SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde."

Transkript

1 SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2 Närvarande: Leif Josefson (ordf), Håkan Bergeå (styr.led. och GK), Ulrica Blomgren (YK), Martin Edman (redaktör), Lars Hansson (TK), Gunder Häggström (BFK), Per Johansson, (styr.led. och MFBK), Claes-Åke Kindlund (styr.led. och SBK), Mats Nordblad, (styr.led.), Börje Petersson (kassaförvaltare) (pkt 11), Arne Ransgård (sekreterare och utb.ledare), Bo Svensson (styr.led och MK), Klas Thorén (v.ordf.). Ej närvarande: Tommy Andersson (MEXK), Sven-Gunnar Dahlquist (suppl.), Susanna Höglund (suppl.), Eva Åkesson (suppl.). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Leif Josefson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Per Johansson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst. 4. Komplettering av dagordningen. Ingen komplettering framförs. 5. Fastställande av dagordningen. Den utsända dagordningen fastställs.

2 Sid 2/5 6. Representation vid de nordiska årskongresserna. FU föreslår att ordföranden Leif Josefson deltar i Keflavik, Island den 3-4 maj (25-årsjubileum), att ledamoten Per Johansson (eller om han har förhinder, den han sätter i sitt ställe) deltar i Tammerfors, Finland den 31 maj-2 juni, att vice ordföranden Klas Thorén deltar i Oslo, Norge den 8-11 maj och att ordföranden Leif Josefson deltar i Veile, Danmark den 30 augusti-1 september. Leif Josefson (ordf.) och Arne Ransgård (sekr.) deltar på Island i sammanträde i NKS den 4 maj. Styrelsen beslutar i enlighet med framlagda förslag. 7. Synpunkter på FU-protokoll. Styrelsen beslutar godkänna FU-protokoll från (utsänt med kallelsen). 8. Kommittéerna. Stadsbyggnadskommittén genom Claes-Åke Kindlund, meddelar att kommittén kommer att efter påsk genomföra en studieresa till Prag. Vid KTU 2001 i Malmö kommer man att samverka med Stadsarkitektföreningen och arrangera ett halvdagsblock med temat Säkerhet- Säker stad. Ett halvdagsblock kommer man att ägna åt BO 01. Stadsbyggnadsdagen som var planerad till november 2001 flyttas till januari 2002 och kommer att genomföras i samverkan med Trafikkommittén och Miljökommittén. Arbetsnamnet är Trafik på stadens villkor. Som ny ledamot i kommittén föreslås Benny Hunemark, Jönköping. Nästa kommittésammanträde blir på studieresan. Styrelsen beslutar godkänna Benny Hunemark som ny ledamot i Stadsbyggnadskommittén. Gatukommittén genom Håkan Bergeå meddelar att konferensen Asfaltåtervinning kommer att upprepas i Umeå den 4-5 april Gatukontorsdagar 2001 hålls i Göteborg den Under KTU 2001 i Malmö anordnar Gatu- och Trafikkommittéerna ett gemensamt block den 5 september. Gatukontorsdagar 2002 anordnas i Norrköping den Lisbeth Nilsson och Kaj Nilsson lämnar kommittén. Som nya ledamöter föreslår Gatukommittén Lars Hågbrandt, Norrköping och Håkan Lockby, Lund. Styrelsen beslutar godkänna Lars Hågbrandt, Norrköping, och Håkan Lockby, Lund, som nya ledamöter i kommittén. Miljökommittén genom Bo Svensson meddelar att man utsett kontaktpersoner till övriga kommittéer. Den juni 2001 arrangerar kommittén en konferens i Stockholm på temat Miljömål och Förorenad mark. Vidare kommer man att svara för ett block på KTU 2001 i Malmö, som bl.a. behandlar fastighetssanering. Ann-Christine Vösu och Sven-Åke Johansson har lämnat kommittén. Till nya ledamöter föreslås Catharina Hedin, Gävle, och Malte Sandberg, Växjö. Styrelsen beslutar godkänna Catharina Hedin, Gävle, och Malte Sandberg, Växjö, som nya ledamöter i kommittén. Bygg- och Förvaltningskommittén genom Gunder Häggström, redogör för verksamheten i kommittén. Man arbetar med ett utbildningsblock till KTU 2001 i Malmö. Till hösten planerar man att genomföra regionala konferenser.

3 3/5 Trafikkommittén genom Lars Hansson, meddelar att Trafikkommittén anordnar Trafikdagar i Eskilstuna den maj. Man arrangerar också tillsammans med Gatukommittén ett utbildningsblock på KTU 2001 i Malmö. Vidare kommer man att medverka i Stadsbyggnadskommitténs stadsbyggnadsdag i januari nästa år. Fredrik Forsell, Umeå, har lämnat kommittén. Adjungerade ledamoten Håkan Johansson, fd Kommunförbundet, har bytt tjänst till Landstingsförbundet. Osäkert om han kvarstår i kommittén. Även adjungerade ledamoten Per Öhgren, Vägverket, har bytt tjänst men kvarstår i kommittén. Yngrekommittén KNUT genom Ulrica Blomgren, redogör för läget i Mentorprojektet. Man har bland de medverkande i Mentorprojektet ute en enkät, som skall vara inne de närmast dagarna. Hittils har uppfattningen om projektet varit enbart positivt. Man saknar dock ett forum där man kan träffas och utbyta erfarenheter. I Malmö på KTU 2001 planerar man ett flertal föredrag och en redovisning av mentorprojektet. Kommittén har svårigheter att hitta en ny ordförande efter Susanna. Nästa sammanträde i kommittén blir ett telefonmöte den 2 maj. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén genom Per Johansson, redogör för kommitténs genomförda och kommande arrangemang. Per har tagit över ordförandeskapet efter Arne Ransgård fr.o.m. årsskiftet. Vårens Stadsingenjörsdagar blir i Göteborg den På KTU 2001 i Malmö planerar man ett heldagsblock. Höstens Stadsingenjörsdag blir i Stockholm den 7 november GIS-IT-dagar 2002 blir den januari. Nästa kommittésammanträde är den 29 maj 2001 i Göteborg och blir en heldag med början kl STADSBYGGNAD. Redaktören Martin Edman redogör för verksamheten. Han och Per Johansson (utsedd av styrelsen att ägna sig åt Stadsbyggnad) kommer att träffas senast under maj månad. En löpsedel kommer att gå ut via e-post till samtliga kommuner med medlemmar inför varje nummer av Stadsbyggnad. Den kommer även att spridas till konsulter m.fl. Martin påminner redaktionsgruppen om redovisning av kurser. Per Johansson lämnar sitt styrelseuppdrag i september. Nytt avtal för år 2001 har tecknats med Martin. Om avtalet skall förlängas skall detta vara klart före den FU har sonderat alternativ till redaktör. Annonsackvisitören sägs upp vid halvårsskiftet. Ny lösning erfordras fr.o.m För nr 3/2001 (Malmönumret) har en lokal ackvisitör engagerats. Nästa utgivning, nr 2, är planerad till den 15 april. Nr 3 kommer före sommaren. Nr 4 utkommer efter sommaren med inslag bl.a. från Strömstad. Nr 5 behandlar bl.a. IT-frågor och nr 6 har artiklar från bl.a. Falun. 10. Kursverksamhet. Arne Ransgård, som övertagit kursledarposten efter Göte Gustavsson, redogör för kursverksamheten under Under våren är 6 kursutbud planerade. Se Kalendariet på föreningens hemsida I höst är det däremot mycket tunt med kurser. Det är förutom KTU 2001 endast planerat en Stadsingenjörsdag i november. Här behövs nya initiativ!

4 11. Ekonomi. Kassaförvaltaren Börje Petersson lämnar först en redogörelse för utfallet av KT 2000 i Jönköping och delar därefter ut och kommenterar en preliminär årsredovisning och ekonomisk resultatrapport för verksamhetsåret 2001, bil. 1. Verksamheten har delats upp i en föreningsverksamhet och en näringsverksamhet. Börje delar även ut och kommenterar förslag till budget för 2001 samt lämnar en redovisning om värdespappersplaceringen. Styrelsen beslutar godkänna det framlagda budgetförslaget, bil Diskussion om framtidsfrågor Styrelsen beslutar att sekreteraren ställer samman de redovisade resultaten från Lidingökonferensens grupparbeten och underställer kommittéordförandena sammanställningen för kompletteringar och kommentarer. 13. Stipendium Redovisning av Martin Edmans rapport (stipendium 1998) är på gång. Samma gäller för Kerstin Johansson (stipendium 1999). Något stipendium för 2000 har inte utdelats. Styrelsen beslutar utlysa stipendium för år 2001 i nr 3 av Stadsbyggnad. 14. KTU 2000 Jönköping Det ekonomiska resultatet blev bra. Även det utbildningsmässiga utbytet var positivt. 15. KT 2001 Malmö Planeringen fortskrider planenligt. Temat är Gränslös kommunalteknik. 16. KTU 2002 Stockholm med 100-årsjubileum Jubileumsmiddagen blir den 5 september i Gyllene Salen på Stadshuset. Mässprojektet är delvis klart. 17. KT 2003 i Eskilstuna Inget nytt att rapportera. 18. KT 2004 Inget nytt att rapportera. 19. IFME Arne redogjorde för exekutiva kommitténs sammanträde i Maastricht den 26 september 2000 i samband med IFME:s 14:e världskongress den september Styrelsen beslutar att uppdra åt Arne Ransgård att delta i exekutiva kommitténs sammanträde i Genua den maj /5

5 20. NKS Leif Josefson redogjorde för NKS:s sammanträde i Köpenhamn den 13 till 14 september /5 21. Hedersledamot Inga förslag framförs. 22. Stadsbyggnadsmedaljör Inga förslag framförs. 23. Inval av nya medlemmar. Styrelsen beslutar invälja nya medlemmar enligt bil Kanslifrågor Punkten bordläggs till nästa sammanträde. 25. Nästa styrelsemöte i Malmö. Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till Malmö den 3 september 2001, kl Övriga frågor Inga övriga frågor tas upp. Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och avslutar sammanträdet. Arne Ransgård Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Leif Josefson Leif Josefson Ordförande Per Johansson Per Johansson Styrelseledamot

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Fredensborgs herrgård 28 november 2014 kl. 13.00 14.45 Sammanträde nr 6 ande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Styrelsemöte 17 januari 2011

Styrelsemöte 17 januari 2011 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte 20110117 Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 375, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 13 mars 2015 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer