Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter"

Transkript

1 Rapport 2010:15 Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter - redovisning av ett regeringsuppdrag

2 2010:15 Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2010 Utredare: Carl Magnus Berglund (projektledare) och Henrik Örnstedt 2

3 3 Förord till rapport om elmarknaden för konsumenter I regleringsbrevet till Konsumentverket för 2010 gavs verket i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter (IJ2009/2356/KO (delvis), IJ2009/2367/KO). Enligt uppdragsbeskrivningen ska analysen beskriva elmarknaden ur ett konsumentperspektiv och utgå från konsumenterna i deras roll som aktörer på elmarknaden. Den ska identifiera och förklara de hinder som finns för konsumenter att göra rationella val på marknaden. Konsumentverket ska också ge förslag på åtgärder. Föreliggande rapport utgör Konsumentverkets rapportering av uppdraget. Studien består av fyra delar. Pöyry Management Consulting AB har på uppdrag av Konsumentverket gjort en analys av olika åtgärdsalternativ för att stärka de inaktiva konsumenternas ställning på marknaden, vilket utgör delrapport tre. De slutsatser, ståndpunkter och förslag som redovisas där är konsultens egna och företaget ansvarar självt för delrapportens riktighet och innehåll. Övriga tre delar har utarbetats av Konsumentverket. Stöd har tagits av Högskolan i Borås i form av datainsamling. Centrum för Konsumtionsvetenskap har bidragit med en sammanställning av forskningslitteratur på området. Rapportens andra del innehåller en beskrivning av elmarknaden för konsumenter. Underlagen till rapporten har behandlats av Konsumentverket vetenskapliga råd, och vid möten med verkets Insynsråd och Uppdraget har genomförts efter samråd med Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket. Inom ramen för samrådsförfarandet har båda myndigheterna bistått med kvalitetssäkring. De åtgärdsförslag som lämnas i rapporten har utarbetats efter dialog med dessa myndigheter. Synpunkter har också inhämtats från Energimyndigheten, Konsumenternas Elrådgivningsbyrå, branschorganisationen Svensk Energi samt företrädare för landets konsumentvägledare. Karlstad den 1 juni 2010

4 4 Innehållsförteckning Del 1: Uppdraget, genomförandet och vissa resultat...5 Del 2: Beskrivning av elmarknaden...29 Del 3: Åtgärder för att stärka de inaktiva konsumenternas ställning på elmarknaden...76 Del 4: Konsumentverkets förslag på åtgärder, utredningsuppdrag, och forskning samt lärdomar från omregleringen av elmarknaden...105

5 5 Del 1: Uppdraget, genomförande och vissa resultat Innehåll Sammanfattning... 6 Uppdraget... 9 Rapportens struktur... 9 Definitioner Analysens struktur och avgränsning Genomförande Sedan tidigare uppmärksammade problem på elmarknaden Konsumenternas problem så som uppmärksammat av den kommunala konsumentvägledningen Statistik från anmälningar till Konsumentverket Köpprocessen och faktorer som påverkar konsumentens möjligheter att göra rationella val Resultat av forskningsinventering och konsumentundersökningar Genomgång av forskningslitteratur Undersökningen Konsumentklagomål hur klagar missnöjda konsumenter och varifrån kommer missnöjet Resultat från Svenskt kvalitetsindex Jämförelser mellan undersökningarna av Högskolan i Borås och Svenskt kvalitetsindex Källor och referenser... 27

6 6 Sammanfattning Den här rapporten utgör Konsumentverkets redovisning av det uppdrag som regeringen gav till verket i regleringsbrevet för 2010 (IJ2009/2356/KO (delvis), IJ2009/2367/KO.) Uppdraget innebär en analys av elmarknaden för konsumenter. Analysen ska beskriva elmarknaden ur ett konsumentperspektiv och utgå från konsumenterna i deras roll som aktörer på elmarknaden. Den ska identifiera och förklara de hinder som finns för konsumenter att göra rationella val på marknaden. Konsumentverket ska också ge förslag på åtgärder. Rapporten är uppbyggd av fyra delar. Föreliggande del, innehåller beskrivning av uppdraget, definitioner, genomförandebeskrivning och annan bakgrundsbeskrivning. Den innehåller också en beskrivning av den tillämpade analysen samt redovisning av de undersökningar som genomförts gemensamt med ett annat uppdrag från regeringen (IJ2009/2277/KO), nämligen att undersöka hur konsumenterna söker sin information samt intressen och möjligheter för att göra rationella och hållbara val på ett urval marknader. Rapportens andra del innehåller en beskrivning av elmarknaden från ett konsumentperspektiv. Beskrivningen inleds med en redogörelse av några från konsumentperspektiv betydelsefulla händelser på elmarknaden under de senaste dryga tio åren. Därefter följer en redogörelse för elkonsumtionens betydelse för hushållen och deras ekonomi. Kapitlet beskriver elpriset och dess utveckling, vad elpriset tillsammans med konsumtionen innebär för hushållsekonomin och vilka möjligheter konsumenterna har att minska sina elkostnader. Kapitlet därefter behandlar marknadens struktur på utbudssidan. Därefter följer ett kapitel med en beskrivning av vilka olika former av avtal som konsumenten har att välja emellan. Tillsvidareavtal, avtal om fast pris eller rörligt pris samt så kallade kombinations- eller mixavtal utgör de huvudsakliga prisavtalsformerna. Konsumenten kan också välja så kallad andelsel, att producera sin el själv eller att ingå i ett kollektiv av någon form som sluter avtal med en elhandlare. Det finns även olika former för miljömärkning av el. Detta ingår också i beskrivningen av olika avtalsformer som konsumenten har att välja mellan. Kapitlet avslutas med en presentation av utvecklingen när det gäller olika prisavtalsformers fördelning. Därpå följande kapitel innebär en beskrivning av konsumenters ställning på elmarknaden. Konsumenters kunskaper om elmarknaden, konsumentskyddet samt det stöd konsumenter kan få på olika sätt inför och i samband med tecknande av elavtal utgör basen för denna beskrivning.

7 7 Hur tecknande av elavtal och byten av elhandlare går till i praktiken är utgångspunkten för det därpå följande kapitlet. Hur det går till att förlänga eller säga upp avtal är en del av detta. En redogörelse för konsumenters bytesbenägenhet ingår där också. Några avsnitt om information till konsumenter i några olika avseenden samt de hinder för konsumenter med att byta elhandlare som identifierats inom ramen för uppdraget återfinns också i kapitlet. Konsumenters erfarenheter samt hur de agerar så som beskrivet av några undersökningar/studier på området avslutar kapitlet med beskrivningen av konsumenters byten i praktiken. Rapportens andra del avslutas med en framtidsutblick från ett konsumentperspektiv. Här ingår frågor om timmätning, konkurrensutsättning av mätning, flytt av elskatten från elhandlare till nätföretagen, nordisk slutkundsmarknad, prisområden samt ursprungsmärkning av el. Rapportens tredje del, som är framtagen av Pöyry Management Consulting AB, innehåller en åtgärdsanalys. Åtgärderna som analyseras där har det gemensamt att de syftar till att stärka de inaktiva konsumenternas ställning på marknaden. Den fjärde delen innehåller Konsumentverkets förslag på åtgärder, en återkoppling till tidigare föreslagna åtgärder samt några lärdomar från omregleringen av elmarknaden.

8 8 Konsumentverkets förslag till åtgärder: Förbättrad information till specifika konsumentgrupper som fortfarande är kvar i Tillsvidareavtal. Översyn av systemet med anvisad elhandlare och Tillsvidareprisavtal. Verket upprepar förslaget i sin hemställan till regeringen om att även gatuförsäljning ska omfattas av en ångerrätt som gäller enligt distansoch hemförsäljningslagen. En förbättrad redovisning av prisinformation kan uppnås genom ökade tillsynsinsatser på området. I samband med verkets verksamhetsplanering för 2011 kommer behovet och nyttan av sådana insatser i relation till tillgängliga resurser och behov av tillsynsinsatser på andra konsumentmarknader att övervägas. En förtydligande definition av begreppet volymvägt pris tas fram. Genom definitionen ska tydligt framgå att det är en form av rörligt pris. Begreppet elleverantör ersätts med elhandelsbolag eller elhandelsföretag. Uttaget av energiskatten överförs till elnätsföretagen. Konsumentverkets förslag på utredningsuppdrag och forskning: Relationen och partsförhållandena mellan elhandlare, elnätsföretag och konsument. Uppdragsforskning avseende vad som utmärker konsumenter som inte gör aktiva val. Det som behöver ges en aktuell belysning är: - ekonomisk vinning av byten och upplevda transaktionskostnader - upplevelsen av komplexitet på marknaden - språkfärdigheter samt - brister i förtroende.

9 9 Uppdraget Den här rapporten utgör Konsumentverkets redovisning av det uppdrag som regeringen gav till verket i regleringsbrevet för 2010 (IJ2009/2356/KO (delvis), IJ2009/2367/KO.) Uppdraget innebär en analys av elmarknaden för konsumenter. Analysen ska beskriva elmarknaden ur ett konsumentperspektiv och utgå från konsumenterna i deras roll som aktörer på elmarknaden. Den ska identifiera och förklara de hinder som finns för konsumenter att göra rationella val på marknaden. Konsumentverket ska också ge förslag på åtgärder. Konsumentverket hade även ett parallellt uppdrag om konsumenters möjligheter och intresse för att göra rationella och hållbara val på vissa marknader samt att undersöka hur konsumenterna söker sin information i samband med detta (IJ2009/2277/KO). Verket identifierade i ett tidigt skede samordningsmöjligheter för att genomföra de båda uppdragen, bland annat vid samrådsmöten, inventering och sammanställning av forskning samt i viss utsträckning genomförande av konsumentundersökningar. Rapportens struktur Föreliggande rapport är uppbyggd av fyra delar. Den första innehåller beskrivning av uppdraget, definitioner, genomförandebeskrivning och annan bakgrundsbeskrivning. Den innehåller också en beskrivning av den tillämpade analysen samt redovisning av de undersökningar som genomförts gemensamt med regeringsuppdraget att undersöka hur konsumenterna söker sin information samt intressen och möjligheter för att göra rationella och hållbara val. Rapportens andra del innehåller en beskrivning av elmarknaden från ett konsumentperspektiv. Den tredje delen innehåller en åtgärdsanalys. Åtgärderna som analyseras har det gemensamt att de syftar till att stärka de inaktiva konsumenternas ställning på marknaden. Den fjärde delen innehåller Konsumentverkets förslag på åtgärder, en återkoppling till sedan tidigare föreslagna åtgärder samt några lärdomar från omregleringen av elmarknaden.

10 10 Definitioner I rapporten används en del begrepp som behöver definieras eller uttolkas för att så långt som möjligt skapa tydlighet i resonemangen. Elhandlare Företag som konsumenten sluter avtal med för sin leverans av el och till vilket pris. Elleverantör Det företag som levererar/distribuerar el till konsumenten, i vissa sammanhang benämnt nätföretag. Observeras bör att denna definition skiljer sig från den som tillämpas i ellagen där elleverantör är synonymt med föreliggande studies begreppsliga innebörd av elhandlare. Noteras bör även att i rapportens tredje del tillämpas ellagens definition. Elmarknaden Om inte annat anges avser begreppet elmarknaden, marknaden för privata slutkonsumenter av elektrisk ström. Informations- och valöverbelastning Svårighet att korrekt ta till sig all relevant information innebär en risk för informations- eller valöverbelastning. Alltför mycket information eller alltför många handlingsalternativ kan i vissa fall få konsumenten att fatta sämre beslut. Mer information och fler handlingsalternativ kan alltså leda till sämre utfall. Konsumentpolitiska åtgärder kan påverka konsumentens förutsättningar när det gäller detta. Exempelvis kan krav på producenter att lämna ut detaljerad information till konsumenterna medföra att informationen inte kommer konsumenterna till godo. Detta om de inte tar del av den för att de finner informationen alltför omfattande eller komplicerad. Rationella val Konsumentverket har inte hittat någon mer allmänt vedertagen definition av rationella val som fungerar i det sammanhang som gäller för uppdraget. Att göra rationella val skulle kunna innebära att valen är väl övervägda i så mening att konsumenten har tagit del av tillgängliga alternativ och värderat dem utifrån sina behov, preferenser och ekonomiska förutsättningar.

11 11 I många fall görs dock inte sådana rationella val. Det kan bero på att det upplevs svårt eller helt enkelt inte tillräckligt intressant att ta del av och värdera tillgängliga alternativ. Då kan konsumenten uppleva det som rationellt att inte välja alls (i de fall detta är möjligt) eller att inte ompröva ett tidigare val. Regeringens uppdrag till Konsumentverket handlar om att hitta åtgärder bland annat mot just den sortens hinder för att göra val. Därför väljer vi att kategorisera valet att vara passiv (det vill säga stanna kvar hos sin anvisade leverantör och med ett så kallat Tillvidareprisavtal) som ett icke rationellt val. Ett kriterium för att konsumenten inte har gjort ett rationellt val kan vara om han/hon skulle ha gjort ett annat val med tillgång till bättre information som inte fanns tillhanda när valet gjordes. Det rationella valet missades i sådana fall på grund av informationsbrister. I dessa fall finns en möjlig potential till mer rationella val med hjälp av åtgärder på informationsområdet. Ett kriterium för att konsumenten inte har gjort ett rationellt val kan vara om han/hon skulle ha gjort ett annat val med bättre kunskap som denne inte hade när valet gjordes. Det rationella valet missades i sådana fall på grund av brister i konsumentens kunskap. I dessa fall finns en möjlig potential till mer rationella val med hjälp av kunskapsbyggande åtgärder. Status quo bias Ovan nämnda informations- och valöverbelastning kan vara en anledning till status quo bias, det vill säga att konsumenten undviker att fatta beslut. Status quo bias medbär därför att det spelar stor roll vilket som är standardalternativet (exempelvis Tillsvidareavtal på elmarknaden), det vill säga vad som händer om man inte fattar ett aktivt beslut. Många konsumenter kommer inte att göra aktiva val om de inte tvingas till det och det är därför viktigt att noggrant överväga vilka standardalternativ som erbjuds konsumenterna. Analys av konsekvenserna av status quo bias kan därför vara viktigt att ha i åtanke vid utformande av konsumentpolitiska åtgärder. Tidsinkonsistenta preferenser Tidsinkonsistenta preferenser innebär att en konsuments beteende/köpbeslut vid en viss tidpunkt speglar preferenserna just då, men att beteendet/köpbeslutet inte behöver spegla preferenserna/det köpbeslut konsumenten skulle fatta vid en annan tidpunkt. Transaktionskostnad Konsumenters upplevda kostnader (såväl monetära som icke-monetära) i samband med köpbeslut, exempelvis byte av elavtal eller elhandlare.

12 12 Analysens struktur och avgränsning Med konsumenten satt i centrum återspeglar figuren nedan elmarknaden från ett konsumentperspektiv. Det kan konstateras att produktion och distribution av el utgör två nödvändiga förutsättningar för konsumentens konsumtion av el. De båda blå pilarna återspeglar konsumentens beroende av detta för sin konsumtion av el. Vad han eller hon upplever och möter i dessa relationer påverkar konsumentens syn på elmarknaden som helhet. Som resultat av detta finns det skäl att tro att det också påverkar konsumentens möjligheter att göra rationella val på marknaden. Detta eftersom tillit och förtroende till branscher samt den information som konsumenter möter påverkar deras motivation och därmed benägenhet att byta. Dessa båda förhållanden, det vill säga konsumentens relation till och syn på elproducenter och elnätsföretag, ligger dock utanför föreliggande uppdrag. Den påverkan producenter och elnätsföretag har på konsumenter har därför tagits som exogent givet inom ramen för den analys som genomförts inom ramen för uppdraget. Elnätsföretag (utanför uppdragets avgränsning) Producenter av el (utanför uppdragets avgränsing) Konsumenten Myndigheter, media och andra intressenter vilka förmedlar information och kunskap till konsumenter Elhandlare Elavtal 1 Elavtal 2 Elavtal 3 Elavtal 4 Elavtal 5 Konsumtionen Valmöjligheter Figur 1. Elmarknaden från ett konsumentperspektiv.

13 13 De relationer som tagits med i beskrivningen av elmarknaden från ett konsumentperspektiv åskådliggörs av övriga feta pilar i figur 1. Noteras bör dock att beskrivningen av relationen vilken återspeglas av den röda pilen har delats upp i olika former av elavtal samt praktiken vid tecknande av avtal och byten av elhandelsbolag eller avtal. Identifieringen av hinder när det gäller byten och att göra rationella val som gjorts inom ramen för uppdraget utgick från samma beskrivning. Som framkommer av beskrivningen av rationella val har innebörden av begreppet avgränsats till ekonomiskt rationellt samt konsumtionsbeslut utan att konsumenten i efterhand inser att beslutet inte var det önskade. När det gäller ekonomisk rationalitet hänger det i mycket stor utsträckning samman med att överhuvudtaget ha varit aktiv på marknaden eller att ha varit inaktiv. De inaktiva konsumenterna blir hänvisade till en anvisad elhandlare som då tillhandahåller ett Tillsvidareavtal. Denna prisavtalsform innebär generellt högre priser än övriga avtalsformer. I figuren återspeglas själva konsumtionsbeslutet av den gula pilen och den mörkare grönare. De hinder konsumenten möter vilka begränsar dennes möjligheter att göra rationella val (konsumtionsbeslut) kan dock återfinnas i samtliga av de relationer som figurens pilar återspeglar. I och med att de båda blå pilarnas relationer ligger utanför uppdraget har verkets sökande och identifiering av hinder därför begränsats till övriga relationer och avgränsat till påverkan på rationella konsumtionsbeslut i nämnda bemärkelser. Identifieringen av eventuella hinder på marknaden är baserad på den information som samlats in genom beskrivningen av nämnda relationer. Den därpå följande åtgärdsanalysen har baserats på Östlings analysverktyg för konsumentpolitik på ett sätt som åskådliggörs av figur 2.

14 14 Informationsinsamling Identifikation - Information - Misstag - Självkontroll Utvärdering - Inlärning - Heterogenitet - Marknadslösning Lösning - Sidoeffekter - Konkurrens - Misslyckanderisk för konsumentpolitisk åtgärd Figur 2. Robert Östlings analysverktyg för konsumentpolitik med viss bearbetning av Konsumentverket (källa: Östling, 2009). Genomförande Som nämnts hade Konsumentverket parallellt med detta regeringsuppdrag även ett regeringsuppdrag om konsumenters möjligheter och intresse för att göra rationella och hållbara val på vissa marknader samt att undersöka hur konsumenterna söker sin information i samband med detta. I verkets delrapportering av detta uppdrag (Rationella och hållbara val på fem marknader Del 1: Hur konsumenter söker information, Konsumentverket rapport 2010:14) till 1 juni 2010 återfinns en beskrivning av de aktiviteter vilka genomfördes gemensamt. Delen med att ta fram en beskrivning av elmarknaden för konsumenter som genomfördes gemensamt med det andra regeringsuppdraget åskådliggörs av figur 3:s boxar längs med den vänstra sidan. Den övriga beskrivningen har baserats på ett material, vilket verket samlat in på egen hand. Detta återspeglas av boxarna i mitten i figur 3. Verket har därefter gjort en bearbetning av materialet. Baserat på det sammantagna materialet har verket identifierat hinder. Det materialet överlämnades till Pöyry Management Consulting AB för utvärdering av hindren och analys av åtgärdsförslag i linje med det ovan beskrivna analysverktyget, vilket återspeglas av boxarna längs med figurens högra sida. Verket har även i egen regi genomfört en motsvarande analys på det insamlade materialet.

15 15 Figur 3. Schematisk beskrivning av genomförandet av uppdraget. I syfte att säkerställa hög relevans och kvalitetssäkra framtagna underlag har verket, förutom de aktiviteter som genomförts gemensamt med uppdraget om information och rationella och hållbara val, haft samrådsmöten med: - Konsumentverkets Insynsråd vid två tillfällen. - Konsumentverkets vetenskapliga råd - Branschorganisationen Svensk Energi - Kundombudsmän inom elhandelsbranschen. - Samrådsmöten med Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket. Därutöver har Energimarknadsinspektionen, Konkurrensverket och Energimyndigheten bistått med granskning av rapporten som sådan. Avslutningsvis arbetet med att göra rapporten har gjorts efter samråd med Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket. Sedan tidigare uppmärksammade problem på elmarknaden Följande problem med koppling till information har sedan tidigare identifierats på elmarknaden: Bristande kunskap om hur elmarknaden fungerar och är uppbyggd 1 Svårigheter att jämföra olika erbjudanden 2 Bristande information till nyinflyttade lägenhetsinnehavare 3 1 Konsumentverket (2009a), sid Konsumentverket (2009a), sid Konsumentverket (2009a), sid

16 16 Dålig kännedom om Konsumenternas Elrådgivningsbyrå som oberoende informationskälla 4 Konsumenternas problem så som uppmärksammat av den kommunala konsumentvägledningen Informationsärenden Mellan och registrerade landets kommunala konsumentvägledare kontakter med konsumenter som sökte information om el och bränsle (el stod för den klart övervägande andelen). Fördelningen på olika ärendekategorier redovisas i tabell 1. Kategori Andel (%) Avtalsvillkor 5,1 Bedrägligt beteende 0,4 Informationssökning 60,9 Konsumenträttigheter 18,5 Miljö 0,2 Pris 3,5 Samhällsvägledning 5,5 Övrigt 6,1 Tabell 1. Informationsärenden avseende el och bränsle hos den kommunala konsumentvägledningen (Källa: Konsumentverkets statistikfunktion Konstat) Det vanligaste är att konsumenten får råd om eller hjälp med hur han/hon kan hitta den information som är intressant i sammanhanget. Klagomålsärenden Mellan och registrerade landets kommunala konsumentvägledare kontakter med konsumenter som hade klagomål inom el och bränsle (el stod även här för den klart övervägande andelen). Fördelningen på olika ärendekategorier redovisas i tabell 2. 4 Svenskt kvalitetsindex (2009), sid. 85.

17 17 Kategori Andel (%) Avtalsvillkor 9,6 Bedrägligt beteende 1,8 Informationssökning 1,9 Konsumenträttigheter 79,8 Pris 3,7 Produktsäkerhet 0,1 Samhällsvägledning 2,7 Tillgänglighet 0,1 Övrigt 0,3 Tabell 2. Klagomålsärenden avseende el och bränsle hos den kommunala konsumentvägledningen (Källa: Konsumentverkets statistikfunktion Konstat) Den klart vanligaste anledningen till klagomål är att konsumenten inte upplever sig få sina rättigheter tillgodosedda. Ur dessa siffror är det lite svårt att utläsa i vilken utsträckning information kan ha spelat en roll för konsumenternas missnöje. Avtalsvillkor skulle kunna vara ett område där informationen brustit, och att konsumenten med bättre information hade sluppit att hamna i en klagomålssituation. Klagomål som specifikt gäller informationssökning förekommer endast i liten utsträckning. Statistik från anmälningar till Konsumentverket Konsumenters anmälningar till Konsumentverket kan gälla klagomål inom ett antal olika områden. I första hand rör det sig om marknadsföring som konsumenter uppfattar som vilseledande, samt avtalsvillkor som uppfattas som oskäliga. Det är svårt att säga något säkert om hur stor koppling som finns mellan anmälningsstatistiken och i vilken grad det handlar om eventuella hinder för konsumenter att byta mellan olika elhandlare och elavtal samt möjligheter att göra rationella val på marknaden. Det kan dock vara rimligt att anta att kopplingen är relativt stark. Marknadsföring handlar i hög grad om ett informationsmedel för att få konsumenterna att göra val i en viss riktning. Anmälningar som gäller avtalsvillkoren kan också ha en koppling till information om det är så att konsumenten inte tillräckligt satt sig in i dessa villkor innan valet av elhandlare gjordes. Som framkommer av tabell 3 inkom år anmälningar vilka berörde elmarknaden. För att ställa detta värde i proportion till annat redovisas i tabellen även värden för de marknader som innefattas av Konsumentverkets regeringsuppdrag om information och rationella samt hållbara val.

18 18 Marknad Antal Totalt/marknad El 106 El: 106 Personförsäkring 42 Sakförsäkring 57 Försäkring: 99 Lån/Krediter 126 Spar-/placeringstjänster 71 Övriga finansiella tjänster 153 Finansiella tjänster: 350 Fast telefoni 254 Mobil telefoni 860 Internet 251 Ljud & Bild (t.ex. radio & tv) 162 Telekommunikation: 1527 Tandhälsovård 17 Tandhälsovård: 17 Tabell 3. (Källa: Konsumentverkets diariesystem Diabas) Köpprocessen och faktorer som påverkar konsumentens möjligheter att göra rationella val Hitta tillgängliga leverantörer Första steget för att kunna göra ett val är förstås att ha alternativ att välja mellan. Här finns ett konstaterat problem att det kan vara svårt att ta reda på vilka elhandlare konsumenten har att välja bland. Nämnas bör att när det gäller valet av elhandlare och olika avtalsformer för el finns den heltäckande Elpriskollen på Internet, som Energimarknadsinspektionen som myndighet står bakom. Det har dock framkommit att relativt få konsumenter ännu hittar till denna tjänst (se nedan redovisade undersökningar). Innebörden av ellagen (SFS 1997:857) är att alla elhandlare i Sverige är skyldiga att själva rapportera in sina elpriser och villkor till Energimarknadsinspektionen. Det innebär att Elpriskollen alltid ska ge aktuella elpriser och avtal från samtliga elhandlare i Sverige. Det finns även andra, kommersiella webbplatser för jämförelser, där det även kan erbjudas att teckna tjänster. På sådana webbplatser är det svårare för konsumenten att veta vilka leverantörer som inte finns med. Svårigheter att jämföra olika tjänster Elmarknaden är enkel såtillvida att det man får levererat inte skiljer sig åt mellan olika bolag. Svårigheterna att jämföra handlar här i första hand om avtalskonstruktioner, prisjämförelser samt kundtjänster och annan service.

19 19 När det gäller möjligheter att göra prisjämförelser baserat på information från elhandelsbolagens hemsidor visar en kartläggning av Konsumentverket (Konsumentverket PM, , dnr: 09/350) att elhandlarna tillämpar olika principer för att redovisa sin prisinformation. Därutöver visar kartläggningen att det finns brister i företagens redovisning av jämförpriser. Konsumenters engagemang för att vara aktiva Finansinspektionen konstaterade att många konsumenter upplever att privatekonomiska frågor är tråkiga (Finansinspektionen, 2009b). Då blir lätt den tidsmässiga insats som krävs för att jämföra alternativ på till exempel elmarknaden ett hinder för att ta itu med sådana val. Speciellt om konsumenten har svårt att se den omedelbara nyttan med att samla information och utvärdera alternativen. Så som framkommer i rapportens del med beskrivningen av elmarknaden för konsumenter finns ytterligare stöd för att så är fallet på elmarknaden. Bristande kunskaper Konsumentverket (2009) har sedan tidigare identifierat att det finns bristande kunskaper bland konsumenter om hur elmarknaden fungerar och är uppbyggd. Om det är okänt för konsumenten vilka valmöjligheter som står till buds, eller i avsaknad av valmöjligheter, blir det således svårt att göra medvetna val. Ett så kallat status quo bias uppstår. Ett exempel på utryck för det förstnämnda, det vill säga okunskap om vilka valmöjligheter som står till buds, är när konsumenten stannar kvar i avtalsformen Tillsvidarepris, vilket generellt i längden blir dyrare än med andra avtalsformer. Resultat av forskningsinventering och konsumentundersökningar I detta kapitel redovisas de material av olika slag som tagits fram gemensamt med regeringsuppdraget om information samt konsumenters möjligheter och intresse för att göra rationella och hållbara val. Genomgång av forskningslitteratur Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Göteborgs universitet genomförde en forskningsöversikt (Hansson, 2010) i syfte att se vilka eventuella forskningsresultat som finns gällande hur svenska konsumenter söker information på elmarknaden och övriga marknader vilka ingick i regeringsuppdraget om information och möjligheter att göra rationella och hållbara val. I en komplettering av översikten tittade CFK (Roos, 2010) närmare på om det fanns resultat för specifika grupper.

20 20 I korthet visade översikten och kompletteringen att det inte gick att hitta några specifika resultat som visade på vilka informationskällor som olika konsumentgrupper använde sig av inom de olika marknaderna. Den forskning som bedrivits har haft något annat, angränsande fokus. Exempel på sådana angränsande inriktningar är: Studier av olika faktorer som påverkar konsumenters benägenhet att byta leverantör (till exempel lojalitet, möjlig ekonomisk vinst, tillgång till information etc.). Studier av hur konsumenter uppfattar information kring årskostnader. Studier av hur nöjda konsumenter anser sig vara. De studier som innefattas av den första punkten och med specifik undersökning av elmarknaden har inkluderats i föreliggande uppdrags beskrivning av elmarknaden för konsumenter och den efterföljande analysen enligt Östlings analysverktyg (Östling, 2009). Undersökningen Konsumentklagomål hur klagar missnöjda konsumenter och varifrån kommer missnöjet Inom ramen för ett tredje regeringsuppdrag (IJ2009/1945/KO) anlitade Konsumentverket Högskolan i Borås för genomförandet av en undersökning med huvudsyfte att ge material för en uppföljning av kvaliteten i konsumentvägledningen. Några frågor om hur konsumenter söker information togs med i den undersökningen. I detta avsnitt presenteras resultat med relevans för föreliggande regeringsuppdrag. Det handlar då i första hand om frågor med ett eller flera alternativ för vad som gällde när konsumenten senast tecknade avtal för el. Undersökningen baseras på svar från en webbpanel, och totalt personer besvarade enkäten. I Konsumentverket rapport 2010:14 återfinns en utförligare beskrivning av undersökningen, dess urval med mera.

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Elbytarguide Bostadsrättsföreningar Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Dags att se över elavtalet och spara pengar till föreningen 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Energikonsumenternas. checklista

Energikonsumenternas. checklista Datum 1 Energikonsumenternas checklista Frågor och svar elmarknaden Datum 2 Datum 3 Innehåll 1 Jag har frågor om elmarknaden 4 1.1 Priser för elhandel... 4 1.2 Priser för elnät... 5 1.3 Avtal & villkor...

Läs mer

Rationella och hållbara val på fem marknader

Rationella och hållbara val på fem marknader Rapport 2010:14 Rationella och hållbara val på fem marknader Del 1: Hur konsumenter söker information Rationella och hållbara val på fem marknader Rapport 2010:14 Konsumentverket 2010 3 (88) Innehåll Sammanfattning...4

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Utveckling av en metod för samlad

Utveckling av en metod för samlad Rapport 2010:26 Utveckling av en metod för samlad analys av konsumentproblem - redovisning av ett regeringsuppdrag 2010:26 Utveckling av en metod för samlad analys av konsumentproblem redovisning av ett

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR Utan våra kunder skulle vi inte finnas. Så enkelt är det. Det är därför vårt ansvar att stå på deras sida och ta ställning för en tryggare elmarknad. Sören Blomqvist,

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 Anmälan till Husbyggnadsvaror HBV Förening senast 15 september 2015 1(6) 1 Inbjudan Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling

Läs mer

Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation

Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation Verksamheten 2010 Innehåll Text: Konsumenternas elrådgivningsbyrå Layout: Susanne Torén Foto: Gösta Bladh, Ber l Elenius, Susanne Torén och Ma Vene Organisation Verksamhetsåret 2010 Ärendestatistik Dyrare

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund FORTUMS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med hjälp

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Svensk Energis enkät om anvisningsavtal

Svensk Energis enkät om anvisningsavtal SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Magnus Thorstensson +46-8-677 2806 +46-733-92 57 61 Datum 2014-02-17 1 (10) Svensk Energis enkät om anvisningsavtal I november

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätavgifter 2005-2006 Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. UNDERSÖKNINGENS METODIK OCH AVGRÄNSNINGAR 3 4. Nätavgiftens komposition 4 5. Utjämning

Läs mer

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen. Ändringarna gäller dels systemet med anvisade elleverantörer,

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Rationella och hållbara val på fem marknader

Rationella och hållbara val på fem marknader Rapport 2010:24 Rationella och hållbara val på fem marknader Del 2: Förslag på åtgärder Rationella och hållbara val på fem marknader Del 2: Förslag på åtgärder Rapport 2010:24 Konsumentverket 2010 Projektledare:

Läs mer

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering.

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. 2016-09-01 Energimarknadsinspektionen Gaia Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

En obegriplig elmarknad

En obegriplig elmarknad En obegriplig elmarknad - vad krävs för att öka kundernas förtroende? Onsdag den 4 juli kl 13:00-14:15 Gotlands Museum Vikten av aktiva konsumenter på elmarknaden - vilken roll spelar förtroendet? Tommy

Läs mer

Elhandlarcentrisk modell

Elhandlarcentrisk modell Elhandlarcentrisk modell morgondagens svenska elmarknad Johan Öhnell Senior advisor EG Utility Agenda Den svenska elmarknaden imorgon En faktura till kunden Tillsvidarepriserna försvinner Egenproduktion

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2014-05-08 Er ref: Eva Centeno López Diarienr: N2014/734/E Lina Palm Lina.Palm@skogsindustrierna.org +46 8 762 7949 +46 70 397 1449 Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Reform för lägre elkostnader för konsumenter. Framtagen av Villaägarnas Riksförbund

Reform för lägre elkostnader för konsumenter. Framtagen av Villaägarnas Riksförbund Reform för lägre elkostnader för konsumenter Framtagen av Villaägarnas Riksförbund Inledning Villaägarnas Riksförbund har utvecklat ett par förslag som sänker kostnaderna för konsumtion av el utan att

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer

Handbok. Handbok för rapportering av nätavgifter

Handbok. Handbok för rapportering av nätavgifter Handbok Handbok för rapportering av nätavgifter Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Den här handboken är framtagen för att underlätta rapporteringen

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING Dala Vindkraft 2013 DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING erbjuder andelsägande i de vindkraftverk som föreningen äger. Detta bidrar till en ökad elproduktion från förnybara källor i Dalarna. Andelsägare i

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302 RM/ET 2012-08-31 1() Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

INBJUDAN. Samordnad upphandling av Elkraft Leveransstart 1 januari Anmälan senast 31 augusti 2016 till:

INBJUDAN. Samordnad upphandling av Elkraft Leveransstart 1 januari Anmälan senast 31 augusti 2016 till: 1 (6) INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 17-134 Leveransstart 1 januari 2017 Anmälan senast 31 augusti 2016 till: Elkraft 17-134 HBV Box 5199 121 18 Johanneshov eller elkraft@hbv.se 2 (6) 1 Inbjudan

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2010

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2010 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-04-18 Dnr: 11-4511 1(11) Johan Engström Konsumentmarknadsavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation

Läs mer

Föreläggande om debitering och konsumentinformation

Föreläggande om debitering och konsumentinformation me em i Energimarknadsinspektionen wie Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Dlarienr 1(8) Borås Elhandel BOX 373 501 13 Borås Föreläggande om debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate

e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate 1~1 e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(9) Stockholms Elbolag AB Profilvägen 4 246 43 Löddeköping Föreläggande avseende debitering och konsumentinformation

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer