Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson."

Transkript

1 Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren och Lena Salomon hade anmält förhinder. Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Åre, Holiday Club Tid: 5 november 2008 kl ADRESS: Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer. Box STOCKHOLM E-POST: TEL: Ordförande Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman Ordförande Lennart Ledin öppnade mötet. Till sekreterare valdes Anders Petersson och till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde valdes Lars Blomberg. 345 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med tillägg av ett ärende avseende nya medlemmar under 350 pkt Protokoll från styrelsens möte och Protokollen från föregående styrelsemöten gicks igenom. Vad gäller protokollet från den 4 september skall detta skickas ut till Staffan Gavel och Göran Johansson för justering och undertecknande. Protokollen lades därmed till handlingarna. 347 Protokoll från och uppföljning av årsstämman Detta gicks kortfattat igenom och lades till handlingarna. 348 Anmälningsärenden 1. Kommittén för God revisors- och revisionssed Bo Basun informerade om arbetet med vägledningen i verksamhets- /. Kommitténs arbete med redovisningsrevisionella frågor diskuterades varvid beslöts att Göran Johansson tar kontakt med RKR för att ta upp frågor och former för ett samarbete med rådet samt inför kontakten stämmer av detta med Johan Rasmusson i kommittén. 2. Utbildningskommittén Lena Joelsson framhöll att kommittén kommer att inleda arbetet med utbildningen i så snart underlag från God Sedkommittén föreligger. Vidare kommer ett möte att hållas direkt på nyåret med de regionala kontaktpersonerna inom kommittén. 3. Informationskommittén V Ordförande

2 Sid 2 (3) Ulf Nersing delade ut och redovisade ett utkast till Verksamhetsplan 2008/2009 som skulle behandlas på kommitténs nästa möte. 4. Certifieringsnämnden Kaisa Adlercreutz framförde att det varit färre ansökningar i år än tidigare år. Till nästa sammanträde i nämnden finns två ansökningar om omcertifiering. 5. Möte om nationell konferens om offentlig revision Vid ett planeringsmöte den 6 oktober på SKL hade bestämts att konferensen skall äga rum den 28 maj Ett nytt planeringsmöte genomförs den 14 november. 6. Deltagande i Norsk konferens om offentlig revision Lennart Ledin hade på inbjudan av NKRF deltagit i den norska konferensen om offentlig revision som genomfördes för andra gången och är ett samarrangemang mellan NKRF, den norska riksrevisionen och internrevisorsföreningen. 349 Diskussionsärenden 1. Arbetsuppgifter för styrelsens kontaktpersoner (se protokollet från styrelsens möte 5 november) Syftet är att dessa personer skall fungera som bollplank mot respektive kommitté/nämnd samt vara styrelsens kunskapare inom området/ämnet. Beslöts att bevakning av omcertifiering och avisering till medlemmarna i fortsättningen sköts av kansliet. 2. Bildande av Nordisk förening för kommunal yrkesrevision Beslöts att Lennart Ledin, Lars Blomberg och Anders Petersson träffar NKRF:s ordförande respektive kanslichef för att arbeta vidare med denna fråga. 3. Finansdepartementets behandling av Statskontorets utredning Lennart Ledin tar kontakt med Helena Linde på finansdepartementet för att påminna om de överläggningar om den fortsatta behandlingen av Statskontorets utredning som ställdes i utsikt i samband med årsstämman. Beslöts att Lennart Ledin, Lars Blomberg och Anders Petersson genomför överläggningarna med finansdepartementet om tillfälle ges till sådana. 350 särenden 1. Fastställande av ledamöter i Informationskommittén Förslag: Enligt valberedningens förslag (se bilaga föregående möte) Styrelsen konstaterade att det finns ett behov att framöver diskutera kommittéernas storlek samt om det finns behov av ytterligare kommittéer t ex en redovisningskommitté. 2. Fastställa rekommendation om: Prövning av den sakkunniges oberoende. Bo Basun gick igenom God-Sed kommitténs förslag till rekommendation.

3 Sid 3 (3) 3. Fastställa mötestider och plats för styrelsemöten samt årsstämma Förslag mötesdagar: tisdag 13 januari (Öhrlings PwC i Stockholm), fredag 3 april (Ernst & Young i Stockholm), fredag 15 maj (telefonmöte), fredag 12 juni (Deloitte i Stockholm), måndag 24 augusti (telefonmöte). Årsstämma: torsdag-fredag september i Stockholm. 4. Fastställa under mötesdagarna i Åre upprättat strategidokument med uppdrag till kommittéerna och kansliet att upprätta verksamhetsplan och budget för 2008/2009 med underlag av dokumentet. Strategidokumentet fastställdes. Styrelsen, kommittéerna och certifieringsnämnden lämnar uppgift om budget 2008/2009 till kansliet som förmedlar uppgifterna inklusive sin egen budget till Inredo Företagsservice AB. 5. Nya medlemmar. En ny medlemsansökan förelåg. Tage Magnusson, Landstinget Västernorrland hälsades välkommen som medlem i Skyrev. 351 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 352 Mötets avslutande Ordförande tackade ledamöterna för deltagandet i mötet och förklarade det avslutat. Vid protokollet Anders Petersson Justeras Lennart Ledin Lars Blomberg

4 sida 1 (2) ade riktlinjer och aktiviteter vid strategimöte Styrelsen God Sed Utbildning Information Certifieringsnämnd Kansli Verksamhetsplan inkl. uppgifter till kalendariet (hemsidan), budget, protokoll till styrelsen och hemsidan, info till bevakningsansvarig, underlag för nyhetsbrev Nationell Konferens om Offentlig Revision Vägledning i verksamhets-/ Utbildning/kurs i verksamhets-/ Normsamlingen - komplement 2009 Offentlig förvaltning, precisering av begreppet i certifieringsbestämmelserna. Sekreterarservice till styrelsen och kommittéer Nationellt forum för förtroendevalda revisorer Redovisnings-/finansiell revision offentlig sektor - kartläggn. pågående arbete med standards - prioriterade frågor/ämnen för diskussion, vägledning Skyrev Academy, planering inför genomförande i maj 2010 Kontaktlistan Aktualisering Nya poängsystemet vid högre utbildning - kompl. av certifieringsbestämmelserna Sammanställning av hos medlemmarnas arbetsgivarorg. ev. befintligt introduktionsmaterial för nyanställda som skall arbeta med kommunal revision Överläggningar med finansdepartementet om förslag m a p statskontorets utredning om en mer oberoende kommunal revision samt om ekonomiska förutsättningar för fortsatt utveckling av god kommunal revisors- och revisionssed Aktualitetsseminarier vid årsstämman Arkivrutin Fortbildningskrav för omcertfiering - kompl. av certifieringsbestämmelserna Sammanställning av hos medlemmarnas arbetsgivarorg. befintliga rutiner och innehåll i deras kvalitetskontroll av revisionsverksamheten.

5 sida 2 (2) Styrelsen God Sed Utbildning Information Certifieringsnämnd Kansli Nordisk förening för kommunal yrkesrevision Samverkan och kontakter med förtroendevalda revisorer, SKL, Starev, RKR, FAR/SRS, Sv. Kom.ekonomer, Nyhetsbrev Arbetsfördelning Inredo AB-kansliet. Årsstämma, arrangemang Regionala seminarier om pilotversionen av vägledningen i verksamhets-/ maj 2009 Inventering universitets och högskolors kursutbud för hösten 2009 Uppdatering OH-bilder om föreningen Hemsidan, löpande uppdatering Översyn kommunikationen med Inredo AB Medlemsservice, bl a avisering inför omcertifiering

SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER Styrelsen 2006-05-09 181-189

SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER Styrelsen 2006-05-09 181-189 SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER PROTOKOLL Styrelsen 2006-05-09 181-189 Plats: Deloitte., Rehnsgatan 11, Stockholm Tid: 2006-05-09, Klockan 10.00 15.00 Deltagare: Staffan Gavel ordförande, Lennart Björk,

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté 2005-05-04

Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté 2005-05-04 1 Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté 2005-05-04 Plats: Telefonkonferens Tid: 2005-05-04, klockan 10.00 11.15 Deltagare:, ordförande, Lennart Björk, Lena Salomon, Lennart Ledin och Ulf-

Läs mer

Årsredovisning. för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 838202-2534. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 838202-2534. Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 838202-2534 Räkenskapsåret 2012-07-01 -- 2013-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - tilläggsupplysningar 8 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer Sveriges Kommunala YrkesREVisorer 1 SKYREV Föreningens ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer ska utför samt i övrigt verka främjande för den kommunala

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 2012-02-03 1(6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter.

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. 2012-11-30 1(6) Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. Tid: Fredagen den 30 november 2012 kl 09.30-11.30 Plats: Kommunhuset, Växjö Lokal: B-salen STYRELSEN: Närvarande: Inger

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby Styrelsen i bostadsrättsföreningen Vingen i Täby har för verksamhetsåret 2015-2016 antagit denna arbetsordning för styrelsearbetet. Arbetsordningen sammanfattar

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 26 november

Läs mer