Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation"

Transkript

1 Verksamheten 2010

2 Innehåll Text: Konsumenternas elrådgivningsbyrå Layout: Susanne Torén Foto: Gösta Bladh, Ber l Elenius, Susanne Torén och Ma Vene Organisation Verksamhetsåret 2010 Ärendestatistik Dyrare fakturor men färre klagomål Erfarenhetsåterföring och kommunikation

3 Organisation Styrelse Kansli Ekonomiska uppgifter Ledamöter utsedda av Konsumentverket: Bertil Elenius (ordförande) Vilhelm Nordenankar Mari Gremlin (suppleant) Ledamot utsedd av Energimyndigheten: Maria Malmkvist Ledamöter utsedda av Energimarknadsinspektionen: Tommy Johansson (vice ordf) Thomas Björkström (suppleant) Ledamöter utsedda av Svensk Energi: Per Lundgren (t o m oktober) Malin Thorsén (fr o m november) Karima Björk (t o m oktober) Anders Richert (fr o m november) Annica Lindahl (suppleant och sekreterare) Bo Hesselgren, Vd Maria Eliasson, rådgivare Susanne Torén, rådgivare/informatör Bolagets ekonomiska medel har tillskjutits av Svensk Energi. Kostnaderna har under verksamhetsperioden uppgått till 4186 kkr. Styrelseledamöterna har inte uppburit något arvode. Närmare ekonomiska uppgifter återfinns i bolagets årsredovisning. 3

4 Verksamhetsåret 2010 Konsumenternas elrådgivningsbyrå inrättades år 2002 för att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Vår verksamhet drivs genom ett samarbetsavtal mellan byråns huvudmän Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Svensk Energi. På elmarknaden var spotpriset på elbörsen rekordhögt i början av år Priset steg kraftigt under vintern på grund av kyla och ovanligt liten kärnkraftproduktion. Även i slutet av året medförde tidig vinterkyla och låg tillgång på vattenkraft att spotpriset blev väldigt högt. Elmarknadens funktion diskuterades flitigt i media och elproducenterna anklagades för att medvetet begränsa produktionen för att höja priset. Som en följd av högre kostnader för elhandelsföretagen vid pristopparna införde många företag så kallad volymvägning av sitt rörliga pris, vilket för kunder med sådana avtal innebar att kostnaden kunde bli högre och även mer oförutsägbar. Utvecklingen mot allt fler aktiva kunder på elmarknaden fortsatte genom att många bytte elhandlare eller träffade avtal med sin befintliga elhandlare. I slutet av året hade mer än tre fjärdedelar av kunderna ett avtal om sitt elpris. Drygt 40 procent hade ett bundet avtal om ett, två eller tre år medan något färre än 30 procent hade ett rörligt börsanknutet prisavtal. Svenska Kraftnät beslutade att från och med november 2010 införa fyra elområden i Sverige. Beslutet medförde att en del elhandelsföretag införde klausuler som angav att även ett bundet pris skulle kunna ändras om företagets kostnad skulle öka när elområdena var införda. Andra företag begränsade istället sina bundna prisavtal i tiden eller till att endast omfatta vissa elområden. Behovet av information och råd har mot bakgrund av vad som hänt på elmarknaden varit stort. Under året besökte många vår webbplats, där konsumenter fick underlag för att agera på elmarknaden. Många konsumenter kontaktade oss även direkt per telefon eller mejl. Vi har utöver konsumentkontakterna även haft regelbundna kontakter med våra huvudmän, med elföretagen samt med kommunala rådgivare. Byrån har återfört erfarenheter och lämnat underlag samt förslag till förbättringar för elkunderna. Vi har fått god uppmärksamhet i TV, radio och andra media. Under året har diskussioner förts om att utvidga byråns verksamhet till att även omfatta gas och fjärrvärme. Målsättningen har varit att träffa en överenskommelse under år Bo Hesselgren, VD 4

5 Ärendestatistik Elrådgivningsbyrån tog under år 2010 emot cirka frågor och klagomål. Antalet direktkontakter minskade därmed, året innan var antalet Klagomålen var under året cirka stycken. Även antalet klagomål minskade året innan var klagomålen stycken. De kommunala konsumentvägledarna tog sammantaget emot ungefär klagomål som gällde elmarknaden. Allmänna reklama- tionsnämnden hanterade under året ett sjuttiotal tvisteärenden. Bland de klagomål som byrån tog emot riktade sig 61 procent mot elhandelsföretag och resterande 39 procent mot elnätsföretag. 31 procent av klagomålen gällde fakturaproblem och 27 procent handlade om elavtal. 10 procent var klagomål om mätning och debitering av förbrukning. Många av klagomålen hade anknytning till oklara eller ändrade elprisavtal. Flertalet konsumenter, 83 procent, kontaktade byrån per telefon. Den näst vanligaste kontaktvägen har varit via vår webbplats där det finns möjlighet att skicka in sin fråga. 15 procent valde att kontakta byrån den vägen. Klagomål 53% Övriga frågor 16% Förköpsrådgivning 26% Ärenden år fördelade på olika ämnesområden. Krav 9% Nätavtal 14% Övrigt 2% Avbrott 7% Energirådgivning 5% Elavtal27% Förbrukning10% Faktura 31% Konsumenternas klagomål år fördelade på olika ämnesområden 5

6 Dyrare fakturor men färre klagomål Rekordpriser och debatt Andelen aktiva kunder på elmarknaden fortsatte att öka, om än i långsammare takt än året innan. I slutet av året hade mer än tre fjärdedelar av kunderna ett avtal om sitt elpris. Drygt 40 procent hade ett bundet avtal om ett, två eller tre år medan något färre än 30 procent hade ett rörligt börsanknutet prisavtal. Flera nya jämförelseoch bytessajter startades under året, vilket bidrog till aktivitet på elmarknaden. Året inleddes med rekordhöga spotpriser på elbörsen Nordpool. Priset steg kraftigt redan tidigt under vintern på grund av ihållande kyla och ovanligt liten kärnkraftproduktion. Även i slutet av året medförde tidig vinterkyla och låg tillgång på vattenkraft att spotpriset blev väldigt högt. Det pågick en intensiv diskussion i media om elmarknadens funktion och elproducenterna anklagades för att medvetet begränsa produktionen för att höja priset. Elbörsens terminspriser hade en betydligt lugnare utveckling än spotpriset och förändrades endast marginellt under året. Detta gällde särskilt de långa kontrakten. Terminspriserna ligger till grund för priserbjudanden om bundna avtal. Många som kontaktade byrån var ändå osäkra om det var lämpligt Kundernas fördelning på avtalstyp Källa: SCB 6

7 att binda sitt elpris eftersom de hört och sett i media att elpriset var väldigt högt. Volymvägning och elområden Eftersom pristopparna medförde ökad risk och högre kostnader för elhandelsföretagen införde många företag för kunder med rörligt prisavtal så kallad volymvägning. För kunderna innebar det att kostnaden blev direkt knuten till företagets inköpspris den senaste månaden. Många som kontaktade oss ansåg att förändringen var svår att begripa och att den genomfördes med för kort varsel. Eftersom inköpskostnaden varierade mellan olika månader blev det även svårare att veta om man som kund på sikt valt ett förmånligt prisavtal. överenskommelse med Svensk Energi i syfte att säkerställa att kunderna fick rättvisande information och att avtalsvillkoren var rimliga. Kostnadsskillnader mellan avtal Det lönade sig fortsatt att ha ett avtal om sitt elpris. För kunder utan prisavtal debiteras ett tillsvidarepris, som oftast är dyrare än ett avtalspris. Enligt Energimarknadsinspektionens statistik var det i genomsnitt cirka öre dyrare per kilowattimme att betala ett tillsvidarepris jämfört med att ha ett tidsbundet prisavtal om ett eller tre år. Jämfört med ett rörligt prisavtal var tillsvidarepris under år 2010 i snitt ungefär 10 öre dyrare. Det var även viktigt att jämföra elhandelsföretagens priser innan Som en följd av beslut inom EU beslutade Svenska Kraftnät att från och med november 2011 införa fyra geografiska elområden i Sverige. Beslutet medförde att ett antal elhandelsföretag införde klausuler i sina avtalsvillkor som angav att även ett bundet pris skulle kunna ändras om företagets kostnad skulle öka när elområdena var införda. Andra företag begränsade istället sina bundna prisavtal i tiden eller till att endast omfatta vissa områden. I de fall prisklausuler användes uppstod en risk för oklarheter eller att kunderna skulle bli vilseledda av informationen eller av utformningen av avtalsvillkoren. Det förhållandet ledde fram till att Konsumentverket/KO träffade en Utveckling av elhandelspris för olika avtalsformer. Priset gäller för småhus med elvärme kwh. Tillsvidarepris avser elpris för kunder utan prisavtal. Källa: SCB, Svensk Energi. 7

8 man tecknade avtal. Prisskillnaderna mellan elhandlarnas avtalserbjudanden var stora, ofta upp till 10 öre per kilowattimme för en ägare av småhus med elvärme. För lägenhetskunder med liten förbrukning förekom prisskillnader motsvarande cirka 25 öre per kilowattimme för samma slags avtal. Vi har i slutet av året gjort jämförande beräkningar av det genomsnittliga kostnadsutfallet för rörligt pris i förhållande till bundet ett- respektive treårsavtal. Beräkningarna, som gjordes med hjälp av SCB:s månadsstatistik från år 2004 och framåt, visade att det i genomsnitt var mer förmånligt med treårsavtal än med rörligt pris men även att rörligt pris var något mer förmånligt än ettårsavtal. Beräkningarna ska kompletteras och i början av 2011 presenteras på webbplatsen. Avtalsvillkor och marknadsföring Avtalsvillkoren förändrades på fler sätt än som nämnts tidigare. Bland annat införde ett antal företag avgifter för kunder som betalade genom brevfaktura. Vissa företag ansåg att en sådan förändring var att jämställa med en ändring av ett tillsvidarepris och därmed kunde börja gälla med Bundet 3-årsavtal jämfört med avtal med rörligt spotpris under samma tidsperiod. Småhus med elvärme (förbrukning kwh/år). Källa: SCB. endast 15 dagars varsel. En del företag ansåg även att nya avgifter kunde införas under avtalstiden i bundna prisavtal. Vi har upplyst kunderna om möjligheten att begära prövning av dessa frågor i Allmänna reklamationsnämnden. Förhoppningsvis kommer de föreslagna nya EU-reglerna i ellagen 2011 att tydliggöra och stärka kundens rättigheter vid försämringar i avtalet. Byrån mottog även under år 2010 klagomål mot automatisk förlängning av elavtal. I en del fall hade kunder inte uppmärksammat att avtalet kunde förlängas automatiskt och inte fått eller uppmärksammat information från elhandlaren om till vilket pris förlängningen skulle ske. Byrån har noterat att informationen om avtalsvillkor som innebär automatisk förlängning inte alltid är tydlig eller kan saknas i samband med att avtalet träffas, vilket leder till problem för kunderna när de senare ska göra ett nytt val av elavtal. Det år vår uppfattning att eventuella villkor om automatisk förlängning bör lyftas fram särskilt i priserbjudandet och avtalsbekräftelse för det ursprungliga avtalet. Sker endast en allmän hänvisning till villkorstexten är det enligt vår erfarenhet stor risk att villkoret inte uppmärksammas. Det förekommer även klagomål att avtal förlängts automatiskt för en längre tid än det ursprungliga avtalets löptid, vilket konsumenter som kontaktat byrån anser både oväntat och orimligt. I likhet med föregående år medförde övertalande försäljning, till exempel i köpcentra eller per telefon, klagomål. Klagomålen avsåg i många fall att konsumenter upplevde att de lurats att skriva under avtalsformulär under förespegling att de skulle få mer 8

9 information, men istället genomfördes byte av elhandlare utan att kunden godkänt det. Vid övertalande försäljning är det vår erfarenhet att prisinformationen ofta är bristfällig genom att varken totalpris eller föreskrivet jämförpris anges för erbjudandet, faktorer som gör det svårt för konsumenten att värdera erbjudandet. För att minska problemen med försäljningsmetoden tog branschföreningen Svensk Energi initiativ till att ta fram riklinjer för uppsökande försäljning. Byrån deltog i referensgruppen för det arbetet tillsammans med bland annat Konsumentverket. I riktlinjerna har det bland annat klargjorts att medlemsföretag i branschföreningen ska tillämpa ångerrätt även vid gatuförsäljning samt att information om jämförpris ska ges såväl muntligt som skriftligt vid uppsökande försäljning. Faktura- och förbrukningsfrågor Fakturorna har förenklats avsevärt efter att månadsmätning infördes under år Det har lett till att kunderna har lättare att förstå fakturan samt kan bli mer medvetna om sin elförbrukning. Vidare verkar förtroendet för mätningen ha återställts efter en del frågetecken i samband med tidigare mätarbyten och felaktiga fakturor. Trots en kall vinter med hög elförbrukning minskade klagomålen till byrån avseende förbrukning kraftigt i jämförelse med tidigare år. Även klagomålen som gällde fakturor minskade. Enstaka elhandelsföretag släpade dock fortfarande efter med avstämning av kundens förbrukning trots att mätarbyten skett långt innan, vilket ledde till fakturor som avsåg förbrukning flera år tillbaka. Det förekom även att mätningen inte fungerat under lång tid, vilket medförde att inte heller elhandelsföretaget kunde debitera den verkliga förbrukningen på kundens faktura. Enligt avtalsvillkoren har kunden i många av dessa fall, oavsett om det varit fel på mätningen, rätt att få ett avdrag om 15 procent på fakturabeloppet samt en kostnadsfri avbetalningsplan. Det har dock förekommit att elhandelsföretag vägrat att kompensera kunder med hänvisning till att det är nätföretagets ansvar om mätningen inte fungerat. Vi har kontaktat berörda elhandelsföretag varefter rättelse skett mot kunderna. Kunder har även vänt sig till oss med klagomål mot att de inte fått faktura alls under en längre tid men ändå inte kompenserats för det genom ett prisavdrag på den faktura för hela perioden de sen fått. I de allmänna avtalsvillkoren är situationen med utebliven faktura endast reglerad avseende rätt till kostnadsfri avbetalningsplan. I beslut från Allmänna reklamationsnämnden finns stöd för att kräva prisavdrag men vi anser att frågan bör regleras i de allmänna avtalsvillkoren eftersom den nuvarande tillämpningen riskerar leda till att kunder som inte fått faktura alls blir sämre kompenserade för avtalsbrott än de som fått preliminära fakturor under perioden. Konsumentskyddet osäkert vid gemensam el För lägenhetsboende görs elanslutningarna till de enskilda lägenheterna inte av elnätsföretaget utan av fastighetsägaren. Detta medför att det inte är de boende som själva kan bestämma om de 9

10 ska ha egna elnätsabonnemang och elhandelsavtal, utan istället fastighetsägaren. Under senare år har det blivit vanligare att till exempel bostadsrättsföreningar övergår till att ha ett fåtal större avtal istället för att de boende tecknar egna abonnemang. För de boende kan det innebära en besparing i form av lägre kostnader men samtidigt riskerar de boendes konsumentskydd att försämras. Detta gäller bland annat krav på tillförlitlighet i mätning samt rättigheter vid felaktigheter i debitering där nuvarande regler förutsätter att kunden har ett elnäts- eller elhandelsföretag som motpart. Vi anser att även de begrepp som används i reglerna på elmarknaden i möjligaste mån bör anpassas till konsumenternas krav på en begriplig elmarknad, ett exempel på detta är elleverantör där det är vår erfarenhet att det kan uppfattas som elnätsföretaget istället för elhandelsföretaget. Detta leder till onödiga missförstånd om företagens roller på elmarknaden samt om vilka aktiva val kunden kan göra på marknaden. Förenkling fortsatt viktig för kunderna Som byrån framfört även tidigare år är en viktig förenklingsåtgärd för den konkurrensutsatta delen av elmarknaden att energiskatten flyttas över till elnätsfakturan. Det skulle förenkla elhandelsfakturan, göra det lättare att förstå sitt elhandelspris och även att jämföra elhandlares priserbjudanden. Vi anser det angeläget att en sådan förändring beslutas så snart som möjligt. 10

11 Erfarenhetsåterföring och kommunikation En av byråns huvuduppgifter är att fånga upp konsumentproblem på elmarknaden samt att sammanställa och redovisa dessa för myndigheter och företag. Återföringen sker bland annat genom regelbunden information till vår styrelse. Vi har under året även haft återkommande kontakter med våra huvudmän, andra myndigheter och organisationer. Syftet med dessa kontakter har varit att få bästa möjliga underlag för information och råd samt att åstadkomma förbättringar för elkonsumenterna. Vi har deltagit i flera referensgrupper under året, det har bland annat gällt Elpriskollen, marknadsföring, timmätning och elcertifikat. Byrån har även medverkat i Svensk Energis regionala möten i kundfrågor. Under hösten besökte byråns styrelse och medarbetare anläggningar för gas- och kraftvärmeproduktion i Köpenhamnsområdet. En statlig utredning, nya el- och gasmarknadsutredningen, föreslog under året att byrån skulle bli nationell kontaktpunkt för såväl el- som gaskonsumenter. Detta som en följd av krav i EU:s tredje el- och gasmarknadsdirektiv. Företrädare för huvudmännen samt Vd har fortsatt diskuterat möjligheten till en utvidgning av byrån med företrädare för inte bara gas- utan även fjärrvärmebranschen. Målsättningen har varit att nå en överenskommelse i början av år 2011 om att inrätta en bredare verksamhet. Underhandskontakter med elföretagen Inom ramen för den dagliga rådgivningen har vi haft konstruktiva underhandskontakter med de enskilda företagens kontaktpersoner. Kontakterna har oftast rört hantering av klagomålsärenden. Förutom dessa kontakter har byrån haft erfarenhetsutbyte med företrädare för ett antal företag. Utbytet har handlat om både allmänna konsumentfrågor och specifika frågor rörande det aktuella företagets kundklagomål. Byrån har under året också haft frekventa kontakter med flertalet av elbranschens kundombudsmän. Vi har kunnat erbjuda företagen en fördjupad företagsspecifik statistik och genom denna gett dem en tydligare bild över de frågor och klagomål som byrån tagit emot. Genom kontakterna med företagen och de särskilda kontaktpersonerna har många klagomål kunnat utredas och lösas på ett snabbt och effektivt sätt. I många fall, där konsumenten klagat över bristande tillgänglighet eller besked från företaget, har byråns kontakter lett till en påskyndad återkoppling från företaget till konsumenten. Under året medverkade Elrådgivningsbyråns Vd vid ett EUseminarium om klagomålshantering och tvistlösning. Vid ett av SIDA arrangerat seminarium om avreglerad elmarknad i afrikanska länder så informerade vi om konsumentskyddet på den svenska marknaden. Byrån har regelbundna möten och erfarenhetsutbyte med företrädare för ett antal företag. 11

12 Samarbete med kommunala rådgivare Byrån har fortsatt haft regelbundna kontakter med såväl konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare som energirådgivare i kommunerna. Vi medverkar även i Konsumentverkets frågedatabas. Genom databasen kan vi snabbt ge vägledarna svar i aktuella konsumentfrågor genom att frågorna och svaren är sökbara. Informationen kan därmed nå flera hundra vägledare samtidigt vilket medför en arbetsbesparing och effektivisering av vår rådgivning. Kommunikation Massmedias intresse för elmarknaden är fortsatt stort och vi har haft många kontakter med journalister. Kontakterna har medfört såväl rikstäckande som regionala inslag i både radio, TV och tidningar. Under året har många inslag i media rört elprisutvecklingen, avtalsmöjligheter och förhållandena på elmarknaden. Vår webbplats Vi hade liksom tidigare många besök på webbplatsen. Förutom sökfunktioner på Internet är en bidragande orsak till besöken de länkar som finns från webbplatser hos våra huvudmän och kommunala rådgivare samt hos många av elföretagen. Även portalen som reviderats under året, har bidragit till de många besöken. Portalen är en gemensam ingång för elrådgivningsbyrån, bank- och finansbyrån samt försäkringsbyrån. Utvecklingen av vår webbplats pågår kontinuerligt. Vi har under senare år överfört webbplatsen till en ny plattform. Den nya plattformen har ökat möjligheten för nya applikationer samt för ett kostnadseffektivt samarbete med övriga konsumentbyråer. Under året har vi anpassat vårt ärendesystem till den nya plattformen. På webbplatsen informerar vi om vår verksamhet, hur elmarknaden fungerar samt om rättigheter och skyldigheter för elkonsumenter. Fördjupad information finns att läsa i faktablad och vi länkar dessutom till andra relevanta webbplatser. Portalen har bidragit till många besök på vår webbplats. Under året har vi infört en särskild klagoguide på webbplatsen. Guiden innefattar ett antal brevmallar som gör det lättare att formulera sig och att åberopa relevant stöd i reglerna på elmarknaden vid klagomål eller krav på ersättning. Ett flertal konsumenter efterfrågar prisstatistik över olika elhandelsavtal. Under avsnittet Priser och avtal finns diagram över nät- och elkostnader i löpande priser, elhandelspris för olika avtalsformer samt kundernas fördelning per avtalstyp. Vi redovisar även varje månad medelpriset för elspothandeln på den nordiska elbörsen samt prisexempel som visar totalpriset för kunden. Prisstatistiken tillsammans med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelser (Elpriskollen) har varit en hjälp för den konsument som står i begrepp att välja avtalsform. Detta har gjort att elrådgivningsbyrån avlastats många telefonsamtal som rör jämförelse av elpriser. Möjligheten finns att ställa frågor till oss genom ett formulär på vår webbplats. Många frågor når oss via webbplatsen, särskilt under tider då telefonrådgivningen inte är öppen. Cirka 500 frågor kom under året in till byrån via vår 12

13 13

14 webbplats, vilket motsvarade 15 procent av det totala antalet frågor. Webbfrågorna har effektiviserat rådgivningen eftersom många frågor har kunnat besvaras på ett likartat sätt och genom att de frågor som hamnat fel, till exempel frågor om energirådgivning och elinstallationer, snabbt har kunnat hänvisas till rätt instans. På vår webbplats publicerar vi referat över beslut i Allmänna reklamationsnämnden. Referaten ger en överblick över tillämpningen av elmarknadens regler. Dessa är ett stöd i klagomålsärenden för både konsumenterna och elföretagen. Under rubriken Nyheter informerar vi om förändringar på elmarknaden. Information och utbildning Foldrar med information om vår verksamhet har på begäran distribuerats till konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, samhällsvägledare samt till kommunala energirådgivare. Genom att använda detta material kan de sprida kunskapen om att vi finns och hur vi kan hjälpa konsumenten. Genom att även använda en särskild distributionskanal för lärare har vi bidragit till att kunskapen i skolvärlden om elmarknaden och byråns rådgivning kan öka. Vi har fortsatt att ge ut konsumentbyråernas gemensamma nyhetsbrev, Byrålådan. Nyhetsbrevet, som distribueras till alla konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare informerar om aktuella konsumentproblem inom respektive byrås område och ges ut tre till fyra gånger per år. Byråns informationsmaterial används ibland även av företagen på elmarknaden, myndigheter, media, studerande och olika organisationer. Vi har under året medverkat vid ett flertal externa konferenser, utbildningar och informationsaktiviteter. De årligen återkommande Elmarknadsdagarna som arrangeras av Svensk Energi samt Konsumentvägledarföreningens Konsumentdagar är exempel på konferenser som byrån medverkat i. Vi medverkar dessutom som föreläsare vid de utbildningar som Svensk Energi erbjuder kundservicepersonalen hos sina medlemsföretag samt i Konsumentverkets grundutbildning för konsumentvägledare. Byrån medverkar även i det årliga seminariet med elföretagens kundombudsmän som Energimarknadsinspektionen och Konsumentverket anordnar. Exempel på regionala arrangemang är kommunala energirådgivares träffar för allmänheten där vi informerat om prisutveckling, avtalsval och andra förhållanden på elmarknaden. 14

15

16 Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kostnadsfritt informerar och ger vägledning i frågor på elmarknaden. Styrelsen för Konsumenternas elrådgivningsbyrå består av representanter från Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och branschorganisationen Svensk Energi. Elrådgivningsbyrån har telefontid vardagar mellan klockan 9.00 och Telefon , fax Du kan även kontakta byrån via Vår adress: Konsumenternas elrådgivningsbyrå Box STOCKHOLM

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2012... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 6 Informationsverksamhet...

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2012... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 6 Informationsverksamhet... Verksamheten 2012 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret 2012... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 6 Informationsverksamhet... 10 2 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Läs mer

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2013... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet...

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2013... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... Verksamheten 2013 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret 2013... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... 10 2 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Läs mer

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2014... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet...

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2014... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... Verksamheten 2014 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret 2014... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... 11 2 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Läs mer

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet...

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... Verksamheten 2015 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret 2015... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... 11 2 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Energikonsumenternas. checklista

Energikonsumenternas. checklista Datum 1 Energikonsumenternas checklista Frågor och svar elmarknaden Datum 2 Datum 3 Innehåll 1 Jag har frågor om elmarknaden 4 1.1 Priser för elhandel... 4 1.2 Priser för elnät... 5 1.3 Avtal & villkor...

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate

e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate 1~1 e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(9) Stockholms Elbolag AB Profilvägen 4 246 43 Löddeköping Föreläggande avseende debitering och konsumentinformation

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR Utan våra kunder skulle vi inte finnas. Så enkelt är det. Det är därför vårt ansvar att stå på deras sida och ta ställning för en tryggare elmarknad. Sören Blomqvist,

Läs mer

Föreläggande om debitering och konsumentinformation

Föreläggande om debitering och konsumentinformation me em i Energimarknadsinspektionen wie Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Dlarienr 1(8) Borås Elhandel BOX 373 501 13 Borås Föreläggande om debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Elbytarguide Bostadsrättsföreningar Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Dags att se över elavtalet och spara pengar till föreningen 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer em Energimarknadsinspektionen we1 Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 2014-10-30 2014-101908, 1(10) 220 Energia Oy Sörnäistenkatu 15 C 00580 Helsinki Finland Föreläggande med anledning

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Krav för certifierade elhandelsföretag

Krav för certifierade elhandelsföretag Energiföretagen Sverige 2016-05-31 1(9) Krav för certifierade elhandelsföretag Energiföretagen Sverige, branschföreningen för elförsörjningsföretag i Sverige, arbetar för att elhandelsföretagen är tydliga

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

AVTALSVILLKOR FÖRETAG

AVTALSVILLKOR FÖRETAG AVTALSVILLKOR FÖRETAG Generella villkor 1. Dessa avtalsvillkor avser elleverans till företagskund och utgör en integrerad del av kundens avtal med Telge Energi AB (nedan Telge Energi). De generella villkoren

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Svensk Energis enkät om anvisningsavtal

Svensk Energis enkät om anvisningsavtal SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Magnus Thorstensson +46-8-677 2806 +46-733-92 57 61 Datum 2014-02-17 1 (10) Svensk Energis enkät om anvisningsavtal I november

Läs mer

KO:s beräkningsmodell

KO:s beräkningsmodell KO:s beräkningsmodell Innehåll Sid Beräkning av prisfördyring...1 årsförbrukning om 2 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...2 5 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...3 10 000 kwh/år

Läs mer

EN 24 SM 1402, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014 Korrigering 2014-06-17

EN 24 SM 1402, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014 Korrigering 2014-06-17 EN 24 SM 1402, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 1th quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-06-17

Läs mer

Krav för certifierade elhandelsföretag

Krav för certifierade elhandelsföretag 1 (10) Krav för certifierade elhandelsföretag Energiföretagen Sverige, branschföreningen för elförsörjningsföretag i Sverige, arbetar för att elhandelsföretagen är tydliga och ärliga i sin försäljning

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering.

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. 2016-09-01 Energimarknadsinspektionen Gaia Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter

Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter Rapport 2010:15 Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter - redovisning av ett regeringsuppdrag 2010:15 Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-12.10 2011-12-20 165 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia.

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia. Hur gör jag när jag ska flytta in? Du fyller i bifogad anmälan och skickar den till oss senast 15 dagar före inflyttningsdag. Här anmäler du vilka tjänster du vill beställa från oss: tillgång till elnät,

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2017-02-23 1 (9) KVALITETSDEKLARATION Priser på elenergi och på överföring av el(nättariffer) Ämnesområde Energi Statistikområde Prisutvecklingen inom energiområdet Produktkod EN0301 Referenstid 2017 2017-02-23

Läs mer

Energikonsumenternas. checklista

Energikonsumenternas. checklista Datum 1 Energikonsumenternas checklista Frågor och svar gasmarknaden Datum 2 Datum 3 Innehåll 1 Jag har frågor om naturgas 4 1.1 Priser för gashandel... 4 1.2 Priser för gasnät... 5 1.3 Avtal & villkor...

Läs mer

Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp

Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp Finns i flera kommuner i olika omfattning www.hallakonsument.se/sok-din-kommunskonsumentverksamhet Sid. 2 En helt unik situation Asylsökande, de 15

Läs mer

www.aleel.se 449 14 Alafors 1

www.aleel.se 449 14 Alafors 1 Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m. 2015-07-01 1. Allmänt Ale El Elhandel AB:s (elhandelsföretaget) Särskilda villkor för elleverans till Konsument kompletteras med branschens vid var tid

Läs mer

INFORMATION OM FJÄRRVÄRMEKONFLIKTEN MED HAMMARÖ ENERGI OCH ENERGIMYNDIGHETENS TILLSYNSBESLUT FRÅN DEN 9/2 2010

INFORMATION OM FJÄRRVÄRMEKONFLIKTEN MED HAMMARÖ ENERGI OCH ENERGIMYNDIGHETENS TILLSYNSBESLUT FRÅN DEN 9/2 2010 Sida 1 av 5 INFORMATION OM FJÄRRVÄRMEKONFLIKTEN MED HAMMARÖ ENERGI OCH ENERGIMYNDIGHETENS TILLSYNSBESLUT FRÅN DEN 9/2 2010 Sammanfattning: Hammarö Energi uppfyllde inte kraven i fjärrvärmelagen vad beträffar

Läs mer

Elhandlarranking Elområde 3

Elhandlarranking Elområde 3 Elhandlarranking Elområde 3 November december 2011 Tranås Energi erbjöd de lägsta priserna på ettårskontrakt i elområde 3 under november och december 2011. En småhusägare med en årlig användning om 20

Läs mer

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen. Ändringarna gäller dels systemet med anvisade elleverantörer,

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Uppflöjning av konsumentvägledning - anmälningsärende

Uppflöjning av konsumentvägledning - anmälningsärende Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-11 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 076-1209035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Uppflöjning

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 EN 24 SM 1502 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2015 I korta drag Allmänt om publikationen I detta kvartalsvisa

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2015. Rörliga elpriset historiskt lågt

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2015. Rörliga elpriset historiskt lågt EN 24 SM 1504 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2015 I korta drag Rörliga elpriset historiskt lågt Elhandelspriserna

Läs mer

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (6) Datum 2014-04-28 Medlemskretsen för internt bruk Fasta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi Regeringsbeslut II 6 Näringsdepartementet 2013-12-12 N2013/5591/E (delvis) N2013/1401/E N2013/5717/E Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret avseende Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer