Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1"

Transkript

1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB

2 Innehåll 1. Rapportgenerator Syfte och avgränsningar Wizards Förutsättningar för arbete med modulen Administration av rapportgeneratorn Lista rapporter Detaljinformation för rapport Statistik Skapa ny rapport Steg 1. Välj datakälla Steg 2. Välj mall Steg 3. Välj fält Steg 4. Fältinställningar Steg 5. Urval Steg 6. Spara rapporten Tilldela användare Mina rapporter Rapporter Detaljinformation om rapport Granska rapport Prenumerationer Lista prenumerationer Ny prenumeration Steg 1. Välj rapport Steg 2. Urval Intervall i urvalet Steg 3. Schemaläggning Steg 4. E-postmottagare Steg 5. Spara prenumeration Ändra prenumeration Ta bort prenumeration Sparade rapporter Inställningar i webbläsaren Streckkoder

3 1. Rapportgenerator Med hjälp av rapportgeneratorn i Pondus Pro kan användaren skapa egna rapporter eller skapa rapporter på fördefinierade mallar. Körningarna för att framställa rapporterna kan schemaläggas och resultatet levereras till önskade mottagare via e-post. En framställd rapport kan även sparas undan i systemet för åtkomst vid ett senare tillfälle Syfte och avgränsningar Ett antal fasta rapporter levereras med Pondus Pro, systemrapporterna. Utöver dessa kan egna rapporter skapas med de olika datakällorna som grund. Systemrapporterna beskrivs i respektive moduls användarhandledning. Denna handledning beskriver endast handhavandet av rapportgeneratorn Wizards Flera delar av applikationen är uppbyggd i form av wizards (ett steg för steg ifyllnad av uppgifter innan uppgifterna sparas). Vid genomgång av wizarden finns knappar Tillbaka och Nästa för att stegvis gå igenom wizarden. För att direkt gå tillbaka till ett visst steg kan man klicka på det steget i senilsnöret Förutsättningar för arbete med modulen För att använda mina rapporter dvs köra befintliga rapporter och lägga upp prenumerationer krävs inga större förkunskaper om systemet. Naturligtvis måste man vara upplagd som användare och ha ett lösenord. För att designa egna rapporter krävs däremot goda kunskaper om datat i den modul man avser designa rapport för. För att få administrationsrättigheter i rapportgeneratorn krävs att användaren har en profil där admin för rapportgeneratorn ingår. 2

4 2. Administration av rapportgeneratorn 2.1. Lista rapporter Klicka på Rapporter i menyn Administration för att visa de rapporter som finns registrerade i systemet. Några rapporter levereras med systemet. Dessa visas i listan med kursiv stil och kan inte ändras eller tas bort. De rapporter som skapats själv visas med normal stil och har även ikoner för ändring av rapport samt borttag. Bild: Lista rapporter För att filtrera rapportlistan välj modul och/eller datakälla i listboxarna överst i sidan. Endast de rapporter som hör till den valda modulen/datakällan visas då i listan. Sortera listan genom att klicka på rubriken. Klicka på knappen Ny rapport för att skapa en ny rapport. Klicka på rapportens namn för detaljinformation om en rapport. Ändra rapport. Kommer in i wizarden. Ändra de värden som ska ändras. Klicka dig igenom wizarden och klicka på Spara på sista sidan. Rapporter som levererats med systemet kan ej ändras! Tilldela användare. Se även avsnittet Tilldela användare. Granska rapport. För att köra/framställa rapporten. Ta bort rapport. Rapporter som levererats med systemet kan ej tas bort Detaljinformation för rapport Genom att klicka på rapportens namn i listan över rapporter kommer man till en sida som visar detaljinformation om vald rapport. 3

5 Bild: Detaljinformation om en rapport Fält/Fältinställningar: Fält som skrivs ut i rapporten samt de inställningar som är gjorda för dem. Filter: De fält urval kan göras på samt om något förvalt värde är satt. Användare: Listar de användare som har behörighet att köra rapporten. Klicka på rubriken Användare för att komma till sida för att redigera användare för rapporten. Statistik: Klick på länken Statistik leder till en sida som visar statistikuppgifter för sidan. För att ändra en speciell uppgift i rapporten, klicka på rubriken bredvid den uppgift som ska ändras. Detta tar dig in i wizarden i det steg som innehåller den specifika uppgiften. Ändra uppgiften och klicka Nästa till slutet av wizarden och klicka Spara. Fältrubrikerna är ibland inte åtkomliga, det beror då på att de uppgifterna ej går att ändra för rapporten Statistik Sidan för statistik har åtkomst från detaljsidan för rapporten. Sidan visar information om prenumerationer och körningshistorik för en rapport. När rapporten skapas via en prenumeration har detta system ingen information om detta, information om att rapporter körts via prenumerationer finns därför ej med här. Aktiva prenumerationer: Antal prenumerationer för rapporten där slutdatum ej är passerat. Totalt antal prenumerationer: Totalt antal prenumerationer för rapporten inklusive prenumerationer där slutdatum är passerat Skapa ny rapport Klicka på knappen Ny rapport i sidan för att lista rapporter. 4

6 Steg 1. Välj datakälla. Välj för vilken datakälla rapport ska skapas för. Vid klick på datakälla visas en beskrivning av datakällan till höger Steg 2. Välj mall Här väljs om man vill skapa en rapport utifrån en fördefinierad mall eller om man vill sätta ihop en egen rapport där man själv specificerar vilka fält som ska ut i rapporten (kallas i applikationen för dynamisk mall). När dynamisk rapport väljs anges även pappersformat för rapporten, tex A4, liggande Steg 3. Välj fält I denna sida anges de fält som ska synas i rapporten. Tillgängliga fält för datakällan som valdes i Steg 1 syns i listan till vänster. Bild: Steg 3 Välj fält Markera de fält som ska med och klicka på -knappen. Markerade fält flyttas nu över till den högra listan (Valda fält). Fälten kan flyttas ett och ett eller flera i taget. För att ångra valda fält, markera fältet du inte vill ha i listan över valda fält och klicka på - knappen. och -knapparna flyttar alla fält till den andra listan. OBS! Fälten i listan för Valda fält måste ligga i den ordning som de ska komma ut på rapporten. För att ändra ordning på fälten markera fältet som ska flyttas och använd sedan och -knapparna för att flytta fältet Steg 4. Fältinställningar Denna sida visar de fält som valdes i förra sidan, i den ordning som sattes i förra sidan. Här kan inställningar anges för de olika fälten, tex om gruppering ska ske. 5

7 Bild: Steg 4 Ange fältinställningar Bredd: Bredden är angiven i centimeter. Det försatta värdet är ett uppskattat värde av hur mycket plats som fältet behöver i rapporten. Denna bredd kan justeras och påverkar då endast just denna rapports layout. Om bredd justerats kan summan räknas om genom att klicka på Totalt längst ner i tabellen. OBS! Om bredden blir för stor kommer överskjutande fält att komma på annan sida, alternativt att tomma sidor läggs in i rapporten. Se därför till att den totala bredden ej överstigs. Textjustering: Ange om fältet ska vara centrerat, vänster- eller högerjusterat. Gruppering/funktion: Ange om gruppering ska ske på fältet. Beroende på vilken typ av data fältet innehåller kan även andra funktioner anges (tex summering av numeriska fält). Tillgängliga funktioner: Antal (exkl. NULL): räknar antalet poster, men endast de som innehåller något värde. Antal (inkl. NULL): räknar antal poster, inkluderar även de som ej innehåller något värde. Maxvärde: Minvärde Medelvärde Standardavvikelse Standardavvikelse (population) Summa Varians Varians (population) Sorteringsordning: Ange i vilken ordning fälten ska sorteras. Sortering: Ange om sorteringen ska vara i stigande eller fallande ordning. Denna iställning verkställs endast om sorteringsordning angivits på fältet Steg 5. Urval Här anges de urvalsmöjligheter som ska finnas tillgängliga vid körning av rapporten, tex att man kan ange att rapporten endast ska köras för en specifik fastighet. 6

8 Bild: Steg 5 Ange filter och eventuella filtervärden Inkludera: För att ett filter ska vara valbart att filtrera på vid körning av rapporten måste filtret inkluderas. Detta åstadkoms genom att klicka i kryssrutan Inkludera för de fält som ska kunna filtreras på. Låst (dold): Om man vill sätta ett filter som ej ska kunna ändras vid körning av rapporten kryssas denna ruta i. Detta filter och dess inställning syns då ej vid körning av rapporten. Urvalstyp: Ange om den som ska köra rapporten ska få ange ett eventuellt filtreringsvärde i form av att skriva in det själv i en textruta eller om denne ska få välja från en lista. Filter: Ange ett eventuellt försatt värde för filtret. Om filter anges och filtret är låst kommer den som kör rapporten inte att kunna se denna inställning, men filtrering av datat sker ändå. Om filter anges och filtret inte är låst kommer denna inställning att visas när rapporten ska köras, men värdet kan ändras till något annat. Att tänka på vid sättande av försatt filtervärde: I Pondus Pro sätts rättigheter på vad man får se i systemet, tex fastigheter. Om den som skapar rapporten i rapportgeneratorn har rättighet att se en fastighet, och den som kör rapporten saknar rättighet till denna fastighet kanske resultatet av rapporten inte blir som tänkt. 7

9 Steg 6. Spara rapporten Ange namn på rapporten samt en beskrivning och klicka på Spara. När rapporten sparats kan rapporten delas ut till användare som ska kunna köra rapporten, klicka då på knappen Lägg till användare. Klicka på knappen Lista rapporter för att komma till listan över alla rapporter Tilldela användare Flytta över de användare som ska ha rättighet att köra denna rapport genom att markera användaren/användarna i listan över tillgängliga användare, klicka på pilarna, kontrollera att önskade användare finns i listan över valda och klicka på Spara. Enkel-pilarna flyttar markerade rader till motsatt lista, dubbel-pilarna flyttar alla rader till motsatt lista. Det är även möjligt att utgå från användare när rapport ska tilldelas. Detta görs via menyn administration/användare. Bild: Tilldela rättighet till rapporter för användare 8

10 3. Mina rapporter Tänk på att rapporter påverkas av basfiltret Rapporter Listan visar de rapporter som tilldelats inloggad användare. För att filtrera rapportlistan anges en modul och/eller en datakälla i listorna överst i sidan. Endast de rapporter som hör till den modulen/datakällan visas i listan. Klicka på rapportens namn för detaljinformation om en rapport. Granska rapport. (För att köra rapporten.) Om det finns prenumerationer för rapporten visas denna ikon. Klicka på ikonen för att komma till prenumerationerna. Om prenumerationer saknas för rapporten visas ett streck (-) i kolumnen. Bläddring: Klicka på knapparna för att bläddra bland rapporterna. 9

11 3.2. Detaljinformation om rapport När man klickar på namnet i listan över rapporter kommer man till en sida innehållande detaljinformation om en rapport. Bild: Detaljinformation för rapport Ikonerna i listen överst i sidan: Granska rapport. För att köra rapporten. Prenumerationer. Klicka för på ikonen för att komma till sida för att lista befintliga samt skapa nya prenumerationer. Fält/Fältinställningar: Fält som skrivs ut i rapporten samt de inställningar som är gjorda för dem. Filter: De fält urval kan göras på samt om något förvalt värde är satt. Prenumerationer: Lista över de prenumerationer som är satta på rapporten. Visar endast prenumerationerna för inloggad användare. Klicka på rubriken Prenumerationer för att komma till sida för att lista befintliga samt skapa nya prenumerationer Granska rapport Att granska en rapport innebär att man kör rapporten och får se resultatet på skärmen. Klicka på -ikonen för den rapport du vill granska. Ange de eventuella filter rapporten ska köras med. Dessa filterinställningar gäller endast för denna körning. TIPS! Om du har en flervalslista och vill välja flera poster, tex ska ta ut rapporten för flera siter, håller du ner Ctrl samtidigt som du klickar på siternas namn. 10

12 Om du lämnar blankt, dvs inte väljer någon filtrering, kommer alla poster i listan att tas med i rapporten, men ingen kommer att skrivas ut i rapporten under Gjorda urval. Det rekommenderas därför att du aktivt väljer vilka poster som rapporten ska gälla i en sådan lista. Bild: Exempel på gjorda urval som skrivs ut i rapport Ange det format rapporten ska presenteras i. För att spara resultatet av körningen kryssas denna ruta i. Om så önskas kan den sparade rapporten ges ett annat namn. Den sparade rapporten (dvs resultatet av körningen i det format som angivits) kommer att sparas i databasen och listas under menyn Sparade rapporter i menyträdet. När alla inställningar är gjorda, klicka på knappen Visa rapport. Ett nytt fönster öppnas och rapporten visas där i Prenumerationer En prenumeration innebär att körningen av rapporten schemaläggs. Den skapade rapporten levereras med e-post till vald mottagare. Prenumerationerna kan kommas åt på några olika sätt: 1. Klicka på menyn Prenumerationer under Mina Rapporter. Om man väljer denna väg visar listan alla prenumerationer oavsett rapport. Klicka på menyn Rapporter under Mina Rapporter. Klicka på ikonen för prenumerationer om den syns för önskad rapport, alternativt klicka på rapportens namn i listan så att detaljbilden visas. Från detaljbilden kan man klicka på rubriken Prenumerationer eller på ikonen överst i sidan. Om man väljer någon av dessa vägar för åtkomst av prenumerationerna kommer endast de prenumerationer som hör till vald rapport att visas Lista prenumerationer Listan över prenumerationer återfinns under Mina rapporter/prenumerationer. Startdatum: Tidpunkt för när prenumerationen ska börja gälla. Slutdatum: Om datum satts för när prenumerationen upphör gälla visas detta här. Om inget slutdatum är satt gäller prenumerationen tills vidare. Skapad: Datum när prenumerationen skapats : Ändra prenumeration. : Ta bort prenumeration. Klicka på knappen Ny prenumeration för att skapa en ny prenumeration. 11

13 3.6. Ny prenumeration Klicka på menyn Prenumerationer under Rapporter i menyn. I sidan som listar prenumerationer klicka på knappen Ny prenumeration. Man kommer in i en wizard för att skapa upp prenumerationen Steg 1. Välj rapport Ange den rapport prenumerationen ska gälla för. 1. Filtrering: För att filtrera listan kan en datakälla väljas i listboxarna överst i sidan. Endast de rapporter som hör till den datakällan visas i listan. 2. Klicka i radioknappen (den runda rutan) för den rapport prenumerationen ska gälla. 3. Bläddring: Klicka på knapparna för att bläddra bland rapporterna Steg 2. Urval Ange eventuella filter som ska användas när rapporten framställs. Klicka på Nästa för att gå vidare. Om du vill välja flera siter håller du ner Ctrl samtidigt som du klickar på siternas namn. För vissa fält finns möjligheten att ange rullande datum som utgår från det datum då rapporten framställs. Önskas ett specifikt datum skrivs detta datum in i den första spalten. Rapporten körs då alltid med detta datum som filtreringsvärde. Önskas att datumet ska anpassas allt eftersom tiden går kan ett rullande datum anges. Tex kanske rapporten ska ta fram arbetsordrar som är registrerade under senaste månaden. I ett sådant scenario kan rapporten schemaläggas till att köras den 1:a i månaden och ha ett urval enligt nedan: Bild: Rullande datum för filtrering på prenumerationer Intervall i urvalet Det finns möjlighet att ange ett intervall på numeriska värden när man anger filter i rapportgeneratorn. Det går även att ange decimaltal. 12

14 Ex genom att skriva in: (1 till och med 20) (Från 20 och uppåt)..20 (Mindre än eller lika med 20) 2, ,

15 Steg 3. Schemaläggning Gemensamt för schemaläggningen är att ett startdatum måste anges. Slutdatum anges om så önskas. Anges inget slutdatum gäller prenumerationen tillsvidare. Vidare anges även med vilken frekvens schemaläggningen ska ske, en gång, timsvis, dygnsvis, veckovis eller månadsvis. Dygnsvis: Ange ett av följande alternativ: 1. Följande veckodagar: Markera de veckodagar rapporten ska framställas. Varje vardag: Rapporten framställs måndag till fredag. Kör igen efter antal veckodagar: Ange med hur många dagars intervall rapporten ska framställas. Ange starttid. Veckovis Ange med hur många veckors intervall samt vilka veckodagar rapporten ska framställas. Ange även starttid. Månadsvis Ange vilka månader rapporten ska framställas. Ange ett av alternativen 1 eller Vecka i månaden: Rapporten framställs en viss vecka i månaden 1:a, 2:a, 3:e, 4:e eller sista. Ange även vilka veckodagar rapporten ska framställas. 2. På kalenderdag(ar): Ange de kalenderdagar rapporten ska framställas. Flera dagar separeras med kommatecken (,). Intervall markeras med bindestreck (-). Ex. 1,3,5-9 innebär att rapporten kommer att framställas den 1:a, 3:e, 5;e, 6:e, 7:e, 8:e och 9:e. Ange starttidpunkt Steg 4. E-postmottagare Ange mailadress(er) dit rapporten ska levereras. För att ange flera adresser, separera adresserna med semikolon (;) Steg 5. Spara prenumeration Ange i vilket format rapporten ska framställas. Ange ett namn för prenumerationen. Klicka på Spara för att spara prenumerationen. När prenumerationen är sparad visas listan över prenumerationer. Namnet på prenumerationen är ett sätt att identifiera den i systemet och visas bara i prenumerationslistan. Det som mailas ut är rapporten och där visas valda filter samt dag och tid när rapporten skapades. 14

16 3.7. Ändra prenumeration För att ändra en prenumeration ta fram prenumerationslistan. Klicka på ikonen för den prenumeration som ska ändras. Man kommer nu in i wizarden i steg 2. I övrigt fungerar ändringen precis som vid Ny prenumeration Ta bort prenumeration För att ta bort en prenumeration ta fram prenumerationslistan. Klicka på prenumeration som ska tas bort. ikonen för den 3.9. Sparade rapporter Rapporter som körs kan sparas undan om så önskas. För att åstadkomma detta kryssar man i rutan Spara rapport under Sparade rapporter vid körning av rapporten Inställningar i webbläsaren Vid skapande av rapporter till annat format än HTML krävs vissa inställningar i Internet Explorer. Oftast är dessa inställningar korrekta, men skulle skapandet av rapporter till annat format inte fungera kontrollera då dessa inställningar. Öppna Internet Explorer. Öppna menyn Tools och välj Internet Options. I fönstret som öppnas klicka på fliken Security. Markera den zon (internet/intranet) där rapportgeneratorn körs. Klicka därefter på knappen Custom level. Bild: Inställning av säkerhetsnivå i Internet Explorer. 15

17 I det fönster som visas, scrolla ner till avsnittet som handlar om nerladdning av filer (downloads). Sätt Automatic prompting for file downloads till Enabled (i en svensk version av Internet Explorer heter alternativet Fråga automatiskt om hämtning av filer som då sätts till Aktivera ). Bild: Inställning av säkerhetsnivå i Internet Explorer. 4. Streckkoder I Pondus Pro har man möjligheten att registrera streckkoder till olika objekt i basen. Det kan exempelvis röra sig om byggdelar, komponenter eller rum. För att skriva ut dessa streckkoder på t.ex. en etikettskrivare så använder man denna sida. Man har här möjlighet att välja vilka objekt som man vill skriva ut eventuella streckkoder till. 16

18 Här börjar man med att välja vilken typ av utskrift man är intresserad av. Det finns två större etiketter (10,15 x 3,80 cm) samt en mindre etikett (3,18 x 2,54 cm). När man valt storlek så skall man filtrera fram vilka objekt man vill ha med. Genom att borra sig ned till lämplig nivå samt välja resultattyp kan man söka fram underliggande objekt. Dessa objekt flyttar man sedan över till den högra listan med hjälp av de blå pilarna. Det går utmärkt att skriva ut etiketter för olika typer av objekt på samma gång. När man har valt minst ett objekt att skriva ut så klickar man på Skriv ut vilket genererar en PDF-fil med etiketterna. Observera att för att streckkoderna skall synas så måste din dator ha ett speciellt typsnitt installerat. Detta typsnitt kan du ladda ner genom att klicka på den lilla TrueType-ikonen som visas längst ned på sidan. 17

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

VASS HBI Användarmanual

VASS HBI Användarmanual VASS HBI Användarmanual 2014-09-17 VASS Hållbarhetsindex Sida 1 (7) Innehållsförteckning Logga in i VASS... 3 Behörighetssystem... 3 Välj kommun... 3 Regionala bolag... 3 Mata in uppgifter... 3 Hållbarhetsindex...

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Användarmanual. 1.0 Login

Användarmanual. 1.0 Login Användarmanual 1.0 Login 1. 2. Inlogning sker på via fälten till höger på webbuilders startsida. Se markering 1. Ditt användarnamn och lösenord får du via e-mai när du registrerar dig. Om du tappat bort

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Administrera serier Version 2.0, 2013-10-03 Syfte Guiden beskriver hur serier och cuper, allt ifrån Silva League till lokala ungdomsserier, hanteras i Eventor. Den riktar sig till användare

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB Innehållsförteckning Inledning... 2 MyScore Mobile... 3 Viktigt om MyScore Mobile... 4 Installera MyScore Mobile... 5 Ändra

Läs mer

HotCollection Träffsäkra analyser av svenskarnas TV-tittande. HotTimeDetalj

HotCollection Träffsäkra analyser av svenskarnas TV-tittande. HotTimeDetalj HotTimeDetalj Introduktion I modulen HotTime Detalj analyserar man i huvudsak tidsslottar, dvs egenhändigt sammansatta tidsperioder. Dessa tidsperioder kan studeras som helhet såväl som exempelvis kvart

Läs mer

B2C för Svensk Elitfotboll Urval

B2C för Svensk Elitfotboll Urval B2C för Svensk Elitfotboll Urval INNEHÅLL 1. Generellt om Urval... 2 1.1. Skapa nytt Urval... 2 1.2. Dela ut urval till dina kollegor... 6 2. Objektstruktur för B2C... 7 2.1. Privatpersonkortet... 7 2.2.

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Lathund Web Help Desk

Lathund Web Help Desk Lathund Web Help Desk Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst LDAP, rör ej! F: Hur blir jag tekniker på ett ärende? S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 10.1 2015-08-27 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Användarhandledning Tillsyn och skötsel Version: 1.1

Användarhandledning Tillsyn och skötsel Version: 1.1 Användarhandledning Tillsyn och skötsel Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Tillsyn och skötsel... 3 1.1. Syfte och avgränsningar... 3 1.2. Definitioner... 3 1.2.1. Begrepp inom tillsyn

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska Doro Experience för Doro PhoneEasy 740 Svenska Manager Introduktion Använd Doro Experience Manager för att installera och hantera appar på en Doro Experience -enhet genom att använda en webbläsare var

Läs mer

Section Divider. Skapa nytt utskick

Section Divider. Skapa nytt utskick Section Divider Skapa nytt utskick Skapa nytt utskick Gå till Connect och välj Skapa utskick. Välj typ av information Först väljer vilket språk ditt utskick är skrivet på. Den bransch som är inställd för

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 1: inställningar Version 1.0 1(14) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT... 2 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 ALLMÄNT

Läs mer

Portföljer Studentmanual

Portföljer Studentmanual 2014-08-08 Bb 9 April 2014 iktsupport@oru.se Portföljer Studentmanual Innehåll Om portföljer... 1 Skapa en portfölj... 2 Sammanställningar... 3 Skapa personlig sammanställning... 3 Lägg till personlig

Läs mer

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 MM2 Låntagarimport Manual för hantering av låntagarimport Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 IMPORTERA LÅNTAGARE: ÖVERSIKT... 4 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Dela in staden i lagom stora bitar

Dela in staden i lagom stora bitar ANVÄNDARINFO version 007-07-0 Villamotorn Hur man aktiverar villaområden för självanmälan och tar hand om intresseanmälningar och processen för anslutning. Fastighetsägare En enskild villaägare har två

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Sida Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Innehåll Inloggningssida 3-5 Överblick startsidan 6-7 Hänvisning vid Semester/Sjukdom 8 Mail nyskada 9 Flikar att genomgå före kontakt med kund, Och dess innebörd

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Upprättare: Bruno Mild Granskare: Fastställare: Revisionsnr Diarienr. 0.99 Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills vidare 1() inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Innehåll 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

palse.fi Bruksanvisning för serviceproducenter

palse.fi Bruksanvisning för serviceproducenter Bruksanvisning för serviceproducenter 2 Sisältö 1 Ansök om att få bli servicesedelsproducent... 3 1.1 Logga in i servicesedelportalen... 3 1.2 Ansök om att bli servicesedelproducent... 3 2 Användarprofiler

Läs mer

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM Användarhandbok För Medlemmar Version 2.1 Handbok ODD FELLOW medlemssystem INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM SYSTEMET... 3 3 STARTA SYSTEMET... 4 4 RAPPORTER... 5 4.1 Rapport

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

Sortera och filtrera listor

Sortera och filtrera listor Sortera och filtrera listor Excel är ett kraftfullt kalkylprogram, men det är också idealiskt för att skapa och hantera listor. En lista kan innehålla allt från e-postadresser till lagerartiklar, men för

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Det finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar.

Det finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar. Rebus SMS-modul 2011-06-08: Nytt sändningsförfarande, via Internet 2011-08-25: SMS sparas i Dokumentloggen 2011-08-29: SMS i Norge Om SMS ska skickas från Sverige måste ett avtal slutas med SMS-operatören

Läs mer