Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1"

Transkript

1 (5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Ted Ell, Jan G Nilsson suppl. och Kjell Hedenström suppl. Frånvarande: Bo Bäckström, Margaretha Alfredsson, Jarmo Nieminen, Per Johansson och Göran Werner suppl. FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Håkan Bergeå, Åke Persson, Klas Thorén och Per Olsson. Frånvarande: Agneta Sundberg, Barbro Larsson och Arne Ransgård 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Ted Ell. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns med tillägg paragraf om funktionärer. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från (Bilaga 1) godkänns. Föregående FU-protokoll från (Bilaga 2) godkänns. Föregående FU-protokoll från (Bilaga 3) godkänns. 6. Ekonomi Rapport från revisionsmöte Revisorerna var nöjda med styrelsens arbete. Revisorerna granskar både verksamheten och den ekonomiska redovisningen. Revisorerna konstaterar att föreningens ekonomi är under kontroll och tillstyrker investeringar som leder till ytterligare aktiviteter för att höja föreningens utbud till medlemmarna.

2 (5) Revisorerna anser att nyckeltal för verksamheten kan vara strukturerade på ett klarare sätt. Revisorerna anser att styrelsen bör utreda föreningens status och därmed förenliga ekonomiska och juridiska villkor. Revisorerna konstaterar att stor del av verksamheten (kurser, Stadsbyggnad) bygger på avrop av gällande avtal. Revisorerna anser även att styrelsen bör skriva ner sina attestregler och att varje faktura med betydande belopp skall kontrolleras/attesteras av minst två personer. Ekonomisk berättelse 2011 Per O redovisar resultatet för verksamhetsåret 2011, som visar ett överskott på kronor. Styrelsen godkänner den ekonomiska berättelsen för Prognos 2012 Per O redovisar den ekonomiska ställningen för det första kvartalet. Någon prognos för helåret är för tidigt att ge, men man konstatera att tidningen Stadsbyggnad har svårt att nå ett nollresultat och att övrig näringsverksamhet går bra, e-post annonser. 7. Utbildning Kursutbud 2012 Håkan B presenterar kursutbudet för Kursutbudet är likartat tidigare år. Det är angeläget att varje kommitté arbetar med kurser för att kunna erbjuda medlemmarna denna kompetensökning. Seminarium utbildning Dagen innan, den 17 april, genomfördes ett seminarium tillsammans med Konstella (SKL, Fastigheter & Service) där delar av styrelsen, funktionärer och representanter för kommittéerna deltog. Avsikten med dagen var att trimma och förbättra KT:s kursutbud. Håkan B, som ansvarade för seminariet, kommer med en sammanfattande rapport från detta. Konferenspaket Håkan B presenterar ett förslag till rollup. Efter mindre justering godkänner styrelsen utseendet och Håkan B får till uppgift att ta fram 2-4 rollups. Det är även angeläget att få fram ytterligare marknadsförings material. Det som känns mest angeläget är att få fram ett plakat till talarstolen och banderoller till varje utbildning. Klas T gör en inventering tillsammans med Håkan B över befintligt material och därefter fattas beslut om det framtida behovet. Den bästa lösningen är att allt konferensmaterial finns hos Konstella och skickas ut i samband med övrigt kursmaterial. Frågan utreds vidare av Klas T och Håkan B. 8. Inval nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 7 nya medlemmar enligt förteckning nedan. Mlnr Befattning Förnamn Efternamn Namn Postort Arb 6312 Projektledare Magnus Ahlcrona Gatukontoret MALMÖ 6307 Landskapsarkitekt MSA Hanna Assargård Sweco Infrastructure AB STOCKHOLM 6310 Förrättningslantmätare Richard Edenhofer Klang Plan- och Miljöförvaltningen MOTALA 6311 Förrättningshandläggare Kristina Johansson Bygg- och Miljöförvaltningen SANDVIKEN 6309 Förrättningslantmätare Elin Johansson Plan- och Miljöförvaltningen MOTALA 6308 Projektledare Lisa Kroon Miljö- och Samhällsbyggn.förvaltn. HUDDINGE 6306 Produktchef Monica Lindberg Tekis AB KÖPING

3 (5) 9. Stadsbyggnad Redaktör och ansvarig utgivare hade tyvärr ingen möjlighet att närvara vid mötet, varför frågor rörande tidningen tas upp vid kommande möten. Det konstateras dock att det är problem att få fram en ledarruta till Stadsbyggnad nr 3. Inger S och Åke P försöker lösa denna fråga. Vid möte med Irmér Media den 27 april medverkar Allan A, Agneta S och Barbro L. Vid mötet diskuteras bl a de fyra avtal KT har med Irmér Media. 10. Hemsidan Ingen rapport. 11. Årskongress 2012, Helsingfors Årskongress Årskongressen äger rum den 6 juni kl i rum i Helsingfors kongresscentrum i samband med IFME Kallelse till årskongress har gått ut 27 mars. Verksamhetsberättelse Styrelsen godkänner föreliggande verksamhetsberättelse för Åke P och Per O får styrelsens uppdrag att göra den sista redaktionella översynen och se till att den med kompletta handlingen för årskongressen blir utsänd i god tid. Svenskt utbildningsblock Sverige ansvarar för ett utbildningsblock med tre föredrag under tisdagen. Åke P ansvarar för att detta fungerar och Inger S leder detta block i Helsingfors. Utmärkelser Kommittén för utmärkelser under ledning av Bo B är ej ännu klara med sitt arbete. Styrelsen ger FU mandat att i samråd med kommittén ta beslut i denna fråga. 12. Kommande årskongresser Stockholm Årsmötet har 2011 har beslutat att årskongressen 2013 skall äga rum i Stockholm. Formerna för årskongressen har diskuterats och uppfattningen är att den bör få en ny utformning. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte Umeå? KT har en inbjudan från Umeå att förlägga årsmötet dit. Styrelsen diskuterar frågan vidare vid nästa styrelsemöte. 13. Kansliadministration/medlemsregister Klas T redogjorde för det aktuella läget att förlägga kansliet i SVR:s lokaler vid Norra Bantorget. Slutligt beslut i frågan tas när SVR har fått klarläggande av sitt fortsatta hyreskontrakt. Klas T bevakar detta. Vid inflyttning i nya lokaler skall KT anställa en kanslist på halvtid, som efter hand skall samordna KT:s all administration. Inger S och Allan A utformar en arbetsplatsannons. Enligt arkivplanen skall alla protokoll skickas till kansliet, På arkivet finns en pärm med aktuella avtal som successivt kompletteras av Inger E. Inger S och Klas T får styrelsens uppdrag att se över arkivplanen, som skall ske vart tredje år. 14. IFME. Åke P redogör för programmet i Helsingfors, Tallinn och Stockholm. Programmet i sin helhet finns hemsidan och uppdatering sker löpande.

4 (5) Styrelsen och funktionärer mailar Inger E vilka tider och färdmedel som gäller. Inger E sammanställer en lista över detta. Vid IFME-mötet i Lahti 2 juni deltar Allan A och Åke P. För arrangemangen i Stockholm ansvarar Ted Ell. Styrelsen beslutar att vid General Board of Directors november i Nya Zealand representeras KT av ordförande och ansvarige för internationella kontakter. 15. NKS Vid Islands årsmöte 3/5-4/5 representeras KT av Åke P. Vid Danmarks årsmöte 20/9-21/9 representeras KT av Jan G. 16. Samverkan med SKL Nästa möte med SKL äger rum 3/5 kl på Hornsgatan. Inger S och Per O medverkar vid detta möte. 17. Mässarrangör Älvsjömässan i Stockholm och Svenska Mässan i Göteborg undersöker möjligheterna att genomföra kommunal tekniska mässor med start i Stockholm 2013 och därefter i Göteborg KT avvaktar beslut under innevarande månad om förverkligande av planerna. KT får därefter ta ställning till eventuellt medverkande och formerna för detta. Inger S håller kontakt med anlitad konsult från mässarrangörerna. 18. Funktionärer Funktionärsfrågor beslutar styrelsen vid överläggningar där endast styrelsen deltar. Beslut vid styrelsemöte skickas till enbart styrelseledamöterna. 19. Övriga frågor Vinnova Klas T redovisar sina kontaktar med Vinnova. Regeringen har gett Vinnova ett uppdrag att undersöka möjligheterna för ett mer innovationsvänligt klimat vid upphandlingar inom de riktlinjer och lagar, som finns. Vid detta arbeta är även kontakt tagits med SKL och Tillväxtverket. KT avvaktar vidare kontakter från Vinnova om vilka samarbetsformer, som kan bli aktuella. Klas T är KT:s kontakt. Informationsbroschyr Styrelsen diskuterar behovet att ta fram en ny informationsbroschyr. Bildmaterial kan hämtas från förlaga till rollup och text hämtas till vissa delar ur tidigare material. I broschyren bör även vägas in de värdegrunder, som föreningen står för. Håkan B får styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag som bereds av FU. 20. Strategidagar i Växjö Inger S kontaktar representant i Växjö för att undersöka möjligheten att förlägga KT:s strategidagar i Växjö november. 22. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum 5 juni 2012 i Helsingfors Kongresscentrum.

5 (5) 23. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl Stockholm Inger Sundström Ted Ell Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 2012-02-03 1(6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes Styrelsesammanträde Datum: 2014-04-26 Tid: 14:00 Plats: Furusund Närvarande: Göran Tullberg Inger Johannesson Peter van der Steen Annette Bohlin Jansson Christina Hüttner Johan Ernfridsson Sonja Lagerström

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer