommittéer för respektive förvaltning/ för kommunen enligt arbetsmiljölagen (AML). I övriga samverkansgrupper ska emellertid också arbetsmiljöfrågor behandlas i enlighet med det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1, ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och därför måste man ordna arbetet så att skyddsombud kommer in i processen i ett tidigt skede. Det är en fördel att regelmässigt bjuda in skyddsombud till samverkansgruppens möten så att man inte missar arbetsmiljöaspekterna i de olika verksamhetsfrågor som avhandlas. Inom en samverkansgrupps verksamhetsområde kan det finnas flera skyddsombud och då kommer man överens i samverkansgruppen om vem/vilka som kallas till samverkansgruppens möten för de olika frågorna. 2

4 Frågor som ska hanteras i samverkansgruppen Partssamverkan enligt MBL innan beslut fattas Partssamverkan i samverkansgrupp ska ske i två typfall: Verksamhetsfallet innan arbetsgivaren fattar beslut om viktigare förändring i verksamheten Arbetstagarfallet innan arbetsgivaren fattar beslut om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för medarbetare som tillhör facklig organisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Tumregel En tumregel kan vara att mindre frågor som enbart berör den egna arbetsgruppen kan avhandlas på arbetsplatsträff och i frågor av större vikt som behöver utredas planerar man in partssamverkan som ett led i beredningen av ärendet. Exempel på frågor som alltid ska partssamverkas i samverkansgrupp innan beslut fattas, förvaltningsgemensam så väl som lokal Organisationsförändringar inklusive neddragning/indragning/ej återbesättning av tjänst Ombyggnationer och övriga lokalförändringar Internbudget i de olika beslutsleden inom förvaltningen Större förändringar av en tjänsts eller arbetsgrupps uppdrag Omfattande förändring av arbetstid Rekrytering av chefer Inhyrning av personal samt anlitande av organisationskonsulter om arbetet inte är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap Systematiskt arbetsmiljöarbete Policies och riktlinjer som rör verksamheten KomSam behandlar kommunövergripande policies och riktlinjer Informationsfrågor som alltid ska tas upp i samverkansgrupp: Information kring budget, ekonomi och verksamhet ska ges löpande vid samverkansgruppsmöten enligt MBL 19. Information från arbetsplatsträff Exempel på frågor som inte ska partssamverkas Mindre förändringar av innehållet i en redan befintlig tjänst Rekryteringar av medarbetare och vikarier utan chefsarbetsuppgifter Enskild löneöverenskommelse Enskild arbetstagares rehabilitering eller omplacering Beslut om avstängning och disciplinåtgärd Övertalighetsfrågor ska förhandlas enligt LAS och MBL 11 Kollektivavtal Arbetsmiljöarbete i samverkansgrupp = skyddskommitté I kommunen är KomSam central skyddskommitté för hela kommunen, tillika skyddskommitté för kommunstyrelsens förvaltning. 3

5 För övriga förvaltningar gäller att den förvaltningsövegripande samverkansgruppen utgör förvaltningens skyddskommitté. Det framgår av den särskilda delegationen av arbetsmiljöarbetsuppgifter per förvaltning vilken chef som ska hantera vilka frågor i olika sammanhang och på vilken organisatorisk nivå frågorna ska hanteras. Enligt Arbetsmiljölagen ska det systematiska arbetsmiljöarbetet omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet Det är viktigt att det framgår av handlingar och beslutsunderlag att sådan medverkan skett och hur den genomförts. En sådan handling kan vara ett protokoll från en skyddsrond eller en skriftlig bedömning gällande risk för ohälsa och olycksfall med tillhörande åtgärdsplan. Vid möte i samverkansgrupp kan det vara av värde att skyddsombud medverkar och bidrar med sina synpunkter och överväganden. Exempelvis ska arbetsgivaren i arbetet med en ny organisation tidigt koppla in skyddsombuden för att gemensamt med dem och berörda anställda göra den riskbedömning som Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete 4 och 8 (AFS 2001:01) föreskriver: När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. På motsvarande sätt ska arbetsgivaren genom samverkansorganisationen fortlöpande hålla de fackliga organisationerna orienterade om och delaktiga i det pågående arbetet. När det slutliga organisationsförslaget blir föremål för partssamverkan med de fackliga organisationerna är således de arbetsmiljörelaterade aspekterna beaktade i förslagets utformning. Exempel på frågor som ska tas i KomSam och förvaltningarnas skyddskommittéer 1. Årlig genomgång och planering av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete vilket exempelvis kan vara: Planera skyddsronder för kommande året Följa upp sjukfrånvaron i verksamheterna Följa upp arbetsskade- och tillbudsrapporterna inklusive hot och våld Se över delegationen av arbetsmiljöarbetsuppgifterna Följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen 2. Utbildningsbehov beträffande arbetsmiljöarbete hos chefer, skyddsombud och medarbetare kartläggs anordnas antingen i egen regi, i samarbete med personalavdelningen eller genom att köpa in utbildning 3. Följa upp hur rehabiliteringsarbetet fungerar i förvaltningen 4. I samband med årsberättelse lämna redogörelse till nämnden om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet förlöpt under året. Redogörelsen bör bland annat innehålla a) sammanfattning av årets ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud, b) uppföljning av utdelade arbetsmiljöuppgifter och redogörelse för eventuella utbildningsinsatser, vilka också ska budgetteras för i kommande års budget Handlingsplaner i samband med uppkomna akuta situationer som påverkar arbetsmiljön, exempelvis brand, översvämning och i samband med hot och våld, ska behandlas i lokal samverkansgrupp och förvaltningens skyddskommitté enligt AML så snart det är praktiskt möjligt. 4

6 Formalia Beslut Det är alltid arbetsgivaren/chefen som fattar beslut i sakfrågan efter samverkan enligt samverkansavtalet. Arbetsgivaren ansvarar för att frågor behandlas i samverkansgrupp innan beslut fattas och för att informera i verksamheten om fattade beslut. Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor. Kallelse och dagordning Arbetsgivaren svarar för att kallelse och dagordning skickas ut senast sju dagar innan mötestillfället. Av dagordningen ska framgå: Mötets start- och sluttid Plats för mötet Informationsfrågor Dialogfrågor Ärendehantering inför arbetsgivarens beslut. I dessa ärenden ska handlingarna som skickas ut innehålla underlag och arbetsgivarens förslag till beslut. Det ska framgå om ärendet/frågan är ett skyddskommittéärende eller ett ärende enligt medbestämmandelagen. Informationsfrågor Chefen informerar i enlighet med MBL 19. Parterna informerar varandra i aktuella frågor som rör verksamheterna. I protokollet görs en kort sammanställning av informationen. Dialog och redovisning Under denna punkt ska samverkansgruppen föra en dialog om hur verksamheten fungerar och vad man bör vidta för åtgärder som främjar verksamheten, det vill säga verksamhetsutveckling. Dialogen är en öppen kommunikation mellan ledamöterna i samverkansgruppen, ett ömsesidigt utbyte av idéer och erfarenheter. Det som tas upp under dialogfasen redovisas på slutet och dokumenteras kortfattat. I denna dokumentation ska det inte framgå vem som sade vad utan bara själva sakinnehållet. Dessa anteckningar kan läggas som en bilaga till protokollet. Väljer man att göra så har man bara en kort punkt i protokollet med hänvisning till bilaga. Ärendehantering I ärendehanteringen fullgör, som tidigare sagts, arbetsgivaren sin förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen. Protokollet Av protokollet ska framgå Ärendemening Arbetsgivarens förslag till beslut Arbetstagarnas eventuella yrkanden kan lämnas antingen som en bilaga eller som en skrivning i protokollet 5

7 Arbetsgivarens ställningstagande till inlämnade yrkanden Huruvida parterna är samstämmiga eller oeniga beträffande arbetsgivarens förslag till beslut Vid oenighet är det av särskild vikt att den aktuella paragrafen justeras vid sittande möte för att processen att kalla till förhandling enlig MBL 11 ska komma igång så fort som möjligt. OBS! Om oenighet råder efter förhandling enligt MBL 11 kan arbetstagarorganisation begära att arbetsgivaren förhandlar med central arbetstagarorganisation (MBL 14). Begäran om sådan förhandling ska göras skriftligt och vara inlämnad senast inom sju dagar efter att den lokala förhandlingen avslutats. Begäran ska inlämnas till den enhet som fullgjort den lokala förhandlingen. Avsteg från behandling av fråga i samverkansgrupp Det kan finnas tillfällen, t.ex. en fråga som enbart berör en enskild arbetstagarorganisation eller där en särskilt skyndsam hantering är nödvändig då man vill hantera fråga på annat sätt. Denna möjlighet ska dock användas med stor restriktivitet och enbart i situationer där sedvanlig behandling i samverkansgrupp orsakar betydande svårigheter. I dessa fall tillämpas bestämmelserna i medbestämmandelagen respektive arbetsmiljölagen. Det innebär att arbetsgivaren kallar till förhandling enligt 11 MBL alternativt att arbetstagarorganisation begär förhandling med stöd av 12 i samma lag. Självklart kan även här en fortsättning bli aktuell i form av begäran om central förhandling enligt 14 MBL, om samsyn inte kan uppnås vid det första förhandlingstillfället. Tvister Enligt SKL är den egentliga anledningen till att det blir centrala tvisteförhandlingar angående brott mot samverkansavtal att inblandade personer inte kommer till tals med varandra. SKL understryker vikten av att beslutande chef utvecklar en fingertoppskänsla i detta sammanhang och en fungerande dialog med medarbetarna och de fackliga representanterna. 6

8 Lathund Exempel på ett arbetssätt för ärende/ frågeställning/ idé i enlighet med samverkansavtalets intentioner En fråga väcks på något sätt på förvaltningen/ avdelningen förslag till hantering: Fråga väcks APT Samverkansgrupp idédiskussion vid ett eller flera tillfällen Arbetsgivaren har förslag till beslut Samverkansgrupp partssamverkan Arbetsgivaren fattar beslut Ledningsgrupp Skydds ombud (SO) Ledningsgrupp Analys av arbetsmiljökonsekvenser chef + medarbetare + (SO) Tid- och processplanering Skissen visar att samverkansgruppen kan/bör involveras i ett ärende innan partssamverkan före beslut ska ske. Syftet är att ett ärende ska få så bra hantering, bli så allsidigt belyst som möjligt. I samband med att en fråga väcks är det lämpligt att göra en tidplan där man tar hänsyn till de olika stegen i behandlingen av frågan med hänsyn till det datum då beslut ska fattas. I vissa situationer kan det vara praktiskt att ge information om ett ärende/uppdrag samtidigt till olika grupperingar i verksamheten, exempelvis ledningsgrupp, arbetsgrupp och/eller samverkansgrupp. Kallelse till den slutliga partssamverkan, innan arbetsgivaren fattar beslut i ärendet, skall skickas ut senast 7 dagar innan mötet. Med kallelsen skall handlingarna och arbetsgivarens förslag till beslut skickas. Detta gör det ännu viktigare att i ett tidigt skede informera om aktuella frågor i samverkansgruppen. Då skapar man möjlighet att gemensamt bestämma om man ska partssamverka innan arbetsgivaren fattar beslut eller om det anses tillräckligt att frågan tas upp på arbetsplatsträff för diskussion. Det är väsentligt att de fackliga representanterna ges möjlighet till kommunikation med sina medlemmar. Hälso- och arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av verksamhetens vardag och utveckling. Det ska främja trivsel och samarbete samt öka medarbetarnas delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet. 7

9 Definitioner För att tydliggöra innebörden av de olika aktiviteterna i samverkansavtalet görs följande definitioner: Beslut Det är alltid arbetsgivaren/chefen som fattar beslut i sakfrågan efter samverkan enligt samverkansavtalet. Arbetsgivaren ansvarar för att frågor behandlas i samverkansgrupp innan beslut fattas och för att informera i verksamheten om fattade beslut. Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor. Information Information sker både före och efter beslut. Enligt medbestämmandelagen 19 framgår att arbetsgivaren har skyldighet att fortlöpande hålla arbetstagarorganisationerna informerade om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt samt om riktlinjerna för personalpolitiken. Informationsskyldigheten är en viktig förutsättning för arbetstagarorganisationernas möjligheter att följa med i arbetsgivarens resonemang. Arbetstagarorganisationernas rätt till information säkerställer deras möjligheter att tillvarata deras egna och sina medlemmars intressen och rättigheter utifrån det lagstiftade medinflytandet. Arbetsgivaren skall dessutom bereda arbetstagarorganisationen tillfälle att granska böcker, räkenskaper och andra handlingar, som rör arbetsgivarens verksamhet, i den omfattning som organisationen behöver för att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i förhållandet till arbetsgivaren. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö (kap 3 1a) och för att detta ska bli verklighet behöver både arbetsgivare och arbetstagare ge varandra ömsesidig information. Samverkan Samverkan enligt samverkansavtalets lydelse sker inom ramen för alla tre former av samverkanstillfällen som beskrivs i avtalet: medarbetarsamtal arbetsplatsträff samverkansgrupp. Samverkan kan därför definieras som dialog och delaktighet och kan innebära att man bollar idéer både i samverkansgrupp och på arbetsplatsträff. Samverkan sker då enligt både arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen eftersom man sätter in verksamhetsfrågorna och arbetsmiljöfrågorna i samma sammanhang. Det är även i samverkan chef skyddsombud berörda medarbetare som riskbedömning enligt arbetsmiljölagen genomförs. Partssamverkan Formell partssamverkan i samverkansgrupp ersätter arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL när beredningen av ett ärende kommit så långt att ett färdigt förslag till beslut föreligger. Partssamverkan genomförs innan arbetsgivaren/chefen fattar beslut. 8

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Samverkansavtal Uppsala Kommun

Samverkansavtal Uppsala Kommun Samverkansavtal Uppsala Kommun SYFTE/GRUND o Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 2 Innehåll Arbetsmiljöplan 2016... 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden...

Läs mer

Lokalt samverkansavtal 2015

Lokalt samverkansavtal 2015 LOKALT SAMVERKANSAVTAL Kommunledningsstaben 2014-11-14 Dnr 2014/438 Lokalt samverkansavtal 2015 Bakgrund De centrala parterna har kommit överens om ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal 1 Syfte Dialog- och samrådsavtalet är ett kollektivavtal som ska medverka till att ge inspiration och idéer som möjliggör goda resultat och arbetsglädje. Var

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd.

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag och glöm inte att anmäla dig till steg 2 - du hittar tid och

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun 1 2013-08-26 Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har

Läs mer

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anna Norman,0550-88546 anna.norman@kristinehamn.se Datum 2014-06-02 Tn/2014:98 401 Organisation Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan 2014-2015, Virginska skolan 1. Syfte Planens syfte är att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun

Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun Riktlinjer för intraprenad Ks 2006:598 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 304 1 2 STADSKONTORET

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Utmaningar som kräver annat tankesätt

Utmaningar som kräver annat tankesätt Utmaningar som kräver annat tankesätt Rekryteringsutmaningen Kräver utveckling av verksamhet, organisation, arbetssätt och ökad digitalisering Sjukfrånvaron Kräver förebyggande samt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Läs mer

Ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön Ansvaret för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikraven på arbetsmiljön. Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och

Läs mer

Förhandling vs samverkan

Förhandling vs samverkan Förhandling vs samverkan MBL- förhandling Arbetsgivaren förhandlar med arbetstagarorganisationen. Förhandling ska ske inför beslut. Verksamhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor hanteras separat via MBL respektive

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING EN BRA ARBETSMILJÖ ÄR INTE EN SLUMPMÄSSIG FÖRETEELSE ELLER ENBART ETT RESULTAT AV VI "KEMIN" MELLAN MÄNNISKOR. KAN MEDVETET PÅVERKA VÅR EGEN ARBETSMILJÖ,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-10-07 ON 2013/0086 0702 375706 Omsorgsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplan 2015

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplan 2015 SIGNERAD Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-01-09 Vår referens Robert Johansson Arbetsmiljöspecialist robert.d.johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Dnr 844-14 Gäller fr o m 2014-10-20 Arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Borås Med hänvisning till de centrala parternas gemensamma värderingar till grund för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 trygghet d I alog möj L igheter de L aktighet meningsfullhet framåtaanda engagemang jämlikhet hälsa utveckling ansvar Antagen av kommunstyrelsen den 8 februari

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Vad stadgarna säger:

Vad stadgarna säger: Lokal Skolledarförenings ställning i Lärarförbundet och företrädarskap i skolledarfrågor Skolledare är en medlemsgrupp inom Lärarförbundet och bildar tillsammans också en förening med egna stadgar inom

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Samverkan skall ytters stödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller kommuninnevånarnas krav på effektivitet och service.

Samverkan skall ytters stödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller kommuninnevånarnas krav på effektivitet och service. Samverkan i Sotenäs Kommun Gemensamma utgångspunkter Parterna i samverkansavtalet för är överens om att gemensamt sträva efter att: skapa ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande,

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Hälsa & Arbetsmiljö. Politikerutbildning våren 2019

Hälsa & Arbetsmiljö. Politikerutbildning våren 2019 Hälsa & Arbetsmiljö Politikerutbildning våren 2019 Olika perspektiv på hälsa FRISKFAKTORER Främja Hälsoarbetet (friskfaktorer, utgår från det friska, det som fungerar bra/bibehålla/utveckla) RISKFAKTORER

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN Barn- och skolförvaltning Lund Öster 1 Nyvångs ansvarsområde Dalby 2008-06-17 Ronny Christensson 046 / 35 79 01 ronny.christensson@lund.se SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Sandra! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd. Mycket bra reflektioner i dina svar och du har koll på det fackliga arbetet inom din avdelning samt lagar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2 B Bilaga 2 BILAGA 1 Arbetsmiljöuppgifter Observera att de kommungemensamma arbetsmiljöuppgifter som beskrivs i denna bilaga kan komma att förändras i samband med att förändringar görs i lagar, avtal samt

Läs mer

Lönekonferens 2012 Program 10.00 14.00

Lönekonferens 2012 Program 10.00 14.00 Välkomna! Lönekonferens 2012 Program 10.00 14.00 Avtal 2012-14 Avtalets intentioner Hur genomförs löneprocessen? Deltagare och roller Enklare förtäring med diskussion Uppsamling och diskussion Avtal 2012-2013

Läs mer

Förhandling vs samverkan

Förhandling vs samverkan Förhandling vs samverkan MBL- förhandling Arbetsgivaren förhandlar med arbetstagarorganisationen. Förhandling ska ske inför beslut. Verksamhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor hanteras separat via MBL respektive

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) Avtal 2012-10-25 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Saco-S Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) 1 Parterna sluter ramavtal om

Läs mer

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se på arbetsgivare och arbetstagare www.av.se Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ligger på arbetsgivaren. Den rättsliga regleringen för detta ansvar

Läs mer

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS.2015.133

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS.2015.133 Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: Kommunstyrelsen 2015-06-17, 238 Ansvarig: Personalchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer