e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189"

Transkript

1 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger Telinet Energi AB, , (Telinet) att a) omedelbart upphöra med tillämpning av den villkorsändring för rörligt elavtal som började tillämpas den 1 januari 2014 och som innebar att elpriset höjdes för berörda kunder på grund av att en rabatt på kwhpriset togs bort, b) samtidigt som Telinet upphör med att tillämpa villkorsändringen underrätta samtliga berörda kunder om att villkorsändringen enligt punkten la inte är gällande och inte får tillämpas eftersom underrättelse inte har skett på korrekt sätt enligt 11 kap. 16 ellagen (1997:857) och c) senast fyra veckor efter delgivning av detta beslut till Ei inkomma med en skriftlig redovisning där det framgår vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet under punkterna la och Ib och datum för åtgärderna. Telinet ska särskilt redogöra för hur berörda kunder har informerats om att det nya villkoret inte får tillämpas och hur betalningarna från kunderna till Telinet som skett enligt den felaktiga villkorsändringen ska hanteras. 2. Ei förelägger dessutom Telinet att a) minst två månader före nästkommande villkorsändring för rörligt elavtal som löper utan bindningstid underrätta berörda kunder om ändringarna och rätten att säga upp avtalet i enlighet med kraven i 11 kap. 16 ellagen och 5> b) senast en vecka efter det att underrättelse har skickats enligt punkten 2a skriftligen informera Ei om underrättelsen enligt punkten 2a. En kopia på underrättelsen till en berörd kund enligt punkten 2a ska bifogas den skriftliga redogörelsen. Box 155, Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel Org.nr

2 me e ie. e Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Dnr Föreläggandet enligt punkterna la till lc är förenat med ett vite om kronor (hundratusen kr) för varje påbörjad månad som föreläggandet inte följs räknat fyra veckor från det att Telinet delgivits detta beslut. Föreläggandet enligt punkterna 2a och 2b är förenat med ett vite om kronor (tvåhundratusen kr). Bakgrund 1 ett tidigare anmälningsärende (Dnr ) hos Ei har Telinet till Ei uppgett att de brustit i sina rutiner rörande information om villkorsändringar till konsumenter med rörligt elavtal. Ärendet skrevs av från vidare handläggning efter det att Telinet kompenserat den enskilda kund som anmälan avsåg. Den 19 december 2013 öppnade Ei ett särskilt tillsynsärende mot Telinet i syfte att undersöka om Telinet förbättrat sina rutiner när det gäller skyldigheterna enligt 11 kap. 16 ellagen. Telinet inkom med ett yttrande i ärendet och framförde i huvudsak följande. Den senaste villkorsändringen avseende rörligt avtal trädde ikraft den 1 januari 2014 och innebar för de berörda kunderna att elpriset höjdes då det togs bort en rabatt som kunderna haft på kwh-priset. Ändringen gäller endast rabatten, i övrigt är avtalsvillkoren desamma som tidigare. Det särskilda meddelandet skickades ut till de berörda kunderna mellan den 26 oktober 2013 och den 31 oktober Till yttrandet bifogade Telinet det särskilda meddelandet. Det särskilda meddelandet finns bilagt detta beslut. Skäl för beslutet Aktuella regler Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet) bilaga 1 punkten 1 b ska kunderna tillförsäkras underrättelse i god tid om varje avsikt att ändra avtalsvillkoren och i samband med denna underrättelse upplysning om att kunderna har rätt att frånträda avtalet. Medlemsstaterna ska se till att kunder har möjlighet att frånträda avtal om de inte godtar de nya villkor som elhandlaren meddelat. Bilaga 1 punkten 1 b i elmarknadsdirektivet har införlivats i svensk rätt bland annat genom 11 kap. 16 ellagen. Enligt 11 kap. 16 ellagen ska en elleverantör som avser att ändra villkoren för ett avtal som löper tills vidare med en konsument underrätta konsumenten om ändringen. Underrättelse ska ske genom ett särskilt meddelande till konsumenten. Av meddelandet ska det framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet. De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter det att meddelandet har skickats.

3 ~ e Energimarknadsinspektionen ~1 Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Dnr 3(5) Ej har enligt 12 kap. 1 ellagen tillsyn över efterlevnaden av 11 kap. 16 ellagen. Av 12 kap. 3 ellagen framgår att Ei får meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite. Bedömning Telinet har ändrat villkoren i sitt rörliga elavtal från och med den 1 januari Vid sådana villkorsändringar ska Telinet enligt 11 kap. 16 ellagen meddela samtliga berörda konsumenter om ändringarna i ett särskilt meddelande. Av det särskilda meddelandet ska det framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet. Av utredningen i ärendet framgår det att Telinet har skickat ett särskilt meddelande till berörda kunder men däremot inte informerat kunderna i det särskilda meddelandet om rätten att säga upp avtalet. Av utredningen i ärendet framgår det vidare att Telinet ändrat villkoret avseende påslaget på elpriset för avtalet "rörligt el till inköpspris", vilket är ett rörligt avtal som saknar bindningstid. Villkorsändringen innebär att en rabatt på kwh-priset har tagits bort för de berörda kunderna och i det särskilda meddelandet som skickats till berörda kunder skriver Telinet bland annat att "Därför måste vi tyvärr meddela att vi från den 1:a januari 2014 kommer att ta bort rabatten som du har haft på ditt avtal. Efter justeringen kommer du fortfarande bara att betala inköpspris för elen och den vanliga månadsavgiften. 1 övrigt löper ditt avtal på precis som tidigare och du har självklart möjlighet att välja något annat avtal om dina behov förändras. Värt att nämna är att vi sedan du tecknat ditt avtal har vi ökat din rabatt och alltså gjort det billigare kontinuerligt. Allt för att du skall få så billig el som möjligt". Av det särskilda meddelandet framgår dock inte vad som menas med inköpspris, storleken på inköpspriset, storleken på månadsavgiften och hur stor rabatten per kwh tidigare varit. Vid bedömningen av om den information som Telinet lämnat är tillräcklig för att uppfylla kraven i 11 kap. 16 ellagen bör det beaktas att konsumenten genom det särskilda meddelandet ska ges möjlighet att bedöma om denna vill stå kvar i avtalsförhållandet eller söka upp en ny elhandlare att träffa avtal med. Dessutom bör det inte vara upp till elhandlaren att bedöma om en förändring sker till nackdel eller inte för konsumenten (prop. 2010/11:70, s. 96). Syftet med lagstiftningen (prop. 2010/11:70, s. 1) är att stärka konsumentens ställning på elmarknaden. Av elmarknadsdirektivet följer att medlemsstaterna ska garantera att kunder har möjlighet att frånträda avtal om de inte godtar de nya villkor som elhandlarna meddelat. Villkorsändringen som innebär att rabatten per kwh tas bort för berörda kunder hos Telinet är i det särskilda meddelandet framfört på sådant sätt att det inte är möjligt för kunderna att förstå hur stor prishöjningen blir endast genom att läsa det särskilda meddelandet. Som en följd av detta är det inte möjligt för de berörda kunderna att bedöma om de vill stå kvar i avtalsförhållandet eller söka upp en ny elhandlare att träffa avtal med eller inte. Även fast det i det särskilda meddelandet framkommer att det handlar om en prishöjning behöver de berörda kunderna känna till storleken på

4 ome Em e Energimarknadsinspektionen e Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Dnr prishöjningen för att exempelvis kunna jämföra priset i avtalet med andra alternativ på elhandelsmarknaden. Med anledning av det ovan anförda finner Ei att Telinet inte har uppfyllt skyldigheten enligt 11 kap. 16 ellagen när det gäller att underrätta konsumenten om villkorsändringens innebörd och om konsumentens rätt att säga upp avtalet. Villkorsändringar får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter det att underrättelse enligt 11 kap. 16 ellagen har skickats till konsumenterna. Telinet har således inte haft rätt att börja tillämpa villkorsändringen. Det finns därmed skäl att förelägga Telinet att omedelbart upphöra med tillämpning av den villkorsändring för rörligt avtal som började tillämpas den 1 januari Berörda kunder måste informeras av Telinet om att villkorsändringen inte får tillämpas. Telinet ska därför även föreläggas att samtidigt som de upphör med att tillämpa villkorsändringen underrätta samtliga berörda kunder om att villkorsändringen som började tillämpas den 1 januari 2014 inte är gällande. Vidare ska Telinet föreläggas att till Ei skriftligen redovisa vidtagna åtgärder med anledning av detta beslut. 1 ett tidigare ärende (Dnr ) som skrevs av 6 september 2013 medgav Telinet att de haft generella brister i rutinerna rörande information till sina kunder om villkorsändringar men att dessa brister hade åtgärdats. När nu Telinet återigen konstaterats att ha brustit i sina skyldigheter enligt 11 kap. 16 ellagen utgör detta skäl nog till att också förelägga Telinet att minst två månader före nästkommande villkorsändring för rörligt avtal som löper utan bindningstid underrätta konsumenterna om ändringarna i enlighet med kraven i 11 kap. 16 ellagen och att senast en vecka efter det att denna underrättelse har skickats skriftligen informera Ei om villkorsändringens innebörd samt om underrättelsen. Konsumentbestämmelserna i 11 kap. ellagen ska stärka konsumentens ställning på den svenska elmarknaden. Det är Telinets ansvar att följa dessa bestämmelser. I de fall där Telinet vill ändra avtalsvillkoren, för ett befintligt avtal som löper tillsvidare, är det viktigt att berörda kunder ges en möjlighet att bedöma om de villkorsändringar som införs är av en sådan karaktär att kunden vill säga upp sitt avtal och istället träffa avtal med en annan elhandlare. Mot bakgrund av det, med beaktandet att Telinet tidigare har brustit i sina skyldigheter enligt 11 kap. 16 ellagen samt med hänsyn till antalet berörda kunder finner Ei att föreläggandet enligt punkterna la till lc ska förenas med vite uppgående till kronor (hundratusen kr) för varje påbörjad månad som föreläggandet inte följs räknat fyra veckor från det att Telinet delgivits detta beslut medan föreläggandet enligt punkterna 2a och 2b förenas med ett vite om kronor (tvåhundratusen kr). Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit, ställföreträdande generaldirektören Tony Rosten, chefsjuristen Göran Moren, biträdande chefsjuristen Hanna Abrahamsson, avdelningschefen Caroline Tömqvist samt handläggaren Thomas Björkström, föredragande.

5 we i Energimarknadsinspektionen e Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Dnr 5(5) Anne Vadasz Nilsson Thomas Björkström Bilagor 1. Kopia på det särskilda meddelande som Telinet skickat ut till sina kunder 2. Hur man överklagar

6

7 Datum Kundnr: KundI d ire1.71ffirrifi Adress1 4dress2 Postnummer Postort Hej! Vi jobbar alltid stenhårt för att pressa priserna nedåt och har enligt Villaägarnas Riksförbund varit den absolut billigaste leverantören under hela 2012 på både fasta och rörliga avtal. I dagarna lanserar vi vår nya webb och vår nya profil. Detta är första steget i en rad av förbättringar; inom kort kommer vi lansera "Mina sidor" där du kan administrera ditt elavtal och en ny, ännu tydligare, faktura. Även om vi hela tiden strävar efter att hålla så låga priser som det bara är möjligt måste priserna ibland justeras även uppåt. Därför måste vi tyvärr meddela att vi från den 1:a januari 2014 kommer att ta bort rabatten som du haft på ditt avtal. Efter justeringen kommer du fortfarande bara att betala inköpspris för elen och den vanliga månadsavgiften. I övrigt löper ditt avtal på precis som tidigare och du har självklart möjlighet att välja något annat avtal om dina behov förändras. Värt att nämna är att vi sedan du tecknat ditt avtal har vi ökat din rabatt och alltså gjort det billigare kontinuerligt. Allt för att du skall få så billig el som möjligt. Vi hoppas att du trivs hos oss! Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. Med vänlig hälsning, Kundservice Telinet Energi

8

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Telia Internet Services AB, Box 10066, 121 27 STOCKHOLM-GLOBEN Ombud: advokaten Peter Nordbeck

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer