e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate"

Transkript

1 1~1 e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(9) Stockholms Elbolag AB Profilvägen Löddeköping Föreläggande avseende debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ej) förelägger Stockholms Elbolag AB (Stockholms Elbolag), , att omedelbart ändra debiteringen för samtliga kunder så att den sker i efterhand och avser uppmätta mängder el. 2. Ej förelägger Stockholms Elbolag att inom sex veckor från mottagandet av detta beslut innan avtal med konsumenter om leverans av el i konsumentens uttagspunkt ingås eller bekräftas lämna samtliga uppgifter som följer av 11 kap. 13 första stycket 1-11 ellagen (1997:857). 3. Ej förelägger Stockholms Elbolag att inom sex veckor från mottagandet av detta beslut komplettera samtliga avtal med konsumenter om leverans av el i konsumentens uttagspunkt med följande uppgifter enligt 11 kap. 13 första stycket ellagen. a. När avtalet träffas och vid vilken tidpunkt elleverantören planerar att överta leveranserna till konsumenten. b. Villkoren för fakturering och betalning avseende faktureringsintervall och elhandlarens sätt att räkna fram uppgifterna på fakturan. Uppgifterna ska omfatta avtalets samtliga priskomponenter och priset för dessa. Om priset för enskilda komponenter varierar över tid ska konsumenten informeras om det och i dessa fall ska konsumenten också få information om hur priset fastställs. c. Den tid som avtalet löper eller om det löper tills vidare för den enskilde konsumenten. d. Vad som gäller vid förlängning av ett avtal som löper under viss tid avseende uppsägningstiden för det nya avtalet. E11012, W e. Villkoren för uppsägning av avtalet för den enskilde konsumenten. Box 155, Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel Org.nr

2 1~1 em i Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr (9) f. Hur elleverantören på annat sätt än på webbplatsen tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade information som anges i 11 kap. 18 ellagen. 4. Ej förelägger Stockholms Elbolag att inom sex veckor från mottagandet av detta beslut komplettera sin webbplats genom att, i enlighet med 11 kap. 18 första stycket ellagen, lämna information om a. konsumentens rättigheter i 11 kap. 2-4, 8, 11-13, och 19 ellagen, och b. att konsumenten kan vända sig till kommunala energirådgivare och/eller till Statens energimyndighet för att få information om oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. 5. Ej förelägger Stockholms Elbolag att inom sex veckor från mottagandet av detta beslut på eller i samband med fakturor, alternativt på fakturorna hänvisa till att informationen finns på webbplatsen, i enlighet med 11 kap. 18 tredje stycket ellagen, lämna information om a. konsumentens rättigheter i 11 kap. 2-4, 8, 11-13, och 19 ellagen, b. hur konsumenten ska gå tillväga för att lämna klagomål, c. att konsumenten kan vända sig till Ej, Konsumenternas energimarknadsbyrå och Allmänna reklamationsnämnden för information om tvistlösning, och d. att konsumenten kan vända sig till kommunala energirådgivare och/eller till Statens energimyndighet för att få information om oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Om hänvisning görs till webbplatsen ska det framgå att informationen på konsumentens begäran tillhandahålls på annat sätt. 6. Ej förelägger Stockholms Elbolag att inom sju veckor från mottagandet av detta beslut skriftligen redovisa till Ej vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Till redovisningen ska följande dokument bifogas som styrker att Stockholms Elbolag följer föreläggandet. a. Avtalsvillkor för konsumenter samt företagskunder och tillhörande information som länmas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas,

3 me I Energimarknadsinspektionen me Swedish Energy Markets lnspectorate Datum Diarienr 3 (9) b. rutin för samtliga försäljningskanaler (telefon, webb, uppsökandeförsäljning samt försäljning via tredje part) som beskriver hur Stockholms Elbolag säkerställer att konsumenten får del av avtalsvillkoren innan avtalet ingås eller bekräftas, c. en datummärkt utskrift från företagets webbplats med informationen angående punkterna 4 a-b ovan, och d. kopia på en aktuell faktura eller information som skickas i samband med fakturan. Föreläggandet är förenat med ett vite om trettiotusen kronor ( kr) för varje punkt, det vill säga punkt 1-6, i föreläggandet och för varje påbörjad månad som föreläggandet inte följs, räknat sju veckor från det att Stockholms Elbolag mottog detta beslut. Beskrivning av ärendet Ej inledde i september 2016 tillsyn mot Stockholms Elbolag med syfte att undersöka om företaget följer de konsumentnära bestämmelserna i ellagen. I de yttranden som Stockholms Elbolag har skickat in till Ej anger företaget bland annat följande. Debitering utifrån uppmätta mängder Företagskunderna debiteras i efterhand eftersom depositionsbetalning har tagits bort från avtalsvillkoren. Fakturering i förskott sker om det är överenskommet med kunden eller efterfrågat av kunden. Det kan också ske då företagskunden har låg kreditvärdighet. Avtalsinformation sitt yttrande hänvisar Stockholms Elbolag för samtliga uppgifter i elhandelsavtalet till företagets avtalsvillkor. Konsumenten får del av uppgifterna i elhandelsavtalet genom att en avtalsbekräftelse skickas omgående efter det att avtalet har tecknats. I avtalsvillkoren finns uppgifter om att Stockholms Elbolag tillämpar de allmänna avtalsvillkoren EL 20121(. Det som framkommer i Stockholms Elbolags avtalsvillkor är bland annat följande. Avtalet träder i kraft från och med den dag som avtalet undertecknas eller från den dag som konsumenten lämnar muntlig fullmakt. Avtalstid och tidpunkt för Stockholms Elbolags övertagande av elleverans fylls i av konsumenten i elavtalet. Betalning i efterskott är grundprincipen för fakturering och betalning. Vidare nämns nivå på dröjsmålsränta och principer för inkassoavgifter, samt betalningsfrister. För avtalstypen Premium Fastpris är energipriset och den fasta avgiften oförändrade under hela avtalstiden. För avtalstyperna Premium Inköpspris och Premium Inköpspris utan bindningstid består elpriset av företagets kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat, påslag i öre per kwh och en eventuell fast månadsavgift på 49 kronor per

4 im, Energimarknadsinspektionen Im Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr (9) månad. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration. För Premium Garanti och Premium Försäkring utgörs elpriset av ett fast pris per kwh per månad baserat på Stockholms Elbolags viktade inköpspriser från den fysiska och finansiella kraftmarknaden. För Premium Frihet Privat beskrivs elpriset som ett rörligt avtal med fast avgift på 49 kronor i månadsavgift. Avtalet Premium Inköpspris utan bindningstid löper tillsvidare. För avtalet Premium Frihet Privat är bindningstiden 12 månader. För avtalen Premium Fastpris, Premium Inköpspris samt Premium Garanti och Premium Försäkring anges att bindningstiden bestäms individuellt för varje enskilt elavtal. Förlängning av avtal som löper under viss tid sker genom att kunden flyttas över till avtalet Premium Frihet Privat i det fall som kunden inte skriftligen säger upp det ursprungliga avtalet inom utsatt tid. Premium Frihet Privat är ett rörligt elprisavtal med en fast avgift på 49 kronor i månaden. Avtalet löper under 12 månader. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt byte av elhandlare övergår avtalet, om inte annat är överenskommet, vid avtalstidens utgång till likvärdig avtalsform. För avtalstyperna Premium Fastpris, Premium Inköpspris samt Premium Garanti och Premium Försäkring uppges att uppsägningstiden för konsumenten är tre månader om inget annat avges i avtalet. För avtalet Premium Inköpspris utan bindningstid anges uppsägningstiden till 24 månader. För Premium Frihet Privat anges ingen uppsägningstid. 1 villkoren anges att konsumentrelaterad information och frågor återfinns på Stockholms Elbolags webbplats. Information om konsumentens rättigheter På Stockholms Elbolags webbplats under rubriken Konsumenternas rättigheter lämnas information om kontaktuppgifter till företagets kundservice. Om konsumenten inte är nöjd efter första kontakten med företaget kan konsumenten skicka in en reklamation till kundservice via särskild blankett. Reklamationen behandlas av Stockholm Elbolags reklamationsavdelning. För opartisk rådgivning och tvistlösning hänvisar företaget till Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Ej, Allmänna Reklamationsnämnden, domstol samt kommunal konsumentvägledning. För oberoende användarrådgivning hänvisar Stockholms Elbolag till kommunal konsumentvägledning, Konsumenternas Energimarknadsbyrå och Ej. Stockholms Elbolag uppger att det från och med november kommer att finnas länkar på företagets fakturor som innehåller den information som åsyftas med bestämmelsen. På fakturorna kommer det då också att finnas information om att konsumenterna för frågor kan kontakta kundservice via telefon, e-post eller brev.

5 em Energimarknadsinspektionen wee Swedish Energy Markets lnspectorate Datum Diarienr 5(9) Bestämmelser som ligger till grund för beslutet Debitering utifrån uppmätta mängder Elleverantörens debitering av kunderna ska avse uppmätta mängder. Om elleverantören inte har fått tillgång till mätvärden, får debiteringen grundas på uppskattad förbrukning (8 kap. 15 ellagen). Avtalsinformation Ett avtal mellan en konsument och en elhandlare om leverans av el i konsumentens uttagspunkt ska innehålla uppgifter om elleverantörens namn, adress, telefonnummer och webbplats, elleverantörens åtagande gentemot konsumenten, när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt elleverantören planerar att överta leveranserna till konsumenten, var konsumenten kan finna information om elleverantörens priser och övriga villkor, villkoren för fakturering och betalning, den tid som avtalet löper eller om det löper tills vidare, vad som gäller avseende förlängning av ett avtal som löper under viss tid, villkoren för uppsägning av avtalet, hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett avtal som löper under viss tid, villkoren för ersättning om elleverantören inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet, och hur elleverantören på sin webbplats samt på begäran på annat sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade information som anges i 11 kap. 18 ellagen. Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt ovan punkter ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas (11 kap 13 ellagen). Allmän information om konsumentens rättigheter I 11 kap. ellagen finns regler om konsumentens rättigheter. Här regleras avtalsvillkor som i jämförelse med 11 kap. är till nackdel för konsumenten (2 ), information vid avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott (3 och 4 ), skadestånd vid avbruten överföring av el (8, 11 och 12 ), uppgifter i avtal (13 ), betalningssätt för konsumenten (15 ), ändrade avtalsvillkor (16 ), prishöjningar (17 ), och byte av elleverantör (19 ).

6 ele. NN Energimarknadsinspektionen me Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr 6(9) Information om konsumentens rättigheter Elhandlare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om konsumentens rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål, vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och oberoende användarrådgivning, där konsumenten kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. På konsumentens begäran ska informationen lämnas på annat sätt. Elhandlare ska på eller i samband med fakturor till konsumenter antingen lämna den information som framgår i ovan punkter eller hänvisa till att informationen finns på webbplatsen och på begäran tillhandahålls på annat sätt (11 kap. 18 ellagen). Tillsyn El har tillsynsansvar över efterlevnaden av 8 kap. 15, 11 kap. 13 och 11 kap. 18 ellagen och får meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av bestämmelserna. Ett föreläggande får förenas med vite (12 kap. 1 och 3 ellagen). Ei:s motivering till beslutet Debitering utifrån uppmätta mängder En elhandlares debitering ska avse uppmätta mängder el. Det finns endast ett undantag och det är när elhandlaren inte har fått tillgång till kundens mätvärden. Debiteringen måste ske i efterhand och en elhandlare kan därmed inte använda sig av ett system med förskottsbetalning (prop. 2013/14:174 s. 276). Stockholms Elbolag använder efterskottsdebitering som grundprincip. Företaget använder dock förskottsbetalning då det är överenskommet med kunden, efterfrågat av kunden eller om företagskunden har låg kreditvärdighet. Stockholms Elbolag uppfyller därför inte kraven i 8 kap. 15 ellagen. Uppgifter i avtal Samtlig information om elhandelsavtalets innehåll ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Stockholms Elbolag uppger att konsumenten får del av uppgifterna i elhandelsavtalet genom avtalsbekräftelsen. Eftersom avtalsbekräftelsen når konsumenten först efter att elhandelsavtalet har ingåtts uppfyller inte Stockholms Elbolag kraven i 11 kap. 13 andra stycket ellagen. Det ska framgå i elavtalet när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt leveransen övertas. Stockholms Elbolag lämnar inte någon sådan information till konsumenten eftersom konsumenten själv fyller i dessa uppgifter i samband med att avtalet tecknas. Stockholms Elbolag uppfyller därför inte kraven i 11 kap. 13 första stycket 3 ellagen.

7 eeg Energimarknadsinspektionen wo Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr 7 (9) Avtalet mellan konsumenten och elhandlaren ska innehålla uppgifter om villkoren för fakturering och betalning. Det innebär att det intervall för fakturering som har överenskommits ska framgå av avtalet. Även elhandlarens sätt att räkna fram uppgifterna i fakturan ska framgå (prop. 2010/11:70 s. 263). Ej bedömer att konsumenten för att kunna räkna fram uppgifterna i fakturan behöver känna till avtalets samtliga priskomponenter och priset för dessa. Om priset för enskilda komponenter varierar över tid ska konsumenten informeras om det och i dessa fall ska konsumenten också få information om hur priset fastställs. Stockholms Elbolag informerar inte konsumenten om vilket faktureringsintervall som har överenskommits. För samtliga avtalstyper saknas priset för de flesta komponenterna bortsett från den fasta månadsavgiften. Det saknas åtminstone uppgifter om skatt och moms för samtliga avtalstyper. För avtalstyperna Premium Inköpspris och Premium Inköpspris utan bindningstid definierar inte Stockholms Elbolag vad de menar med kostnader för inköp. För Premium Garanti och Premium Försäkring definierar Stockholms Elbolag inte vad de menar med viktade inköpspriser från den fijsiska och finansiella kraftmarknaden. För Premium Frihet Privat definieras inte vad som menas med rörligt avtal. Stockholms Elbolag uppfyller därför inte kraven i 11 kap. 13 första stycket 5 ellagen. Elhandelsavtalet mellan konsumenten och elhandlaren ska innehålla uppgifter om avtalets bindningstid eller om det löper tillsvidare. Stockholms Elbolag anger i avtalsvillkoren den bindningstid som är aktuell för varje enskild avtalstyp. Det saknas dock en beskrivning av vilken specifik bindningstid som är aktuell för den enskilda konsumenten. Stockholms Elbolag uppfyller därför inte kraven i 11 kap. 13 första stycket 6 ellagen. För avtal som löper under viss tid ska det framgå hur avtalet förlängs och vad som då gäller (prop. 2010/11:70 s. 263). Ei:s bedömning är att konsumenten åtminstone behöver få information om uppsägningstid, bindningstid och information om att priset för det nya avtalet kan komma att förändras för att kunna bilda sig en fullständig uppfattning om vad förlängningen av avtalet innebär. Stockholms Elbolag har angett att konsumenter med avtal som löper under en bestämd tid tilldelas avtalet Premium Frihet Privat om kunden inte skriftligen säger upp det ursprungliga avtalet inom utsatt tid. Stockholms Elbolag har angett bindningstiden för avtalet och indikerat priset för det nya avtalet. Någon information om uppsägningstid lämnas dock inte till konsumenten. Stockholms Elbolag uppfyller därför inte kraven i 11 kap. 13 första stycket 7 ellagen. Villkoren för uppsägning av avtalet ska ingå i avtalet. Enligt förarbetet till bestämmelsen inkluderar det uppsägningstiden (prop. 2010/11:70 s. 263). Stockholms Elbolag anger i avtalsvillkoren den uppsägningstid som är aktuell för varje enskild avtalstyp. Det saknas dock en beskrivning av den specifika uppsägningstiden som är aktuell för varje enskild konsument. Stockholms Elbolag uppfyller därför inte kraven i 11 kap. 13 första stycket 8 ellagen. Konsumenten ska i avtalsvillkoren få information om hur elhandlaren på sin webbplats lämnar den konsumentrelaterade informationen som anges i 11 kap. 18 ellagen. Informationen ska även inkludera hur konsumenten på begäran kan få informationen på

8 ou Energimarknadsinspektionen ~I Swedish Energy Markets inspectorate Datum Diarienr (9) annat sätt. Stockholms Elbolag anger i avtalsvillkoren att konsumenten för konsumentrelaterad information och frågor kan hitta mer information på Stockholms Elbolags webbplats. Det saknas dock ett meddelande att informationen också kan fås på annat sätt i avtalsvillkoren. Stockholms Elbolag uppfyller därför inte kraven i 11 kap. 13 g första stycket 11 ellagen. Information om konsumenträttigheter m.m. Information på zvebbplatsen Elhandlaren ska på sin webbplats lämna tydlig information om konsumentens rättigheter. Det ska vara en allmän information om konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen (prop. 2010/11:70 sid. 267). Ei bedömer att det för en elhandlare betyder att informationen ska innehålla vad som följer av 11 kap. 2-4, 8, 11-13, och 19 ellagen. På Stockholms Elbolags webbplats saknas information om konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. Stockholms Elbolag uppfyller därför inte kravet i 11 kap. 18 första stycket 1 ellagen. Elhandlaren ska på sin webbplats lämna tydlig information om oberoende användarrådgivning, där konsumenten kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Av förarbetena framgår att den typen av oberoende rådgivning lämnas till exempel på Statens energimyndighets webbplats och av kommunala energirådgivare (prop. 2013/14:174 s. 278). Stockholms Elbolag hänvisar för oberoende användarrådgivning till kommunal konsumentvägledning, Konsumenternas Energimarknadsbyrå och Ej. Dessa lämnar dock inte tydlig information om oberoende användarrådgivning, där konsumenten kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Stockholms Elbolag uppfyller därför inte kravet i 11 kap. 18 första stycket 4 ellagen. Information på fakturan Elhandlaren ska på eller i samband med sina fakturor lämna information om konsumentens rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål, vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning samt oberoende användarrådgivning, där konsumenten kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Elhandlaren kan antingen lämna informationen i sin helhet på eller i samband med fakturorna eller hänvisa till att informationen finns på webbplatsen och på begäran kan tillhandahållas på annat sätt. Stockholms Elbolags har visserligen angett att informationen på fakturorna ska ändras. Bolaget har dock inte lämnat in något underlag som visar att informationen nu lämnas. På de fakturor som har getts in saknas även hänvisning till att informationen finns på företagets webbplats och på begäran kan tillhandahållas på annat sätt. Stockholms Elbolag uppfyller därför inte kravet i 11 kap. 18 tredje stycket ellagen.

9 I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr 9(9) Vite De aktuella bestämmelserna i ellagen har bland annat som syfte att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden och gynna energieffektivisering. Tillgången till information är viktig för att konsumenterna ska kunna agera på marknaden. Konsumenterna har rätt till grundläggande information om sitt avtal, sina rättigheter och oberoende användarrådgivning. För att kunderna ska förstå kopplingen mellan sin elanvändning och beloppet på fakturan är system med förskottsbetalning inte tillåtet. Mot bakgrund av detta och med beaktande av att Ei funnit att Stockholms Elbolag bryter mot flera av ellagens konsumentnära bestämmelser finner Ei att föreläggandet ska förenas med vite. Föreläggandet ska för varje punkt, det vill säga punkt 1-6, förenas med ett vite uppgående till trettiotusen kronor ( kr) för varje påbörjad månad som föreläggandet inte följs räknat sju veckor från det att Stockholms Elbolag tagit del av detta beslut. Upplysning Ei har inte funnit anledning att gå Vidare med tillsynen mot Stockholms Elbolag avseende 8 kap. 14, 11 kap. 19 samt 11 kap. 13 första stycket 1,2,4,9 och 10 ellagen. Hur man överklagar Se bilaga 1, Så här gör du för att överklaga beslutet. Detta beslut har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Hanna Abrahamsson, tillförordnade chefsekonomen Jens Lundgren, avdelningschefen Sara Sundberg och analytikern Thomas Björkström, föredragande. Anne Vadasz Nilsson Thomas Björkström Bilagor: 1. Så här gör du för att överklaga beslutet 2. Delgivningskvitto

Föreläggande om debitering och konsumentinformation

Föreläggande om debitering och konsumentinformation me em i Energimarknadsinspektionen wie Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Dlarienr 1(8) Borås Elhandel BOX 373 501 13 Borås Föreläggande om debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer em Energimarknadsinspektionen we1 Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 2014-10-30 2014-101908, 1(10) 220 Energia Oy Sörnäistenkatu 15 C 00580 Helsinki Finland Föreläggande med anledning

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2011:712 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Dokumentets syfte, tillvägagångssätt samt bilagor SYFTE Syftet med detta

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument EL 2012 K (rev) 1(5) Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

www.aleel.se 449 14 Alafors 1

www.aleel.se 449 14 Alafors 1 Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m. 2015-07-01 1. Allmänt Ale El Elhandel AB:s (elhandelsföretaget) Särskilda villkor för elleverans till Konsument kompletteras med branschens vid var tid

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27 EL 2012 K (rev) 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Mål nr 7996-11, Enhet 1 Höganäs Energi AB (REL00080).7. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen

Mål nr 7996-11, Enhet 1 Höganäs Energi AB (REL00080).7. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen e Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets inspectorate YTTRANDE Datum Diarienr 1(2) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 7996-11, Enhet 1 Höganäs Energi AB (REL00080).7.

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1176-2013 SEVAB Strängnäs Energi AB Box 32 645 21 Strängnäs Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR Utan våra kunder skulle vi inte finnas. Så enkelt är det. Det är därför vårt ansvar att stå på deras sida och ta ställning för en tryggare elmarknad. Sören Blomqvist,

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad

Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad Referensgruppsmöte, 4 mars 2013 Referensgruppsmöte 2013-03-04 Upplägg Status projektet Status NordREG Samfakturering Scenario 1 och scenario 2 Informationshantering,

Läs mer

Krav för certifierade elhandelsföretag

Krav för certifierade elhandelsföretag 1 (10) Krav för certifierade elhandelsföretag Energiföretagen Sverige, branschföreningen för elförsörjningsföretag i Sverige, arbetar för att elhandelsföretagen är tydliga och ärliga i sin försäljning

Läs mer

Energikonsumenternas. checklista

Energikonsumenternas. checklista Datum 1 Energikonsumenternas checklista Frågor och svar elmarknaden Datum 2 Datum 3 Innehåll 1 Jag har frågor om elmarknaden 4 1.1 Priser för elhandel... 4 1.2 Priser för elnät... 5 1.3 Avtal & villkor...

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Krav för certifierade elhandelsföretag

Krav för certifierade elhandelsföretag Energiföretagen Sverige 2016-05-31 1(9) Krav för certifierade elhandelsföretag Energiföretagen Sverige, branschföreningen för elförsörjningsföretag i Sverige, arbetar för att elhandelsföretagen är tydliga

Läs mer

Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m

Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m. 2016-02-22 1. Allmänt Ale El Elhandel AB:s (elhandelsföretaget) Särskilda villkor för elleverans till Konsument kompletteras med branschens vid var tid

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

AVTALSVILLKOR FÖRETAG

AVTALSVILLKOR FÖRETAG AVTALSVILLKOR FÖRETAG Generella villkor 1. Dessa avtalsvillkor avser elleverans till företagskund och utgör en integrerad del av kundens avtal med Telge Energi AB (nedan Telge Energi). De generella villkoren

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Energikonsumenternas. checklista

Energikonsumenternas. checklista Datum 1 Energikonsumenternas checklista Frågor och svar gasmarknaden Datum 2 Datum 3 Innehåll 1 Jag har frågor om naturgas 4 1.1 Priser för gashandel... 4 1.2 Priser för gasnät... 5 1.3 Avtal & villkor...

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen. Ändringarna gäller dels systemet med anvisade elleverantörer,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT EL 2012 K (rev) 2015-02-27 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sidan 1 av 6 Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 Typ Elenergi Volym C:a 1775 MWh Sista anbudsdag

Läs mer

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (6) Datum 2014-04-28 Medlemskretsen för internt bruk Fasta

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Elbytarguide Bostadsrättsföreningar Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Dags att se över elavtalet och spara pengar till föreningen 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Promemoria. Anvisade elavtal. Promemorians huvudsakliga innehåll. Miljö- och energidepartementet 2016-03-11

Promemoria. Anvisade elavtal. Promemorians huvudsakliga innehåll. Miljö- och energidepartementet 2016-03-11 Promemoria Miljö- och energidepartementet 2016-03-11 Anvisade elavtal Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar i ellagen (1997:857). Ändringarna gäller dels systemet med anvisad

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Anvisade elavtal. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Anvisade elavtal. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anvisade elavtal Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 juni 2016 Ibrahim Baylan Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Gas. Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument

Gas. Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument Gas Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument Gäller från och med 2013-07-31 och tills vidare. Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

INFORMATION OM FJÄRRVÄRMEKONFLIKTEN MED HAMMARÖ ENERGI OCH ENERGIMYNDIGHETENS TILLSYNSBESLUT FRÅN DEN 9/2 2010

INFORMATION OM FJÄRRVÄRMEKONFLIKTEN MED HAMMARÖ ENERGI OCH ENERGIMYNDIGHETENS TILLSYNSBESLUT FRÅN DEN 9/2 2010 Sida 1 av 5 INFORMATION OM FJÄRRVÄRMEKONFLIKTEN MED HAMMARÖ ENERGI OCH ENERGIMYNDIGHETENS TILLSYNSBESLUT FRÅN DEN 9/2 2010 Sammanfattning: Hammarö Energi uppfyllde inte kraven i fjärrvärmelagen vad beträffar

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1287-2010 Sergel Kredittjänster AB Box 38041 100 64 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

Vilka står bakom Dela Flera?

Vilka står bakom Dela Flera? Vilka står bakom Dela Flera? Peter Wärme, VD Mångårig erfarenhet inom näringsliv och elbranschen Senaste projektet var Energibolaget i Sverige AB Började från noll och växte till ett miljardbolag En av

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Datum Emmaboda Elnät AB Box 53 361 21 EMMABODA Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare

Läs mer

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden

Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden BESLUT 1 (9) Varberg Energi AB Box 1043 432 13 VARBERG Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012 2015 Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) ändrar den tidigare beslutade

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Mötesanteckningar Referensgruppsmöte Hubb-projektet Marknadsmodell

Mötesanteckningar Referensgruppsmöte Hubb-projektet Marknadsmodell Johan Nilsson 2016-05-06 1 (7) Mötesanteckningar Referensgruppsmöte Hubb-projektet Marknadsmodell 2016-05-02 Plats: Ei:s lokal Freja, Drottninggatan 26, Stockholm Datum: 2016-05-02, klockan 10:00-14:00

Läs mer