Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura"

Transkript

1 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum , Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura Svensk Energi har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad rapport och lämnar härmed följande synpunkter. Utgångspunkter och generella synpunkter Svensk Energi ser positivt på att åtgärder genomförs som stärker kundernas förtroende för marknaden och dess aktörer. Föreningen har inom ramen för Kundoffensiven 1 arbetat med att göra elfakturorna enkla och begripliga för elkunderna, bland annat genom att få branschen att tala med ett gemensamt språk. Svensk Energi vill lyfta fram att fakturan är ett konkurrensmedel på den fria elmarknaden. Fakturan är inte i första hand avsedd som informationsbärare för annat än vad som är nödvändigt för debiteringen. Att överlasta fakturan med information riskerar att skapa ett informationsbrus som knappast gynnar målet att uppnå enkelhet och begriplighet. Det är långt ifrån givet att mer information bidrar till att fakturorna upplevs tydligare. Föreningen vill också framhålla att allt fler kunder väljer elektroniska fakturor. Dessa lämpar sig än sämre som bärare av information då många kunder enbart kontrollerar beloppet som ska betalas. Svensk Energi ifrågasätter behovet av att detaljreglera elhandelsfakturornas innehåll. SKI-undersökningar har på senare år visat att elbranschens fakturor upplevs som mer tydliga och tillförlitliga. Enligt opinionsmätningar utförda av 1 Elbranschen kraftsamlade under åren i en unik branschsatsning för att göra det enkelt och bra för elkunderna. Det handlade om att ta ett stortag i de egna interna rutinerna och att få branschen att tala samma språk gentemot kunderna. Svensk Energi Stockholm Besöksadress Olof Palmes gata 31 Tel Fax Org.nr Säte Stockholm kontaktaoss svenskenergi.se

2 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB IPSOS (f.d. Synovate) anser kunderna att elfakturornas korrekthet och begriplighet blivit mycket bättre de senaste 10 åren. Korrektheten ifrågasätts nästan inte alls längre. Tre av fyra kunder är idag nöjda med korrektheten - en uppgång med en fjärdedel på tio år. Den förbättringen motsvarar inemot 1,5 miljoner kunder. Andelen kunder som är missnöjda med korrektheten har under samma tid minskat med cirka 1,1 miljoner kunder till endast 5 procent. Begripligheten uppvisar ännu större förändringar. Idag är mer än hälften nöjda med begripligheten jämfört med en tredjedel för tio år sedan. Det är en uppgång med minst 1,7 miljoner kunder. Och den kritiska andelen har minskat med en dryg miljon kunder. Svensk Energi undrar om motsvarande arbete för att detalj reg I era andra branschers fakturor pågår. Såvitt föreningen känner till brukar t.ex. b rytkostnader och jämförpriser inte förekomma på fakturor från andra branscher och Svensk Energi kan inte se varför elhandelsföretagens fakturor ska särbehandlas jämfört med andra branschers fakturor. Svensk Energi kan konstatera att den föreslagna bestämmelsen i ellagen är mycket allmänt hållen. Närmare reglering av fakturans innehåll ska ske genom föreskrifter. Detta försvårar naturligtvis möjligheten att utvärdera förslaget och dess konsekvenser. Branschen välkomnar emellertid den av Energimarknadsinspektionen (Ei) i rapporten angivna inriktningen att i föreskriftsarbetet ha en nära dialog med kund- och branschföreträdare. Branschen ser fram emot att bidra i arbetet för att fortsätta den positiva utvecklingen av branschens fakturor. Detaljsynpunkter Svensk Energi har valt att kommentera Eis förslag enligt den numrering som finns i rapporten. 7.1 Elhandels- och elnätsfakturor Svensk Energi håller med om Eis slutsats att förslagen endast ska omfatta elhandelsfakturor. 7.2 Hur informationen ska presenteras Svensk Energi instämmer i Eis slutsats att det inte finns skäl för att uppställa regler för hur informationen ska presenteras på elhandelsfakturan. Detta skulle som Ei konstaterar vara kostnadsdrivande, men skulle även på ett onödigt sätt begränsa det konkurrensverktyg som fakturan faktiskt är på en avreglerad marknad. 7.3 Avtalets namn Svensk Energi ställer sig bakom Eis ambition att göra det enkelt för kunder att återfinna grundläggande villkor för det egna avtalet. Att ha en tydlig beteckning för avtalet på fakturan tycks vara ett rimligt krav.

3 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 3 (6) Föreningen noterar att Ei deklarerar att kunden genom att avtalets namn star på fakturan kommer att kunna hitta det egna avtalet på elhandelsföretagets webbplats och läsa om avtalet. Det är visserligen korrekt att kunden kommer att återfinna allmän information om avtalstypen, men det är viktigt att komma ihåg att det på företagens webbplatser i första hand anges vad som gäller vid nyteckning av respektive avtal. Om ett avtal med en viss beteckning - t. ex. "Fast elpris 3 år" - nytecknas är det troligt att villkoren för avtalet (allra minst priset) har ändrats jämfört med om motsvarande avtal ingicks för 2 år sedan. Således kommer information om kundens eget avtal närmast att framgå om företaget har "Mina sidor" eller dyl. 7.4 Anvisade avtal Svensk Energi lämnade i februari 2014 en rekommendation till sina medlemsföretag kring information och enhetlig nomenklatur i anvisningsavtal. Rekommendationen går i korthet ut på att på fakturor informera kunden om att den har ett anvisat avtal. Informationen ska ske enligt en i rekommendationen angiven ordalydelse. Föreningen ställer sig med andra ord bakom Eis förslag att det ska framgå på fakturan att kunden har ett anvisat avtal. Da det redan finns en rekommendation kring hur informationen ska lämnas räknar Svensk Energi med att detta beaktas vid framtagandet av eventuell föreskriftstext. 7.5 Övrig väsentlig information Beträffande Eis förslag på väsentlig information på fakturan anser Svensk Energi att det vore rimligt att ställa krav på följande. Information om anläggningsid och områdesid En definierad gemensam terminologi Kundens uppgifter om användning. För mer detaljerad information (t.ex. vid timmätningsavtal) bör kunden dock hänvisas till webbplatsen. För information om bindningstid, uppsägningstid och andra villkor för avtalet bör kunden hänvisas till de avtalsvillkor som rör det specifika elhandelsavtalet. Allmänna bestämmelser för försäljning av el framgår av de allmänna avtalsvillkoren. Villkoren som avser försäljning av el till konsument är framförhandlade med Konsumentverket och omfattande. Det är således inte möjligt att skicka med samtliga avtalsvillkor vid varje faktureringstillfälle. Att enbart lyfta in några villkor på fakturan riskerar att ge en förenklad beskrivning av konsumenternas rättigheter och skyldigheter. Svensk Energi anser att det inte bör ställas krav på att ange följande på fakturan. B rytkostnader. Det skulle innebära stora administrativa kostnader att informera respektive kund om vilken b rytkostnad som gäller för just den kunden vid varje fakturering. Kund som överväger att bryta ett ingånget avtal kan erhålla information om b rytkostnaden av elhandelsföretaget. Hur b rytkostnader beräknas ska även framgå av avtalsvillkoren. Hänvisning till prisjämförelsesajt. Det hör knappast hemma på en fri marknad och behöva upplysa sina kunder som konkurrenters prissättning. Vidare blir det märkligt om hänvisning skulle ske till kommersiella

4 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 4 (6) prisjämförelsesajter. Det som återstår är snarast att hänvisa till Elpriskollen, men det är viktigt att komma ihåg att inte alla avtal rapporteras till Elpriskollen. Svensk Energi anser att elhandelsföretagen genom att ange dylika uppgifter tvingas att indirekt uppmana kunderna att se sig om efter en annan elhandlare eller att bryta ingångna avtal. Det skapar knappast större begriplighet för kunderna eller ökat förtroende för branschen. Det ställer såvitt Svensk Energi kan se det snarare elhandelsföretagen i en märklig dager. Jämförpris /totalkostnad per kwh, Svensk Energi ser inte att det skulle vara genomförbart att konstruera jämförpriser för alla typer av avtal. Som föreningen återkommande framfört i samband med diskussioner om jämförpris är det av yttersta vikt att inte genom reglering påverka avtalsfloran på den fria marknaden. Utrymme måste fortsatt finnas för innovativa erbjudanden. Att i någon mån försöka likrikta avtalskonstruktionerna för att möjliggöra jämförpriser låter sig inte göras på en konkurrensutsatt marknad. Villkoren för anvisat avtal. Som ovan angivits rekommenderar Svensk Energi sina medlemsföretag att på fakturor ange om kunden har ett anvisat avtal. Detta i kombination med att elnätsföretaget i samband med anvisning utan dröjsmål ska underrätta elanvändaren om vilket elhandelsföretag som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och om ellagen bestämmelser om byte av elhandelsföretag (ellagen 8 kap 8 ) bör tillförsäkra att kunden får den information som behövs för att, om den önskar, göra ett aktivt val av elhandelsföretag. 7.6 Ei föreslår Som tidigare konstaterats föreslår Ei ett bemyndigande att utfärda föreskrifter för att närmare ange vad som avses med väsentlig information. Svensk Energi välkomnar inriktningen att i föreskriftsarbetet ha en "nära dialog med kund- och branschföreträdare för att säkerställa att fakturan blir tydlig och utgör ett stöd för kunden utan att vara överbelastad med information eller utformas på ett sådant sätt som ökar företagets kostnader." Svensk Energi är positiv till att så långt det är möjligt skapa en gemensam terminologi i branschen för att undanröja eventuell begreppsförvirring. Föreningen kommer att undersöka vilka begrepp som kan behöva ses över. Föreningen vill dock understryka att all branschsamverkan sker med beaktande av var gränsen går för samarbete på en konkurrensutsatt marknad. Detta måste vara bärande i övervägandena. Ei anger vidare i förslaget att det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid för implementering av de förändringar som ett ändrat regelverk skulle medföra. Ei föreslår att tilläcklig tid för implementering sedan regelverket är på plats är sex månader. Svensk Energi har svårt att se att det är tillräckligt med tid. Det är visserligen svårt att utvärdera med tanke på att mycket av regelverket avses att läggas i föreskrifter. Svensk Energi vill i sammanhanget peka på vikten av att i god tid innan ikraftträdandet även ha föreskriften på plats. Det är först i och med att föreskrifter finns på plats som arbetet med att utveckla de nya fakturorna kan komma igång.

5 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Systemförändringar är tidskrävande och mer omfattande förändringar kommer att ta längre tid än sex månader att genomföra. Om tidplanen blir alltför snäv riskerar fakturorna under en övergångsperiod att ånyo bli föremål för kritik från kunderna, vilket naturligtvis vore en mycket olycklig utveckling. Särskilt om större företags fakturor Fakturor för större företag (med anläggningar över 63 A) föreslås omfattas av förslaget. Det görs över huvud taget inte någon skillnad på informationskraven utifrån vem som är mottagare av fakturan - privatperson, mindre företag eller större företag. Svensk Energi vill påtala att de avtalsförhållanden som finns mellan elhandelsföretag och större kunder skiljer sig från avtal med övriga kundgrupper. Dessa skillnader gör att reglerna kring fakturering som här föreslås passar illa för större företag. Det kan konstateras att när avtal sluts mellan elhandelsföretag och större företagskunder rör det sig om en förhandling mellan jämbördiga parter. Avtalsformerna kan vara komplexa i sin utformning och omfatta portföljförvaltning och avrop för ett stort antal anläggningar. För dylika avtalskonstruktioner är det svårt att se att ett jämförpris skulle kunna konstrueras och även svårt att se att jämförpriset skulle ha någon relevans. Ytterligare exempel som illustrerar skillnaderna mellan dessa avtalskonstruktioner och avtal som rör mindre företagskunder eller hushållskunder är att det ofta saknas möjlighet att förutom i rena undantagssituationer bryta avtalet. B rytkostnader blir således inte aktuella. Den upplysning som skulle gynna även denna kundgrupp är information om att kunden har anvisat avtal - något som dock rimligtvis är mycket ovanligt. Svensk Energi efterlyser att fokus i det vidare författningsarbetet även läggs på att undersöka i vilken utsträckning de föreslagna reglerna ska omfatta de största företagskunderna. Det är onödigt och olyckligt att skapa ett regelverk som omfattar denna kundkategori om det inte praktiskt går att tillämpa. Konsekvenser Det är svårt att uttala sig om eventuella konsekvenser för kunder, elhandelsoch elnätsföretag då det är oklart vilka krav som kommer att införas. Risken med att införa mer information på fakturan är att denna överlastas med information och att det blir svårare för kunden att förstå informationen. Det är också svårt att utvärdera om effekten av att mer information på fakturan blir att kunderna verkligen blir mer aktiva på elmarknaden. Det finns inte några belägg för att kunderna i stor utsträckning använder fakturan som informationskanal för att göra ett aktivt val. För elhandels- och elnätsföretag kan förändrade krav på information på fakturan leda till ökade kostnader för administration och systemändringar. Storleken på de ökade kostnaderna är beroende av förändringarnas omfattning. Den pågående utvecklingen mot en elhandlarcentrisk modell kommer att kräva förändringar i informationen då den troligen kommer att innebära en gemensam faktura för elhandels- och elnätsavgifterna. Svensk Energi vill

6 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 6 (6) understryka att det är nödvändigt att ständigt utvärdera om förändringar som i detta läge föreslås har förutsättningar att stå sig över tiden. Stockholm som ovan Svensk Energi jel Jansson Verkställande direktör 4 Wb& c/ Louise Marcelius Juridik

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter

Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter Rapport 2010:15 Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter - redovisning av ett regeringsuppdrag 2010:15 Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer