Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C"

Transkript

1 (5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Bo Bäckström, Jarmo Nieminen, Ted Ell (Delvis) och Kjell Hedenström (suppl.) Frånvarande: Margareta Alfredsson, Per Johansson, Jan G Nilsson (suppl.) och Göran Werner (suppl.) FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Håkan Bergeå, Inger Eliasson, Arne Ransgård och Per Olsson Frånvarande: Åke Persson, Barbro Larsson, Klas Thorén och Agneta Sundberg 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Allan Almqvist. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 1) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 2) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 3) 6. Ekonomi Ekonomiskt utfall t o m Per O redovisar det ekonomiska utfallet för första halvåret. Tyvärr kan vi notera att annonsförsäljningen för Stadsbyggnad inte har kommit upp till budgeterad summa. I övrigt kan noteras att platsannonserna via direktmail har en positiv utveckling. I övrigt inga överraskningar i ekonomin för det första halvåret.

2 (5) Uppföljning av revisionsmöte för verksamheten Styrelsen går igenom utsända minnesanteckningar från revisionsmöte Diskussionen leder till att KT-FU förbereder ett material inför nästa styrelsemöte. 7. Utbildning Håkan B redogör för hittills beslutade kursdagar för Styrelsen understryker att det är viktigt att KT tar fram kurser och konferenser som riktar sig till samtliga intresseområden, där KT verkar. Det är även angeläget att bevaka dagsaktuella frågor där KT kan bidra med utbildning, kanske i form av endagskonferenser. Håkan B redovisar det ekonomiska utfallet för vårens tre utbildningar. Samtliga visar sig ha en balanserad ekonomi. Utvärderingen, som har skett vid varje utbildningstillfälle, visar dessutom goda omdömen. En stor kostnad vid varje utbildning är lokalkostnaden varför det är angeläget att välja rätt lokal. Inför varje utbildningstillfälle skall en budget upprättas för att få en uppfattning om utbildningens ekonomiska resultat. Vid utbildningstillfällen och andra evenemang där KT medverkar är det viktigt med marknadsföring av föreningen. Håkan B får i uppgift att ombesörja så att det finns rollups för KT, Stadsbyggnad och resp. kommitté. Speciella seminarium om konferens och utbildning bör hållas vartannat år för att trimma verksamheten. Håkan B får styrelsens uppgift att planera för ett seminarium under Nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 22 nya medlemmar enligt förteckning nedan. Mlnr Befattning Förnamn Efternamn Namn Postort Arb 6346 Trafikplanerare Harry Bertilsson Samhällsbyggnadsförvaltningen ÅKERSBERGA 6348 Trafikingenjör Henrik Cederlund Samhällsbyggnadsförvaltningen ÅKERSBERGA Biträdande 6355 Christina Gerremo Miljö- & Stadsbyggnad NACKA chef/projektledare 6352 Exploateringsingenjör Magnus Hansson Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen RÖNNINGE 6349 Gatuingenjör Stefan Jacobson Hamn- och Gatuförvaltningen VARBERG 6344 Strategisk Trafikplanerare Magnus Johansson Hamn- och Gatuförvaltningen VARBERG 6350 Projektledare Katarina Karlqvist Samhällsbyggnadskontoret SÖDERTÄLJE 6359 Markingenjör Roger Larsson Kommunledningsförvaltningen ÖRNSKÖLDSVIK 6361 Projektledare exploatering Elin Larsson Tillväxtkontoret KUNGSÄNGEN 6345 Koordinator Åse Lindblom Samhällsbyggnadsförvaltningen ÅKERSBERGA 6341 Trafikplanerare Jack Lu SWECO Infrastructure AB GÖTEBORG 6342 Konsult Patrik Malvenius Astando AB GÖTEBORG 6351 Trafikplanerare Adelinn Persson Söör Samhällsbyggnadsförvaltningen ÅKERSBERGA 6347 Exploateringsingenjör Erik Skagerlund Stadsbyggnad Örebro ÖREBRO 6358 Markassistent Pia Strand Stadsbyggnadsförvaltningen LANDSKRONA 6360 Exploateringsingenjör Jörgen Sundén Sektor Kommunstyrelsen ALAFORS 6362 Projektledare exploatering Kristofer Sundqvist Tillväxtkontoret KUNGSÄNGEN Mark- och 6354 Kristin Ulfstad Tekniska Förvaltningen STRÖMSTAD Exploateringsingenjör Handl. Mark och 6353 Alexandra Wiklund Samhällsförvaltningen HÄRNÖSAND Exploatering 6357 Förvaltare Lotta Wiklund Stadsbyggnadsförvaltningen LANDSKRONA 6343 Kontorschef Per Wingqvist Astando AB GÖTEBORG 6356 Fastighetsrättslig konsult Lars Åstrand NAI Svefa AB ÖSTERSUND

3 (5) 9. Stadsbyggnad Barbro Larsson har sagt upp sig som redaktör för Stadsbyggnad. Hennes sista nummer blir Stadsbyggnad nr 6, Arbetet har påbörjats att finna en ny redaktör. Det finns idag 4-6 kandidater. Styrelsen ger KT-FU mandat att anställa en ny redaktör. Det är angeläget att snarast möjligt få denna post besatt för att arbeta med Stadsbyggnads nummer under Utgivningsplan för 2013 godkänns enligt nedan efter viss justering av nr 4, för att utgivningen skall anpassas till KT:s planerade kongress: Nummer Manusstopp Utgivningsdag 1 1 feb 18 feb 2 27 mars 15 april 3 15 maj 31 maj 4 23 aug 9 sep 5 4 okt 21 okt 6 22 nov 9 dec 10. Hemsidan Uppdatering av hemsidan sker löpande. Svag uppgång i antal inloggningar noteras. Det är viktigt att alla protokoll och övrig information skickas till Arne R så att hemsidan kan hållas aktuell. 11. Årskongress Nästa års kongress är beslutad att äga rum i Stockholm. Arbetshypotesen är att den skall äga rum tillsammans med planerad kommunalteknisk mässa, som är planerad till den september alternativt september. Inger S undersöker vidare vilken datum som blir aktuellt och formerna kring det hela. 12. Föreningens utmärkelser Vid föreningens årsmöte i Helsingfors beslutades årets utmärkelser. Av praktiska skäl delades inte dessa ut. Styrelsen beslutar att utdelning ska ske på följande vis: Årets Kommunaltekniker: Jan Karlsson, Hässleholm Allan A ansvarar utdelning av utmärkelsen i samband med Lantmäteridagarna i Stockholm. Årets Kommunaltekniska Projekt: Nordens längsta träbro, Skellefteå Kommun Inger S ansvarar för utdelning av utmärkelsen i samband med MEX-dgarna i Umeå. Utnämning av hedersledamot: Arne Ransgård, Göteborg Inger S ansvarar för utdelning av utmärkelsen i samband med KT:s strategidagar i Växjö. Styrelsen beslutar att någon gatsten inte skall delas ut vid dessa tillfällen, då symbolen inte har uppskattats. Arne R ordnar diplom för de olika utmärkelserna och ansvarar för att de finns tillgängliga vid aktuellt tillfälle. Styrelsen utser en ny kommitté för arbetet med att ta fram förslag till kandidater för Styrelsen representeras av Kjell Hedenström och Göran Werner. Varje kommitté skall utse en representant för att deltaga i detta arbete. Kjell H är sammankallande. 13. Kommittéerna Lantmäterikommittén ansöker om ett bidrag på :- till en studieresa. KT-FU får styrelsens mandat att besluta om bidraget när lantmäterikommittén har kommit in med kompletta uppgifter. Stadsbyggnadskommittén föreslår Anne Pettersson till ordförande för kommittén. Styrelsen utser Anne Pettersson, Örebro, till Stadsbyggnadskommittén ordförande.

4 (5) Marianne Christiansson, Hallsberg, anmäls som ny ledamot i Chefskommittén. Styrelsen beslutar att gatukommittén, på grund av speciella omständigheter, får ett utökat anslag med :- till sin studieresa. 14. Styrelse 2013 Styrelsen utser Jan G Nilsson att från och med 2013 vara föreningens vice ordförande. Föreningens KT-FU utökas med Bo Bäckström och Jan G Nilsson med omedelbar verkan. 15. Funktionärer Funktionärsfrågor beslutar styrelsen vid överläggningar där endast styrelsen deltar. Beslut vid styrelsemöte skickas till enbart styrelseledamöterna. 16. Kansli Lokalfrågan Styrelsen utser Jarmo Nieminen att vara föreningens kontaktperson vid handläggning av byte av lokal för kansliet. Nuvarande lokal måste sägas upp senast Ny kanslist Styrelsen beslutar att i första omgången inte annonsera om ny kanslist utan förhandla med de kandidater som har kommit till föreningens kännedom. KT-FU får mandat att anställa lämplig kandidat. I övrigt behandlas frågan under 15. Arkivplan Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen arkivplan med mindre justeringar enligt bilaga IFME Föreningen har fått ett tackbrev från IFME för bra medverkan vid IFME:s konferens 2012 i Helsingfors. IFME:s president Ross Vincent framför ett speciellt tack för de fina arrangemangen i Stockholm. Vid IFME:s nästa styrelsemöte i Nya Zeeland deltar Inger S och Åke P. Styrelsen godkänner förslagna stadgeändringar inom IFME. Nästa världskongress äger rum i Nya Zeeland 8-10 juni NKS Styrelsen beslutar: att vid NKS möte i Jyväskylä deltar Bo bäckström. att vid NKS möte i Reykjavik utses representant vid senare tillfälle att vid Estland årsmöte i Pärnu deltar Kjell Hedenström. Kjell H utses som KT:s representant i en arbetsgrupp inom NKS som skall kartlägga samarbetsformer inom kommunalteknik mellan mindre kommuner. Arne R ser över distributionen av tidningen Stadsbyggnad till de nordiska grannländerna. Inger S kontaktar den norska föreningen för att uppdatera vilka inom KT som får deras tidning. 19. Samverkan med SKL Inger S träffade Ann-Sofi Eriksson SKL Vid mötet konstaterades att SKL är väl representerade i våra olika kommittéer och att samarbetet är värdefullt för att ta var på de kommunaltekniska frågorna i samhället. Nästa möte är planerat till den eller Inger S bevakar frågan.

5 (5) 20. Mässarrangör Stockholm mässan och Svenska Mässan har gemensamt beslutat att gå vidare med planerna att skapa en mötesplats kring konceptet Hållbara Städer. Detta nya arrangemang startar som en konferens i september 2013 i Stockholm, alternativt planerade dagar är september eller september. Styrelsen uttalar sig positiv för ett framtida samarbete och förordar den september. I samband med dessa datum arrangeras även KT:s årskongress. Inger S tar förnyad kontakt med mässarrangörerna och klargör KT:s uppfattning. Inger S och Håkan B drar upp riktlinjerna för det fortsatta samarbetet och formerna kring detta. 21. Övriga frågor Inga övriga frågor var anmälda eller inkom under mötet. 22. Strategidagar i Växjö KT:s årliga strategi- och framtidsdagar äger rum i Växjö Konferensen startar med lunch dag 1 och avslutas med lunch dag 2. Kontaktperson i Växjö är Kristina Thorvaldsson. För programmet ansvarar KT-FU tillsammans med Växjö kommun. Följande förslag på programpunkter kom upp under styrelsemötet: Utmärkelser, Stadsbyggnad, KT:s varumärke, medlemsvärvning och utbildningsfrågor. Deltagare vid konferensen är styrelsen, funktionärer, revisorer, sammankallande i valberedningen och 1-3 från respektive kommitté. Hotell Royal Corner i Växjö är bokat. Per O skickar ut inbjudan. Fullständigt program skickas ut i god tid innan konferensen. 23. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 30 november i samband med konferensen i Växjö. 24. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl Stockholm Inger Sundström Allan Almqvist Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 -

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 - Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 1409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18. - Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Rune Johansson under 13 Erik Andersson Isabel

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer