Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen"

Transkript

1 (6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf, Bo Bäckström, Jarmo Nieminen, Ted Ell (från 11.00) och Jan G Nilsson, suppl.(fm) Frånvarande: Margareta Alfredsson, Per Johansson, Kjell Hedenström (suppl.) och Göran Werner (suppl.) FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Håkan Bergeå, Inger Eliasson(fm), Klas Thorén (från 11.00), Agneta Sundberg(fm) och Per Olsson (från 13.45) Frånvarande: Åke Persson Arne Ransgård och Barbro Larsson 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Jarmo Nieminen. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 1) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 2) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 3) Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 4) 6. Verksamhetsplan Utsänd Verksamhetsplan för 2012, där synpunkterna från föregående styrelsemöte beaktats och inarbetas i planen, diskuteras och godkänns. (Bilaga 5)

2 (6) 7. Ekonomi Prognos 2011 Kassören redovisar en prognos för Resultatet pekar på ett överskott på cirka :-, före bokslutdispositioner och skatt. Överskottet beror på att kursverksamhet under hösten har gått bättre än prognos och att föreningens mail-annonser har gått bättre än prognos. Budget 2011 Kassören redovisar en underbalanserad budget. Efter diskussion kommer styrelsen fram till att föreslå en balanserad budget. Intäkter för kursverksamheten höjs något och kostnaderna för Stadsbyggnad sänks något så man uppnår detta. Styrelsen beslutar att efter justering godkänna budgeten för (Bilaga 6) 8. Funktionärer Funktionärsfrågor beslutar styrelsen vid överläggningar där endast styrelsen deltar. Beslut vid styrelsemöte skickas till enbart styrelseledamöterna. 9. Utbildning Utfallet för kursverksamheten 2011 Håkan presenterar utfallet för alla utbildningar under 2011 i jämförelse med utfallet för Samtliga kurser visar ett positivt resultat för 2011, bättre än Alla kurser 2011 ger ett överskott som väl uppfyller föreningens riktlinjer för eftersträvat överskott. Däremot kvarstår problemet med underskott vid de årliga utbildningsdagarna Kommunal Teknik, vars utformning kommer att omprövas under kommande år. (Bilaga över utfallet till styrelseledamöterna och revisorerna) Följande utbildningar är planerade under 2012: Stadsbyggnadsdagar 1-2 februari Gävle Gatukontorsdagar 8-10 maj Luleå Lantmäteridagar maj Göteborg IFME Världskongress 4-10 juni Helsingfors MEX-dagarna 6-7 november Umeå Kommunala Lantmäteridagar november Stockholm Trafikkommittén har möte vecka 6 och gör då en utvärdering av SKL:s Trafik- och Gatudriftdagar och tar ställning till fortsatt samarbete om detta arrangemang med SKL, okt Trafikkommittén analyserar också möjligheten att genomföra egna, mer specialinriktade trafikdagar. Fastighetskommittén har på motsvarande sätt inlett diskussioner med kontaktperson Jonas Hagetoft på SKL om samarbete att genomföra de etablerade Fastighetsförvaltningsdagarna. Nytt möte redan den 6/ Även Fastighetskommittén ser över möjligheten att genomföra egna, mer specialinriktade fastighetsdagar kanske med fokus på de mjuka frågorna kring kommunal fastighetsförvaltning. Chefskommittén har fortsatt uppdrag att planera utbildning och studieresor för kommunala ledare. Seminariedag för kursverksamheten En kallelse till seminariedag för kursverksamheten den 17/4 har sänts ut den 17/1. 2 representanter för kommittéerna (ordförande + kursansvarig eller motsvarande) och FU kallas. Aktuella frågor är:

3 (6) Avtalet om kursverksamheten mellan KT och SKL Kurs o konferens Checklistor för samarbetet mellan parterna Relationen och samarbetet med ev. andra medarrangörer, såsom kommuner, lokala eventbyråer m fl Layout-frågor för kursprogrammen Kursdokumentationer till hemsidan Kursrapporteringar och gemensamma utvärderingar Distributionssätt digitalt (ev. även postförsändelse?) Konferenspaket med gemensamt informationsmaterial om föreningen Idéer om nya kurser? Styrelsen beslutar att vid seminariet lyfta frågan om ett policy- och värdegrundsdokument för KT. Konferenspaket Klas T, Håkan B och Agneta S har styrelsens uppdrag att ta fram ett konferenspaket som kan användas vid KT:s olika konferenser och utbildningar. Agneta presenterar förslaget till roll-up som livligt och konstruktivt diskuteras vid mötet. SKTF-loggan transformeras till bättre upplösning av Irmér. Agneta tar fram ett ytterligare utkast som processas med Klas och Håkan. Styrelsen beslutar att detta bereds och sedan tas upp vid Seminariedagen för kursverksamheten den 17 april (se ovan). Leveransen av konferenspaketet bör ske av SKL, samordnat med övrigt kursmaterial som SKL levererar inför varje kurstillfälle. 10. Medlemmar Medlemsstatistik Vid årsskiftet 2011/2012 hade föreningen 1699 medlemmar. Det är en ökning med 26 medlemmar sedan förra årsskiftet, 35 % kvinnor och 65 % män. Nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 9 nya medlemmar enligt förteckning nedan. Mlnr Befattning Förnamn Efternamn Namn Postort Arb 6247 Fastighetsförvaltare Hans (Hasse) Axnander Tekniska Avdelningen SKUTSKÄR 6248 Samhällsplanerare Tobias Häggblom Trafikverket, Region Stockholm 6253 Arkitekt Kristin Johansson Bygg- och Miljöförvaltningen GÄVLE 6251 Samhällsplanerare Johanna Levin Trafikverket, Region Stockholm SUNDBYBERG SUNDBYBERG 6254 Civilingenjör/Lantmätare Marie Mattsson NAI Svefa AB ÖSTERSUND 6255 Enhetschef, Geogr. Inf. Eva Nord Samhällsbyggnadskontoret SÖDERTÄLJE 6252 Planingenjör Henrik Siksjö Tekniska Kontoret SANDVIKEN 6249 Samhällsplanerare Sofia Söderberg 6250 Mark- och Exploateringschef Trafikverket, Region Stockholm SUNDBYBERG Anne-Katrin Ångnell Kommunledningsförvaltningen ÖSTERSUND

4 (6) 11. Stadsbyggnad Agneta presenterar utveckling av Stadsbyggnad. Tidningen är bra, men annonsutvecklingen är dyster. Ett nytt avtal, eventuellt ny upphandling, måste tas fram. Styrelsen beslutar att FU tillsammans med Agneta får detta uppdrag. Allan samordnar detta. 12. Hemsidan Besökstatistik Antal besök på föreningens hemsida framgår av bilagda tabeller nedan. Antal besök 2011 Jan 2985 Febr 2765 Mars 3328 Antal besök 2010 Jan Febr Mars April 2681 April 2385 Maj 3495 Maj 2446 Juni 2603 Juni 2349 Juli 2115 Juli 2215 Aug 2625 Aug 2849 Sept 2907 Sept 2947 Okt 2718 Okt 2808 Nov 2681 Nov 3312 Dec 2768 Dec 2861 Styrelsen godkänner föredragningen samt ger FU och hemsidans redaktionsråd uppdraget att analysera hemsidan och föreslå konsekvenser av detta. 13. Arkiv/Kansli Lokal Klas T redogör för villkoren att lokalmässigt flytta ihop KT:s kansli med SVR:s kansli på Vasagatan. KT har idag kontrakt på nuvarande lokal till den 31/ Klas T får styrelsens uppdrag att gemensamt med SVR ta fram ett förslag till hyreskontrakt. Kanslist FU får styrelsens uppdrag att ta fram en kravprofil för kanslist på 50 %. Förslaget tas upp vid nästa styrelsemöte. Vid rekrytering skall samråd ske med SVR, som dock inte är intresserad av att ta något arbetsgivaransvar. Medlemsregister Allan A presenterar ett nytt förslag på dataprogram för vårt medlemsregister. Detta är ett program inom Visma/SPCS:s programvaror, som kan anpassas till KT:s behov. Visma kan även vara behjälplig att göra anpassningar och föra över dagens uppgifter i detta program. Styrelsen tar ett inriktningsbeslut att använda föredragen programvara. Allan A arbetar vidare med frågan. 14. Årskongress 2012, Stockholm/Helsingfors/Talinn Årskongress KT:s årskongress äger rum i Helsingfors kl i samband IFME:s världskongress. Per O ordnar ihop med Arne R och Åke P att kallelse kommer ut i god tid tillsammans med påminnelse om anmälan till IFME-kongressen. Verksamhetsberättelse. Åke P sammanställer verksamhetsberättelsen för Per O skickar ut påminnelse om att berörda skall skicka in material senast Ambitionen är ett det skall finnas ett färdigt koncept senast den Bokslut. Per O sammanställer bokslut för 2011 och samordnar arbetet med revision av 2011 års bokföring. Revisionsmöte planeras till den 17 eller 18 april i Stockholm. Utbildningsblock KT har ansvarat för tre föredrag.

5 (6) 15. Kommande årskongresser Stockholm 2013 Styrelsen diskuterar att ändra upplägget för årskongressen. Förslag finns att omfånget på kongressen skall i princip vara ett dygn med att mycket attraktivt innehåll med spännande föredrag och sociala aktiviteter. Beslut om upplägg och datum fattas vid kommande styrelsemöte. Hänsyn till lokal och datum skall även tas till planerade kommunaltekniska mässor. Umeå 2014 Umeå är kulturhuvudstad år 2014 och vi har fått en inbjudan att förlägga årskongressen till denna norrländska metropol. 16. Arbetsordning Styrelsen godkänner föreliggande förslag till Arbetsordning. (Bilaga 7) 17. Föreningens utmärkelser, lägesrapport Arbetsgrupp, som består av Bo Bäckström (sammankallande), Kjell Hedenström, Hans Andersson, Göran Werner och någon från Stadsbyggnadskommittén (Hans Linderstad utser en person) har påbörjat arbetet. Lägesrapport kommer vid nästa styrelsemöte. Bo B ordnar med blänkare i Stadsbyggnad om utmärkelserna. 18. IFME, NKS, Internationell Samordnare Styrelsen beslutar: -att Allan Almqvist och Åke Persson representerar KT vid IFME:s möte i Lahti att Åke Persson representerar KT vid Islands årsmöte Samverkan med svenska organisationer, bl a SKL, Vinnova och mässarrangör SKL Samarbetet med SKL har efter hand intensifierats. Upplevelsen är att det upplevs positivt från båda håll. Nästa möte med SKL är planerat till Vinnova Klas T medverkar vid konferens i Gävle som Vinnova arrangerar. Mässarrangör KT inväntar förstudie från mässarrangör om planer på att göra en omstart av kommunaltekniska mässor vartannat år i Stockholm och Göteborg. 20. Vision KT 2020 Styrelsen beslutar att föreliggande underlag från Västeråsarbetet får ligga till grund för kommande visionsarbete, som FU får uppdrag att utveckla och återkomma. 21. Kommunikationsplan med aktiviteter Styrelsen beslutar att arbetet med dokumentet får vila i avvaktan på andra pågående processer och lämplig kommunikationsstrateg. 22. Övriga frågor Kommittéer Lantmäterikommittén ansöker om bidrag till studieresa. FU får på delegation besluta om storlek på bidrag efter inkommen resplan och kalkyl från kommittén. Gatukommittén har planer på att under 2012 genomföra en studieresa. Ansökan skickas i god tid till styrelsen.

6 (6) Chefskommittén ordnar en studieresa för allmänt deltagande av föreningens medlemmar i enlighet med resplan, som bl a Trafikkommittén var delaktig i. Strategidagar 2012 i Växjö FU får ansvar att ta kontakt med Växjö och undersöka möjligheterna att hålla strategidagar där. 23. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 18april 2012, kl i Stockholm. OBS. Ändrad plats. 24. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl Stockholm Inger Sundström Jarmo Nieminen Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare (Delvis hjälp av Håkan B)

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer