Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010"

Transkript

1 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: Box Org-nr: Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 Bilagor Bilaga 1: Röstlängd Bilaga 2: Motioner om ändringar av stadgarna Bilaga 3: Motion nr 13 förslag 2, som presenterades direkt på årsmötet. Föredragslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 33 medlemmar närvarade: Se bilaga Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till ordförande valdes Erik Gustafsson och till sekreterare valdes Susanne Rydfeldt. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. John Liungman och Rafael Jensen valdes. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Årsmötet har utlysts i god tid och på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan fastställdes med tillägg av en övrig fråga. 6. a) Verksamhetsberättelse Sekreteraren Kaisa Thorell redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (2009). Kassör Johanna Bergkvist presenterade balans- och resultaträkning för Årets resultat låg på ca plus/minus noll, att jämföra med ett budgeterat underskott på kr." Detta berodde att vissa planerade aktiviteter misslykats/ej ägt rum, bland annat inköp av tröjor och funktionsunderställ. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (2009). 1

2 2 Revisor Karin Hallingström redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna finner att klubbens verksamhet och räkenskaper redovisats i god ordning. Revisorerna hade följande kommentarer och förslag: * Kommittéer bör bli bättre på att komma in med redovisning i god tid inför årsmöte. * Revisorerna föreslår att styrelsen försöker hitta ett bättre sätt att hantera kontantkassa. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för Fastställande av medlemsavgifter. Mötet biföll styrelsens förslag att klubbens medlemsavgift för 2011 blir 150 kr för seniorer och juniorer. Därutöver tillkommer förbundets avgift, som fastställs på Svenska Klätterförbundets årsmöte april. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (2010). Johanna Bergkvist redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. Förslaget innebär ett budgeterat underskott på drygt kr. Årsmötet biföll styrelsens förslag. Förslag från en medlem, Martin Utby: En sammanställning med nyckeltal på omsättningen redovisad per kommitté önskas för redovisning och verksamhetsplan till nästa år. Förslaget gillades av årsmötet och styrelsen får i uppdrag att komplettera med detta till nästa årsmöte. Årsmötets ordförande tackade styrelse, revisorer och kommittéer för ett gott arbete. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Stadgemotioner En grupp, utsedd av styrelsen enligt beslut årsmötet 2009, bestående av Kaisa Thorell, Rafael Jensen, Per Forsberg och Stina Stjernström, har gått igenom stadgarna i syfte att uppdatera dem och göra dem mer lättlästa. Arbetet har resulterat i 21 motioner. Gruppen är ense om alla motioner utom nr.13, där två förslag finns. Motionerna om stadgeändring presenteras i bilaga. Stadgegruppens förslag har i motionerna 9 och 18 använt det nya -nr 20 i stället för det gamla nr 21. Det är en konsekvens av justering av nummerföljd efter behandling av motion Nr 16. Nr 1. Bättre läsbarhet. Bifalles. 2

3 3 Nr 2. Paragraftecknens placering: ändras till före numret. Ex: 1. Bifalles. Nr 3. Ändrade rubriker på 7, 12 och 23. Bifalles. Nr 4. Specialidrottsförbund/SF ändras till Svenska Klätterförbundet/SKF. Bifalles. Nr 5. Angående stadgarnas bilaga och förtext: Bilaga Bra i idrott och bra idrott och förtexten Idrottsrörelsens verksamhetsidé stryks. I stadgarna hänvisas i stället till vår gemensamma värdegrund som finns i befintligt dokument inom Riksidrottsförbundets värdegrund. Bifalles. Nr Arbetstagare inom förening. Förtydligande av begreppet arbetstagare. Bifalles. Nr Styrelsens sammansättning. Stryk text om suppleant. Bifalles. Nr Vakanser i styrelsen. Fyllnadsval. Bifalles. Nr Ang. justering av årsmötesprotokoll. Per Forsberg yrkade att lydelsen på tillägget till 20 pkt 3 Val av protokolljusterare och rösträknare skall vara samt senaste tidpunkt för justering. Stadgegruppen jämkar sitt förlag enligt Pers yrkande. Bifalles. Nr Ang. överlämning av styrelseansvar. Bifalles. Nr Ang. sekreterarens uppgifter. Bifalles. Nr Ang kassörens uppgifter. Karl Hagestam yrkar på ändrad lydelse, punkt 3, andra att-satsen: Svara för föreningens bokföring i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer och gällande lagstiftning. Alla fyra punkter bifalles med den ändrade lydelsen i andra att-satsen. Nr 13. Ang. styrelsemöte och justering av protokoll. Två förslag finns för första att-satsen. Förslag 1 framgår av bilagan, och förslag 2 presenterades av styrelsen direkt på mötet. Votering genomfördes. Mötet beslutar bifall för lydelse enligt alternativ 1(enligt bilagan). Förslaget till de övriga två att-satserna bifalles. Nr 14. Angående valberedningens sammansättning ( 23 ) Janne Ekfeldt tog upp frågan om att valberedningen även bör bestå av klättrare med olika inriktning. Per Larsson yrkar på ändrad lydelse: ska byts ut mot bör beträffande åldersgrupper. Motionen bifalles med den ändrade lydelsen: Valberedningen består av sammankallande samt två övriga ledamöter. Valberedningen väljs av årsmötet och skall bestå av kvinnor och män. Olika åldersgrupper bör finnas 3

4 4 representerade. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller ledamot så bestämmer. Nr Ang. medlemmars personuppgifter. En diskussion utbröt för och emot att i olika grad begränsa användning av personuppgifter. Beslut om att satserna togs var för sig. Votering genomfördes. Mötet bifaller båda att-satserna enligt stadgegruppens förslag. Nr Ang. deltagande i den idrottsliga verksamheten. Förslag: 14 stryks och övriga paragrafers numrering justeras, samt att forna 14's väsentliga meningar Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. och har rätt att representera klubben i nationella samt internationella tävlingar i enlighet med SKFs regler. flyttas till punktlistan i 13. Förslaget bifalles. Nr , 16, 22, ang. årsmöte, kallese m.m. Hela förslaget bifalles. Nr Ang. viktig information till årsmötet. Bifalles Nr Ang. Presentation av kandidater. Fredrik Björndahl yrkar på avslag. Votering genomfördes. Mötet bifaller motionen enligt stadgegruppens förslag. Nr Ang. revision. Bifalles. Nr Ang. redaktionella ändringar. Uppdatering av verksamhetsidén. Bifalles. Denna motion måste bifallas på två årsmöten för att kunna ändras, och kommer därför att tas upp för beslut även vid årsmötet Val av ledamöter och representanter a) föreningens ordförande för en tid av ett år; Per Forsberg valdes till ordförande för ett år. b) föreningens kassör för en tid av ett år; Johanna Bergkvist valdes för ett år. c) två ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Johanna Andersson och Calle Martins valdes till ledamöter för två år. d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; Karin Hallingström och Niklas Forsberg valdes till revisorer. Rafael Jensen utsågs till revisorssuppleant. 4

5 5 e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; Stina Stjernström, Susanne Rydfeldt och John Liungman valdes. Stina utsågs till ordförande. f) beslut om val av ombud till Svenska Klätterförbundet (och eventuella andra möten som föreningen har rätt att representera med ombud) Beslut: Mötet ger styrelsen mandat att utse representanter. (Personer som är intresserade kan vända sig direkt till styrelsen) 13. Övriga frågor. Information om UIAA-möte 2011 av Erik Gustafsson UIAA, medicinska kommittén arrangerar internationellt möte år Vill Göteborgs klätterklubb medverka på något sätt? Vill vi att mötet ska äga rum inom vårt område? Årsmötesdeltagarna ställer sig positiva och föreslår att styrelsen jobbar vidare med frågan. Noteras: En fråga som väcktes utanför årsmötet och som är värd att spinna vidare på vid ett annat tillfälle; Diskussion om Göteborg klätterklubb ska ha länkar till kommersiella aktörer på hemsidan. Vilka ska finnas? Ska det finnas fler? Ska det framgå att de är kommersiella? Information: Bildvisning 19 mars med Daniel Andrada tillsammans med Kvibergsklätterklubb. Även en träningsdag är planerad. 14. Mötet avslutades Sekreterare: Susanne Rydfeldt Justeras: Justeras: John Liungman Rafael Jensen 5

6 6 6

Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål

Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål 1. Angående läsbarhet En stadga ska vara lättläst och inte något man ska behöva kämpa sig igenom för att förstå. Därför föreslår

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening

Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening 1 Ändamål Stadgar¹ för Uppsala Kanotförening Uppsala Kanotförening, stiftad den 11 maj 1916, har till ändamål att inom Uppsala med omnejd stödja intresset för de idrotter föreningen har på sitt program

Läs mer