1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna."

Transkript

1 (5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson, Agneta Sundberg, Margaretha Alfredsson, Lena Hugosson och Bo Bäckström suppl. Frånvarande: Thore Persson, Ted Ell suppl. och Kjell Hedenström suppl. FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Arne Ransgård, Klas Thorén, Håkan Bergeå, och Per Olsson Frånvarande: Inger Eliasson 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Margareta Alfredsson. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns med anmälda ärenden enligt punkten övriga frågor. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från godkänns. (Bilaga 1) 6. Marknadsplan Ingen rapport föreligger. Arbetsgruppen arbetar vidare. 7. Ekonomi Prel. resultat 2009 Årets resultat pekar på ett underskott på närmare :-. Underskottet beror framförallt på minskade annonsintäkter och extra kostnader i samband med IFME, då kongressen ägde rum i Australien.

2 (5) Prognos 2010 Det är för tidigt på året för att ha en uppfattning om årets resultat. Det kan dock konstatera Stadsbyggnads första nummer för året går med förlust. Övrigt Kassören redovisar att 1 MKr är placerad på fast ränta under ett halvår enligt tidigare styrelsebeslut. Styrelsen godkänner ökade kostnader för: Stadsbyggnads gratisex-kampanjen med 2700:- nytt Webbhotell med 1813:- och ny Webbadress med 85:-. 8. Utbildning Håkan B redovisar redigering av arbetsordningen för kurs- och konferensverksamhet. Styrelsen anser att materialet är av den kvalitén att det kan gälla som riktlinjer för föreningens fortsatta kurs- och konferensverksamhet. Samtidigt fick Håkan B till uppgift att inhämta synpunkter hos och implementera materialet i de olika kommittéerna. Styrelsen delegerar till Håkan B att teckna Avtal Kursadministration Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen med SKL Fastigheter och Service. Originalet på avtalet skickas till kansliet och kopia till kassören. Årets kursplan håller på att genomföras. Stadsbyggnadsdagarna ägde rum i Stockholm med totalt cirka 75 deltagare. Kursen förväntas ge ett mindre överskott. 9. Nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 6 nya medlemmar enligt förteckning nedan Utredare Inger Bogne Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning Björkhagsplan 6 JOHANNESHOV Stadsarkitekt Christian Frisenstam Samhällsbyggnad Lidköpings k:n LIDKÖPING Trafikingenjör Robert Hamilton Samhällsbyggnadsförvaltningen Lerums k:n LERUM Enhetschef Weine Modigh Tekniska Kontoret Jönköpings k:n JÖNKÖPING Planeringssekreterare Kasja Pärke Älvsjö Stadsdelsförvaltning Stockholms stad, Box 48 ÄLVSJÖ Parkingenjör/Trädgårdsm ästare Anne- Lena Werner Tekniska Kontoret Oskarshamns k:n, Box 712 OSKARSHAMN Stadsbyggnad Redaktionskommittén Alla kommittéer skall ha en representant i redaktionskommittén. Arbetet pågår att besätta alla platser. Det är viktigt att alla stödjer kommittén i dess arbete så att tidningen får ett innehåll som speglar medlemmarnas intresseområde och har en balans mellan eget material och köpta artiklar. Marknadsföring Agneta S redovisar att kampanjen med fri ex till intressanta målgrupper pågår. Följebrev och föreningsinformation kommer att bladas in i tidningen. Målgruppen kommer att erbjudas framtida prenumeration och medlemskap om de uppfyller föreningens stadgar. Kassören betalar del av faktura från Irmér. Resterande del betalas då hela gratiskampanjen är genomförd. Stadsbyggnads hemsida Tidningens hemsida, är igång och kommer löpande att uppdateras. På hemsidan skall finnas en länk till KT:s hemsida. Avtal skall utarbetas med Irmér för att sälja annonsplatser på hemsidan. Till hemsidan skall även domännamnet kopplas.

3 (5) Övrigt Styrelsen godkänner ett anslag på cirka 6.800:- att se över logo för tidningen och viss layout av innehållet. 11. Hemsidan FU får i uppdrag att utse en arbetsgrupp som skall se över framtida organisationen för KT:s hemsida och samordning med Stadsbyggnads hemsida. På hemsidan finns en länk till Arne R tar fram gällande avtal för domännamn, webbhotell och avtal med webboperatör. 12. Årskongress 2010, Malmö Malmö En arbetsgrupp bestående av Allan Almqvist, Leif Josefson och Ingrid Persson håller ihop arrangemanget tillsammans med SKL F&S. Hela programmet beräknas vara klart i slutet av april så anmälan kan komma in innan sommaren. Kongressen kommer även att annonseras i Stadsbyggnad. Verksamhetsberättelse. Åke P sammanställer verksamhetsberättelsen för Klar senast den 15/ Verksamhetsberättelser från kommittéerna skall vara inlämnade och resterande material lämnas till Åke P snarast. Verksamhetsberättelsen distribueras digitalt och trycks upp i A4 inför årskongressen. Utbildningsdagar Program för dagarna genomförs dels med gemensamt program och dels med blockprogram för de olika kommittéerna. Programmet är i sitt slutskede och kommer att sändas ut senast under första hälften av maj månad. 13. Kommande årskongresser Linköping 2011 Styrelsen har beslutat att 2011 års kongress skall äga rum i Linköping alternativt Datum fastställs i samråd med Linköping. Lämpliga lokaler i Linköping bokas upp. Lars Hågbrandt är vidtalad och åtar sig arrangemanget. Styrelsens kontaktperson är Håkan B. Stockholm Håkan B är styrelsens kontaktperson för årskongressen 2012, som anordnas i samband med IFME:s konferens i Helsingfors. Håkan B kontaktar Danne Långström i Finland för att uppdatera sig om planeringsläget. 14. Föreningens utmärkelser Arbetsgrupp, som består av Bo Bäckström (sammankallande), Lena Hugosson, Kjell Hedenström, Mats Fager och Hans Linderstad samlar in kandidater till de olika utmärkelserna. Synpunkter och förslag skall vara inlämnade till arbetsgruppen senast Arbetsgruppen kommer sedan att sammanträda 7 maj och 24 maj för att kunna ha ett färdigt förslag till styrelsemötet i juni i Göteborg. 15. IFME På styrelsemöten IFMEexco i Köpenhamn och Boston deltar föreningens ordförande och vice ordförande.

4 (5) Jorma Vaskelainen, Finland, är IFME:s ordförande och till vice ordförande föreslås Ross Vincent från Nya Zeeland. IFME-konferensen 2015 kommer därmed sannolikt att äga rum i Nya Zeeland. 16. NKS Styrelsen föreslår att följande person representerar föreningen vid de nordiska föreningarnas årsmöten: NKF, Norge, Arendal : Bo B KTC, Danmark, Rönne Bornholm, : Margaretha A alt. Lena H NKS-mötet i Estland 28/9-29/9 2010: Håkan B Tidigare har styrelsen beslutat: -att Åke Persson representerar KT vid SATS, Island den 6-7 maj Åke P deltar även vid NKS-mötet i vid detta tillfälle. -att Kjell Hedenström representerar KT vid FAME, Finland i Johensuu Samverkan med SKL Inger S och Allan A hade möte med SKL Vid dessa möten som planeras att äga rum två gånger per år representeras SKL av Ann-Sofi Eriksson och Göran Roos. Nästa möte med SKL äger rum 17/10 på förmiddagen. SKL har ingen möjlighet att ha adjungerande deltagare i samtliga kommittéer. Följande personer från SKL kommer att delta: Chefskommittén: Ann-Sofi Eriksson Gatukommittén: Anna Svensson KHSAB: Kerstin Blom-Bokliden Lantmäterikommittén: Marianne Leckström 18. Mässarrangör, varumärke Inger E har inte fått något svar på förslaget om att easyfairs skulle byta namn på sin mässa Kommunalteknik. Föreningen avvaktar svar från easyfairs. Allan A och Klas T undersöker frågan vidare om ägandet av varunamnet Kommunalteknik ihop med logo. 19. Övriga frågor a. Kansli Klas T meddelar att Inger E kommer att upprätta en lista vilka som har nyckel till kansliet. Föreningen bör upprätta en policy för uppvaktning vid olika tillfällen Listan bevakas av kansliet. FU återkommer i denna fråga. Klas T införskaffar erforderliga inventarier till kansliet och skickar kvitto på utlägg till kassören. Klas T ombesörjer inbindning av material för b. Medlemsregister Erforderliga åtgärder vidtas för att överföra medlemsregistret till kansliet i Stockholm. Det är viktigt att manual upprättas för de rutiner som gäller idag. Arne R kallar Klas T och Inger E för att starta upp detta arbete. Avrapportering vid nästa styrelsemöte. c. Strategidagar Margareta A informerar om att erforderliga åtgärder för mötet i Umeå är vidtagna. Rum är förbokade på Hotell Winn och konferensrum finns på Folkets Hus. Arbetet med att ta fram billiga flygresor pågår.

5 (5) d. Nya kommittédeltagare Anders Bylund, ordförande i trafikkommittén, meddelar att förutom ordförande består kommittén av följande: Ann Storvall Luleå Henrik Söderström Stockholm Magnus Ribbing Falun Anna Kero Örebro Eva Werner Helsingborg Elin Sandberg Trafikverket e. Tackkort Tackkort har inkommit från familjen för omtanke vid Lars-Åke Holmkvists bortgång Sven Tynelius tackar för uppvaktning vid sin födelsedag. 21. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum i Göteborg med start lunch dag 1 och avslutning med lunch dag 2. Till detta styrelsemöte bjuds in funktionärer och kommittéordföranden. Per O upprättar program och ombesörjer inbjudan. 22. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl Göteborg Inger Sundström Margaretha Alfredsson Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 vro~o ~cesnr 1 Styrelsemöte Tid 2008-02-06 Plats Närvarande Distribueras till Klubbstugan i Grötvik Sven Palmkvist (ordf.) Leif Gudmundsson Bo Larsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30 Närvarande: Nilsson, Ingegerd Höglund, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Fridh, Lotte Gjörup, Heléne

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer