Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde."

Transkript

1 Sid 1/8 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 24 augusti 1999 kl Plats: Stadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg Lokal: Rum 452, Kubiken Närvarande: Styrelsen: Leif Josefson (ordf.), Klas Thorén (vice ordf.), Håkan Bergeå (ordinarie och Gk), Per Johansson, Claes-Åke Kindlund (ordinarie och Sk), Per-Olof Sandquist, Olof Schiött, (suppl.)(from pkt 10), Eva Åkesson (suppl.). Kommittéerna: Hans Eberfors (Tk), Marianne Cedervall (för Mexk), Thore Persson (för BoFk), Ann Christine Vösu (för Mk), (Repr. för Gk, Sk och Mfbk: Se under styrelsen resp. funktionärerna). Funktionärerna: Olle Ahlström (bitr. red.), Göte Gustavsson (utb.led.), Börje Petersson (kassaförv.), Ronny Reinholdsson (red.), Arne Ransgård (sekr.och Mfbk), Övriga: Per Jacobsson (from pkt 8). Ej närvarande: Barbro Eklund (suppl.), Bo Svensson. 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Leif Josefson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Hans Eberfors utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst. 4. Komplettering av dagordningen. Inget önskemål om komplettering framförs. 5. Fastställande av dagordningen. Framförs önskemål om framflyttning av punkten Kursverksamheten. Denna punkt framflyttas. Efter denna justering fastställs den utsända dagordningen.

2 Sid 2/8 6. Synpunkter på FU-protokoll. FU-protokoll från sammanträden den 1 april, 10 juni, 6 juli och 12 augusti 1999 har utsänts med kallelsen. FU-protokoll från sammanträde den 4 maj 1999 utdelas vid sammanträdet, bil 1. Inga synpunkter framförs. Styrelsen beslutar lägga protokollen till handlingarna. 7. KTU 99, årskongressen. a) Dagordningen Noteras att förslag till preliminärt beslut om plats för årskongressen 2001 resp hade blivit omkastade i de utsända handlingarna till årskongressen. Skall vara Malmö år 2001 och Stockholm år b) Medlemsavgifter Arne föreslår att en förseningsavgift utgår för dem som betalar efter utsatt tid. Mycket tid går åt för påminnelser. Flera medlemmar betalar först efter 3 till 4 påstötningar. Styrelsen beslutar ge FU i uppdrag att återkomma i frågan. c) Valnämnd Sekreteraren anmäler att ordinarie ledamöterna Lennart Ruud och Hans Sandler samt suppleanterna Leif Hillding och Olle Sundh suttit i fem år, varför de bör ersättas. 8. Verksamheten i kommittérna. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén genom Arne Ransgård redovisar genomförda arrangemang under våren. GIS-IT-dagar i Stockholm den januari med 139 deltagare inklusive föreläsare och stadsingenjörskonferens i Göteborg den maj med 93 deltagare inklusive föreläsare. Kommittén medverkar under KTU 99 i Helsingborg med ett eget endagsblock den 26 augusti med 58 deltagare. I höst genomförs den traditionella stadsingenjörskonferensen i Stockholm den 3 november. GIS-IT-dagar 2000 är planerade att genomföras den januari 2000 i Stockholm samt stadsingenjörsdagar i Göteborg den maj Kommande kommittésammanträden blir i Stockholm tisdagen den 2 november 1999, kl i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 och i Göteborg den 23 maj 2000, kl på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Protokoll från sammanträde i Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén den 25 maj 1999 har utsänts med kallelsen. Trafikkommittén genom Hans Eberfors redovisar verksamheten i kommittén och meddelar att kommittén gjort en studieresa till Oslo. Kommittén kommer att hålla ett fast arrangemang under våren varje år. Nästa kommittésammanträde den 1 september blir ett telefonsammanträde och den 10 november sammanträder kommittén på Vägverket i Borlänge. Protokoll från sammanträde den 5 maj 1999 har utsänts med kallelsen. Miljökommittén genom Ann Christine Vösu rapporterar att man planerar en konferens i Karlstad den 1-2 november 1999 med Miljöbalken där frågor om förorenade markområden, naturvård och finansieringsproblematiken kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. Dessa frågor kommer också att utgöra underlag för utbildningsinsatser i kommittén eller i samverkan med andra kommittéer.

3 Sid 3/8 Gatukommittén genom Håkan Bergeå meddelar att man genomfört Gatudagar i Uddevalla. Gatudagar 2000 kommer att arrangeras i Umeå. Man försöker hitta kurser inom specialområden. Ett lyckat sådant arrangemang var konferensen om Kommunal asfaltåtervinning. Protokoll från sammanträde den 27 april 1999 har utsänts med kallelsen. Stadsbyggnadskommittén genom Claes-Åke Kindlund meddelar att kommittén genomfört en studieresa till Berlin. En Stadsbyggnadsdag kommer att arrangeras i Stockholm den 11 november med temat Ett program för staden. Kvällen avslutas med ett besök på Arkitektmuseum och social samvaro. Kommittén planerar ett sammanträde fram på höstkanten. Mark- och Exploateringskommittén genom Marianne Cedervall meddelar att kommittén genomfört en studieresa till Dublin. Mark- och Exploateringsdagar 99 kommer traditionsenligt att anordnas den november 1999 i Västerås. Programmet kommer bl a att behandla studentboende. Bygg- och Förvaltningskommittén genom Thore Persson rapporterar att kommittén diskuterat föreningens framtidsfrågor. Bl a framför han att kommitténs uppfattning är att syftet med kursverksamheten primärt är att trygga medlemmarnas kompetensutveckling och att det ekonomiska överskottet från kursverksamheten ej får vara avgörande eller ett mål i sig. Thore meddelar vidare att han utsetts till kommitténs IT-ansvarige och ansvarige gentemot Stadsbyggnad. Kommittén har inte genomfört några särskilda utbildningsinsatser efter Stockholmskongressen. Protokoll från sammanträden den 17 mars, 16 april och 20 maj 1999 har utsänts med kallelsen. Protokoll från sammanträden den 21 juni och den 16 augusti 1999 utdelas vid sammanträdet, bil. 2. Yngrekommittén K N U T har ingen representant närvarande. Protokoll från kommitténs konstituerande sammanträde den 4 maj 1999 har utsänts med kallelsen. Härav framgår att kommande möten blir i Malmö den september 1999 och i Göteborg den januari Gruppen för IT-frågor har inget att rapportera. Futurumrådet Leif Josefson rapporterar från Futurumrådets första arbetsmöte. Avsikten är att blicka framåt och inte fastna i dagsfrågor. Vi bör se över arbetsformer, bevaka omvärlden och skaffa oss en helhetssyn. Samhället är idag mer komplext och kräver mer kontakter över verksamhetsgränser. Vi bör bli bättre på att marknadsföra vad vi har att erbjuda och satsa mer på nätverksbyggande. Vi har brist på pengar och tid. Inom vissa områden krävs en fördjupning av vår verksamhet. Futurumrådet har beslutat att respektive kommitté tar fram en strategi för sin verksamhet och redovisar den till sekreteraren senast den 31 oktober Klas Thorén vill att vi också tar reda på vad som är på gång i samhället och som kan påverka föreningens verksamhet. Han vill också kartlägga vilka vi är beroende av. Kommittéerna bör vidare fundera på hur man vill att KT skall arbeta.

4 Sid 4/8 Kommittéernas förslag till verksamhetsstrategi struktureras och ställs samman av FU och redovisas till kommittéerna den 15 november 1999 för ytterligare överväganden. Futurumrådet träffas den 17 januari 2000 och diskuterar förslagen och bereder frågan inför styrelsemötet under våren I övrigt hänvisas till Futurumrådets protokoll av den 24 augusti 1999, bil Personförändringar i kommittéerna. Trafikkommittén föreslår att Tora Gustafsson, Stockholm och Eva Werner, Helsingborg går in som nya ledamöter. Samhällsplaneringskommittén föreslår att Per Fredrik von Platen, Helsingborg går in som ny ledamot. Bygg- och Förvaltningskommittén meddelar att Lena Boman lämnar kommittén. Rekrytering av ny ledamot pågår. Styrelsen beslutar tillstyrka de framlagda förslagen. 10. Kursverksamhet ( ). Kursledaren Göte Gustavsson redogör för 1998 års kursverksamhet och delar ut en sammanfattning, bil.4. Verksamheten har omfattat 9 arrangemang och totala antalet deltagare har varit ca 1120 st. Han delar också ut en sammanställning över höstens och vinterns program, bil.5. Göte ber kommittéerna tänka på vårens program och framför önskemål om en bättre framförhållning. Vårprogrammet bör sändas ut i månadsskiftet november-december. Förslag från kommittéerna måste då vara kursledaren tillhanda under oktober månad. Göte meddelar att antalet deltagare i KTU 99 uppgår till 413 st och inkluderar föredragshållare och utställare. Med tanke på deltagareantalet ifrågasätter Göte upplägget av KTU. Klas Thorén uppger att relationerna till Svenska Kommunförbundet (SK) är positiva och anser att SK är ett tungt organ som vi bör vara lyhörda mot. Han anser att banden bl a när det gäller kursverksamheten kan förstärkas. Leif Josefson framhåller att SK är en lämplig partner när det gäller FoU-verksamhet. Claes-Åke Kindlund påpekar att SK inrättat en enhet för regional utveckling, vilket han ser positivt på. 11. Stadsbyggnad Ronny Reinholdsson presenterar sitt förslag till förändringar och hänvisar till i samband med kallelsen utsänt material från honom och Olle Ahlström. Vidare redovisar han en budget som underlag för sitt förslag. Olle Ahlström kommenterar och hänvisar till sitt material. Han ber samtidigt att få säga upp sitt uppdrag som biträdande redaktör. Föreslås att föreningen efterhör andra föreningars intresse att utnyttja Stadsbyggnad som medlemstidning, t ex Parkeringsföreningen, Sveriges Stadsträdgårdsmästare m fl. Detta skulle kunna ge ett bättre underlag för annonser. Börje Petersson redovisar fördelningen av intäkter och kostnader för framställning av nr 3/99 av Stadsbyggnad. Annonsförsäljning :-, tryckkostnader :-, distribution 6 500:-, redaktionssekreterare :-. Per Johansson konstaterar att lantmäteritidskriften har samma problem. Thore Persson föreslår att man går ut med en enkät och frågar medlemmarna vad man vill med tidskriften.

5 Sid 5/8 Ronny önskar att man prövar hans förslag i 2 till 3 år för att se om man kan få bättre ekonomi. Han meddelar vidare att han lägger ner ca 1 vecka per nummer och för detta får han ett arvode på 5000:- kronor/nr. Det går inte att arbeta helhjärtat för detta arvode. Han hinner inte skriva själv och har inga pengar att köpa in artiklar för. De flesta artiklarna kommer utifrån och inte från medlemmarna. Kommittéerna borde kunna hjälpa till mer med att skaffa fram artiklar från medlemmarna. Ronny föreslår bildandet av en redaktionskommitté med en ledamot från varje kommitté eller eventuellt från andra föreningar. I Norge planerar man artiklar för 2-3 nummer framåt i tiden. Den framförhållningen har inte vi idag. Leif Josefson anser det viktigt att vi 1. tryggar utgivningen 2. söker samverkan med andra föreningar 3. förankrar tidskriften hos medlemmarna 4. kopplar mer aktivt kommittéerna till redaktören. Styrelsen beslutar att ge FU i uppdrag att till nästa styrelsemöte redovisa förslag till åtgärder. På det därpå följande styrelsemötet bör vi vara redo för beslut. 12. Ekonomi. Kassaförvaltaren Börje Petersson redogör för verksamhetsberättelse och bokslut för 1998, bil.6. Under 1998 har verksamheten uppdelats i föreningsverksamhet och närings-/kursverksamhet. Den sistnämnda har momsbelagts. Föreningsverksamheten har gett ett överskott på ca SEK och näringsverksamheten ett överskott på ca SEK, totalt ett överskott på ca SEK. Total behållning före skatt är :- SEK och efter skatt ca :- SEK. Aktieportföljen har haft en positiv utveckling och var den 31 december 1998 värd ca 4,4 miljoner SEK. Påpekas att det av kursledaren Göte Gustavsson redovisade kursutfallet inte stämmer med bokslutet. Styrelsen beslutar ge FU i uppdrag att titta på detta. Styrelsen beslutar godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för Börje delar ut och kommenterar också ekonomisk rapport för tiden , bil. 7, varav framgår att verksamheten hittills redovisar positiva siffror jämfört med budget och att Stadsbyggnad följer budget. 13. Ombyggnad av kanslilokaler. Börje Petersson meddelar att Per Jacobsson tagit fram skisser för ombyggnaden. Börje har kontaktat fastighetsägarens representant. Fastighetsägaren bidrar med :- SEK. Hyreskontraktet löper på 5 år från den 1 oktober. Ombyggnaden beräknas kosta ca :- SEK. Ombyggnaden bör ske i samband med annan ombyggnad i huset och kan förhoppningsvis påbörjas i år. Under ombyggnadstiden får vi magasinera kansliets möbler och handlingar. Ordföranden poängterade att det är högst angeläget att få ombyggnaden gjord.

6 Sid 6/8 14. Stipendier. Arne Ransgård redovisar och beskriver de tre inkomna och till styrelsen i samband med kallelsen utsända ansökningarna. Eftersom samtliga ansökningar avser projekt inom arkitektur eller fysisk planering, föreslår Arne att stadsbyggnadskommittén får i uppdrag att bereda ärendet för beslut på styrelsesammanträdet den 15 november Förslaget bör föreligga senast den 8 oktober för att kunna utsändas med kallelsen till styrelsemötet. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 15. Medlemsfrågor Inval av nya medlemmar Sekreteraren föreslår inval av de medlemmar som finns med på bifogade bil. 7. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Matrikel Sekreteraren meddelar att en ny medlemsmatrikel är utsänd till medlemmarna. På matrikeln har angivits årtalen Avsikten är fortfarande att utge en matrikel per år som utkommer till årskongressen. 16. Unga kommunaltekniker. Leif Josefson redogör för bildandet av Yngrekommittén K N U T, Kommunalt Nätverk Unga Tekniker. Han anser kommittén vara en viktig resurs och att det är angeläget att den får stöd i sin verksamhet från både föreningen och från ledamöternas närmaste chefer. Ordföranden har därför tillskrivit dessa och bett dem stödja ledamöterna i sin kommittéverksamhet. Nästa sammanträde i Yngrekommittén blir den september 1999 i Malmö. Valnämnden kommer på årsmötet att föreslå att K N U T :s ordförande Susanna Höglund väljs in som suppleant i styrelsen. 17. Rapport från NKS. Leif Josefson meddelar att föreningens ordförande och sekreterare ingår i den Nordiska Kommunala Samarbetskommittén. Sverige övertar ordförande- och sekreterarposterna för åren Den norska föreningen har svarat för ordförande- och sekreterarskapet i NKS för 1998 och 1999 samt haft nordiskt tema på en konferens i Oslo 1999 i vilken Leif deltog som föredragshållare. Leif anser det viktigt med nordiskt erfarenhetsutbyte. De nordiska föreningarna har olika verksamheter. I Danmark utvecklar man det tekniska chefskapet genom ett särskilt chefsutvecklingsprogram. I både Norge och Danmark har man en regional organisationsstruktur som vi kanske kan ta till oss. Finland har en annan profil och språket skapar en viss barriär för erfarenhetsutbytet. Som sammanfattning anser Leif det värdefullt att hålla kontakten med de övriga nordiska föreningarna via NKS. Nästa sammanträde i NKS blir i Göteborg den 8 oktober 1999.

7 Sid 7/8 18. IFME-frågor. Arne Ransgård redogör för IFME:s sammanträde i Neapel den 3 juni De frågor som diskuterades var bland annat förslag till verksamhetsplan , bil. 8. invitation av nya länder till medlemskap, ny årsavgift baserad på föreningarnas medlemstal, nästa års internationella kongress i Maastricht i Holland samt IFME:s information på Internet. Nästa möte i IFME:s exekutiva kommitté skall förläggas till Skandinavien i november (Denna fråga kommer att diskuteras på NKS:s nästa sammanträde i Göteborg, se under 17). KT:s medlemskap i IFME skall utvärderas efter års verksamhet årsjubileum. Per Jacobsson redovisar sitt förslag till aktiviteter under jubileumsåret. Materialet har sänts ut i samband med kallelsen. Förslaget innebär bl a att man tar fram en jubileumsskrift. Per föreslår att någon får till uppgift att tigga pengar till skriften. (Inga annonser). Pers förslag skulle ge en nettokostnad på 1 miljon kronor och inkluderar kalkylerade mässintäkter. Klas Thorén redogör för turerna kring mässarrangörernas agerande och Svenska Kommunförbundets hållning i fråga om kommunalteknisk mässa år Vidare meddelar han att SK ser positivt på de föreslagna lokala arrangemangen ute i kommunerna. Han anser inte vi skall kalkylera in mässintäkter i jubileumsbudgeten. Claes-Åke Kindlund efterlyser en PM från Klas som belyser det han nu redogjort för. Olle Ahlström föreslår att de som varit ordförande ombeds beskriva sina år i föreningen. Vid 50-årsjubileet tog man fram ett jubileumsnummer som var dubbelt så tjockt som ett ordinarie nummer. Detta nummer innehöll dels klipp på vad som hänt under de gångna åren, dels vad som var aktuellt år Sven Tynelius har lovat skriva en artikel om sina 50 år i föreningen. Olle föreslår vidare att kommittéordförandena skriver var sin artikel om var man står år 2002 i tekniskt hänseende. Olle vill inte stå ansvarig för publikationer i samband med jubileet. Styrelsen beslutar ge FU i uppdrag att efter dagens diskussion och inkomna synpunkter bearbeta Pers förslag samt gå ut till kommittéerna för förankring. FU lämnar en lägesrapport på nästa styrelsemöte och redovisar ett färdigt förslag till därpå följande styrelsesammanträde. Leif tackar Per för hans insatser hittills. 20. Strategifrågor. Leif Josefson anser att dessa frågor behandlats i Futurumrådet. Arne Ransgård nämner att KT:s hemsida på Internet under september månad kommer att få en konferensmöjlighet för varje kommitté samt en för föreningens allmänna frågor. Adressen till hemsidan är 21. Nästa styrelsesammanträde. Styrelsen beslutar förlägga nästa möte till Stockholm måndagen den 15 november 1999, kl Middag på kvällen.

8 Sid 8/8 22. Övriga frågor. Klas Thorén delar ut en PM från Svenska Kommunförbundet/Jan Söderström om branschorganisationer inom kommunaltekniken, daterad , bil. 9. Denna förteckning innehåller enbart organ som SK har ett visst ägarintresse i. Kommittéerna bör komplettera med övriga till KT:s resp. kommitté intressanta branschorgan samt - och inte minst alla de intresseföreningar som existerar. 23. Mötet avslutas. Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och hälsar alla välkomna till middag på restaurang Gastro. Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Leif Josefson Ordförande Hans Eberfors

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress,

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter.

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. 2012-11-30 1(6) Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. Tid: Fredagen den 30 november 2012 kl 09.30-11.30 Plats: Kommunhuset, Växjö Lokal: B-salen STYRELSEN: Närvarande: Inger

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 2012-02-03 1(6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 92:e ordinarie årsmöte i Växjö 25 augusti 1994 Förslag till dagordning vid KT:s 92:e ordinarie årsmöte. Konserthuset Växjö torsdagen den

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Verksamhetsberättelse 2013 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2013 Styrelsen för år 2013 har haft följande sammansättning: Ordförande Teknisk chef

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer