SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER Styrelsen 2006-05-09 181-189"

Transkript

1 SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER PROTOKOLL Styrelsen Plats: Deloitte., Rehnsgatan 11, Stockholm Tid: , Klockan Deltagare: Staffan Gavel ordförande, Lennart Björk, Jan Ekholm, Lena Salomon, Lars Blomberg, Göran Johansson och Lennart Ledin Mötets öppnande, val av sekreterare och justeringsman Ordföranden hälsade välkommen och öppnade dagens sammanträde. Lennart Ledin valdes till sekretare för mötet. Lars Blomberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll Fastställande av agendan Utsänt förslag till agenda fastställdes med tillägg, under övriga frågor, för en idé från Lennart Björk om diplomering av specialister inom föreningen Protokoll från styrelsens sammanträde den 27 mars 2006 Det justerade protokollet anmäldes och lades till handlingarna Anmälningsärenden Utbildningskommittén Lennart Ledin redovisade att utbildningskommittén nu har bemannat kommitténs regionala organisation. Kommittén har tagit fram en uppdragsbeskrivning för dessa regionala kontaktpersoner. En första träff mellan kommittén och kontaktpersonerna skall ske i samband med Kommek Ett förslag till förfarande och regler för omcertifiering är i stort klart och kommer att överlämnas till styrelsen så att det kan behandlas på föreningsstämman den 21 september. Det samma gäller ett förslag på fortbildningskrav där kommittén som förebild och utgångspunkt har såväl den norska modellen som de krav som finns fastlagda av FAR för auktoriserade och godkända revisorer. Kommittén kommer vidare att gå ut med en medlemsenkät i slutet av maj med frågor om vilken roll föreningen kan och bör ha i medlemmarnas fortbildning. Resultatet av enkäten avses kunna presenteras på föreningsstämman i september. Utbildningskommitténs första nyhetsbrev är också på väg ut via e-post till medlemmarna och läggs också ut på hemsidan.

2 Vad gäller programmet för föreningsstämman så har kommittén klart med Helena Linde på finansdepartementet och professor Lennart Lundqvist Informationskommittén Lennart Björk redovisade de frågor som informationskommittén arbetade med just nu och skulle behandla vid sitt kommande sammanträde den 18 maj. Skyrev normsamling skall vara klar till nästa mandatperiod och styrelsen underströk vikten av detta. Principerna för vad normsamlingen skall innehålla är klar men en uppdatering får göras fortlöpande fram till dess det är dags att gå i tryck. Upplagan är beräknad till minst 2000 ex. Föreningens exponering vid Kommek 2006 är en annan högaktuell fråga. Styrelsen noterade att kommittén bör skaffa ytterligare minst en s k roll-upp till de tidigare fyra som skall användas vid mässan. Föreningsbroschyren behöver en mindre justering och nytryckas. Andra frågor som informationskommittén har på dagordningen är policy för hemsidan, ansvarig utgivare och andra principfrågor i samband därmed, frågan om föreningsarkiv m m Kommittén för God kommunal revisors- och revisionssed Noterades att kommitténs nästa möte skulle genomföras den 12 maj där kommittén också skulle ha ett avstämningsmöte med Karin Tengdelius på Sveriges kommuner och landsting. Styrelsen ansåg att det behövdes ett förtydligande av statusen för kommitténs publikationer (utkast, vägledning, rekommendation) i form av ett PM som beskriver Vägen till God sed. Såväl detta PM liksom rekommendationer skall fastställas av styrelsen. Styrelsen diskuterade frågan om hur lång tid utkast skall vara ute för synpunkter innan de kan göras till rekommendationer och konstaterade att detta måste avgöras från fall till fall. Även kommittén för God kommunal revisors- och revisionssed är på väg ut med ett nyhetsbrev till medlemmarna Resultatutfall och likviditet Jan Ekholm lämnade en lägesrapport över föreningens ekonomi. Konstaterades det ekonomiska utfallet mot budget är inte och bedöms inte heller bli något problem. Diskuterade och bestämdes att tkr av föreningens likviditet skulle avsättas och bindas 12 månader på ett särskilt räntekonto. Jan avgör tillsammans med Inredo var i intervallet som avsättningen bör ligga. 185 Diskussionsärenden Sakkunniga biträden och revisorslagen Redovisades resultatet av träffen den 28 mars med företrädarna för revisorsnämnden samt att information om resultatet av träffen behöver kommuniceras med föreningens medlemmar och medlemmarnas uppdragsgivare, d v s med de förtroendevalda revisorerna. Noterades att revisorsnämndens företrädare hade lovat att medverka vid föreningsstämman den 21 september.

3 Bestämdes att information om revisorslagens tillämpning i den kommunala revisionsverksamheten skall lämnas till medlemmarna i styrelsens nästa nyhetsbrev. Vidare beslöts att uppdra till Göran Johansson och Lena Salomon att till nästa sammanträde närmare uttolka och dokumentera frågan om revisorslagens tillämplighet inom den kommunala revisionen. Vidare konstaterades att kommittén för god revisors- och revisionssed behöver mera ingående informeras om resultatet av träffen med revisionsnämnden Användande av ISA och RS - kontakter med FAR Ordföranden redovisade att han underhand haft kontakt med FAR och fått ett positivt besked i frågan om att föreningen fritt kan använda FAR:s översättningar av internationella revisionsstandards och -rekommendationer (ISA och RS). Återstår att få FAR:s formella svar på vårt brev i frågan. FAR:s referensgrupp för offentlig sektor har bjudit in till överläggningar med företrädare för föreningen där man också vill komma i kontakt med dem som representerar kommuner och landsting med egna revisionskontor. Bestämdes att Lennart Björk och Lennart Ledin deltar i överläggningarna. Staffan Gavel kontaktar ordföranden för gruppen, Gunilla Werner Carlsson, för att finna ett lämpligt datum efter sommaren för överläggningarna Avcertifiering/återinträde Certifieringsnämnden har i ett brev till Staffan Gavel tagit upp frågor om avcertifiering och återinträde som certifierad. Lennart Ledin påpekade att ett förtydligande av reglerna för medlemskap i föreningen och certifieringen nyligen har införts på föreningens hemsida. En förutsättning för medlemskap i föreningen är att man är yrkesverksam inom kommunal revision vilket i sin tur är en förutsättning för att bli certifierad och att bibehålla certifieringen. Om medlemsavgift inte betalas så förfaller medlemskapet i föreningen och därmed också med automatik certifieringen. Utöver de uppgifter som medlemmarna själva fortlöpande anmäler, så erhålls underlag för uppdatering av medlemsregistret och registret över certifierade i samband med faktureringen av medlemsavgifter varje år. I de fall medlemmar byter arbetsgivare och om man önskar kvarstå som medlem i föreningen så ankommer det på den enskilde medlemmen att styrka att han/ hon fortfarande är yrkesverksam inom kommunal revision. Under certifieringsperioden kan uppehåll i yrkesverksamheten och certifieringen göras, exempelvis vid tjänstledighet. Innan certifieringsperiodens slut kan certifieringen återvinnas genom anmälan till föreningen. En förutsättning är att man också är/återinträder som medlem i föreningen och att de avgifter som sammanhänger med medlemskapet betalas. Någon särskild avgift för återinträde tas inte ut. För förnyelse av certifiering efter certifieringsperiodens slut gäller det krav på yrkesverksam tid under certifieringen som framgår av certifieringsreglerna ( 11). Uppdrogs till Lennart Ledin att meddela certifieringsnämnden dessa förtydliganden av reglerna för medlemskap och certifiering.

4 185.4 Kommek 2006 Noterades att Skyrev inte omnämns i programmet för Kommek och att föreningen inte har bjudits in att ta plats i seminarier inom området kommunal revision. Bestämdes att informationskommittén skall komplettera med minst ytterligare en roll-up för att användas i byråmontrarna (motsv). Vidare görs ett nytryck av föreningsbroschyren som avses delas ut i montrarna. Föreningens övriga publikationer bör finnas tillgängliga som förevisningsexemplar i montrarna. Uppdrogs till Lennart Ledin att svara för nytryck av föreningsbroschyren Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting Styrelsen diskuterade och kommenterade utfallet av riksdagens beslut om regeringens proposition om Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting. Staffan Gavel tar kontakt med finansdepartementet för att få till stånd det möte med kommunministern som föreningen föreslagit i sin skrivelse om utveckling av den kommunala yrkesrevisionen. 186 Beslutsärenden Föreningsstämman 2006 Med underlag av infordrade offerter och uppgifter från konferensarrangörer beslutades att föreningsstämman den 21 september hålls i Stockholm, varvid årsstämmoförhandlingarna och seminarierna genomförs på Hilton Stockholm Slussen och årsmötesmiddagen på Sjöfartshuset, Gamla Stan. Beslutades vidare om en seminarieavgift på 950 kr inkl årsmötesmiddag. Till stämman och middagen inbjuds hedersmedlemmar samt ordförande och kanslichef från den norska yrkesföreningen (NKRF). Utbildningskommittén svarar för att utforma stämmodagens seminarieprogram. Programmet bör i stort sett vara klart till styrelsens nästa sammanträde. Revisionsbyråerna och Starevkontoren förutsätts anordna egna seminarier eller motsvarande den 22 september Kanslichef till Skyrev Beslutades att frågan om slutlig kompetensprofil för kanslichef och tillsättande av sådan avvaktas till efter föreningsstämman i september Finansieringsstrategi Styrelsen diskuterade och godkände det kalkylutkast som Lars Blomberg upprättat med beräkning av kostnader som underlag för finansieringen av föreningens utvecklingsarbete framdeles.

5 186.4 Styrelsens nyhetsbrev Styrelsen beslutade att snarast skicka ut ett nyhetsbrev till föreningens medlemmar. Innehållet i nyhetsbrevet skall omfatta information om föreningsstämman 2006 och resultatet av styrelsens överläggning med revisorsnämnden. Staffan Gavel och Lennart Björk svarar för utformningen av brevet Utbildningskommitténs budget Styrelsen beslutade att inte förändra utbildningskommitténs budget för det nu löpande verksamhetsåret. Uppdrogs till kommittén att återkomma med beräkning av kostnaderna för den nya organisationen i förslaget till budget för nästa verksamhetsår Val av ledamot till informationskommittén Styrelsen beslutade att utse Jane Granström till ledamot i informationskommittén efter Ulf- Johan Olsson som avsagt sig uppdraget. 187 Bordlagda ärenden Behovsanalys certifierade kommunala revisorer Ärendet bordlades åter. 188 Övriga frågor Diplomering av specialister Lennart Björk tog upp fråga om att föreningen borde inrätta någon form av diplomering eller liknande för föreningsmedlemmar som specialiserat sig på något område, till exempel förvaltningsrevision, som komplettering till föreningens certifiering av generalister. Lennart fick i uppdrag att bereda en utförligare diskussion av idén vid nästa styrelsesammanträde. 189 Mötets avslutande Förklarades sammanträdet avslutat. Vid protokollet: Lennart Ledin Justeras: Staffan Gavel Lars Blomberg

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR STADGAR 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE 1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Савез Срба у Шведској. 1.2. Serbernas Riksförbund i Sverige (vidare benämnt SRF) har

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer