Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté 2005-05-04"

Transkript

1 1 Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté Plats: Telefonkonferens Tid: , klockan Deltagare:, ordförande, Lennart Björk, Lena Salomon, Lennart Ledin och Ulf- Johan Olson. Ulf Rubensson var adjungerad. 20 Mötets öppnande och val av sekreterare Ordförande hälsade välkommen och Ulf-Johan Olson valdes till sekreterare. 21 Föregående protokoll Minnesanteckningarna gicks igenom paragraf för paragraf. Beslutades att fastställa minnesanteckningarna. 22 Informationsstrategi och kommunikationsplan Det konstaterades att informationsstrategin gällde föreningen och sålunda var ett instrument för styrelsen och dess interna och externa kommunikation. Vidare var överensstämmelsen stor kring att - begreppet mission borde ersättas av uppgift - uppgiftsbeskrivningen borde (av styrelsen) stämmas av mot ändamålsparagrafen och den förändring som eventuellt kan bli aktuell av den senare - SKYREV är en garant för den kommunala revisionen det finns flera - dela punkt 2 under SKYREVs medel i två separata punkter - utvecklingen av god revisionssed respektive fortbildning/erfarenhetsutbyte - och att ytterligare en punkt läggs till kring föreningens uppgift att sprida information kring föreningens verksamhet och kommunal revision - under rubriken Målgrupper flyttas våra medlemmars uppdragsgivare från sekundär till primär målgrupp. Dessutom flyttas den sekundära målgruppen uppdragsgivarnas uppdragsgivare till första plats på denna lista.

2 2 - stryka meningen att målgrupperna har rangordnats på respektive listor. - nulägesbeskrivning ska kompletteras med text från - Lena Salomon ska ända de engelska bilderna så att namnen på ledamöter blir mindre framträdande Under denna paragraf diskuteras också informationsflödet i stort. Det fastslogs att hemsidan var det viktigaste kommunikationsmedlet och att kommittéernas arbete bättre borde avspeglas här. Årliga medlemsenkäter bedömdes också som viktiga. Eventuellt kan en webbaserad enkät användas survey on line. Här fanns vissa erfarenheter från Jämtland som skulle kunna vara användbara. Även nyhetsbrevet togs upp och det konstaterades att styrelsen var den självklara avsändaren. Slutligen beslutades att skulle samla in synpunkter på informationskommitténs förslag till informationsstrategi och kommunikationsplan för SKYREV från övriga kommittéer, certifieringsnämnden och styrelsen. uppdaterar också informationsstrategin inför nästa möte. 23 SKYREVs hemsida Två strategier för att få hemsidan ännu attraktivare diskuterades: - att ständigt publicera nytt material - att skapa särskilda interna diskussionsfora för medlemmar (revisionsforum) Den första strategin bedömdes som primär och frågan om interna diskussionsfora lämnades för tillfället åt sidan. Prioriteringen är att få så många läsare som möjligt, vilket förutsätter färska nyheter och intressant information. Enigheten var stor om att kommittéerna i ökad utsträckning behöver publicera sina framsteg och diskussioner på hemsidan. Bägge planerade kurser vid Förvaltningshögskolan i Göteborg har ställts in. Hemsidan informerar endast om att den ena är inställd. De inställda kurserna föranledde också en diskussion om behovet av en basutbildning för kommunala revisorer. Denna fråga bör landas i utbildningskommittén. Inspiration kan t ex hämtas från den norska utbildningen som bedrivs av Norges Kommunerevisorförbund 24 SKYREV på engelska Översättningen bedömdes som utmärkt. Synpunkterna gällde den underliggande svenska texten, t ex den onödigt stora uppmärksamheten på Förvaltningshögskolans utbildningar. Detta särskilt mot bakgrund att ingen av årets utbildningar blev av.

3 3 25 Aktivitetsplan för informationskommittén inkl möten Först konstaterades att den gamla aktivitetsplanen ligger utlagd på hemsidan, inte den gällande. Följande delar av aktivitetsplanen kommenterades: - SKYREVs medverkan i revisionskonferenser för landsting och kommuner. SKYREV är välkommet att informera. Inslaget är dock inte vara schemalagt, utan behöver klämmas in på lämpligt ställe. Överenskommelser har träffats om detta. - Det konstaterades att KOMMEK genomförs först 2006 och att Lennart Björk håller i denna samverkan. - Ang Peter Perssonutredningen. Lennart Björk har skrivit en krönika till Kommunal Ekonomi som publiceras i nästa nummer. Krönikan bör läggas ut på hemsidan. - Hemsidan har kommenterats tidigare. Aktuell information från certifieringsnämnden, kommittéerna och styrelsen är prioriterad, liksom nyhetsbrevet. Det senare är även en viktig kanal för de förstnämnda. Det beslöts också att Ulf Rubensson adjungeras vid behov då hemsidan finns på informationskommittén dagordning. Ulf-Johan Olson uppdaterar aktivitetslistan och bilägger denna till protokollet. 26 Relationer med övriga SKYREV Det beslutades att en ny aktivitet skulle läggas till aktivitetslistan. skulle ta kontakt med kommittéerna och styrelsen angående nyhetsbrev och aktuell information. En ny intern kontaktlista har utarbetats för SKYREV. 27 Sveriges kommuner och landsting Utifrån bl a revisionsutredningen har SKYREV-företrädare framfört att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) revisionsutvecklingsfunktion behöver mer resurser för att möta de förtroendevaldas behov. Det konstaterades att Agneta Peterz har tillkommit, varför det nu är tre personer på förbundet som arbetar med att stödja revisorerna och den kommunala revisionen i kommuner och landsting. En synpunkt som framställdes var svårigheten att hitta revisionen på SKLs hemsida. Ännu svårare att förstå är att den ligger under rubriken ekonomi. Kontakterna med SKL bedömdes som positiva. Det sågs som viktigt att SKYREV blir en reell samarbetspartner till SKLs revisionsutvecklare, en position som idag främst innehas av STA- REV och revisionsbolagen. 28 Övriga frågor Det konstaterades att flera av de punkter som upptagits här - enkäten, nyhetsbrevet, revisionsforum och varumärket redan behandlats under dagordningens tidigare punkter.

4 4 Det underströks att nyhetsbrevet bör komma ut tätt efter styrelsemötet den 9 juni och att styrelsen är både författare och avsändare. I fråga om varumärket framhölls att inte bara är styrelsen och kommittéerna som kan göra stora insatser. Arbetsinsatserna i vardagen från de certifierade revisorerna själva är givetvis också mycket betydelsefulla. Det senare gäller dock inte protokollföraren som genom ett professionellt och uppskattat arbete dagligen jävar certifieringens samband med kompetens inom kommunal revision. Slutligen beslutas att informationsutskottets möten i ökad utsträckning ska ske via telefonkonferenser. Minst vartannat möte bör kunna ske via telefon. Den form som ska användas bestäms från fall till fall beroende på agendan. Ordföranden avgör detta efter samråd, om inte beslut redan fattats om mötesform för nästa möte. Nästa möte genomförs hos Ernst & Young i Stockholm den 1 juni 2005 klockan Mötets avslutande tackar för ett effektivt genomfört möte. Bifogas: Uppdaterad aktivitetsplan Ulf-Johan Olsson Sekreterare

5 5 Informationskommittén bilaga Aktivitetsplan Uppdaterad Lennart Björk Lennart Ledin Ulf- Johan Olson Lena Salomon

6 Aktiviteter att påbörja under 2005 Aktivitet/projekt Ansvarig Förslag/status Process/behandling Halvårsbrev till medlemmarna Ett i februari och ett i juni I augusti skickas årsmöteshandlingarna ut. Informationskommittén ansvarar för att de olika kommittéerna lämnar bidrag till halvårsbrevet före semestern. Behandlas av styrelsen i juni och augusti månad Utreda möjligheten att skicka via e-brev till medlemmarna. Tar upp frågan med styrelsen. Skyrevs medverkan i revisionskonferenser för landsting och kommuner Skyrevs medverkan på KOMMEK 2006 Standardformulering om Skyrev vid upphandling Underlag att bifoga till lämnande av anbud. Ska enbart vara kopplat till Skyrev och inte till branschen. Denna anpassning får istället göras av resp. byrå. Lena Salomon (kommun) Ulf- Johan Olson (landsting) Lennart Björk, Lena Salomon Skyrev företräds på konferenserna under hösten 2005 och ges tillfälle att kort presentera sig som organisation. Lennart tar kontakt med Anders Haglund för att diskutera Skyrevs medverkan Tar upp frågan med styrelsen i november Klart senast i maj Bägge konferenserna positiva, men ingen formell programpunkt insatt. Kräver fortsatt kontakt för att hitta lämplig tid och tillfälle. Klart senast i juni Klart senast i maj Klart. Peter Perssonutredningen Lennart Björk Skriver förslag till debattartikel se Behandlas av styrelsen. Bevakning av proppen. Lennart skriver krönika i tidskriften Kommunal ekonomi

7 7 Informations- och kommunikationsstrategi Behandlades på kommitténs möte i november. ytterligare precisering av målgrupper mm skall göras. Ulf tar fram ett dokument som sammanfattar informations- och kommunikationsstrategin. Ytterligare synpunkter ska inhämtas från styrelse och kommittéer. Klart senast juni Skyrevs hemsida Syfte/inriktning: Att hålla hemsidan uppdaterad. Sköts praktiskt av vår webbmaster Policy för hemsidan är under utarbetande. Lennart Ledin Frågan har diskuterats med styrelsen i november Behandlas på telemötet i maj. Ulf Rubensson bjuds in särskilt. Här finns också förslag att även göra särskilda sidor för medlemmar med mera detaljerad info t ex om kommittéernas arbete, diskussionsforum för medlemmar, frågor och svar om Skyrev, presentation av certifierade Nyhetsbrev och aktuell information Informationskommittén prioriterade information och nyheter på hemsidan för att locka fler att läsa dem. Ulf R håller kommittén ajour med framtida möjligheter att inrätta diskussionsfora på hemsidan. Ulf tar kontakt med kommittéerna och styrelsen angående nyhetsbrev och aktuell information. Resultatet redovisas på informationskommitténs möte i juni.

8 Aktiviteter slutförda under 2004 Aktivitet/projekt Ansvarig Förslag/status Process/behandling Informationsbroschyrer Informationsbroschyr om Skyrev, Informationsbroschyr på engelska Revisionsprocessen och de etiska reglerna Lennart Ledin Informationsbroschyren är tryckt och klar. Klart. Broschyrer och informationsmaterial har spritts till medlemmarna. Spridning av broschyrerna till våra medlemmar. Informationsbroschyren på engelska ska läggs ut på hemsidan. Tar upp frågan med styrelsen i november. Aktuella frågor: Peter Perssonutredningen Undersöka möjligheten att medlemmarna får ha synpunkter på utredningen samt att vi även deltar i debatten med artiklar som skrivs av någon i styrelsen. Lennart Björk Tar upp frågan med styrelsen i november Skyrev har avlämnat remissvar på utredningen OH-bilder om Skyrev Lena Salomon kollar med styrelsen i november vilka bilder som redan finns framtagna idag och så gör vi ett OHpaket och lägger på hemsidan. OH-bilderna klara och utlagda på

SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER Styrelsen 2006-05-09 181-189

SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER Styrelsen 2006-05-09 181-189 SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER PROTOKOLL Styrelsen 2006-05-09 181-189 Plats: Deloitte., Rehnsgatan 11, Stockholm Tid: 2006-05-09, Klockan 10.00 15.00 Deltagare: Staffan Gavel ordförande, Lennart Björk,

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Kvalitet i kommunal revision. En inspirations och erfarenhetsskrift

Kvalitet i kommunal revision. En inspirations och erfarenhetsskrift Kvalitet i kommunal revision En inspirations och erfarenhetsskrift Kvalitet i kommunal revision En inspirations och erfarenhetsskrift Upplysningar om innehållet: Caroline Nyman, caroline.nyman@skl.se

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

2008:12 SAMORDNINGSFÖRBUNDET FÖR JÄMTLANDS LÄN PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE I - SAMORDNING I FÖRÄNDRING. Catharina Höijer Ewa Nordström-Johansson

2008:12 SAMORDNINGSFÖRBUNDET FÖR JÄMTLANDS LÄN PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE I - SAMORDNING I FÖRÄNDRING. Catharina Höijer Ewa Nordström-Johansson 2008:12 SAMORDNINGSFÖRBUNDET FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE I JÄMTLANDS LÄN - SAMORDNING I FÖRÄNDRING Catharina Höijer Ewa Nordström-Johansson UTVÄRDERINGSRAPPORT FRÅN FOU JÄMT Rapport nr 2008: 12 i FoU

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj!

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Diskutera motionen och de övriga frågorna i er grupp. Utse en representant för att föra fram er grupps tankar och beslut på Servicekonferensen.

Läs mer