Revisorerna Tid: Plats: Lasarettet Trelleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg"

Transkript

1 REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna Tid: Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren Anders Arenhag Arne Alfredhsson David Eriksson Birgit Hansson Olle Henricson Jeanette Hillding Bo Lönnerblad Waltraud Rasch, ers. för Ann-Louise Krantz Gunnar Svensson Övriga: Fredrik Fexner, sjukhuschef, 530 Göran Ingvarsson, ekonomichef, 530 Johan Rasmusson, Deloitte, 531 Lars-Åke Rudin, 532 Håkan Cederholm, 532 Inge Hildingsson Ola Möller Gunilla Hansson, sekreterare 527. Ordföranden Kent Ericson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Öppnande 528. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Arne Alfredhsson. Justering

2 529. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning med vissa tillägg. Dagordning 530. Sjukhuschef Fredrik Fexner och ekonomichef Göran Ingvarsson informerar om verksamheten vid Trelleborgs Lasarett. Revisorerna beslutar att notera informationen. Information om Trelleborgs Lasarett -Fredrik Fexner -Göran Ingvarsson 531. Johan Rasmusson, Deloitte, informerar om förslag Redovisningsplan till revisionsplan 2005 Redovisningsrevision. Redovisningsrevision -Johan Rasmusson, Deloitté Revisorerna beslutar att ge revisionskontoret i uppdrag att arbeta fram förslag till gränsbelopp över felaktigheter i redovisning till revisorskollegiets sammanträde , samt att i övrigt godkänna revisionsplan för Redovisningsrevision för år Lars-Åke Rudin och Håkan Cederholm informerar om Information om ekonominy ekonomistyrningsmodell. styrningsmodellen -Lars-Åke Rudin Revisorerna beslutar att notera informationen. -Håkan Cederholm 533. Justerat protokoll från sammanträdet Föregående protokoll 12. Revisorerna beslutar att protokollet skall läggas till handlingarna.

3 534. Nytt från revisionsvärlden. Cay Kallin informerar om träff med Regionfullmäktiges presidium där man bl a diskuterat budget för Revisionen. Cay Kallin informerar vidare om STAREV:s årskonferens i Jönköping där ordföranden Kent Ericson valts som ordförande i STAREV under två år samt från träff med politiker och tjänstemän från Västra Götaland och Stockholms läns landstigs revisorer ang. olika samarbetsprojekt. Nytt från revisionsvärlden Gunnar Svensson och Waltraud Rasch lämnar rapport från Landskapets dag. Kent Ericson rapporterar från konferens i Linköping som anordnats av Östergötlands läns landstings revisorer där huvudämnena var bland annat prioriteringar i hälso-och sjukvården. Ola Möller rapporterar från träff med Revisorerna i Sydöstra Skånes kommuner där man diskuterat en tidigare genomförd gemensam granskning. Revisorerna beslutar att Ola Möller skall göra en sammanställning av inkomna svar över granskningen senast Sammanställningen skickas därefter till revisorerna i Ystad samt att i övrigt notera informationen. Waltraud Rasch informerar om en kulturinstution där anslag minskat. Med hänvisning till samtal grupp 2 haft med kulturnämndens presidium lämnar Gunnar Svensson viss information i ärendet Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. Anmälningsärenden Revisorerna beslutar att lägga i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

4 536. Rapporter. Revisorsgrupperna Med hänvisning till besök grupp 2 gjort på S:t Lars sjukhus uppmärksammar Cay Kallin tidningsartikel ang. överbeläggning på S:t Lars. Rapporter Revisorsgrupperna 1 3 Revisorerna beslutar att ge grupp 2 i uppdrag att vid samtal med S:t Lars sjukhus diskutera förhållandena där samt i övrigt notera informationen Granskning av Regionala Utvecklingsnämndens Externa relationer och projekt. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget med vissa justeringar. Granskning av RUN:s Externa relationer och projekt 538. Ola Möller lämnar slutrapport, En örnflykt över Slutrapport Västra Götalandsregionen, Region Skåne och En örnflykt över Västra Stockholms läns landsting sammanställning av Götalandsregionen, Region sjukvårdsstatistik från nationellt tillgängliga källor, Skåne och Stockholms etapp 2. Rapport nr. 43. (Bordlagt ärende från läns landsting Revisorskollegiet ). Rapport nr. 43 Revisorerna beslutar att uppdra åt revisionskontoret att fortsätta samarbetet enligt upprättad plan Delrapport beträffande granskning av läkemedelsprocessen. Revisorerna beslutar att översända delrapporten till Hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom. Delrapport ang. läkemedelsprocessen

5 540. Rapport om Triangelrevision av strukturförändringarna inom sjukvården samarbete med revisorerna i Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Rapport om Triangelrevision av strukturförändringarna inom sjukvården Revisorerna beslutar att uppdra åt Revisionskontoret att fortsätta samarbetet enligt upprättad plan Projektplan Personalförsörjning, granskning av läkarkostnader och läkarplanering. Revisorerna beslutar att godkänna projektplanen. Projektplan personalförsörjning, granskning av läkarkostnader och läkarplanering 542. Protokollsutdrag från Nordvästra Skånes sjuk- Protokollsutdrag med vårdsdistrikt, 40, Nordöstra Skånes sjukvårds- yttranden över Granskdistrikt, 34, Sydvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt, ning av patientsäkerheten 39, Nämnden för Mellersta Skånes sjukvårds- i Region Skåne Rapport distrikt, 51, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 98, nr. 39 samt Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt, 30. Revisorerna beslutar att respektive revisorsgrupper följer upp yttrandena Protokollsutdrag från Regionstyrelsen, 79. Protokollsutdrag från Yttrande över granskning av Region Skånes regionala Regionstyrelsen. utvecklingsarbete. Rapport nr. 38. Yttrande över rapport nr. 38 Revisorerna beslutar att lägga yttrandet till handlingarna.

6 544. Rapport över ekonomisk redovisning för revisionens egen verksamhet. Revisorerna beslutar att notera informationen. Ekonomisk redovisning för revisionens egen verksamhet 545. Skrivelse till Regionfullmäkltiges Presidium med Budget för år 2006 hemställan om budget för år Revisorerna beslutar att översända skrivelse till Regionfullmäktiges Presidium enligt upprättat förslag Upphandling av ramavtal förfrågningsunderlag. Revisorerna beslutar att uppdra åt revisorskollegiet att lämna synpunkter i ärendet till Revisionskontoret samt att ge presidiet i uppdrag att besluta i ärendet. Upphandling av ramavtal förfrågningsunderlag 547. Frän Örebro Läns Lansting och Sveriges Kommuner och Landsting inkommen inbjudan till revisionskonferens i Örebro den september Revisorerna beslutar att utse presidiet, samt en deltagare från övriga grupper att deltaga i konferensen. Inbjudan till revisionskonferens, Örebro läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting 548. Reserapport från studieresa till Bryssel och Luxemburg Reserapport från studieresa

7 Revisorerna beslutar att lägga reserapporten till handlingarna Jeanette Hillding uppmärksammar frågor kring patientsäkerheten i Helsingborg-Ängelholm. Patientsäkerheten Revisorerna beslutar att ge Revisionskontoret i uppdrag att med utgångspunkt från tidigare granskningsrapport beträffande patientsäkerheten granska ärendet Arne Alfredhsson tar upp fråga om rekryteringsarbetet med ny revisionsdirektör. Övriga ärenden Ordföranden informerar att konsultfirman intervjuat 2 3 personer samt att man kommer att lägga stor vikt på de sökandes personlighet. Ola Möller rapporterar om ett ärende rörande tandvården, där polisanmälan övervägs. Inge Hildingsson informerar om att i revisionsplanen för 2005 upptagits en granskning av ny-om och tillbyggnad av Lasarettet i Trelleborg. Slutredovisning kommer dock att ske tidigast i början av år Inge Hildingsson anmäler delegationsbeslut som ordföranden fattat beträffande upphandling. Anmälan av delegationsbeslut -Granskning av delar av kulturverksamheten -Öhrlings Pricevaterhouse Coopers

8 -Fortsatt granskning av delar av verksamhet av Regionala Utvecklingsnämndens externa relationer -Micartur AB Revisorerna beslutar att godkänna fattat beslut Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar revisorerna och revisionskontorets personal en trevlig sommar. Avslutning Vice ordföranden tackar ordföranden för dagens sammanträde och önskar honom och hans familj en skön och avkopplande sommar. Vid protokollet Gunilla Hansson sekreterare Justerat Kent Ericson Ordförande Arne Alfredhsson justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits Gunilla Hansson

9

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Landstingets revisorer 108-117

Landstingets revisorer 108-117 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Hestraviken hotell och restaurang, Hestra Närvarande: Doris Johansson, ordförande Arnold Carlzon Marianne Ericsson Robert Erlandsson, 113-117 Östen Johnsson, 111-117

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen ST inom Sveriges Domstolar PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Umeå 2011-10-04 05 Närvarande: Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson (M) 1-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde i ST s lokaler på Sturegatan i Stockholm den 20-21 maj 2008 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Ordförande Elsebeth Rosén

Läs mer