Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum"

Transkript

1 (6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf, Agneta Sundberg, Margareta Alfredsson, Bo Bäckström, Kjell Hedenström (suppl.), Jan G Nilsson (suppl.) och Göran Werner (suppl.) Frånvarande: Jarmo Nieminen och Ted Ell FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Arne Ransgård, Håkan Bergeå, Inger Eliasson, Barbro Larsson (punkt 11) och Per Olsson Frånvarande: Åke Persson och Klas Thorén 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Kjell Hedenström. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns med ett anmält ärende under punkt 18, mässarrangör. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 1) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 2) 6. Verksamhetsplan Efter diskussion och justeringar beslutar Styrelsen att godkänna verksamhetsplanen 2011 enligt Bilaga 3.

2 (6) 7. Ekonomi Prognos 2010 Kassören redovisar en prognos för Resultatet pekar på ett överskott på cirka :-. Tidigare prognoser under året har visat på ett underskott. Överskottet beror på att kursverksamhet under hösten har gått bättre än prognos och att en del fakturor inte har kommit in utan nu kommer att belasta verksamhetsåret Budget 2011 Kassören redovisar en underbalanserad budget. Efter diskussion kommer styrelsen fram till att föreslå en balanserad budget. Intäkter för annonser höjs något så man uppnår detta. Styrelsen beslutar att efter justering godkänna budgeten för (Bilaga 4) 8. Funktionärer Inger S och Allan A har på uppdrag av styrelsen tecknat nya avtal med Per Olsson och Barbro Larsson. 9. Utbildning Håkan B redovisar vilka utbildningar som är genomförda under Kurs Ort Deltagare Föreläsare Totalt antal Stadsbyggnad Stockholm Gatukontorsdagar Karlstad Lantmäteridagar Göteborg Kommunalteknik Malmö Mex-dagar Lund Kom. Lantmäterid. Stockholm Totalt under 2010 genomfördes sex utbildningstillfällen på fem olika orter med totalt 958 deltagare. För år 2011 är följande kurser/konferenser fastlagda: Kurs Datum Ort Stadsbyggnad 2-3 februari Stockholm Gatukontorsdagar 3-5 maj Lund Lantmäteridagar maj Göteborg Kommunalteknik september Linköping Trafikdagar (preliminärt) 9-10 november Uppsala alt. Västerås Mex-dagar 9-10 november Jönköping Kom. Lantmäteridagar november Stockholm Efter alla utbildningar skall en utvärdering ske. Med fördel kan den mall användas som finns tillgänglig via SKL, Fastigheter och Service. Håkan B samordnar detta. Styrelsen beslutar att ge Fastighetskommittén i samarbete med Håkan B uppgiften att genomföra en kurs med preliminärt namnet Kommunala Fastighetsdagar. Alla kursprogram skickas ut till medlemmarna i digital form. Om det behövs trycks programmen upp och skickas ut enligt andra adressregister. Håkan B gör en översyn av tillgängliga adressregister. Stadsbyggnadsdagar 2011 är genomförda i Globens konferensanläggning. Kursen uppfattades få ett positivt gensvar.

3 (6) 10. Medlemmar Medlemsstatistik Vid årsskiftet 2010/2011 hade föreningen 1673 medlemmar. Det är en ökning med 18 medlemmar sedan förra årsskiftet. Nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 12 nya medlemmar enligt förteckning nedan. Mlnr Befattning Förnamn Efternamn Namn Postort Arb Föddat 6054 Arkitekt SAR/MSA Peter Christensen Stadsbyggnad Örebro ÖREBRO Stadsbyggnadschef Johanna Dillén Stadsbyggnadkontoret TÄBY Avdelningschef Joakim Eriksson Bergslagens KommunalTeknik NORA Projektledare Göran Granqvist Tekniska Förvaltningen LULEÅ Samordnare Nils Göransson Östermalms Stadsdelsförvaltning STOCKHOLM Trafikingenjör Mikael Hakovainio Tekniska Förvaltningen LULEÅ Kyrkogårdschef Anne Heino Nacka Församling, kyrkogårdsförvaltningen NACKA Landskapsarkitekt Kristel Kängsep Samhällsplanerare Katarina Löfkvist Eriksson Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen LINKÖPING Planeringsarkitekt Ulrika Mangsbo Stadsbyggnadskontoret SUNDSVALL Sektionschef Mikael Sundvall Tekniska Förvaltningen LULEÅ Parkchef/tf avd.chef GataPark Solveig Åkerhielm Tekniska Kontoret LUDVIKA Stadsbyggnad Friexkampamj Friexkampampanjen är nu avslutad och erbjudande har gått ut om prenumeration efter ett år gratisexemplar. Efter en påminnelse har vi fått 7 nya prenumeranter. Det är övervägande arkitektfirmor. Vi hade hoppats på ett bättre utfall. Det skickas inte ut några ytterligare påminnelser. Utveckling Barbro L har skickat ut ett diskussionsförslag på hur hon ser tidningens fortsatta utveckling. Barbro L önskar bl a öka antalet nummer per år, först till 8 nummer och sedan 10 nummer. Detta skulle på sikt medföra en bättre tidning och möjlighet till bättre annonsorgan. Arne R informerar om att tidningen tidigare har kommit ut med 12 nummer per år. Inger E undersöker när detta var. Styrelsen beslutar att första steget i denna utveckling är att få en tidning som är i ekonomisk balans. Annonsintäkter och prenumerationsavgifter skall finansiera tidningen. En möjlig ökning av prenumeranter på tidningen är att styrelserepresentanter och övriga medlemmar i föreningen marknadsför tidningen på hemmaplan, bl a genom att prenumerera på tidningen till sina politiska nämnder. Agneta S tar fram ett förslag på enkelt marknadsföringsblad. En läsarenkät bör genomföras med jämna intervaller för att få in synpunkter på tidningens utformning och innehåll. Agneta S tar fram ett förslag på detta till styrelsen. Ledare Styrelsen utser inom styrelsen de ansvariga för tidningens ledare under 2011: Inger Sundström nr 1, Bo Bäckström nr 2, Jarmo Nieminen nr 3, Jan G Nilsson nr 4, Göran Werner nr 5 och Barbro Larsson nr 6. Annonsering Annonsprislista och utgivningsplan för 2011 biläggs.

4 (6) 12. Hemsidan Besökstatistik Antal besök på föreningens hemsida framgår av bilagda tabeller nedan. Arne R är angelägen att få in material, som kan var lämpligt på hemsidan. Alla måste hjälpa till att hålla sidan levande. Antal besök 2010 Jan 2624 Febr 2363 Mars 2729 April 2385 Maj 2446 Juni 2349 Juli 2215 Aug 2849 Sept 2947 Okt 2808 Nov 3312 Dec 2861 Antal besök/träffar År År År År År År År År År År År Redaktionsråd Styrelsen beslutar att utse Göran Werner till ordförande i ett redaktionsråd. Göran W återkommer som första steg i detta arbete med en programförklaring. I detta arbete skall beaktas att föreningen har två hemsidor, en för föreningen och en för tidningen Stadsbyggnad. 13. Arkiv/Kansli Kommittéerna skall skicka alla sina protokoll till kansliet för arkivering. Det är viktigt att allt material av allmänt intresse för KT skickas till kansliet, för arkivering. Allan A rapporterar från arbetsgruppens arbete att se över föreningens olika register och hur de skall administreras i framtiden. 14. Årskongress 2011, Linköping Linköping Kongressen kommer att äga rum på konferensanläggningen Konsert och Kongress och tema för kongressen är: Världsklass! I Sverige har vi unika möjligheter att vara i världsklass inom samhällsbyggnadsområdet. Vi har spetsforskning, hög kompetensnivå, väl fungerande samhällsstrukturer och bra infrastrukturer. För att vara i världsklass måste vi ta in och nyttja alla innovationer som skapas lokalt, regionalt och globalt. Kongressen i Linköping kommer att bjuda på spetsföredrag inom samhällsbyggnadsområdet från Sverige och världen. Håkan B har kontakt med Mats Lindberg, SKL FS för bokning av lokaler, hotell och övrigt. Programarbetet pågår och kommittéerna utarbetar blockprogrammen dag 2. Det finns idag ett grovt koncept till programframme. Färdigt konferensprogram beräknas vara klart under april för att snarast därefter skickat ut. Verksamhetsberättelse. Åke P sammanställer verksamhetsberättelsen för Allt material har inte kommit in ännu. Ambitionen är ett det skall finnas ett färdigt koncept senast den Bokslut. Per O sammanställer bokslut för 2010 och undersöker tid för sammanträffande med revisorerna.

5 (6) 15. Kommande årskongresser Stockholm/Helsingfors/Talinn Håkan B och Åke P är styrelsens kontaktpersoner för årskongressen 2012, som anordnas i samband med IFME:s konferens i Helsingfors. Logistiken för denna konferens diskuteras vid ett förstärkt FU-möte med Håkan B och Åke P. Former och plats 2013 Styrelsen ombeds att fundera på denna fråga. Södertörns folkhögskola i Huddinge kom upp som ett förslag Umeå 2014 Umeå är kulturhuvudstad år 2014 och vi har fått en inbjudan att förlägga årskongressen till denna norrländska metropol. 16. Föreningens utmärkelser, lägesrapport Arbetsgrupp, som består av Bo Bäckström (sammankallande), Kjell Hedenström, Hans Andersson, Göran Werner och någon från Stadsbyggnadskommittén (Hans Linderstad utser en person) har påbörjat arbetet. Lägesrapport kommer vid nästa styrelsemöte. 17. IFME, NKS, Internationell Samordnare Styrelsen beslutar: -att Kjell Hedenström representerar KT vid SATS, Island Dalvik att Inger Sundström representerar KT vid FAME, Finland i Åbo Vid IFME:s kommittémöten i Tromsö deltar KT:s ordförande och internationella samordnare. KT:s representation vid övriga möten i Norden förbereds av FU och beslutas vid nästa styrelsemöte. 18. Samverkan med svenska organisationer, bl a SKL, Svepark och mässarrangör Inger S samråder med SKL om ny mötestid då förhinder har uppstått på bokad tid. Svepark bjuder in en representant från KT att deltaga vid Sveparks konferens i Malmö Styrelsen beslutar att ordföranden i Trafikkommittén Anders Bylund eller annan representant från kommittén medverkar vid konferensen. Inger S har fått via SKL information om att ny mässarrangör inom vårt område är aktuell. Inger S håller kontakt med SKL. Styrelsen understryker vikten av att var och en vid olika tillfällen i lämplig form informerar om KT och håller kontakt med andra föreningar och organisationer inom det kommunaltekniska området. 19. Marknadsplan, aktivitetsplan Utsänd aktivitetsplan och kommunikationsplan diskuteras. Reviderad plan biläggs. (Bilaga 5) Frågor i aktivitetsplanen som ligger inom tidningen Stadsbyggnads område ansvarar Agneta S för att de genomförs. Arbetsgruppen bestående av Kjell Hedenström (sammankallande), Åke Persson, Margareta Alfredsson, Ted Ell, Bo Bäckström och Klas Thorén arbetar vidare med övriga frågor inom marknadsplanen. Arbetsgruppen redovisar en lägesrapport vid nästa styrelsemöte.

6 (6) 20. Övriga frågor Kommittéer Den nya chefskommittén presenteras och består av Lotta Lindstam som ordförande och 8 ledamöter samt Ann-Sofie Eriksson SKL som adjungerad. Lotta Lindstam är Stadsbyggnadsdirektör i Västerås. Flera kommittéer ansöker om resebidrag till studieresor under Styrelsen avvaktar med beslut till ansökan från samtliga kommittéer kommit in. Varje kommitté har normalt ett belopp på :- per år. Motiv för s k morotspengar finns inskrivet i arbetsordningen. Strategidagar Styrelsen beslutar att lägga 2011 års strategidagar i Västerås. Lotta Lindstam och Per Johansson är styrelsens kontakter i Västerås. 21. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 11april 2011, kl , telefonmöte. Instruktion om telefonnummer och kod kommer i samband med dagordning. Mötet därefter äger rum i Kalmar Vid detta möte i Kalmar deltar även kommittéordföranden. Jan G Nilsson ansvarar för de praktiska frågorna i Kalmar. 22. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl Stockholm Inger Sundström Kjell Hedenström Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

SiSA. Svenska Informationssystemakademin

SiSA. Svenska Informationssystemakademin SiSA Svenska Informationssystemakademin PROTOKOLL FRÅN ARSMÖTE 2012 Tid Plats 25 september, klto.oo- t6.oo Uppsala Universitet, Ekonomikum Närvarande Anmält förhinder Pär Ägerfalk Göran Goldkuhl Björn

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS Rapporter från det gångna årets begivenheter: Släktforskardagarna, 20-årsjubiléet och Årsmötet Leverans av DISGEN 8 beräknas

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer