Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål"

Transkript

1 Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål 1. Angående läsbarhet En stadga ska vara lättläst och inte något man ska behöva kämpa sig igenom för att förstå. Därför föreslår vi: ändra begrepp så att de används konsekvent genom hela dokumentet, att ändra punktering och kommatering så att texten flyter lättare samt att strukturera uppräkningar såsom till exempel ordförandens uppgifter i punktform. 2. Angående -tecken Det är normalt att -tecknet kommer innan numret i stadgar. Det omvända (som används i våra stadgar i nuläget) används främst i lagtexter mm. Därför föreslår vi: x ändras till x i hela stadgarna. 3. Angående rubriker För att förtydliga och göra stadgarna mer lättlästa föreslår vi: 7 rubrik ändras från Stadgetolkning mm. till Stadgetolkning och tvist därom 12 rubrik ändras från Uteslutning mm. till Uteslutning och varning 23 rubrik ändras från Sammansättning, åligganden till Sammansättning och åligganden 4. Angående specialidrottsförbund Genomgående i stadgarna används beteckningen specialidrottsförbund (SF). Detta kvarstår från Riksidrottsförbundets mall för stadgar. Eftersom Göteborgs Klätterklubbs specialidrottsförbund är Svenska Klätterförbundet (SKF) föreslår vi: specialidrottsförbund ersätts med Svenska Klätterförbundet och att (SF) ersätts med (SKF) i hela stadgarna

2 5. Angående stadgarnas bilaga och förtext I de nuvarande stadgarna finns ett långt inledande stycke, Idrottsrörelsens verksamhetsidé samt en bilaga Bra i idrott och bra idrott. Dessa båda texter är antagna av RF, och därmed något som vi måste följa. Att ha med dem i stadgarna ger en längre text, i onödan. Idrottsrörelsens verksamhetsidé stryks från stadgarna bilagan bra i idrott och bra idrott stryks från stadgarna 6. Angående arbetstagare inom föreningen ( 20) Det är vanligt att ideellt aktiva inom föreningen även erhåller lön från föreningen för arbete som exempelvis tränare eller instruktör. Under 20 står att arbetstagare inom föreningen inte får vara styrelse-/valberedningsmedlem eller revisor i föreningen. För att förtydliga begreppet arbetstagare föreslår vi: andra satsen under 20 som idag lyder: Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. ändras till: Arbetstagare som från föreningen har en löneinkomst överstigande ett halvt prisbasbelopp per år får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 7. Angående styrelsens sammansättning ( 25) Vid en tidigare stadgeändring avskaffades suppleanter i styrelsen. Under 25 står det kvar text som syftar till det tidigare upplägget med suppleanter. stryka det stycke text under 25 som lyder: Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 8. Angående vakanser i styrelsen 25 Eftersom det ingenstans i stadgarna står reglerat hur man ska hantera eventuella avgångar från styrelsen föreslår vi: det till 25, efter meningarna om styrelsen grundsammansättning tilläggs Om mer än en ledamot avgår under pågående mandatperiod skall styrelsen kalla till extra årsmöte för fyllnadsval.. 9. Angående justering av protokoll 20 Alltför ofta ligger årsmötesprotokoll av olika anledningar ojusterade långt efter mötet vilket blir mycket svårare att lösa i efterhand än strax efter mötet. Därför föreslår vi:

3 punkt 3 under 20, Ärenden vid årsmötet, utökas till Val av protokolljusterare och rösträknare samt tid och plats för justering. 10. Angående överlämning av styrelseansvar 26 Ett fungerande styrelsearbete bygger på kontinuitet och kräver att nytillsatta styrelseledamöter blir introducerade i verksamheten och att protokoll och andra handlingar gås igenom och lämnas över till den som tar över en avgående ledamots ansvar. Därför föreslår vi: meningen Det åligger avgående styrelseledamot att vid årsmöte överlämna de handlingar och övrigt materiel som denne ansvarat för under mandatperioden. läggs till 26, Styrelsens åligganden, innan uppräkningen om styrelsens särskilda åligganden. 11. Angående sekreterarens uppgifter 26 I stadgarna står att sekreteraren skall ansvara för att klubbens historia dokumenteras vilket är ett ganska omfattande ansvar. Då styrelsen har antagit en arkivplan för klubben (finns på hemsidan för beskådan) föreslår vi: tredje punkten under sekreterarens uppgifter ändras från se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras enligt gällande arkivplan till se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt enligt gällande arkivplan. Det står även att sekreteraren ska underteckna utgående handlingar om ordföranden inte bestämmer annat. Eftersom hela stycket om sekreterarens uppgifter dock redan är samlat under förutsättningen Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören. föreslår vi: bisatsen om ordförande inte bestämmer annat stryks. 12. Angående kassörens roll ( 26) Nedanstående ändringsförslag gäller text under rubriken Kassören ( 26) och är tänkta att förenkla och uppdatera stadgarna. texten vid punkt två som lyder: se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. ändras till: se till att föreningen söker lämpliga bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer texten vid punkt tre som lyder: svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper ändras till: svara för föreningens bokföring i enlighet med gällande lagstiftning texten under punkt åtta som lyder: föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs ändras till: föra inventarieförteckning byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter under punkt nio ersätts med egendom

4 13. Angående styrelsemöte och justering av protokoll I dagens stadgar så skall styrelsemötesprotokollet justeras av ordförande samt en utsedd justerare. För att kunna justera ett protokoll krävs att man kontinuerligt för anteckningar. Som mötesordförande krävs att man aktivt leder mötet hela tiden. Att då samtidigt föra anteckningar blir problematiskt. Därför föreslår vi: mötesordföranden och av stryks från 27, sista stycket, Protokoll skall justeras av mötesordföranden och en särskilt utsedd protokolljusterare. av en särskilt utsedd ersätts med en av mötet särskilt utsedd i samma mening. sista meningen 27, Avvikande mening skall antecknas till protokollet. ändras till Reservation skall föras till protokollet. 14. Angående valberedningens sammansättning ( 23) I en valberedning bestående av tre personer är ordförandens roll att vara sammankallande och se till att valberedningens uppgift utförs. Även en ledamot kan ha den sammankallande rollen. Varken en ordförande eller vice ordförande är nödvändig. Valberedningen borde kort och gott bestå av kvinnor och män. För att förenkla sammansättningen av valberedningen föreslår vi: det stycke text under 23 som lyder: Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. ersätts med: Valberedningen består av sammankallande samt två övriga ledamöter. Valberedningen väljs av årsmötet och skall bestå av kvinnor och män. Olika åldersgrupper skall finnas representerade. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller ledamot så bestämmer. 15. Angående medlemmars personuppgifter Sista punkten i 13 är otydlig och ger för stora befogenheter för klubben. texten: även som att uppgifterna offentliggörs oavsett framställningsform stryks. texten: Personuppgifter får ej offentliggöras utan medlems godkännande. läggs till i sista punkten i 13.

5 16. Angående 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten 14 innehåller en hel del text, som inte är relevant för vår verksamhet. Paragrafens första mening är mycket relevant och bör finnas kvar, den övriga texten reglerar bland annat vem som får tävla, och hur detta ska göras. Inget av det som står skrivet där är giltigt i det praktiska arbetet, vare sig i klubben eller på förbundsnivå. paragraf 14 stryks, och att första meningen: Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. flyttas till punktlistan i 13, samt att övriga paragrafers numrering justeras. texten: har rätt att representera klubben i nationella samt internationella tävlingar i enlighet med SKFs regler. läggs till som ny punkt i punktlistan i Angående årsmöte, kallelse mm ( 15, 16, 22) I samband med årsmötet så är det mycket som ska hinnas med, samtidigt vill man gärna att årsmötet hålls tidigt på året. I de nuvarande stadgarna så är det svårt för den oinsatte att hinna få in motioner i tid. Även förfarandet för kallelse och övrig information behöver uppdateras. Kallelse i ortspressen används inte, och det hade inte varit många medlemmar som hade sett det. Därför föreslår vi: tre ersätts med fyra i andra meningen 15 och därmed lyder, Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras i ortspressen. eller kungöras i ortspressen stryks från samma mening. tredje meningen i 15 utökas till Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på klubbens hemsida samt i klubblokal eller på annan lämplig plats fyra ersätts med tre i andra meningen i 16 och att de första meningarna därmed lyder, Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Förslag om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 5/1 läggs till i 16 mellan andra och sista meningen. på klubbens hemsida läggs till före i klubblokalen andra stycket, sista meningen i 22 som därmed lyder; Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på klubbens hemsida, i klubblokalen eller på annan lämplig plats. eller kungöras inom samma tid i ortspressen. stryks från 22, andra stycket, Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i

6 ortspressen. 18. Angående viktiga frågor till årsmötet 20 Sista meningen efter uppräkningen av ärenden på årsmötet är otydlig och innehåller dubbelnegationer. Därför föreslår vi meningen Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet ändras till Beslut i fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller medlemmarna får endast fattas om frågan finns med i kallelsen till mötet. 19. Angående presentation av kandidaturer 23 För att föreningens medlemmar i tid innan årsmötet ska veta vilka som kandiderar till valbara poster föreslår vi: sista meningen under 23, Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag ändras till Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen anslå inkomna kandidaturer på klubbens hemsida samt i klubblokal eller på annan lämplig plats. 20. Angående revision av klubbens verksamhet 24 Eftersom revisorernas granskning inte bara ska omfatta föreningens finanser utan också styrelsens arbete och föreningens verksamhet föreslår vi: andra meningen under 24 utvidgas till Föreningens räkenskaper samt styrelseoch årsmötesprotokoll skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 21. Angående redaktionella ändringar i 1 Som på flera ställen i stadgarna så syns det tydligt att de har arbetats fram från förslagsstadgar. i 1 är texten mycket otydlig. Observera att Tyroldeklarationen har bytt namn till UIAA Mountain Ethics, texten har även antagits av UIAA. Denna motion behöver bifallas på två årsmöten innan ändringen träder i kraft. 1 som lyder: ersätts med texten: Föreningen skall bedriva klätterverksamhet och har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med Svenska Klätterförbundets (SKFs) och Union Internationale des Associations d Alpinisme (UIAAs) normer samt i enlighet med

7 Riksidrottsförbundets (RFs) Idrottsrörelsens Verksamhetsidé. Föreningen skall: Främja och utveckla klättring i Göteborg med närliggande områden. Företräda den lokala klättringen och verka för ökade möjligheter till utövande av klättring. Verka för att klättring utövas i enlighet med UIAA Mountain Ethics på säkert sätt samt med varsamhet och omdöme gentemot natur och miljö. Verka för att utveckling av klippor och leder utövas med hänsyn till kommande generationer och deras möjlighet till fortsatt utveckling av sporten. I sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. jämställd och läggs till innan dopingfri idrott.