Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till ellagen (1997:857). Definitioner 2 Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i ellagen (1997:857). 3 Energimarknadsinspektionen ska vara nätmyndighet enligt 1 kap. 7 ellagen (1997:857) och handlägga de frågor som anges i denna förordning. Nätkoncession Regeringens prövning av ansökningar 4 I 2 kap. 1 b, 4 a andra stycket, 5 andra stycket, 15 a, 15 j andra stycket, 16 fjärde stycket, 16 a tredje stycket och 17 tredje stycket ellagen (1997:857) finns det bestämmelser om att regeringen prövar frågor om nätkoncession i vissa fall. En ansökan i ett sådant ärende ska ges in till nätmyndigheten. Nätmyndigheten ska utreda frågan och därefter med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning. Enligt 2 kap. 15 b tredje stycket ellagen omprövar regeringen en nätkoncession som avser en utlandsförbindelse. Av 2 kap. 15 c ellagen följer att en ansökan om omprövning även i ett sådant fall ska ges in till nätmyndigheten. Ansökan om nätkoncession för linje 5 En ansökan om nätkoncession för linje ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla uppgifter om följande: 1. Det överföringsbehov som ledningen är avsedd att tillgodose. Om ledningen är avsedd att förstärka befintliga ledningar, ska detta anges samt upplysning lämnas dels om den belastning som befintliga ledningar tål, dels om behovet av ytterligare ledningsutbyggnader med anledning av den ledning som ansökan avser. 2. Den spänning för vilken ledningen är avsedd. 1

2 SFS 2013: Om ledningen är avsedd för en spänning som inte överstiger högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen, ska de särskilda skäl som åberopas för ansökningen anges. 4. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas. 5. Alternativa ledningssträckningar som sökanden har undersökt. 6. Det samråd som skett enligt 6 kap. 4 och 6 miljöbalken. Enligt 2 kap. 8 a ellagen (1997:857) ska ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 6 Till ansökningshandlingen enligt 5 ska följande fogas: 1. En teknisk beskrivning av den planerade ledningen och en kostnadsberäkning. Beskrivningen ska innefatta bl.a. en ritning över ledningens konstruktion och dess anslutning till produktionsanläggning, station eller befintlig ledning. 2. Karta över ledningens föreslagna sträckning och beskrivning av den mark som behöver tas i anspråk för ledningen. 3. Bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som ledningen ska dras fram över eller av fastigheter som på annat sätt berörs av anläggningen. 4. Uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark för ledningen eller de hinder som finns mot sådana överenskommelser. Ansökan om nätkoncession för område 7 En ansökan om nätkoncession för område ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla följande: 1. En plan över områdets framtida behov av överföring av el. 2. En karta över området. 3. Uppgift om den högsta spänning för området som sökanden vill ha fastställd. Handläggning av ärenden om nätkoncession 8 Om en ansökan om nätkoncession inte omedelbart avslås, ska yttrande inhämtas från 1. Försvarsmakten, 2. länsstyrelser som berörs av ansökan, 3. kommuner som berörs av ansökan, 4. ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ansökan, om ärendet avser nätkoncession för linje, 5. andra kända sakägare som berörs av ansökan, och 6. innehavare av nätkoncession som berörs av ansökan. I ärenden där yttrande inhämtas enligt första stycket ska nätmyndigheten även underrätta Försvarets radioanstalt om ansökan. 9 Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i 5 7 eller begära de ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras I ett ärende om meddelande av nätkoncession enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857) ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom tre år efter det att en

3 fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska prövas av regeringen enligt 2 kap. 1 b ellagen, ska beslut meddelas inom fem år efter det att en fullständig ansökan kom in till nätmyndigheten. I ett ärende om förlängning av en nätkoncessions giltighetstid enligt 2 kap. 14 eller 15 ellagen ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom åtta år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska prövas av regeringen enligt 2 kap. 15 a ellagen, ska beslut meddelas inom tio år efter det att en fullständig ansökan kom in till nätmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. SFS 2013: I 8 lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullständig ansökan kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Ärenden om förhandsmedgivande 12 En ansökan om medgivande enligt 2 kap. 5 ellagen (1997:857) att tills vidare under högst tre år använda en starkströmsledning i avvaktan på att en ansökan om nätkoncession slutligt avgörs ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska vara åtföljd av en karta där ledningen och tillhörande anläggningar är utmärkta. Omprövning av nätkoncession för linje 13 En ansökan om omprövning av nätkoncession enligt 2 kap. 15 b ellagen (1997:857) ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla 1. sökandens namn och adress, 2. uppgift om den nätkoncession som ansökan avser, 3. uppgift om berörd nätkoncessionshavare, och 4. skälen för ansökan. Till ansökningshandlingen ska det fogas en karta över den sträckning som ansökan avser. Ändring av villkor 14 En ansökan om ändring av villkor för en nätkoncession enligt 2 kap. 15 j ellagen (1997:857) ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla 1. sökandens namn och adress, 2. uppgift om den nätkoncession som ansökan avser, 3. gällande villkor, 4. skälen för ansökan, och 5. andra uppgifter som behövs för prövningen. Till ansökan ska det fogas en karta som anger den ledning eller de ledningar som omfattas av nätkoncessionen. 3

4 SFS 2013:208 Gränserna för en nätkoncession för område 15 Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för att ändra gränserna för en nätkoncession för område enligt 2 kap. 12 ellagen (1997:857). God kvalitet på överföringen av el 16 Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet enligt 3 kap. 9 ellagen (1997:857). Underlag och information om leveranssäkerhet 17 Rapportering av elavbrott som avses i 3 kap. 9 e 3 ellagen (1997:857) ska göras till nätmyndigheten. 18 Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om 1. innehållet i risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner enligt 3 kap. 9 c ellagen (1997:857) och om redovisningen och offentliggörandet av dessa, 2. informationen till elanvändarna enligt 3 kap. 9 d ellagen, 3. skyldighet att rapportera elavbrott till nätmyndigheten, och 4. undantag från kraven i 3 kap. 9 c och 9 d ellagen i fråga om ledningar som i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el. Ersättning vid inmatning av el 19 Ersättning enligt 3 kap. 15 första stycket ellagen (1997:857) ska beräknas enligt följande. Det värde som avses i 3 kap. 15 första stycket 1 ellagen ska beräknas utifrån den minskning av energiförlusterna i nätkoncessionshavarens ledningsnät som uppstår på grund av att anläggningen matar in el på nätet och ersättas i förhållande till mängden inmatad el samt till när denna inmatning sker. Vid beräkning av det värde som avses i 3 kap. 15 första stycket 2 ellagen ska följande bedömningsgrunder beaktas: 1. produktionsanläggningens effektleveransförmåga, 2. produktionsanläggningens driftsäkerhet och den överenskommelse som kan finnas mellan nätkoncessionshavaren och anläggningshavaren om när produktionsanläggningen planeras vara i drift, och 3. mängden inmatad elektrisk energi och när denna inmatning sker. Upprättande av en övervakningsplan 20 Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om 1. innehållet i övervakningsplanen enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857), 2. utseende av övervakningsansvarig och dennes uppgifter enligt 3 kap. 17 a ellagen, 3. offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17 a andra stycket ellagen, och 4

5 4. undantag från kraven i 3 kap. 17 ellagen i fråga om nätkoncessionshavare vars ledningar i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el, dock inte i fråga om nätföretag som avses i 3 kap. 1 b första stycket. SFS 2013:208 Utlandsförbindelser 21 Betald anslutningsavgift för elnätet i Sverige ger rätt att använda även utlandsförbindelser med en spänning om 220 kilovolt eller mer till Danmark, Finland, Norge, Polen, och Tyskland. Rätt till uppgifter om nättariffer m.m. 22 Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om 1. skyldigheten för den som har nätkoncession att offentliggöra sin nättariff enligt 4 kap. 11 tredje stycket ellagen (1997:857), och 2. utformningen av en tidsplan enligt 4 kap. 12 ellagen. Anmälan om skyddsåtgärder 23 Nätmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla sådana skyddsåtgärder som avses i artikel 42 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG 1 till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen. Balansansvar m.m. 24 Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om 1. offentliggörande av villkor i balansavtal enligt 8 kap. 4 b ellagen (1997:857), 2. elleverantörers informationsskyldighet enligt 8 kap. 5 tredje stycket ellagen, 3. de uppgifter som en underrättelse enligt 8 kap. 8 andra stycket ellagen ska innehålla, och 4. elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 kap. 11 b ellagen. Angivande av elens ursprung 25 Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om 1. hur de uppgifter som avses i 8 kap. 12 första fjärde styckena ellagen (1997:857) ska beräknas och redovisas för elanvändarna, 2. skyldigheten för elproducenter att offentliggöra uppgifter enligt 8 kap. 13 första stycket ellagen, och 1 EUT L 211, , s. 55 (Celex 32009L0072). 5

6 SFS 2013: skyldigheten för elleverantörer att lämna uppgifter enligt 8 kap. 13 andra stycket ellagen. Underrättelse till konsument och meddelande till socialnämnd 26 En underrättelse till konsument och ett meddelande till socialnämnd enligt 11 kap. 4 första stycket ellagen (1997:857) ska avfattas i enlighet med bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning. Bevarande av information 27 Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för elleverantörer att dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument. 28 En elleverantör ska på begäran lämna uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument till Europeiska kommissionen och nätmyndigheten. Detta gäller dock endast sådana uppgifter inom handeln med el som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som ska dokumenteras och bevaras enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 27. Överklagande 29 Nätmyndighetens beslut enligt 3 kap. 20 och 21 ellagen (1997:857) får överklagas hos regeringen. 30 Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013, då elförordningen (1994:1250) ska upphöra att gälla. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 3. Bestämmelserna i 10 tillämpas inte i fråga om ansökningar som har kommit in till nätmyndigheten före den 27 december På regeringens vägnar ANNA-KARIN HATT Dan Sandberg (Näringsdepartementet) 6

7 Bilaga 1 SFS 2013:208 Underrättelse till konsument vid bristande betalning för el eller nätavgift Eftersom du inte har betalat elnätsavgiften eller avgiften för levererad el i tid kan överföringen av din el komma att stängas av. Enligt bestämmelser i ellagen kan du hindra avstängningen genom att betala skulden inom tre veckor från det att du har fått del av detta meddelande. Socialnämnden i din kommun kommer att få ett meddelande om den uteblivna betalningen. 7

8 SFS 2013:208 Bilaga 2 Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få överföringen av el avbruten 1. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens namn, postadress och telefonnummer Konsumentens namn och postadress Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska betala för att förhindra att överföringen av el avbryts Nätkoncessionshavarens/elleverantörens postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning Norstedts Juridik AB/Fritzes Elanders Sverige AB, 2013

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:174

Regeringens proposition 2013/14:174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

2015-02-09 M2015/283/Ee

2015-02-09 M2015/283/Ee ------ --------- R E G E R l N G S KAN S L l E T Remiss 2015-02-09 M2015/283/Ee Miljö- och energidepartementet Remiss av SOU 2014:89 slutbetänkande från Elbehörighetsutredningen - E/säkerhet- en ledningsfråga

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 augusti 2013 588/2013 Elmarknadslag Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: RP 20/2013 EkUB 17/2013

Läs mer

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 N Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Nr 43 LANDSKAPSLAG. om ändring av ellagen för landskapet Åland. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999

Nr 43 LANDSKAPSLAG. om ändring av ellagen för landskapet Åland. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Nr 43 LANDSKAPSLAG om ändring av ellagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 1 juli 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) upphävs 2 2 mom.,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2011-12-05 Bilagal NÄT 2012 K ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer