1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna."

Transkript

1 Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN: Närvarande: Lars Åke Holmkvist, ordf., Sven-Gunnar Dahlquist, v. ordf., Marianne Cedervall, Mats Fager, Ylva Löf (från kl ), Agneta Sundberg (till kl. 15), Frånvarande: Per- Fredrik von Platen, Inger Sundström Åke Persson, (suppl.) KOMMITTÉERNA: Närvarande: Allan Almqvist LK, (från kl.14), Lena Hugosson LK, Per Olsson, GK, Thore Persson BoF, (Agneta Sundberg MK, se ovan), (Marianne Cedervall MEX, se ovan) Frånvarande: Håkan Bergeå GK, Claes-Åke Kindlund SK, Eva Werner TK. FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Martin Edman, Börje Petersson och Arne Ransgård PLATSKOMMITTÉN KT 2005 I SUNDSVALL: (Lena Hugosson se ovan), Eva Sjöstedt 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. 2. Val av justeringsman Till justeringsman att jämte ordförande justera styrelseprotokollet valdes Sven-Gunnar Dahlqvist. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns. 4. Verksamhetsplan för 2005 förslag utsänt med kallelsen. Ytterligare kompletteringar samt kommittéernas förslag till verksamhetsplaner skall inarbetas i planen. 5. Ekonomi Börje Petersson redovisar en preliminär resultatrapport över dels föreningsverksamheten, dels näringsverksamheten. Det totala resultatet pekar på ett överskott om ca :- kr. Styrelsen godkänner rapporten. Marianne Cedervall efterfrågar sammanställningar för MEX-dagarna 2003 och Börje presenterar en budget för 2005 med en omsättning på 2,9 miljoner kr. Styrelsen godkänner budgeten.

2 Sid 2/5 Börje får i uppgift att på lämpligt sätt placera föreningens kontanta medel utöver de kr som behövs i den löpande verksamheten. 6. Utbildning Arne Ransgård redovisar genomförda kurser och konferenser under 2004, bil,1. Arne redovisar också hittills föreslagna kurser och konferenser under Konstateras att föreningens utbud för 2005 behöver kompletteras. För att kommittéerna skall kunna svara upp till verksamhetsplanens redovisning av nettointäkter på :- kr från varje kommitté krävs mer än en konferens om året. Enligt den under 5 ovan godkända budgeten fordras ett överskott av minst kr på konferensverksamheten för att uppnå nollresultat. Anvisningar för kursverksamheten ev. ändringar bordläggs t.v. Frågan om konferenser med anledning av ändringar i PBL bordläggs till nästa sammanträde. Lars Åke redogör för diskussioner med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL och KT skall samverka bättre och inte konkurrera. KT är beredd att åta sig uppgifter gentemot SKL. 7. Stadsbyggnad Avtalet med Mandarin AB är förlängt till halvårsskiftet. Börje redovisar nytt förslag till avtal för produktion av Stadsbyggnad. Anbudsförfrågan med avtalsförslaget som grund går ut till Mandarin AB och Irmér AB. Martin meddelar att redaktionskommittén skall börja träffas inom den närmaste tiden. Det. krävs en framförhållning av innehåll och artiklar, bl.a. för att underlätta annonsackvisitionen. Han anser också att det under innevarande år bör göras en läsvaneundersökning samt en översyn av tidningens lay-out. Vidare bör FU ta ett större ansvar för tidskriften och marknadsföringen av densamma, bl.a. vid genomförandet av Kommunprojektet. Beslutas att i Verksamhetsplanen för 2005 lägga ansvaret för Stadsbyggnads utveckling på FU. 8. Kansli Inval görs av nya medlemmar enligt bilagda lista. Frågan om genomgång av KT:s arkiv och uppläggning av en arkivordning bordläggs. Hemsidans lay-out skall ses över. Börje tar upp med Irmér om annonser i nästa års matrikel. 9. Årskongresser Sundsvall 2005 Eva Sjöstedt och Lena Hugosson från Platskommittén i Sundsvall efterfrågar programmets uppläggning för KT Efter diskussion beslutas att uppläggning av programmet skall i princip följa den uppläggning som gjordes i Borlänge. Temat för kongressen är Samarbete och entreprenörskap. Tisdagen den 6 september inleds på kvällen med ett mingelprogram. Onsdagen den 7 september görs ett gemensamt program med inslag av studiebesök samt årsmötesförhandlingar. Kongressmiddag anordnas på kvällen. Torsdagen den 8 september görs 4 block/seminarieprogram med inriktning mot kommittéernas verksamhetsområden. Dagen avslutas med en samlande avrundning.

3 Sid 3/5 Varje seminarium skall innehålla konkreta programpunkter som appellerar till flera kommittéers intresseområden. Lars Åke blir sammanhållande och ansvarig för onsdagens program. Sven-Gunnar tar samma roll vad avser torsdagens block/seminarieprogram. Kommittéerna får i uppgift att till Sven-Gunnar föreslå lämpliga kommittésamverkansområden samt programpunkter och föredragshållare. Sven-Gunnar kommer att snarast kontakta kommittéordförandena i frågan. Lars Åke och Sven-Gunnar samverkar med PK:s ordf. Mats Westling och kursledaren. Programmets innehåll och medverkande skall vara fullständigt klart för lay-out och tryckning den 30 april och presenteras i nr 3 av Stadsbyggnad (Sundsvallsnumret) med manusstopp den 24 maj. Någon framställning till Sundsvalls kommun om bidrag till arrangemanget har inte gjorts. (Se 10, sista punkten i styrelseprotokoll från den ). Frågan bör aktualiseras omgående. Lars Åke kontaktar Mats Westling. KT skall försöka utverka rabatterade resor på tåg och flyg. Arne undersöker. Platskommittén (PK) i Sundsvall skulle vilja anlita Journalisthuset i Sundsvall för att skriva 15 artiklar för Stadsbyggnad. Kommunen har ett avtal med Journalisthuset, som skulle kunna utnyttjas. Ytterligare medel skulle behövas från KT. Enligt den uppläggning som KT har för årskongresserna svarar värdkommunen för framtagandet av artiklar till nr 3 av Stadsbyggnad, inkl. eventuella arvoden härför. Detta erbjudande har visat sig vara mycket uppskattat av värdkommunerna, som köpt ett antal av aktuellt nummer och använt tidskriften för marknadsföring av kommunen. Styrelsen vidhåller denna uppläggning. PK i Sundsvall önskar även anlita Journalisthuset för annonsanskaffning till sundsvallsnumret av Stadsbyggnad. Styrelsen ställer sig välvillig till detta och erbjuder en ersättning på 35 % av föreningens annonsintäkter för dessa annonser. Börje får i uppdrag att ta upp frågan med Irmér, som har avtal om annonser i Stadsbyggnad. Ger Irmér sitt skriftliga samtycke till en sådan lösning tecknar Börje avtal med PK om provision på annonsintäkter. Som förslag på medverkande 1:a dagen föreslås hjärnläkaren Nils Simonsson, Östersund. Han är engagerad av Talarforum och kostar förmodligen kr. Även i år skall Årets kommunaltekniker utses i samband med årskongressen. Samma bedömningsgrunder som låg till grund för utdelning av utmärkelsen i Borlänge skall användas. Kommittéerna uppmanas komma in med namnförslag till sekreteraren senast den 30 april. Göteborg 2006 Arne kontaktar Åke Persson, som föreslås bli ordförande i Platskommittén. Lämplig tidpunkt och lokal för kongressen fastläggs snarast. Halmstad 2007 Beslutas att kongressen 2007 föreslås förläggas till Halmstad. Beslut tas på årskongressen i Sundsvall. Örebro 2008 Beslutas att planera för att 2008 års kongress förläggs till Örebro.

4 Sid 4/5 10. Öppet hus i kommunerna 2005 Lars Åke meddelar att aktiviteten skall genomföras. Frågan kommer att diskuteras med sektionschefen Jan Söderström på Sveriges Kommuner och Landsting. 11. Kommittéerna FU-mötet i Västerås den 9 maj flyttas till den 16 maj kl.12 och beräknas pågå till sena kvällen. Kommittéordförandena bjuds in. Per Olsson redogör för Gatukontorsdagarnas program i Strängnäs i maj. Man beräknar att konferensen skall ge ett netto på kr. Ylva Löf redogör för de nyss genomförda Trafikdagarna i Göteborg med ca 70 deltagare. Marianne Cedervall meddelar att MEX-dagarna 2005 kommer att genomföras i Halmstad i november. Kommittémötet i Helsingborg fick ställas in p.g.a. endast 3 deltagare. Man kommer istället att satsa på 2 telefonmöten. Thore Persson redogör för ett regionalt seminarium i Halmstad om AB 04. Vidare anser han att kravet på en nettoavkastning från varje kommitté om kr är orealistiskt. (Se dock beslutet om budget för 2005 i 5 och kommentar under 6). Beslutas att frågan om nettobidraget skall diskuteras på mötet i Västerås i maj. Övriga kommittéer var inte representerade varför inga rapporter kunde lämnas. Från Bygg- och Förvaltnings- och Gatukommittén framfördes önskemål om morotspengar för studieresor under Styrelsen beslöt tilldela vardera kommittén 2 års morotspengar (2*10000 kr) + ett särskilt bidrag på kr för bra genomfört arrangemang 2004 (GK) samt ett bra planerat program för regionala kurser under 2005 (BoF). 12. Styrelsen Ansvarsfördelningen inom styrelsen läggs fast enligt följande: Stadsbyggnad FU, Utbildning Mats Fager, Medlemsrekrytering Inger Sundström, KT:s hemsida Marianne Cedervall, Mentorverksamhet Agneta Sundberg, Chefsfrågor Lars Åke Holmkvist, Föreningsstrategi FU, Ekonomi FU. Uppföljning av framtidsseminariet Minnesanteckningar delas ut, som används parallellt med genomgång av den föreslagna verksamhetsplanen för Sammanträdestider Styrelsen sammanträder följand tider under 2005: 3 juni i Stockholm, 6 september i Sundsvall samt den 28 november i Stockholm i samband med framtidsseminariet den november. 13. Stipendier Ett stipendium annonseras i årets första nummer av Stadsbyggnad med målsättning att dela ut stipendiet på årskongressen i Sundsvall. Kommittéerna uppmanas att puffa för stipendiet. 14. IFME Inget nytt att rapportera.

5 Sid 5/5 15. NKS Lars Åke rapporterar från sammanträdet i Jönköping i november. Den finska föreningen föreslog att de nordiska föreningarna gör en presentation av kommunaltekniken i Norden på nästa IFME kongress i Rom år En arbetsgrupp bildas med en representant, född på 70-talet, från varje land under ledning av Kai Söderlund i den finska föreningen. Arbetsgruppen träffas första gången i Lahtis på den finska föreningens årskongress i slutet på maj. Förslag till ledamot från den svenska föreningen diskuteras. Bl.a. föreslås Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting. Lars Åke funderar vidare på svensk representant. Nästa sammanträde i NKS blir på Island i början på maj. 16. Samverkan med svenska organisationer Vilar för närvarande. 17. Årsredogörelse 2004 Årsredogörelse från kommittéerna hade begärts in till den 31 januari. Ett flertal redogörelser saknas fortfarande. Arne går ut med en påminnelse. 18. Övriga frågor Beslutas att genomföra en träff om framtidsfrågor i Stockholm den november 2005 i samband med styrelsemöte. 19. Sammanträdets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och avslutar sammanträdet. Stockholm i februari 2005 Lars Åke Holmkvist Arne Ransgård Sven-Gunnar Dahlquist Ordförande Sekreterare Justeringsman

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 2012-02-03 1(6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress,

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12 STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 9 juni 2012 kl. 9.15-16.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande Annette Sjödin Vice ordförande Eva Porat

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer